Teksti suurus:

Väljaandmise Euroopa konventsiooni teine lisaprotokoll

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.07.1997
Avaldamismärge:RT II 1997, 8, 38

Väljaandmise Euroopa konventsiooni teine lisaprotokoll

Vastu võetud 17.03.1978

Väljaandmise Euroopa konventsiooni, selle lisaprotokolli ja teise lisaprotokolli ratifitseerimise seadus

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Väljaandmise Euroopa konventsioon

Väljaandmise Euroopa konventsiooni lisaprotokoll


Koostatud 17. märtsil 1978. a. Strasbourg'is

Käesolevale protokollile alla kirjutanud Euroopa Nõukogu liikmesriigid,

soovides lihtsustada 13. detsembril 1957 Pariisis allakirjutamiseks avatud väljaandmise Euroopa konventsiooni (edaspidi «konventsioon») rakendamist rahanduskuritegude menetlemisel;

pidades ühtlasi soovitatavaks täiendada konventsiooni muudeski küsimustes,

on kokku leppinud alljärgnevas:

I peatükk

Artikkel 1

Konventsiooni artikli 2 lõiget 2 täiendatakse järgmise sättega:

«Seda õigust rakendatakse ka nende kuritegude puhul, mille toimepanemise eest on ette nähtud vaid rahatrahv.»

II peatükk

Artikkel 2

Konventsiooni artikkel 5 sõnastatakse järgmiselt:

«Rahanduskuriteod

1. Maksude, lõivude, tolli või rahavahetusega seotud kuriteos osalenud isiku annab üks lepingupool teisele välja konventsiooni sätteid järgides, kui samalaadne kuritegu on karistatav ka taotluse saanud poole seaduse järgi.

2. Väljaandmisest ei tohi keelduda põhjusel, et taotluse saanud poole seadusega ei ole kehtestatud sama liiki maksu või lõivu või samasugust maksu-, tolli- või rahavahetuskorraldust nagu taotluse esitanud poolel.»

III peatükk

Artikkel 3

Konventsiooni täiendatakse järgmiste sätetega:

«Kohtuotsuse tegemine kohtualuse puudumisel

1. Kui lepingupool taotleb teiselt lepingupoolelt isiku väljaandmist, et kohaldada talle karistust või võtta ta vahi alla kohtualuse kohalolekuta tehtud kohtuotsuse alusel, võib taotluse saanud pool keelduda isikut välja andmast, kui tema arvates ei ole menetluses rahuldavalt tagatud kohtualuse kaitseõigust, mis on ette nähtud igale kuriteos süüdistatavale. Siiski toimub väljaandmine, kui taotluse esitanud pool kinnitab, et ta garanteerib väljaantavale õiguse taotleda uut kohtuprotsessi, milles talle tagatakse kaitseõigus. Selline otsus annab taotluse esitanud poolele aluse täita kõnesolev kohtuotsus, kui süüdistatav ei esita vastuväiteid, või alustada kohtumenetlust, kui ta neid esitab.

2. Kui taotluse saanud pool informeerib isikut, kelle väljaandmist taotletakse, tema kohalolekuta tehtud kohtuotsusest, ei käsita taotluse esitanud pool seda ametliku teatena oma kriminaalprotsessi normide kohaselt.»

IV peatükk

Artikkel 4

Konventsiooni täiendatakse järgmise sättega:

«Amnestia

Isikut ei anta välja, kui on tegemist kuriteoga, mille toimepanijatele on taotluse saanud riigis antud amnestia ja mida nimetatud riik on pädev arutama omaenda kriminaalõiguse alusel.»

V peatükk

Artikkel 5

Konventsiooni artikli 12 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

«Taotleva poole justiitsministeerium esitab teise poole justiitsministeeriumile kirjaliku taotluse; välistatud ei ole ka diplomaatiliste kanalite kasutamine. Muude edastusviiside suhtes võivad pooled sõlmida otseseid kokkuleppeid.»

VI peatükk

Artikkel 6

1. Käesolev protokoll on allakirjutamiseks avatud konventsioonile alla kirjutanud Euroopa Nõukogu liikmesriikidele. See kuulub ratifitseerimisele, vastuvõtmisele või kinnitamisele. Ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnitamisdokumendid deponeeritakse Euroopa Nõukogu peasekretäri juures.

2. Protokoll jõustub 90 päeva möödumisel kolmanda ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnitamisdokumendi deponeerimise kuupäevast.

3. Allakirjutanud riigi suhtes, kes ratifitseerib, võtab vastu või kinnitab protokolli hiljem, jõustub see 90 päeva möödumisel ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnitamisdokumendi deponeerimise kuupäevast.

4. Euroopa Nõukogu liikmesriik ei või protokolli ratifitseerida, vastu võtta ega kinnitada, kui ta ei ole enne või samal ajal ratifitseerinud konventsiooni.

Artikkel 7

1. Iga riik, kes on ühinenud konventsiooniga, võib käesoleva protokolliga ühineda pärast selle jõustumist.

2. Ühinemine toimub Euroopa Nõukogu peasekretäri juures ühinemisdokumendi deponeerimisega, mis jõustub 90 päeva möödumisel selle deponeerimise kuupäevast.

Artikkel 8

1. Iga riik võib protokollile allakirjutamisel või ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, kinnitamis- või ühinemisdokumendi deponeerimisel määratleda territooriumi või territooriumid, mille suhtes protokoll kehtib.

2. Iga riik võib ratifitseerimis-, kinnitamis-, vastuvõtmis- või ühinemisdokumendi deponeerimisel või pärast seda Euroopa Nõukogu peasekretärile saadetava deklaratsiooniga laiendada käesolevat protokolli deklaratsioonis nimetatud territooriumile või territooriumidele, mille rahvusvaheliste suhete eest ta vastutab või mille nimel ta on volitatud kohustusi võtma.

3. Vastavalt eelmisele lõikele tehtud deklaratsioonist võib loobuda selles nimetatud mis tahes territooriumi suhtes Euroopa Nõukogu peasekretärile saadetava teatega. Deklaratsioonist loobumine jõustub kuue kuu möödumisel teate Euroopa Nõukogu peasekretärile saabumise kuupäevast.

Artikkel 9

1. Konventsiooni suhtes tehtud reservatsioonid kehtivad ka käesoleva protokolli suhtes, kui riik allakirjutamisel või ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, kinnitamis- või ühinemisdokumendi deponeerimisel ei deklareeri teisiti.

2. Iga riik võib allakirjutamisel või ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, kinnitamis- või ühinemisdokumendi deponeerimisel deklareerida, et ta reserveerib endale õiguse:

(a) jätta I peatükk vastu võtmata;

(b) jätta II peatükk vastu võtmata või võtta see vastu üksnes teatavate kuritegude või kuriteokategooriate osas, millele on viidatud artiklis 2;

(c) jätta III peatükk vastu võtmata või võtta vastu ainult artikli 3 lõige 1;

(d) jätta IV peatükk vastu võtmata;

(e) jätta V peatükk vastu võtmata.

3. Iga lepingupool võib vastavalt eelmisele lõikele tehtud reservatsioonist loobuda Euroopa Nõukogu peasekretärile saadetava teatega, mis jõustub selle vastuvõtmise päeval.

4. Lepinguosaline, kes kohaldab käesolevas protokollis konventsiooni sätte kohta tehtud reservatsiooni või on teinud reservatsiooni käesoleva protokolli sätte kohta, ei saa nõuda teiselt lepingupoolelt selle sätte rakendamist; kuid kui reservatsioon on osaline või tingimuslik, võib ta nõuda sätte rakendamist samas ulatuses, kui ta seda ise tunnistab.

5. Käesoleva protokolli sätetele ei saa teha muid reservatsioone.

Artikkel 10

Euroopa Nõukogu Kriminaalasjade Komitee jälgib käesoleva protokolli täitmist ja teeb kõik vajaliku, kergendamaks selle rakendamisel tekkida võivate probleemide sõbralikku lahendamist.

Artikkel 11

1. Iga lepingupool võib käesoleva protokolli enda suhtes denonsseerida Euroopa Nõukogu peasekretärile saadetava teatega.

2. Denonsseerimine jõustub kuue kuu möödumisel teate peasekretärile saabumise kuupäevast.

3. Konventsiooni denonsseerimine toob automaatselt kaasa ka käesoleva protokolli denonsseerimise.

Artikkel 12

Euroopa Nõukogu peasekretär teatab nõukogu liikmesriikidele ja kõigile konventsiooniga ühinenud riikidele:

(a) igast käesolevale protokollile allakirjutamisest;

(b) igast ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, kinnitamis- või ühinemisdokumendi deponeerimisest;

(c) iga käesoleva protokolli jõustumise kuupäeva vastavalt artiklitele 6 ja 7;

(d) igast deklaratsioonist, mis on saadud vastavalt artikli 9 lõigetele 2 ja 3;

(e) igast deklaratsioonist, mis on saadud vastavalt artikli 9 lõikele 1;

(f) igast reservatsioonist, mis on tehtud vastavalt artikli 9 lõikele 2;

(g) igast reservatsioonist loobumisest vastavalt artikli 9 lõikele 3;

(h) igast teatest, mis on saadud vastavalt artikli 11 sätetele, ja denonsseerimise jõustumise päeva.

Ülaltoodu kinnituseks on allakirjutanud, olles selleks täielikult volitatud, kirjutanud alla käesolevale protokollile.

Koostatud 17. märtsil 1978 Strasbourg'is inglise ja prantsuse keeles. Tekstid on võrdselt autentsed, ühes eksemplaris ja deponeeritakse Euroopa Nõukogu arhiivi. Euroopa Nõukogu peasekretär edastab tõestatud koopia kõigile allakirjutanud ja ühinevatele riikidele.

* Euroopa lepingute seeria, nr. 98.

Second Additional Protocol to the European Convention on Extradition 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json