Teksti suurus:

Töötervishoiu Keskuse tegevuse lõpetamine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.08.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.05.2005
Avaldamismärge:RTL 2004, 104, 1688

Töötervishoiu Keskuse tegevuse lõpetamine

Vastu võetud 28.07.2004 nr 98

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677; 2002, 57, 354; 87, 505; 90, 520; 96, 563; 2003, 4, 22; 21, 122; 51, 349; 81, 542; 88, 590; 2004, 22, 148) § 43 lõike 3 alusel ja kooskõlas «Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse» (RT I 1999, 60, 616; 2000, 55, 362; 2001, 17, 78; 2002, 47, 297; 63, 387; 2003, 20, 120; 2004, 54, 389) §-ga 311.

§ 1. Tegevuse lõpetava riigiasutuse kõrgemalseisev valitsusasutus

Tegevuse lõpetava riigiasutuse kõrgemalseisev valitsusasutus on Sotsiaalministeerium.

§ 2. Tegevuse lõpetav riigiasutus

Tegevuse lõpetava riigiasutuse nimi on Töötervishoiu Keskus (registreeritud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris registrikoodiga 70005973, asukohaga Hiiu 42, Tallinn).

§ 3. Tegevuse lõpetamine

(1) Töötervishoiu Keskuse tegevus lõpetatakse 2004. aasta 15. augustil.

(2) Suletakse Töötervishoiu Keskuse kasutamata jäänud riigieelarve assigneeringud.

§ 4. Likvideerimiskomisjon

(1) Töötervishoiu Keskuse tegevuse lõpetamiseks moodustatakse likvideerimiskomisjon järgmises koosseisus:
1) Merle Salmistu, Sotsiaalministeeriumi finants- ja varahalduse osakonna jurist;
2) Ivi Normet, Sotsiaalministeeriumi tervishoiuosakonna juhataja;
3) Ott Pommer, Sotsiaalministeeriumi finantsjuht;
4) Doris Altsaar, Sotsiaalministeeriumi vanemraamatupidaja;
5) Maire Edel, Töötervishoiu Keskuse pearaamatupidaja;
6) Urmas Krass, Töötervishoiu Keskuse direktor;
7) Eva Tammaru, Töötervishoiu Keskuse informaatikaosakonna juhataja.

(2) Likvideerimiskomisjoni esimees on Merle Salmistu.

(3) Likvideerimiskomisjon alustab tööd määruse jõustumisel ja lõpetab töö 31. augustil 2004. a.

(4) Likvideerimiskomisjoni töö lõpetatakse riigivara ja asjaajamise üleandmise-vastuvõtmise aktide allkirjastamisega.

§ 5. Määruste kehtetuks tunnistamine

(1) Sotsiaalministri 7. augusti 2000. a määrus nr 49 «Töötervishoiu Keskuse moodustamine» (RTL 2000, 91, 1412) tunnistatakse kehtetuks.

(2) Sotsiaalministri 15. juuli 2003. a määrus nr 98 «Töötervishoiu Keskuse teenistujate koosseis» (RTL 2003, 88, 1299) tunnistatakse kehtetuks.

§ 6. Määruse jõustumine

Paragrahv 5 jõustub 15. augustil 2004. a.

Minister Marko POMERANTS
Sotsiaalala asekantsler
kantsleri ülesannetes Riho RAHUOJA

/otsingu_soovitused.json