Teksti suurus:

Sotsiaalministri 16. detsembri 2002. a määruse nr 145 "Täiskasvanute hambaraviteenuse hüvitise määrad, maksmise kord ning hambaravihüvitise saamiseks vajalike dokumentide loetelu, neis sisalduvate andmete koosseis ja dokumentide esitamise kord" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 102, 1659

Sotsiaalministri 16. detsembri 2002. a määruse nr 145 "Täiskasvanute hambaraviteenuse hüvitise määrad, maksmise kord ning hambaravihüvitise saamiseks vajalike dokumentide loetelu, neis sisalduvate andmete koosseis ja dokumentide esitamise kord" muutmine

Vastu võetud 22.07.2004 nr 96

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» (RT I 2002, 62, 377; 2003, 20, 116; 88, 591; 2004, 37, 253; 49, 342; 56, 400) § 63 lõigete 1, 2 ja 3 ning § 65 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 16. detsembri 2002. a määrust nr 145 «Täiskasvanute hambaraviteenuse hüvitise määrad, maksmise kord ning hambaravihüvitise saamiseks vajalike dokumentide loetelu, neis sisalduvate andmete koosseis ja dokumentide esitamise kord» (RTL 2002, 144, 2116; 2003, 90, 1339) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 7 lõike 2 punktis 5, lõike 3 punktis 2 ja § 17 lõikes 31 asendatakse sõna «pangaarve» sõnaga «arveldusarve» vastavas käändes;

2) paragrahvi 3 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Haigekassa hüvitab isikule, kellele on «Riikliku pensionikindlustuse seaduse» (RT I 2001, 100, 648; 2002, 53, 336 ja 338; 61, 375; 2003, 20, 116; 48, 343; 82, 549; 88, 589; 2004, 16, 120) alusel määratud vanaduspension ja üle 63-aastasele kindlustatud isikule üks kord kolme aasta jooksul hambaproteeside eest tasutavast summast 2000 krooni.»;

3) paragrahvi 5 lõike 1 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 5 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) rasedust tõendav dokument.»;

5) paragrahvi 5 lõike 3 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahv 6 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 7 lõike 2 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 6) kalendriaasta, mille eest hüvitist taotletakse;»;

8) paragrahvi 7 lõike 2 punkt 7 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 7 täiendatakse lõigetega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

« (21) Kui isik taotleb § 3 lõikes 3 nimetatud hüvitist, tuleb avalduses täiendavalt märkida alla üheaastase lapse ees- ja perekonnanimi ning isikukood.

(22) Kui isik soovib taotletava hüvitise tasumist kolmanda isiku arveldusarvele, tuleb avalduses täiendavalt märkida nimetatud kolmanda isiku ees- ja perekonnanimi ning arveldusarve number.»;

10) paragrahvis 8 asendatakse sõna «arstitõend» sõnaga «dokument» vastavas käändes;

11) paragrahvi 8 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Rasedust tõendava dokumendi vormistab raseduse kulgu jälgiv tervishoiutöötaja.»;

12) paragrahvi 10 lõiget 2 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

« 51) hambaraviteenuse osutamise kuupäev;»;

13) paragrahvi 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Ǥ 12. Arve ja raviarve

Hambaraviteenuse osutaja, kes edastab § 3 lõikes 5 nimetatud hüvitise taotlemiseks nõutavad dokumendid haigekassale, vormistab raamatupidamise nõuete kohase arve ning sotsiaalministri 3. oktoobri 2002. a määruse nr 121 «Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika» (RTL 2002, 118, 1719; 2003, 16, 221; 75, 1103; 94, 1410; 96, 1448; 2004, 10, 146; 78, 1265) 9. peatükis kehtestatud nõuete kohase raviarve.»;

14) paragrahvi 14 lõiked 1 ja 2 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 14 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Paragrahvi 3 lõigetes 1–4 nimetatud hüvitise saamiseks edastab hüvitist taotlev isik selleks nõutavad dokumendid haigekassa piirkondlikule osakonnale.»;

16) paragrahvi 14 lõike 4 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) hambaraviteenuse osutaja kontrollib haigekassa kaudu isiku õigust saada hüvitist ning sellekohase õiguse olemasolul arvestab hambaraviteenuse eest tasumisele kuuluvast summast maha hüvitamisele kuuluva osa;»;

17) paragrahv 15 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 15. Hüvitise saamiseks nõutavate dokumentide esitamise tähtaeg

(1) Paragrahvi 3 lõigetes 1–4 nimetatud hüvitist taotlev isik edastab hüvitise saamiseks nõutavad dokumendid haigekassa piirkondlikule osakonnale hiljemalt 10. juuliks või hambaraviteenuse osutamisele järgneva kalendriaasta 10. jaanuariks.

(2) Paragrahvi 3 lõikes 5 nimetatud hüvitise maksmise kohustuse ülevõtmiseks haigekassa poolt edastab hambaraviteenuse osutaja nõutavad dokumendid haigekassa piirkondlikule osakonnale hiljemalt 30 päeva jooksul pärast hambaraviteenuse osutamist.

(3) Paragrahvi 3 lõikes 5 nimetatud hüvitise taotlemisel § 14 lõikes 5 sätestatud korras edastab hüvitist taotlev isik hüvitise saamiseks nõutavad dokumendid haigekassa piirkondlikule osakonnale hiljemalt hambaraviteenuse osutamisele järgneva kalendriaasta 10. jaanuariks.»;

18) paragrahvi 16 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) kontrollib esitatud dokumentide vastavust käesoleva määrusega kehtestatud nõuetele;»;

19) paragrahvi 16 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kui dokumentides esineb puudusi, sealhulgas andmete mitteloetavust, teatab haigekassa piirkondlik osakond dokumentide esitajale kirjalikult puuduste kõrvaldamise tähtaja, selgitades taotlejale, et puuduste tähtajaks kõrvaldamata jätmisel võib haigekassa jätta avalduse läbi vaatamata.»;

20) paragrahvi 16 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

21) paragrahvi 17 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Haigekassa kannab § 3 lõigetes 1–4 nimetatud hüvitise hüvitise saaja või tema poolt kooskõlas «Ravikindlustuse seaduse» § 63 lõikes 4 sätestatuga määratud kolmanda isiku arveldusarvele hiljemalt kalendriaasta 25. juuliks või järgmise kalendriaasta 25. jaanuariks, arvestades nõuetekohaste dokumentide edastamise tähtpäeva.»;

22) paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Kui isikule on osutatud hambaraviteenust välisriigis, siis arvestatakse isikule § 3 lõigetes 1–5 nimetatud hüvitise summa hambaraviteenuse osutamise päeva Eesti Panga kursi seisuga.»;

23) paragrahvi 18 lõike 1 punktid 6–8 tunnistatakse kehtetuks;

24) paragrahvi 18 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Haigekassa piirkondlik osakond teatab hüvitise maksmisest keeldumisest hüvitist taotlenud isikule ja vajadusel hambaraviteenuse osutajale kirjalikult 30 päeva jooksul hüvitise taotlemiseks nõuetekohase taotluse esitamisest.»;

25) paragrahvi 19 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Käesoleva määruse § 3 lõiget 5 kohaldatakse tagasiulatuvalt alates 1. augustist 2004. a.»

Minister Marko POMERANTS

Sotsiaalala asekantsler
kantsleri ülesannetes Riho RAHUOJA

/otsingu_soovitused.json