Teksti suurus:

Rahandusministri 11. detsembri 2003 määruse nr 105 "Riigi raamatupidamise üldeeskiri" muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.08.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 104, 1685

Rahandusministri 11. detsembri 2003 määruse nr 105 "Riigi raamatupidamise üldeeskiri" muutmine

Vastu võetud 26.07.2004 nr 128

Määrus kehtestatakse «Raamatupidamise seaduse» (RT I 2002, 102, 600; 2003, 88, 588) § 36 lõike 1 alusel.

§ 1. Rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruses nr 105 «Riigi raamatupidamise üldeeskiri» (RTL 2003, 130, 2103) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Avaliku sektori üksused üldeeskirja tähenduses on avalik-õiguslikud juriidilised isikud ja nende otsese või kaudse valitseva mõju all olevad juriidilised isikud.»;

2) paragrahvi 3 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kaudse valitseva või olulise mõju all mõistetakse üldeeskirjas mõju juriidilise isiku üle, mida:
1) üks avaliku sektori üksus omab otsese valitseva ja olulise mõju all olevate üksuste ning nende valitseva ja olulise mõju all olevate üksuste kaudu;
2) avalik-õiguslikud juriidilised isikud ning nende valitseva ja olulise mõju all olevad isikud omavad ühiselt, kuigi ükski isik eraldi valitsevat või olulist mõju ei oma.»;
3) paragrahvi 3 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Valitseva ja olulise mõju määramisel lähtutakse üldeeskirjas «Raamatupidamisseaduse» § 27 lõikes 1 ja RTJ-s 11 esitatud definitsioonidest, samuti IPSAS 06 (Consolidated Financial Statements and Accounting for Controlled Entities) toodud põhimõtetest.»;

4) paragrahv 4 sõnastatakse järgmiselt:

« § 4. Üldeeskirja kohaldamine kohaliku omavalitsuse üksustele, teistele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele, sihtasutustele, mittetulundusühingutele, Riigimetsa Majandamise Keskusele ja tütarettevõtjatele

Tehingupartnerite nimekirjas iseseisvat tehingupartneri koodi omavad kohaliku omavalitsuse üksused, teised avalik-õiguslikud juriidilised isikud, avalikku sektorisse kuuluvad sihtasutused ja mittetulundusühingud, Riigimetsa Majandamise Keskus ja tütarettevõtjad on kohustatud:
1) esitama saldoandmikke vastavuses üldeeskirjas esitatud arvestuspõhimõtetega üldeeskirja lisades 1, 2, 3, 4 ja 5 esitatud kontoplaani järgi üldeeskirja 3. peatükis esitatud tähtaegadeks ja korras;
2) esitama majandusaasta aruandeid vastavalt üldeeskirja §-le 11;
3) informeerima muutustest tehingupartnerite nimekirjas vastavalt § 3 lõikele 8.»;

5) paragrahv 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 5. Üldeeskirja kohaldamine sidusüksustele

Avaliku sektori üksuste olulise mõju all olevad sihtasutused, mittetulundusühingud ja sidusettevõtjad on kohustatud:
1) esitama majandusaasta aruandeid üldeeskirja §-s 11 toodud tähtajaks;
2) esitama olulist mõju omavale avaliku sektori üksusele oma bilansi iga kvartali lõpu seisuga hiljemalt kvartalile järgneva kuu 25. kuupäevaks ning kalendriaasta lõpu seisuga hiljemalt järgmise aasta 25. märtsiks.»;

6) paragrahvi 7 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Ühist tehingupartneri koodi omavad avaliku sektori üksused esitavad ühise konsolideeritud saldoandmiku.»;

7) paragrahvi 7 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Saldoandmik esitatakse Rahandusministeeriumi saldoandmike infosüsteemi elektroonilises vormis XMLfailina. Saldoandmiku vorm ja täitmise selgitused on esitatud üldeeskirja lisas 6.»;

8) paragrahvi 9 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Kohaliku omavalitsuse üksused või nende allüksused, muud avalik-õiguslikud juriidilised isikud või nende allüksused, avalikku sektorisse kuuluvad sihtasutused ja mittetulundusühingud, Riigimetsa Majandamise Keskus ja tütarettevõtjad on kohustatud esitama oma saldoandmikud kalendriaasta kohta hiljemalt järgmise aasta 31. märtsiks.»;

9) paragrahvi 9 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Kapitaliosaluse meetodil tehtavad kanded ja muud omavaheliste tehingute võrdlemisest ja konsolideerimisest tulenevad korrigeerimised võib kalendriaasta kohta esitatud saldoandmikes lisada või parandada pärast kõigi saldoandmike sisestamist, kuid mitte hiljem kui järgmise aasta 30. aprillil.»;

10) paragrahvi 9 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Kui avaliku sektori üksuse raamatupidamisaruandesse tehakse pärast järgmise aasta 30. aprilli parandusi, arvestatakse pärast nimetatud kuupäeva tehtud parandused saldoandmikes juba järgmise aruandeaasta saldode muutuste hulka.»;

11) paragrahvi 10 täiendatakse lõigetega 6 kuni 9 järgmises sõnastuses:

« (6) Kohaliku omavalitsuse üksuse konsolideerimisgrupi raamatupidamisaruande koostamiseks moodustatakse saldoandmik, milles kohaliku omavalitsuse üksuse ja tema valitseva mõju all olevate sihtasutuste, mittetulundusühingute ja tütarettevõtjate saldoandmike ühesuguste kontokombinatsioonide saldod liidetakse rida-realt meetodil ja nendevahelisi nõudeid, kohustusi, netovara, tulusid ja kulusid kajastavad kontokombinatsioonide saldod, mille tehingupartneri koodi kolm esimest numbrit on samad ja neljas number on vahemikus 0 kuni 5, elimineeritakse.

(7) Muu avalik-õigusliku juriidilise isiku konsolideerimisgrupi raamatupidamisaruande koostamiseks moodustatakse saldoandmik, milles muu avalik-õigusliku juriidilise isiku ja tema valitseva mõju all olevate sihtasutuste, mittetulundusühingute ja tütarettevõtjate ühesuguste kontokombinatsioonide saldod liidetakse rida-realt meetodil ja nendevahelisi nõudeid, kohustusi, netovara, tulusid ja kulusid kajastavad kontokombinatsioonide saldod, mille tehingupartneri koodi kolm esimest numbrit on samad ja neljas number on vahemikus 0 kuni 5, elimineeritakse.

(8) Riigi konsolideerimisgrupi raamatupidamisaruande koostamiseks moodustatakse saldoandmik, milles riigiraamatupidamiskohustuslaste üksuste, riigi valitseva mõju all olevate sihtasutuste, mittetulundusühingute, Riigimetsa Majandamise Keskuse ja tütarettevõtjate ühesuguste kontokombinatsioonide saldod liidetakse rida-realt meetodil ja nendevahelisi nõudeid, kohustusi, netovara, tulusid ja kulusid kajastavad kontokombinatsioonide saldod, mille tehingupartneri koodi kolm esimest numbrit on vahemikus 001 kuni 034 ja neljas number vahemikus 0 kuni 5, elimineeritakse.

(9) Avaliku sektori koondaruande koostamiseks moodustatakse saldoandmik, milles kõigi avaliku sektori üksuste ühesuguste kontokombinatsioonide saldod liidetakse rida-realt meetodil ja avaliku sektori üksuste vahelisi nõudeid, kohustusi, netovara, tulusid ja kulusid kajastavad kontokombinatsioonide saldod, mille tehingupartneri koodi kolm esimest numbrit on vahemikus 001 kuni 799 ja neljas number vahemikus 0 kuni 5, elimineeritakse.»;

12) paragrahvi 11 lõiked 4 kuni 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Kohaliku omavalitsuse üksused koostavad majandusaasta aruande vastavuses üldeeskirjas esitatud arvestuspõhimõtetega lähtudes üldeeskirja lisas 7 toodud vormist või «Raamatupidamise seaduses» ja RTJ-des toodud nõuetest aastaaruandele.

(5) Muud avalik-õiguslikud juriidilised isikud, avalikku sektorisse kuuluvad sihtasutused, mittetulundusühingud, Riigimetsa Majandamise Keskus ja tütarettevõtjad koostavad majandusaasta aruande vastavuses üldeeskirjas esitatud arvestuspõhimõtetega lähtudes «Raamatupidamise seaduses» ja RTJ-des toodud nõuetest aastaaruandele.

(6) Kui RTJ-des esitatud arvestuspõhimõtted erinevad üldeeskirjas sätestatud arvestuspõhimõtetest, lähtuvad avaliku sektori üksused majandusaasta aruande koostamisel üldeeskirjas sätestatud arvestuspõhimõtetest.

(7) Muud avalik-õiguslikud juriidilised isikud esitavad oma nõuetekohaselt kinnitatud majandusaasta aruande Rahandusministeeriumile hiljemalt aruandeaastale järgneva aasta 30. juuniks.»;

13) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

« (8) Tütarettevõtjad, avaliku sektori üksuste valitseva ja olulise mõju all olevad sihtasutused ja mittetulundusühingud, Riigimetsa Majandamise Keskus ning sidusettevõtjad esitavad oma nõuetekohaselt kinnitatud majandusaasta aruande valitseva või olulise mõju teostajale 6 kuu jooksul alates aruandeaasta lõppemise kuupäevast.»;

14) paragrahvi 14 lõike 3 viimane lause tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 16 lõike 3 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

« 6) 5 – valitsussektorisse mittekuuluvad avalik-õiguslikud juriidilised isikud ning valitseva mõju all olevad valitsussektorisse mittekuuluvad sihtasutused ja mittetulundusühingud;»;

16) paragrahvi 16 lõike 3 punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

« 8) 7 – olulise mõju all olevad sihtasutused ja mittetulundusühingud.»;

17) paragrahvi 23 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

«(5) Maa ja muu vara erastamise ostu-müügilepingute alusel saadaolev järelmaksunõuete põhiosa kajastatakse kontodel 103250 (lühiajaline osa) ja 153250 (pikaajaline osa). Järelmaksunõuetena kajastatakse ka see osa, mida on lubatud maksta erastamisväärtpaberites (EVP). EVP-des laekuda võivad nõuded kajastatakse arvestuse lihtsustamiseks hinnaga 1 EVP = 1 kroon. Lepingu alusel lisanduv intressi- ja viivisetulu kajastatakse kassapõhiselt. EVP-de laekumisel kajastatakse neid konto 710030 deebetis (samuti arvestusliku kursiga 1 EVP = 1 kroon). Kohaliku omavalitsuse üksused kajastavad EVP-de laekumisest tekkivat kahjumit EVP-de laekumise kuul vara müügist saadud tulu vähendamisena. Rahandusministeerium on kohustatud kajastama kustutamata EVP-d kontol 206030, kontrollima EVP-de laekumist, andma sellekohase informatsiooni edasi erastamise korraldajale ja tegema EVP-de laekumisel vastukande.»;

18) paragrahvi 24 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2) sihtfinantseerimine – sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud toetused, mille korral kasutatakse neid ainult teatud kulutuste katteks või teatud tingimuste tagamiseks;»;

19) paragrahvi 24 lõike 2 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

« 6) mittesihtotstarbeline finantseerimine – ilma sihtotstarvet määramata ja eritingimustega sidumata antud toetused.»;

20) paragrahvi 25 lõike 1 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

21) paragrahvi 26 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Tegevuskulude katteks saadud ja antud sihtfinantseerimist võib kajastada arvestuse lihtsustamise eesmärgil laekumisel kohe tuluna ja ülekandmisel kohe kuluna, kui lepingujärgne summa on väiksem § 41 lõikes 1 esitatud põhivara kapitaliseerimise alampiirist. Avaliku sektori sisese sihtfinantseerimise korral lepivad pooled kajastamise viisi eelnevalt omavahel kokku.»;

22) paragrahvi 27 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Toetust loetakse põhivara sihtfinantseerimiseks juhul, kui selle kasutamise põhitingimuseks on kindlaksmääratud põhivara ost, ehitamine või muul viisil soetamine. Sihtfinantseerimist põhivara soetamiseks kajastatakse tekkepõhiselt esmalt kontorühmas 257 ja amortiseeritakse tuluks (kontorühm 351) põhivara kasuliku eluea jooksul. Riigiraamatupidamiskohustuslased, kohaliku omavalitsuse üksused ja muud avalik-õiguslikud juriidilised isikud kajastavad avaliku sektori üksustelt saadud põhivara sihtfinantseerimist toetuse saamise tekkepõhisel momendil (vt § 25 lg 3) tuluna kontogrupis 3502 ning ei kasuta sel juhul eespool kirjeldatud tulude ajatamist kontorühmade 257 ja 351 kaudu.»;

23) paragrahvi 27 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Juhul kui sihtfinantseerimine on küll laekunud, kuid mõned selle kasutamisega seotud tingimused on veel täitmata, kajastatakse saadud vahendeid bilansikontol (203856 ja 203857). Kui kulutused on tehtud ja sihtfinantseerimise maksetaotlus on aktsepteeritud, kuid see on veel laekumata, kajastatakse sihtfinantseerimine kohustusena (kontorühm 257) või tuluna (kontogrupp 3502) ja nõudena (bilansikontod 103556 ja 103557).»;

24) paragrahvi 29 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

25) paragrahvi 32 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Tegevuskuludena on üldjuhul lubatud näidata ainult riigiraamatupidamiskohustuslase üksuse tegevusega seotud kulusid. Teise riigiraamatupidamiskohustuslase üksuse eest, aga ka muude isikute eest makstud tasud käsitletakse kulude edasiandmisena.»;

26) paragrahvi 32 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Kulude edasiandmisele rakendatakse järgmisi arvestuspõhimõtteid:
1) edasiantud kulusid kajastatakse kuludena selles üksuses, kelle tegevusega need on seotud;
2) kui edasiandmisele kuuluva esialgse arve väljastas avaliku sektori üksus, kajastab esialgse arve saaja kulu vastaval kulukontol majandusliku sisu järgi esialgse arve esitaja tehingupartneri koodiga ja samal kontol miinusega selle üksuse tehingupartneri koodiga, kellele kulud edasi anti;
3) edasiandja kasutab edasiandmisel kontot 103000 (kuulub tasumisele edasiantava kulu saaja poolt) või ühe juriidilise isiku piires kontot 710010 (ei kuulu tagasimaksmisele edasiantava kulu saaja poolt) ning edasiantava kulu saaja kasutab vastavalt kontot 201000 või 700010;
4) üüri ja renditehingutega kaasnevaid kommunaalkulusid kajastatakse üürile või rendile andja aruandes kuluna kontogrupis 55112 või 55113 ja edasiandmisest saadud tulu kontogrupis 3233 või 3225;
5) kululimiitide ületamisi ja sarnaseid kinnipidamisi töötajate palgast või nõudeid töötajatele kajastatakse nõudena või juhul, kui kulude vähendamise summa selgub hilinemisega või arve esitaja oli avaliku sektori üksus, kuluna arve esitaja tehingupartneri koodiga ja kulu vähendusena edasiantava kulu saaja tehingupartneri koodiga;
6) kolmandate isikute eest tasutud ja nende poolt samas summas hüvitatavad tasud kajastatakse esialgselt nõudena (tasutakse enne hüvitise laekumist) või kohustusena (tasutakse pärast hüvitise laekumist), näiteks õpikute ja vihikute vahendamine, ürituste osavõtutasu vahendamine, kohtukulude vahendamine;
7) Sotsiaalkindlustusameti ja Tööturuameti poolt hüvitamisele kuuluvad sotsiaaltoetused kajastatakse nõudena.»;

27) paragrahvi 33 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Põhivara eest tasutud, tagasisaamisele mittekuuluvat käibemaksukulu kajastatakse kontol 601000 põhivara saamise perioodis. Põhivara eest tasutud ettemaksetele (kontod 155920, 156920) lisatud käibemaks kajastatakse esialgselt kontol 103990 hankija tehingupartneri koodiga. Kui põhivara soetatakse tsentraliseeritud hankena ja selle jaotamine eri üksuste vahel võtab aega, kasutatakse põhivara kajastamiseks vahekontot 155900 ja sellele lisatud käibemaksu kajastamiseks vahekontot 103990.»;

28) paragrahvi 33 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

« (9) Tagastamisele kuuluvat käibemaksu (v.a sisendkäibemaks) kajastatakse kuni tagasilaekumiseni nõudena kontol 103640 (näiteks välisriigis tasutud välisriigi poolt tagastamisele kuuluv käibemaks).»;

29) paragrahvi 36 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Kui ettemakse tegemine on vältimatu, kajastatakse seda esmaselt vastava ettemaksesumma ülekandmisel. Esitatud, kuid maksmata ettemaksearveid raamatupidamises ei kajastata. Ettemaksed tulevaste perioodide kulude eest kajastatakse kuluna perioodis, mille eest ettemakse tehti. Erandina võib arvestuse lihtsustamise eesmärgil kanda tulevaste perioodide kulu kohe kuluks, kui arvel või teatisel kajastatud ettemakse summa on väiksem § 41 lõikes 1 esitatud põhivara kapitaliseerimise alampiirist. Avaliku sektori sisese tehingu korral lepivad pooled kajastamise viisi eelnevalt omavahel kokku.»;

30) paragrahvi 41 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Materiaalse ja immateriaalse põhivara kapitaliseerimise alampiir on alates 01.01.2004 10 000 krooni (ilma käibemaksuta) ja alates 01.01.2005 30 000 krooni (ilma käibemaksuta), välja arvatud maa, mis võetakse soetusmaksumuses arvele olenemata maksumusest. Väiksema soetusmaksumusega objektide ostuhind kajastatakse üldjuhul perioodikuluna.»;

31) paragrahvi 41 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Põhivara võib arvele võtta kogumina ainult juhul, kui kogum moodustab ühesuguse kasutuseaga terviku ja kogumi soetusmaksumus algab vähemalt põhivara kapitaliseerimise alampiirist (ilma käibemaksuta). Kui ühe ja sama vara komponentidel on erinevad kasutusead, võetakse komponendid raamatupidamises arvele eraldi varadena (komponentide summaarne soetusmaksumus algab vähemalt põhivara kapitaliseerimise alampiirist ilma käibemaksuta).»;

32) paragrahvi 43 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Parendustega seotud kulutused lisatakse vara soetusmaksumusele juhul, kui need tõstavad vara esialgset tootlustaset või kvaliteeti või pikendavad vara järelejäänud kasulikku eluiga rohkem kui ühe aasta võrra ning nende maksumus on alates § 41 lõikes 1 esitatud põhivara kapitaliseerimise alampiirist (ilma käibemaksuta). Kulutused, mis taastavad vara esialgset tootlustaset ja võimaldavad vara kasutamist järelejäänud eluea lõpuni esialgses kvaliteedis, kajastatakse tulemiaruandes perioodi kuluna.»;

33) paragrahvi 47 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Bioloogilised varad võetakse bilanssi kontorühma 157 arvele, kui nende soetusmaksumus on alates § 41 lõikes 1 esitatud põhivara kapitaliseerimise alampiirist (ilma käibemaksuta). Kogumina soetatud bioloogilised varad (kogumi liikmete olemus ja kasutamise eesmärk on ühesugune) võib arvele võtta ühe tervikuna, kui kogumi väärtus tervikuna on alates ülaltoodud piirist.»;

34) paragrahvi 47 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Riigimetsa Majandamise Keskuse poolt majandamisele kuuluva metsa hindab õiglasesse väärtusesse Riigimetsa Majandamise Keskus ja võtab arvele Keskkonnaministeerium.»;

35) paragrahvi 48 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Ettemaksena saadud tulud võetakse esmalt arvele kohustusena kontogrupis 2039 ning kantakse tuludesse olenevalt perioodist, mille eest tulu saadi. Erandina võib tulevaste perioodide tulud summas alla § 41 lõikes 1 esitatud põhivara kapitaliseerimise alampiiri kanda kohe tuluks ilma neid tekkepõhistele perioodidele jaotamata. Avaliku sektori sisese tehingu korral lepivad pooled kajatamise viisi eelnevalt omavahel kokku.»;

36) paragrahvi 55 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

« (3) Eesti Pank, Tagatisfond, Liikluskindlustuse Fond ja avalik-õiguslikud kutseühendused, avaliku sektori tütarettevõtjad ja kohalike omavalitsuste valitseva mõju all olevad sihtasutused ja mittetulundusühingud esitavad esmakordselt saldoandmiku ainult bilansikontode kohta seisuga 31.12.2004 ning täismahus saldoandmiku alates kvartaalsest saldoandmikust seisuga 31.03.2005.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud üksusi ei konsolideerita rida-realt meetodil aruannetes, mis on koostatud perioodide kohta, mis lõppesid enne 01.01.2005.»;

37) paragrahvi § 58 tekst sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Käesolev määrus jõustub riigiraamatupidamiskohustuslastele, kohaliku omavalitsuse üksustele, muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele (välja arvatud Eesti Pank, Tagatisfond, Liikluskindlustuse Fond ja avalik õiguslikud kutseühendused), riigi valitseva mõju all olevatele sihtasutustele, mittetulundusühingutele ja Riigimetsa Majandamise Keskusele bilansikontode saldode osas alates 31.12.2003 ja ülejäänud osas alates 01.01.2004.

(2) Käesolev määrus jõustub lõikes 1 nimetamata avaliku sektori üksustele bilansikontode saldode osas alates 31.12.2004 ja ülejäänud osas alates 01.01.2005.»

§ 2. Rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruse nr 105 «Riigi raamatupidamise üldeeskiri» lisas 1 «Kontode koodid» tehakse järgmised muudatused:

1) konto 102191 «Ebatõenäoliselt laekuvad kohtuotsuse alusel välja mõistetud nõuded» muudetakse järgmiselt:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          102191 Ebatõenäoliselt laekuvad kohtuotsuse alusel välja mõistetud nõuded nõutav      

2) konto 103640 nimetus «Käibemaksu ettemaks, mille sisendkäibemaksuks arvamise periood ei ole saabunud» asendatakse nimetusega «Käibemaksu deklareerimata ettemaksed»;

3) pärast kontot 103655 «Kaasfinantseerimise tagasinõuded» lisatakse uus konto 103670 järgmiselt:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          103670 Muud toetuste tagasinõuded nõutav      

4) pärast kontot 153691 «Diskonteeritud nõuete nominaalväärtuse vähendus» lisatakse uus konto 153699 järgmiselt:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          153699 Ebatõenäoliselt laekuvad muud pikaajalised nõuded nõutav      

5) konto 155700 «Mitteamortiseeruv materiaalne põhivara» muudetakse järgmiselt:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          155700 Mitteamortiseeruv materiaalne põhivara nõutav* nõutav*   nõutav

6) pärast kontot 203560 «Seadusandlusest tulenevad toetuste kohustused» lisatakse uued kontod 203561, 203562, 203563, 203564 järgmiselt:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          203561 Deklareerimata sotsiaalmaks nõutav      
          203562 Deklareerimata kinnipeetud tulumaks nõutav      
          203563 Deklareerimata töötuskindlustusmaksed nõutav      
          203564 Deklareerimata kogumispension nõutav      

7) konto 203630 nimetus «Kinnipeetavate raha» asendatakse nimetusega «Klientide raha»;

8) pärast kontot 203655 «Kaasfinantseerimise tagasimaksekohustused» lisatakse uus konto 203670 «Muud toetuste tagasimaksekohustused» järgmiselt:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          203670 Muud toetuste tagasimaksekohustused nõutav      

9) pärast kontot 250000 «Kohustused ostetud toodete ja teenuste eest» lisatakse uus konto 250001 järgmiselt:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          250001 Diskonteeritud kohustuste nominaalväärtuse vähendus nõutav      

10) pärast kontot 250010 «Kohustused ostetud põhivara eest» lisatakse uus konto 250011 järgmiselt:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          250011 Diskonteeritud kohustuste nominaalväärtuse vähendus nõutav      

11) pärast kontot 253690 «Muud kohustused» lisatakse uus konto 253691 järgmiselt:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          253691 Diskonteeritud muude kohustuste nominaalväärtuse vähendus nõutav      

12) pärast kontot 253800 «Liitumistasude amortiseerimata jääk» lisatakse uus konto 253890 järgmiselt:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          253890 Muud saadud pikaajalised ettemaksed nõutav      

13) pärast kontot 302510 «Töövõtja töötuskindlustusmakse» lisatakse uus kontogrupp 3026 järgmiselt:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
      3026     Kogumispension nõutav      

14) pärast kontogruppi 3026 «Kogumispension» lisataks uus konto 302600 järgmiselt:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          302600 Kogumispension nõutav      

15) konto 320040 «Maakatastri toimingute riigilõiv» muudetakse järgmiselt:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          320040 Maakatastri toimingute riigilõiv nõutav      

16) konto 320320 «Kasutusloa väljastamise eest» muudetakse järgmiselt:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          320320 Kasutusloa väljastamise eest nõutav      

17) pärast kontot 350050 «Välisabi kaasfinantseerimise vahendamine tegevuskuludeks» lisatakse uus konto 350200 järgmiselt:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          350200 Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks nõutav nõutav    

18) pärast kontot 350230 «Välisabi vahendamine põhivara soetuseks» lisatakse uus konto 350240 järgmiselt:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          350240 Välisabi kaasfinantseerimine põhivara soetuseks nõutav nõutav nõutav  

19) konto 382520 «Maa-ainese kaevandamisõiguse tasu» muudetakse järgmiselt:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          382520 Maa-ainese kaevandamisõiguse tasu nõutav      

20) konto 400000 nimetus «Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele» asendatakse nimetusega «Kodumaised subsiidiumid»;

21) pärast kontot 400000 «Kodumaised subsiidiumid» lisatakse uued kontod 400010, 400030, 400040, 400050 järgmiselt:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          400010 Kodumaiste subsiidiumite vahendamine nõutav nõutav    
          400030 Välisabi vahendamine subsiidiumiteks nõutav nõutav nõutav  
          400040 Välisabi kaasfinantseerimine subsiidiumiteks nõutav nõutav nõutav  
          400050 Välisabi kaasfinantseerimise vahendamine subsiidiumiteks nõutav nõutav nõutav  

22) pärast kontot 413860 «Õigusabi» lisatakse uus konto 413870 järgmiselt:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          413870 Toetused represseeritutele nõutav nõutav    

23) pärast kontot 551129 «Muud kinnisvarainvesteeringutega seotud kulud» lisatakse uus kontogrupi alamgrupp 55113 ja kontod 551130, 551131, 551132, 551133, 551134, 551136, 551137, 551138, 551139 järgmiselt:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
        55113   Üürile ja rendile antud kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud (v.a kinnisvarainvesteeringud)        

24) konto 552920 «Lõpetamata toodangu varude muutus» muudetakse järgmiselt:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          552920 Lõpetamata toodangu varude muutus   nõutav    

25) konto 552930 «Valmistoodangu varude muutus» muudetakse järgmiselt:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          552930 Valmistoodangu varude muutus   nõutav    

26) pärast kontot 601230 «Ebatõenäoliselt laekuv töötuskindlustusmaks» lisatakse uus konto 601235 järgmiselt:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          601235 Ebatõenäoliselt laekuv kogumispension nõutav      

27) pärast kontot 601530 «Töötuskindlustusmaks» lisatakse uus konto 601535 järgmiselt:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          601535 Kogumispension nõutav      

28) pärast kontot 601584 «Edasiantud jahi ja kalapüügiga seotud tasud» lisatakse uus konto 601595 järgmiselt:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          601595 Edasiantud intressitulu tähtajaks tasumata maksunõuetelt nõutav      

29) konto 911010 «Toetuste andmise kohustused» muudetakse järgmiselt:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          911010 Toetuste andmise kohustused nõutav   nõutav  

30) konto 912010 «Nõuded sihtfinantseerimise vahendamiseks» muudetakse järgmiselt:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          912010 Nõuded sihtfinantseerimise vahendamiseks nõutav   nõutav  

31) pärast kontot 912090 «Muud bilansivälised nõuded» lisatakse uus kontorühm 913 ja kontod 913000, 913010, 913020, 913030, 913090 järgmiselt:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
    913       Tähtajaks tasumata kohustused        
          913000 Laenukohustused        
          913010 Võlad hankijatele        
          913020 Võlad töötajatele        
          913030 Maksuvõlad        
          913090 Muud kohustused        

§ 3. Rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruse nr 105 «Riigi raamatupidamise üldeeskiri» lisas 2 «Tehingupartnerite koodid» tehakse järgmised muudatused:

1) tunnistatakse kehtetuks järgmised read:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
009027 01205017 Õhutõrjedivisjon 31.12.2003  
014005 70000289 Tolliamet 31.12.2003  
317102 75000704 Tootsi Vallavalitsuse Kommunaalasutus 31.12.2003  
021002 70004005 Hiiumaa Haigla 31.12.2003  
024301 90000446 SA Järvamaa Ettevõtluskeskus 31.12.2003  
029301 80028194 SA Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus 31.12.2003  
319301 90004604 Tõstamaa Korrakaitse SA 31.12.2003  
605403 10696847 Vana Kohvik OÜ 31.12.2003  
028501 90004065 SA Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus 31.12.2003  
029501 90005142 SA Rapla Maakonna Maamajandamise Arengu Fond 31.12.2003  

2) tehingupartneri 013009 üksuse nimetus «Taimse Materjali Kontrolli Keskus» asendatakse üksuse nimetusega «Põllumajandusuuringute Keskus»;

3) tehingupartneri 014003 üksuse nimetus «Maksuamet» asendatakse üksuse nimetusega «Maksu- ja Tolliamet»;

4) tehingupartneri 031005 üksuse nimetus «Maavanuri Hooldekodu «Nõo»» asendatakse üksuse nimetusega «Nõo Hooldekodu»;

5) tehingupartneri 179114 üksuse nimetus «Lastekodu» asendatakse üksuse nimetusega «Kohtla-Järve Lastekodu»;

6) tehingupartneri 402112 üksuse nimetus «Kuressaare Õhtukeskkool» asendatakse üksuse nimetusega «Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasium»;

7) tehingupartneri 446153 üksuse nimetus «Tartu Turvakodu» asendatakse üksuse nimetusega «Tartu Laste Turvakodu»;

8) tehingupartneri 542401 üksuse nimetus «Suure-Jaani Ravikeskus OÜ» asendatakse üksuse nimetusega «Suure-Jaani Ravikeskus AS»;

9) Õhuseiredivisjoni (kood 009042) registrinumber «01402611» asendatakse registrinumbriga «70006694»;

10) Põhja Politseiprefektuuri (kood 015054) registrinumber «registreerimisel» asendatakse registrinumbriga «70006754»;

11) Lõuna Politseiprefektuuri (kood 015055) registrinumber «registreerimisel» asendatakse registrinumbriga «70006777»;

12) Ida Politseiprefektuuri (kood 015056) registrinumber «registreerimisel» asendatakse registrinumbriga «70006748»;

13) Lääne Politseiprefektuuri (kood 015057) registrinumber «registreerimisel» asendatakse registrinumbriga «70006760»;

14) Laupa Põhikooli (kood 214104) registrinumber «750255667» asendatakse registrinumbriga «75025667»;

15) OÜ Mäetaguse Kommunaal (kood 184401) registrinumber «registreerimisel» asendatakse registrinumbriga «11001422»;

16) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
009020 59040756 Kaitsejõudude Keskpolügoon 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
009020 70006346 Maaväe staap 01.01.2004  

17) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
009026 59040762 Suurtükiväegrupp 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
009026 70006725 Tapa Väljaõppekeskus 31.12.2003  

18) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
010023 70005588 Naissaare Looduspark 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
010024 70006547 Vooremaa Maastikukaitseala Administratsioon 31.12.2003  

19) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
011030 70004366 Tartu Kunstimuuseum 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
011031 70006932 Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum 01.02.2004  

20) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
1041L9 75029731 Tallinna Mardi Lasteaed 31.12.2003  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
1041M0 75029429 Tallinna Kopli Ametikool 01.01.2004  
1041M1 75030622 Tallinna Lasteaed Sipsik 02.01.2004  

21) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
135102 75014439 Keila Linnavara Haldamise Asutus 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
135103 75030125 Keila Tervisekeskuse Haldamise Asutus 31.12.2003  

22) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
023301 90001322 SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
024302 90008347 SA Koeru Hooldekodu 02.01.2004  

23) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
185301 90003404 Narva Linnaelamu SA 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
221301 90007626 SA Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskus 30.03.2004  

24) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
228302 90001960 Põltsamaa Sõpruse Pargi SA 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
229301 80134157 MTÜ Lustivere Hooldekodu 01.01.2004  

25) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
319302 90004668 Tõstamaa Mõis SA 31.12.2003  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
319303 90004604 Tõstamaa Korrakaitse SA 31.12.2003  
400301 90002020 Kaarma Valla Arengu SA 01.01.2004  

26) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
402303 90004674 SA Kuressaare Hoolekanne 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
402304 90004711 SA Kuressaare Spordibaasid 31.12.2003  

27) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
446304 90007307 SA Tähtvere Puhkepark 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
543301 90004680 SA Tarvastu Erihooldekodu 01.01.2004  

28) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
546301 90002043 Viljandi Linna Energeetika SA 31.12.2003  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
553301 90007520 SA Otepää Spordirajatised 01.01.2004  
553302 90001977 SA Otepää Tervisekeskus 01.01.2004  

29) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
561303 90001351 SA Valgamaa Turism 31.12.2003  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
584301 80196744 MTÜ Eesti Maaomavalitsuste Liit 01.01.2004  
584302 80185947 MTÜ Eesti Linnade Liit 01.01.2004  
585301 80195199 MTÜ Harjumaa Omavalitsuste Liit 01.01.2004  
586301 80187610 MTÜ Hiiumaa Omavalitsuste Liit 01.01.2004  
587301 80189879 MTÜ Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit 01.01.2004  
587302 90003226 Ida-Virumaa Uimastipreventatsiooni SA 01.01.2004  
587303 90003367 SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus 01.01.2004  
587311 80121806 MTÜ Kiviõli Omavalitsuste Liit 01.01.2004  
588301 80196359 MTÜ Järvamaa Omavalitsuste Liit 01.01.2004  
588302 90007098 SA Järvamaa Arenduskeskus 01.01.2004  
588311 80140258 MTÜ Lõuna-Järvamaa Arendusühing 01.01.2004  
589301 80037477 MTÜ Jõgevamaa Omavalitsuste Liit 01.01.2004  
589302 80165318 Omavalitsuste IT Keskus MTÜ 01.01.2004  
590301 80191267 MTÜ Läänemaa Omavalitsuste Liit 01.01.2004  
591301 80197361 MTÜ Lääne-Viru Omavalitsuste Liit 01.01.2004  
591302 90003427 SA Lääne-Viru Arenduskeskus 01.01.2004  
592301 80193071 MTÜ Pärnumaa Omavalitsuste Liit 01.01.2004  
592302 90004065 SA Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arendus keskus 01.01.2004  
593301 80190931 MTÜ Põlvamaa Omavalitsuste Liit 01.01.2004  
593302 90007508 Põlvamaa Arenduskeskus SA 01.01.2004  
593311 80006577 MTÜ Setomaa Valdade Liit 01.01.2004  
594301 61820591 MTÜ Raplamaa Omavalitsuste Liit 01.01.2004  
594302 90005544 SA Raplamaa Omavalitsuste Arengufond 01.01.2004  
595301 80193473 MTÜ Saaremaa Omavalitsuste Liit 01.01.2004  
596301 80190322 MTÜ Tartumaa Omavalitsuste Liit 01.01.2004  
596302 90001010 SA Tartu Ärinõuandla 01.01.2004  
596311 90001552 Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA 01.01.2004  
597301 80179941 MTÜ Viljandimaa Omavalitsuste Liit 01.01.2004  
598301 80194188 MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit 01.01.2004  
599301 80194583 MTÜ Võrumaa Omavalitsuste Liit 01.01.2004  

30) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
011402 10223787 Perioodika AS 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
011403 10328440 AS Tallinnfilm 31.12.2003  

31) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
012418 10203566 Eesti Ringhäälingu Saatekeskuse AS 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
012419 11035390 OÜ Eesti Proovikoda 15.04.2004  

32) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
135402 10571548 Keila Tervisekeskus OÜ 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
136401 10826066 OÜ Valten Pluss 01.04.2004  

33) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
150401 10344321 Saku Maja AS 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
151401 11011372 OÜ Saue Vesi 01.01.2004  

34) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
213403 10652436 Türi Linnavara OÜ 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
215401 10259466 Väätsa Soojus OÜ 31.12.2003  

35) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
240404 10792290 Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
240405 10178041 Haapsalu Kuurort AS 01.01.2004  

36) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
315401 10498834 Vesoka OÜ 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
317401 10998910 Tootsi Kommunaal OÜ 31.12.2003  

37) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
402404 10415475 Kuressaare Jahisadam AS 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
402405 10968872 AS Kuressaare Golfipark 31.12.2003  

38) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
448401 10302481 Ilmatsalu Soojus OÜ 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
448402 10985907 Ilmatsalu Vesi OÜ 31.12.2003  

39) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
581403 10351812 Võru Soojus AS 31.12.2003  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
585401 10089550 OÜ Sõnumitooja 01.01.2004  
587401 10339722 Uikala Prügila AS 01.01.2004  
587402 10854476 Järve Biopuhastus OÜ 01.01.2004  
588401 10672746 Väätsa Prügila AS 01.01.2004  
591401 10856624 AS Rakvere Haigla 01.01.2004  
592401 10836969 Paikuse Jäätmekäitluskeskus OÜ 01.01.2004  
596411 10944729 Kagu-Eesti Jäätmekeskuse AS 01.01.2004  
599401 10833853 AS Lõuna-Eesti Haigla 01.01.2004  

40) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
600401 10848978 Moemix OÜ 31.12.2003  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
602401 10645942 OÜ Piistaoja Katsetalu 01.01.2004  
602402 10739410 OÜ Eerika Farm 01.01.2004  

41) enne rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
007501 80011561 SA Archimedes 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
005501 90001411 SA Eesti Õiguskeskus 01.01.2004  

42) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
007503 90000722 SA Eesti Kutsehariduse Reform 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
007504 90008287 Elukestva Õppe Arendamise SA «Innove» 31.12.2003  

43) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
100507 90005596 SA Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskus 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
147501 90005403 SA Paldiski Rehabilitatsioonikeskus 01.01.2004  

44) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
179501 90003433 SA Ida-Viru Keskhaigla 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
180501 90003321 SA Kaevanduspark-muuseum 31.12.2003  

45) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
185501 90003217 Narva Haigla SA 31.12.2003  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
187501 80197655 MTÜ Püssi Avatud Noortekeskus 01.01.2004  
187502 80197710 MTÜ Püssi Päevakeskus 01.01.2004  

46) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
188501 90003152 SA Sillamäe Haigla 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
192501 90003060 Vaivara Sinimägede SA 01.01.2004  

47) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
230501 80169291 MTÜ Jõgevamaa Omavalitsuste Aktiviseerimiskeskus 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
230502 90007603 SA Kalevipoja Koda 31.12.2003  

48) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
240501 90005917 Läänemaa Haigla SA 31.12.2003  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
312501 80073757 MTÜ Sauga Valla Spordiklubi 01.01.2004  
402501 90004059 Kuressaare Haigla SA 31.12.2003  
402502 80024747 Kuressaare Hambapolikliinik SA 31.12.2003  
402503 90004355 Kuressaare Teatrimaja SA 31.12.2003  
402504 80047470 Kuressaare Vanalinna SA 31.12.2003  

49) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
446501 90001701 SA Tartumaa Turism 31.12.2003  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
546501 80138861 MTÜ Viljandi Maagümnaasiumi Kunstistuudio 31.12.2003  
546502 80117035 MTÜ Viljandimaa Noortekeskus 31.12.2003  
550501 90001836 SA Balti Turismifond 01.01.2004  

50) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
576501 90007201 SA Rõuge Energiakeskus 31.12.2003  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
581501 90007649 SA Võru Spordikeskus 01.07.2004  
588501 90005923 SA Kesk-Eesti Noortekeskus 01.01.2004  
588502 80135725 MTÜ Järvamaa Ühistranspordi Keskus 01.01.2004  
588503 80140235 MTÜ Südamaa Vabavald 01.01.2004  
588504 80195414 MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus 01.01.2004  
591501 80008381 MTÜ Rakvere Haigla 01.01.2004  
591502 80009009 MTÜ Mõedaku Spordibaas 01.01.2004  
592501 90004616 SA Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskus 01.01.2004  
593501 90001144 Setomaa SA 01.01.2004  
594501 90005509 SA Rapla Maakonnahaigla 01.01.2004  
594502 80192172 MTÜ Raplamaa Jäätmekäitluskeskus 01.01.2004  
595501 80193131 MTÜ Kuressaare Campus 01.01.2004  
596501 90001121 SA Tartu Teaduspark 01.01.2004  
596502 90001262 SA Peipsiveere Areng 01.01.2004  
596503 90001256 SA Lõuna-Eesti Turism 01.01.2004  
597501 90001813 Võrtsjärve SA 01.01.2004  
598501 90007299 SA Tõrva-Helme Turism 01.01.2004  
599511 80030943 MTÜ Terve Võrumaa 01.01.2004  

51) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
650501 74000174 Eesti Pank 31.12.2003  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
651501 74000116 Eesti Liikluskindlustuse Fond 01.01.2004  
652501 74000047 Tagatisfond 01.01.2004  
653501 74000027 Eesti Advokatuur 01.01.2004  
654501 74000240 Notarite Koda 01.01.2004  
655501 74000151 Audiitorkogu 01.01.2004  

52) pärast rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
185601 10229666 Heakorrastus AS 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
185602 10338585 OÜ Küste 01.01.2004  

53) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
008046 70006062 Rummu Avavangla 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
008046 70006062 Rummu Avavangla 31.12.2003 31.03.2004

54) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
011040 70004150 Eesti Draamateater 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
011040 70004150 Eesti Draamateater 31.12.2003 29.02.2004

55) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
014006 70001047 Eesti Proovikoda 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
014006 70001047 Eesti Proovikoda 31.12.2003 14.04.2004

56) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
024004 70003425 Koeru Hooldekodu 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
024004 70003425 Koeru Hooldekodu 31.12.2003 31.12.2003

57) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
136401 10826066 OÜ Vallateenus 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
136401 10826066 OÜ Vallateenus 31.12.2003 31.03.2004

58) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
175102 75002614 Jõhvi Kultuurikeskus 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
175102 75002614 Jõhvi Kultuurikeskus 31.12.2003 30.04.2004

59) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
184101 75006472 Mäetaguse Kommunaal 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
184101 75006472 Mäetaguse Kommunaal 31.12.2003 31.12.2003

60) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
185133 75024320 Narva Kultuurikeskus 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
185133 75024320 Narva Kultuurikeskus 31.12.2003 20.01.2004

61) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
316102 75000741 Tali Vallavalitsuse asutus TAMU 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
316102 75000741 Tali Vallavalitsuse asutus TAMU 31.12.2003 01.03.2004

62) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
402113 75024544 Saaremaa Spordikool 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
402113 75024544 Saaremaa Spordikool 31.12.2003 30.03.2004

63) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
581111 75020109 Võrusoo Põhikool 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
581111 75020109 Võrusoo Põhikool 31.12.2003 30.06.2004

64) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
604201 74000346 Tallinna Tehnikaülikooli Küberneetika Instituut 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
604202 74000346 Tallinna Tehnikaülikooli Küberneetika Instituut 31.12.2003  

65) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
604201 74000369 Tallinna Tehnikaülikooli Eesti Majanduse Instituut 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
604203 74000369 Tallinna Tehnikaülikooli Eesti Majanduse Instituut 31.12.2003  

66) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
604201 74000435 Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituut 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
604204 74000435 Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituut 31.12.2003  

67) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
610201 74000352 Eesti Teaduste Akadeemia Kirjastus 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
610202 74000352 Eesti Teaduste Akadeemia Kirjastus 31.12.2003  

68) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
610201 74000381 Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
610203 74000381 Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus 31.12.2003  

69) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
031301 90001010 SA Tartu Ärinõuandla 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
031301 90001010 SA Tartu Ärinõuandla 31.12.2003 31.12.2003

70) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
440301 90001552 Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
440301 90001552 Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA 31.12.2003 31.12.2003

71) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
221401 10210483 Laiuse Kote AS 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
221401 10210483 Laiuse Kote AS 31.12.2003 30.06.2004

72) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
221402 10255391 Sordikom AS 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
221402 10255391 Sordikom AS 31.12.2003 30.06.2004

73) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
543402 10441930 Tarvastu Erihooldekodu OÜ 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
543402 10441930 Tarvastu Erihooldekodu OÜ 31.12.2003 31.12.2003

74) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
546402 10900420 Viljandi Elamu OÜ 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
546402 10900420 Viljandi Elamu OÜ 31.12.2003 21.01.2004

75) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
008501 90001411 SA Eesti Õiguskeskus 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
008501 90001411 SA Eesti Õiguskeskus 31.12.2003 31.12.2003

76) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
031501 90001121 SA Tartu Teaduspark 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
031501 90001121 SA Tartu Teaduspark 31.12.2003 31.12.2003

77) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
031502 90001262 SA Peipsiveere Areng 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
031502 90001262 SA Peipsiveere Areng 31.12.2003 31.12.2003

78) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
031503 90001256 SA Lõuna-Eesti Turism 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
031503 90001256 SA Lõuna-Eesti Turism 31.12.2003 31.12.2003

79) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
175601 10339722 Uikala Prügila AS 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
175601 10339722 Uikala Prügila AS 31.12.2003 31.12.2003

80) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
175602 10854476 Järve Biopuhastus AS 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
175602 10854476 Järve Biopuhastus AS 31.12.2003 31.12.2003

81) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
210601 10672746 Väätsa Prügila AS 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
210601 10672746 Väätsa Prügila AS 31.12.2003 31.12.2003

82) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
240601 10178041 Haapsalu Kuurort AS 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
240601 10178041 Haapsalu Kuurort AS 31.12.2003 31.12.2003

83) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
310601 10836969 Paikuse Jäätmekäitluskeskus OÜ 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
310601 10836969 Paikuse Jäätmekäitluskeskus OÜ 31.12.2003 31.12.2003

84) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
446601 10944729 Kagu-Eesti Jäätmekeskuse AS 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
446601 10944729 Kagu-Eesti Jäätmekeskuse AS 31.12.2003 31.12.2003

85) rida

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
800299   Residendid, avalik-õiguslikud juriidilised isikud 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimisnumber Üksuse nimetus Alates Kuni
800299   Residendid, avalik-õiguslikud juriidilised isikud 31.12.2003 31.12.2003

§ 4. Rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruse nr 105 «Riigi raamatupidamise üldeeskiri» lisas 4 «Allika koodid» tehakse järgmised muudatused:

1) koodi 22 nimetus «ISPA» asendatakse nimetusega «ISPA, Ühtekuuluvusfond»;

2) koodi 24 nimetus «Ühtekuuluvusfond» asendatakse nimetusega «Schengen Facility».

§ 5. Rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruse nr 105 «Riigi raamatupidamise üldeeskiri» lisas 5 «Rahavoo koodid» tehakse järgmised muudatused:

1) koodi 19 nimetus «Varade tasuta võõrandamine» asendatakse nimetusega «Varade tasuta võõrandamine (saamine)»;

2) koodi 20 nimetus «Varade tasuta rendile andmine (kapitalirent)» nimetus asendatakse nimetusega «Varade tasuta rendile andmine (kapitalirent) (saamine)»;

3) pärast koodi 23 «Varade ümberklassifitseerimine» lisatakse järgmised koodid:

Kood Nimetus
24 Varade tasuta võõrandamine (üleandmine)
25 Varade tasuta rendile andmine (kapitalirent) (üleandmine)

4) enne koodi 92 «Võlakohustused >1<2 aastat» lisatakse uus kood 91 «Võlakohustused <1 aasta».

Minister Taavi VESKIMÄGI
Kantsler Aare JÄRVAN

/otsingu_soovitused.json