Teksti suurus:

“Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004–2006” meetme 3.3 “Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas” tingimused

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

“Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004–2006” meetme 3.3 “Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas” tingimused
[RTL 2006, 69, 1277 - jõust. 22.09.2006]

Vastu võetud 28.07.2004 nr 126
RTL 2004, 106, 1708
jõustumine 13.08.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
07.09.2006RTL 2006, 69, 127722.09.2006
14.09.2006RTL 2006, 70, 128723.09.2006
17.12.2009RTL 2009, 96, 142501.01.2010


Määrus kehtestatakse “Perioodi 2004–2006 Struktuuritoetuse seaduse” § 16 lõike 1 alusel.


[RTL 2009, 96, 1425 - jõust. 01.01.2010]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määruses sätestatakse «Struktuuritoetuse seaduse» § 2 lõike 2 punktis 1 nimetatud arengukava (edaspidi arengukava) kolmanda prioriteedi meetme 3.3 «Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas» raames ettevõtjale majandustegevuse mitmekesistamise toetuse (edaspidi toetus) andmise eesmärgid, toetatavad tegevused, nõuded taotlejale ja taotlusele, taotluse esitamise tähtaeg ja asutus, kellele taotlus esitatakse, taotluse läbivaatamise tähtaeg, taotleja ja taotluse vastavaks tunnistamise alused ja kord ning toetuse väljamaksete teostamise tingimused ja kord.

§ 2.  Meetme eesmärk

  (1) Meetme «Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas» üld-eesmärk on suurendada küla, alevi ja aleviku territooriumil (edaspidi maapiirkond) elavate isikute tööhõivet ja tulutaset maaettevõtluse arendamise kaudu.

  (2) Meetme spetsiifilised eesmärgid on:
  1) toetada tegevusi, mille eesmärk on säilitada või luua maapiirkonnas mittepõllumajanduslikes väikeettevõtetes töökohti;
  2) kohaliku tooraine kasutamisele või teenuste osutamisele suunatud väikeettevõtete arendamine maapiirkonnas.

§ 3.  Riigiabi

  Meetme raames antav toetus on riigiabi Euroopa Komisjoni määruse 70/2001/EÜ Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamisest väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele antavale riigiabile (EÜT L 10, 13.01.2001, lk 33) mõistes, välja arvatud juhul, kui toetust antakse lisa 1 punktides 3.5 ja 3.6 nimetatud tegevuste ja investeeringuobjektide kohta.
[RTL 2006, 69, 1277 - jõust. 22.09.2006]

2. peatükk TAOTLEJALE ESITATAVAD NÕUDED, TOETATAVAD TEGEVUSED NING TOETUSE MÄÄR 

§ 4.  Nõuded toetuse taotlejale

  (1) Toetust võib taotleda Euroopa Komisjoni määruse 70/2001/EÜ Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamisest väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele antavale riigiabile mõistes mikroettevõtja, kelle müügitulu taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal on üle 50 000 krooni (edaspidi taotleja).

  (2) [Kehtetu – RTL 2006, 69, 1277 - jõust. 22.09.2006]

  (3) Taotleja on taotluse esitamise hetkeks tegutsenud vähemalt 12 kuud.

  (4) Taotlejale ei ole taotletava tegevuse kohta arengukava peatükkides 3.2.5, 3.3.2 ja 3.3.3 nimetatud meetmete raames tehtud taotluse rahuldamise otsust.

  (5) Taotlejal ei ole riiklikke maksuvõlgnevusi või maksuvõla tasumine on ajatatud.

  (6) Taotleja majanduslikku jätkusuutlikust võib eeldada vähemalt viie investeeringujärgse aasta jooksul.

  (7) Kui taotleja taotleb toetust lisa 1 punktides 3.1 – 3.4 nimetatud tegevuste kohta, peab ta sellel tegevusalal tegutsemiseks vastavalt «Kaubandustegevuse seadusele» olema kantud majandustegevuse registrisse.
[RTL 2006, 69, 1277 - jõust. 22.09.2006]

§ 5.  Toetatavad tegevused ja investeeringuobjektid

  (1) Taotleja võib taotleda toetust lisas 1 nimetatud investeeringuobjektide (edaspidi investeeringuobjekt) kohta, kui kavandatav investeeringuobjekt asub maapiirkonnas ning ehitis, mida rekonstrueeritakse või kuhu seadmed paigutatakse, kuulub taotleja omandisse või on antud talle õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.

  (2) Lisa 1 punktis 4 nimetatud tegevuste korral võib taotleda toetust lisas 7 loetletud toiduainete töötlemiseks.

  (3) Kui investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ületab 156 466 krooni, peab taotleja olema investeeringuobjekti kohta väljastanud mitte varem kui 1. jaanuaril 2004. aastal vähemalt kolm vormikohast pakkumiskutset (lisa 2) koos pakkumise tehniliste tingimuste loeteluga (edaspidi investeeringuobjekti pakkumiskutse) ja olema saanud vähemalt kolmelt pakkujalt hinnapakkumised koos pakkumise tehniliste tingimuste loeteluga, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile (edaspidi investeeringuobjekti hinnapakkumine). Taotleja ja hinnapakkuja ning nende osanik või aktsionär või liige ei tohi omada üksteise äriühingus osalust ega kuuluda üksteise (äriühingu) juhatusse või nõukokku.

  (4) Kui investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ei ületa 156 466 krooni, peab taotleja olema väljastanud mitte varem kui 1. jaanuaril 2004. aastal vähemalt ühe investeeringuobjekti pakkumiskutse ja olema saanud vähemalt ühe investeeringuobjekti hinnapakkumise. Taotleja ja hinnapakkuja ning nende osanik või aktsionär või liige ei tohi omada üksteise äriühingus osalust ega kuuluda üksteise (äriühingu) juhatusse või nõukokku.

  (5) Toetatava tegevuse osaks võib olla ka kavandatud investeeringuobjektiga kaasnev tellitud projekteerimistöö ja projekteerimiseks vajalik ehitusgeoloogiline ja -geodeetiline uurimistöö (edaspidi ettevalmistav töö), mille kohta on isik, kellelt taotleja tellis tööd või teenust, väljastanud arve või arve-saatelehe mitte varem kui 1. jaanuaril 2004. aastal ning mille eest on tasutud enne taotluse esitamist.

  (6) Kui ettevalmistava töö käibemaksuta maksumus ületab 156 466 krooni, siis peab taotleja olema ettevalmistava töö kohta väljastanud vähemalt kolm vabas vormis koostatud pakkumiskutset ja saanud vähemalt kolmelt pakkujalt hinnapakkumised. Taotleja ja hinnapakkuja ei tohi omada üksteise äriühingus osalust.

  (7) Väljavalitud hinnapakkumine ei tohi olla põhjendamatult kõrge võrreldes tavaliselt sarnase tegevuse ja investeeringuobjekti eest tasutava hinnaga.
[RTL 2006, 69, 1277 - jõust. 22.09.2006]

§ 6.  Tegevused, mille kohta ei saa toetust taotleda

  Abikõlblikud ei ole järgmised kulud:
  1) maa ja olemasolevate ehitiste ostmine, rentimine või liisimine;
  2) tolli-, sisseveo-, käibe- ja muud maksud, mida hüvitatakse, tasaarveldatakse ja kustutatakse muul moel ning mis ei moodusta osa Eesti üldisest maksusüsteemist või mis on ebaproportsionaalselt suured kulutused projekti mis tahes osale;
  3) tasu taotleja enda või tema töötajate tehtud tööde eest;
  4) remondi- ja rendikulud, kütuse-, palga-, koolitus-, side- ja transpordikulud ning muud tegevuskulud;
  5) liising, kui omandiõigus ei lähe üle toetuse saajale;
  6) teenustasu pangatoimingute eest, intressid, tagatismaksed ja muud finantsteenustega seotud kulud;
  7) transpordivahendite soetamine, välja arvatud transpordivahendile paigaldatavad seadmed, mille eripära tuleneb taotleja töödeldavatest toodetest ja rändkauplused;
  8) juriidiliseks konsultatsiooniks, raamatupidamisteenuse eest tasumiseks, patendi ja litsentsi ostmiseks ning teostatavusuuringuks tehtud kulutused, välja arvatud ehitise projekteerimiseks vajalike ehitusgeoloogilisteks ja -geodeetilisteks uurimistöödeks tehtud kulutused;
  9) tasu projekti teostajale või selles osalejale enne projekti lõpetamist rahalisi laekumisi võimaldavate tööde, teenuste ja kaupade eest;
  10) kulutused reklaamile;
  11) kasutatud seadmete ostmiseks tehtud kulutused;
  12) selliste masinate, seadmete ja tehnoloogiliste liinide soetamine, mida kasutatakse Euroopa Ühenduse asutamislepingu lisas 1 nimetatud toodete tootmiseks ja töötlemiseks.
[RTL 2006, 69, 1277 - jõust. 22.09.2006]

§ 7.  Projekti maksumus

  (1) Määruse §-s 5 nimetatud toetatavate tegevuste (edaspidi projekt) maksumuse moodustavad:
  1) investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus;
  2) ettevalmistava töö käibemaksuta maksumus, mis võib olla kuni 12% punktis 1 nimetatud maksumusest.

  (2) Kui ettevalmistava töö maksumus ületab 12% lõike 1 punktis 1 nimetatud maksumusest, arvestatakse ettevalmistava töö maksumuseks 12% lõike 1 punktis 1 nimetatud maksumusest.

§ 8.  Toetuse määr ja suurus

  (1) Toetust antakse kuni 50% projekti maksumusest.

  (2) Toetuse suurus on kavandatava projekti maksumuse ning oma- ja laenuvahendite vahe suurus. Kavandatava projekti maksumuse ning oma- ja laenuvahendite vahe suurus arvestatakse eraldi iga kavandatava majandusaasta kohta juhul, kui projekti teostamine on kavandatud mitmele majandusaastale.

  (3) Lõigete 1 ja 2 alusel arvutatav maksimaalne taotletav toetuse summa koos ettevalmistava töö maksumusega ühe taotleja kohta võib olla järgmine:
  1) kuni 400 000 krooni aastas, kui taotleja taotleb toetust lisa 1 punktis 1 või 3 nimetatud tegevuse kohta;
  2) kuni 600 000 krooni aastas, kui taotleja taotleb toetust lisa 1 punktis 2 või 4 nimetatud tegevuse kohta.”;(3¹) Eelarvevahendid jaotatakse võrdselt taotlejate gruppide vahel, kes on põllumajandustootjad põllumajandusministri 14. aprilli 2004. a määruse nr 36 ““Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument aastateks 2004–2006” meetme 3.1 “Investeeringud põllumajandustootmisse” tingimused” § 3 lõike 1 kohaselt, ja muud ettevõtjad. Taotlejate gruppide kohta moodustatakse eraldi taotluste paremusjärjestused. Kui ühes taotluste paremusjärjestuses olevate taotluste rahuldamiseks ettenähtud eelarvevahenditest jääb osa kasutamata, kasutatakse neid teises taotluste paremusjärjestuses olevate taotluste rahuldamiseks.

  (4) Maksimaalne taotletav toetuse summa ühe taotleja kohta on 1 564 660 krooni meetme raames kokku.
[RTL 2006, 69, 1277 - jõust. 22.09.2006]

3. peatükk TOETUSE TAOTLEMINE JA TAOTLUSELE ESITATAVAD NÕUDED 

§ 9.  Taotluse esitamine ja tähtaeg

  (1) Toetuse taotlemiseks esitatakse selleks ettenähtud tähtajal avaldus ja äriprojekt ning neis esitatud andmeid tõendavad dokumendid Vabariigi Valitsuse 22. märtsi 2004. a määruse nr 81 «Struktuuritoetuse rakendusasutuste ja rakendusüksuste nimetamine ning riigi ja kohaliku omavalitsuse investeeringute meetmete loetelu kinnitamine» alusel määratud struktuuritoetuse rakendusüksusele, kelleks selle meetme raames on Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (edaspidi PRIA).

  (2) Dokumendid esitatakse originaaldokumentidena, kui määruses ei ole ette nähtud dokumendi koopia esitamist. Taotlemisel lisatakse ka koopiad kõikidest esitatavatest originaaldokumentidest ja dokumentide koopiatest.

  (3) Toetuse esmakordsel taotlemisel esitab taotleja koos lõikes 1 nimetatud dokumentidega avalduse taotleja andmete põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kandmiseks, kui taotleja andmed ei ole kantud põllumajandustoetuse ja põllumassiivide registrisse.

  (4) PRIA teatab toetuse taotluste esitamise tähtaja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

  (5) Taotleja võib esitada ettenähtud tähtajal vaid ühe taotluse ühe lisas 1 nimetatud tegevuse kohta.
[RTL 2006, 69, 1277 - jõust. 22.09.2006]

§ 10.  Toetuse taotlusele esitatavad nõuded

  (1) Toetuse taotlemiseks esitatakse PRIA-le kavandatava investeeringuobjekti asukohajärgses piirkonnas taotluste vastuvõtmiseks volitatud ametniku kaudu vormikohane avaldus (lisa 3) ja äriprojekt (lisa 4) ning neis esitatud andmeid tõendavad dokumendid, mis on nimetatud lõigetes 2–6 (edaspidi taotlus).

  (2) Taotleja esitab isikut tõendavate dokumentidena:
  1) koopia maksukohustuslaste registri tõendist, kui taotlejaks on füüsilisest isikust ettevõtja, kes ei ole kantud äriregistrisse;
  2) taotleja esindaja isikut tõendava dokumendi koopia ja seadusjärgse esindusõiguseta isiku puhul lisaks tema volitusi tõendav volikiri;
  3) mitte varasema kui taotluse esitamise kuule vahetult eelnenud kuu esimese päeva seisuga nimekiri aktsionäridest, kelle aktsiatega on esindatud üle 20% aktsiakapitalist, nimekiri osanikest, kelle osaga on esindatud üle 20% osakapitalist või nimekiri tulundusühistu liikmetest;
  4) taotleja poolt kinnitatud punktis 3 toodud ettevõtjate andmed töötajate arvu, bilansimahu ja netokäibe ning sõltumatuse kohta Euroopa Komisjoni määruse 70/2001/EÜ mõistes taotlemisele vahetult eelnenud majandusaasta viimase päeva seisuga.

  (3) Taotleja esitab raamatupidamise andmeid ja maksukohustuslasele esitatud nõuete täitmist tõendavate dokumentidena:
  1) äriühingu puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta kinnitatud majandusaasta aruande koopia, mis kajastab äriühingu tegevust vähemalt kuue kuu jooksul;
  2) füüsilisest isikust ettevõtja puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta bilansi ja kasumiaruande koopia või «Raamatupidamise seaduse» kohaselt kassapõhist raamatupidamise arvestust pidava füüsilisest isikust ettevõtja puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta raamatupidamisregistrite alusel koostatud koond ettevõtlustulude ja -kulude kohta; seejuures peavad majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne või ettevõtluse tulude ja kulude koond kajastama ettevõtja vähemalt kuue kuu tegevust;
  3) taotleja esitatud majandusaasta bilansile vastav pikaajaliste kohustuste loetelu taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta viimase päeva seisuga. Loetelus näidatakse ära kreeditori nimi ja kohustuse suurus ning kreeditori kinnitus loetelus märgitud pikaajalise kohustuse täitmise ja maksetähtaja kohta kinnituse väljaandmise kuupäeva seisuga. Kreeditori kinnitus ei ole vajalik «Põllumajandusreformi seadusest» tulenevate ühistatud vara ja tööosakute kompenseerimise kohustuste kohta;
  4) taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta viimase päeva seisuga ehitiste, masinate, seadmete, tööriistade, sisseseade ja muu inventari kohta koostatud loetelu, milles märgitakse põhivara ostmise või ehitamise aasta, soetusmaksumus ja nende soetusmaksumus kokku;
  5) lisa 1 punktis 3.3 nimetatud kaupluse rekonstrueerimise puhul ning punktis 3.4 nimetatud rändkaupluse ning kaupluse seadmete soetamise puhul loetelu põllumajandustootjatega seotud lepingutest taotluse esitamisele vahetult eelnenud kuu esimese päeva seisuga, milles kajastub põllumajandustootja, tarnitava põllumajandussaaduse nimetus ja kogus, ning lepingu kehtivuse aeg;
  6) mitte varasema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud kuu esimese päeva seisuga väljastatud Maksu- ja Tolliameti tõend selle kohta, et taotleja on täitnud tõendi väljastamise päeva seisuga maksuseadustes sätestatud kohustused ja et tal ei ole maksuvõlga või maksuvõla tasumise ajatamise korral on ta maksud tasunud ajakava kohaselt.

  (4) Taotleja esitab kavandatava investeeringuobjekti vastavust määruses sätestatud nõuetele tõendavate dokumentidena:
  1) koopia väljavalitud investeeringuobjekti hinnapakkumisele vastavast investeeringuobjekti pakkumiskutsest koos tehnilise spetsifikatsiooniga;
  2) vähemalt kolme pakkuja investeeringuobjekti hinnapakkumise koopiad koos tehnilise spetsifikatsiooniga, kui investeeringuobjekti maksumus ületab 156 466 krooni, kui investeeringuobjekti maksumus on alla 156 466 krooni, siis vähemalt ühe pakkuja investeeringuobjekti hinnapakkumise koopia koos tehnilise spetsifikatsiooniga;
  3) vormikohase hinnavõrdlustabeli (lisa 5) määruse § 5 lõikes 3 nimetatud investeeringuobjekti kohta, kusjuures väljavalitud hinnapakkumine peab olema objektiivselt põhjendatud;
  4) ehitise puhul ehitusloa või kohaliku omavalitsuse kirjaliku nõusoleku koopia, kui see on nõutav «Ehitusseaduse» kohaselt;
  5) lisa 1 punktis 4 loetletud investeeringuobjektide, lisa 1 punktides 3.3 nimetatud kaupluse ja 3.4 nimetatud kaupluse, rändkaupluse ja autodele monteeritavate külmutus- ja jahutusseadmete puhul vastavalt «Toiduseaduses» sätestatud pädevusele Veterinaar- ja Toiduameti või Terviseameti hinnangu kavandatava investeeringuobjekti investeeringujärgse nõuetele vastavuse kohta;
[RTL 2009, 96, 1425 - jõust. 01.01.2010]
  6) koopia "Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse" § 20 lõikes 1 nimetatud keskkonnamõju hindamise aruandest või koopia keskkonnateenistuse või kohaliku omavalitsuse otsusest selle kohta, et kavandatava investeeringu tegemiseks ei ole keskkonnamõju hindamine vajalik;
  7) koopia arve-saatelehest või arvest, mille on väljastanud isik, kellelt taotleja tellis ettevalmistava töö ning nimetatud arve-saatelehe või arve koopial märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse koopia;
  8) koopia dokumendist, mis tõendab, et ehitis, mida rekonstrueeritakse või kuhu seadmed paigutatakse, kuulub taotleja omandisse või on antud talle õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
  9) lisa 1 punktis 2 või 4 nimetatud tegevuse puhul taotluse esitamisele järgneva aasta kohta kasutatava tooraine tarnijate nimekirja, milles on välja toodud toorainega varustaja nimi, tarnitava tooraine kogus ja päritolu;
  10) kohaliku omavalitsuse tõendi selle kohta, et ehitis on olnud täies ulatuses kasutusest väljas taotluse esitamisele eelnenud 12 kuu jooksul;
  11) mittetulundusühingu Eesti Puuetega Inimeste Koda antud asjakohase kinnituse, kui lisas 1 nimetatud investeeringul on positiivne mõju puuetega inimestele.

  (5) Taotleja ettevõtte nõuetekohasust tõendab mitte varasema kui taotluse esitamise kuule vahetult eelnenud kuu esimese päeva seisuga taotleja senise tegevuskohajärgse valla- või linnavalitsuse õiend selle kohta, et taotlejale ei ole tehtud ettekirjutust keskkonnakaitsenõuete rikkumise eest või et ettekirjutuses märgitud puudus on kõrvaldatud.

  (6) Avaldus «Struktuuritoetuse seaduse» § 9 lõikes 1 nimetatud struktuuritoetuse registrisse kandmiseks.
[RTL 2006, 69, 1277 - jõust. 22.09.2006]

4. peatükk TAOTLUSE MENETLEMINE 

§ 11.  Taotluse vastuvõtmine

  (1) PRIA kontrollib taotluse esitamisel nõutavate dokumentide olemasolu ja taotluse tähtaegset esitamist. PRIA teeb väljatrüki taotleja äriregistri kaardist, mille taotleja allkirjastab.

  (2) Taotluse esitamisel tehtud kontrolli tulemused kantakse kontroll-lehele, kuhu märgitakse esitatud ja esitamata dokumendid.

  (3) Kui taotlus koos kõikide nõutavate dokumentidega on esitatud tähtaegselt, registreerib PRIA taotluse infosüsteemis ning teeb väljatrüki § 10 lõikes 6 nimetatud avalduse osast kahes eksemplaris, mille taotleja ja taotluse vastuvõtmiseks volitatud ametnik allkirjastavad. Teine eksemplar avaldusest väljastatakse taotlejale. Volitatud ametnik avab taotlustoimiku, millele lisatakse nimetatud avalduse väljatrükk, taotleja äriregistri kaart ja kontroll-leht.

  (4) Kui taotleja ei esitanud toetuse taotlemiseks kõiki nõutavaid dokumente või ei esitanud taotlust tähtaegselt, taotlust vastu ei võeta ja taotlustoimikut ei avata. Kui taotluse vastuvõtmisel ei saa üheselt tõlgendada nõutava dokumendi vajadust ja sisulist täpsust, võtab PRIA taotluse vastu ja volitatud ametnik avab taotlustoimiku.

§ 12.  Andmete õigsuse kontroll

  (1) PRIA kontrollib vastuvõetud taotluse nõuetekohasust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja vastavust “Struktuuritoetuse seaduses” ning määruses sätestatud nõuetele.

  (2) PRIA volitatud ametnikul on taotluses esitatud andmete õigsuse kontrollimiseks ametitõendi esitamisel õigus viibida taotleja nõusolekul või selle isiku nõusolekul, kellelt taotleja investeeringu tegemiseks tellib teenust või tööd või ostab kaupa, tema ettevõttes, sealhulgas hoonetes ja kinnisasjal, ning kontrollida dokumente kohapeal.

  (3) Kontrolli tulemuste kohta koostab PRIA kontrollakti, mille allkirjastavad volitatud ametnik ja taotleja või isik, kellelt taotleja investeeringu tegemiseks tellib teenust või tööd või ostab kaupa.
[RTL 2006, 69, 1277 - jõust. 22.09.2006]

§ 13.  Taotluse ja taotleja vastavaks tunnistamise alused ja kord

  (1) Nõuetele vastavaks tunnistamiseks võrdleb PRIA avalduses ja äriprojektis märgitud andmeid omavahel ja neid andmeid tõendavates dokumentides esitatud andmetega ning analüüsib taotleja eelnenud majandustegevust ja kavandatavale projektile järgnevat majandustegevust kajastavaid finantsmajanduslikke andmeid ja nende omavahelisi seoseid.

  (2) PRIA määrab «Struktuuritoetuse seaduse» § 19 lõike 2 kohaselt taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, kui esitatud taotluses või muudes määruse alusel esitatud dokumentides on ebatäpsusi. Kui puudused kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul loetakse taotlus õigeaegselt esitatuks.

  (3) Taotleja poolt esitatud andmete kontrollimiseks ja võrdlemiseks on PRIA-l õigus kasutada teiste riiklike registrite andmeid.

  (4) PRIA esitab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele taotlejate nimekirja, millest nähtub iga taotleja investeeringuobjektide loetelu. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus kontrollib, et nimetatud investeeringuobjektid ei ole rahastatud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele määratud vahenditest. Kontrolli tulemused edastatakse PRIA-le nimekirja saamisest arvates viie tööpäeva jooksul.
[RTL 2006, 69, 1277 - jõust. 22.09.2006]

§ 14.  Eelnenud majandustegevuse analüüsimine

  (1) Taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta andmete alusel tehakse taotleja majandustegevuse jätkusuutlikkuse analüüsimiseks kindlaks, kas tema maksevõime näitaja on suurem kui 1,0, likviidsuskordaja on suurem kui 0,3, käiberentaabluse näitaja on suurem kui 0% ja võlakordaja on väiksem kui 2,3. Selleks arvutatakse äriprojektis taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta kohta märgitud finantsmajanduslike näitajate alusel:
  1) maksevõime näitaja, mille arvutamiseks jagatakse käibevara summa vastava majandusaasta lühiajaliste kohustuste summaga;
  2) likviidsuskordaja, mille arvutamiseks jagatakse käibevara summa, millest on maha arvatud varude summa, vastava majandusaasta lühiajaliste kohustuste summaga;
  3) käiberentaabluse näitaja, mille arvutamiseks jagatakse puhaskasumi summa netokäibe summaga või kassapõhise raamatupidamise arvestuse korral tulude ja kulude vahe jagatakse tulude summaga ning korrutatakse 100-ga;
  4) võlakordaja, mille arvutamiseks jagatakse pikaajaliste ja lühiajaliste kohustuste summa vastava majandusaasta omakapitali summaga.

  (2) [Kehtetu – RTL 2006, 69, 1277 - jõust. 22.09.2006]

§ 15.  Järgneva majandustegevuse analüüsimine

  (1) Kavandatavale projektile järgneva majandustegevuse jätkusuutlikkuse analüüsimiseks võrreldakse äriprojektis märgitud taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta vastavaid andmeid kavandatavale projektile järgnevate majandusaastate kavandatud andmetega.

  (2) [Kehtetu – RTL 2006, 69, 1277 - jõust. 22.09.2006]

  (3) Lõikes 1 nimetatud võrdluse alusel tehakse kindlaks, kas toetuse saaja säilitab töökohad samas mahus.

  (4) [Kehtetu – RTL 2006, 69, 1277 - jõust. 22.09.2006]

  (5) Kui taotleja taotleb toetust lisa 1 punktis 4 nimetatud tegevuse kohta, siis lõikes 1 nimetatud võrdluse abil tehakse kindlaks, et pärast investeeringu tegemist suureneb lisas 7 nimetatud toiduainete müügitulu osakaal realiseerimise netokäibes.

  (6) Kui taotleja taotleb toetust lisa 1 punktides 3.3 ja 3.4 nimetatud kaupluse rekonstrueerimiseks või kaupluse seadmete ostmiseks, siis lõikes 1 nimetatud võrdluse abil tehakse kindlaks, et pärast investeeringu tegemist jätkatakse põllumajandustootjatelt lepingute alusel tarnitud põllumajandussaaduste müüki.
[RTL 2006, 69, 1277 - jõust. 22.09.2006]

§ 16.  Taotluse ja taotleja vastavaks või mittevastavaks tunnistamine

  (1) Taotleja ja taotlus vastab toetuse saamiseks esitatud nõuetele, kui:
  1) on täidetud määruses sätestatud nõuded;
  2) kõik omavahel võrreldavad andmed on samased;
  3) kõik võrreldavad andmed, sealhulgas analüüsitavad finantsmajanduslikud andmed ja nende omavahelised seosed samasust kinnitavad.

  (2) PRIA volitatud ametnik koostab kontroll-lehe. Kui taotleja, tema eelnenud majandustegevus, kavandatav projekt või sellele järgnev majandustegevus ei vasta toetuse saamiseks esitatud nõuetele, märgitakse kontroll-lehel, millised nõuded ei ole täidetud ja milliste andmete põhjal mittenõuetekohasus kindlaks tehti.

  (3) Taotleja või taotluse mittevastavaks tunnistamise korral tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus.

§ 161.  Taotluste hindamine ja paremusjärjestuse moodustamine

  (1) PRIA hindab nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi “Struktuuritoetuse seaduse” § 20 lõike 3 kohaselt.

  (2) Taotlusi hinnatakse lisas 8 toodud hindamiskriteeriumide alusel.

  (3) Taotluste paremusjärjestuse moodustamisel loetakse paremaks suurema hindepunktide summa saanud taotlus.

  (4) Võrdse hindepunktide summa saanud taotluste korral loetakse paremaks taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal madalama võlakordaja näitajaga taotleja taotlus.
[RTL 2006, 69, 1277 - jõust. 22.09.2006]

§ 17.  Taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmine

  (1) “Struktuuritoetuse seaduse” § 20 lõike 3 alusel kuuluvad rahuldamisele hindamise tulemusel moodustatud taotluste paremusjärjestuse alusel parimad taotlused, mis on saanud vähemalt 1/4 punkti maksimaalsest koondhindest ja mille rahastamise summa ei ületa taotluste rahastamise eelarvet.

  (2) PRIA peadirektor teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse “Struktuuritoetuse seaduse” § 20 lõike 3 alusel 90 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtaja lõppemisest.

  (3) PRIA võib taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse tegemise tähtaega pikendada 120 tööpäevani arvates taotluse esitamise tähtaja lõppemisest, teatades taotlejale otsuse tegemise tähtaja pikendamisest lõikes 2 nimetatud tähtaja jooksul.

  (4) Kui taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole võimalik või põhjendatud, võib PRIA teha taotluse osalise rahuldamise otsuse “Struktuuritoetuse seaduse” § 20 lõike 6 alusel.

  (5) Taotlus jäetakse rahuldamata “Struktuuritoetuse seaduse” § 20 lõike 3 või 6 alusel.

  (6) Kui ettevalmistav töö ei vasta § 5 lõigetes 5 ja 6 ning § 7 lõike 1 punktis 2 sätestatud nõuetele või kui esinevad “Struktuuritoetuse seaduse” § 19 lõikes 4 toodud alused, jäetakse taotlus rahuldamata ettevalmistava töö osas.

  (7) PRIA saadab taotlejale taotluse rahuldamata jätmise otsuse koopia viie tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest posti teel väljastusteatega tähtkirjaga.

  (8) Toetuse saaja põhjendatud avalduse esitamise korral võib PRIA “Struktuuritoetuse seaduse” § 20² kohaselt taotluse rahuldamise otsust muuta ja selle kehtetuks tunnistada 30 tööpäeva jooksul arvates avalduse saamisest.
[RTL 2006, 69, 1277 - jõust. 22.09.2006]

§ 18.  Toetuse vastuvõtmise kinnitamine

  (1) “Struktuuritoetuse seaduse” § 201 lõike 2 kohaselt saadab PRIA toetuse saajale kinnituskirja kahes eksemplaris ja kulude deklareerimiseks lisas 6 toodud väljamaksetaotluse vormi (edaspidi kuludeklaratsioon) posti teel väljastusteatega tähtkirjaga.

  (2) Toetuse kasutamise tingimusteks on eelkõige:
  1) toetuse vastuvõtmine;
  2) toetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle järelevalve teostamise võimaldamine;
  3) tegevuse jätkamine alal, mille kohta toetust taotletakse, vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
  4) investeeringuobjekti säilitamine ja sihipärane kasutamine vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
  5) saadud raha toetuse mittesihipärase kasutamise korral PRIA nõudmisel tagasimaksmine;
  6) “Struktuuritoetuse seaduse” § 41 lõikes 3 nimetatud muude kohustuste täitmine;
  7) PRIA määratud tähtajal “Struktuuritoetuse seaduse” § 7 lõike 3 alusel kehtestatud tingimustel ja korras PRIA-le toetuse mõju hindamiseks kirjalike andmete esitamine viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.

  (3) Kui toetuse saaja on nõus kinnituskirjas sätestatud tingimustega, kirjutab ta kinnituskirjale alla, märgib allakirjutamise kuupäeva ja tagastab kinnituskirja ühe eksemplari PRIA-le posti teel väljastusteatega tähtkirjaga 15 kalendripäeva jooksul arvates kinnituskirja saamisest.
[RTL 2006, 69, 1277 - jõust. 22.09.2006]

§ 19.  Muudatustest teavitamine

  Toetuse saaja teavitab kirjalikult PRIA-t:
  1) oma postiaadressi või kontaktandmete muutumisest;
  2) äriühingu osa või aktsia võõrandamisest või liikmelisuse muutustest;
  3) ettevõtte töötajate arvu suurenemisest üle 9 ning aastakäibe ja aastabilansi kogumahu suurenemisest üle 31 293 200 krooni;
  4) ettevõtja ümberkujundamisest, ühendamisest ja jagamisest ning ettevõtte või selle osa üleminekust;
  5) investeeringuobjektiga seotud muutustest;
  6) muudest toetuse saamise või toetuse kasutamisega seotud asjaoludest, mille tõttu toetuse taotluses esitatud andmed ei ole enam täielikud või õiged.
[RTL 2006, 69, 1277 - jõust. 22.09.2006]

5. peatükk TOETUSE VÄLJAMAKSETE TEOSTAMISE TINGIMUSED 

§ 20.  Investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamine

  (1) Toetuse saaja teeb vastavalt projektile investeeringu ja esitab investeeringut tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta. PRIA teatab investeeringu teostamist tõendavate dokumentide esitamise tähtaja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded samaaegselt toetuse taotluste esitamise tähtajaga.

  (2) Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja PRIA-le «Struktuuritoetuse seaduse» § 11 lõike 2 punkti 2 alusel kehtestatud tingimustel ja korras pärast projekti täielikku või osadena teostamist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist, kuid mitte varem kui pärast kinnituskirjale allakirjutamist, kuludeklaratsiooni koos järgmiste dokumentidega:
  1) isiku, kellelt taotleja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud arve-saatelehe või arve koopia;
  2) kui investeeringuobjektiks on ehitis, siis isiku, kellelt taotleja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud osutatud teenuse või tehtud töö või müüdud kauba üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi koopia;
  3) punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve koopial märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse koopia.

  (3) Kapitalirendi (liising) puhul esitab toetuse saaja PRIA-le pärast investeeringu täielikku või osadena teostamist ja selle eest tasumist kapitalirendi lepingus ettenähtud korras, kuid mitte varem kui pärast kinnituskirjale allakirjutamist, toetuse väljamaksmiseks kuludeklaratsiooni koos järgmiste dokumentidega:
  1) isiku, kellelt kapitalirendile andja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud arve-saatelehe või arve koopia;
  2) kapitalirendile andja ja toetuse saaja vahel sõlmitud kapitalirendi lepingu ja maksegraafiku koopia;
  3) punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve koopial märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse koopia.

  (31) Kapitalirendile andjaks võib olla “Krediidiasutuste seaduse” alusel ja korras tegutsev krediidiasutus või tema konsolideerimisgruppi kuuluv finantseerimisasutus.

  (4) Ettevalmistavate tööde puhul esitab toetuse saaja PRIA-le kuludeklaratsiooni koos järgmiste dokumentidega:
  1) isiku, kellelt taotleja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud arve-saatelehe või arve koopia;
  2) punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve koopial märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse koopia.

  (5) Lõike 2 punktis 1, lõike 3 punktis 1 ning lõike 4 punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve koopial näidatud tehingu sisu peab vastama arve väljastanud isiku hinnapakkumisele.

  (6) Investeeringu teostamist ei tohi alustada ja investeeringu teostamist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem, kui toetuse taotluse esitamisele vahetult järgneval päeval.
[RTL 2006, 69, 1277 - jõust. 22.09.2006]

§ 21.  Järelevalve

  (1) PRIA kontrollib enne toetuse väljamaksmist toetuse saaja esitatud investeeringu eest täielikku või osadena tasumist tõendava kuludeklaratsiooni ja sellele lisatud dokumentide ning nendes esitatud andmete õigsust ja nõuetekohasust «Struktuuritoetuse seaduse» § 25 lõike 2 alusel.

  (2) PRIA järelevalveametnikul on ametitõendi esitamisel õigus viibida toetuse saaja nõusolekul tema ettevõttes, sealhulgas hoonetes ja kinnisasjal, nõuda investeeringuobjekti ja muude toetuse saamiseks esitatud nõuete täitmist ja nende vastavust taotlusele ning nõuda investeeringuobjekti lõikes 1 nimetatud asjaolude kontrollimiseks vajalike dokumentide esitamist, sealhulgas:
  1) investeeringuobjekti omandiõigust tõendavat dokumenti;
  2) kapitalirendi puhul kasutusõigust kinnitavat dokumenti;
  3) ehitise korral kasutusluba;
  4) “Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” §-s 7 nimetatud tegevusluba;
  5) lisa 1 punktis 4 nimetatud investeeringuobjektide ning lisa 1 punkides 3.3 ja 3.4 nimetatud kaupluse ja rändkaupluse puhul «Toiduseaduse» §-s 10 nimetatud tunnustamise otsust;
  6) raamatupidamisdokumente.

  (3) PRIA järelevalveametnikul on ametitõendi esitamisel õigus viibida lõikes 1 nimetatud asjaolude kontrollimiseks selle isiku nõusolekul, kellelt toetuse saaja investeeringu tegemiseks tellis teenust või tööd või ostis kaupa, tema ettevõttes, sealhulgas hoonetes ja kinnisasjal ning kontrollida dokumente kohapeal.

  (4) Järelevalveametnik koostab järelevalvetoimingu tulemuste kohta kontroll-akti, mille allkirjastavad järelevalveametnik ja taotleja või isik, kellelt toetuse saaja investeeringu tegemiseks tellis teenust või tööd või ostis kaupa.
[RTL 2006, 69, 1277 - jõust. 22.09.2006]

§ 22.  PRIA ettekirjutus

  PRIA peadirektoril on õigus «Struktuuritoetuse seaduse» § 25 lõike 2 punkti 5 alusel ja korras teha toetuse saajale järelevalve käigus avastatud puuduste kõrvaldamiseks ettekirjutusi.
[RTL 2006, 69, 1277 - jõust. 22.09.2006]

§ 23.  Toetuse maksmine ja maksmisest keeldumine

  (1) Toetus makstakse välja «Struktuuritoetuse seaduse» § 11 lõike 2 punkti 2 alusel kehtestatud tingimustel ja korras.

  (2) PRIA peadirektor teeb toetuse maksmise või maksmisest keeldumise otsuse. Maksmisest keeldumist tuleb otsuses põhjendada. Toetuse maksmisest keeldumise otsus tehakse 25 tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmisest keeldumise aluseks olevast asjaolust teadasaamisest. Toetuse maksmise otsus tehakse sellise aja jooksul, et oleks võimalik kanda toetusraha toetuse saaja arveldusarvele või kapitalirendi korral toetuse saaja poolt nimetatud kapitalirendile andja arveldusarvele kolme kuu jooksul määruse § 20 lõigetes 2, 3 või 4 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamise päevast arvates.

  (3) Toetust ei maksta, kui:
  1) toetuse saaja ei ole investeeringuobjekti või selle osa eest tasunud või ei ole esitanud nõuetekohaseid investeeringut tõendavaid dokumente ettenähtud tähtajaks vastavalt määruse § 20 lõikele 1;
  2) toetuse saaja tegevus ei vasta määruse §-s 4 sätestatud nõuetele;
  3) investeeringuobjekti kasutamine ei vasta toetuse saamiseks ettenähtud nõuetele;
  4) toetuse saaja on jätnud kinnituskirja määruse § 18 lõikes 3 sätestatud tähtpäevaks tagastamata;
  5) toetuse saaja, kellele järelevalve käigus avastatud puuduse kõrvaldamiseks on tehtud ettekirjutus, on jätnud ettekirjutuse tähtpäevaks täitmata.

  (4) Toetust ei maksta ettevalmistava töö osas, kui ilmnevad määruse § 17 lõikes 6 toodud asjaolud või kui toetuse saaja ei ole ettevalmistava töö kohta esitanud nõuetekohaseid investeeringut tõendavaid dokumente ettenähtud tähtajaks § 20 lõike 1 kohaselt.

  (5) Kui toetust ei maksta lõikes 3 toodud asjaolude ilmnemisel, siis ei hüvitata toetuse saajale tehtud kulutusi ka ettevalmistava töö osas.

  (6) PRIA saadab toetuse saajale toetuse maksmisest keeldumise otsuse koopia otsuse tegemisest arvates kolme tööpäeva jooksul posti teel väljastusteatega tähtkirjaga.
[RTL 2006, 69, 1277 - jõust. 22.09.2006]

§ 24.  Dokumentide säilitamine

  (1) Määruse alusel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata. Nimetatud dokumente säilitatakse PRIA-s vähemalt 2015. aasta 31. detsembrini ning «Arhiiviseaduse» nõuete kohaselt.

  (2) Toetuse taotlemise ja projekti teostamisega seotud dokumente säilitab ka toetuse saaja 2015. aasta 31. detsembrini.

§ 25.  [Kehtetu – RTL 2006, 69, 1277 - jõust. 22.09.2006]

Lisa 3

Lisa 13248983 Lisa 1

Lisa 13248981 Lisa 2

Lisa 13248973 Lisa 4

Lisa 13248972 Lisa 5

Lisa 13248969 Lisa 6

Lisa 13248980 Lisa 7

Lisa 13248982 Lisa 8

/otsingu_soovitused.json