Teksti suurus:

Väljaandmise Euroopa konventsiooni lisaprotokoll

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.07.1997
Avaldamismärge:RT II 1997, 8, 38

Väljaandmise Euroopa konventsiooni lisaprotokoll

Vastu võetud 15.10.1975

Väljaandmise Euroopa konventsiooni, selle lisaprotokolli ja teise lisaprotokolli ratifitseerimise seadus

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Väljaandmise Euroopa konventsioon

Väljaandmise Euroopa konventsiooni teine lisaprotokoll


Koostatud 15. oktoobril 1975. a. Strasbourg'is

Käesolevale protokollile alla kirjutanud Euroopa Nõukogu liikmesriigid,

juhindudes 13. detsembril 1957 Pariisis allakirjutamiseks avatud väljaandmise Euroopa konventsiooni (edaspidi «konventsioon») sätetest, eriti selle artiklitest 3 ja 9;

pidades soovitatavaks lisada käesolevad artiklid kavatsusega tugevdada inimsuse ja üksikisikute kaitset,

on kokku leppinud alljärgnevas:

I peatükk

Artikkel 1

Konventsiooni artikli 3 rakendamisel ei loeta poliitilisteks kuritegudeks:

(a) ÜRO Peaassambleel 9. detsembril 1948 vastuvõetud genotsiidikuritegude tõkestamise ja karistamise konventsioonis määratletud inimsusvastaseid kuritegusid;

(b) tegevteenistuses haavatud ja haigestunud sõjaväelaste olukorra parandamise 1949. aasta Genfi konventsiooni artiklis 50 määratletud kuritegusid; haavatud, haigete ja laevahuku läbielanud mereväelaste olukorra parandamise 1949. aasta Genfi konventsiooni artiklis 51 määratletud kuritegusid; sõjavangide kohtlemise 1949. aasta Genfi konventsiooni artiklis 130 määratletud kuritegusid ega tsiviilisikute sõjaaegse kaitse 1949. aasta Genfi konventsiooni artiklis 147 määratletud kuritegusid;

(c) teisi protokolli jõustumise ajal kehtiva samaväärseid sõjaõiguse rikkumisi, mida ei ole eespool nimetatud Genfi konventsioonides käsitletud.

II peatükk

Artikkel 2

Konventsiooni artiklile 9 lisatakse järgnev tekst, konventsiooni esialgse artikli 9 tekst loetakse selle lõikeks 1 ja lisatud sätted lõigeteks 2, 3 ja 4.

«2. Isikut, kelle suhtes on kolmandas konventsiooni lepingupooleks olevas riigis tehtud lõplik kohtuotsus kuriteo kohta, mille eest taotleti väljaandmist, ei anta välja, kui:

(a) kohtuotsus on õigeksmõistev;

(b) vabadusekaotus või muu mõistetud karistus:

(i) on täies ulatuses kantud;

(ii) selle suhtes kohaldatakse amnestiat või armuandmist kas t��ies ulatuses või kandmata osas;

(c) kohus on isiku süüdi mõistnud karistust mõistmata.

3. Siiski võib lõikes 2 loetletud juhtudel toimuda väljaandmine, kui:

(a) kuritegu, mille kohta kohtuotsus tehti, oli toime pandud taotleva riigi avaliku elu tegelase, asutuse või objekti vastu;

(b) isik, kelle kohta kohtuotsus tehti, oli taotlevas riigis avaliku elu tegelane;

(c) kuritegu, mille kohta kohtuotsus tehti, oli osaliselt või täielikult pandud toime taotleva riigi territooriumil või kohas, mida peetakse selle riigi territooriumiks.

4. Lõiked 2 ja 3 ei takista välisriikide kriminaalotsustele ne bis in idem'i siseriiklikult laiemat rakendamist.»

III peatükk

Artikkel 3

1. Käesolev protokoll on allakirjutamiseks avatud konventsioonile alla kirjutanud Euroopa Nõukogu liikmesriikidele. Protokoll kuulub ratifitseerimisele, vastuvõtmisele või kinnitamisele. Ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnitamisdokumendid deponeeritakse Euroopa Nõukogu peasekretäri juures.

2. Protokoll jõustub 90 päeva möödumisel kolmanda ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnitamisdokumendi deponeerimise kuupäevast.

3. Allakirjutanud riigi suhtes, kes ratifitseerib, võtab vastu või kinnitab protokolli hiljem, jõustub see 90 päeva möödumisel ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnitamisdokumendi deponeerimise kuupäevast.

4. Euroopa Nõukogu liikmesriik ei või käesolevat protokolli ratifitseerida, vastu võtta ega kinnitada, kui ta ei ole enne või samal ajal ratifitseerinud konventsiooni.

Artikkel 4

1. Iga riik, kes on ühinenud konventsiooniga, võib käesoleva protokolliga ühineda pärast selle jõustumist.

2. Ühinemine toimub Euroopa Nõukogu peasekretäri juures ühinemisdokumendi deponeerimisega, mis jõustub 90 päeva möödumisel selle deponeerimise kuupäevast.

Artikkel 5

1. Iga riik võib protokollile allakirjutamisel või ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, kinnitamis- või ühinemisdokumendi deponeerimisel määratleda territooriumi või territooriumid, mille suhtes protokoll kehtib.

2. Iga riik võib ratifitseerimis-, kinnitamis-, vastuvõtmis- või ühinemisdokumendi deponeerimisel või pärast seda Euroopa Nõukogu peasekretärile saadetava deklaratsiooniga laiendada käesolevat protokolli deklaratsioonis nimetatud territooriumile või territooriumidele, mille rahvusvaheliste suhete eest ta vastutab või mille nimel ta on volitatud kohustusi võtma.

3. Vastavalt eelmisele lõikele tehtud deklaratsioonist võib selles nimetatud mis tahes territooriumi suhtes loobuda käesoleva protokolli artiklis 8 ettenähtud viisil.

Artikkel 6

1. Iga riik võib allakirjutamisel või ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, kinnitamis- või ühinemisdokumendi deponeerimisel deklareerida, et ta ei võta vastu käesoleva protokolli I peatükki või II peatükki.

2. Iga lepingupool võib vastavalt eelmisele lõikele tehtud deklaratsioonist loobuda Euroopa Nõukogu peasekretärile saadetava teatega, mis jõustub selle vastuvõtmise päeval.

3. Käesoleva protokolli sätetele ei saa teha reservatsioone.

Artikkel 7

Euroopa Nõukogu Kriminaalasjade Komitee jälgib käesoleva protokolli täitmist ja teeb kõik vajaliku, kergendamaks selle rakendamisel tekkida võivate probleemide sõbralikku lahendamist.

Artikkel 8

1. Iga lepingupool võib käesoleva protokolli enda suhtes denonsseerida Euroopa Nõukogu peasekretärile saadetava teatega.

2. Denonsseerimine jõustub kuue kuu möödumisel teate peasekretärile saabumise kuupäevast.

3. Konventsiooni denonsseerimine toob automaatselt kaasa ka käesoleva protokolli denonsseerimise.

Artikkel 9

Euroopa Nõukogu peasekretär teatab Euroopa Nõukogu liikmetele ja kõigile konventsiooniga ühinenud riikidele:

(a) igast protokollile allakirjutamisest;

(b) igast ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, kinnitamis- või ühinemiskirja deponeerimisest;

(c) igast käesoleva protokolli jõustumise kuupäevast vastavalt artiklile 3;

(d) igast deklaratsioonist, mis on saadud vastavalt artiklile 5, ja deklaratsioonist loobumisest;

(e) igast deklaratsioonist, mis on saadud vastavalt artikli 6 lõikele 1;

(f) igast deklaratsioonist loobumisest vastavalt artikli 6 lõikele 2;

(g) igast teatest, mis on esitatud vastavalt artiklile 8, ja denonsseerimise jõustumise kuupäeva.

Ülaltoodu kinnituseks on allakirjutanud, olles selleks täielikult volitatud, kirjutanud alla käesolevale protokollile.

Koostatud 15. oktoobril 1975 Strasbourg'is inglise ja prantsuse keeles. Tekstid on võrdselt autentsed, ühes eksemplaris ja deponeeritakse Euroopa Nõukogu arhiivi. Euroopa Nõukogu peasekretär edastab tõestatud koopia kõigile allakirjutanud ja ühinevatele riikidele.

* Euroopa lepingute seeria, nr. 86.

Additional Protocol to the European Convention on Extradition 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json