Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Türgi Vabariigi valitsuse vaheline kokkulepe vastastikuste viisanõuete kaotamise kohta diplomaatiliste passide kasutajatele

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.02.1997
Avaldamismärge:RT II 1997, 3, 9

Eesti Vabariigi valitsuse ja Türgi Vabariigi valitsuse vaheline kokkulepe vastastikuste viisanõuete kaotamise kohta diplomaatiliste passide kasutajatele

Vastu võetud 27.09.1996

(õ) 12.10.2007 10:40

Eesti Vabariigi valitsuse ja Türgi Vabariigi valitsuse vahel vastastikuste viisanõuete kaotamise kohta diplomaatiliste passide kasutajatele sõlmitava kokkuleppe eelnõu heakskiitmine

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Kokkuleppe muutmise kokkulepe

 

Eesti Vabariigi valitsus ja Türgi Vabariigi valitsus (edaspidi «lepingupooled»),

soovides edendada sõbralike suhete ja koostöö edasist arengut kahe riigi vahel

ja järgides 18. aprilli 1961. aasta Viini konventsiooni sätteid diplomaatiliste suhete kohta ning 24. aprilli 1963. aasta Viini konventsiooni sätteid konsulaarsuhete kohta,

on kokku leppinud alljärgnevas:

Artikkel 1

Mõlema lepingupoole kodanikud, kes kasutavad kehtivaid diplomaatilisi passe, võivad siseneda teise lepingupoole territooriumile, lahkuda sealt, seda läbida ning viibida seal ilma viisata kuni 30 päeva saabumise päevast arvates.

Artikkel 2

1. Mõlema lepingupoole kodanikud, kes kasutavad kehtivaid diplomaatilisi passe ja kes on ühe lepingupoole poolt lähetatud tööle teise lepingupoole territooriumil asuvasse diplomaatilisse või konsulaaresindusse, võivad siseneda teise lepingupoole territooriumile ilma viisata. Sama kehtib nende perekonnaliikmete suhtes, kes kasutavad diplomaatilisi passe.

2. Käesoleva artikli lõike 1 sätted kehtivad samuti mõlema lepingupoole kodanike suhtes, kes kasutavad diplomaatilisi passe ning kes määratakse esindajateks rahvusvahelistesse organisatsioonidesse, mis asuvad teise lepingupoole territooriumil. Sama kehtib nende isikute perekonnaliikmete suhtes, kes kasutavad diplomaatilisi passe.

3. Kui käesoleva artikli lõigetes 1 ja 2 nimetatud ühe lepingupoole kodanike viibimine teise lepingupoole territooriumil ületab artiklis 1 sätestatud 30 päeva, peavad nad pöörduma vastuvõtva riigi pädeva valitsusasutuse poole enne eelnimetatud perioodi lõppu, et registreerida end nõuetekohaselt ja saada diplomaatiline viisa.

4. Lepingupooled informeerivad teineteist diplomaatiliste kanalite kaudu oma diplomaatide lähetamisest tööle diplomaatilistesse või konsulaaresindustesse või rahvusvahelistesse organisatsioonidesse teise lepingupoole territooriumil.

Artikkel 3

Välja arvatud artiklis 2 sätestatud juhud, ei taga viisast vabastamine lepingupoolte kodanikele õigust töötamiseks. Isikud, kes sisenevad ühe lepingupoole territooriumile eesmärgiga töötada, tegutseda kutsealal ja õppida või viibida seal kauem kui 30 päeva, peavad selleks eelnevalt saama teise lepingupoole siseriiklike seadustega nõutava viisa või loa.

Artikkel 4

1. Lepingupooled vahetavad diplomaatiliste kanalite kaudu oma kehtivate passide näidiseid.

2. Kui üks lepingupool muudab oma passe, peab ta saatma teisele lepingupoolele oma uute passide näidised 60 päeva enne nende kasutuselevõtmist.

Artikkel 5

Mõlema lepingupoole kodanikud sisenevad teise lepingupoole territooriumile ja väljuvad sealt ainult rahvusvaheliseks reisijateliikluseks ette nähtud piiripunktide kaudu.

Artikkel 6

Käesolev kokkulepe ei vabasta diplomaatilisi passe kasutavaid kodanikke kohustusest järgida teise lepingupoole territooriumil kehtivaid õigusakte.

Artikkel 7

1. Kumbki lepingupool jätab endale õiguse keelata oma territooriumile siseneda või seal viibida teise lepingupoole kodanikel, keda ta peab ebasoovitavateks.

2. Mõlemad lepingupooled võivad riikliku julgeoleku ja avaliku korra tagamise kaalutlustel ajutiselt peatada käesoleva kokkuleppe rakendamise kas täies ulatuses või osaliselt. Kokkuleppe sellisest peatamisest tuleb teisele lepingupoolele diplomaatiliste kanalite kaudu kohe teatada.

Artikkel 8

Kõik parandused käesolevasse kokkuleppesse tehakse nootide vahetamise teel lepingupoolte vahelisel kokkuleppel.

Artikkel 9

1. Käesolev kokkulepe kuulub heakskiitmisele mõlema lepingupoole vastavate valitsemisasutuste poolt kooskõlas siseriiklike õigusaktidega. Kokkulepe jõustub 30. päeval pärast sellekohaste nootide vahetamist.

2. Käesolev kokkulepe on sõlmitud määramata ajaks ja jääb jõusse 60. päevani pärast seda, kui üks lepingupooltest teatab diplomaatiliste kanalite kaudu teisele lepingupoolele oma kavatsusest see lõpetada.

Ülaltoodu kinnituseks kirjutasid oma valitsuste poolt selleks vastavalt volitatud isikud alla käesolevale kokkuleppele.

Koostatud kahes eksemplaris Tallinnas 27. septembril 1996. aastal, eesti, türgi ja inglise keeles, kõik tekstid on võrdselt autentsed. Käesoleva lepingu sätete tõlgendamise erinevuste korral prevaleerib ingliskeelne tekst.

Eesti Vabariigi valitsuse nimel
Siim KALLAS
Türgi Vabariigi valitsuse nimel
Erkan GEZER

 

Õiend

Akti metaandmetes on väljaandjaks parandatud Vabariigi Valitsus.

/otsingu_soovitused.json