Teksti suurus:

Narva Linna Haridusosakonna liitumise Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnaga ning Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna struktuuri ja põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2004, 188, 1779

Narva Linna Haridusosakonna liitumise Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnaga ning Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna struktuuri ja põhimääruse kinnitamine

Narva Linnavolikogu 27. mai 2004. a määrus nr 29/35

Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588; 2004, 41, 277) § 22 lõike 1 punktidele 34 ja 36 ning avaliku teenistuse seaduse (RT I 1995, 16, 228; 1999, 7, 112; 10, 155; 16, 271 ja 276; 2000, 25, 144 ja 145; 28, 167; 102, 672; 2001, 7, 17 ja 18; 17, 78; 42, 233; 47, 260; 2002, 21, 117; 62, 377; 110, 656; 2003, 4, 22; 13, 67 ja 69; 20, 116; 51, 349; 58, 387; 90, 601; 2004, 22, 148) § 11 lõikele 1, Narva Linnavolikogu määrab:

1. Reorganiseerida Narva Linna Haridusosakond (registrikood 75008373) liitumise teel Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnaga (registrikood 75024260) alates 1. augustist 2004. a.

2. Kinnitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna põhimäärus (lisatud).

3. Lõpetada Narva Linna Haridusosakonna tegevus alates 1. augustist 2004. a seoses tema liitumisega Narva Linna Kultuuriosakonnaga.

4. Üle anda Narva Linna Haridusosakonna vara ja asjaajamine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale.

5. Narva Linnavalitsusel moodustada komisjon seoses Narva Linna Haridusosakonna liitumisega Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnaga ning vara ja asjaajamise üleandmisega seotud toimingute teostamiseks.

6. Narva Linnavolikogu 19. juuni 2003. a otsuse nr 91/18 «Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisude kinnitamine» punkt 1.3 muudetakse ja sõnastatakse alljärgnevalt:

«1.3 KULTUURIOSAKOND

juhataja 1          
jurist     1      
sekretär-asjaajaja       1    
sekretär       1    
referent-tõlk       1    

Kultuuriteenistus

spetsialist     3      

Haridusteenistus

peaspetsialist     1      
vanemspetsialist     2      

Sporditeenistus

osakonna juhataja asetäitja 1          
spetsialist     1      

Raamatupidamis- ja majandusteenistus

osakonna pearaamatupidaja     1      
pearaamatupidaja asetäitja     1      
vanemraamatupidaja     1      
vanemraamatupidaja     1      
KOKKU 2 0 12 3 0 17

töölepingu alusel täidetavad ametikohad

raamatupidamise jaoskond

 

raamatupidaja

20

ökonomist

2
 

majandusjaoskond

majandusjaoskonna juhataja

1

varustusinsener

2

insener

1

laohoidja

0,5

autojuht

2

majandusjuhataja

1

remonditööline

1

koristaja

3

majahoidja

0,5

metoodik

2

7. Tunnistada kehtetuks Narva Linnavolikogu 19. juuni 2003. a otsuse nr 91/18 «Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisude kinnitamine» punkt 1.2.

8. Tunnistada kehtetuks alates 1. augustist 2004. a Narva Linnavolikogu 4. septembri 2003. a määrusega nr 40/20 kinnitatud Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna põhimäärus.

9. Tunnistada kehtetuks alates 1. augustist 2004. a Narva Linnavolikogu 2. detsembri 1998. a määrusega nr 69/36 kinnitatud Narva Linna Haridusosakonna põhimäärus.

10. Käesoleva määruse punktid 2, 6, 7 rakendatakse alates 1. augustist 2004. a.

11. Määrus jõustub seadusega ettenähtud korras.

Volikogu esimees Mihhail STALNUHHIN

Kinnitatud
Narva Linnavolikogu 27. mai 2004. a määrusega nr 29/35

NARVA LINNAVALITSUSE KULTUURIOSAKONNA PÕHIMÄÄRUS

1. Üldsätted
1.1. Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond (tekstis osakond) on linnavalitsuse eelarveline ametiasutus (struktuuriüksus).
1.2. Ametlik nimetus on Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond.
1.3. Osakonna asukoht – Narva linn, Ida-Virumaa.
1.4. Osakonna kõrgemalseisev organ on Narva Linnavalitsus.
1.5. Osakonna põhimääruse ja struktuuri kinnitab Narva Linnavolikogu.

Osakonna struktuuri kuuluvad:
• kultuuriteenistus;
• haridusteenistus;
• sporditeenistus;
• raamatupidamis- ja majandusteenistus.
1.6. Osakond juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest, Narva linna kohaliku omavalitsuse õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.
1.7. Osakonnal on oma nimetusega dokumentide blanketid, pitsat ja arveldusarved pangaasutustes.
1.8. Osakond on kõrgemalseisvaks ametiasutuseks Narva omavalitsuse kultuuri-, haridus- ja spordiasutustele ning huvikoolidele ja koolieelsetele lasteasutustele.

2. Osakonna ülesanded:
2.1. Kultuuri, hariduse ja spordi arendusprogrammi väljatöötamine ja elluviimine.
2.2. Linna kultuuriajaloolise eripära, kultuuripärandi ja rahvuskultuuri traditsioonide säilitamise ja populariseerimise soodustamine.
2.3. Linnas esindatud vähemusrahvuste kultuuri ja traditsioonide säilitamise ja arendamise soodustamine.
2.4. Linna professionaalse kultuuri arendamise soodustamine.
2.5. Eelduste ja tingimuste loomine kultuuri-, haridus- ja spordiasutuste poolt osutavate teenuste kasutamiseks erinevate vajadustega elanike gruppide jaoks.
2.6. Omavalitsuse kultuuri- ja haridusasutuste, huvialakoolide ning koolieelsete lasteasutuste ülalpidamise korraldamine, et luua ja säilitada võimalused igakülgse hariduse saamiseks ja isiksuse arendamiseks.
2.7. Linna kultuuri-, haridus- ja spordiürituste kalendriplaani koostamine, ürituste läbiviimise kontrollimine ning ürituste finantseerimine vastavalt linna eelarvest eraldatavatele vahenditele, sponsorite poolt ürituste läbiviimiseks ja alluvate asutuste materiaalse baasi laiendamiseks eraldatavate vahendite jaotamise koordineerimine.
2.8. Alluvate asutuste töö ja finantsmajandusliku tegevuse koordineerimine, kontrollimine ja analüüsimine.
2.9. Alluvate asutuste tegevuseks vajalike organisatsiooniliste, metoodiliste ja majanduslike tingimuste kindlustamine.
2.10. Tingimuste loomine õppeasutustes alg-, põhi- ja keskhariduse ning huvihariduse saamiseks.
2.11. Osakonna ja alluvate asutuste ning nende poolt korraldatavate ürituste eelarve projekti koostamine. Investeerimisettepanekute tegemine Narva Linnavalitsusele.
2.12. Kultuuriosakonna ja alluvate asutuste raamatupidamise korraldamine.
2.13. Õigusaktidega ettenähtud korras ettepanekute tegemine Narva Linnavalitsusele kultuuri-, haridus- ja spordiasutuste avamiseks, reorganiseerimiseks ja likvideerimiseks, kultuuri-, haridus- ja spordiasutuste hoonete ehitamiseks, kapitaalremondiks ja restaureerimiseks ning osalemiseks objektide vastuvõtmisel.
2.14. Narva Linnavalitsusele ettepanekute tegemine õppetasu ja alluvate asutuste teenuste hinnakirja kehtestamiseks.
2.15. Narva linna kohaliku omavalitsuse organitele ettepanekute tegemine normatiivaktide täiustamiseks kultuuri-, haridus- ja spordivaldkonna küsimustes.
2.16. Ametialase järelevalve teostamine õigusaktide täitmise üle alluvates asutustes kultuuri-, haridus- ja spordivaldkonna küsimustes.
2.17. Narva linna hariduse, kultuuri ja spordi olukorra analüüsimine ja arengu prognoosimine.
2.18. Koolikohustuslike laste arvestuse pidamine, koolikohustuse korraldamise ja täitmise kontroll.
2.19. Erivajadusega laste arvestuse pidamine ja nende õpetamisega seotud küsimuste lahendamine.
2.20. Koolieelsetesse lasteasutustesse, omavalitsuse põhikoolidesse, gümnaasiumidesse ja huvikoolidesse laste vastuvõtmise koordineerimine.
2.21. Õppuritele erialase informatsiooni korraldamine ja neile vastavate soovituste andmine.
2.22. Alluvate asutuste kaadrivajaduse analüüs ja prognoosimine, abi osutamine alluvatele asutustele kaadri valikul.
2.23. Alluvate asutuste pedagoogide ümberõppe ja kvalifikatsiooni tõstmise korraldamine.
2.24. Vajalike dokumentide ettevalmistamine konkursside korraldamiseks ja läbiviimiseks alluvate asutuste juhatajate vakantsete ametikohtade täitmiseks.
2.25. Osalemine rahvusvahelistes kultuuri-, haridus- ja spordiprogrammides.
2.26. Konkursside, olümpiaadide ja spordivõistluste võitjate ning kultuuri-, haridus- ja spordiasutuste töötajate autasustamine medalite, märkide, diplomite ja hinnaliste kingitustega.
2.27. Ettepanekute tegemine kõrgemalseisvale organisatsioonile parimate õpilaste, sportlaste, kultuuri-, haridus- ja spordiasutuste töötajate autasustamiseks.
2.28. Toetuse osutamine ja koostöö tegemine teiste kultuuri-, haridus- ja spordiasutustega, mittetulunduslike organisatsioonide ja ühingutega.

3. Osakonna õigused:
3.1. Teha ettepanekuid linnavalitsusele ja linnavolikogule kultuuri, hariduse ja spordi normatiivaktide täiustamise ning kultuuri, hariduse ja spordi finantseerimise osas.
3.2. Saada oma tööks vajalikke andmeid teistelt Narva Linnavalitsuse struktuursetelt allüksustelt.
3.3. Kaasata vajadusel oma tööülesannete täitmiseks teiste osakondade juhatajaid ja teenistujaid, korraldada vajalikke nõupidamisi.
3.4. Moodustada ajutisi komisjone ja töögruppe projektide ja programmide väljatöötamiseks ja teostamiseks.
3.5. Sõlmida oma ülesannete täitmiseks lepinguid füüsiliste ja juriidiliste isikutega.
3.6. Kasutada riigi ja rahvusvaheliste sihtprogrammide ning fondide rahastamise võimalusi oma ülesannete täitmiseks.
3.7. Osaleda alluvate asutuste pedagoogide atesteerimisel vastavalt atesteerimise korraldamise korrale.

4. Osakonna juhtimine
4.1. Osakonda juhib juhataja, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist linnapea käskkirjaga pärast juhataja kandidatuuri kinnitamist linnavalitsuse poolt.
4.2. Juhataja tagab osakonna põhimäärusega kehtestatud tööülesannete täitmise ja vastutab teenistuse tegevuse, varade säilimise ning rahaliste vahendite sihipärase kasutamise eest.

5. Osakonna juhataja pädevus
5.1. Juhib osakonna tegevust, organiseerib raamatupidamise arvestust ja osakonna asjaajamist.
5.2. Sõlmib vastavalt kehtivale seadusandlusele ja Narva linna omavalitsuse õigusaktidele ameti ülesannete täitmiseks vajalikke lepinguid ja esindab oma pädevuse piires ilma täiendavate volitusteta ametit riigiasutustes, kohaliku omavalitsuse asutustes ning suhetes juriidiliste ja füüsiliste isikutega.
5.3. Kindlustab seaduste, Eesti Vabariigi normatiivaktide ja kohaliku omavalitsuse õigusaktide täitmise juhitavas osakonnas.
5.4. Omab õigust osakonna nimel alla kirjutada, annab oma pädevuse piires välja käskkirju ja korraldusi ning kontrollib nende täitmist.
5.5. Vastavalt osakonna koosseisule nimetab ametisse ja alluvate asutuste juhatajaid ja vabastab neid ametist.
5.6. Käsutab eraldatud rahalisi vahendeid vastavalt osakonna kinnitatud eelarvele.
5.7. Määrab osakonna avalike teenistujate ja töötajate ning alluvate asutuste juhatajate ametikohustused.
5.8. Koostab ja esitab Narva Linnavalitsuse Rahandusameti direktorile osakonna ja alluvate asutuste eelarve eelnõu alluvate asutuste poolt esitatud eelarve eelnõude alusel.
5.9. Sõlmib õigusaktidega ettenähtud korras lepinguid, kontrollib nende täitmist, reguleerib alluvate asutuste lepingute sõlmimist.
5.10. Kinnitab osakonna koosseisud vastavalt Narva Linnavolikogu poolt kinnitatud struktuurile.
5.11. Teeb Narva Linnavalitsusele ettepanekuid osakonna koosseisu muutmise kohta.
5.12. Kinnitab alluvate asutuste koosseisud.
5.13. Kinnitab osakonna asjaajamise korra, sisekorraeeskirja ja raamatupidamise sisekorraeeskirja.
5.14. Täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud Narva Linnavolikogu ja Narva Linnavalitsuse õigusaktidega, linnapea või linnavalitsuse liikmete tööjaotuses toodud vastava valdkonna linnavalitsuse liikme poolt.
5.15. Juhataja äraolekul asendab teda juhataja asetäitja ning viimase äraolekul vahetult osakonna juhataja poolt määratud isik.

6. Finants-majandustegevus ja selle kontroll
6.1. Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond on kohaliku omavalitsuse eelarveline asutus. Finantseerimisallikateks on: riiklik eelarve, kohalik eelarve, sihtasutused, annetused, sponsorite vahendid ja muud seaduslikud allikad.
6.2. Osakonna bilanssi kantud vara on linna omand.
6.3. Osakonna raamatupidamise arvestust peab Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna raamatupidamistalitus.
6.4. Osakond kontrollib ametkondlikult alluvate asutuste finants-majanduslikku tegevust, analüüsib ja prognoosib nende arengut.
6.5. Osakonna finants-majanduslikku tegevust kontrollib Narva Linnavalitsuse Rahandusamet, revisjon toimub vähemalt üks kord kolme aasta jooksul.

7. Põhimääruse täiendused ja muudatused
7.1. Käesoleva põhimääruse täiendused ja muudatused kinnitab Narva Linnavolikogu.
7.2. Alluvate asutuste põhimäärused kinnitab Narva Linnavalitsus, kui normatiivaktidega ei ole ettenähtud teisiti.

8. Osakonna reorganiseerimine ja tegevuse lõpetamine
8.1. Osakond reorganiseeritakse ja likvideeritakse Narva Linnavolikogu otsusel.
8.2. Osakonna likvideerimisel antakse raamatupidamise, kaadrite liikumise ja arvestuse ning töötasu dokumendid säilitamisele linnaarhiivi.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json