Teksti suurus:

Pedagoogi sobivustesti koostamise, läbiviimise ja hindamise kord

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.08.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2008
Avaldamismärge:RTL 2004, 103, 1676

Pedagoogi sobivustesti koostamise, läbiviimise ja hindamise kord1

Vastu võetud 27.07.2004 nr 41

Määrus kehtestatakse « Välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse» (RT I 2000, 29, 168; 2002, 61, 375; 69, õiend; 90, 521; 2003, 21, 124; 2004, 45, 316) § 18 lõike 4 alusel.

§1. Sobivustesti korraldamine

Pedagoogi sobivustesti (edaspidi sobivustest) koostamist, läbiviimist ja hindamist korraldab Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus.

§2. Sobivustesti komisjoni moodustamine ja komisjoni töökord

(1) Sobivustesti läbiviimiseks ja sobivustesti tulemuste hindamiseks moodustab Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse direktor (edaspidi direktor) õigusaktidega sätestatud korras 5–7-liikmelise sobivustesti komisjoni (edaspidi komisjon).

(2) Komisjoni koosseisu kuuluvad kaks Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse esindajat, kaks sobivustesti koostanud õppeasutuse esindajat ja üks pedagoogide kutse- ja erialaühenduste esindaja. Direktoril on õigus vajadusel nimetada komisjoni koosseisu teisi pedagoogi kutsekvalifikatsiooni hindamiseks pädevaid isikuid. Komisjoni esimehe nimetab direktor komisjoni liikmete hulgast.

(3) Komisjoni kutsub kokku komisjoni esimees. Komisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 4 liiget, sealhulgas komisjoni esimees. Teade komisjoni kokkukutsumise kohta saadetakse komisjoni liikmetele vähemalt üks nädal enne komisjoni koosoleku toimumist.

(4) Komisjon võtab oma otsused vastu avalikul hääletamisel lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral tehakse taotleja jaoks positiivsem otsus.

(5) Komisjoni otsused protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees ja protokollija.

§3. Sobivustesti koostamine

(1) Sobivustesti koostamise tagab Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus. Sobivustesti koostajad, komisjoni liikmed ja teised sobivustestiga ametialaselt kokkupuutuvad isikud on kohustatud hoidma sobivustestisaladust.

(2) Sobivustesti koostab Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse ja õppeasutuse vahelise lepingu alusel õppeasutus, mis võimaldab omandada kõrgharidust vastava pedagoogi kutsealal või mis on pädev hindama pedagoogi kutse-, eri- või ametialaseid teadmisi ja oskusi.

(3) Sobivustest võib olla suuline, kirjalik või sisaldada nii suulisi kui kirjalikke osasid. Sobivustest arvestab välisriigis kutsekvalifikatsiooni omandanud isiku (edaspidi taotleja) kohta seaduse alusel tehtud otsust tema õiguse üle töötada Eestis reguleeritud ametikohal (edaspidi otsus) ja hõlmab «Välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse» §-s 18 nimetatud valdkondi.

§4. Sobivustestile registreerimine

(1) Sobivustestile registreerimiseks esitab taotleja Riiklikule Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusele kirjaliku taotluse, milles märgitakse:
1) taotleja ees- ja perekonnanimi;
2) selgelt sõnastatud taotlus sobivustestile registreerimiseks;
3) aadress, kuhu saata teade sobivustesti läbiviimise kuupäeva ja koha kohta, ja muud kontaktandmed;
4) taotluse esitamise kuupäev;
5) taotleja allkiri.

(2) Lõikes 1 nimetatud taotlusele lisatakse koopia taotleja isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest.

(3) Sobivustestile registreerunud taotleja kinnitab oma soovi sobivustesti sooritada hiljemalt 2 nädalat enne sobivustesti läbiviimise tähtaega.

§5. Sobivustesti läbiviimise aeg ja koht

(1) Sobivustest viiakse läbi vastavalt vajadusele, kuid mitte hiljem kui 4 kuu möödumisel § 4 lõikes 1 nimetatud taotluse esitamisest arvates.

(2) Sobivustesti läbiviimise kuupäeva ja koha määrab komisjoni esimees. Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus teeb sobivustestile registreerunud taotlejale sobivustesti läbiviimise kuupäeva ja koha teatavaks posti teel või elektrooniliselt 30 päeva jooksul § 4 lõikes 1 nimetatud taotluse esitamisest arvates ja vähemalt 1 kuu enne sobivustesti läbiviimist. Sobivustesti läbiviimise kuupäeva või koha muutumise teeb Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus taotlejale teatavaks viivitamatult.

(3) Teade sobivustesti läbiviimise kuupäeva ja koha kohta avaldatakse ka Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse Interneti koduleheküljel.

§6. Sobivustestiks ettevalmistamine

Sobivustestiks ettevalmistamiseks on Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus kohustatud:
1) teavitama taotlejat võimalikest sobivustestiks ettevalmistamise kursustest, konsultatsioonidest, näidistestidest ja soovitavast õppematerjalist;
2) tutvustama taotlejale sobivustesti vormi ja võimalikku sisu;
3) selgitama taotlejale tema kohta tehtud otsust, sealhulgas sobivustesti kuuluvaid ainevaldkondi;
4) selgitama taotlejale sobivustestile registreerimise ja sobivustesti läbiviimise korda.

§7. Sobivustesti läbiviimine

(1) Sobivustestile registreerunud taotleja lubatakse sobivustestile isikut tõendava dokumendi alusel.

(2) Enne sobivustesti algust on komisjoni esimees kohustatud tutvustama taotlejale sobivustesti läbiviimise ja hindamise korda.

(3) Sobivustesti ruumis on sobivustesti läbiviimise ajal õigus viibida lisaks taotlejatele ja komisjoni liikmetele teistel sobivustestiga ametialaselt kokkupuutuvatel Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse esindajatel.

§8. Sobivustesti hindamine ja sobivustesti tulemuste vormistamine

(1) Sobivustesti tulemusi hindab komisjon haridusministri 11. veebruari 1999. a määrusega nr 10 «Kõrgharidust andvate õppeasutuste ühtse hindamissüsteemi kehtestamine» (RTL 1999, 46, 598; 109, 1395; 2002, 144, 2106) kehtestatud hindamissüsteemi alusel ja lähtudes taotleja kohta tehtud otsusest.

(2) Komisjon teeb otsuse sobivustesti tulemuste kohta ja esitab selle direktorile kinnitamiseks 15 päeva jooksul sobivustesti läbiviimisest arvates. Sobivustesti tulemused vormistatakse protokolliga, kuhu kantakse:
1) protokolli koostamise kuupäev ja protokolli number;
2) sobivustesti läbiviimise kuupäev ja koht;
3) sobivustesti sooritamisel viibinud komisjoni liikmete nimed;
4) sobivustestile registreerunud taotlejate nimed;
5) sobivustesti sooritama saabunud taotlejate nimed;
6) sobivustesti tulemused (taotlejate nimed ja nende sobivustesti tulemus);
7) komisjoni motiveeritud otsus sobivustesti sooritamise kohta.

(3) Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus teeb sobivustesti kinnitatud tulemuse taotlejale teatavaks posti teel või elektrooniliselt 15 päeva jooksul sobivustesti tulemuse kinnitamisest arvates.

§9. Vaide esitamine

Taotlejal on õigus esitada Riiklikule Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusele vaie sobivustesti tulemuse vaidlustamiseks «Haldusmenetluse seadusega» (RT I 2001, 58, 354; 2002, 53, 336; 61, 375; 2003, 20, 117; 78, 527) kehtestatud tingimustel ja korras.

§10. Määruse kehtetuks tunnistamine

Haridusministri 21. detsembri 2001. a määrus nr 74 «Pedagoogi sobivustesti koostamise, läbiviimise ja hindamise kord» (RTL 2002, 3, 27; 2003, 4, 39) tunnistatakse kehtetuks.

____________
1 Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiiv 89/48/EMÜ vähemalt kolmeaastase kutsealase koolituse lõpetamisel antavate kõrgharidusdiplomite tunnustamise üldsüsteemi kohta (Euroopa Ühenduste Teataja L 019, 24.01.1989, lk 16–23); Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiiv 92/51/EMÜ täiendava tööalase koolituse tunnustamise teise üldsüsteemi kohta (Euroopa Ühenduste Teataja L 209, 24.07.1992, lk 25–45); Euroopa Komisjoni direktiiv 94/38/EÜ, millega muudetakse tööalase koolituse tunnustamise teist üldsüsteemi käsitlevat direktiivi 89/48/EMÜ täiendava direktiivi 92/51/EMÜ C ja D lisa (Euroopa Liidu Teataja L 217, 23.08.1994, lk 8–17); Euroopa Komisjoni direktiiv 95/43/EÜ, millega muudetakse tööalase koolituse tunnustamise teist üldsüsteemi käsitlevat direktiivi 89/48/EMÜ täiendava nõukogu direktiivi 92/51/EMÜ C ja D lisa (Euroopa Liidu Teataja L 184, 03.08.1995, lk 21–33); Euroopa Komisjoni direktiiv 97/38/EÜ, millega muudetakse tööalase koolituse tunnustamise teist üldsüsteemi käsitlevat direktiivi 89/48/EMÜ täiendava direktiivi 92/51/EMÜ C lisa (Euroopa Liidu Teataja L 184, 12.07.1997, lk 31–32); Euroopa Komisjoni direktiiv 2000/5/EÜ, millega muudetakse tööalase koolituse tunnustamise teist üldsüsteemi käsitlevat direktiivi 89/48/EMÜ täiendava direktiivi 92/51/EMÜ C ja D lisa (Euroopa Liidu Teataja L 054, 26.02.2000, lk 42–43); Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu direktiiv 2001/19/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiive 89/48/EMÜ ja 92/51/EMÜ kutsekvalifikatsiooni tunnustamise üldsüsteemi kohta ja nõukogu direktiive 77/452/EMÜ, 77/453/EMÜ, 78/686/EMÜ, 78/687/EMÜ, 78/1026/EMÜ, 78/1027/EMÜ, 80/154/EMÜ, 80/155/EMÜ, 85/384/EMÜ, 85/432/EMÜ, 85/433/EMÜ ja 93/16/EMÜ, mis käsitlevad üldhoolduse eest vastutavate meditsiiniõdede, hambaarstide, veterinaararstide, ämmaemandate, arhitektide, farmatseutide ja arstide kutsealasid (Euroopa Liidu Teataja L 206, 31.07.2001, lk 1–51); Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu määrus (EÜ) nr 1882/2003 EÜ asutamislepingu artiklis 251 osutatud korrale vastavates õigusaktides sätestatud rakendusvolituste kasutamisel komisjoni abistavaid komiteesid käsitlevate sätete nõukogu otsusega 1999/468/EÜ kohandamise kohta (Euroopa Liidu Teataja L 284, 31.10.2003, lk 1–53); Euroopa Komisjoni otsus 2004/108/EÜ, millega muudetakse tööalase koolituse tunnustamise teist üldsüsteemi käsitlevat direktiivi 89/48/EMÜ täiendava nõukogu direktiivi 92/51/EMÜ C lisa (Euroopa Liidu Teataja L 032, 05.02.2004, lk 15–16).

Minister Toivo MAIMETS

Kantsler Jaan KALLAS