Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Saksamaa Liitvabariigi valitsuse vaheline nõustamise ja koostöö raamleping

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT II 1997, 10, 40

Eesti Vabariigi valitsuse ja Saksamaa Liitvabariigi valitsuse vaheline nõustamise ja koostöö raamleping

Vastu võetud 28.02.1997

(õ) 12.10.2007 10:45

Saksamaa Liitvabariigi valitsuse ja Eesti Vabariigi valitsuse vahelise nõustamise ja koostöö raamlepingu eelnõu heakskiitmine

Eesti Vabariigi valitsus ja Saksamaa Liitvabariigi valitsus,

soovides nõustamise ja koostöö abil süvendada oma rahvaste partnerlusel põhinevaid sidemeid;

pidades silmas mõlema riigi suveräänsuse ja vastastikuse kasu põhimõtteid;

võttes arvesse ühist huvi edendada oma maade majanduslikku, teaduslik-tehnilist, õiguslikku ja sotsiaalset progressi;

eesmärgiga toetada demokraatlikke struktuure ja arendada edasi turumajanduslikku korda Eesti Vabariigis;

toetudes 29. aprilli 1993 ühisavaldusele Saksamaa ja Eesti suhete alustest,

on leppinud kokku alljärgnevas:

Artikkel 1

(1) Lepingupooled teevad koostööd oma rahvaste majandusliku, teaduslik-tehnilise, õigusliku ja sotsiaalse arengu edendamiseks.

(2) Käesolev leping kirjeldab lepingupoolte vahelise nõustamise ja koostöö raamtingimusi.

(3) Lepingupooled võivad sõlmida täiendavaid kokkuleppeid (edaspidi «projektkokkulepped») nõustamise ja koostöö alaste ettevõtmiste (edaspidi «ettevõtmised») kohta. Projektkokkulepetes võib määratleda nende ettevõtmiste ühised eesmärgid, ajakava, kummagi lepingupoole panuse, osalejate ülesanded ja seisundi ning finantseerimise viisi ja ulatuse igal üksikul juhul.

(4) Ettevõtmiste suhtes, milles ei lepita kokku või ei ole kokku lepitud lepingupoolte vahel otseselt, võidakse käesoleva raamlepingu rakendamine otsustada lepingupoolte kokkuleppel nootide vahetamise teel.

Artikkel 2

Käesoleva lepingu tähenduses võib nõustamine ja koostöö hõlmata muuhulgas ettevõtmisi majanduskonsultatsiooni alal, sealhulgas majanduse ja selle juhtimise spetsialistide ning juhtivtöötajate koolitust ja täiendõpet ning ettevõtmisi õiguse ja avaliku halduse alal, aga ka sotsiaalvallas ja keskkonnakaitse alal.

Artikkel 3

(1) Artiklis 2 ettenähtud nõustamine ja koostöö võivad toimuda:

a) spetsialistide, nagu nõustajate, õpetajate, ekspertide, asjatundjate, teadusliku ja tehnilise personali lähetamise teel. Saksamaa Liitvabariigi valitsuse ülesandel lähetatud personali nimetatakse edaspidi «lähetatud spetsialistideks»;

b) Eesti majanduse, majanduse juhtimise ning avaliku halduse spetsialistide ja juhtivtöötajate, samuti ekspertide ja dotsentide koolituse ja täiendõppe teel Eesti Vabariigis, Saksamaa Liitvabariigis või teistes riikides;

c) ettevõtmiste läbiviimiseks vajalike vahendite ja varustuse, kaasa arvatud sõidukid, mööbel jm. (edaspidi «vahendid») tarnimise teel;

d) plaanide, uurimuste ja ekspertarvamuste koostamise teel;

e) muul kohasel viisil.

(2) Kui projektkokkulepped ei näe ette teisiti, lähevad Saksamaa Liitvabariigi valitsuse ülesandel ettevõtmise jaoks tarnitud vahendid nende saabumisel Eesti Vabariiki Eesti-poolse projektiosalise omandusse. Vahendid on projektide lahutamatuks koostisosaks ning need on lähetatud spetsialistide piiramata käsutuses projektide kehtivusajal.

(3) Saksamaa Liitvabariigi valitsus informeerib Eesti Vabariigi valitsust, millistele institutsioonidele, organisatsioonidele, asutustele või eraisikutele tehakse ülesandeks rakendada abinõusid igal üksikul juhul kokkulepitavate ettevõtmiste edendamiseks. Ülesande saanud institutsioone, organisatsioone, asutusi või eraisikuid tähistatakse edaspidi kui «läbiviivaid asutusi».

Artikkel 4

(1) Kui projektkokkulepetes ei nähta ette teisiti, võtab Saksamaa Liitvabariigi valitsus enda kanda tema poolt toetatavate ettevõtmistega seonduvad järgmised kulutused:

a) lähetatud spetsialistide tasud;

b) lähetatud spetsialistide ametireisid;

c) artikli 3 lõike 1 alapunktis c nimetatud vahendite hankimine;

d) artikli 3 lõike 1 alapunktis c nimetatud vahendite kindlustus ja transport ettevõtmise toimumispaika; välja arvatud artikli 7 lõikes 4 nimetatud maksed ja lõivud.

(2) Eesti majanduse, majanduse juhtimise ning avaliku halduse spetsialistide ja juhtivtöötajate ning ekspertide ja õppejõudude koolituse ja täiendõppe kulude jaotamine toimub vastavalt 10. augusti 1993 protokollile majandusspetsialistide ja majandusjuhtide väljaõppe ja täienduskoolituse alase koostöö kohta.

Artikkel 5

Kui projektkokkulepped ei sätesta teisiti, kohustub Eesti Vabariigi valitsus ettevõtmiste jaoks, milles ta ise või mõni tema poolt volitatud institutsioon vahetult osaleb:

a) võimaldama ettevõtmise kestuse ajaks vajalikud ruumid, sealhulgas sisustuse (mööbel, varustus, telefon ja muud vajalikud sidevahendid) Eesti poole kulul;

b) hoolitsema lähetatud spetsialistide ja nende perekonnaliikmete sobiva majutamise eest;

c) võtma enda kanda ettevõtmisega seonduvad ekspluatatsiooni- ja korrashoiukulud;

d) võimaldama ettevõtmiste läbiviimiseks vajaliku kohaliku personali (sealhulgas tõlgid, tõlkijad ja/või autojuhid) enda kulul;

e) tagama lähetatud spetsialistidele igakülgse abi nende ülesannete täitmisel ning andma nende käsutusse ettevõtmiste jaoks vajalikud dokumendid;

f) tagama ettevõtmiste läbiviimiseks vajalike toimingute tegemise projektkokkulepete kohaselt, kui neid ei pea tegema Saksamaa Liitvabariigi valitsus;

g) võtma enda kanda ettevõtmiste läbiviimise raames kokkulepitud Eesti projektiosaliste Saksamaa-reiside kulud.

Artikkel 6

(1) Saksamaa Liitvabariigi valitsus hoolitseb selle eest, et lähetatud spetsialiste kohustatakse:

a) nende töö kohta sõlmitud kokkulepete raames igati kaasa aitama käesolevas lepingus ning projektkokkulepetes määratletud eesmärkide saavutamisele;

b) järgima Eesti Vabariigis kehtivaid seadusi;

c) mitte tegelema Eesti Vabariigis ühegi teise tasustatava tegevusega peale oma ülesannete;

d) tegema tihedat koostööd Eesti-poolsete partneritega.

(2) Kui lähetatud spetsialist ei täida lõikest 1 tulenevaid kohustusi, võib Eesti Vabariigi valitsus taotleda Saksamaa Liitvabariigi valitsuselt tema tagasikutsumist.

Artikkel 7

(1) Eesti Vabariigi valitsus tagab lähetatud spetsialistidele ja nende leibkonda kuuluvatele perekonnaliikmetele vähemalt samasugused erandid ja soodustused kui teistele välismaistele spetsialistidele, kes vastavalt kahe- või mitmepoolsetele kokkulepetele tehnilise ja majandusliku koostöö alal Eesti Vabariigis töötavad.

Siia kuulub eeskätt alljärgnev:

a) ta võtab kõik muud vajalikud meetmed spetsialistide ülesannete täitmise kergendamiseks;

b) ta annab lähetatud spetsialistidele nende tööks Eesti Vabariigis vajaliku tööloa;

c) kui nõustamistegevusega seoses tekib kahju, selgitavad pooled küsimust sõbralikult. Saksa pool ning tema eksperdid vastutavad üksnes tõendatult tahtluse või ettevaatamatuse läbi tekitatud kahju eest.

(2) Eesti Vabariigi valitsus hoolitseb lähetatud spetsialistide ning nende leibkonda kuuluvate perekonnaliikmete isiku ja vara kaitsmise eest.

Siia kuulub eeskätt alljärgnev:

a) annab neile vastava taotluse korral tasuta vajalikud pikaajalised viisad. Taotlused pikaajaliste viisade saamiseks tuleb enne väljasõitu esitada Eesti Vabariigi diplomaatilisele või konsulaaresindusele. Taotlused pikaajaliste viisade pikendamiseks võib esitada Eesti Vabariigis;

b) võimaluse korral tagab käesoleva lõike esimeses lauses nimetatud isikutele piiramatu reisivabaduse oma territooriumil;

c) annab neile taotluse korral välja dokumente, mis tõendavad osalemist valitsuste vahel kokkulepitud ettevõtmistes.

(3) Eesti Vabariigi valitsus:

a) tagab, et lähetatud spetsialistidele ja läbiviivatele asutustele kohaldatakse kõiki Eesti Vabariigi seadustes sellistele isikutele ja asutustele ette nähtud maksuvabastusi Saksamaa Liitvabariigi vahenditest makstavate või nendega seonduvate tasude ja lisatasude osas;

b) võimaldab lõikes 2 nimetatud isikutel riigis viibimise ajal maksu- ja maksevabalt sisse tuua ning välja viia:

-- nende isikliku pagasi ja isikliku vara, sealhulgas mööbli, elektriseadmed, ravimid, toiduained ja joogid ning muud isiklikuks otstarbeks mõeldud Eesti Vabariiki sissetoodavad tarbekaubad,

-- iga lähetatud spetsialisti kohta ühe isiklikuks tarbeks mõeldud sõiduauto;

c) lubab kooskõlas kehtivate seaduste ja muude eeskirjadega oma territooriumil alapunktis b nimetatud esemete müüki või võõrandamist pärast vastavate tolli ja muude maksude tasumist, mis on ette nähtud tehnilise ja majandusliku koostöö alaste kahe- või mitmepoolsete lepingute raames Eesti Vabariigis töötavatele teistele välismaistele spetsialistidele.

(4) Eesti Vabariigi valitsus kohustub Saksamaa Liitvabariigi valitsuse või läbiviiva asutuse ülesandel ettevõtmise jaoks tarnitud vahendid vabastama kõikidest sisse- ja võimalikul taasväljaveol nõutavatest tollimaksudest, maksudest ning muudest avalikest maksetest ja litsentsidest ning kindlustama, et vahendid võimalikult kiiresti tollist välja antakse; läbiviiva asutuse taotlusel rakendatakse neid vabastusi võimaluse korral ka Eesti Vabariigis hangitud vahendite suhtes.

Artikkel 8

Käesolev leping kehtib ka selle jõustumise hetkeks lepingupoolte vahel juba kokkulepitud ettevõtmiste, ning juba käimasolevate ettevõtmiste kohta, mis allutatakse lepingule pärast selle jõustumist vastavalt artikli 1 lõikele 4.

Artikkel 9

Kõik lepingupoolte vahel käesoleva lepingu tõlgendamisest või rakendamisest tekkivad lahkhelid lahendatakse läbirääkimiste teel.

Artikkel 10

(1) Käesolev leping jõustub päeval, mil lepingupooled on teineteisele nootide vahetamise teel teatanud, et lepingu jõustumiseks vajalikud siseriiklikud tingimused on täidetud. Siseriikliku õiguse kohaselt rakendatakse lepingut ajutiselt juba tema allakirjutamisest alates.

(2) Käesolev leping kehtib viis aastat arvates jõustumise kuupäevast. Lepingu kehtivusaeg pikeneb ühe aasta kaupa, kui üks lepingupooltest ei lõpeta lepingut kirjalikult hiljemalt kolm kuud enne järjekordse perioodi lõppu.

(3) Käesoleva lepingu sätted kehtivad edasi kõigi enne lepingu kehtivusaja lõppemist alustatud ettevõtmiste kohta.

Sõlmitud Tallinnas 28. veebruaril 1997. aastal kahes originaalis, eesti ja saksa keeles, kusjuures kõik tekstid on võrdse juriidilise jõuga.

Eesti Vabariigi valitsuse nimel Mart OPMANN Saksamaa Liitvabariigi valitsuse nimel Bernd MÜTZELBURG

Õiend

Akti metaandmetes on väljaandjaks parandatud Vabariigi Valitsus.

/otsingu_soovitused.json