Teksti suurus:

31. jaanuari 1967. a. pagulasseisundi protokoll

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.04.1997
Avaldamismärge:RT II 1997, 6, 26

31. jaanuari 1967. a. pagulasseisundi protokoll

Pagulasseisundi konventsiooni ja 31. jaanuari 1967. aasta pagulasseisundi protokolliga ühinemise seadus

Protokolli osalisriigid,

arvestades, et 28. juulil 1951. a. Genfis vastuvõetud pagulasseisundi konventsioonis (edaspidi konventsioon) on käsitletud ainult isikuid, kellest olid saanud pagulased enne 1. jaanuari 1951 toimunud sündmuste tagajärjel;

arvestades, et konventsiooni vastuvõtmise järel tekkinud uusi olukordi ja pagulasi konventsioon ei puuduta;

arvestades, et 1. jaanuari 1951. a. piirkuupäevale vaatamata on soovitatav anda kõigile konventsioonis määratletud pagulastele võrdne seisund,

on kokku leppinud alljärgnevas.

Artikkel 1. Üldsätted

1. Protokolli osalisriik kohaldab pagulastele konventsiooni artikleid 2--34 vastavalt järgmistele sätetele.

2. Protokollis käsitatakse pagulasena isikut, kelle kohta kehtib konventsiooni artikli 1 määratlus artikli 1 jaotise A lõike 2 lauseosadeta enne 1. jaanuari 1951. a. toimunud sündmuste tagajärjel ja nimetatud sündmuste tagajärjel, välja arvatud käesoleva artikli lõike 3 kohaldamisse puutuv.

3. Osalisriik kohaldab protokolli geograafiliste piiranguteta. Kui konventsiooniosaline on deklareerinud, et ta lähtub konventsiooni artikli 1 jaotise B lõike 1 punkti a tõlgendusest, kui seda ei ole laiendatud artikli 1 jaotise B lõike 2 järgi, siis kehtib deklaratsioon ka protokolli kohta.

Artikkel 2. Osalisriigi ametiasutuste ja ÜRO koostöö

1. Protokolli osalisriik teeb koostööd ÜRO Pagulaste Ülemkomissari Ametiga või selle õigusjärglasega tema ülesannete täitmiseks, eriti aitab teda protokolli kohaldamise järelevalves.

2. Et Ülemkomissari Ametil või tema õigusjärglasel oleks võimalik esitada ÜRO asutustele aruandeid, edastab käesoleva protokolli osalisriik Ülemkomissari Ametile kohaselt vormistatud teavet ja statistilisi andmeid järgmiste asjaolude kohta:

a) pagulaste olukord;

b) protokolli kohaldamine;

c) pagulaste kohta kehtivad ja kehtestatavad õigusaktid.

Artikkel 3. Teave riigi õigusaktide kohta

Käesoleva protokolli osalisriik edastab protokolli kohaldamiseks antavad õigusaktid ÜRO peasekretärile.

Artikkel 4. Vaidluste lahendamine

Kui vaidlust ei õnnestunud lahendada teiste meetoditega, esitatakse protokolli tõlgendamisel või kohaldamisel käesoleva protokolli osalisriikide vahel tekkinud lahkarvamus mis tahes vaidlusosalise nõudmisel Rahvusvahelise Kohtu lahendada.

Artikkel 5. Ühinemine

Käesolev protokoll on ühinemiseks avatud konventsiooni osalisriikidele ning kõigile teistele ÜRO liikmesriikidele või allasutuste liikmetele või ÜRO Peaassambleelt ühinemiskutse saanutele.

Ühinemine jõustub, kui ühinemisdokument on deponeeritud ÜRO peasekretäri juurde.

Artikkel 6. Föderatiivriigi klausel

Föderatiiv- ja mitteunitaarriigi kohta kehtivad järgmised sätted:

a) föderaalse seadusandliku asutuse pädevusse kuuluvate ning käesoleva protokolli artikli 1 lõike 1 järgi kohaldatavate konventsiooni artiklite puhul on föderaalvalitsuse kohustused samad mis mitteföderatiivsel osalisriigil;

b) föderatsiooni põhiseaduse järgi seadusandlusõiguseta osariigi, provintsi või kantoni pädevusse kuuluvad ja protokolli artikli 1 lõike 1 järgi kohaldatavad konventsiooni artiklid esitab föderaalvalitsus koos asjakohaste soovitustega esimesel võimalusel osariigi, provintsi või kantoni asjaomastele asutustele;

c) kui mõni osalisriik ÜRO peasekretäri kaudu nõuab, esitab käesoleva protokolli föderaalne osalisriik seoses käesoleva konventsiooni mõne sättega aruande föderatsiooni ja selle koosseisu kuuluvate üksuste seaduste ja õiguspraktika kohta näidates, mil määral seda sätet seaduslikul või muul viisil rakendatakse vastavalt protokolli artikli 1 lõikele 1.

Artikkel 7. Reservatsioonid ja deklaratsioonid

1. Riik võib ühinedes teha reservatsioone käesoleva protokolli artikli 4 suhtes ning käesoleva protokolli artikli 1 alusel konventsiooni mis tahes artikli kohaldamise suhtes -- välja arvatud konventsiooni artiklid 1, 3 ja 4; artikkel 16 lõige 1 ning artikkel 33 -- tingimusel, et konventsioonis käsitletud pagulase kohta käesoleva artikli alusel tehtud reservatsioonid ei kehti.

2. Kui konventsiooni artikli 42 kohaseid konventsiooni osalisriigi tehtud reservatsioone ei ole tagasi võetud, kehtivad need ka protokollijärgsete kohustuste puhul.

3. Selle artikli lõike 1 kohase reservatsiooni teinud riik võib selle ÜRO peasekretärile saadetava teatega igal ajal tühistada.

4. Käesoleva protokolliga ühineva konventsiooni osaliriigi deklaratsioonid, mis on esitatud konventsiooni artikli 40 lõigete 1 ja 2 alusel, kehtivad ka käesoleva protokolli kohta, kui osalisriik ei ole ühinedes teatanud ÜRO peasekretärile vastupidist. Konventsiooni artikli 40 lõigete 2 ja 3 sätted ja artikli 44 lõike 3 sätted loetakse protokolli suhtes kehtivaks vajalike muudatustega (mutatis mutandis).

Artikkel 8. Jõustumine

1. Protokoll jõustub kuuenda ühinemisdokumendi deponeerimise päeval.

2. Pärast kuuenda ühinemisdokumendi deponeerimist protokolliga ühinenud riigi suhtes jõustub protokoll ühinemisdokumendi deponeerimise päeval.

Artikkel 9. Denonsseerimine

1. Osalisriik võib protokolli enda suhtes igal ajal denonsseerida ÜRO peasekretärile saadetava teatega.

2. Denonsseerimine jõustub kõnealuse osalisriigi suhtes ÜRO peasekretärile teate laekumisest ühe aasta pärast.

Artikkel 10. ÜRO peasekretäri teated

ÜRO peasekretär teeb artiklis 5 nimetatud riikidele teatavaks protokolli jõustumispäeva, ühinemised ja reservatsioonid ning reservatsioonide tühistamised ja denonsseerimised, ning ülaltooduga seotud deklaratsioonid ja teated.

Artikkel 11. Deponeerimine ÜRO sekretariaadi arhiivi

Protokollile on alla kirjutanud ÜRO peasekretär ja ÜRO Peaassamblee esimees. Protokolli hiina-, hispaania-, inglis-, prantsus- ja venekeelne tekst on võrdselt autentsed, ning deponeeritakse ÜRO sekretariaadi arhiivi. Peasekretär edastab tõestatud koopia kõigile ÜRO liikmesriikidele ning teistele artiklis 5 viidatud riikidele.

* ÜRO lepingusari, kd. 606, lk. 267.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json