Teksti suurus:

Kriminaalasjades vastastikuse abistamise Euroopa konventsiooni lisaprotokoll

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.07.1997
Avaldamismärge:RT II 1997, 7, 36

Kriminaalasjades vastastikuse abistamise Euroopa konventsiooni lisaprotokoll

Konventsiooni ja lisaprotokolli ratifitseerimise seadus

Teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Koostatud 17. märtsil 1978. a. Strasbourg'is

Käesolevale protokollile alla kirjutanud Euroopa Nõukogu liikmesriigid,

soovides lihtsustada 20. aprillil 1959 Strasbourg'is allakirjutamiseks avatudkriminaalasjades vastastikuse abistamise Euroopa konventsiooni (edaspidi «konventsioon») rakendamist rahanduskuritegude menetlemisel;

pidades ühtlasi soovitatavaks täiendada konventsiooni mõnes muus suhtes,

on kokku leppinud alljärgnevas:

I peatükk

Artikkel 1

Lepingupooled ei kasuta konventsiooni artikli 2 punktis a ettenähtud õigust keelduda abi andmisest ainult seetõttu, et taotluses on käsitletud kuritegu, mida nõudekirja saanud pool peab rahanduskuriteoks.

Artikkel 2

1. Kui lepingupool on vara asukoha selgitamise ja vara arestimise nõudekirja täitmise teinud sõltuvaks tingimusest, et nõudekirja aluseks olev kuritegu on karistatav nii taotleva kui ka taotluse saanud poole seaduse järgi, loetakse see tingimus rahanduskuriteo osas täidetuks, kui kuritegu on karistatav taotleva poole seaduse järgi ning vastab samalaadsele kuriteole taotluse saanud poole seaduse järgi.

2. Taotluse täitmisest ei tohi keelduda põhjusel, et taotluse saanud poole seadusega ei ole kehtestatud samaliiki maksu või lõivu või samasugust maksu-, tolli- või rahavahetuskorraldust.

II peatükk

Artikkel 3

Konventsiooni rakendatakse ka:

(a) karistuse täideviimist, trahvide sissenõudmist ja kohtumenetluse kulusid käsitlevate dokumentide kättetoimetamisel;

(b) toimingute puhul, mis on seotud kohtuotsuse tegemise edasilükkamisega, kohtuotsuse täitmisega, tingimisi vabastamisega, kohtuotsuse täitmise alguse edasilükkamisega ja otsuse täitmise peatamisega.

III peatükk

Artikkel 4

Konventsiooni artiklit 22 täiendatakse järgmise lõikega, kusjuures esialgne artikkel 22 loetakse lõikeks 1 ja järgnevad sätted lõikeks 2:

«2. Lisaks edastab ülalnimetatud informatsiooni esitanud lepingupool informatsiooni saanud poole palvel talle ka koopiad asjassepuutuvast süüdimõistmise otsusest ning võetud meetmetest ning kogu sellekohase informatsiooni, et too saaks otsustada meetmete võtmise vajalikkuse üle oma riigis. Edastamise korraldavad asjaomaste riikide justiitsministeeriumid.»

IV peatükk

Artikkel 5

1. Käesolev protokoll on allakirjutamiseks avatud konventsioonile allakirjutanud Euroopa Nõukogu liikmesriikidele. Protokoll kuulub ratifitseerimisele, vastuvõtmisele või kinnitamisele. Ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnitamisdokumendid deponeeritakse Euroopa Nõukogu peasekretäri juures.

2. Protokoll jõustub 90 päeva möödumisel kolmanda ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnitamisdokumendi deponeerimise kuupäevast.

3. Allakirjutanud riigi suhtes, kes ratifitseerib, võtab vastu või kinnitab protokolli hiljem, jõustub see 90 päeva möödumisel ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnitamisdokumendi deponeerimise kuupäevast.

4. Euroopa Nõukogu liikmesriik ei või käesolevat protokolli ratifitseerida, vastu võtta ega kinnitada, kui ta ei ole enne või samal ajal ratifitseerinud konventsiooni.

Artikkel 6

1. Iga riik, kes on ühinenud konventsiooniga, võib käesoleva protokolliga ühineda pärast selle jõustumist.

2. Ühinemine toimub Euroopa Nõukogu peasekretäri juures ühinemisdokumendi deponeerimisega, mis jõustub 90 päeva möödumisel selle deponeerimise kuupäevast.

Artikkel 7

1. Iga riik võib protokollile allakirjutamisel või ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, kinnitamis- või ühinemisdokumendi deponeerimisel määratleda territooriumi või territooriumid, mille suhtes protokoll kehtib.

2. Iga riik võib ratifitseerimis-, kinnitamis-, vastuvõtmis- või ühinemisdokumendi deponeerimisel või pärast seda Euroopa Nõukogu peasekretärile saadetava deklaratsiooniga laiendada käesolevat protokolli deklaratsioonis nimetatud territooriumile või territooriumidele, mille rahvusvaheliste suhete eest ta vastutab või mille nimel ta on volitatud kohustusi võtma.

3. Vastavalt eelmisele lõikele tehtud deklaratsioonist võib loobuda selles nimetatud mis tahes territooriumi suhtes Euroopa Nõukogu peasekretärile saadetava teatega. Deklaratsioonist loobumine jõustub kuue kuu möödumisel teate Euroopa Nõukogu peasekretärile saabumise kuupäevast.

Artikkel 8

1. Konventsiooni suhtes tehtud reservatsioonid kehtivad ka käesoleva protokolli suhtes, kui riik sellele allakirjutamisel või ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, kinnitamis- või ühinemisdokumendi deponeerimisel ei deklareeri teisiti. Sama kehtib ka konventsiooni artikli 24 põhjal tehtud deklaratsioonide puhul.

2. Iga riik võib allakirjutamisel või ratifitseerimis-,vastuvõtmis-, kinnitamis- või ühinemisdokumendi deponeerimisel deklareerida, et ta reserveerib endale õiguse:

(a) jätta I peatükk vastu võtmata või võtta see vastu üksnes teatavate artiklis 1 nimetatud kuritegude või kuriteokategooriate osas või mitte täita vara asukoha selgitamise ja vara arestimise nõudekirju rahanduskuritegude menetlemisel;

(b) jätta II peatükk vastu võtmata;

(c) jätta III peatükk vastu võtmata.

3. Iga lepingupool võib vastavalt eelmisele lõikele tehtud reservatsioonist loobuda Euroopa Nõukogu peasekretärile saadetava teatega, mis jõustub selle vastuvõtmise päeval.

4. Lepinguosaline, kes kohaldab käesolevas protokollis konventsiooni sätte kohta tehtud reservatsiooni või on teinud reservatsiooni käesoleva protokolli sätte kohta, ei saa nõuda teiselt lepingupoolelt selle sätte rakendamist; kuid kui reservatsioon on osaline või tingimuslik, võib ta nõuda sätte rakendamist samas ulatuses, kui ta seda ise tunnistab.

5. Käesoleva protokolli sätetele ei saa teha muid reservatsioone.

Artikkel 9

Käesoleva protokolli sätted ei mõjuta lepingupoolte vahel vastavalt konventsiooni artikli 26 lõikele 3 sõlmitud ulatuslikumaid kahe- või mitmepoolseid kokkuleppeid.

Artikkel 10

Euroopa Nõukogu Kriminaalasjade Komitee jälgib käesoleva protokolli täitmist ja teeb kõik vajaliku, kergendamaks selle rakendamisel tekkivate probleemide sõbralikku lahendamist.

Artikkel 11

1. Iga lepingupool võib käesoleva protokolli enda suhtes denonsseerida Euroopa Nõukogu peasekretärile saadetava teatega.

2. Denonsseerimine jõustub kuue kuu möödumisel teate peasekretärile saabumise kuupäevast.

3. Konventsiooni denonsseerimine toob automaatselt kaasa ka käesoleva protokolli denonsseerimise.

Artikkel 12

Euroopa Nõukogu peasekretär teatab nõukogu liikmesriikidele ja kõigile konventsiooniga ühinenud riikidele:

(a) igast käesolevale protokollile allakirjutamisest;

(b) igast ratifitseerimis-, kinnitamis- või ühinemisdokumendi deponeerimisest;

(c) iga käesoleva protokolli jõustumise kuupäeva vastavalt artiklitele 5 ja 6;

(d) igast deklaratsioonist, mis on saadud vastavalt artikli 7 lõigetele 2 ja 3;

(e) igast deklaratsioonist, mis on saadud vastavalt artikli 8 lõikele 1;

(f) igast reservatsioonist, mis on tehtud vastavalt artikli 8 lõikele 2;

(g) igast reservatsioonist loobumisest vastavalt artikli 8 lõikele 3;

(h) igast teatest, mis on saadud vastavalt artikli 11 sätetele, ja denonsseerimise jõustumise kuupäeva.

Ülaltoodu kinnituseks on allakirjutanud, olles selleks täielikult volitatud, kirjutanud alla käesolevale protokollile.

Koostatud 17. märtsil 1978 Strasbourg'is inglise ja prantsuse keeles. Tekstid on võrdselt autentsed, ühes eksemplaris ja deponeeritakse Euroopa Nõukogu arhiivi. Euroopa Nõukogu peasekretär edastab tõestatud koopia kõigile allakirjutanud ja ühinevatele riikidele.

* Euroopa lepingute seeria, nr. 99.

/otsingu_soovitused.json