Teksti suurus:

Pedagoogi kohanemisaja läbimise ja hindamise kord

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.08.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2008
Avaldamismärge:RTL 2004, 103, 1677

Pedagoogi kohanemisaja läbimise ja hindamise kord1

Vastu võetud 27.07.2004 nr 42

Määrus kehtestatakse « Välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse» (RT I 2000, 29, 168; 2002, 61, 375; 69, õiend; 90, 521; 2003, 21, 124; 2004, 45, 316) § 19 lõike 4 alusel.

§1. Kohanemisaja korraldamine

Pedagoogi kohanemisaja (edaspidi kohanemisaeg) läbimist ja hindamist korraldab Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus.

§2. Kohanemisaja läbimine

(1) Välisriigis kutsekvalifikatsiooni omandanud isik (edaspidi taotleja) läbib kohanemisaja enda valitud pedagoogi kutseala kvalifitseeritud töötaja, teenistuja või füüsilisest isikust ettevõtja (edaspidi juhendaja) juhendamisel ja vastutusel.

(2) Juhendaja valikul arvestab taotleja, et tal oleks võimalik läbida kohanemisaeg vastavalt oma välisriigis omandatud kutsekvalifikatsioonile ning et juhendaja oleks pädev hindama taotleja kutse-, eri- või ametialasi teadmisi ja oskusi ning taotlejat kohanemisaja läbimisel juhendama.

(3) Taotleja juhendamisel ja kohanemisaja hindamisel arvestatakse taotleja kohta seaduse alusel tehtud otsust tema õiguse üle töötada Eestis reguleeritud ametikohal (edaspidi otsus) ja «Välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse» §-s 19 sätestatut.

(4) Kohanemisajale kohaldatakse töö- ja teenistussuhteid reguleerivates õigusaktides katseajale kehtestatud nõudeid.

§3. Kohanemisaja läbimise registreerimine

(1) Kohanemisaja läbimise registreerimiseks esitab taotleja Riiklikule Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusele hiljemalt kaks nädalat enne kohanemisaja algust kirjaliku taotluse, milles märgitakse:
1) taotleja ees- ja perekonnanimi;
2) kontaktandmed;
3) selgelt sõnastatud taotlus kohanemisaja läbimise registreerimiseks;
4) kohanemisaja läbimise aeg ja koht;
5) juhendaja nimi ja kontaktandmed;
6) taotluse esitamise kuupäev;
7) taotleja allkiri.

(2) Lõikes 1 nimetatud taotlusele lisatakse koopia taotleja isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest ja juhendaja nõusolek kohanemisaja juhendamiseks.

§4. Kohanemisaja korraldamine

Kohanemisaja edukaks läbimiseks ja juhendamiseks on Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus kohustatud:
1) teavitama taotlejat võimalikest lisakoolitustest (kursustest), konsultatsioonidest ja soovitavast õppematerjalist, mis võivad aidata kaasa kohanemisaja edukale läbimisele;
2) selgitama taotlejale kohanemisaja läbimise registreerimise ja kohanemisaja läbimise korda;
3) selgitama juhendajale taotleja kohta tehtud otsust, sealhulgas kohanemisaja läbimisele esitatud konkreetseid nõudeid;
4) nõustama juhendajat kohanemisaja juhendamisel, sealhulgas tutvustama talle kohanemisaja läbimise korda.

§5. Kohanemisaja komisjoni moodustamine ja komisjoni töökord

(1) Kohanemisaja hindamiseks moodustab Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse direktor (edaspidi direktor) õigusaktidega sätestatud korras 5–7-liikmelise kohanemisaja komisjoni (edaspidi komisjon).

(2) Komisjoni koosseisu kuuluvad kaks Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse esindajat, kaks pedagoogide kutse- ja erialaühenduste esindajat ja üks esindaja õppeasutusest, mis võimaldab omandada kõrgharidust pedagoogi kutsealal. Direktoril on õigus vajadusel nimetada komisjoni koosseisu teisi pedagoogi kutsekvalifikatsiooni hindamiseks pädevaid isikuid. Komisjoni esimehe nimetab direktor komisjoni liikmete hulgast.

(3) Komisjoni kutsub kokku komisjoni esimees. Komisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 4 liiget, sealhulgas komisjoni esimees. Teade komisjoni kokkukutsumise kohta saadetakse komisjoni liikmetele vähemalt üks nädal enne komisjoni koosoleku toimumist.

(4) Komisjon võtab oma otsused vastu avalikul hääletamisel lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral tehakse taotleja jaoks positiivsem otsus.

(5) Komisjoni otsused protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees ja protokollija.

§6. Kohanemisaja hindamine ja kohanemisaja tulemuste vormistamine

(1) Kohanemisaja tulemuste hindamiseks esitab juhendaja 15 päeva jooksul pärast kohanemisaja lõppu Riiklikule Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusele ülevaate kohanemisaja läbimisest, sealhulgas taotleja poolt kohanemisaja jooksul täidetud töö- või teenistusülesannetest, ning hinnangu kohanemisaja tulemustele, sealhulgas taotleja vastavuse kohta otsuses määratud konkreetsetele nõuetele.

(2) Kohanemisaja tulemusi hindab komisjon, lähtudes taotleja kohta tehtud otsusest ning juhendaja ülevaatest ja hinnangust. Komisjon annab kohanemisajale hinde «läbitud» või «mitte läbitud».

(3) Komisjonil on õigus kutsuda taotleja ja juhendaja täiendavate selgituste andmiseks komisjoni koosolekule, teatades neile komisjoni koosolekust vähemalt üks nädal enne komisjoni koosoleku toimumist.

(4) Komisjon teeb otsuse kohanemisaja tulemuste kohta ja esitab selle kinnitamiseks direktorile 15 päeva jooksul komisjoni koosoleku toimumisest arvates. Kohanemisaja tulemused vormistatakse protokolliga, kuhu kantakse:
1) protokolli koostamise kuupäev ja protokolli number;
2) komisjoni koosolekul osalenud komisjoni liikmete nimed;
3) kohanemisaja läbinud taotlejate nimed, nende kohanemisaja läbimise aeg ja koht ning juhendajate nimed;
4) kohanemisaja tulemused (taotlejate nimed ja nende kohanemisaja tulemus);
5) komisjoni motiveeritud otsus kohanemisaja läbimise kohta.

(5) Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus teeb kohanemisaja kinnitatud tulemuse taotlejale teatavaks posti teel või elektrooniliselt 15 päeva jooksul kohanemisaja tulemuse kinnitamisest arvates.

§7. Vaide esitamine

Taotlejal on õigus esitada Riiklikule Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusele vaie kohanemisaja tulemuse vaidlustamiseks «Haldusmenetluse seadusega» (RT I 2001, 58, 354; 2002, 53, 336; 61, 375; 2003, 20, 117; 78, 527) kehtestatud tingimustel ja korras.

§8. Määruse kehtetuks tunnistamine

Haridusministri 21. detsembri 2001. a määrus nr 73 «Pedagoogi kohanemisaja läbimise ja hindamise kord» (RTL 2002, 3, 26; 2003, 4, 39) tunnistatakse kehtetuks.

____________
1 Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiiv 89/48/EMÜ vähemalt kolmeaastase kutsealase koolituse lõpetamisel antavate kõrgharidusdiplomite tunnustamise üldsüsteemi kohta (Euroopa Ühenduste Teataja L 019, 24.01.1989, lk 16–23); Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiiv 92/51/EMÜ täiendava tööalase koolituse tunnustamise teise üldsüsteemi kohta (Euroopa Ühenduste Teataja L 209, 24.07.1992, lk 25–45); Euroopa Komisjoni direktiiv 94/38/EÜ, millega muudetakse tööalase koolituse tunnustamise teist üldsüsteemi käsitlevat direktiivi 89/48/EMÜ täiendava direktiivi 92/51/EMÜ C ja D lisa (Euroopa Liidu Teataja L 217, 23.08.1994, lk 8–17); Euroopa Komisjoni direktiiv 95/43/EÜ, millega muudetakse tööalase koolituse tunnustamise teist üldsüsteemi käsitlevat direktiivi 89/48/EMÜ täiendava nõukogu direktiivi 92/51/EMÜ C ja D lisa (Euroopa Liidu Teataja L 184, 03.08.1995, lk 21–33); Euroopa Komisjoni direktiiv 97/38/EÜ, millega muudetakse tööalase koolituse tunnustamise teist üldsüsteemi käsitlevat direktiivi 89/48/EMÜ täiendava direktiivi 92/51/EMÜ C lisa (Euroopa Liidu Teataja L 184, 12.07.1997, lk 31–32); Euroopa Komisjoni direktiiv 2000/5/EÜ, millega muudetakse tööalase koolituse tunnustamise teist üldsüsteemi käsitlevat direktiivi 89/48/EMÜ täiendava direktiivi 92/51/EMÜ C ja D lisa (Euroopa Liidu Teataja L 054, 26.02.2000, lk 42–43); Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu direktiiv 2001/19/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiive 89/48/EMÜ ja 92/51/EMÜ kutsekvalifikatsiooni tunnustamise üldsüsteemi kohta ja nõukogu direktiive 77/452/EMÜ, 77/453/EMÜ, 78/686/EMÜ, 78/687/EMÜ, 78/1026/EMÜ, 78/1027/EMÜ, 80/154/EMÜ, 80/155/EMÜ, 85/384/EMÜ, 85/432/EMÜ, 85/433/EMÜ ja 93/16/EMÜ, mis käsitlevad üldhoolduse eest vastutavate meditsiiniõdede, hambaarstide, veterinaararstide, ämmaemandate, arhitektide, farmatseutide ja arstide kutsealasid (Euroopa Liidu Teataja L 206, 31.07.2001, lk 1–51); Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu määrus (EÜ) nr 1882/2003 EÜ asutamislepingu artiklis 251 osutatud korrale vastavates õigusaktides sätestatud rakendusvolituste kasutamisel komisjoni abistavaid komiteesid käsitlevate sätete nõukogu otsusega 1999/468/EÜ kohandamise kohta (Euroopa Liidu Teataja L 284, 31.10.2003, lk 1–53); Euroopa Komisjoni otsus 2004/108/EÜ, millega muudetakse tööalase koolituse tunnustamise teist üldsüsteemi käsitlevat direktiivi 89/48/EMÜ täiendava nõukogu direktiivi 92/51/EMÜ C lisa (Euroopa Liidu Teataja L 032, 05.02.2004, lk 15–16).

Minister Toivo MAIMETS

Kantsler Jaan KALLAS