Teksti suurus:

Tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise registreerimise Haagi kokkuleppe Genfi redaktsioon

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT II 2002, 1, 1

Tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise registreerimise Haagi kokkuleppe Genfi redaktsioon

Vastu võetud 02.07.1999

(õ) 30.11.09 15:40

Haagi kokkuleppe Genfi redaktsiooni ratifitseerimise seadus

Haagi kokkuleppe Genfi redaktsiooni rakendamise juhend

 


SISSEJUHATAVAD SÄTTED

Artikkel 1. Lühendid

Selles redaktsioonis on mõistetel järgmine tähendus:
(i) Haagi kokkulepe – tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise deponeerimise Haagi kokkulepe, mis on ümber nimetatud tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise registreerimise Haagi kokkuleppeks;
(ii) käesolev redaktsioon – Haagi kokkuleppe praegu kehtiv redaktsioon;
(iii) juhend – käesoleva redaktsiooni juhend;
(iv) sätestatud – juhendis sätestatud;
(v) Pariisi konventsioon – 1883. aasta 20. märtsil Pariisis allakirjutatud tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni uuesti läbivaadatud ja muudetud redaktsioon;
(vi) rahvusvaheline registreering – käesoleva redaktsiooni alusel tehtud tööstusdisainilahenduse rahvusvaheline registreering;
(vii) rahvusvaheline taotlus – rahvusvahelise registreerimise taotlus;
(viii) rahvusvaheline register – Rahvusvahelises Büroos peetav rahvusvaheliste registreeringute ametlik andmekogu, kus mis tahes andmekandjal säilitatakse andmeid, mille registreerimist nõuab või lubab käesolev redaktsioon või juhend;
(ix) isik – füüsiline või juriidiline isik;
(x) taotleja – isik, kelle nimel rahvusvaheline taotlus on esitatud;
(xi) omanik – isik, kelle nimel rahvusvaheline registreering on rahvusvahelises registris;
(xii) valitsustevaheline organisatsioon – valitsustevaheline organisatsioon, kellel on artikli 27 lõike 1 punkti ii kohaselt õigus käesoleva redaktsiooniga ühineda;
(xiii) lepinguosaline – käesoleva redaktsiooniga ühinenud riik või valitsustevaheline organisatsioon;
(xiv) taotleja lepinguosaline – lepinguosaline või üks lepinguosalistest, kelle kaudu vähemalt ühele artiklis 3 nimetatud tingimusele vastav taotleja on saanud õiguse esitada rahvusvaheline taotlus; kui lepinguosalisi, kelle kaudu taotleja võib artikli 3 kohaselt saada õiguse esitada rahvusvaheline taotlus, on kaks või rohkem, siis tähendab taotleja lepinguosaline seda lepinguosalistest, kes on sellena märgitud rahvusvahelises taotluses;
(xv) lepinguosalise territoorium – riigi territoorium või territoorium, kus kehtib valitsustevahelise organisatsiooni asutamisleping, olenevalt sellest, kas lepinguosaline on riik või valitsustevaheline organisatsioon;
(xvi) amet – ametiasutus, keda lepinguosaline on volitanud andma oma territooriumil tööstusdisainilahendustele kaitset, millel on õiguslikud tagajärjed;
(xvii) ekspertiisiamet – amet, kes teeb talle esitatud tööstusdisainilahenduste kaitse taotlustele ex officio ekspertiisi, millega määratakse kindlaks vähemalt see, kas tööstusdisainilahendus vastab uudsuse nõudele;
(xviii) märkimine – taotlus, et lepinguosaline tunnustaks rahvusvahelise registreeringu õiguslikke tagajärgi; samuti nimetatud taotluse registreerimine rahvusvahelises registris;
(xix) märgitud lepinguosaline ja märgitud amet – lepinguosaline ja lepinguosalise amet, kelle kohta märkimine kehtib;
(xx) 1934. aasta redaktsioon – 1934. aasta 2. juunil Londonis allakirjutatud Haagi kokkuleppe redaktsioon;
(xxi) 1960. aasta redaktsioon – 1960. aasta 28. novembril Haagis allakirjutatud Haagi kokkuleppe redaktsioon;
(xxii) 1961. aasta täiendav redaktsioon – 1961. aasta 18. novembril Monacos allakirjutatud redaktsioon, millega täiendati 1934. aasta redaktsiooni;
(xxiii) 1967. aasta lisaredaktsioon – Haagi kokkuleppe 1967. aasta 14. juulil Stockholmis allakirjutatud muudetud redaktsioon;
(xxiv) liit – Haagi Liit, mis asutati 1925. aasta 6. novembri Haagi kokkuleppega ja mis tegutseb 1934., 1960., 1961., 1967. aasta ning käesoleva redaktsiooni järgi;
(xxv) assamblee – artikli 21 lõike 1 punktis a nimetatud assamblee või seda asendav organ;
(xxvi) organisatsioon – Ülemaailmne Intellektuaalse Omandi Organisatsioon;
(xxvii) peadirektor – organisatsiooni peadirektor;
(xxviii) Rahvusvaheline Büroo – organisatsiooni Rahvusvaheline Büroo;
(xxix) ratifitseerimiskiri – selle all mõeldakse ka vastuvõtmis- või heakskiitmiskirja.

Artikkel 2. Lepinguosaliste seadustega ja rahvusvaheliste lepingutega antud muu kaitse kohaldamine

(1) [Lepinguosaliste seadused ja rahvusvahelised lepingud] Käesoleva redaktsiooni sätted ei takista kohaldamast mõne lepinguosalise seadustes ettenähtud tugevamat kaitset, samuti ei mõjuta need mingil viisil tarbekunsti- ja teistele kunstiteostele rahvusvaheliste autoriõiguse lepingute ja konventsioonidega ning tööstusdisainilahendustele Maailma Kaubandusorganisatsiooni asutamislepingule lisatud intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepinguga antavat kaitset.

(2) [Kohustus järgida Pariisi konventsiooni] Lepinguosaline peab järgima Pariisi konventsiooni sätteid, mis käsitlevad tööstusdisainilahendusi.

I peatükk
RAHVUSVAHELINE TAOTLUS JA RAHVUSVAHELINE REGISTREERING

Artikkel 3. Rahvusvahelise taotluse esitamise õigus

Õigus esitada rahvusvaheline taotlus on lepinguosalise riigi kodanikul, lepinguosalisse valitsustevahelisse organisatsiooni kuuluva riigi kodanikul ja isikul, kelle elukoht, peamine asukoht või tegutsev tööstus- või kaubandusettevõte asub lepinguosalise territooriumil.

Artikkel 4. Rahvusvahelise taotluse esitamise kord

(1) [Otsene või kaudne esitamine]
(a) Taotleja valikul võib rahvusvahelise taotluse esitada Rahvusvahelisele Büroole otse või taotleja lepinguosalise ameti kaudu.
(b) Hoolimata punktis a sätestatust, võib lepinguosaline deklaratsioonis peadirektorile teatada, et tema ameti kaudu ei saa rahvusvahelist taotlust esitada.

(2) [Edastamislõiv kaudse esitamise korral] Lepinguosalise amet võib nõuda, et taotleja tasuks iga tema kaudu esitatava rahvusvahelise taotluse eest edastamislõivu, mis arvatakse ameti tuludesse.

Artikkel 5. Rahvusvahelise taotluse sisu

(1) [Rahvusvahelise taotluse kohustuslik sisu] Rahvusvaheline taotlus esitatakse ettenähtud keeles või ühes ettenähtud keeltest ja selles peavad sisalduma või sellele lisatakse:
(i) käesoleva redaktsiooni kohase rahvusvahelise registreerimise avaldus;
(ii) ettenähtud andmed taotleja kohta;
(iii) ettenähtud arv nõuetekohaseid koopiaid rahvusvahelise taotluse objektiks oleva tööstusdisainilahenduse reproduktsioonist või taotleja valikul mitmest reproduktsioonist; kui tööstusdisainilahendus on kahemõõtmeline ja vastavalt lõikele 5 taotletakse publitseerimise edasilükkamist, võib rahvusvahelisele taotlusele reproduktsioonide asemel lisada ettenähtud arvu tööstusdisainilahenduse näidiseid;
(iv) märge toote või toodete kohta, mis kujutavad endast tööstusdisainilahendust või millega seoses tööstusdisainilahendust ettenähtud viisil kasutatakse;
(v) märgitud lepinguosaliste nimed;
(vi) sätestatud lõivud;
(vii) muud ettenähtud andmed.

(2) [Rahvusvahelise taotluse kohustusliku sisu lisa]
(a) Lepinguosaline, kelle amet on ekspertiisiamet ja kelle seadus käesoleva redaktsiooniga ühinemise ajal nõuab, et tööstusdisainilahenduse kaitse taotlusele esitamiskuupäeva määramiseks peab taotlus sisaldama punktis b loetletud elemente, võib need teatavaks teha deklaratsioonis peadirektorile.
(b) Elemendid, millest punkti a kohaselt võib teatada, on järgmised:
(i) taotluse objektiks oleva tööstusdisainilahenduse looja isikuandmed;
(ii) taotluse objektiks oleva tööstusdisainilahenduse reproduktsiooni või iseloomulike tunnuste lühikirjeldus;
(iii) nõudlus.
(c) Kui rahvusvahelises taotluses on märgitud selline lepinguosaline, kes on teinud punkti a kohase avalduse, tuleb taotluses nõuetekohaselt nimetada ka avalduses teatatud elemendid.

(3) [Rahvusvahelise taotluse muu sisu] Rahvusvaheline taotlus võib sisaldada või sellele võib lisada ka teisi juhendis märgitud elemente.

(4) [Mitu tööstusdisainilahendust ühes rahvusvahelises taotluses] Arvestades sätestatud tingimusi võib rahvusvaheline taotlus hõlmata kahte või enamat tööstusdisainilahendust.

(5) [Publitseerimise edasilükkamise taotlus] Rahvusvaheline taotlus võib sisaldada taotlust publitseerimine edasi lükata.

Artikkel 6. Prioriteet

(1) [Prioriteedinõue]
(a) Rahvusvaheline taotlus võib sisaldada deklaratsiooni, kus Pariisi konventsiooni artikli 4 kohaselt nõutakse konventsiooni või Maailma Kaubandusorganisatsiooni liikmesriigis või selle suhtes esitatud ühe või enama varasema taotluse prioriteeti.
(b) Juhendis võidakse sätestada, et punktis a nimetatud deklaratsiooni võib teha pärast rahvusvahelise taotluse esitamist. Sellisel juhul sätestatakse juhendis deklaratsiooni tegemise lõpptähtpäev.

(2) [Prioriteedinõude aluseks olev rahvusvaheline taotlus] Esitamiskuupäevast arvates on rahvusvaheline taotlus, arvestamata tema edasist käekäiku, võrdne tavapäraselt esitatud registreerimistaotlusega Pariisi konventsiooni artikli 4 tähenduses.

Artikkel 7. Märkimislõivud

(1) [Ettenähtud märkimislõiv] Ettenähtud lõivud on lepinguosalise märkimise eest makstavad lõivud, arvestades lõikes 2 sätestatut.

(2) [Individuaalne märkimislõiv] Lepinguosaline, kelle amet on ekspertiisiamet, ja valitsustevahelisest organisatsioonist lepinguosaline võivad deklaratsioonis peadirektorile teatada, et kõigi rahvusvaheliste taotluste puhul, milles nad on märgitud, ning kõigi selliste taotluste põhjal tehtud rahvusvaheliste registreeringute pikendamisel asendatakse lõike 1 kohane ettenähtud märkimislõiv individuaalse märkimislõivuga, mille määr nimetatakse deklaratsioonis ja mida võib hilisemates deklaratsioonides muuta. Kõnesolev lepinguosaline võib kehtestada esialgse kaitseperioodi ja iga pikendamise või tema poolt võimaldatava maksimaalse kaitseperioodi eest makstava lõivu määra. See määr ei või olla suurem summast, mida nimetatud lepinguosalise ametil on õigus saada taotlejalt samaks perioodiks samale arvule tööstusdisainilahendustele antava kaitse eest, kusjuures nimetatud summat on vähendatud rahvusvahelises menetluses sooritatud toimingutest tuleneva säästu võrra.

(3) [Märkimislõivude edastamine] Rahvusvaheline Büroo edastab lõigetes 1 ja 2 nimetatud märkimislõivud asjaomastele lepinguosalistele.

Artikkel 8. Puuduste kõrvaldamine

(1) [Rahvusvahelise taotluse ekspertiis] Kui Rahvusvaheline Büroo leiab, et rahvusvaheline taotlus ei vasta Rahvusvahelisse Büroosse saabumise hetkel käesoleva redaktsiooni ja juhendi nõuetele, teeb ta taotlejale ettepaneku puudused kindlaksmääratud tähtaja jooksul kõrvaldada.

(2) [Kõrvaldamata puudused]
(a) Kui taotleja ei ole puudusi tähtaegselt kõrvaldanud, loetakse, et rahvusvahelisest taotlusest on loobutud, arvestades punktis b sätestatut.
(b) Kui taotleja ei ole sätestatud tähtaja jooksul kõrvaldanud puudust, mis on seotud artikli 5 lõikega 2 või erinõudega, millest lepinguosaline on juhendi kohaselt teavitanud peadirektorit, siis rahvusvahelises taotluses selle lepinguosalise märkimist ei arvestata.

Artikkel 9. Rahvusvahelise taotluse esitamise kuupäev

(1) [Rahvusvahelise taotluse otse esitamine] Kui rahvusvaheline taotlus esitatakse otse Rahvusvahelisele Büroole, on esitamiskuupäevaks taotluse Rahvusvahelisse Büroosse jõudmise kuupäev, arvestades lõikes 3 sätestatut.

(2) [Rahvusvahelise taotluse esitamine ameti kaudu] Kui rahvusvaheline taotlus esitatakse taotleja lepinguosalise ameti kaudu, määratakse esitamiskuupäev vastavalt sätestatule.

(3) [Mõningate puudustega rahvusvaheline taotlus] Kui taotluses on Rahvusvahelisse Büroosse saabumise päeval mõni puudus, mis vastavalt sätestatule põhjustab esitamiskuupäeva edasilükkamise, saab esitamiskuupäevaks tehtud paranduse Rahvusvahelisse Büroosse jõudmise kuupäev.

Artikkel 10. Rahvusvaheline registreering, rahvusvahelise registreeringu kuupäev, rahvusvahelise registreeringu publitseerimine ja konfidentsiaalsed koopiad

(1) [Rahvusvaheline registreering] Rahvusvaheline Büroo registreerib rahvusvahelise taotluse objektiks oleva tööstusdisainilahenduse kohe pärast taotluse kättesaamist või artikli 8 kohase parandusettepaneku puhul viivitamata pärast nõutud paranduste kättesaamist. Olenemata sellest, kas publitseerimine lükatakse vastavalt artiklile 11 edasi või ei, registreering jõustub.

(2) [Rahvusvahelise registreeringu kuupäev]
(a) Rahvusvahelise registreeringu kuupäevaks on rahvusvahelise taotluse esitamise kuupäev, arvestades punktis b sätestatut.
(b) Kui rahvusvahelises taotluses on Rahvusvahelisse Büroosse jõudmise kuupäeval mõni artikli 5 lõikega 2 seotud puudus, on rahvusvahelise registreeringu kuupäevaks tehtud paranduse Rahvusvahelisse Büroosse saabumise kuupäev või rahvusvahelise taotluse esitamise kuupäev olenevalt sellest, kumb on hilisem.

(3) [Publitseerimine]
(a) Rahvusvahelise registreeringu publitseerib Rahvusvaheline Büroo. Selline avalikustamine loetakse kõigis lepinguosalistes piisavaks ja omanikult ei või enam avalikustamist nõuda.
(b) Rahvusvaheline Büroo saadab publitseeritud rahvusvahelise registreeringu koopia igale märgitud ametile.

(4) [Konfidentsiaalsuse säilitamine enne publitseerimist] Rahvusvaheline Büroo säilitab enne rahvusvahelise taotluse ja rahvusvahelise registreeringu publitseerimist nende konfidentsiaalsuse, arvestades lõikes 5 ja artikli 11 lõike 4 punktis b sätestatut.

(5) [Konfidentsiaalsed koopiad]
(a) Vahetult pärast registreerimist saadab Rahvusvaheline Büroo rahvusvahelise registreeringu koopia koos rahvusvahelisele taotlusele lisatud asjaomaste avalduste, dokumentide või näidistega kõigile ametitele, kes on Rahvusvahelisele Büroole teatanud oma soovist seda koopiat saada ja on rahvusvahelises taotluses märgitud.
(b) Kuni Rahvusvaheline Büroo ei ole rahvusvahelist registreeringut publitseerinud, säilitab amet talle Rahvusvahelisest Büroost saadetud koopia konfidentsiaalsuse ja võib nimetatud koopiat kasutada ainult rahvusvahelise registreeringu ja ameti pädevusse kuuluvas lepinguosalises või tema suhtes esitatud tööstusdisainilahenduse registreerimise taotluste ekspertiisiks. Amet ei või avaldada sellise rahvusvahelise registreeringu sisu ühelegi ametis mittetöötavale isikule peale rahvusvahelise registreeringu omaniku, välja arvatud juhud, kui seda on vaja ametiasutuses või kohtus toimuva menetluse jaoks, mis lahendab rahvusvahelise registreeringu aluseks oleva rahvusvahelise taotluse esitamise õigust käsitlevat vaidlust. Viimasel juhul võib rahvusvahelise registreeringu sisu avaldada ainult menetluse osapooltele, kes kohustuvad arvestama avaldamise konfidentsiaalsust.

Artikkel 11. Publitseerimise edasilükkamine

(1) [Lepinguosaliste seaduste sätted, mis käsitlevad publitseerimise edasilükkamist]
(a) Lepinguosaline, kelle seaduses sätestatud tööstusdisainilahenduse publitseerimise edasilükkamise aeg on ettenähtust lühem, teatab deklaratsioonis peadirektorile lubatud edasilükkamise aja.
(b) Lepinguosaline, kelle seadus ei näe ette tööstusdisainilahenduse publitseerimise edasilükkamist, teatab sellest deklaratsioonis peadirektorile.

(2) [Publitseerimise edasilükkamine] Kui rahvusvaheline taotlus sisaldab publitseerimise edasilükkamise taotlust, publitseeritakse taotlus,
(i) juhul kui ükski rahvusvahelises taotluses märgitud lepinguosalistest ei ole teinud lõike 1 kohast deklaratsiooni, pärast ettenähtud tähtaja lõppu või,
(ii) juhul kui mõni rahvusvahelises taotluses märgitud lepinguosalistest on teinud lõike 1 punkti a kohase deklaratsiooni, pärast deklaratsioonis märgitud tähtaja lõppu või, kui selliseid lepinguosalisi on rohkem kui üks, pärast nende deklaratsioonides märgitud tähtaegadest lühima lõppu.

(3) [Edasilükkamistaotluse menetlemine juhul, kui kehtiv seadus ei võimalda edasilükkamist] Kui on taotletud publitseerimise edasilükkamist ja mõni rahvusvahelises taotluses märgitud lepinguosalistest on teinud lõike 1 punkti b kohase deklaratsiooni, et tema seadus ei võimalda publitseerimist edasi lükata,
(i) teatab Rahvusvaheline Büroo, arvestades punkti ii, sellest taotlejale; kui taotleja ei ole ettenähtud tähtaja jooksul Rahvusvahelisele Büroole saadetud teatisega nimetatud lepinguosalise märkimist tagasi võtnud, jätab Rahvusvaheline Büroo publitseerimise edasilükkamise taotluse tähelepanuta;
(ii) kui rahvusvaheline taotlus ei sisaldanud tööstusdisainilahenduse reproduktsioone, vaid sellele olid lisatud tööstusdisainilahenduse näidised, jätab Rahvusvaheline Büroo nimetatud lepinguosalise märkimise tähelepanuta ja teatab sellest taotlejale.

(4) [Rahvusvahelise registreeringu varasema publitseerimise või erijuurdepääsu taotlus]
(a) Omanik võib lõike 2 alusel kohaldatava edasilükkamistähtaja jooksul taotleda kõigi või osa rahvusvahelise taotluse objektiks olevate tööstusdisainilahenduste publitseerimist; sellisel juhul loetakse edasilükkamistähtaeg nimetatud tööstusdisainilahenduse või -lahenduste puhul selle taotluse Rahvusvahelisse Büroosse saabumise päeval lõppenuks.
(b) Omanik võib lõike 2 kohase edasilükkamistähtaja jooksul esitada Rahvusvahelisele Büroole ka taotluse, et tema nimetatud kolmandale isikule antaks väljavõte mõnest rahvusvahelise registreeringu objektiks olevast tööstusdisainilahendusest või neist kõigist või võimaldataks neile juurdepääs.

(5) [Loobumine ja piiramine]
(a) Kui omanik loobub lõike 2 kohase edasilükkamistähtaja jooksul rahvusvahelisest registreeringust kõigi märgitud lepinguosaliste suhtes, ei publitseerita rahvusvahelise registreeringu objektiks olevaid tööstusdisainilahendusi.
(b) Kui omanik piirab lõike 2 kohase edasilükkamistähtaja jooksul rahvusvahelist registreeringut märgitud lepinguosaliste suhtes nii, et see hõlmab ühte või mõnda rahvusvahelise registreeringu objektiks olevat tööstusdisainilahendust, ei publitseerita rahvusvahelise registreeringu objektiks olevaid ülejäänud tööstusdisainilahendusi.

(6) [Publitseerimine ja reproduktsioonide esitamine]
(a) Rahvusvaheline Büroo publitseerib rahvusvahelise registreeringu pärast käesoleva artikli sätete alusel kohaldatavate edasilükkamistähtaegade lõppu, kui ettenähtud lõivud on tasutud. Kui lõivud ei ole nõuetekohaselt tasutud, tühistatakse rahvusvaheline registreering ja seda ei publitseerita.
(b) Kui rahvusvahelisele taotlusele oli artikli 5 lõike 1 punkti iii kohaselt lisatud tööstusdisainilahenduse näidis või näidised, esitab omanik Rahvusvahelisele Büroole sätestatud tähtaja jooksul ettenähtud arvu koopiaid kõigi taotluse objektiks olevate tööstusdisainilahenduste reproduktsioonidest. Selles ulatuses, milles taotleja nimetatud nõuet ei täida, rahvusvaheline registreering tühistatakse ja jäetakse publitseerimata.

Artikkel 12. Keeldumine

(1) [Õigus keelduda] Kui rahvusvahelise registreeringu objektiks oleva ühe või mitme tööstusdisainilahenduste puhul ei ole kaitse andmise tingimused mõne märgitud lepinguosalise seaduse järgi täidetud, võib selle lepinguosalise amet osaliselt või täielikult keelduda tunnistamast rahvusvahelise registreeringu õiguslikke tagajärgi selle lepinguosalise territooriumil; seejuures eeldatakse, et ükski amet ei saa osaliselt ega täielikult keelduda tunnistamast neid tagajärgi põhjendusega, et tema lepinguosalise seaduse järgi on täitmata mõned rahvusvahelise taotluse sisu või vormi nõuded, mis on ette nähtud käesolevas redaktsioonis või juhendis või on kehtestatud lisaks neile või erinevalt neist.

(2) [Keeldumisest teatamine]
(a) Kui rahvusvahelise registreeringu õiguslike tagajärgede tunnistamisest on keeldutud, saadab amet Rahvusvahelisele Büroole ettenähtud tähtaja jooksul keeldumisteate.
(b) Keeldumisteates märgitakse ära kõik keeldumise põhjused.

(3) [Keeldumisteate edastamine; õiguskaitsevahendid]
(a) Rahvusvaheline Büroo edastab keeldumisteate koopia viivitamata omanikule.
(b) Omanikul on õigus samasugustele õiguskaitsevahenditele nagu sel juhul, kui rahvusvahelise registreeringu objektiks olev tööstusdisainilahendus oleks olnud taotluse objektiks, millega taotletakse kaitset keeldumisteate edastanud ametile kohaldatava seaduse alusel. Selline õiguskaitsevahend sisaldab vähemalt võimalust teha uus ekspertiis või keeldumise asjaolud uuesti läbi vaadata või keeldumise peale kaebus esitada.

(4) [Keeldumisteate tagasivõtmine] Keeldumisteate edastanud amet võib selle igal ajal osaliselt või täielikult tagasi võtta.

Artikkel 13. Tööstusdisainilahenduse ühtsuse erinõuded

(1) [Erinõuetest teatamine] Lepinguosaline, kelle seadus käesoleva redaktsiooniga ühinemise ajal nõuab, et ühe taotluse objektiks olevad tööstusdisainilahendused vastaksid tööstusdisaini ühtsuse, tootmise ühtsuse või kasutamise ühtsuse nõudele või kuuluksid samasse esemete rühma või kooslusse või et üks taotlus võib hõlmata ainult üht iseseisvat ja eristatavat tööstusdisainilahendust, võib teatada sellest deklaratsioonis peadirektorile. Selline deklaratsioon ei võta taotlejalt õigust lülitada kooskõlas artikli 5 lõikega 4 rahvusvahelisse taotlusse kaks või rohkem tööstusdisainilahendust, kuigi deklaratsiooni teinud lepinguosaline on taotluses märgitud.

(2) [Deklaratsiooni õiguslik tagajärg] Nimetatud deklaratsioon võimaldab selle teinud lepinguosalise ametil keelduda vastavalt artikli 12 lõikele 1 tunnustamast rahvusvahelise registreeringu õiguslikke tagajärgi sõltuvalt registreeringu vastavusest lepinguosalise poolt teatavaks tehtud nõudele.

(3) [Registreeringu jagamise eest tasutavad lisalõivud] Kui pärast lõike 2 kohast keeldumist jagatakse rahvusvaheline registreering asjaomase ameti jaoks osadeks, et likvideerida keeldumisteates märgitud keeldumise põhjus, on ametil õigus nõuda lõivu tasumist iga lisanduva rahvusvahelise taotluse eest, mis on vajalik keeldumise põhjuse vältimiseks.

Artikkel 14. Rahvusvahelise registreeringu õiguslikud tagajärjed

(1) [Samasugused õiguslikud tagajärjed nagu kohaldatava seaduse alusel esitatud taotlusel] Rahvusvahelise registreerimise päevast on rahvusvahelisel registreeringul märgitud lepinguosalises vähemalt samasugused õiguslikud tagajärjed, nagu on lepinguosalise seaduse järgi tavalises korras esitatud tööstusdisainilahenduse kaitse taotlusel.

(2) [Samasugused õiguslikud tagajärjed nagu kohaldatava seaduse alusel antaval kaitsel]
(a) Märgitud lepinguosalises, mille amet ei ole edastanud artikli 12 kohast keeldumisteadet, on rahvusvahelisel registreeringul samad õiguslikud tagajärjed nagu lepinguosalise seaduse alusel tööstusdisainilahendusele antud kaitsel kas hiljemalt keeldumisteate edastamise tähtaja lõppemise kuupäevast või, kui lepinguosaline on teinud juhendi kohase deklaratsiooni, hiljemalt selles deklaratsioonis märgitud kuupäevast.
(b) Kui märgitud lepinguosalise amet on edastanud keeldumisteate ja on selle hiljem osaliselt või täielikult tagasi võtnud, on rahvusvahelisel registreeringul selles ulatuses, milles keeldumine on tagasi võetud, nimetatud lepinguosalises hiljemalt keeldumise tagasivõtmise kuupäevast samad õiguslikud tagajärjed nagu lepinguosalise seaduse alusel tööstusdisainilahendusele antud kaitsel.
(c) Käesoleva lõike alusel jõustunud rahvusvaheline registreering kehtib tööstusdisainilahenduse või -lahenduste kohta, mis on Rahvusvahelisest Büroost märgitud ametisse saabunud registreeringu või selles ametis toimunud menetluses muudetud registreeringu objektiks.

(3) [Deklaratsioon taotleja lepinguosalise märkimise õiguslike tagajärgede kohta]
(a) Lepinguosaline, kelle amet on ekspertiisiamet, võib oma deklaratsioonis peadirektorile teatada, et kui ta on taotleja lepinguosaline, siis ei ole tema märkimisel rahvusvahelises registreeringus õiguslikke tagajärgi.
(b) Kui punktis a nimetatud deklaratsiooni teinud lepinguosaline on rahvusvahelises taotluses ära näidatud nii taotleja lepinguosalisena kui ka märgitud lepinguosalisena, jätab Rahvusvaheline Büroo lepinguosalise märkimise tähelepanuta.

Artikkel 15. Kehtetuks tunnistamine

(1) [Kaitsmisvõimaluse nõue] Märgitud lepinguosalise pädevad ametiasutused ei või rahvusvahelist registreeringut oma territooriumil osaliselt või täielikult kehtetuks tunnistada, kui omanikule ei ole aegsasti antud võimalust oma õigusi kaitsta.

(2) [Kehtetuks tunnistamisest teatamine] Lepinguosalise amet, kelle territooriumil rahvusvaheline registreering on kehtetuks tunnistatud, teatab sellest Rahvusvahelisele Büroole, kui ta on kehtetuks tunnistamisest teadlikuks saanud.

Artikkel 16. Rahvusvahelises registreeringus tehtud muudatuste ja teiste andmete registrisse kandmine

(1) [Muudatuste ja teiste andmete registrisse kandmine] Vastavalt nõuetele kannab Rahvusvaheline Büroo rahvusvahelisse registrisse
(i) rahvusvahelise registreeringu omaniku muutumise osa või kõigi märgitud lepinguosaliste suhtes ja osa või kõigi rahvusvahelise registreeringu objektiks olevate tööstusdisainilahenduste suhtes, eeldusel et uuel omanikul on vastavalt artiklile 3 õigus esitada rahvusvaheline taotlus,
(ii) omaniku nime või aadressi muudatuse,
(iii) taotleja või omaniku esindaja määramise ja muud asjakohased esindaja andmed,
(iv) omaniku loobumise rahvusvahelisest registreeringust osa või kõigi märgitud lepinguosaliste suhtes,
(v) rahvusvahelise registreeringu piiramise omaniku poolt nii, et see hõlmab ühte või mõnda rahvusvahelise registreeringu objektiks olevat tööstusdisainilahendust,
(vi) märgitud lepinguosalise pädevate ametiasutuste poolt rahvusvahelise registreeringu kehtetuks tunnistamise selle lepinguosalise territooriumil mõningate või kõigi rahvusvahelise registreeringu objektiks olevate tööstusdisainilahenduste suhtes,
(vii) muud juhendis märgitud asjakohased faktid, mis puudutavad õigust osale või kõigile rahvusvahelise registreeringu objektiks olevatele tööstusdisainilahendustele.

(2) [Rahvusvahelisse registrisse kandmise õiguslikud tagajärjed] Lõike 1 punktides i, ii, iv, v, vi ja vii loetletud registrikannetel on samasugused õiguslikud tagajärjed nagu lepinguosalise ameti registri kannetel, välja arvatud asjaolu, et lepinguosaline võib deklaratsioonis peadirektorile teatada, et lõike 1 punktis i nimetatud registrikanne ei jõustu lepinguosalises enne, kui tema ametisse on jõudnud deklaratsioonis märgitud teatised või dokumendid.

(3) [Lõivud] Iga vastavalt lõikele 1 tehtud registrikande eest võib nõuda lõivu tasumist.

(4) [Publitseerimine] Rahvusvaheline Büroo publitseerib iga lõike 1 alusel tehtud registrikande kohta teate ja saadab selle koopia kõigi asjaomaste lepinguosaliste ametitele.

Artikkel 17. Rahvusvahelise registreeringu esialgne kehtivusaeg ja pikendamine ning kaitse kestus

(1) [Rahvusvahelise registreeringu esialgne kehtivusaeg] Rahvusvaheline registreering jõustub esialgu viieks aastaks, arvates rahvusvahelise registreeringu kuupäevast.

(2) [Rahvusvahelise registreeringu pikendamine] Rahvusvahelist registreeringut võib pikendada veel viieks aastaks, juhindudes ettenähtud menetlusest ja tasudes ettenähtud lõivud.

(3) [Kaitse kestus märgitud lepinguosalistes]
(a) Tingimusel, et rahvusvaheline registreering on pikendatud, ja arvestades lõiget b, on kaitse kestus märgitud lepinguosalises 15 aastat, arvates rahvusvahelise registreeringu kuupäevast.
(b) Kui märgitud lepinguosalise seadus, mille alusel tööstusdisainilahendusi kaitstakse, sätestab kaitse kestuseks rohkem kui 15 aastat, on kaitse kestus sama, mis selle lepinguosalise seaduses, tingimusel et rahvusvahelist registreeringut pikendatakse.
(c) Lepinguosaline teatab deklaratsioonis peadirektorile tema seaduses sätestatud kaitse maksimaalkestuse.

(4) [Piiratud pikendamise võimalus] Rahvusvahelist registreeringut võib pikendada osa või kõigi märgitud lepinguosaliste suhtes ja osa või kõigi rahvusvahelise registreeringu objektiks olevate tööstusdisainilahenduste suhtes.

(5) [Pikendamise registrisse kandmine ja publitseerimine] Rahvusvaheline Büroo kannab pikendamise rahvusvahelisse registrisse, avaldab sellekohase teate ja saadab avaldatud teate koopia kõigile asjaomaste lepinguosaliste ametitele.

Artikkel 18. Informatsioon publitseeritud rahvusvaheliste registreeringute kohta

(1) [Informatsiooni kättesaadavus] Rahvusvaheline Büroo väljastab sellekohase taotluse teinud isikule, kes on tasunud ettenähtud lõivu, väljavõtteid rahvusvahelisest registrist või publitseeritud rahvusvahelisi registreeringuid puudutavat informatsiooni rahvusvahelise registri sisu kohta.

(2) [Vabastamine legaliseerimisest] Rahvusvahelise Büroo poolt väljastatud rahvusvahelise registri väljavõtted on vabastatud kõigist lepinguosalistes kehtivaist legaliseerimise nõuetest.

II peatükk
ADMINISTRATIIVSÄTTED

Artikkel 19. Mitme riigi ühine amet

(1) [Ühisest ametist teatamine] Kui mitu käesoleva redaktsiooniga ühineda kavatsevat riiki on tööstusdisainilahendusi käsitlevad siseriiklikud õigusaktid ühtlustanud või mitu käesoleva redaktsiooniga ühinenud riiki on selles kokku leppinud, võivad nad saata peadirektorile teate, et
(i) nende siseriiklikud ametid asendatakse ühise ametiga ja
(ii) kogu territoorium, kus kohaldatakse ühtlustatud õigusakte, loetakse üheks lepinguosaliseks käesoleva redaktsiooni artiklite 1 ja 3–18 ning 31 tähenduses.

(2) [Teatamise aeg] Lõikes 1 nimetatud teate saadab
(i) käesoleva redaktsiooniga ühineda kavatsev riik artikli 27 lõikes 2 nimetatud kirjade hoiuleandmise ajal;
(ii) käesoleva redaktsiooniga ühinenud riik pärast siseriiklike õigusaktide ühtlustamist.

(3) [Teate jõustumise kuupäev] Lõigetes 1 ja 2 nimetatud teade jõustub
(i) käesoleva redaktsiooniga ühineda kavatsevate riikide puhul siis, kui käesolev redaktsioon neile kohustuslikuks muutub;
(ii) käesoleva redaktsiooniga ühinenud riikide puhul siis, kui on möödunud kolm kuud päevast, millal peadirektor saatis teistele lepinguosalistele vastavasisulise teate, või teates nimetatud hilisemal kuupäeval.

Artikkel 20. Haagi Liidu liikmeksolek

Lepinguosalised on sama liidu liikmed, kuhu kuuluvad 1934. aasta redaktsiooni või 1960. aasta redaktsiooni osalisriigid.

Artikkel 21. Assamblee

(1) [Koosseis]
(a) Lepinguosalised on sama assamblee liikmed, kuhu kuuluvad 1967. aasta lisaredaktsiooni artiklit 2 kohaldavad riigid.
(b) Assamblee liiget esindab assamblees üks delegaat, keda võivad abistada asetäitjad, nõuandjad ja eksperdid, ning delegaat võib esindada vaid ühte lepinguosalist.
(c) Liidu liige, kes ei kuulu assambleesse, võib assamblee koosolekutel osaleda vaatlejana.

(2) [Ülesanded]
(a) Assamblee:
(i) tegeleb kõigi liidu ülalpidamise ja arendamise ning käesoleva redaktsiooni rakendamise küsimustega;
(ii) kasutab õigusi ja täidab ülesandeid, mis on antud talle spetsiaalselt või käesoleva redaktsiooniga või 1967. aasta lisaredaktsiooniga;
(iii) annab peadirektorile juhtnööre kokkuleppe muutmise konverentside ettevalmistamiseks ja otsustab nende konverentside kokkukutsumise;
(iv) muudab juhendit;
(v) vaatab läbi ja kiidab heaks peadirektori liiduga seotud aruanded ja tegevuse ning annab talle juhtnööre liidu pädevusse kuuluvate küsimuste lahendamiseks;
(vi) määrab kindlaks liidu programmi, võtab vastu kaheaastase eelarve ja kiidab heaks liidu lõpparuande;
(vii) võtab vastu liidu finantseeskirjad;
(viii) asutab komisjone ja töörühmi, mida ta peab liidu eesmärkide saavutamisel vajalikuks;
(ix) otsustab vastavalt lõike 1 punktile c, missugused riigid, valitsustevahelised organisatsioonid ja valitsusvälised organisatsioonid võivad osaleda tema koosolekutel vaatlejana;
(x) võtab teisi meetmeid liidu eesmärkide saavutamiseks ja täidab muid käesolevast redaktsioonist tulenevaid ülesandeid.
(b) Küsimustes, mis pakuvad huvi ka teistele organisatsiooni hallatavatele liitudele, teeb assamblee otsused pärast organisatsiooni koordinatsioonikomitee soovituste ärakuulamist.

(3) [Kvoorum]
(a) Küsimuse hääletamisel moodustavad kvoorumi pooled assamblee liikmeks olevad riigid, kellel on selles küsimuses hääleõigus.
(b) Kui assambleesse kuuluvatest ja mingis küsimuses hääleõiguslikest riikidest on istungil esindatud vähem kui pooled, kuid vähemalt üks kolmandik, võib assamblee punkti a sätteid arvestamata teha otsuseid, ent kõik otsused peale assamblee kodukorda käsitlevate otsuste jõustuvad sel juhul ainult järgnevalt nimetatud tingimuste täitmise korral. Rahvusvaheline Büroo teatab neist otsustest assambleesse kuuluvatele selles küsimuses hääleõiguslikele riikidele, kes ei olnud istungil esindatud, ning teeb neile ettepaneku hääletada kirja teel või teatada oma erapooletusest kolmekuulise tähtaja jooksul selle teate kuupäevast arvates. Kui selle tähtaja lõpuks võrdub sel viisil hääletanud või erapooletuks jäänud liikmete arv istungil kvoorumi saavutamisest puudu jäänud liikmete arvuga, jõustub otsus tingimusel, et samal ajal säilib nõutav häälteenamus.

(4) [Otsuste tegemine assamblees]
(a) Assamblee püüab teha oma otsused konsensuse alusel.
(b) Kui konsensuslikule otsusele ei jõuta, otsustatakse küsimus hääletamise teel. Sel juhul
(i) on lepinguosalisel riigil üks hääl ja ta hääletab ainult enda nimel ning
(ii) lepinguosaline valitsustevaheline organisatsioon võib anda oma liikmesriikide eest nii palju hääli, kui palju tal on käesoleva redaktsiooniga ühinenud liikmesriike; valitsustevaheline organisatsioon ei osale hääletamises, kui mõni tema liikmesriikidest kasutab oma hääleõigust, ning vastupidi.
(c) Küsimustes, mis puudutavad ainult riike, kes kohaldavad 1967. aasta lisaredaktsiooni artiklit 2, ei ole käesoleva artikliga mitteühinenud lepinguosalistel hääleõigust, ning ainult lepinguosalisi puudutavates küsimustes on hääleõigus ainult viimatinimetatuil.

(5) [Häälteenamus]
(a) Assamblee otsused nõuavad kahekolmandikulist häälteenamust, arvestades artikli 24 lõikes 2 ja artikli 26 lõikes 2 sätestatut.
(b) Erapooletuks jäämist ei loeta hääletamiseks.

(6) [Istungid]
(a) Kord kahe kalendriaasta jooksul koguneb assamblee peadirektori kutsel korralisele istungile, mis toimub samal ajavahemikul ja samas kohas organisatsiooni peaassamblee istungiga, kui tegemist ei ole erakorraliste asjaoludega.
(b) Assamblee koguneb peadirektori kutsel erakorralisele istungile, kui seda nõuab üks neljandik assamblee liikmetest, või peadirektori enda algatusel.
(c) Istungite päevakorra valmistab ette peadirektor.

(7) [Protseduurireeglid] Assamblee võtab vastu oma protseduurireeglid.

Artikkel 22. Rahvusvaheline Büroo

(1) [Büroo ülesanded]
(a) Rahvusvaheline Büroo viib läbi rahvusvahelist registreerimist ja täidab sellest tulenevaid kohustusi ning muid liiduga seotud ülesandeid.
(b) Eelkõige valmistab Rahvusvaheline Büroo ette assamblee ning assamblee loodud eksperdikomiteede ja töörühmade koosolekud ning moodustab nende sekretariaadid.

(2) [Peadirektor] Peadirektor on liidu tegevjuht ning esindab liitu.

(3) [Teised koosolekud peale assamblee istungite] Peadirektor kutsub kokku assamblee moodustatud komiteed ja töörühmad ning teised liidu küsimusi käsitlevad koosolekud.

(4) [Rahvusvahelise Büroo osa assamblee ja teistel koosolekutel]
(a) Peadirektor ja tema määratud isikud osalevad hääleõiguseta kõigil assamblee koosolekutel, assamblee moodustatud komiteede ja töörühmade koosolekutel ning teistel peadirektori poolt liidu egiidi all kokku kutsutud koosolekutel.
(b) Peadirektor või tema määratud töötaja on assamblee ning punktis a nimetatud komiteede, töörühmade ja teiste koosolekute ex officio sekretär.

(5) [Konverentsid]
(a) Assamblee korralduste kohaselt valmistab Rahvusvaheline Büroo ette kõik kokkuleppe muutmise konverentsid.
(b) Nimetatud ettevalmistuste käigus võib Rahvusvaheline Büroo konsulteerida valitsustevaheliste organisatsioonidega ning rahvusvaheliste ja siseriiklike valitsusväliste organisatsioonidega.
(c) Peadirektor ja tema määratud isikud osalevad kokkuleppe muutmise konverentside diskussioonides ilma hääleõiguseta.

(6) [Teised ülesanded] Rahvusvaheline Büroo täidab kõiki teisi ülesandeid, mis talle käesoleva redaktsiooniga on antud.

Artikkel 23. Rahalised vahendid

(1) [Eelarve]
(a) Liidul on oma eelarve.
(b) Liidu eelarve hõlmab liidu otseseid tulusid ja kulusid ning tema liikmemaksu organisatsiooni juhitud liitude ühisesse kulude eelarvesse.
(c) Liitude ühisteks kuludeks loetakse kulusid, mis ei ole seotud üksnes liiduga, vaid ka ühe või mitme muu organisatsiooni juhitava liiduga. Liidu osa ühistes kuludes on proportsionaalne tema huvitatusega nendest kuludest.

(2) [Kooskõlastamine teiste liitude eelarvetega] Liidu eelarve võetakse vastu kooskõlastatult teiste organisatsiooni juhitud liitude eelarvetega.

(3) [Eelarve finantsallikad] Liidu eelarve finantsallikad on järgmised:
(i) rahvusvaheliste registreeringutega seotud lõivud;
(ii) tasud teiste Rahvusvahelise Büroo teenuste eest, mis on seotud liiduga;
(iii) Rahvusvahelise Büroo liitu puudutavate publikatsioonide müügitulud ja honorarid;
(iv) annetused, pärandused ja toetused;
(v) rendid, intressid ja mitmesugused muud sissetulekud.

(4) [Lõivude ja tasude määra kehtestamine; eelarve tase]
(a) Lõike 3 punktis i nimetatud lõivude määrad kehtestab assamblee peadirektori ettepanekul. Lõike 3 punktis ii nimetatud tasude määrad kehtestab peadirektor ja neid kohaldatakse kuni nende heakskiitmiseni assamblee järgmisel istungil ajutiselt.
(b) Lõike 3 punktis i nimetatud lõivudele kehtestatakse sellised määrad, et liidu sissetulekud lõivudest ja teistest allikatest kataksid vähemalt Rahvusvahelise Büroo liiduga seotud kulud.
(c) Kui eelarve ei ole enne uue eelarveaasta algust vastu võetud, jääb see samale tasemele eelmise aasta eelarvega, nagu on sätestatud finantseeskirjades.

(5) [Käibekapitali fond] Liidul on käibekapitali fond, mis koosneb tulude ülejäägist ja, kui see on ebapiisav, liidu liikmesriikide ühekordsetest maksetest. Kui fond osutub ebapiisavaks, otsustab assamblee seda suurendada. Assamblee määrab peadirektori ettepanekul fondi proportsiooni ja maksetähtajad.

(6) [Ettemakse riigilt, kelle territooriumil asub peakorter]
(a) Organisatsiooni peakorterit käsitlevas kokkuleppes, mis on sõlmitud riigiga, kelle territooriumil asub organisatsiooni peakorter, sätestatakse, et kui käibekapitali fond osutub ebapiisavaks, garanteerib nimetatud riik ettemakse. Ettemakse suuruse ja tingimuste kohta tuleb asjaomase riigi ja organisatsiooni vahel iga kord sõlmida eraldi kokkulepe.
(b) Punktis a nimetatud riigil ja organisatsioonil on mõlemal õigus ettemaksekohustus kirjaliku teatega denonsseerida. Denonsseerimine jõustub kolme aasta möödumisel selle aasta lõpust, millal denonsseerimisest teatati.

(7) [Audiitorkontroll] Audiitorkontrolli teeb üks või mitu liidu liikmesriiki või väljastpoolt valitud audiitorit finantseeskirjades ettenähtud korras. Audiitorid määrab nende nõusolekul assamblee.

Artikkel 24. Juhend

(1) [Sisu] Juhendis on sätestatud käesoleva redaktsiooni kohaldamise üksikasjad. Eelkõige hõlmab see järgmist:
(i) üksikasjad, mille kehtestamine on käesolevas redaktsioonis sõnaselgelt sätestatud;
(ii) käesoleva redaktsiooniga seotud või selle rakendamiseks vajalikud üksikasjad;
(iii) administratiivküsimused, nõuded või menetlus.

(2) [Juhendi mõne sätte muutmine]
(a) Juhend võib sätestada, et mõningaid tema sätteid saab muuta ühehäälselt või neljaviiendikulise häälteenamusega.
(b) Otsuse selle kohta, et juhendi mõne sätte muutmisel ei ole tulevikus neljaviiendikuline häälteenamus nõutav, saab teha ainult ühehäälselt.
(c) Otsuse selle kohta, et juhendi teatud sätte muutmisel on tulevikus nõutav ühehäälne otsus või neljaviiendikuline häälteenamus, saab teha neljaviiendikulise häälteenamusega.

(3) [Käesoleva redaktsiooni ja juhendi vastuolu] Kui käesoleva redaktsiooni säte ja juhendi säte on vastuolus, juhindutakse redaktsiooni sätetest.

III peatükk
MUUDATUSTE TEGEMINE

Artikkel 25. Käesoleva redaktsiooni muutmine

(1) [Kokkuleppe muutmise konverentsid] Käesolevat redaktsiooni võib muuta lepinguosaliste konverentsidel.

(2) [Mõningate artiklite muutmine] Artikleid 21, 22, 23 ja 26 võib muuta kokkuleppe muutmise konverents või assamblee kooskõlas artikli 26 sätetega.

Artikkel 26. Assamblee tehtavad muudatused mõningates artiklites

(1) [Muutmisettepanekud]
(a) Lepinguosaline või peadirektor võib teha ettepaneku, et assamblee muudaks artikleid 21, 22, 23 ja käesolevat artiklit.
(b) Peadirektor edastab sellise ettepaneku lepinguosalistele vähemalt kuus kuud enne selle arutamist assamblees.

(2) [Häälteenamus] Lõikes 1 nimetatud artiklite muudatuste vastuvõtmine nõuab kolmeneljandikulist häälteenamust, välja arvatud artikli 21 või käesoleva lõike muudatused, mis nõuavad neljaviiendikulist häälteenamust.

(3) [Jõustumine]
(a) Kõik lõikes 1 nimetatud artiklite muudatused, välja arvatud punkti b kohaldamise juhud, jõustuvad üks kuu pärast seda, kui peadirektori kätte on jõudnud kirjalik teade lepinguosaliste põhiseaduslike menetlustega kooskõlas olevast kirjalikust heakskiitmisest kolmelt neljandikult lepinguosalistest, kes muudatuse vastuvõtmise ajal olid assamblee liikmed ja kellel oli õigus seda hääletada.
(b) Artikli 21 lõike 3 või 4 või käesoleva punkti muudatused ei jõustu, kui mõni lepinguosaline teatab kuue kuu jooksul pärast nende vastuvõtmist assamblee poolt peadirektorile, et ta ei aktsepteeri muudatust.
(c) Muudatused, mis jõustuvad kooskõlas käesoleva lõike sätetega, on kohustuslikud kõigile riikidele ja valitsustevahelistele organisatsioonidele, kes muudatuse jõustumise ajal on lepinguosalised või kellest hiljem saavad lepinguosalised.

IV peatükk
LÕPPSÄTTED

Artikkel 27. Käesoleva redaktsiooni osaliseks saamine

(1) [Sobivus] Kohaldades lõikeid 2 ja 3 ning artiklit 28,
(i) võib käesolevale redaktsioonile alla kirjutada ja selle osaliseks saada organisatsiooni iga liikmesriik;
(ii) võib käesolevale redaktsioonile alla kirjutada ja selle osaliseks saada iga valitsustevaheline organisatsioon, kelle ülalpidamisel olev amet saab anda tööstusdisainilahendusele kaitse, millel on õiguslikud tagajärjed territooriumil, kus kohaldatakse valitsustevahelise organisatsiooni asutamislepingut, tingimusel et vähemalt üks valitsustevahelise organisatsiooni liikmesriik on organisatsiooni liige ja et selle ameti kohta ei ole saadetud artikli 19 kohast teadet.

(2) [Ratifitseerimine või ühinemine] Lõikes 1 nimetatud riik või valitsustevaheline organisatsioon võib hoiule anda
(i) ratifitseerimiskirja, kui ta on käesolevale redaktsioonile alla kirjutanud, või
(ii) ühinemiskirja, kui ta ei ole käesolevale redaktsioonile alla kirjutanud.

(3) [Hoiuleandmise jõustumiskuupäev]
(a) Ratifitseerimis- või ühinemiskirja hoiule andmise jõustumiskuupäevaks on kuupäev, millal kiri hoiule anti, arvestades punktides b kuni d sätestatut.
(b) Kui ratifitseerimis- või ühinemiskirja annab hoiule riik, kus tööstusdisainilahendused saavad kaitse ainult selle valitsustevahelise organisatsiooni ameti kaudu, mille liige on nimetatud riik, on hoiuleandmise jõustumiskuupäevaks valitsustevahelise organisatsiooni kirja hoiuleandmise kuupäev, juhul kui see on hilisem nimetatud riigi kirja hoiuleandmise kuupäevast.
(c) Kui ratifitseerimis- või ühinemiskirjas sisaldub või sellele on lisatud artiklis 19 nimetatud teade, siis on hoiuleandmise jõustumiskuupäevaks kuupäev, millal viimane teate saatnud riikidest annab hoiule kirja.
(d) Riigi ratifitseerimis- või ühinemiskirjas võib sisalduda või sellele võib olla lisatud deklaratsioon, millega kirja hoiuleantuks lugemise tingimuseks seatakse, et antakse hoiule ka ühe teise riigi või valitsustevahelise organisatsiooni kiri või kahe teise riigi kirjad või ühe teise riigi ja ühe valitsustevahelise organisatsiooni kirjad, kes on nimeliselt ära toodud ja kellel on õigus saada käesoleva redaktsiooni osaliseks. Kiri, mille koosseisus on või millele on lisatud selline deklaratsioon, loetakse hoiuleantuks kuupäeval, millal deklaratsioonis märgitud tingimus on täidetud. Kui mõni deklaratsioonis nimetatud kiri ise oma koosseisus või lisana sisaldab sellist deklaratsiooni, siis loetakse kiri hoiuleantuks kuupäeval, millal viimasena nimetatud deklaratsioonis märgitud tingimus on täidetud.
(e) Lõike d kohased deklaratsioonid võib igal ajal osaliselt või täielikult tagasi võtta. Tagasivõtmine jõustub tagasivõtmisteate peadirektori kätte jõudmise kuupäeval.

Artikkel 28. Ratifitseerimise ja ühinemise jõustumiskuupäev

(1) [Arvestatavad kirjad] Käesoleva artikli tähenduses võetakse arvesse ainult need ratifitseerimis- või ühinemiskirjad, mille annavad hoiule artikli 27 lõikes 1 nimetatud riigid või valitsustevahelised organisatsioonid ja millel on artikli 27 lõike 3 kohane jõustumiskuupäev.

(2) [Käesoleva redaktsiooni jõustumine] Käesolev redaktsioon jõustub kolme kuu möödumisel päevast, kui kuus riiki on hoiule andnud oma ratifitseerimis- või ühinemiskirjad, eeldades, et Rahvusvahelise Büroo kogutud viimaste statistiliste andmete järgi vastavad vähemalt kolm neist riikidest vähemalt ühele järgmistest tingimustest:
(i) selles riigis või selle suhtes on esitatud vähemalt 3000 tööstusdisainilahenduse kaitse taotlust või
(ii) isikud, kelle elukoht on teistes riikides, on esitanud selles riigis või selle riigi suhtes vähemalt 1000 tööstusdisainilahenduse kaitse taotlust.

(3) [Ratifitseerimise ja ühinemise jõustumine]
(a) Riigile või valitsustevahelisele organisatsioonile, kes on hoiule andnud ratifitseerimis- või ühinemiskirja kolm kuud enne käesoleva redaktsiooni jõustumist või varem, muutub redaktsioon kohustuslikuks selle jõustumise kuupäevast.
(b) Teistele riikidele või valitsustevahelistele organisatsioonidele muutub käesolev redaktsioon kohustuslikuks, kui ratifitseerimis- või ühinemiskirja hoiuleandmise kuupäevast on möödunud kolm kuud, või kirjas nimetatud hilisemal kuupäeval.

Artikkel 29. Reservatsioonide keelustamine

Käesoleva redaktsiooni puhul on reservatsioonid keelatud.

Artikkel 30. Lepinguosaliste deklaratsioonid

(1) [Deklaratsioonide tegemise aeg] Artikli 4 lõike 1 punkti b, artikli 5 lõike 2 punkti a, artikli 7 lõike 2, artikli 11 lõike 1, artikli 13 lõike 1, artikli 14 lõike 3, artikli 16 lõike 2 või artikli 17 lõike 3 punkti c kohaseid deklaratsioone võib teha
(i) artikli 27 lõikes 2 nimetatud kirja hoiuleandmise ajal; sellisel juhul jõustub deklaratsioon kuupäeval, millal käesolev redaktsioon muutub deklaratsiooni teinud riigile või organisatsioonile kohustuslikuks, või
(ii) pärast artikli 27 lõikes 2 nimetatud kirja hoiuleandmist; sellisel juhul jõustub deklaratsioon kolme kuu möödumisel selle jõudmisest peadirektori kätte või deklaratsioonis märgitud hilisemal kuupäeval, ent deklaratsioon kehtib ainult nende rahvusvaheliste registreeringute kohta, mille rahvusvahelise registreerimise kuupäev on sama või hilisem kui deklaratsiooni jõustumiskuupäev.

(2) [Ühise ametiga riikide deklaratsioonid] Kui lõike 1 kohase deklaratsiooni on teinud riik või riigid, kes vastavalt artikli 19 lõikele 1 on koos mõne teise riigi või teiste riikidega teatanud peadirektorile oma siseriikliku ameti asendamisest ühise ametiga, siis lõike 1 sätetele vaatamata jõustub deklaratsioon ainult juhul, kui nimetatud teine riik või teised riigid teevad samuti sellekohased deklaratsioonid.

(3) [Deklaratsioonide tagasivõtmine] Lõikes 1 nimetatud deklaratsiooni võib peadirektorile saadetava teatega alati tagasi võtta. Tagasivõtmine jõustub pärast kolme kuu möödumist päevast, millal peadirektor on teate kätte saanud, või hilisemal teates märgitud kuupäeval. Artikli 7 lõike 2 kohase deklaratsiooni puhul ei mõjuta tagasivõtmine rahvusvahelisi taotlusi, mis olid esitatud enne tagasivõtmise jõustumiskuupäeva.

Artikkel 31. 1934. aasta ja 1960. aasta redaktsioonide kohaldamine

(1) [Suhted riikide vahel, kes on nii käesoleva redaktsiooni kui ka 1934. aasta või 1960. aasta redaktsiooni osalised] Riikide, kes on nii käesoleva redaktsiooni kui ka 1934. aasta või 1960. aasta redaktsiooni osaliseks, omavahelistes suhetes kohaldatakse ainult käesolevat redaktsiooni. Omavahelistes suhetes kohaldavad nimetatud riigid siiski vastavalt kas 1934. aasta või 1960. aasta redaktsiooni tööstusdisainilahendustele, mis olid hoiule antud Rahvusvahelises Büroos enne, kui nende vastastikustes suhetes hakati kohaldama käesolevat redaktsiooni.

(2) [Suhted käesoleva ja 1934. või 1960. aasta redaktsiooni osalisriikide ning ainult 1934. või 1960. aasta redaktsiooni osalisriikide vahel]
(a) Riik, mis on nii käesoleva kui ka 1934. aasta redaktsiooni osaline, jätkab 1934. aasta redaktsiooni kohaldamist suhetes riikidega, mis on 1934. aasta redaktsiooni osalised, ent ei ole 1960. aasta või käesoleva redaktsiooni osalised.
(b) Riik, mis on nii käesoleva redaktsiooni kui ka 1960. aasta redaktsiooni osaline, jätkab 1960. aasta redaktsiooni kohaldamist suhetes riikidega, mis on 1960. aasta redaktsiooni osalised, ent ei ole käesoleva redaktsiooni osalised.

Artikkel 32. Käesoleva redaktsiooni denonsseerimine

(1) [Teatamine] Lepinguosaline võib käesoleva redaktsiooni denonsseerida peadirektorile saadetava teatega.

(2) [Jõustumiskuupäev] Denonsseerimine jõustub pärast ühe aasta möödumist päevast, millal peadirektor on sellekohase teate kätte saanud, või teates märgitud hilisemal kuupäeval. Denonsseerimine ei mõjuta käesoleva redaktsiooni kohaldamist menetluses olevale rahvusvahelisele taotlusele ega rahvusvahelisele registreeringule, mis denonsseerimise jõustumise hetkel denonsseerinud lepinguosalise suhtes jõus on.

Artikkel 33. Käesoleva redaktsiooni keeled; allakirjutamine

(1) [Originaaltekstid; ametlikud tekstid]
(a) Käesolev redaktsioon kirjutatakse alla ühes eksemplaris araabia, hiina, hispaania, inglise, prantsuse ja vene keeles, kusjuures kõik tekstid on võrdselt autentsed.
(b) Ametlikud tekstid teistes assamblee määratavates keeltes valmistab ette peadirektor pärast konsulteerimist huvitatud riikide valitsustega.

(2) [Allakirjutamise tähtaeg] Käesolev redaktsioon on allakirjutamiseks avatud organisatsiooni peakorteris ühe aasta jooksul pärast selle vastuvõtmist.

Artikkel 34. Depositaar

Käesoleva redaktsiooni depositaar on peadirektor.

 

GENEVA ACT OF THE HAGUE AGREEMENT
CONCERNING THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF INDUSTRIAL DESIGNS

Adopted on July 2, 1999

INTRODUCTORY PROVISIONS

Article 1. Abbreviated Expressions

For the purposes of this Act:

(i) “the Hague Agreement” means the Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Designs, henceforth renamed the Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs;
(ii) “this Act” means the Hague Agreement as established by the present Act;
(iii) “Regulations” means the Regulations under this Act;
(iv) “prescribed” means prescribed in the Regulations;
(v) “Paris Convention” means the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, signed at Paris on March 20, 1883, as revised and amended;
(vi) “international registration” means the international registration of an industrial design effected according to this Act;
(vii) “international application” means an application for international registration;
(viii) “International Register” means the official collection of data concerning international registrations maintained by the International Bureau, which data this Act or the Regulations require or permit to be recorded, regardless of the medium in which such data are stored;
(ix) “person” means a natural person or a legal entity;
(x) “applicant” means the person in whose name an international application is filed;
(xi) “holder” means the person in whose name an international registration is recorded in the International Register;
(xii) “intergovernmental organization” means an intergovernmental organization eligible to become party to this Act in accordance with Article 27(1)(ii);
(xiii) “Contracting Party” means any State or intergovernmental organization party to this Act;
(xiv) “applicant’s Contracting Party” means the Contracting Party or one of the Contracting Parties from which the applicant derives its entitlement to file an international application by virtue of satisfying, in relation to that Contracting Party, at least one of the conditions specified in Article 3; where there are two or more Contracting Parties from which the applicant may, under Article 3, derive its entitlement to file an international application, “applicant’s Contracting Party” means the one which, among those Contracting Parties, is indicated as such in the international application;
(xv) “territory of a Contracting Party” means, where the Contracting Party is a State, the territory of that State and, where the Contracting Party is an intergovernmental organization, the territory in which the constituent treaty of that intergovernmental organization applies;
(xvi) “Office” means the agency entrusted by a Contracting Party with the grant of protection for industrial designs with effect in the territory of that Contracting Party;
(xvii) “Examining Office” means an Office which ex officio examines applications filed with it for the protection of industrial designs at least to determine whether the industrial designs satisfy the condition of novelty;
(xviii) “designation” means a request that an international registration have effect in a Contracting Party; it also means the recording, in the International Register, of that request;
(xix) “designated Contracting Party” and “designated Office” means the Contracting Party and the Office of the Contracting Party, respectively, to which a designation applies;
(xx) “1934 Act” means the Act signed at London on June 2, 1934, of the Hague Agreement;
(xxi) “1960 Act” means the Act signed at The Hague on November 28, 1960, of the Hague Agreement;
(xxii) “1961 Additional Act” means the Act signed at Monaco on November 18, 1961, additional to the 1934 Act;
(xxiii) “Complementary Act of 1967" means the Complementary Act signed at Stockholm on July 14, 1967, as amended, of the Hague Agreement;
(xxiv) “Union” means the Hague Union established by the Hague Agreement of November 6, 1925, and maintained by the 1934 and 1960 Acts, the 1961 Additional Act, the Complementary Act of 1967 and this Act;
(xxv) “Assembly” means the Assembly referred to in Article 21(1)(a) or any body replacing that Assembly;
(xxvi) “Organization” means the World Intellectual Property Organization;
(xxvii) “Director General” means the Director General of the Organization;
(xxviii) “International Bureau” means the International Bureau of the Organization;
(xxix) “instrument of ratification” shall be construed as including instruments of acceptance or approval.

Article 2. Applicability of Other Protection Accorded by Laws of Contracting Parties and by Certain International Treaties

(1) [Laws of Contracting Parties and Certain International Treaties] The provisions of this Act shall not affect the application of any greater protection which may be accorded by the law of a Contracting Party, nor shall they affect in any way the protection accorded to works of art and works of applied art by international copyright treaties and conventions, or the protection accorded to industrial designs under the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights annexed to the Agreement Establishing the World Trade Organization.

(2) [Obligation to Comply with the Paris Convention] Each Contracting Party shall comply with the provisions of the Paris Convention which concern industrial designs.


Chapter I
INTERNATIONAL APPLICATION AND INTERNATIONAL REGISTRATION

Article 3. Entitlement to File an International Application

Any person that is a national of a State that is a Contracting Party or of a State member of an intergovernmental organization that is a Contracting Party, or that has a domicile, a habitual residence or a real and effective industrial or commercial establishment in the territory of a Contracting Party, shall be entitled to file an international application.

Article 4. Procedure for Filing the International Application

(1) [Direct or Indirect Filing]
(a) The international application may be filed, at the option of the applicant, either directly with the International Bureau or through the Office of the applicant’s Contracting Party.
(b) Notwithstanding subparagraph (a), any Contracting Party may, in a declaration, notify the Director General that international applications may not be filed through its Office.

(2) [Transmittal Fee in Case of Indirect Filing] The Office of any Contracting Party may require that the applicant pay a transmittal fee to it, for its own benefit, in respect of any international application filed through it.

Article 5. Contents of the International Application

(1) [Mandatory Contents of the International Application] The international application shall be in the prescribed language or one of the prescribed languages and shall contain or be accompanied by
(i) a request for international registration under this Act;
(ii) the prescribed data concerning the applicant;
(iii) the prescribed number of copies of a reproduction or, at the choice of the applicant, of several different reproductions of the industrial design that is the subject of the international application, presented in the prescribed manner; however, where the industrial design is two-dimensional and a request for deferment of publication is made in accordance with paragraph (5), the international application may, instead of containing reproductions, be accompanied by the prescribed number of specimens of the industrial design;
(iv) an indication of the product or products which constitute the industrial design or in relation to which the industrial design is to be used, as prescribed;
(v) an indication of the designated Contracting Parties;
(vi) the prescribed fees;
(vii) any other prescribed particulars.

(2) [Additional Mandatory Contents of the International Application]
(a) Any Contracting Party whose Office is an Examining Office and whose law, at the time it becomes party to this Act, requires that an application for the grant of protection to an industrial design contain any of the elements specified in subparagraph (b) in order for that application to be accorded a filing date under that law may, in a declaration, notify the Director General of those elements.
(b) The elements that may be notified pursuant to subparagraph (a) are the following:
(i) indications concerning the identity of the creator of the industrial design that is the subject of that application;
(ii) a brief description of the reproduction or of the characteristic features of the industrial design that is the subject of that application;
(iii) a claim.
(c) Where the international application contains the designation of a Contracting Party that has made a notification under subparagraph (a), it shall also contain, in the prescribed manner, any element that was the subject of that notification.

(3) [Other Possible Contents of the International Application] The international application may contain or be accompanied by such other elements as are specified in the Regulations.

(4) [Several Industrial Designs in the Same International Application] Subject to such conditions as may be prescribed, an international application may include two or more industrial designs.

(5) [Request for Deferred Publication] The international application may contain a request for deferment of publication.

Article 6. Priority

(1) [Claiming of Priority]
(a) The international application may contain a declaration claiming, under Article 4 of the Paris Convention, the priority of one or more earlier applications filed in or for any country party to that Convention or any Member of the World Trade Organization.
(b) The Regulations may provide that the declaration referred to in subparagraph (a) may be made after the filing of the international application. In such case, the Regulations shall prescribe the latest time by which such declaration may be made.

(2) [International Application Serving as a Basis for Claiming Priority] The international application shall, as from its filing date and whatever may be its subsequent fate, be equivalent to a regular filing within the meaning of Article 4 of the Paris Convention.

Article 7. Designation Fees

(1) [Prescribed Designation Fee] The prescribed fees shall include, subject to paragraph (2), a designation fee for each designated Contracting Party.

(2) [Individual Designation Fee] Any Contracting Party whose Office is an Examining Office and any Contracting Party that is an intergovernmental organization may, in a declaration, notify the Director General that, in connection with any international application in which it is designated, and in connection with the renewal of any international registration resulting from such an international application, the prescribed designation fee referred to in paragraph (1) shall be replaced by an individual designation fee, whose amount shall be indicated in the declaration and can be changed in further declarations. The said amount may be fixed by the said Contracting Party for the initial term of protection and for each term of renewal or for the maximum period of protection allowed by the Contracting Party concerned. However, it may not be higher than the equivalent of the amount which the Office of that Contracting Party would be entitled to receive from an applicant for a grant of protection for an equivalent period to the same number of industrial designs, that amount being diminished by the savings resulting from the international procedure.

(3) [Transfer of Designation Fees] The designation fees referred to in paragraphs (1) and (2) shall be transferred by the International Bureau to the Contracting Parties in respect of which those fees were paid.

Article 8. Correction of Irregularities

(1) [Examination of the International Application] If the International Bureau finds that the international application does not, at the time of its receipt by the International Bureau, fulfill the requirements of this Act and the Regulations, it shall invite the applicant to make the required corrections within the prescribed time limit.

(2) [Irregularities Not Corrected]
(a) If the applicant does not comply with the invitation within the prescribed time limit, the international application shall, subject to subparagraph (b), be considered abandoned.
(b) In the case of an irregularity which relates to Article 5(2) or to a special requirement notified to the Director General by a Contracting Party in accordance with the Regulations, if the applicant does not comply with the invitation within the prescribed time limit, the international application shall be deemed not to contain the designation of that Contracting Party.

Article 9. Filing Date of the International Application

(1) [International Application Filed Directly] Where the international application is filed directly with the International Bureau, the filing date shall, subject to paragraph (3), be the date on which the International Bureau receives the international application.

(2) [International Application Filed Indirectly] Where the international application is filed through the Office of the applicant’s Contracting Party, the filing date shall be determined as prescribed.

(3) [International Application with Certain Irregularities] Where the international application has, on the date on which it is received by the International Bureau, an irregularity which is prescribed as an irregularity entailing a postponement of the filing date of the international application, the filing date shall be the date on which the correction of such irregularity is received by the International Bureau.

Article 10. International Registration, Date of the International Registration, Publication and Confidential Copies of the International Registration*

(1) [International Registration] The International Bureau shall register each industrial design that is the subject of an international application immediately upon receipt by it of the international application or, where corrections are invited under Article 8, immediately upon receipt of the required corrections. The registration shall be effected whether or not publication is deferred under Article 11.

(2) [Date of the International Registration]
(a) Subject to subparagraph (b), the date of the international registration shall be the filing date of the international application.
(b) Where the international application has, on the date on which it is received by the International Bureau, an irregularity which relates to Article 5(2), the date of the international registration shall be the date on which the correction of such irregularity is received by the International Bureau or the filing date of the international application, whichever is the later.

(3) [Publication]
(a) The international registration shall be published by the International Bureau. Such publication shall be deemed in all Contracting Parties to be sufficient publicity, and no other publicity may be required of the holder.
(b) The International Bureau shall send a copy of the publication of the international registration to each designated Office.

(4) [Maintenance of Confidentiality Before Publication] Subject to paragraph (5) and Article 11(4)(b), the International Bureau shall keep in confidence each international application and each international registration until publication.

(5) [Confidential Copies]
(a) The International Bureau shall, immediately after registration has been effected, send a copy of the international registration, along with any relevant statement, document or specimen accompanying the international application, to each Office that has notified the International Bureau that it wishes to receive such a copy and has been designated in the international application.
(b) The Office shall, until publication of the international registration by the International Bureau, keep in confidence each international registration of which a copy has been sent to it by the International Bureau and may use the said copy only for the purpose of the examination of the international registration and of applications for the protection of industrial designs filed in or for the Contracting Party for which the Office is competent. In particular, it may not divulge the contents of any such international registration to any person outside the Office other than the holder of that international registration, except for the purposes of an administrative or legal proceeding involving a conflict over entitlement to file the international application on which the international registration is based. In the case of such an administrative or legal proceeding, the contents of the international registration may only be disclosed in confidence to the parties involved in the proceeding who shall be bound to respect the confidentiality of the disclosure.

Article 11. Deferment of Publication

(1) [Provisions of Laws of Contracting Parties Concerning Deferment of Publication]
(a) Where the law of a Contracting Party provides for the deferment of the publication of an industrial design for a period which is less than the prescribed period, that Contracting Party shall, in a declaration, notify the Director General of the allowable period of deferment.
(b) Where the law of a Contracting Party does not provide for the deferment of the publication of an industrial design, the Contracting Party shall, in a declaration, notify the Director General of that fact.

(2) [Deferment of Publication] Where the international application contains a request for deferment of publication, the publication shall take place,
(i) where none of the Contracting Parties designated in the international application has made a declaration under paragraph (1), at the expiry of the prescribed period or,
(ii) where any of the Contracting Parties designated in the international application has made a declaration under paragraph (1)(a), at the expiry of the period notified in such declaration or, where there is more than one such designated Contracting Party, at the expiry of the shortest period notified in their declarations.

(3) [Treatment of Requests for Deferment Where Deferment Is Not Possible Under Applicable Law] Where deferment of publication has been requested and any of the Contracting Parties designated in the international application has made a declaration under paragraph (1)(b) that deferment of publication is not possible under its law,
(i) subject to item (ii), the International Bureau shall notify the applicant accordingly; if, within the prescribed period, the applicant does not, by notice in writing to the International Bureau, withdraw the designation of the said Contracting Party, the International Bureau shall disregard the request for deferment of publication;
(ii) where, instead of containing reproductions of the industrial design, the international application was accompanied by specimens of the industrial design, the International Bureau shall disregard the designation of the said Contracting Party and shall notify the applicant accordingly.

(4) [Request for Earlier Publication or for Special Access to the International Registration]
(a) At any time during the period of deferment applicable under paragraph (2), the holder may request publication of any or all of the industrial designs that are the subject of the international registration, in which case the period of deferment in respect of such industrial design or designs shall be considered to have expired on the date of receipt of such request by the International Bureau.
(b) The holder may also, at any time during the period of deferment applicable under paragraph (2), request the International Bureau to provide a third party specified by the holder with an extract from, or to allow such a party access to, any or all of the industrial designs that are the subject of the international registration.

(5) [Renunciation and Limitation]
(a) If, at any time during the period of deferment applicable under paragraph (2), the holder renounces the international registration in respect of all the designated Contracting Parties, the industrial design or designs that are the subject of the international registration shall not be published.
(b) If, at any time during the period of deferment applicable under paragraph (2), the holder limits the international registration, in respect of all of the designated Contracting Parties, to one or some of the industrial designs that are the subject of the international registration, the other industrial design or designs that are the subject of the international registration shall not be published.

(6) [Publication and Furnishing of Reproductions]
(a) At the expiration of any period of deferment applicable under the provisions of this Article, the International Bureau shall, subject to the payment of the prescribed fees, publish the international registration. If such fees are not paid as prescribed, the international registration shall be canceled and publication shall not take place.
(b) Where the international application was accompanied by one or more specimens of the industrial design in accordance with Article 5(1)(iii), the holder shall submit the prescribed number of copies of a reproduction of each industrial design that is the subject of that application to the International Bureau within the prescribed time limit. To the extent that the holder does not do so, the international registration shall be canceled and publication shall not take place.

Article 12. Refusal

(1) [Right to Refuse] The Office of any designated Contracting Party may, where the conditions for the grant of protection under the law of that Contracting Party are not met in respect of any or all of the industrial designs that are the subject of an international registration, refuse the effects, in part or in whole, of the international registration in the territory of the said Contracting Party, provided that no Office may refuse the effects, in part or in whole, of any international registration on the ground that requirements relating to the form or contents of the international application that are provided for in this Act or the Regulations or are additional to, or different from, those requirements have not been satisfied under the law of the Contracting Party concerned.

(2) [Notification of Refusal]
(a) The refusal of the effects of an international registration shall be communicated by the Office to the International Bureau in a notification of refusal within the prescribed period.
(b) Any notification of refusal shall state all the grounds on which the refusal is based.

(3) [Transmission of Notification of Refusal; Remedies]
(a) The International Bureau shall, without delay, transmit a copy of the notification of refusal to the holder.
(b) The holder shall enjoy the same remedies as if any industrial design that is the subject of the international registration had been the subject of an application for the grant of protection under the law applicable to the Office that communicated the refusal. Such remedies shall at least consist of the possibility of a re-examination or a review of the refusal or an appeal against the refusal.

(4)** [Withdrawal of Refusal] Any refusal may be withdrawn, in part or in whole, at any time by the Office that communicated it.

Article 13. Special Requirements Concerning Unity of Design

(1) [Notification of Special Requirements] Any Contracting Party whose law, at the time it becomes party to this Act, requires that designs that are the subject of the same application conform to a requirement of unity of design, unity of production or unity of use, or belong to the same set or composition of items, or that only one independent and distinct design may be claimed in a single application, may, in a declaration, notify the Director General accordingly. However, no such declaration shall affect the right of an applicant to include two or more industrial designs in an international application in accordance with Article 5(4), even if the application designates the Contracting Party that has made the declaration.

(2) [Effect of Declaration] Any such declaration shall enable the Office of the Contracting Party that has made it to refuse the effects of the international registration pursuant to Article 12(1) pending compliance with the requirement notified by that Contracting Party.

(3) [Further Fees Payable on Division of Registration] Where, following a notification of refusal in accordance with paragraph (2), an international registration is divided before the Office concerned in order to overcome a ground of refusal stated in the notification, that Office shall be entitled to charge a fee in respect of each additional international application that would have been necessary in order to avoid that ground of refusal.

Article 14. Effects of the International Registration

(1) [Effect as Application Under Applicable Law] The international registration shall, from the date of the international registration, have at least the same effect in each designated Contracting Party as a regularly-filed application for the grant of protection of the industrial design under the law of that Contracting Party.

(2) [Effect as Grant of Protection Under Applicable Law]
(a) In each designated Contracting Party the Office of which has not communicated a refusal in accordance with Article 12, the international registration shall have the same effect as a grant of protection for the industrial design under the law of that Contracting Party at the latest from the date of expiration of the period allowed for it to communicate a refusal or, where a Contracting Party has made a corresponding declaration under the Regulations, at the latest at the time specified in that declaration.
(b) Where the Office of a designated Contracting Party has communicated a refusal and has subsequently withdrawn, in part or in whole, that refusal, the international registration shall, to the extent that the refusal is withdrawn, have the same effect in that Contracting Party as a grant of protection for the industrial design under the law of the said Contracting Party at the latest from the date on which the refusal was withdrawn.1
    1 See note to Article 12(4).

(c) The effect given to the international registration under this paragraph shall apply to the industrial design or designs that are the subject of that registration as received from the International Bureau by the designated Office or, where applicable, as amended in the procedure before that Office.

(3) [Declaration Concerning Effect of Designation of Applicant’s Contracting Party]
(a) Any Contracting Party whose Office is an Examining Office may, in a declaration, notify the Director General that, where it is the applicant’s Contracting Party, the designation of that Contracting Party in an international registration shall have no effect.
(b) Where a Contracting Party having made the declaration referred to in subparagraph (a) is indicated in an international application both as the applicant’s Contracting Party and as a designated Contracting Party, the International Bureau shall disregard the designation of that Contracting Party.

Article 15. Invalidation

(1) [Requirement of Opportunity of Defense] Invalidation, by the competent authorities of a designated Contracting Party, of the effects, in part or in whole, in the territory of that Contracting Party, of the international registration may not be pronounced without the holder having, in good time, been afforded the opportunity of defending his rights.

(2) [Notification of Invalidation] The Office of the Contracting Party in whose territory the effects of the international registration have been invalidated shall, where it is aware of the invalidation, notify it to the International Bureau.

Article 16. Recording of Changes and Other Matters Concerning International Registrations

(1) [Recording of Changes and Other Matters] The International Bureau shall, as prescribed, record in the International Register
(i) any change in ownership of the international registration, in respect of any or all of the designated Contracting Parties and in respect of any or all of the industrial designs that are the subject of the international registration, provided that the new owner is entitled to file an international application under Article 3,
(ii) any change in the name or address of the holder,
(iii) the appointment of a representative of the applicant or holder and any other relevant fact concerning such representative,
(iv) any renunciation, by the holder, of the international registration, in respect of any or all of the designated Contracting Parties,
(v) any limitation, by the holder, of the international registration, in respect of any or all of the designated Contracting Parties, to one or some of the industrial designs that are the subject of the international registration,
(vi) any invalidation, by the competent authorities of a designated Contracting Party, of the effects, in the territory of that Contracting Party, of the international registration in respect of any or all of the industrial designs that are the subject of the international registration,
(vii) any other relevant fact, identified in the Regulations, concerning the rights in any or all of the industrial designs that are the subject of the international registration.

(2) [Effect of Recording in International Register] Any recording referred to in items (i), (ii), (iv), (v), (vi) and (vii) of paragraph (1) shall have the same effect as if it had been made in the Register of the Office of each of the Contracting Parties concerned, except that a Contracting Party may, in a declaration, notify the Director General that a recording referred to in item (i) of paragraph (1) shall not have that effect in that Contracting Party until the Office of that Contracting Party has received the statements or documents specified in that declaration.

(3) [Fees] Any recording made under paragraph (1) may be subject to the payment of a fee.

(4) [Publication] The International Bureau shall publish a notice concerning any recording made under paragraph (1). It shall send a copy of the publication of the notice to the Office of each of the Contracting Parties concerned.

Article 17. Initial Term and Renewal of the International Registration and Duration of Protection

(1) [Initial Term of the International Registration] The international registration shall be effected for an initial term of five years counted from the date of the international registration.

(2) [Renewal of the International Registration] The international registration may be renewed for additional terms of five years, in accordance with the prescribed procedure and subject to the payment of the prescribed fees.

(3) [Duration of Protection in Designated Contracting Parties]
(a) Provided that the international registration is renewed, and subject to subparagraph (b), the duration of protection shall, in each of the designated Contracting Parties, be 15 years counted from the date of the international registration.
(b) Where the law of a designated Contracting Party provides for a duration of protection of more than 15 years for an industrial design for which protection has been granted under that law, the duration of protection shall, provided that the international registration is renewed, be the same as that provided for by the law of that Contracting Party.
(c) Each Contracting Party shall, in a declaration, notify the Director General of the maximum duration of protection provided for by its law.

(4) [Possibility of Limited Renewal] The renewal of the international registration may be effected for any or all of the designated Contracting Parties and for any or all of the industrial designs that are the subject of the international registration.

(5) [Recording and Publication of Renewal] The International Bureau shall record renewals in the International Register and publish a notice to that effect. It shall send a copy of the publication of the notice to the Office of each of the Contracting Parties concerned.

Article 18. Information Concerning Published International Registrations

(1) [Access to Information] The International Bureau shall supply to any person applying therefor, upon the payment of the prescribed fee, extracts from the International Register, or information concerning the contents of the International Register, in respect of any published international registration.

(2) [Exemption from Legalization] Extracts from the International Register supplied by the International Bureau shall be exempt from any requirement of legalization in each Contracting Party.


Chapter II
ADMINISTRATIVE PROVISIONS

Article 19. Common Office of Several States

(1) [Notification of Common Office] If several States intending to become party to this Act have effected, or if several States party to this Act agree to effect, the unification of their domestic legislation on industrial designs, they may notify the Director General
(i) that a common Office shall be substituted for the national Office of each of them, and
(ii) that the whole of their respective territories to which the unified legislation applies shall be deemed to be a single Contracting Party for the purposes of the application of Articles 1, 3 to 18 and 31 of this Act.

(2) [Time at Which Notification Is to Be Made] The notification referred to in paragraph (1) shall be made,
(i) in the case of States intending to become party to this Act, at the time of the deposit of the instruments referred to in Article 27(2);
(ii) in the case of States party to this Act, at any time after the unification of their domestic legislation has been effected.

(3) [Date of Entry into Effect of the Notification] The notification referred to in paragraphs (1) and (2) shall take effect,
(i) in the case of States intending to become party to this Act, at the time such States become bound by this Act;
(ii) in the case of States party to this Act, three months after the date of the communication thereof by the Director General to the other Contracting Parties or at any later date indicated in the notification.

Article 20. Membership of the Hague Union

The Contracting Parties shall be members of the same Union as the States party to the 1934 Act or the 1960 Act.

Article 21. Assembly

(1) [Composition]
(a) The Contracting Parties shall be members of the same Assembly as the States bound by Article 2 of the Complementary Act of 1967.
(b) Each member of the Assembly shall be represented in the Assembly by one delegate, who may be assisted by alternate delegates, advisors and experts, and each delegate may represent only one Contracting Party.
(c) Members of the Union that are not members of the Assembly shall be admitted to the meetings of the Assembly as observers.

(2) [Tasks]
(a) The Assembly shall
(i) deal with all matters concerning the maintenance and development of the Union and the implementation of this Act;
(ii) exercise such rights and perform such tasks as are specifically conferred upon it or assigned to it under this Act or the Complementary Act of 1967;
(iii) give directions to the Director General concerning the preparations for conferences of revision and decide the convocation of any such conference;
(iv) amend the Regulations;
(v) review and approve the reports and activities of the Director General concerning the Union, and give the Director General all necessary instructions concerning matters within the competence of the Union;
(vi) determine the program and adopt the biennial budget of the Union, and approve its final accounts;
(vii) adopt the financial regulations of the Union;
(viii) establish such committees and working groups as it deems appropriate to achieve the objectives of the Union;
(ix) subject to paragraph (1)(c), determine which States, intergovernmental organizations and non-governmental organizations shall be admitted to its meetings as observers;
(x) take any other appropriate action to further the objectives of the Union and perform any other functions as are appropriate under this Act.
(b) With respect to matters which are also of interest to other Unions administered by the Organization, the Assembly shall make its decisions after having heard the advice of the Coordination Committee of the Organization.

(3) [Quorum]
(a) One-half of the members of the Assembly which are States and have the right to vote on a given matter shall constitute a quorum for the purposes of the vote on that matter.
(b) Notwithstanding the provisions of subparagraph (a), if, in any session, the number of the members of the Assembly which are States, have the right to vote on a given matter and are represented is less than one-half but equal to or more than one-third of the members of the Assembly which are States and have the right to vote on that matter, the Assembly may make decisions but, with the exception of decisions concerning its own procedure, all such decisions shall take effect only if the conditions set forth hereinafter are fulfilled. The International Bureau shall communicate the said decisions to the members of the Assembly which are States, have the right to vote on the said matter and were not represented and shall invite them to express in writing their vote or abstention within a period of three months from the date of the communication. If, at the expiration of this period, the number of such members having thus expressed their vote or abstention attains the number of the members which was lacking for attaining the quorum in the session itself, such decisions shall take effect provided that at the same time the required majority still obtains.

(4) [Taking Decisions in the Assembly]
(a) The Assembly shall endeavor to take its decisions by consensus.
(b) Where a decision cannot be arrived at by consensus, the matter at issue shall be decided by voting. In such a case,
(i) each Contracting Party that is a State shall have one vote and shall vote only in its own name, and
(ii) any Contracting Party that is an intergovernmental organization may vote, in place of its Member States, with a number of votes equal to the number of its Member States which are party to this Act, and no such intergovernmental organization shall participate in the vote if any one of its Member States exercises its right to vote, and vice versa.
(c) On matters concerning only States that are bound by Article 2 of the Complementary Act of 1967, Contracting Parties that are not bound by the said Article shall not have the right to vote, whereas, on matters concerning only Contracting Parties, only the latter shall have the right to vote.

(5) [Majorities]
(a) Subject to Articles 24(2) and 26(2), the decisions of the Assembly shall require two-thirds of the votes cast.
(b) Abstentions shall not be considered as votes.

(6) [Sessions]
(a) The Assembly shall meet once in every second calendar year in ordinary session upon convocation by the Director General and, in the absence of exceptional circumstances, during the same period and at the same place as the General Assembly of the Organization.
(b) The Assembly shall meet in extraordinary session upon convocation by the Director General, either at the request of one-fourth of the members of the Assembly or on the Director General’s own initiative.
(c) The agenda of each session shall be prepared by the Director General.

(7) [Rules of Procedure] The Assembly shall adopt its own rules of procedure.

Article 22. International Bureau

(1) [Administrative Tasks]
(a) International registration and related duties, as well as all other administrative tasks concerning the Union, shall be performed by the International Bureau.
(b) In particular, the International Bureau shall prepare the meetings and provide the secretariat of the Assembly and of such committees of experts and working groups as may be established by the Assembly.

(2) [Director General] The Director General shall be the chief executive of the Union and shall represent the Union.

(3) [Meetings Other than Sessions of the Assembly] The Director General shall convene any committee and working group established by the Assembly and all other meetings dealing with matters of concern to the Union.

(4) [Role of the International Bureau in the Assembly and Other Meetings]
(a) The Director General and persons designated by the Director General shall participate, without the right to vote, in all meetings of the Assembly, the committees and working groups established by the Assembly, and any other meetings convened by the Director General under the aegis of the Union.
(b) The Director General or a staff member designated by the Director General shall be ex officio secretary of the Assembly, and of the committees, working groups and other meetings referred to in subparagraph (a).

(5) [Conferences]
(a) The International Bureau shall, in accordance with the directions of the Assembly, make the preparations for any revision conferences.
(b) The International Bureau may consult with intergovernmental organizations and international and national non-governmental organizations concerning the said preparations.
(c) The Director General and persons designated by the Director General shall take part, without the right to vote, in the discussions at revision conferences.

(6) [Other Tasks] The International Bureau shall carry out any other tasks assigned to it in relation to this Act.

Article 23. Finances

(1) [Budget]
(a) The Union shall have a budget.
(b) The budget of the Union shall include the income and expenses proper to the Union and its contribution to the budget of expenses common to the Unions administered by the Organization.
(c) Expenses not attributable exclusively to the Union but also to one or more other Unions administered by the Organization shall be considered to be expenses common to the Unions. The share of the Union in such common expenses shall be in proportion to the interest the Union has in them.

(2) [Coordination with Budgets of Other Unions] The budget of the Union shall be established with due regard to the requirements of coordination with the budgets of the other Unions administered by the Organization.

(3) [Sources of Financing of the Budget] The budget of the Union shall be financed from the following sources:
(i) fees relating to international registrations;
(ii) charges due for other services rendered by the International Bureau in relation to the Union;
(iii) sale of, or royalties on, the publications of the International Bureau concerning the Union;
(iv) gifts, bequests and subventions;
(v) rents, interests and other miscellaneous income.

(4) [Fixing of Fees and Charges; Level of the Budget]
(a) The amounts of the fees referred to in paragraph (3)(i) shall be fixed by the Assembly on the proposal of the Director General. Charges referred to in paragraph 3(ii) shall be established by the Director General and shall be provisionally applied subject to approval by the Assembly at its next session.
(b) The amounts of the fees referred to in paragraph (3)(i) shall be so fixed that the revenues of the Union from fees and other sources shall be at least sufficient to cover all the expenses of the International Bureau concerning the Union.
(c) If the budget is not adopted before the beginning of a new financial period, it shall be at the same level as the budget of the previous year, as provided in the financial regulations.

(5) [Working Capital Fund] The Union shall have a working capital fund which shall be constituted by the excess receipts and, if such excess does not suffice, by a single payment made by each member of the Union. If the fund becomes insufficient, the Assembly shall decide to increase it. The proportion and the terms of payment shall be fixed by the Assembly on the proposal of the Director General.

(6) [Advances by Host State]
(a) In the headquarters agreement concluded with the State on the territory of which the Organization has its headquarters, it shall be provided that, whenever the working capital fund is insufficient, such State shall grant advances. The amount of those advances and the conditions on which they are granted shall be the subject of separate agreements, in each case, between such State and the Organization.
(b) The State referred to in subparagraph (a) and the Organization shall each have the right to denounce the obligation to grant advances, by written notification. Denunciation shall take effect three years after the end of the year in which it has been notified.

(7) [Auditing of Accounts] The auditing of the accounts shall be effected by one or more of the States members of the Union or by external auditors, as provided in the financial regulations. They shall be designated, with their agreement, by the Assembly.

Article 24. Regulations

(1) [Subject Matter] The Regulations shall govern the details of the implementation of this Act. They shall, in particular, include provisions concerning
(i) matters which this Act expressly provides are to be prescribed;
(ii) further details concerning, or any details useful in the implementation of, the provisions of this Act;
(iii) any administrative requirements, matters or procedures.

(2) [Amendment of Certain Provisions of the Regulations]
(a) The Regulations may specify that certain provisions of the Regulations may be amended only by unanimity or only by a four-fifths majority.
(b) In order for the requirement of unanimity or a four-fifths majority no longer to apply in the future to the amendment of a provision of the Regulations, unanimity shall be required.
(c) In order for the requirement of unanimity or a four-fifths majority to apply in the future to the amendment of a provision of the Regulations, a four-fifths majority shall be required.

(3) [Conflict Between This Act and the Regulations] In the case of conflict between the provisions of this Act and those of the Regulations, the former shall prevail.


Chapter III
REVISION AND AMENDMENT

Article 25. Revision of This Act

(1) [Revision Conferences] This Act may be revised by a conference of the Contracting Parties.

(2) [Revision or Amendment of Certain Articles] Articles 21, 22, 23 and 26 may be amended either by a revision conference or by the Assembly according to the provisions of Article 26.

Article 26. Amendment of Certain Articles by the Assembly

(1) [Proposals for Amendment]
(a) Proposals for the amendment by the Assembly of Articles 21, 22, 23 and this Article may be initiated by any Contracting Party or by the Director General.
(b) Such proposals shall be communicated by the Director General to the Contracting Parties at least six months in advance of their consideration by the Assembly.

(2) [Majorities] Adoption of any amendment to the Articles referred to in paragraph (1) shall require a three-fourths majority, except that adoption of any amendment to Article 21 or to the present paragraph shall require a four-fifths majority.

(3) [Entry into Force]
(a) Except where subparagraph (b) applies, any amendment to the Articles referred to in paragraph (1) shall enter into force one month after written notifications of acceptance, effected in accordance with their respective constitutional processes, have been received by the Director General from three-fourths of those Contracting Parties which, at the time the amendment was adopted, were members of the Assembly and had the right to vote on that amendment.
(b) Any amendment to Article 21(3) or (4) or to this subparagraph shall not enter into force if, within six months of its adoption by the Assembly, any Contracting Party notifies the Director General that it does not accept such amendment.
(c) Any amendment which enters into force in accordance with the provisions of this paragraph shall bind all the States and intergovernmental organizations which are Contracting Parties at the time the amendment enters into force, or which become Contracting Parties at a subsequent date.


Chapter IV
FINAL PROVISIONS

Article 27. Becoming Party to This Act

(1) [Eligibility] Subject to paragraphs (2) and (3) and Article 28,
(i) any State member of the Organization may sign and become party to this Act;
(ii) any intergovernmental organization which maintains an Office in which protection of industrial designs may be obtained with effect in the territory in which the constituting treaty of the intergovernmental organization applies may sign and become party to this Act, provided that at least one of the member States of the intergovernmental organization is a member of the Organization and provided that such Office is not the subject of a notification under Article 19.

(2) [Ratification or Accession] Any State or intergovernmental organization referred to in paragraph (1) may deposit
(i) an instrument of ratification if it has signed this Act, or
(ii) an instrument of accession if it has not signed this Act.

(3) [Effective Date of Deposit]
(a) Subject to subparagraphs (b) to (d), the effective date of the deposit of an instrument of ratification or accession shall be the date on which that instrument is deposited.
(b) The effective date of the deposit of the instrument of ratification or accession of any State in respect of which protection of industrial designs may be obtained only through the Office maintained by an intergovernmental organization of which that State is a member shall be the date on which the instrument of that intergovernmental organization is deposited if that date is later than the date on which the instrument of the said State has been deposited.
(c) The effective date of the deposit of any instrument of ratification or accession containing or accompanied by the notification referred to in Article 19 shall be the date on which the last of the instruments of the States members of the group of States having made the said notification is deposited.
(d) Any instrument of ratification or accession of a State may contain or be accompanied by a declaration making it a condition to its being considered as deposited that the instrument of one other State or one intergovernmental organization, or the instruments of two other States, or the instruments of one other State and one intergovernmental organization, specified by name and eligible to become party to this Act, is or are also deposited. The instrument containing or accompanied by such a declaration shall be considered to have been deposited on the day on which the condition indicated in the declaration is fulfilled. However, when an instrument specified in the declaration itself contains, or is itself accompanied by, a declaration of the said kind, that instrument shall be considered as deposited on the day on which the condition specified in the latter declaration is fulfilled.
(e) Any declaration made under paragraph (d) may be withdrawn, in its entirety or in part, at any time. Any such withdrawal shall become effective on the date on which the notification of withdrawal is received by the Director General.

Article 28. Effective Date of Ratifications and Accessions

(1) [Instruments to Be Taken into Consideration] For the purposes of this Article, only instruments of ratification or accession that are deposited by States or intergovernmental organizations referred to in Article 27(1) and that have an effective date according to Article 27(3) shall be taken into consideration.

(2) [Entry into Force of This Act] This Act shall enter into force three months after six States have deposited their instruments of ratification or accession, provided that, according to the most recent annual statistics collected by the International Bureau, at least three of those States fulfill at least one of the following conditions:
(i) at least 3,000 applications for the protection of industrial designs have been filed in or for the State concerned, or
(ii) at least 1,000 applications for the protection of industrial designs have been filed in or for the State concerned by residents of States other than that State.

(3) [Entry into Force of Ratifications and Accessions]
(a) Any State or intergovernmental organization that has deposited its instrument of ratification or accession three months or more before the date of entry into force of this Act shall become bound by this Act on the date of entry into force of this Act.
(b) Any other State or intergovernmental organization shall become bound by this Act three months after the date on which it has deposited its instrument of ratification or accession or at any later date indicated in that instrument.

Article 29. Prohibition of Reservations

No reservations to this Act are permitted.

Article 30. Declarations Made by Contracting Parties

(1) [Time at Which Declarations May Be Made] Any declaration under Articles 4(1)(b), 5(2)(a), 7(2), 11(1), 13(1), 14(3), 16(2) or 17(3)(c) may be made
(i) at the time of the deposit of an instrument referred to in Article 27(2), in which case it shall become effective on the date on which the State or intergovernmental organization having made the declaration becomes bound by this Act, or
(ii) after the deposit of an instrument referred to in Article 27(2), in which case it shall become effective three months after the date of its receipt by the Director General or at any later date indicated in the declaration but shall apply only in respect of any international registration whose date of international registration is the same as, or is later than, the effective date of the declaration.

(2) [Declarations by States Having a Common Office] Notwithstanding paragraph (1), any declaration referred to in that paragraph that has been made by a State which has, with another State or other States, notified the Director General under Article 19(1) of the substitution of a common Office for their national Offices shall become effective only if that other State or those other States makes or make a corresponding declaration or corresponding declarations.

(3) [Withdrawal of Declarations] Any declaration referred to in paragraph (1) may be withdrawn at any time by notification addressed to the Director General. Such withdrawal shall take effect three months after the date on which the Director General has received the notification or at any later date indicated in the notification. In the case of a declaration made under Article 7(2), the withdrawal shall not affect international applications filed prior to the coming into effect of the said withdrawal.

Article 31. Applicability of the 1934 and 1960 Acts

(1) [Relations Between States Party to Both This Act and the 1934 or 1960 Acts] This Act alone shall be applicable as regards the mutual relations of States party to both this Act and the 1934 Act or the 1960 Act. However, such States shall, in their mutual relations, apply the 1934 Act or the 1960 Act, as the case may be, to industrial designs deposited at the International Bureau prior to the date on which this Act becomes applicable as regards their mutual relations.

(2) [Relations Between States Party to Both This Act and the 1934 or 1960 Acts and States Party to the 1934 or 1960 Acts Without Being Party to This Act]
(a) Any State that is party to both this Act and the 1934 Act shall continue to apply the 1934 Act in its relations with States that are party to the 1934 Act without being party to the 1960 Act or this Act.
(b) Any State that is party to both this Act and the 1960 Act shall continue to apply the 1960 Act in its relations with States that are party to the 1960 Act without being party to this Act.

Article 32. Denunciation of This Act

(1) [Notification] Any Contracting Party may denounce this Act by notification addressed to the Director General.

(2) [Effective Date] Denunciation shall take effect one year after the date on which the Director General has received the notification or at any later date indicated in the notification. It shall not affect the application of this Act to any international application pending and any international registration in force in respect of the denouncing Contracting Party at the time of the coming into effect of the denunciation.

Article 33. Languages of This Act; Signature

(1) [Original Texts; Official Texts]
(a) This Act shall be signed in a single original in the English, Arabic, Chinese, French, Russian and Spanish languages, all texts being equally authentic.
(b) Official texts shall be established by the Director General, after consultation with the interested Governments, in such other languages as the Assembly may designate.

(2) [Time Limit for Signature] This Act shall remain open for signature at the headquarters of the Organization for one year after its adoption.

Article 34. Depositary

The Director General shall be the depositary of this Act.

* When adopting Article 10, the Diplomatic Conference understood that nothing in this Article precludes access to the international application or the international registration by the applicant or the holder or a person having the consent of the applicant or the holder.
** When adopting Article 12(4), Article 14(2)(b) and Rule 18(4), the Diplomatic Conference understood that a withdrawal of refusal by an Office that has communicated a notification of refusal may take the form of a statement to the effect that the Office concerned has decided to accept the effects of the international registration in respect of the industrial designs, or some of the industrial designs, to which the notification of refusal related. It was also understood that an Office may, within the period allowed for communicating a notification of refusal, send a statement to the effect that is has decided to accept the effects fo the international registration even where it has not communicated such a notification of refusal.

 

Õiend
Lisatud seosed ja ingliskeelne tekst.

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json