Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Itaalia Vabariigi valitsuse vaheline investeeringute soodustamise ja kaitse leping

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.05.2000
Avaldamismärge:RT II 1997, 49, 130

Eesti Vabariigi valitsuse ja Itaalia Vabariigi valitsuse vaheline investeeringute soodustamise ja kaitse leping

Vastu võetud 20.03.1997

Eesti Vabariigi valitsuse ja Itaalia Vabariigi valitsuse vahelise investeeringute soodustamise ja kaitse lepingu ratifitseerimise seadus

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu lõppemise kohta

 


Eesti Vabariigi valitsus ja Itaalia Vabariigi valitsus (edaspidi nimetatud lepingupooled),

soovides luua soodsaid tingimusi kahe maa paremaks majanduslikuks koostööks, esmajoones seoses ühe lepingupoole investeerijate kapitali investeerimisega teise lepingupoole territooriumil;

ja

olles veendunud, et rahvusvahelistel lepingutel põhinev investeeringute soodustamine ja neile vastastikuse kaitse andmine aitab kaasa mõlema lepingupoole ettevõtluse arengule,

lepivad käesolevaga kokku alljärgnevas:

Artikkel 1. Definitsioonid

Käesolevas lepingus:

1. «Investeering» tähendab igasugust vara, mis ühe lepingupoole füüsiline või juriidiline isik on enne või pärast käesoleva lepingu jõustumist investeerinud teise lepingupoole territooriumil kooskõlas viimase seaduste ja määrustega, ning sõltumata valitud õiguslikust vormist.

Arvestades eelöeldut üldreeglina, sisaldab termin «investeering» eelkõige, kuid mitte ainult:
a) vallas- ja kinnisvara ning iga asjaõigust, sealhulgas esemelisi tagatisi, nagu registreeritud pandid, käsipandid ja kinnipidamisõigused, nende investeeritavas ulatuses;
b) aktsiaid, võlakirju, kapitaliosalust või mis tahes teisi krediidiinstrumente, aga ka riigi võlakirju;
c) rahalise tagatisega laenud või laenud investeeringuga seotud majanduslikku väärtust omavate teenindusõiguste eest, aga ka reinvesteeritud tulusid ja kapitalitulusid;
d) autoriõigusi, kaubamärke, patente, tööstusdisainlahendusi ja teisi intellektuaalse ja tööstusomandi õigusi, oskusteavet, ärisaladusi, ärinimesid ja firma väärtust;
e) seadusest või lepingust tulenevat majanduslikku õigust ning iga litsentsi ja müügiõigust, mis on antud kooskõlas majanduslikku tegevust reguleerivate sätetega, sealhulgas õigust otsida, kaevandada ja kasutada loodusvarasid;
f) alginvesteeringu väärtuse suurenemist.

Mis tahes muutus investeeringu vormis ei mõjuta selle olemust investeeringuna.

2. Termin «investeerija» tähendab ühe lepingupoole füüsilist või juriidilist isikut, kes investeerib teise lepingupoole territooriumil; samuti välismaiseid tütarettevõtjaid, filiaale ja esindusi, mida kontrollivad eeltoodud füüsilised või juriidilised isikud.

3. Termin «füüsiline isik» tähendab kummagi lepingupoole jaoks füüsilisi isikuid, kellel on ühe lepingupoole kodakondsus selle riigi seaduste kohaselt.

4. Termin «juriidiline isik» tähendab kummagi lepingupoole jaoks iga õigussubjekti, kelle peakontor asub ühe lepingupoole territooriumil ja kes on asutatud vastavalt selle lepingupoole seadustele, nagu näiteks avalik-õiguslikud juriidilised isikud, äriühingud, sihtasutused ja mittetulundusühingud, olenemata sellest, kas nende vastutus on piiratud või mitte.

5. Termin «tulu» tähendab investeeringule juurdekasvanud summasid, esmajoones kasumeid, intresse, intressitulu, kapitalitulu, dividende, rojalteid või makseid abi ja tehniliste teenuste eest, ning mis tahes makseid asjade või teenuste kujul.

6. Termin «territoorium» tähendab peale maismaapiiride sisse jäävate alade ka merealasid. Viimane hõlmab nii veealasid kui veealuseid alasid, mille suhtes lepingupoolel on vastavalt rahvusvahelisele õigusele suveräniteet ja suveräänsed või jurisdiktsioonilised õigused.

7. «Investeeringute kokkulepe» tähendab lepingupoole või tema esindaja ja teise lepingupoole investeerija kokkulepet investeeringute kohta.

Artikkel 2. Investeeringute soodustamine ja kaitsmine

1. Kumbki lepingupool soodustab teise lepingupoole investeerijaid investeerima oma territooriumil.

2. Ühe lepingupoole investeerijatel on õigus investeerida teise lepingupoole territooriumil vähemalt sama soodsatel tingimustel, nagu on sätestatud artikli 3 lõikes 1.

3. Kumbki lepingupool tagab igal ajal teise lepingupoole investeerija investeeringutele õiglase ja erapooletu käsitluse.

Kumbki lepingupool kindlustab, et tema territooriumil teise lepingupoole investeerijate tehtud investeeringu juhtimise, säilitamise, kasutamise, ülekandmise, sellest tulu saamise või selle loovutamise suhtes ei võeta mingeid õigustamatuid ega diskrimineerivaid meetmeid.

4. Kumbki lepingupool loob ja säilitab oma territooriumil õigusliku raamistiku, mis tagab investeerijatele nende jätkuva õiguspärase kohtlemise ning iga üksiku investeerija suhtes võetud kohustuste heauskse täitmise.

Artikkel 3. Rahvuslik käsitlus ja enamsoodustatud riigi säte

1. Kumbki lepingupool annab oma territooriumil teise lepingupoole investeerijate tehtud investeeringutele ja investeeringust saadavatele tuludele vähemalt sama soodsa käsitluse, kui see, mille ta on andnud oma riigi kodanike või kolmanda riigi investeerijate tehtud investeeringutele või neist saadavatele tuludele.

2. Kui siseriiklike seaduste või rahvusvaheliste kohustustega luuakse soodsam käsitlus, kui on ette nähtud käesolevas lepingus, antakse see käsitlus vastava lepingupoole investeerijatele ka lõpetamata suhetes.

3. Käesoleva artikli lõigete 1 ja 2 tingimused ei viita eelistele ja privileegidele, mida üks lepingupool võib anda kolmanda riigi investeerijatele kas selle tõttu, et nad on tolli- või majandusliidu, ühisturu, vabakaubanduspiirkonna, regionaalse või subregionaalse kokkuleppe või rahvusvahelise mitmepoolse majanduslepingu osalised või topeltmaksustamise vältimiseks või piirikaubanduse soodustamiseks sõlmitud lepingute osalised.

Artikkel 4. Kahjude hüvitamine

Kui ühe lepingupoole investeerijate investeeringud kannavad teise lepingupoole territooriumil kahju sõja või muu relvastatud kokkupõrke, kehtestatud eriolukorra, sisemiste rahutuste või teiste sarnaste sündmuste tõttu, võimaldab lepingupool, kelle territooriumil investeering kahju kandis, hüvitist vastavalt kahjude ulatusele, olenemata sellest, kas kahju põhjustasid valitsusele alluvad jõud või teised isikud. Hüvitusmaksed peavad olema vabalt ülekantavad ilma põhjendamatu viivituseta. Asjaomastele investeerijatele antakse sama käsitlus kui teise lepingupoole kodanikele ja igal juhul vähemalt sama soodus käsitlus kui kolmandate riikide investeerijatele.

Artikkel 5. Riigistamine ja sundvõõrandamine

1. Käesolevas lepingus käsitletavate investeeringute suhtes ei võeta mingeid meetmeid, mis võiksid piirata investeeringute omamist, valdamist, käsutamist või kasutamist alaliselt või ajutiselt, välja arvatud juhul, mis on eraldi sätestatud kehtivates siseriiklikes seadustes ja/või kohtute või tribunalide otsustes ja määrustes.

2. Ühe lepingupoole investeerijate investeeringuid ei riigistata, sundvõõrandata ega rekvireerita ning nende suhtes ei võeta muid samasuguse toimega meetmeid teise lepingupoole territooriumil ei de jure ega de facto, otseselt ega kaudselt, välja arvatud avalikel eesmärkidel või riiklikes huvides ning kohese, täieliku ja piisava hüvitise vastu. Abinõud ei või olla diskrimineerivad ning nad peavad olema rakendatud õigusnormide ja seaduses sätestatud protseduuride kohaselt.

3. Õiglane hüvitis määratakse kindlaks investeeringu tegeliku turuväärtuse alusel vahetult enne riigistamise või sundvõõrandamise otsuse väljakuulutamist või avalikustamist.

Juhul kui lepingupoole ja tema territooriumil investeerija vahel tekib riigistamise või sundvõõrandamise käigus lahkarvamusi, võetakse hüvitamise aluseks samad lähteandmed ja vahetuskursid, mida arvestati investeeringu tegemisel.

Kõigi selliste hüvitamiste korral rakendatakse vahetuskursse, mis olid jõus riigistamise või sundvõõrandamise otsuse väljakuulutamise või avalikustamise hetkele vahetult eelneval päeval.

4. Kitsendamata eelneva lõikega sätestatut, tuleb juhul, kui riigistamise, sundvõõrandamise või sarnaste abinõude objektiks on väliskapitaliga firma, investeerija osalust hinnata investeeringu tegemise valuutas ja mitte madalamas väärtuses esialgsest investeeringust, mis on suurenenud kapitali juurdekasvu ja selle ümberhindamise, jaotamata kasumi ja reservfondide kaudu ning vähenenud kapitali alanemise ja kahjude tõttu.

5. Hüvitist võib pidada vastavaks, kui ta on makstud samas valuutas, milles investeering tehti, juhul kui see valuuta on või jääb konverteeritavaks. Vastasel korral makstakse hüvitis mingis muus investeerijale aktsepteeritavas valuutas.

6. Hüvitist võib pidada õigeaegseks, kui see makstakse põhjendamatute viivitusteta, kuid igal juhul ühe kuu jooksul.

7. Hüvitis sisaldab 6 kuu LIBOR-i baasil arvutatud intresse arvates riigistamise või sundvõõrandamise päevast maksmise päevani.

8. Kummagi lepingupoole vastav haldus- või kohtuasutus peab teise lepingupoole kodaniku või äriühingu, kes väidab, et kõik või osa tema investeeringust on sundvõõrandatud, taotlusel selle asja uuesti läbi vaatama ja kindlaks tegema, kas selline sundvõõrandamine on toimunud. Kui see on toimunud, siis otsustab haldus- või kohtuasutus, kas sundvõõrandamine ja sellele järgnev hüvitis on vastavuses rahvusvahelise õiguse põhimõtetega, ning hindab teisi olukorraga seotud asjaolusid.

9. Käesoleva artikli lõikes 2 sätestatu kehtib ka kasumite suhtes, mis on lisandunud investeeringule ja lõpetamise korral ka likvideerimise tuludele.

10. Kui peale sundvõõrandamist ei kasutatud investeeringut eesmärgipäraselt, on investeerijal või tema volinikel õigus sundvõõrandatud vara selle turuväärtuse alusel tagasi osta.

Artikkel 6. Kapitali, kasumite ja tulu repatrieerimine

1. Kumbki lepingupool tagab, et teise lepingupoole investeerijad võivad põhjendamatu viivituseta ükskõik millises konverteeritavas valuutas välisriikidesse üle kanda:
a) kapitali ja lisakapitali, sealhulgas reinvesteeritud tulu, mida kasutatakse investeeringute säilitamiseks ja suurendamiseks;
b) puhastulu, dividende, rojalteid, makseid abi ja tehniliste teenuste eest, intresse ja teisi kasumeid;
c) investeeringu täielikust või osalisest müügist või täielikust või osalisest likvideerimisest saadavat tulu;
d) investeeringutega seotud laenude tagasimaksmiseks ja laenudega seonduvate intresside tasumiseks ettenähtud summasid;
e) tasusid ja toetussummasid, mida makstakse teise lepingupoole kodanikele esimese lepingupoole territooriumil oleva investeeringuga seoses tehtud töö ja osutatud teenuste eest, kehtivates siseriiklikes õigusaktides sätestatud mahus ja viisil.

2. Piiramata artikli 3 ulatust, kohustuvad lepingupooled andma käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud ülekannetele sama soodsa käsitluse, kui on antud kolmandate riikide investeerijate investeeringutele, juhul kui see on soodsam käesolevas lepingus sätestatust.

Artikkel 7. Subrogatsioon

Kui üks lepingupool või tema esindaja on andnud mitteäriliste riskide osas garantii investeeringule, mille tema investeerija on teinud teise lepingupoole territooriumil, ja on nimetatud investeerijale selle garantii alusel teinud väljamakse, tunnustab teine lepingupool investeerija õiguste üleandmist esimesena mainitud lepingupoolele või tema esindajale. Lepingupoolele või tema esindajale tulenevalt õiguste üleandmisest ülekantavate maksete kohta kehtivad käesoleva lepingu artiklite 4, 5 ja 6 sätted.

Artikkel 8. Ülekande protseduurid

1. Artiklites 4, 5, 6 ja 7 nimetatud ülekanded tehakse põhjendamatu viivituseta, kuid igal juhul kuue kuu jooksul pärast kõigi rahaliste kohustuste täitmist, konverteeritavas valuutas. Investeerija teeb ülekanded pangale ülekande korralduse andmise päeva ametliku vahetuskursi alusel. Erandiks on siin artikli 5 lõikes 3 sätestatu, mis käsitleb riigistamise ja sundvõõrandamise korral rakendatavat vahetuskurssi.

2. Eelmises lõikes käsitletud rahalised kohustused loetakse täidetuks, kui investeerija on täitnud kõik formaalsed protseduurid, mis on sätestatud selle lepingupoole seadustega, kelle territooriumil investeeriti.

Artikkel 9. Investeerija ja lepingupoole vaidluste lahendamine

1. Igasugune investeeringuid puudutav vaidlus ühe lepingupoole ja teise lepingupoole investeerija vahel, sealhulgas vaidlused hüvitise suuruse üle, lahendatakse võimaluse korral rahumeelselt.

2. Juhul kui investeerija ja ühe lepingupoole esindaja on sõlminud investeeringute kokkuleppe, rakendatakse selles kokkuleppes ettenähtud protseduuri.

3. Juhul kui selliseid vaidlusi ei saa lahendada rahumeelselt kuue kuu jooksul arvates kirjaliku lahendustaotluse esitamise päevast, võib asjaomane investeerija vaidlusküsimuse omal valikul esitada lahendamiseks:
a) lepingupoole kohtule, kelle territoriaalsesse kohtualluvusse asi kuulub;
b) ad hoc arbitraažikohtule, vastavalt ÜRO Rahvusvahelise Kaubandusõiguse Komisjoni (UNCITRAL) arbitraažiregulatsioonile; lepingupool, kelle territooriumil investeeriti, kohustub arvestama arbitraažipoolset soovitust;
c) Rahvusvahelisele Investeeringutealaste Vaidluste Lahendamise Keskusele, et rakendada arbitraažiprotseduure vastavalt 18. märtsi 1965 Washingtoni konventsioonile «Investeeringutealaste vaidluste lahendamisest riikide ja teiste riikide kodanike vahel».

4. Lepingupooled hoiduvad läbirääkimistest diplomaatiliste kanalite kaudu ükskõik millise arbitraažiprotsessi puudutava küsimuse või käimasoleva kohtuliku protseduuri üle kuni need protseduurid on lõpetatud ja kui ühel lepingupoolel ei ole võimalik täita arbitraažikohtu või kohtu otsust ettenähtud aja jooksul või aja jooksul, mida näeb ette selle asja suhtes kohane rahvusvahelise või siseriikliku õiguse norm.

Artikkel 10. Lepingupoolte vaheliste vaidluste lahendamine

1. Lepingupooled lahendavad kõik käesoleva lepingu tõlgendamise või rakendamisega seotud vaidlused võimaluse korral rahumeelselt diplomaatiliste kanalite kaudu.

2. Juhul kui vaidlust ei õnnestu lahendada kuue kuu jooksul arvates kuupäevast, mil üks lepingupool teatab vaidlusest kirjalikult teisele lepingupoolele, antakse vaidlusküsimus ühe lepingupoole palvel käesolevas artiklis sätestatud ad hoc arbitraažikohtule.

3. Arbitraažikohus moodustatakse alljärgnevalt: kahe kuu jooksul arvates arbitraažitaotluse vastuvõtmisest nimetab kumbki lepingupool kohtu ühe liikme. Seejärel valivad need kaks liiget kolmanda riigi kodaniku kohtu eesistujaks. Kohtu eesistuja määratakse kolme kuu jooksul pärast teiste liikmete nimetamist.

4. Kui käesoleva artikli lõikes 3 osutatud tähtaegade jooksul ei ole vajalikud määramised tehtud, võib kumbki lepingupool muu kokkuleppe puudumisel paluda Rahvusvahelise Kohtu presidendil teha vajalikud määramised. Juhul kui president on ühe lepingupoole kodanik või kui ta mingil muul põhjusel ei saa täita nimetatud ülesannet, palutakse vajalikud määramised teha asepresidendil. Kui asepresident on ühe lepingupoole kodanik või kui ka tema ei saa täita nimetatud ülesannet, palutakse vajalikud määramised teha Rahvusvahelise Kohtu kõige vanemal liikmel, kes ei ole kummagi lepingupoole kodanik.

5. Arbitraažikohus teeb oma otsused häälteenamusega ja tema otsused on kohustuslikud. Kumbki lepingupool kannab oma kulud seoses arbitraažiga ja esindaja osalemisega arbitraažis. Eesistuja kulud ja ülejäänud kulud kannavad lepingupooled võrdsetes osades. Arbitraažikohus määrab ise oma protseduurireeglid.

Artikkel 11. Valitsustevahelised suhted

Käesoleva lepingu sätteid rakendatakse olenemata lepingupooltevahelistest diplomaatilistest või konsulaarsuhetest.

Artikkel 12. Teiste tingimuste rakendamine

1. Kui mingit küsimust reguleerivad nii käesolev leping kui mõni teine mõlema lepingupoole allakirjutatud rahvusvaheline leping või rahvusvahelise õiguse üldpõhimõtted, rakendatakse lepingupoolte ja nende investeerijate suhtes kõige soodsamaid tingimusi.

2. Kui üks lepingupool annab teise lepingupoole investeerijatele seaduste, määruste või muude eeskirjadega, eraldi lepingu, investeeringute lubamise või kokkuleppega käesolevas lepingus sätestatust soodsama käsitluse, kehtib kõige soodsam käsitlus.

3. Kui pärast investeeringu tegemist muudetakse selle lepingupoole seadustes, kelle territooriumil investeering tehtud on, investeeringute kaitse tingimusi, ei mõjuta see varasemate seaduste järgset kaitset.

Artikkel 13. Jõustumine

Käesolev leping jõustub kuupäeval, mil kaks lepingupoolt teatavad teineteisele kirjalikult oma põhiseaduslike protseduuride täitmisest.

Artikkel 14. Kestus ja lõppemine

1. Käesolev leping kehtib kümme aastat arvates jõustumisest. Lepingu kehtivusaeg pikeneb järgmiseks viieaastaseks perioodiks juhul, kui üks kahest lepingupoolest ei teata kirjalikult lepingu lõpetamisest vähemalt aasta enne lepingu lõppemise kuupäeva.

2. Enne käesoleva artikli lõikes 1 märgitud lepingu lõppemise kuupäeva tehtud investeeringute suhtes jäävad artiklite 1 kuni 12 sätted jõusse veel viieks aastaks pärast ülalmainitud kuupäeva.

Ülaltoodu kinnituseks on valitsuste täievolilised esindajad kirjutanud alla käesolevale lepingule.

Koostatud Roomas 20. märtsil 1997. aastal kahes originaaleksemplaris eesti, itaalia ja inglise keeles, kõik tekstid omavad võrdset jõudu. Eriarvamuste korral võetakse aluseks ingliskeelne tekst.

 

Eesti Vabariigi valitsuse nimel
Toomas Hendrik ILVES
Itaalia Vabariigi valitsuse nimel
Lamberto DINI

 

Protokoll


Eesti Vabariigi valitsuse ja Itaalia Vabariigi valitsuse vahelise investeeringute soodustamise ja kaitse lepingu allakirjutamisel leppisid lepingupooled kokku ka järgmistes sätetes, mida loetakse lepingu lahutamatuks osaks.

1. Üldsätted

Käesolev leping ja kõik selle sätted, mis käsitlevad investeeringuid, eeldusel et need on tehtud vastavuses selle lepingupoole seaduste ja määrustega, kelle territooriumil investeeriti, kehtivad ka allpool loetletud investeeringutega kaasnevatele tegevustele:
äriühingu, tema filiaalide, allharude, büroode, käitiste ning teiste äritegevuseks vajalike rajatiste loomine, kontroll, käigushoidmine, hooldus ja võõrandamine; lepingute sõlmimine, jõustamine ja täitmine; igasuguse omandi, sealhulgas intellektuaalse omandi omandamine, kasutamine, kaitse ja võõrandamine; vahendite laenamine; aktsiate ja teiste väärtpaberite ost, emiteerimine ja müük ning valuuta ost impordiks.

«Kaasnevad tegevused» hõlmavad muuhulgas veel järgmist:
a) frantsiise või litsentseeritud õigusi;
b) registreerimistunnistuste, litsentside, lubade ning teiste äritegevuse jaoks vajalike dokumentide saatmist ja nende viivitamatut väljastamist vastavalt lepingupoolte seadustele;
c) rahandusasutuste ning krediidi- ja valuutaturgude kasutamist;
d) rahandusasutuste raha kasutamist;
e) äritegevuse normaalseks juhtimiseks vajaliku varustuse, muuhulgas kontoritehnika ja autode importi ja paigaldamist, ning sel viisil imporditud varustuse ja autode väljavedu;
f) äriinformatsiooni levitamist;
g) turu-uuringute korraldamist;
h) kaubandusesindajate, sealhulgas agentide, konsultantide, turustajate (vahendajad, kes turustavad kaupu, mida nad ei ole ise tootnud) määramist ja nende sellealaseid teenuseid, nende osalust kaubandusmessidel ja teistel müügiedendusüritustel;
i) kaupade ja teenuste turustamist, sealhulgas sisemise jaotuse ja turustamissüsteemi kaudu, samuti ka reklaami ja otsekontakte ettevõtete ja üksikisikutega;
j) tasumist kaupade ja teenuste eest kohalikus valuutas;
k) liisinguteenuseid, mida osutatakse lepingupoolte territooriumil või territooriumile.

2. Viidates artiklile 2.

a) Lepingupoole esindaja võib sõlmida teise lepingupoole investeerijaga investeerimislepingu, kui viimase investeering selle lepingupoole territooriumil pakub riiklikku huvi. Nimetatud leping määratleb selle investeeringu jaoks eraldi õigusliku vahekorra.

b) Kumbki lepingupool ei kehtesta investeeringute tegemiseks, laiendamiseks või jätkamiseks eritingimusi, mis võiksid võtta üle või kehtestada piiranguid toodete müümisel sise- või välisturult või sätestada nõude, et kaubad peavad olema hangitud kohalikult turult, või sarnaseid tingimusi.

c) Kumbi lepingupool peab tagama tõhusad vahendid investeeringute ja investeeringute lepingutega seotud nõuete esitamiseks ja õiguste teostamiseks.

d) Kummagi lepingupoole kodanikel, kellele on antud õigus töötada teise lepingupoole territooriumil seoses käesoleva lepinguga kooskõlas tehtud investeeringutega, on õigus oma tööülesannete täitmiseks kohastele töötingimustele, kooskõlas selle lepingupoole seadustega, kelle territooriumile investeeriti.

e) Kumbki lepingupool annab oma territooriumil teise lepingupoole kodanikele ja nende perekonnaliikmetele, kelle tegevus on seotud käesolevas lepingus määratletud investeeringutega, oma õigusaktide kohaselt kõige soodsamad tingimused riiki sisenemiseks, seal viibimiseks, töötamiseks ja liikumiseks.

f) Vastavalt ühe lepingupoole kehtivatele õigusaktidele asutatud äriühing, mille aktsionärid/osanikud on teise lepingupoole investeerijad või mida kontrollivad teie lepingupoole investeerijad, võib vastavalt selle lepingupoole seadustele, kelle territooriumil investeeriti, värvata omal valikul tippjuhtkonda, olenemata nende isikute kodakondsusest.

3. Viidates artiklile 3.

Tooraine ja töödeldud materjalide, energia, kütuse ja toomisvahendite hankimise, müügi ja transpordiga seotud tegevusele, aga ka ükskõik millisele muule nendega seotud tehingule, mis on ühendatud käesoleva lepingu järgse ettevõtlusealase tegevusega, antakse kummagi lepingupoole territooriumil vähemalt sama soodne käsitlus, kui seal elavate kodanike või kolmanda investeerijate sarnastele tegevustele ja algatustele antud käsitlus.

4. Viidates artiklile 5.

Kõik ühe lepingupoole investeerijate investeeringute suhtes võetavad meetmed, mis vähendavad investeeringute finantsressursse või muud vara või põhjustavad olulist kahju investeeringu väärtusele, samuti kõik teised samasuguste tagajärgedega meetmed loetakse artikli 5 lõikes 1 sätestatud meetmeteks.

5. Viidates artiklile 9.

Artikli 9 lõike 3 punktile b vastav artibtraa viikase läbi vastavalt ÜRO Rahvusvahelise Kaubandusõiguse Komisjoni (UNCITRAL) arbitraažireeglitele, nagu on määratud ÜRO Peaassamblee 15. detsembri 1976 resolutsiooniga 31/98, aga ka vastavalt järgmistele tingimustele:

a) Arbitraažikohus koosneb kolmest kohtunikust. Kui nad pole kummagi lepingupoole kodanikud, on nad nende riikide kodanikud, millel on diplomaatilised suhted mõlema lepingupoolega.

Kohtunikud määrab, vajaduse korral vastavalt UNCITRAL'i regulatsioonidele, Stockholmi Koja Arbitraažiinstituudi president vastavalt tema sellekohastele volitustele. Arbitraaž toimub Stockholmis, juhul kui kaks arbitraažis osalevat poolt pole kokku leppinud teisiti.

b) Otsust tehes viitab Arbitraažikohus igal juhul käesoleva lepingu tingimustele ning lepingupoolte tunnustatud rahvusvahelise õiguse printsiipidele.

Arbitraaži otsuste tunnustamine ja täitmine lepingupoolte territooriumil oleneb lepingupoolte siseriiklikest seadustest kooskõlas asjakohaste rahvusvaheliste konventsioonidega, mille osapooled nad on.

Ülaltoodu kinnituseks on valitsuste volitatud esindajad kirjutanud alla käesolevale protokollile.

Koostatud Roomas 20. märtsil 1997. aastal kahes originaaleksemplaris eesti, itaalia ja inglise keeles, kõik tekstid on võrdselt autentsed. Lahkarvamuste korral võetakse aluseks ingliskeelne tekst.

 

Eesti Vabariigi valitsuse nimel
Toomas Hendrik ILVES
Itaalia Vabariigi valitsuse nimel
Lamberto DINI

 

Agreement between the Government of the Republic of Estonia and the Government of the Italian Republic on the Promotion and Protection of Investments


The Government of the Republic of Estonia and the Government of the Italian Republic (hereafter referred to as the Contracting Parties),

Desiring to establish favourable conditions for improved economic cooperation between the two Countries, and especially in relation to investment by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party;

and

acknowledging that promotion and mutual protection to such investment, based on international Agreements, will contribute to stimulating business ventures which foster the prosperity of both Contracting Parties,

Hereby agree as follows:

Article 1. Definitions

For the purposes of this Agreement:
1. The term “investment” shall be construed to mean any kind of asset invested, before or after the entry into force of this Agreement, by a natural or legal person of a Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, in conformity with the laws and regulations of that Contracting Party, irrespective of the legal form chosen.

Without limiting the generality of the foregoing, the term “investment” comprises in particular, but not exclusively:
(a) movable and immovable property and any ownership right in rem, including real guarantee rights on others’ property as mortgages, liens and pledges, to the extent that it can be invested;
(b) shares, debentures, equity holdings or any other instruments of credit, as well as public securities in general;
(c) credits for sums of money or any service right having an economic value connected with an investment, as well as reinvested incomes and capital gains;
(d) copyright, commercial trade marks, patents, industrial designs and other intellectual and industrial property rights, know-how, trade secrets, trade names and goodwill;
(e) any economic right accruing by law or by contract and any licence and franchise granted in accordance with the provisions in force on economic activities, including the right to search for, extract and exploit natural resources;
(f) any increase in value of the original investment.

Any modification in the form of the investment does not imply a change in the nature thereof.

2. The term “investor” shall be construed to mean any natural or legal person of a Contracting Party investing in the territory of the other Contracting Party as well as the foreign subsidiaries and affiliates and branches controlled by the above natural and legal persons.

3. The term “natural person”, in reference to either Contracting Party, shall be construed to mean any natural person holding the nationality of that State in accordance with its laws.

4. The term “legal person”, in reference to either Contracting Party, shall be construed to mean any entity having its head office in the territory of one of the Contracting Parties and established in accordance with the respective national legislation, such as public institutions, corporations, partnerships, foundations and associations, regardless of whether their liability is limited or not.

5. The term “income” shall be construed to mean the money accruing to an investment, including in particular profits or interests, interest income, capital gains, dividends, royalties or payments for assistance, technical services as well as any payments in kind.

6. The term “territory” shall be construed to mean, in addition to the zones contained within the land boundaries, the maritime zones. The latter also comprise the marine and submarine zones over which the Contracting Party exercises sovereignty, and sovereign or jurisdictional rights, under international law.

7. “Investment agreement” means an agreement between a Contracting Party or its Agency and an investor of the other Contracting Party concerning an investment.

Article 2. Promotion and Protection of Investments

1. Both Contracting Parties shall encourage investors of the other Contracting Party to invest in their territory.

2. Investors of one Contracting Party shall have the right of access to the investment activities, in the territory of the other Contracting Party, on a basis not less favourable than the one granted as per Article 3.1.

3. Both Contracting Parties shall at all times ensure just and fair treatment of the investment of investors of the other Contracting Party. Both Contracting Parties shall ensure that the management, maintenance, use, transformation, enjoyment or assignment of the investments effected in their territory by investors of the other Contracting Party, shall in no way be subject to unjustified or discriminatory measures.

4. Each Contracting Party shall create and maintain in its territory a legal framework apt to guarantee to investors the continuity of legal treatment, including the compliance, in good faith, of all undertakings assumed with regard to each specific investor.

Article 3. National Treatment and the Most Favoured Nation Clause

1. Both Contracting Parties, within the bounds of their own territory, shall offer investments effected by, and the income accruing to, investors of the other Contracting Party no less favourable treatment than that accorded to investments effected by, and income accruing to, its own nationals or investors of Third States.

2. Should a more favourable treatment than the one foreseen in this Agreement be introduced by internal laws or international obligations, this treatment will apply to investors of the relevant Contracting Party also for the outstanding relations.

3. The provisions under paragraph 1 and 2 of this Article do not refer to the advantages and privileges which one Contracting Party may grant to investors of Third States by virtue of its membership in a Customs or Economic Union, a Common Market, a Free Trade Area, a regional or subregional Agreement, an international multilateral economic Agreement or under Agreements signed in order to prevent double taxation or to facilitate cross-border trade.

Article 4. Compensation for Damages or Losses

1. Should investors of one of the Contracting Parties incur losses or damages on their investments in the territory of the other Contracting Party due to war, other forms of armed conflict, a state of emergency, civil strife or other similar events, the Contracting Party in which the investment has been effected shall offer adequate compensation in respect of such losses or damages, irrespective whether such losses or damages have been caused by governmental forces or other subjects. Compensation payments shall be freely transferable without undue delay.

The investors concerned shall receive the same treatment as the nationals of the other Contracting Party and, at all events, no less favourable than investors of Third States.

Article 5. Nationalization or Expropriation

1. The investments to which this Agreement relates shall not be subject to any measure which might limit the right of ownership, possession, control or enjoyment of the investments, permanently or temporarily, unless specifically provided by current, national or local, legislation and/or regulations and orders handed down by courts or Tribunals having jurisdiction.

2. Investments of investors of one of the Contracting Parties shall not be, de jure or de facto, directly or indirectly nationalized, expropriated, requisitioned or subjected to any measures having an equivalent effect in the territory of the other Contracting Party, except for public purposes or national interests and in exchange for immediate, full and effective compensation, and on condition that these measures are taken on a non-discriminatory basis and in conformity with all legal provisions and procedures.

3. The just compensation shall be established on the basis of real market value immediately prior to the moment in which the decision to nationalize or expropriate is announced or made public.

In the absence of an understanding between the host Contracting Party and the investor during the nationalisation, or expropriation procedure, compensation shall be based on the same reference parameters, and exchange rates, taken into account in the documents for the constitution of the investment.

The exchange rate applicable to any such compensation shall be that prevailing on the date immediately prior to the moment in which the nationalization or expropriation has been announced or made public.

4. Without restricting the scope of the above paragraph, in case that the object of nationalisation, expropriation, or similar measure, is a company with foreign capital, the evaluation of the share of the investor will be, in the currency of the investment, not lower than the starting value, increased by capital increases and revaluation of capital, undistributed profits and reserve funds, and diminished by the value of capital reductions and losses.

5. Compensation will be considered adequate if it is paid in the same currency in which the investment has been made insofar as such currency is, or remains convertible, or, otherwise, in any other currency accepted by the investor.

6. Compensation will be considered timely if it takes place without undue delay and, in any case, within one month.

7. Compensation shall include interests calculated on a six months LIBOR basis from the date of nationalisation or expropriation to the date of payment.

8. A national or company of either Contracting Party that asserts that all or part of its investment has been expropriated shall have a right to prompt review by the appropriate judicial or administrative authorities of the other Contracting Party to determine whether any such expropriation has occurred and, if so, whether such expropriation, and any compensation thereof, conforms to the principles of international law, and to decide all other matters relating thereto.

9. The provisions of paragraph 2. of this Article shall also apply to profits accruing to an investment and, in the event of winding-up, the proceeds of liquidation.

10. If, after the expropriation, the investment concerned has not been utilized for that purpose, the investor concerned or his assignees are entitled to the repurchasing of the expropriated assets at the market price.

Article 6. Repatriation of Capital, Profits and Income

1. Each of the Contracting Parties shall guarantee that the investors of the other may transfer the following abroad, without undue delay, in any convertible currency:
(a) capital and additional capital, including reinvested income, used to maintain and increase investments;
(b) the net income, dividends, royalties, payments for assistance and technical services, interests and other profits;
(c) income deriving from the total or partial sale or the total or partial liquidation of an investment;
(d) funds to repay loans connected to an investment and the payment of the related interests;
(e) remuneration and allowances paid to nationals of the other Contracting Party for work and services performed in relation to an investment effected in its territory in the amount and manner prescribed by the national legislation and regulations in force.

2. Without restricting the scope of Article 3 of this Agreement, the Contracting Parties undertake to apply to the transfers mentioned in paragraph 1 of this Article the same favourable treatment that is accorded to investments effected by investors of Third States, in case it is more favourable.

Article 7. Subrogation

In the event that one Contracting Party or its Agency thereof has provided a guarantee in respect of non-commercial risks for the investment effected by one of its investors in the territory of the other Contracting Party, and has effected payment to said investor on the basis of that guarantee, the other Contracting Party shall recognise the assignment of the rights of the investor to the former Contracting Party or its Agency. In relation to the transfer of payments to the Contracting Party or its Agency by virtue of this assignment, the provisions of Articles 4, 5 and 6 of this Agreement shall apply.

Article 8. Transfer procedures

1. The transfers referred to in Articles 4, 5, 6 and 7 shall be effected without undue delay and, at all events, within six months after all fiscal obligations have been met, and shall be made in a convertible currency. All the transfers shall be made at the prevailing exchange rate applicable on the date of on which the investor instructs the bank to make the related transfer, with the exception of the provisions under the paragraph 3 of Article 5 concerning the exchange rate applicable in case of nationalisation or expropriation.

2. The fiscal obligations under the previous paragraph are deemed to be complied with when the investor has fulfilled the procedures provided for by the law of the Contracting Party in the territory of which the investment has been carried out.

Article 9. Settlement of Disputes between Investors and Contracting Parties

1. Any dispute which may arise between one of the Contracting Parties and the investors of the other Contracting Party on investments, including disputes relating to the amount of compensation, shall be settled amicably, as far as possible.

2. In case an investor and an Agency of one of the Contracting Parties have stipulated an investment agreement, the procedure foreseen in such investment agreement shall apply.

3. In the event that such dispute cannot be settled amicably within six months from the date of the written application for settlement, the investor in question may submit at his choice the dispute for settlement to:
a) the Contracting Party's Court having territorial jurisdiction;
b) an ad hoc Arbitration Tribunal, in compliance with the arbitration regulation of the UN Commission on the International Trade Law (UNCITRAL); and the host Contracting Party undertakes hereby to accept the reference to said arbitration;
c) the International Centre for Settlement of Investment Disputes, for the implementation of the arbitration procedures under the Washington Convention of 18 March, 1965, on the settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States.

Both Contracting Parties shall refrain from negotiating through diplomatic channels any matter relating to an arbitration procedure or judicial procedures underway until these procedures have been concluded, and one of the Contracting Parties has failed to comply with the ruling of the Arbitration Tribunal or the Court of law within the period envisaged by the ruling, or else within the period which can be determined on the basis of the international or domestic law provisions which can be applied to the case.

Article 10. Settlement of Disputes between the Contracting Parties

1. Any dispute which may arise between the Contracting Parties relating to the interpretation and application of this Agreement shall, as far as possible, be settled amicably through diplomatic channels.

2. In the event that the dispute cannot be settled within six months from the date on which one of the Contracting Parties notifies, in writing, the other Contracting Party, the dispute shall, at the request of one of the Contracting Parties, be laid before an ad hoc Arbitration Tribunal as provided in this Article.

3. The Arbitration Tribunal shall be constituted in the following manner: within two months from the date on which the request for arbitration is received, each of the two Contracting Parties shall appoint a member of the Tribunal. The two members shall then choose a national of a Third State to act as President. The President shall be appointed within three months from the date on which the other two members are appointed.

4. If, within the period specified in paragraph 3 of this Article, the appointments have not been made, each of the two Contracting Parties can, in default of other arrangement, ask the President of the International Court of Justice to make the appointments. In the event that the President of the Court is a national of either of the Contracting Parties or it is, for any reason, impossible for him to make the appointment, the application shall be made to the Vice President of the Court. If the Vice-President of the Court is a national of one of the Contracting Parties, or is unable to make the appointment for any reason, the most senior member of the International Court of Justice, who is not a national of either of the Contracting Parties, shall be invited to make the appointment.

5. The Arbitration Tribunal shall rule with a majority vote, and its decisions shall be binding. Both Contracting Parties shall bear their own costs of arbitration and of their representative at the hearings. The President's costs and any other costs shall be divided equally between the Contracting Parties.

The Arbitration Tribunal shall lay down its own procedures.

Article 11. Relations between Governments

The provisions of this Agreement shall be applied irrespective of whether or not the Contracting Parties have diplomatic or consular relations.

Article 12. Application of Other Provisions

1. If a matter is governed both by this Agreement and by another international agreement to which both Contracting Parties are signatories, or by general international law provisions, the most favourable provisions shall be applied to the Contracting Parties and to their investors.

2. Whenever the treatment accorded by one Contracting Party to the investors of the other Contracting Party, according to its laws and regulations or other provisions or specific contracts or investment authorisations or agreement, is more favourable than that provided under this Agreement, the most favourable treatment shall apply.

3. Whenever, after the date when the investment has been made, any modification of protection conditions extended to investment should take place in the legislation of the Contracting Party on whose territory the investment has been carried out, the protection granted under previous legislation will not be affected.

Article 13. Entry into Force

This Agreement shall become effective as from the date in which the two Contracting Parties notify each other that their respective constitutional procedures have been completed.

Article 14. Duration and Expiry

1. This Agreement shall remain effective for a period of 10 years from the date of entry into force and shall remain in force for a further period of 5 years thereafter, unless one of two Contracting Parties withdraws in writing by not later than one year before its expiry date.

2. In case of investments effected prior to the expiry date, as provided under paragraph 1 of this Article, the provisions of Articles 1 to 12 shall remain effective for a further period of five years after the aforementioned date.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done in Rome, this 20th day of March 1997, in two originals, both in the Estonian, Italian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence, the English text shall prevail.

For the Government of the Republic of Estonia
Toomas Hendrik ILVES
For the Government of the Italian Republic
Lamberto DINI

 

Protocol

On signing the Agreement between the Government of the Republic of Estonia and the Government of the Italian Republic on the Promotion and Protection of Investments, the Contracting Parties also agreed to the following clauses, which shall be deemed to form an integral part of the Agreement.

1. General Provisions

This Agreement and all provisions thereof referred to as “investments”, provided they are made in accordance with the laws and regulations of the Contracting Party in whose territory the investment is made, apply as well to the following associated activities:
the organization, control, operation, maintenance and disposition of companies, branches, agencies, offices, factories or other facilities for the conduct of business; the making, performance and enforcement of contracts; the acquisition, use, protection and disposition of property of all kinds including intellectual property; the borrowing of funds; the purchase, issuance and sale of equity shares and other securities; and the purchase of exchange for imports.

“Associated activities” also include, inter alia:
a) franchises or rights under licenses;
b) the receipt of registrations, licenses, permits and other approvals necessary for the conduct of commercial activity which shall in any event be issued expeditiously, as provided for in the legislation of the Contracting Parties;
c) access to financial institutions, and to credit and currency markets;
d) access to funds held in financial institutions;
e) the importation and installation of equipment necessary for the normal conduct of business affairs, including, but not limited to, office equipment and automobiles, and the export of any equipment and automobiles so imported;
f) the dissemination of commercial information;
g) the conduct of market studies;
h) the appointment of commercial representatives, including agents, consultants and distributors (i.e. mediators in the distribution of products which they themselves did not produce), and their service in this capacity, and their participation in trade fairs and other promotional events;
i) the marketing of goods and services, including through internal distribution and marketing systems, as well as by advertising and direct contact with nationals and companies;
l) payment for goods and services in local currency;
m) leasing services rendered in or to the territory of the Contracting Parties.

2. With reference to Article 2

a) An Agency of a Contracting Party may stipulate an investment agreement with investors of the other Contracting Party who carry out an investment of national interest in the territory of that Contracting Party. This agreement will govern the specific legal relationship related to the said investment.

b) Neither of the Contracting Parties will set any conditions for creation, expansion or continuation of investments, which may imply the taking over or the imposing of any limitation to the sale of the production on domestic or international markets, or which specifies that goods must be procured locally, or similar conditions.

c) Each Contracting Party will provide effective means of asserting claims and enforcing rights with respect to investments and investment agreements.

d) The nationals of either Contracting Party authorised to work in the territory of the other Contracting Party in connection with an investment as per this Agreement, shall have the right to adequate working conditions for the carrying out of their professional activities, in accordance with the legislation of the host Contracting Party.

e) According to its laws and regulations, each Contracting Party shall treat as favourably as possible the matters connected with the entry, stay, work and movement in its territory of nationals of the other Contracting Party, and members of their families, performing activities related to investments under this Agreement.

f) Companies which are legally constituted under the applicable laws or regulations of one Contracting Party and which are owned or controlled by investors of the other Contracting Party, shall, in accordance with the legislation of the host Contracting Party, be permitted to engage top managerial personnel of their choice, regardless of nationality.

3. With reference to Article 3

All the activities relating to the procurement, sale and transport of raw and processed materials, energy, fuels and production means, as well as any other kind of operation related to them and somehow linked to entrepreneurial activities under this Agreement shall be accorded, in the territory of each Contracting Party, treatment not less favourable than that accorded to similar activities and initiatives taken by residing nationals or investors of a Third State.

4. With reference to Article 5

Any measure undertaken towards an investment effected by an investor of one of the Contracting Parties, which substracts financial resources or other assets from the investment or causes substantial prejudice to the value of the same investment as well as any other measure having equivalent effect, will be considered as one of the measures referred to in paragraph 1 of Article 5.

5. With reference to Article 9

Under Article 9(3)(b), arbitration shall be conducted in accordance with the arbitration standards of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), as laid down in the UN General Assembly Resolution 31/98 of December 15, 1976 as well as pursuant to the following provisions:

a) The Arbitration Tribunal shall be composed of three arbitrators; if they are not nationals of either of the Contracting Parties, they shall be nationals of States having diplomatic relations with both Contracting Parties.
The appointment of arbitrators, when necessary pursuant to the UNCITRAL Rules, will be made by the President of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber, in his capacity of Appointing Authority. The arbitration will take place in Stockholm, unless the two parties in the arbitration have agreed otherwise.

b) When delivering its decision, the Arbitration Tribunal shall in any case apply also the provisions contained in this Agreement, as well as the principles of international law recognized by the two Contracting Parties.
The recognition and implementation of the arbitration decision in the territory of the Contracting Parties shall be governed by their respective national legislations, in compliance with the relevant international Conventions they are parties to.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the present Protocol.

Done in Rome, this 20th day of March 1997 in two originals, both in the Italian, Estonian and English languages, all texts being equally authentic.

In case of any divergence, the English text shall prevail.

For the Government of the Republic of Estonia
Toomas Hendrik ILVES
For the Government of the Italian Republic
Lamberto DINI

 

/otsingu_soovitused.json