Teksti suurus:

Tegevuskava kohta esitatavad nõuded ja tegevuskava muutmise kord ning tootjaorganisatsiooni toetuse saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning taotluste vormid

Tegevuskava kohta esitatavad nõuded ja tegevuskava muutmise kord ning tootjaorganisatsiooni toetuse saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning taotluste vormid - sisukord
Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.08.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:RTL 2004, 103, 1680

Tegevuskava kohta esitatavad nõuded ja tegevuskava muutmise kord ning tootjaorganisatsiooni toetuse saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning taotluste vormid

Vastu võetud 21.07.2004 nr 122

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» RT I 2004, 24, 163; 34, 236) § 37 lõigete 2 ja 3 ning Euroopa Komisjoni määruse 1433/2003/EÜ, milles sätestatakse Euroopa Liidu Nõukogu määruse 2200/96/EÜ üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses rakendusfondide, rakenduskavade ja rahalise abiga (ELT L 203, 12.08.2003, lk 25–38), artikli 3 lõigete 3 ja 6, artikli 4 lõike 1, artikli 6 lõike 2, artikli 10 lõike 1, artikli 15 lõike 3 ning artikli 20 lõike 3 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse tootjaorganisatsiooni ja tootjaorganisatsioonide liidu tegevuskava kohta esitatavad nõuded ja tegevuskava muutmise kord ning tootjaorganisatsiooni toetuse saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning taotluse vorm.

§ 2.  Tegevuskavale esitatavad nõuded

  (1) Tegevuskava peab vastama Euroopa Komisjoni määruse 1433/2003/EÜ artiklis 8 toodud nõuetele.

  (2) Kui tegevuskava hõlmab katsetootmist, peab tegevus vastama järgmistele nõuetele:
  1) toodang on turul uudne;
  2) katsetootmine kestab vähemalt viis ja mitte rohkem kui seitse aastat;
  3) tootmine on mahus, mis võimaldab anda katsetootmisele objektiivseid hinnanguid.

  (3) Tootjaorganisatsioonide liit võib esitada osalise tegevuskava.

§ 3.  Tegevuskava muutmise kord

  Tootjaorganisatsioon võib jooksva aasta tegevuskava kulutusi Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (edaspidi PRIA ) eelneva heakskiiduta muuta 5% ulatuses.

§ 4.  Turustatud toodangu väärtuse arvutamise alused

  (1) Tegevusfondi võib teha sissemakseid tootjaorganisatsiooni kasumist 80% ulatuses.

  (2) Kui tootjaorganisatsiooni liikmete arv aasta jooksul ei ole muutunud ning lahkunud ja liitunud liikmed kokku on oma toodangut turustanud mitte rohkem kui 12 kuu jooksul, siis arvestatakse see aasta turustatud toodangu väärtusesse.

  (3) Tootjaorganisatsiooni liikmete turustatud toodangu väärtuse arvutamiseks erinevatel töötlemisetappidel kasutatakse järgmisi vähendusprotsente:
  1) pestud toode – 10%;
  2) pestud ja pakitud toode – 25%;
  3) vaakumpakendis toode – 40%.

  (4) Euroopa Komisjoni määruse 1433/2003/EÜ artikli 4 lõikes 1 toodud võrdlusperiood märgitakse tegevuskavas ja selle kinnitab PRIA.

  (5) Tootjaorganisatsioon peab liikmetelt turustamiseks võetud toodangu ja turustatud toodangu üle arvestust digitaalses andmebaasis.

§ 5.  Tootjaorganisatsiooni toetuse taotluse esitamine

  (1) Tootjaorganisatsiooni toetuse või toetuse jääksumma saamiseks esitab taotleja lisas 1 toodud vormi kohase taotluse.

  (2) Toetuse ettemakse saamiseks esitab taotleja lisas 2 toodud vormi kohase taotluse. Toetuse ettemakse taotlemisel esitatakse koos taotlusega kuludokumentide koopia eelmise ettemakse kasutamise kohta.

  (3) Toetuse osalise makse saamiseks esitab taotleja lisas 3 toodud vormi kohase taotluse.

§ 6.  Taotluse kontrollimine

  (1) PRIA vaatab taotluse ja sellele lisatud dokumendid läbi ning kontrollib nende vastavust toetuse saamise nõuetele.

  (2) Taotleja majandusliku olukorra ja tegevuskava teostamiseks rahaliste vahendite piisavuse väljaselgitamiseks ning taotluses esitatud toetuse määra hindamiseks võrdleb PRIA arvutivõrgu kaudu taotluse andmeid Justiitsministeeriumi Registrikeskuse kohtute registriosakondade keskandmebaasi viimase esitatud majandusaasta aruande andmetega.

  (3) Viimase esitatud majandusaasta aruande andmete põhjal taotleja majandustegevuse jätkusuutlikkuse hindamiseks tehakse kindlaks, kas tema maksevõime näitaja on suurem kui 1,0, likviidsuskordaja on suurem kui 0,3, käiberentaabluse näitaja on suurem kui 0% ja võlakordaja ei ole suurem kui 2,3. Selleks arvutatakse taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta kohta märgitud finantsmajanduslike näitajate alusel:
  1) maksevõime näitaja, mille saamiseks jagatakse käibevara summa lühiajaliste kohustuste summaga;
  2) likviidsuskordaja, mille saamiseks jagatakse käibevara summa, millest on maha arvatud varude summa, lühiajaliste kohustuste summaga;
  3) käiberentaabluse näitaja, mille saamiseks jagatakse puhaskasumi summa netokäibe summaga;
  4) võlakordaja, mille saamiseks jagatakse pikaajaliste ja lühiajaliste kohustuste summa omakapitali summaga.

§ 7.  Toetuse määramine ja taotluse rahuldamata jätmine

  PRIA teeb otsuse toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise kohta 15 tööpäeva jooksul arvates vajalike dokumentide esitamisest ning toetuse määramise otsuse korral arvutab toetuse suuruse.

Minister Ester TUIKSOO


Põllumajanduse ja
maaelu arengu asekantsler
kantsleri ülesannetes Toomas KEVVAI

Lisa 1 

Lisa 2 

Lisa 3 

/otsingu_soovitused.json