Teksti suurus:

Ametikohtade loetelu ja lühendatud tööaja kehtestamine koolide ja muude lasteasutuste õpetajatele, kasvatajatele ja teistele õppe- ja kasvatusalal töötavatele isikutele ning tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud töölepingu alusel töötavatele psühholoogidele ja logopeedidele

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2007
Avaldamismärge:

Ametikohtade loetelu ja lühendatud tööaja kehtestamine koolide ja muude lasteasutuste õpetajatele, kasvatajatele ja teistele õppe- ja kasvatusalal töötavatele isikutele ning tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud töölepingu alusel töötavatele psühholoogidele ja logopeedidele
[RT I 2003, 80, 537 - jõust. 15.01.2004]

Vastu võetud 10.07.2001 nr 236
RT I 2001, 66, 389
jõustumine 01.01.2002

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):
11.12.2003 nr 317 ( RT I 2003, 80, 537 ) 15.01.2004
15.07.2004 nr 249 ( RT I 2004, 59, 415) 1.09.2004

Määrus kehtestatakse « Töö- ja puhkeaja seaduse» (RT I 2001, 17, 78) § 5 lõike 5 alusel.

§1. Ametikohtade loetelu

Koolide ja muude lasteasutuste õpetajate, kasvatajate ja teiste õppe- ja kasvatusalal ning tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud töölepingu alusel töötavate isikute ametikohtade loetelu, millel kehtib lühendatud tööaeg, on järgmine:
1) koolieelse lasteasutuse õpetaja, logopeed ja eripedagoog;
2) lasteaed-algkooli, algkooli, põhikooli, gümnaasiumi (sh gümnaasiumi, mille juures on põhikooli klasse, ning põhikooli ja gümnaasiumi, mis tegutsevad ühe asutusena) klassiõpetaja, aineõpetaja, logopeed, eripedagoog, kasvataja ja ringijuht;
3) kutseõppeasutuse õpetaja;
4) huvialakooli õpetaja, treener-õpetaja, metoodik, klaverisaatja, kontsertmeister, ballettmeister, dirigent ja ringijuht;
5) lastekodu, laste tugikodu, turvakodu, laste varjupaiga, puuetega laste keskuse, koolkodu, väikelastekodu, noortekodu ja segatüüpi hoolekandeasutuse nooremkasvataja, kasvataja ja vanemkasvataja, sotsiaalpedagoog, logopeed ja eripedagoog;
6) puuetega inimeste kutsealase rehabilitatsiooni keskuse õpetaja, psühholoog ja metoodik;
7) tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud töölepingu alusel töötav psühholoog ja logopeed.

[RT I 2004, 59, 415 – jõust. 1.09.2004]

§2. Lühendatud tööaja kestus

(1) Lühendatud tööaja kestuseks §-s 1 loetletud ametikohtadel on 7 tundi päevas ehk 35 tundi nädalas, sealhulgas õppe- või kasvatustöö tundide arv nimetatud ametikohtadel on:
1) koolieelse lasteasutuse õpetajal 30 tundi nädalas;
2) koolieelse lasteasutuse, lasteaed-algkooli, algkooli, põhikooli, gümnaasiumi (sh gümnaasiumi, mille juures on põhikooli klasse, ning põhikooli ja gümnaasiumi, mis tegutsevad ühe asutusena), lastekodu, laste tugikodu, turvakodu, laste varjupaiga, puuetega laste keskuse, koolkodu, väikelastekodu, noortekodu ja segatüüpi hoolekandeasutuse logopeedil ja eripedagoogil ning tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud töölepingu alusel töötaval logopeedil ja psühholoogil 22 tundi nädalas;
3) lasteaed-algkooli, algkooli, põhikooli, gümnaasiumi (sh gümnaasiumi, mille juures on põhikooli klasse, ning põhikooli ja gümnaasiumi, mis tegutsevad ühe asutusena) põhikooli klasside klassiõpetajal ja aineõpetajal 18–24 tundi nädalas;
4) gümnaasiumi (sh gümnaasiumi, mille juures on põhikooli klasse ning põhikooli ja gümnaasiumi, mis tegutsevad ühe asutusena) aineõpetajal 18–22 tundi nädalas;
5) kutseõppeasutuse õpetajal ning puuetega inimeste kutsealase rehabilitatsiooni keskuse õpetajal, psühholoogil ja metoodikul 18–22 tundi nädalas;
6) lasteaed-algkooli, algkooli, põhikooli, gümnaasiumi (sh gümnaasiumi, mille juures on põhikooli klasse, ning põhikooli ja gümnaasiumi, mis tegutsevad ühe asutusena) kasvatajal 30 tundi nädalas;
7) huvialakooli õpetajal, treener-õpetajal, metoodikul, klaverisaatjal, kontsertmeistril, ballettmeistril, dirigendil, ringijuhil 20–24 tundi nädalas;
8) lasteaed-algkooli, algkooli, põhikooli, gümnaasiumi (sh gümnaasiumi, mille juures on põhikooli klasse, ning põhikooli ja gümnaasiumi, mis tegutsevad ühe asutusena) ringijuhil 22 tundi nädalas.

(2) [kehtetu - RT I 2003, 80, 537 – jõust. 15.01.2004]

[RT I 2004, 59, 415 – jõust. 1.09.2004]

§3. [käesolevast tekstist välja jäetud]

 

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json