Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Egiptuse Araabia Vabariigi valitsuse vaheline majandusliku, tehnilise ja teadusliku koostöö kokkulepe

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.02.1999
Avaldamismärge:RT II 1997, 3, 7

Eesti Vabariigi valitsuse ja Egiptuse Araabia Vabariigi valitsuse vaheline majandusliku, tehnilise ja teadusliku koostöö kokkulepe

Vastu võetud 31.10.1995 nr 927

(õ) 12.10.2007 10:40

Eesti Vabariigi valitsuse ja Egiptuse Araabia Vabariigi valitsuse vahelise majandusliku, tehnilise ja teadusliku koostöö kokkuleppe eelnõu

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

 

Sõlmitud 9. aprillil 1996. a.

Eesti Vabariigi valitsus ja Egiptuse Araabia Vabariigi valitsus (edaspidi nimetatud «Lepingupooled»)

– soovides kahe maa vaheliste sõbralike suhete jätkuvat tugevnemist;

– soovides soodustada kahe maa vahelist majandusliku, tehnilise ja teadusliku koostöö arengut,

leppisid kokku alljärgnevas:

Artikkel 1

Lepingupooled julgustavad ja püüavad edendada oma seaduste ja määruste raames kummagi Lepingupoole territooriumil vastastikkust majanduslikku, tehnilist ja teaduslikku koostööd oma huvitatud institutsioonide, juriidiliste ja üksikisikute vahel.

Artikkel 2

Artiklis 1 nimetatud koostöö hõlmab, kuid mitte ainult, alljärgnevat:
– tööstus,
– põllumajandus,
– elekter ja energeetika,
– kaugside,
– transport,
– haridus,
– kultuur,
– teadusuuringud,
– turism,
– keskkonnakaitse.

Artikkel 3

Käesoleva Kokkuleppe raames tehtava koostöö vormid, viisid ja tingimused arutatakse läbi ja lepitakse kokku asjaomaste valitsusasutuste poolt kooskõlas vastava maa seaduste ja määrustega.

Artikkel 4

Lepingupooled püüavad kergendada toiminguid, mis on seotud antud Kokkuleppe raames tehtava koostöö ettevalmistamise ja rakendamisega.

Artikkel 5

Lepingupooled moodustavad Ühiskomisjoni, et kergendada antud Kokkuleppe rakendamist ning leida sobivaid võimalusi ja vahendeid edasiseks majandusliku, tehnilise ja teadusliku koostöö laiendamiseks, samuti Kokkuleppe tõlgendamisest ja rakendamisest tulenevate küsimuste viivituseta lahendamiseks.

Komisjon kohtub ükskõik kumma Lepingupoole palvel vaheldumisi Kairos ja Tallinnas.

Artikkel 6

Lepingupooled lepivad kokku, et käesoleva Kokkuleppe kooskõlastamise ja täitmise eest vastutavateks asutusteks nimetatakse Egiptuse Araabia Vabariigi poolt Rahvusvahelise Koostöö Ministeerium ja Eesti Vabariigi poolt Majandusministeerium.

Artikkel 7

Kokkulepe jõustub määramata perioodiks kuupäeval, mil Lepingupooled saavad diplomaatiliste kanalite kaudu viimase teate Kokkuleppe jõustumiseks vajalike siseriiklike protseduuride täitmise kohta.

Kokkuleppe võib lõpetada ühe Lepingupoole palvel kirjaliku teate alusel. Kokkulepe loetakse lõpetatuks kuue kuu möödudes teate saamise kuupäevast.

Sõlmitud Helsingis 9. aprill 1996. a. kahes eksemplaris, kumbki eesti, araabia ja inglise keeles, mõlemad tekstid on võrdselt autentsed. Erinevuste korral tõlgendamisel võetakse aluseks ingliskeelne tekst.

Eesti Vabariigi valitsuse nimel
J. JÕERÜÜT
Egiptuse Araabia Vabariigi valitsuse nimel
L. YACOUB

Õiend

Akti metaandmetes on väljaandjaks parandatud Vabariigi Valitsus.

/otsingu_soovitused.json