Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Ukraina Ministrite Kabineti vaheline kokkulepe koostööst sertifitseerimistulemuste vastastikuses tunnustamises

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT II 1997, 36, 121

Eesti Vabariigi valitsuse ja Ukraina Ministrite Kabineti vaheline kokkulepe koostööst sertifitseerimistulemuste vastastikuses tunnustamises

Vastu võetud 20.02.1997

Vabariigi Valitsuse 18.02.1997 korraldus nr 145 kokkleppe eelnõu heakskiitmise kohta

 

Eesti Vabariigi valitsus ja Ukraina Ministrite Kabinet, edaspidi lepingupooled,

arvestades mõlemapoolset huvi garanteerida vastastikku tarnitavate toodete kvaliteet ja ohutus,

tunnistades vajadust teostada toodete, protsesside, teenuste ja kvaliteedisüsteemide kohustuslikku vastavushindamist (edaspidi sertifitseerimist) kooskõlastatult,

leppisid kokku alljärgnevas:

Artikkel 1

Käesoleva kokkuleppe rakendamisel juhinduvad lepingupooled Eesti Vabariigi ja Ukraina õigusaktidest.

Artikkel 2

Sertifitseerimistööde tulemuste tunnustamine toimub täiendavate kokkulepete, protokollide ja programmide alusel, mis muu hulgas näevad ette:
   -- toodete ja kvaliteedi tagamise süsteemide normdokumentide järk-järgulist harmoniseerimist Euroopa ja rahvusvaheliste standardite ja eeskirjade alusel;
   -- püüdlust harmoniseerida sertifitseerimissüsteemid Euroopa ja rahvusvaheliste süsteemidega;
    -- Eesti Vabariigi sertifitseerimisasutuste ja katselaborite akrediteerimist Ukraina riiklikus sertifitseerimissüsteemis (sertifitseerimissüsteemis Ukr. SEPRO) kooskõlas Ukraina siseriiklike akrediteerimise eeskirjade ja protseduuridega eesmärgiga välja anda Ukraina poolt tunnustatud vastavuse sertifikaate ja katsetuste protokolle;
    -- Ukraina sertifitseerimisasutuste ja katselaborite akrediteerimist Eesti sertifitseerimis-süsteemis kooskõlas Eesti siseriiklike akrediteerimise eeskirjade ja protseduuridega eesmärgiga välja anda Eesti poolt tunnustatud vastavuse sertifikaate ja katsetuste protokolle;
    -- audiitorite koolitamist ja atesteerimist, tehniliste ekspertide (assessorite) registreerimist;
    -- vastastikku tarnitavate toodete kohta käivate normdokumentide ja nende muutmisest informatsiooni vahetamist.

Artikkel 3

Käesolev kokkulepe laieneb vastastikku tarnitavatele toodetele, mis kuuluvad kohustuslikule sertifitseerimisele mõlema lepingupoole sertifitseerimissüsteemides.

Lepingupooled vahetavad kohustuslikule sertifitseerimisele kuuluvate toodete nimekirju vähemalt kolm kuud enne nende jõustumist, samuti sertifitseerimissüsteemides akrediteeritud sertifitseerimisasutuste ja katselaborite ning kohustuslikuks sertifitseerimistöödeks volitatud asutuste nimekirju.

Artikkel 4

Kui ühe lepingupoole akrediteeritud või volitatud asutuse käesoleva kokkuleppe alusel sertifitseeritud toode ei vasta kohustuslikele nõuetele, on teise lepingupoole akrediteeritud või volitatud asutusel õigus sertifikaadi kehtivus oma riigis peatada, informeerides sellest viivitamatult teise lepingupoole vastavat asutust. Sertifikaadi kehtivus taastatakse lepingupoolte akrediteeritud või volitatud asutuste vastastikusel kokkuleppel.

Artikkel 5

Tootja vastutab toote ohutuse eest, algsertifikaadi väljastanud asutus vastutab sertifikaadis sisalduva informatsiooni õigsuse eest.

Artikkel 6

Lepingupooled osalevad iseseisvalt rahvusvahelistes sertifitseerimissüsteemides. Käesolev kokkulepe ei riku lepingupooltele rahvusvaheliste sertifitseerimissüsteemide eeskirjade kohaselt laienevaid õigusi ja kohustusi.

Artikkel 7

Käesolev kokkulepe ei riku lepingupoolte teiste rahvusvaheliste lepingute ja kokkulepetega saadud õigusi ja võetud kohustusi.

Artikkel 8

Lepingupooled määravad käesoleva kokkuleppe täitmise eest vastutavateks volitatud ametkondadeks:
   Eesti Vabariigis -- Eesti Vabariigi Majandusministeerium;
   Ukrainas -- Ukraina Riiklik Standardiseerimis-, Metroloogia- ja Sertifitseerimiskomitee.

Artikkel 9

Lepingupooled tagavad käesoleva kokkuleppe raames saadava dokumentatsiooni ja informatsiooni konfidentsiaalsuse. Informatsiooni võib kolmandale riigile edastada ainult informatsiooni edastanud lepingupoole nõusolekul.

Artikkel 10

Käesoleva kokkuleppe tõlgendamise ja täitmisega seotud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel või lepingupoolte volitatud esindajate töökohtumistel.

Artikkel 11

Käesolev kokkulepe jõustub selle allakirjutamise päeval ja kehtib viis aastat.

Lepingupool võib kokkuleppe denonsseerida teisele lepingupoolele saadetava kirjaliku teatega. Denonsseerimine jõustub teisele lepingupoolele kirjaliku teate laekumisest kuue kuu möödumisel.

Alla kirjutatud Kiievis 20. veebruaril 1997. a. kahes eksemplaris, kumbki eesti, ukraina ja vene keeles. Kõik tekstid on autentsed. Kokkuleppe teksti tõlgendamisest tulenevate erimeelsuste puhul võtavad lepingupooled aluseks venekeelse teksti.

Eesti Vabariigi valitsuse nimel
Tiit VÄHI

Ukraina Ministrite Kabineti nimel
Pavlo LAZARENKO

Lisa Kokkuleppe venekeelne tekst

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json