Teksti suurus:

Kriminaalasjades vastastikuse abistamise Euroopa konventsioon

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.07.1997
Avaldamismärge:RT II 1997, 7, 36

Kriminaalasjades vastastikuse abistamise Euroopa konventsioon

Konventsiooni ja selle lisaprotokolli ratifitseerimise seadus

Kriminaalasjades vastastikuse abistamise Euroopa konventsiooni lisaprotokoll

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Mitteametlik tõlge

Koostatud 20. aprillil 1959. a. Strasbourg'is

PREAMBUL

Käesolevale alla kirjutanud Euroopa Nõukogu liikmete valitsused,

arvestades Euroopa Nõukogu eesmärki saavutada oma liikmete suurem ühtsus;

uskudes, et ühiste reeglite vastuvõtmine vastastikuse abistamise alal kriminaalasjades aitab kaasa selle eesmärgi saavutamisele;

arvestades, et selline vastastikune abi on seotud väljaandmise küsimusega, mis on 13. detsembril 1957 allakirjutatud konventsiooni sisuks,

on kokku leppinud alljärgnevas:

I peatükk

ÜLDSÄTTED

Artikkel 1

1. Kooskõlas käesoleva konventsiooni sätetega kohustuvad lepingupooled võimaldama üksteisele ulatuslikku vastastikust abi kriminaalasjades, milles karistamine abi taotlemise ajal kuulub taotleva poole õigusasutuste pädevusse.

2. Käesolevat konventsiooni ei kohaldata arestide, kohtuotsuste täitmise ega sõjaväeliste kuritegude puhul, mis ei ole kuriteod tavalise kriminaalseaduse järgi.

Artikkel 2

Abist võib keelduda:

(a) kui taotlus puudutab kuritegu, mida taotluse saanud pool peab poliitiliseks, poliitilise kuriteoga seotuks või rahanduskuriteoks;

(b) kui taotluse saanud pool leiab, et taotluse täitmine võib kahjustada tema suveräänsust, julgeolekut, avalikku korda või muud tema olulist huvi.

 

II peatükk
NÕUDEKIRJAD

Artikkel 3

1. Taotluse saanud pool menetleb oma seaduses ettenähtud korras igat kriminaalasjaga seotud nõudekirja, mille on saatnud taotleva poole kohtuvõimud, et uurida tõendeid või anda üle tõendav materjal, protokollid või muud dokumendid.

2. Kui taotlev pool soovib, et tunnistajad või eksperdid annaksid tunnistusi vande all, taotleb ta seda sõnaselgelt ja taotluse saanud pool rahuldab sellise taotluse, kui see ei ole tema maa seadusega keelatud.

3. Taotluse saanud pool võib üle anda taotletud dokumentide tõestatud koopiad või fotokoopiad, välja arvatud juhul, kui taotlev pool otseselt taotles originaalide üleandmist. Sel juhul teeb taotluse saanud pool kõik taotluse rahuldamiseks.

Artikkel 4

Taotleva poole soovil teatab taotluse saanud pool nõudekirja täitmise kuupäeva ja koha. Ametnikud ja huvitatud isikud võivad taotluse saanud poole nõusolekul juures viibida.

Artikkel 5

1. Iga lepingupool võib käesolevale konventsioonile allakirjutamisel või oma ratifitseerimis- või ühinemisdokumendi deponeerimisel Euroopa Nõukogu peasekretärile saadetava deklaratsiooniga jätta endale õiguse teha vara asukoha kindlakstegemise ja arestimise nõudekirja täitmine sõltuvaks ühest või mitmest järgnevast tingimusest:

(a) kuritegu, mis oli nõudekirja aluseks, on karistatav nii taotleva kui taotluse saanud poole seaduse järgi;

(b) kuritegu, mis oli nõudekirja aluseks, toob taotluse saanud maal kaasa väljaandmise;

(c) nõudekirja täitmine on kooskõlas taotluse saanud maa seadusega.

2. Kui üks lepingupool teeb deklaratsiooni vastavalt käesoleva artikli esimesele lõikele, võib teine pool rakendada vastastikkust.

Artikkel 6

1. Taotluse saanud pool võib taotletud vara, protokolli või dokumendi üleandmise edasi lükata, kui ta vajab nimetatud vara, protokolli või dokumenti seoses menetletava kriminaalasjaga.

2. Taotlev pool tagastab taotluse saanud poolele võimalikult ruttu nõudekirja täitmisel üle antud vara, protokolli või dokumentide originaalid, välja arvatud juhul, kui viimatimainitud pool ei soovi neid tagasi.

 

III peatükk
KOHTUKUTSETE JA -OTSUSTE KÄTTETOIMETAMINE
TUNNISTAJATE, EKSPERTIDE JA SÜÜDISTATAVATE KOHALEILMUMINE

Artikkel 7

1. Taotluse saanud pool toimetab kätte kohtukutsed ja kohtuotsused, mille taotlev pool on talle selleks üleandnud.

Kättetoimetamine toimub kohtukutse või kohtuotsuse üleandmisega isikule, kellele see on määratud. Kui taotlev pool seda otseselt nõuab, toimub kättetoimetamine viisil, mis on ettenähtud analoogiliste dokumentide kättetoimetamiseks tema enda seaduse järgi või eriviisil kooskõlas tema seadusega.

2. Kättetoimetamist tõendatakse kviitungiga, millel on kuupäev ning isiku allkiri, kellele see üle anti; või taotluse saanud poole deklaratsiooniga kättetoimetamise kohta, märkides ära kättetoimetamise mooduse ja kuupäeva. Üks või teine nendest dokumentidest saadetakse viivitamatult taotlevale poolele. Taotluse saanud pool on kohustatud taotleva poole nõudmisel ära märkima, kas kättetoimetamine on toimunud vastavalt taotluse saanud poole seadusele. Kui kättetoimetamist ei saa teostada, edastab taotluse saanud pool selle põhjused viivitamatult taotlevale poolele.

3. Iga lepingupool võib allakirjutamisel või ratifitseerimis- või ühinemiskirja deponeerimisel Euroopa Nõukogu peasekretärile saadetava deklaratsiooniga nõuda, et kohtukutse tema territooriumil viibivale süüdistatavale tuleb tema asutustele edastada teatud tähtajaks enne süüdistatava kohtusse ilmumise kuupäeva. Aeg täpsustatakse eespool mainitud deklaratsioonis ja see ei tohi ületada 50 päeva.

Seda aega arvestatakse kohtusse ilmumise päeva kindlaksmääramisel ning kohtukutse edastamisel.

Artikkel 8

Tunnistaja ega eksperdi suhtes, kes ei ole reageerinud kohtukutsele, mille kättetoimetamist taotleti, ei kohaldata karistust ega muud kitsendust isegi siis, kui kutse sisaldab teadet karistusest, välja arvatud juhul, kui ta hiljem vabatahtlikult saabub taotleva poole territooriumile ja ta seal uuesti nõuetekohaselt kohtusse kutsutakse.

Artikkel 9

Tunnistaja või eksperdi kulud, sealhulgas taotleva poole poolt hüvitatavad ülalpidamiskulud, arvutatakse lähtudes tema elukohariigist ning peavad olema vähemalt võrdsed ülekuulamise toimumise riigis ette nähtud summadega.

Artikkel 10

1. Kui taotlev pool peab tunnistaja või eksperdi isiklikku kohaleilmumist eriti vajalikuks, peab see olema märgitud kohtukutse kättetoimetamistaotluses ja taotluse saanud pool kutsub tunnistaja või eksperdi kohale.

Taotluse saanud pool teatab taotlevale poolele tunnistaja või eksperdi vastusest.

2. Käesoleva artikli esimeses lõikes nimetatud juhtudel teatatakse taotluses või kohtukutses ligikaudne summa, mis on ette nähtud töötasuks, ülalpidamis- ja reisikuludeks.

3. Spetsiaalse taotluse korral võib taotluse saanud pool maksta tunnistajale või eksperdile avanssi. Avansisumma teatatakse kohtukutses ja taotlev pool kompenseerib selle.

Artikkel 11

1. Kinnipeetav, kelle isiklikku kohalolekut tunnistajana või vastastamiseks on soovinud taotlev pool, viiakse ajutiselt üle territooriumile, kus kohtuistung toimub, tingimusel, et ta saadetakse tagasi taotluse saanud poole määratud ajavahemiku jooksul, ja vastavalt artikli 12 sätetele, kuivõrd need on kohaldatavad.

Üleviimisest saab keelduda:

(a) kui kinnipeetav ei ole sellega nõus,

(b) kui tema kohalolek on vajalik seoses taotluse saanud poole territooriumil toimuva kriminaalprotsessiga,

(c) kui üleviimine võib pikendada vahi all viibimist, või

(d) on muu oluline põhjus teda taotleva poole territooriumile mitte üle viia.

2. Kooskõlas artikli 2 sätetega võimaldatakse eelnevas lõikes sätestatud juhul kinnipeetava transiiti läbi kolmanda, käesoleva konventsiooni pooleks oleva riigi taotluse esitamisel, millele on lisatud kõik vajalikud dokumendid ja mis on adresseeritud taotleva poole justiitsministeeriumi poolt selle poole, läbi kelle territooriumi transiiti taotletakse, justiitsministeeriumile.

Lepingupool võib keelata oma kodanike transiidi.

3. Üleviidud isik jääb vahi alla taotleva poole territooriumil ja vajadusel selle poole territooriumil, läbi mille transiiti taotleti, välja arvatud juhul, kui pool, kellelt taotleti üleviimist, palub tema vabastamist.

Artikkel 12

1. Kodakondsusest olenemata ei või kutse peale taotleva poole õigusasutusse ilmuvat tunnistajat ega eksperti anda selle poole territooriumil kohtu alla, kinni pidada ega muul moel piirata tema isikuvabadust seoses tegude või süüdistustega, mis eelnesid tema lahkumisele taotluse saanud poole territooriumilt ega ole kohtukutses täpselt määratletud.

2. Kodakondsusest olenemata ei või süüdistatavat, kes on kutsutud taotleva poole õigusasutusse andma vastust tegude eest, millega seoses toimub protsess tema vastu, anda kohtu alla, vahistada ega muul moel piirata tema isikuvabadust seoses tegude või süüdistustega, mis eelnesid tema lahkumisele taotluse saanud poole territooriumilt ega ole kohtukutses täpselt määratletud.

3. Käesoleva artikliga ettenähtud puutumatus lõpeb, kui tunnistaja või ekspert või süüdistatav on jäänud territooriumile 15 järjestikuse päeva jooksul pärast kuupäeva, millal tema kohalolek ei ole õigusasutusele enam vajalik, vaatamata sellele, et tal on olnud võimalus lahkuda, või ta on peale lahkumist sinna tagasi pöördunud

 

IV peatükk
PROTOKOLLID

Artikkel 13

1. Taotluse saanud pool edastab taotleva poole õigusasutuse nõutud väljavõtted protokollidest ja nendega seotud, kriminaalasjas vajaliku informatsiooni samas ulatuses, kui need tehakse kättesaadavaks tema oma õigusasutustele samalaadses asjas.

2. Muul juhul kui käesoleva artikli esimeses lõikes sätestatu, täidetakse taotlus vastavalt taotluse saanud poole seaduse, eeskirjade või praktikaga ettenähtud tingimustele.

 

V peatükk
PROTSEDUUR

Artikkel 14

1. Taotlused vastastikuseks abiks peavad sisaldama järgmist:

(a) taotluse esitanud asutus,

(b) taotluse eesmärk ja põhjus,

(c) kui võimalik, siis asjassepuutuva isiku andmed ja kodakondsus, ja

(d) vajadusel isiku nimi ja aadress, kellele dokumendid kätte toimetatakse.

2. Artiklites 3, 4 ja 5 nimetatud nõudekirjades peab olema nimetatud ka kuritegu ja lisatud kokkuvõte faktidest.

Artikkel 15

1. Artiklites 3, 4 ja 5 nimetatud nõudekirjad, nagu ka artiklis 11 viidatud taotlused saadab taotleva poole justiitsministeerium taotluse saava poole justiitsministeeriumile ja need tagastatakse samade kanalite kaudu.

2. Edasilükkamatul juhul võib taotleva poole õigusasutus saata nõudekirja otse taotluse saava poole õigusasutusele. See tagastatakse koos asjassepuutuvate dokumentidega käesoleva artikli esimeses lõikes kindlaksmääratud kanalite kaudu.

3. Artikli 13 lõikes 1 nimetatud taotluse võib asjast huvitatud õigusasutus adresseerida otse taotluse saava poole ajaomasele asutusele ning see võib vastused otse tagasi saata. Artikli 13 lõikes 2 nimetatud taotlused peab saatma taotleva poole justiitsministeerium taotluse saava poole justiitsministeeriumile.

4. Vastastikuse abi taotlusi, mida ei käsitleta käesoleva artikli lõigetes 1 kuni 3, eriti taotlusi uurimistoiminguteks, võivad õigusasutused vahetada otse.

5. Kui käesoleva konventsiooni järgi on lubatud edastada taotlus otse, võib seda teha Rahvusvahelise Kriminaalpolitsei Organisatsiooni (Interpol) kaudu.

6. Lepingupool võib käesolevale konventsioonile allakirjutamisel või oma ratifitseerimis- või ühinemisdokumendi deponeerimisel teatada Euroopa Nõukogu peasekretärile saadetava deklaratsiooniga, et mõned või kõik abitaotlused tuleb saata talle teistsuguste kanalite kaudu, kui käesolevas artiklis ette nähtud; või nõuda, et käesoleva artikli lõikes 2 nimetatud juhtumil tuleb nõudekirjade koopiad samaaegselt saata ka tema justiitsministeeriumile.

7. Käesoleva artikli sätted ei mõjuta lepingupoolte vahelisi kahepoolseid kokkuleppeid või korraldusi, mis näevad ette abistamistaotluste otsest üleandmist nende asjaomaste asutuste vahel.

Artikkel 16

1. Vastavalt käesoleva artikli lõikele 2 ei nõuta taotluste ja lisatud dokumentide tõlkimist.

2. Iga lepingupool võib käesolevale konventsioonile allakirjutamisel või oma ratifitseerimis- või ühinemisdokumendi deponeerimisel jätta Euroopa Nõukogu peasekretärile saadetava deklaratsiooniga endale õiguse määrata, et taotlused ja lisatud dokumendid tuleb saata talle koos tõlkega tema keelde või Euroopa Nõukogu ametlikesse keeltesse või ühte viimatimainitud keeltest, mille ta määrab. Teised lepingupooled võivad kasutada vastastikkust.

3. Käesolev artikkel ei mõjuta kahe või enama lepingupoole vahel sõlmitud kokkulepete või korralduste sätteid taotluste ja lisatud dokumentide tõlgete kohta.

Artikkel 17

Käesoleva konventsiooni alusel edastatud tõendeid ja dokumente ei ole vajamuul moel kinnitada.

Artikkel 18

Kui abitaotluse saanud asutus ei ole pädev seda rahuldama, edastab ta taotluse ametlikult oma maa pädevale asutusele ja teatab sellest taotlevale poolele otse, kui taotlus oli samamoodi saadetud.

Artikkel 19

Vastastikusest abist keeldumist tuleb põhjendada.

Artikkel 20

Vastavalt artikli 10 lõike 3 sätetele ei too vastastikuse abi taotluse täitmine kaasa kulude kompenseerimist, välja arvatud ekspertide kaasamisega taotluse saanud poole territooriumil või kinnipeetava üleviimisest vastavalt artiklile 11 tekkinud kulutused.

 

VI peatükk
MENETLUSEGA SEOTUD INFORMATSIOONI EDASTAMINE

Artikkel 21

1. Informatsiooni, mida üks lepingupool annab teisele poolele kohtumenetluse jaoks, vahetavad asjassepuutuvad justiitsministeeriumid, välja arvatud juhul, kui üks lepingupool kasutab artikli 15 lõikes 6 sätestatud võimalust.

2. Taotluse saanud pool teatab taotlevale poolele igast toimingust, mis on sellise informatsiooni põhjal ette võetud ja edastab iga väljakuulutatud otsuse koopia.

3. Käesoleva artikli esimeses lõikes nimetatud informatsiooni puhul rakendatakse artikli 16 sätteid.

 

VII peatükk
PROTOKOLLIDEST PÄRINEVA INFORMATSIOONI VAHETAMINE

Artikkel 22

Iga lepingupool informeerib teisi pooli nende kodanikele esitatud süüdistustest kriminaalasjades ja sellele järgnevatest toimingutest nende suhtes, mis on kirjas kohtuistungite protokollides. Justiitsministeeriumid vahetavad sellist informatsiooni vähemalt kord aastas. Kui asjasse puutuv isik on kahe või enama lepingupoole kodanik, tuleb informatsioon anda kõigile nendele pooltele, välja arvatud juhul, kui isik on selle lepingupoole kodanik, kelle territooriumil ta süüdi mõisteti.

 

VIII peatükk
LÕPPSÄTTED

Artikkel 23

1. Iga lepingupool võib käesolevale konventsioonile allakirjutamisel või oma ratifitseerimis- või ühinemisdokumendi deponeerimisel teha reservatsioone kõigi konventsiooni sätete suhtes.

2. Reservatsiooni teinud lepingupool tühistab selle kohe, kui asjaolud lubavad. Selline tühistamine toimub teadaandega Euroopa Nõukogu peasekretärile.

3. Konventsiooni mõne sätte suhtes reservatsiooni teinud lepingupool saab teiselt poolelt selle sätte tunnistamist nõuda vaid sel määral, kui ta ise seda sätet tunnistab.

Artikkel 24

Lepingupool võib konventsioonile allakirjutamisel või oma ratifitseerimis- või ühinemisdokumendi deponeerimisel Euroopa Nõukogu peasekretärile saadetava deklaratsiooniga kindlaks määrata need asutused, kedata peab õigusasutusteks käesoleva konventsiooni tähenduses.

Artikkel 25

1. Käesolev konventsioon kehtib lepingupoolte emamaa-territooriumil.

2. Prantsusmaa puhul rakendatakse seda ka Alžeerias ja ülemeredepartemangudes ja Itaalia puhul ka Itaalia halduses oleva Somaalimaa territooriumil.

3. Saksa Föderatiivne Vabariik võib Euroopa Nõukogu peasekretärile saadetava teadaandega laiendada käesoleva konventsiooni kehtivust ka Berliini liidumaale.

4. Hollandi Kuningriigi puhul rakendatakse konventsiooni tema Euroopa territooriumil. Holland võib Euroopa Nõukogu peasekretärile saadetava teadaandega laiendada käesoleva konventsiooni kehtivust ka Hollandi Antillidele, Surinamile ja Hollandi Uus-Gineale.

5. Kahe või enama lepingupoole kokkuleppel ja vastavalt sellise kokkuleppe tingimustele võib käesoleva konventsiooni kehtivust laiendada igale territooriumile, mille rahvusvaheliste suhete eest mõni sellistest pooltest on vastutav, välja arvatud käesoleva artikli lõigetes 1, 2, 3 ja 4 nimetatud poolte territooriumid.

Artikkel 26

1. Vastavalt artikli 15 lõike 7 ja artikli 16 lõike 3 sätetele on käesolev konventsioon seda rakendavates maades ülimuslik iga pooltevahelise lepingu, konventsiooni või kahepoolse kokkuleppe sätete suhtes, millega sätestatakse vastastikune abi kriminaalasjades.

2. Käesolev konventsioon ei mõjuta lepingupoolte muid kohustusi, mis tulenevad mõnest muust kahe- või mitmepoolsest rahvusvahelisest konventsioonist, mis sisaldab või võib sisaldada käesoleva valdkonna spetsiifilisi aspekte käsitlevaid sätteid.

3. Lepingupooled võivad omavahel sõlmida kahe- või mitmepoolseid kokkuleppeid vastastikusest abist kriminaalasjades ainult selleks, et täiendada käesoleva konventsiooni sätteid või soodustada selle põhimõtete rakendamist.

4. Kui kahe või enama lepingupoole vaheline vastastikune abi kriminaalasjades toimub ühtse seaduse või erisüsteemi alusel, mis näeb ette vastastikuse abi vastastikust rakendamist nende territooriumidel, võivad need pooled reguleerida oma suhteid sellel alal ainult vastavalt sellele seadusele või süsteemile käesoleva konventsiooni sätetest olenemata. Lepingupooled, kes välistavad käesoleva konventsiooni kohaldamise omavahelistes suhetes, teatavad sellest Euroopa Nõukogu peasekretärile.

Artikkel 27

1. Käesolev konventsioon on allakirjutamiseks avatud Euroopa Nõukogu liikmetele. See ratifitseeritakse. Ratifitseerimisdokumendid deponeeritakse nõukogu peasekretäri juures.

2. Konventsioon jõustub 90 päeva möödumisel kolmanda ratifitseerimisdokumendi deponeerimise kuupäevast.

3. Allakirjutanu suhtes, kes ratifitseerib konventsiooni hiljem, jõustub konventsioon 90 päeva möödumisel ratifitseerimisdokumendi deponeerimise kuupäevast.

Artikkel 28

1. Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee võib kutsuda nõukogu liikmeks mitteolevaid riike käesoleva konventsiooniga ühinema tingimusel, et sellist kutset sisaldav resolutsioon saab konventsiooni ratifitseerinud liikmete ühehäälse nõusoleku.

2. Ühinemine toimub nõukogu peasekretäri juures ühinemisdokumendi deponeerimisega, mis jõustub 90 päeva möödumisel deponeerimise kuupäevast.

Artikkel 29

Iga lepingupool võib käesoleva konventsiooni enda suhtes denonsseerida teadaandega Euroopa Nõukogu peasekretärile. Denonsseerimine jõustub kuue kuu möödumisel kuupäevast, mil nõukogu peasekretär sai sellise teadaande.

Artikkel 30

Euroopa Nõukogu peasekretär teatab nõukogu liikmetele ja käesoleva konventsiooniga ühinenud riikide valitsustele:

(a) allakirjutanute nimed ja igast ratifitseerimis- või ühinemisdokumendi deponeerimisest;

(b) käesoleva konventsiooni jõustumise kuupäeva;

(c) igast teadaandest, mis on saadud vastavalt artikli 5 lõikele 1, artikli 7 lõikele 3, artikli 15 lõikele 6, artikli 16 lõikele 2, artikli 24, artikli 25 lõigetele 3 ja 4 või artikli 26 lõikele 4;

(d) igast reservatsioonist, mis on tehtud vastavalt artikli 23 lõikele 1;

(e) igast reservatsiooni tühistamisest vastavalt artikli 23 lõikele 2;

(f) igast vastavalt artikli 29 sätetele saadud teadaandest denonsseerimise kohta ja sellise denonsseerimise jõustumise kuupäeva.

Ülaltoodu kinnituseks on allakirjutanud, olles selleks täielikult volitatud, kirjutanud alla käesolevale konventsioonile.

Koostatud 20. aprillil 1959 Strasbourgis inglise ja prantsuse keeles. Tekstid on võrdselt autentsed, ühes eksemplaris ja deponeeritakse Euroopa Nõukogu arhiivi. Euroopa Nõukogu peasekretär edastab tõestatud koopiad kõigile allakirjutanud ja ühinevatele valitsustele.

 

* Euroopa lepingute seeria, nr. 30.

 

 

European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters*

PREAMBLE

The Governments signatory hereto, being Members of the Council of Europe,

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve greater unity among its Members;

Believing that the adoption of common rules in the field of mutual assistance in criminal matters will contribute to the attainment of this aim;

Considering that such mutual assistance is related to the question of extradition, which has already formed the subject of a Convention signed on 13th December 1957,

Have agreed as follows:

Chapter I
GENERAL PROVISIONS

Article 1

1. The Contracting Parties undertake to afford each other, in accordance with the provisions of this Convention, the widest measure of mutual assistance in proceedings in respect of offences the punishment of which, at the time of the request for assistance, falls within the jurisdiction of the judicial authorities of the requesting Party.

2. This Convention does not apply to arrests, the enforcement of verdicts or offences under military law which are not offences under ordinary criminal law.

Article 2

Assistance may be refused:

(a) if the request concerns an offence which the requested Party considers a political offence, an offence connected with a political offence, or a fiscal offence;

(b) if the requested Party considers that execution of the request is likely to prejudice the sovereignty, security, ordre public or other essential interests of its country.

Chapter II
LETTERS ROGATORY

Article 3

1. The requested Party shall execute in the manner provided for by its law by letters rogatory relating to a criminal matter and addressed to it by the judicial authorities of the requesting Party for the purpose of procuring evidence or transmitting articles to be produced in evidence, records or documents.

2. If the requesting Party desires witnesses or experts to give evidence on oath, it shall expressly so request, and the requested Party shall comply with the request if the law of its country does not prohibit it.

3. The requested Party may transmit certified copies or certified photostat copies of records or documents requested, unless the requesting Party expressly requests the transmission of originals, in which case the requested Party shall make every effort to comply with the request.

Article 4

On the express request of the requesting Party the requested Party shall state the date and place of execution of the letters rogatory. Officials and interested persons may be present if the requested Party consents.

Article 5

1. Any Contracting Party may, by a declaration addressed to the Secretary-General of the Council of Europe, when signing this Convention or depositing its instrument of ratification or accession, reserve the right to make the execution of letters rogatory for search or seizure of property dependent on one or more of the following conditions:

(a) that the offence motivating the letters rogatory is punishable under both the law of the requesting Party and the law of the requested Party;

(b) that the offence motivating the letters rogatory is an extraditable offence in the requested country;

(c) that execution of the letters rogatory is consistent with the law of the requested Party.

2. Where a Contracting Party makes a declaration in accordance with paragraph 1 of this Article, any other Party may apply reciprocity.

Article 6

1. The requested Party may delay the handing over of any property, records or documents requested, if it requires the said property, records or documents in connection with pending criminal proceedings.

2. Any property, as well as original records or documents, handed over in execution of letters rogatory shall be returned by the requesting Party to the requested Party as soon as possible unless the latter Party waives the return thereof.

Chapter III
SERVICE OF WRITS AND RECORDS OF JUDICIAL VERDICTS
APPEARANCE OF WITNESSES, EXPERTS AND PROSECUTED PERSONS

Article 7

1. The requested Party shall effect service of writs and records of judicial verdicts which are transmitted to it for this purpose by the requesting Party.

Service may be effected by simple transmission of the writ or record to the person to be served. If the requesting Party expressly so requests, service shall be effected by the requested Party in the manner provided for the service of analogous documents under its own law or in a special manner consistent with such law.

2. Proof of service shall be given by means of a receipt dated and signed by the person served or by means of a declaration made by the requested Party that service has been effected and stating the form and date of such service. One or other of these documents shall be sent immediately to the requesting Party. The requested Party shall, if the requesting Party so requests, state whether service has been effected in accordance with the law of the requested Party. If service cannot be effected, the reasons shall be communicated immediately by the requested Party to the requesting Party.

3. Any Contracting Party may, by a declaration addressed to the Secretary-General of the Council of Europe, when signing this Convention or depositing its instrument of ratification or accession, request that service of a summons on an accused person who is in its territory be transmitted to its authorities by a certain time before the date set for appearance. This time shall be specified in the aforesaid declaration and shall not exceed 50 days.

This time shall be taken into account when the date of appearance is being fixed and when the summons is being transmitted.

Article 8

A witness or expert who has failed to answer a summons to appear, service of which has been requested, shall not, even if the summons contains a notice of penalty, be subjected to any punishment or measure of restraint, unless subsequently he voluntarily enters the territory of the requesting Party and is there again duly summoned.

Article 9

The allowances, including subsistence, to be paid and the travelling expenses to be refunded to a witness or expert by the requesting Party shall be calculated as from his place of residence and shall be at rates at least equal to those provided for in the scales and rules in force in the country where the hearing is intended to take place.

Article 10

1. If the requesting Party considers the personal appearance of a witness or expert before its judicial authorities especially necessary, it shall so mention in its request for service of the summons and the requested Party shall invite the witness or expert to appear.

The requested Party shall inform the requesting Party of the reply of the witness or expert.

2. In the case provided for under paragraph 1 of this Article the request or the summons shall indicate the approximate allowances payable and the travelling and subsistence expenses refundable.

3. If a specific request is made, the requested Party may grant the witness or expert an advance. The amount of the advance shall be endorsed on the summons and shall be refunded by the requesting Party.

Article 11

1. A person in custody whose personal appearance as a witness or for purposes of confrontation is applied for by the requesting Party, shall be temporarily transferred to the territory where the hearing is intended to take place, provided that he shall be sent back within the period stipulated by the requested Party and subject to the provisions of Article 12 in so far as these are applicable.

Transfer may be refused:

(a) if the person in custody does not consent,

(b) if his presence is necessary at criminal proceedings pending in the territory of the requested Party,

(c) if transfer is liable to prolong his detention, or

(d) if there are other overriding grounds for not transferring him to the territory of the requesting Party.

2. Subject to the provisions of Article 2, in a case coming within the immediately preceding paragraph, transit of the person in custody through the territory of a third State, Party to this Convention, shall be granted on application, accompanied by all necessary documents, addressed by the Ministry of Justice of the requesting Party to the Ministry of Justice of the Party through whose territory transit is requested.

A Contracting Party may refuse to grant transit to its own nationals.

3. The transferred person shall remain in custody in the territory of the requesting Party and, where applicable, in the territory of the Party through which transit is requested, unless the Party from whom transfer is requested applies for his release.

Article 12

1. A witness or expert, whatever his nationality, appearing on a summons before the judicial authorities of the requesting Party shall not be prosecuted or detained or subjected to any other restriction of his personal liberty in the territory of that Party in respect of acts or convictions anterior to his departure from the territory of the requested Party.

2. A person, whatever his nationality, summoned before the judicial authorities of the requesting Party to answer for acts forming the subject of proceedings against him, shall not be prosecuted or detained or subjected to any other restriction of his personal liberty for acts or convictions anterior to his departure from the territory of the requested Party and not specified in the summons.

3. The immunity provided for in this article shall cease when the witness or expert or prosecuted person, having had for a period of fifteen consecutive days from the date when his presence is no longer required by the judicial authorities an opportunity of leaving, has nevertheless remained in the territory, or having left it, has returned.

Chapter IV
JUDICIAL RECORDS

Article 13

1. A requested Party shall communicate extracts from and information relating to judicial records, requested from it by the judicial authorities of a Contracting Party and needed in a criminal matter, to the same extent that these may be made available to its own judicial authorities in like case.

2. In any case other than that provided for in paragraph 1 of this Article the request shall be complied with in accordance with the conditions provided for by the law, regulations or practice of the requested Party.

Chapter V
PROCEDURE

Article 14

1. Requests for mutual assistance shall indicate as follows:

(a) the authority making the request,

(b) the object of and the reason for the request,

(c) where possible, the identity and the nationality of the person concerned, and

(d) where necessary, the name and address of the person to be served.

2. Letters rogatory referred to in Articles 3, 4 and 5 shall, in addition, state the offence and contain a summary of the facts.

Article 15

1. Letters rogatory referred to in Articles 3, 4 and 5 as well as the applications referred to in Article 11 shall be addressed by the Ministry of Justice of the requesting Party to the Ministry of Justice of the requested Party and shall be returned through the same channels.

2. In case of urgency, letters rogatory may be addressed directly by the judicial authorities of the requesting Party to the judicial authorities of the requested Party. They shall be returned together with the relevant documents through the channels stipulated in paragraph 1 of this article.

3. Requests provided for in paragraph 1 of Article 13 may be addressed directly by the judicial authorities concerned to the appropriate authorities of the requested Party, and the replies may be returned directly by those authorities. Requests provided for in paragraph 2 of Article 13 shall be addressed by the Ministry of Justice of the requesting Party to the Ministry of Justice of the requested Party.

4. Requests for mutual assistance, other than those provided for in paragraphs 1 and 3 of this article and, in particular, requests for investigation preliminary to prosecution, may be communicated directly between the judicial authorities.

5. In cases where direct transmission is permitted under this Convention, it may take place through the International Criminal Police Organisation (Interpol).

6. A Contracting Party may, when signing this Convention or depositing its instrument of ratification or accession, by a declaration addressed to the Secretary-General of the Council of Europe, give notice that some or all requests for assistance shall be sent to it through channels other than those provided for in this article, or require that, in a case provided for in paragraph 2 of this article, a copy of the letters rogatory shall be transmitted at the same time to its Ministry of Justice.

7. The provisions of this article are without prejudice to those of bilateral agreements or arrangements in force between Contracting Parties which provide for the direct transmission of requests for assistance between their respective authorities.

Article 16

1. Subject to paragraph 2 of this article, translations of requests and annexed documents shall not be required.

2. Each Contracting Party may, when signing or depositing its instrument of ratification or accession, by means of a declaration addressed to the Secretary-General of the Council of Europe, reserve the right to stipulate that requests and annexed documents shall be addressed to it accompanied by a translation into its own language or into either of the official languages of the Council of Europe or into one of the latter languages, specified by it. The other Contracting Parties may apply reciprocity.

3. This article is without prejudice to the provisions concerning the translation of requests or annexed documents contained in the agreements or arrangements in force or to be made, between two or more Contracting Parties.

Article 17

Evidence or documents transmitted pursuant to this Convention shall not require any form of authentication.

Article 18

Where the authority which receives a request for mutual assistance has no jurisdiction to comply therewith, it shall, ex officio, transmit the request to the competent authority of its country and shall so inform the requesting Party through the direct channels, if the request has been addressed through such channels.

Article 19

Reasons shall be given for any refusal of mutual assistance.

Article 20

Subject to the provisions of Article 10, paragraph 3, execution of requests for mutual assistance shall not entail refunding of expenses except those incurred by the attendance of experts in the territory of the requested Party or the transfer of a person in custody carried out under Article 11.

Chapter VI
LAYING OF INFORMATION IN CONNECTION WITH PROCEEDINGS

Article 21

1. Information laid by one Contracting Party with a view to proceedings in the courts of another Party shall be transmitted between the Ministries of Justice concerned unless a Contracting Party avails itself of the option provided for in paragraph 6 of Article 15.

2. The requested Party shall notify the requesting Party of any action taken on such information and shall forward a copy of the record of any verdict pronounced.

3. The provisions of Article 16 shall apply to information laid under paragraph 1 of this article.

Chapter VII
EXCHANGE OF INFORMATION FROM JUDICIAL RECORDS

Article 22

Each Contracting Party shall inform any other Party of all criminal convictions and subsequent measures in respect of nationals of the latter Party, entered in the judicial records. Ministries of Justice shall communicate such information to one another at least once a year. Where the person concerned is considered a national of two or more other Contracting Parties, the information shall be given to each of these Parties, unless the person is a national of the Party in the territory of which he was convicted.

Chapter VIII
FINAL PROVISIONS

Article 23

1. Any Contracting Party may, when signing this Convention or when depositing its instrument of ratification or accession, make a reservation in respect of any provision or provisions of the Convention.

2. Any Contracting Party which has made a reservation shall withdraw it as soon as circumstances permit. Such withdrawal shall be made by notification to the Secretary-General of the Council of Europe.

3. A Contracting Party which has made a reservation in respect of a provision of the Convention may not claim application of the said provision by another Party save in so far as it has itself accepted the provision.

Article 24

A Contracting Party may, when signing the Convention or depositing its instrument of ratification or accession, by a declaration addressed to the Secretary-General of the Council of Europe, define what authorities it will, for the purposes of the Convention, deem judicial authorities.

Article 25

1. This Convention shall apply to the metropolitan territories of the Contracting Parties.

2. In respect of France, it shall also apply to Algeria and to the overseas Departments, and, in respect of Italy, it shall also apply to the territory of Somaliland under Italian administration.

3. The Federal Republic of Germany may extend the application of this Convention to the Land of Berlin by notice addressed to the Secretary-General of the Council of Europe.

4. In respect of the Kingdom of the Netherlands, the Convention shall apply to its European territory. The Netherlands may extend the application of this Convention to the Netherlands Antilles, Surinam and Netherlands New Guinea by notice addressed to the Secretary-General of the Council of Europe.

5. By direct arrangement between two or more Contracting Parties and subject to the conditions laid down in the arrangement, the application of this Convention may be extended to any territory, other than the territories mentioned in paragraphs 1, 2, 3 and 4 of this article, of one of these Parties, for the international relations of which any such Party is responsible.

Article 26

1. Subject to the provisions of Article 15, paragraph 7, and Article 16, paragraph 3, this Convention shall, in respect of those countries to which it applies, supersede the provisions of any treaties, conventions or bilateral agreements governing mutual assistance in criminal matters between any two Contracting Parties.

2. This Convention shall not affect obligations incurred under the terms of any other bilateral or multilateral international convention which contains or may contain clauses governing specific aspects of mutual assistance in a given field.

3. The Contracting Parties may conclude between themselves bilateral or multilateral agreements on mutual assistance in criminal matters only in order to supplement the provisions of this Convention or to facilitate the application of the principles contained therein.

4. Where, as between two or more Contracting Parties, mutual assistance in criminal matters is practised on the basis of uniform legislation or of a special system providing for the reciprocal application in their respective territories of measures of mutual assistance, these Parties shall, notwithstanding the provisions of this Convention, be free to regulate their mutual relations in this field exclusively in accordance with such legislation or system. Contracting Parties which, in accordance with this paragraph, exclude as between themselves the application of this Convention shall notify the Secretary-General of the Council of Europe accordingly.

Article 27

1. This Convention shall be open to signature by the Members of the Council of Europe. It shall be ratified. The instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the Council.

2. The Convention shall come into force 90 days after the date of deposit of the third instrument of ratification.

3. As regards any signatory ratifying subsequently the Convention shall come into force 90 days after the date of the deposit of its instrument of ratification.

Article 28

1. The Committee of Ministers of the Council of Europe may invite any State not a Member of the Council to accede to this Convention, provided that the resolution containing such invitation obtains the unanimous agreement of the Members of the Council who have ratified the Convention.

2. Accession shall be by deposit with the Secretary-General of the Council of an instrument of accession which shall take effect 90 days after the date of its deposit.

Article 29

Any Contracting Party may denounce this Convention in so far as it is concerned by giving notice to the Secretary-General of the Council of Europe. Denunciation shall take effect six months after the date when the Secretary-General of the Council received such notification.

Article 30

The Secretary-General of the Council of Europe shall notify the Members of the Council and the Government of any State which has acceded to this Convention of:

(a) the names of the Signatories and the deposit of any instrument of ratification or accession;

(b) the date of entry into force of this Convention;

(c) any notification received in accordance with the provisions of Article 5 -- paragraph 1, Article 7 -- paragraph 3, Article 15 -- paragraph 6, Article 16 -- paragraph 2, Article 24, Article 25 -- paragraphs 3 and 4, or Article 26 -- paragraph 4;

(d) any reservation made in accordance with Article 23, paragraph 1;

(e) the withdrawal of any reservation in accordance with Article 23, paragraph 2;

(f) any notification of denunciation received in accordance with the provisions of Article 29 and the date on which such denunciation will take effect.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done at Strasbourg, this 20th day of April 1959, in English and French, in a single copy which shall remain deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary-General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each of the signatory and acceding Governments.

* European Treaty Series -- No. 30.

/otsingu_soovitused.json