Teksti suurus:

Täiskasvanute hambaraviteenuse hüvitise määrad, maksmise kord ning hambaravihüvitise saamiseks vajalike dokumentide loetelu, neis sisalduvate andmete koosseis ja dokumentide esitamise kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.01.2007
Avaldamismärge:

Täiskasvanute hambaraviteenuse hüvitise määrad, maksmise kord ning hambaravihüvitise saamiseks vajalike dokumentide loetelu, neis sisalduvate andmete koosseis ja dokumentide esitamise kord

Vastu võetud 16.12.2002 nr 145
RTL 2002, 144, 2116

  Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

 

28.07.2003/105 (RTL 2003, 90, 1339) 09.08.2003

22.07.2004/96 (RTL 2004, 102, 1659) 01.08.2004 

 

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» (RT I 2002, 62, 377) § 63 lõigete 1, 2 ja 3 ning § 65 alusel.

 

1. peatükk

ÜLDSÄTTED

 

§1. Reguleerimisala

Käesoleva määrusega kehtestatakse täiskasvanute hambaraviteenuste eest tasutud summa Eesti Haigekassa (edaspidi haigekassa) poolt hüvitamise määrad, tingimused ja kord ning hambaravihüvitise saamiseks vajalike dokumentide loetelu, neis sisalduvate andmete koosseis ja dokumentide esitamise kord.

§2. Täiskasvanute hambaraviteenuse hüvitis

Täiskasvanute hambaraviteenuse hüvitis (edaspidi hüvitis ) on rahaline ravikindlustushüvitis, mida haigekassa maksab käesolevas määruses sätestatud määras, tingimustel ja korras.

 

2. peatükk

HÜVITISE MÄÄR JA HÜVITISE SAAMISE TINGIMUSED

 

§3. Hüvitise määr

(1) Haigekassa hüvitab vähemalt 19-aastasele isikule kalendriaasta jooksul hambaraviteenuste eest tasutud summast 150 krooni.

(2) Haigekassa hüvitab rasedale kalendriaasta jooksul hambaraviteenuste eest tasutud summast 450 krooni.

(3) Haigekassa hüvitab alla üheaastase lapse emale kalendriaasta jooksul hambaraviteenuste eest tasutud summast 300 krooni.

(4) Haigekassa hüvitab isikule, kellel on talle osutatud tervishoiuteenuse tagajärjel tekkinud suurenenud vajadus saada hambaraviteenust, kalendriaasta jooksul hambaraviteenuste eest tasutud summast 300 krooni.

(5) Haigekassa hüvitab isikule, kellele on „Riikliku pensionikindlustuse seaduse“ (RT I  2001, 100, 648; 2002, 53, 336; 53, 338; 61, 375; 2003, 20, 116; 48, 343; 82, 549; 88, 589; 2004, 16, 120) alusel määratud vanaduspension ja üle 63-aastasele kindlustatud isikule üks kord kolme aasta jooksul hambaproteeside eest tasutavast summast 2000 krooni.

[RTL 2004, 102, 1659 - jõust. 01.08.2004]

 

§4. Hüvitise saamise tingimused

(1) Kui isiku poolt hambaraviteenuste eest tasutud summa on väiksem § 3 lõigetes 1–5 nimetatud perioodi jooksul haigekassa poolt hüvitamisele kuuluvast summast, hüvitatakse isikule tegelikult tasutud summa.

(2) Kui isikul tekib kalendriaasta jooksul õigus § 3 lõigetes 1–4 nimetatud erinevatele hüvitistele, on tal õigus taotleda hüvitist ühe temale soodsaima määra ulatuses.

(3) Isikul on õigus § 3 lõikes 4 nimetatud hüvitisele, kui suurenenud vajadus hambaraviteenuse saamiseks on tekkinud järgmiste tervishoiuteenuste osutamise tagajärjel:

1) pea-kaela piirkonna kasvajate kirurgiline ja kiiritusravi;

2) huule-, alveolaarjätke- ja suulaelõhe ning teiste anomaaliate kirurgiline ravi;

3) näo koljuluude traumade kirurgiline ravi;

4) protseduur (endoskoopia, anesteesia ja muu), mille käigus on tekkinud trauma;

5) kudede ja elundite siirdamise või siirdamiseks ettevalmistamine;

6) pea-kaela piirkonna ulatuslike põletike (abstsess, flegmoon) haiglaravi.

 

3. peatükk

HÜVITISE TAOTLEMISEKS ESITATAVAD DOKUMENDID JA DOKUMENTIDE ANDMETE KOOSSEIS

 

§5. Hüvitise taotlemiseks esitatavad dokumendid

(1) Paragrahvi 3 lõikes 1 nimetatud hüvitise taotlemiseks esitatavad dokumendid on:

1) avaldus;

2) [kehtetu];

3) hambaraviteenuse eest tasumist tõendav dokument.

(2) Paragrahvi 3 lõikes 2 nimetatud hüvitise taotlemiseks esitatavad dokumendid on:

1) avaldus;

2) hambaraviteenuse eest tasumist tõendav dokument;

3) rasedust tõendav dokument.

(3) Paragrahvi 3 lõikes 3 nimetatud hüvitise taotlemiseks esitatavad dokumendid on:

1) avaldus;

2) hambaraviteenuse eest tasumist tõendav dokument;

3) [kehtetu].

(4) Paragrahvi 3 lõikes 4 nimetatud hüvitise taotlemiseks esitatavad dokumendid on:

1) avaldus;

2) hambaraviteenuse eest tasumist tõendav dokument;

3) hambaraviteenuse suurenenud vajadust tõendav arstitõend.

(5) Paragrahvi 3 lõikes 5 nimetatud hüvitise taotlemiseks esitatavad dokumendid on:

1) avaldus;

2) arve;

3) raviarve;

4) hambaraviteenuse eest tasumist tõendav dokument.

[RTL 2004, 102, 1659 - jõust. 01.08.2004]

 

§6. [kehtetu]

[RTL 2004, 102, 1659 - jõust. 01.08.2004]

 

§7. Avaldus

(1) Avalduse vormistab § 3 lõigetes 1–5 nimetatud hüvitist taotlev isik.

(2) Avaldus sisaldab järgmisi andmeid:

1) taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood;

2) taotleja elukoha aadress;

3) märge, kas isik taotleb hüvitist § 3 lõikes 1, 2, 3, 4 või 5 nimetatud alusel;

4) taotletava hüvitise suurus;

5) taotleja arveldusarve number;

6) kalendriaasta, mille eest hüvitist taotletakse;

7) [kehtetu];

8) taotleja allkiri ja kuupäev.

(21) Kui isik taotleb § 3 lõikes 3 nimetatud hüvitist, tuleb avalduses täiendavalt märkida alla üheaastase lapse ees- ja perekonnanimi ning isikukood.

(22)  Kui isik soovib taotletava hüvitise tasumist kolmanda isiku arveldusarvele, tuleb avalduses täiendavalt märkida nimetatud kolmanda isiku ees- ja perekonnanimi ning arveldusarve number.

(3) Hambaproteeside hüvitise taotlemisel hambaraviteenuse osutaja kaudu, vormistab § 3 lõikes 5 nimetatud hüvitist taotlev isik avalduse hambaraviteenuse osutaja juures ja märgib avaldusse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatule ka:

1) taotluse hambaraviteenuse osutajale avalduse haigekassale edastamiseks;

2) taotluse hüvitise ülekandmiseks hambaraviteenuse osutaja arveldusarvele.

[RTL 2004, 102, 1659 - jõust. 01.08.2004]

 

§8. Rasedust tõendav arstitõend

(1) Rasedust tõendava dokumendi vormistab raseduse kulgu jälgiv tervishoiutöötaja.

(2) Rasedust tõendav dokument sisaldab järgmisi andmeid:

1) tervishoiuteenuse osutaja nimi, asukoha aadress ja registri- või isikukood;

2) arsti ees- ja perekonnanimi ning registreerimistõendi number;

3) arsti sidevahendite andmed;

4) raseda ees- ja perekonnanimi ning isikukood;

5) raseduse kestus nädalates;

6) eeldatav sünnitamise kuupäev;

7) arsti allkiri, arsti pitser ja kuupäev.

[RTL 2004, 102, 1659 - jõust. 01.08.2004]

 

§9. Hambaraviteenuse suurenenud vajadust tõendav arstitõend

(1) Tervishoiuteenuse osutamise tagajärjel hambaraviteenuse suurenenud vajadust tõendava arstitõendi vormistab teenust osutanud tervishoiuteenuse osutaja.

(2) Hambaraviteenuse suurenenud vajadust tõendav arstitõend sisaldab järgmisi andmeid:

1) tervishoiuteenuse osutaja nimi, asukoha aadress ja registri- või isikukood;

2) arsti ees- ja perekonnanimi ning registreerimistõendi number;

3) arsti sidevahendite andmed;

4) isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood;

5) tõendatava tervishoiuteenuse kirjeldus ja osutamise kuupäev;

6) arsti allkiri, arsti pitser ja kuupäev.

 

§10. Hambaraviteenuse eest tasumist tõendav dokument

(1) Hambaraviteenuse eest tasumist tõendava dokumendi vormistab hambaraviteenuse osutaja.

(2) Hambaraviteenuse eest tasumist tõendav dokument sisaldab järgmisi andmeid:

1) dokumendi number;

2) tervishoiuteenuse osutaja nimi, asukoha aadress ja registri- või isikukood;

3) hambaarsti ees- ja perekonnanimi ning registreerimistõendi number;

4) isiku, kellele hambaraviteenust osutati, ees- ja perekonnanimi;

5) hambaraviteenuse nimetus ja arvnäitajad (kogus, hind, summa);

51) hambaraviteenuse osutamise kuupäev;

6) dokumendi vormistaja ees- ja perekonnanimi, allkiri ja kuupäev.

[RTL 2004, 102, 1659 - jõust. 01.08.2004]

 

§11. [Kehtetu]

[RTL 2003, 90, 1339 - jõust. 09.08.2003]

 

§ 12. Arve ja raviarve

Hambaraviteenuse osutaja, kes edastab § 3 lõikes 5 nimetatud hüvitise taotlemiseks nõutavad dokumendid haigekassale, vormistab raamatupidamise nõuete kohase arve ning sotsiaalministri 3. oktoobri 2002. a määruse nr 121 «Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika» (RTL 2002, 118, 1719; 2003, 16, 221; 75, 1103; 94, 1410; 96, 1448; 2004, 10, 146; 78, 1265) 9. peatükis kehtestatud nõuete kohase raviarve

[RTL 2004, 102, 1659 - jõust. 01.08.2004]

 

§13. Dokumentide vormid

Haigekassa võib käesoleva määrusega kehtestatud dokumentidele kujundada näidisvormid ning teha need kättesaadavaks hüvitise taotlejale ja hambaraviteenuse osutajale.

 

4. peatükk

HÜVITISE TAOTLEMINE

 

§14. Hüvitise taotlemine

(1) [kehtetu]

(2) [kehtetu]

(3) Paragrahvi 3 lõigetes 1–4 nimetatud hüvitise saamiseks edastab hüvitist taotlev isik selleks nõutavad dokumendid haigekassa piirkondlikule osakonnale.

(4) Paragrahvi 3 lõikes 5 nimetatud hüvitise saamiseks:

1) hüvitist taotlev isik esitab enne hambaproteesi valmistamist hambaraviteenuse osutajale avalduse hambaproteeside hüvitamiseks;

2) hambaraviteenuse osutaja kontrollib haigekassa kaudu isiku õigust saada hüvitist ning sellekohase õiguse olemasolul arvestab hambaraviteenuse eest tasumisele kuuluvast summast maha hüvitamisele kuuluva osa;

3) hambaraviteenuse osutaja esitab pärast hüvitist saama õigustatud isiku hambaproteeside valmimist § 5 lõike 5 punktides 1–3 nimetatud dokumendid haigekassa piirkondlikule osakonnale.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatu asemel võib hambaproteesi hüvitise taotleja esitada ise hüvitise taotlemiseks nõutava avalduse ja hambaraviteenuse eest tasumist tõendava dokumendi haigekassa piirkondlikule osakonnale.

[RTL 2004, 102, 1659 - jõust. 01.08.2004]

 

§ 15. Hüvitise saamiseks nõutavate dokumentide esitamise tähtaeg

 

(1) Paragrahvi 3 lõigetes 1-4 nimetatud hüvitist taotlev isik edastab hüvitise saamiseks nõutavad dokumendid haigekassa piirkondlikule osakonnale hiljemalt 10. juuliks või hambaraviteenuse osutamisele järgneva kalendriaasta 10. jaanuariks.

 

(2) Paragrahvi 3 lõikes 5 nimetatud hüvitise maksmise kohustuse ülevõtmiseks haigekassa poolt edastab hambaraviteenuse osutaja nõutavad dokumendid haigekassa piirkondlikule osakonnale hiljemalt 30 päeva jooksul pärast hambaraviteenuse osutamist.

 

(3) Paragrahvi 3 lõikes 5 nimetatud hüvitise taotlemisel § 14 lõikes 5 sätestatud korras edastab hüvitist taotlev isik hüvitise saamiseks nõutavad dokumendid haigekassa piirkondlikule osakonnale hiljemalt hambaraviteenuse osutamisele järgneva kalendriaasta 10. jaanuariks.

[RTL 2004, 102, 1659 - jõust. 01.08.2004]

 

§16. Esitatud dokumentide menetlemine haigekassa piirkondlikus osakonnas

(1) Haigekassa piirkondlik osakond:

1) registreerib esitatud dokumendid haigekassa kehtestatud korras;

2) kontrollib esitatud dokumentide vastavust käesoleva määrusega kehtestatud nõuetele;

3) teeb asjaomased kanded ravikindlustuse andmebaasi.

(2) Kui dokumentides esineb puudusi, sealhulgas andmete mitteloetavust, teatab haigekassa piirkondlik osakond dokumentide esitajale kirjalikult puuduste kõrvaldamise tähtaja, selgitades taotlejale, et puuduste tähtajaks kõrvaldamata jätmisel võib haigekassa jätta avalduse läbi vaatamata.

(3) [kehtetu]

[RTL 2004, 102, 1659 - jõust. 01.08.2004]

 

5. peatükk

HÜVITISE MAKSMINE

 

§17. Hüvitise maksmine

(1) Haigekassa kannab § 3 lõigetes 1–4 nimetatud hüvitise hüvitise saaja või tema poolt kooskõlas „Ravikindlustuse seaduse“ § 63 lõikes 4 sätestatuga määratud kolmanda isiku arveldusarvele hiljemalt kalendriaasta 25. juuliks või järgmise kalendriaasta 25. jaanuariks, arvestades nõuetekohaste dokumentide edastamise tähtpäeva .

(2) Kui isiku poolt kalendriaasta jooksul hambaraviteenuste eest tasutud summa on väiksem § 3 lõigetes 1–4 nimetatud hüvitamisele kuuluvast summast, hüvitatakse isikule tegelikult tasutud summa järgmise kalendriaasta 25. jaanuariks.

(3) Haigekassa kannab § 3 lõikes 5 nimetatud hüvitise hambaraviteenuse osutaja arveldusarvele 30 päeva jooksul pärast selleks nõutavate dokumentide laekumist haigekassa piirkondlikku osakonda.

(31) Kui isik on taotlenud haigekassast hambaproteeside hüvitist § 14 lõikes 5 sätestatud korras, siis kannab haigekasa hüvitise isiku arveldusarvele 90 päeva jooksul pärast hüvitise taotlemiseks nõutavate dokumentide laekumist haigekassa piirkondlikku osakonda.

(4) Hüvitise maksmisel ümardatakse hüvitis täiskroonidesse, 50 senti ja üle selle ümardatakse ühe kroonini ja alla 50 sendi ei arvestata.

(5) Kui isikule on osutatud hambaraviteenust välisriigis, siis arvestatakse isikule § 3 lõigetes 1–5 nimetatud hüvitise summa hambaraviteenuse osutamise päeva Eesti Panga kursi seisuga.

[RTL 2004, 102, 1659 - jõust. 01.08.2004]

§18. Hüvitise maksmisest keeldumine

(1) Haigekassa keeldub hüvitise maksmisest kui:

1) puudub hüvitise maksmiseks ettenähtud alus;

2) hambaraviteenust osutas selleks tegevusluba mitteomav hambaraviteenuse osutaja;

3) isikul puudus kindlustuskaitse hambaraviteenuse osutamise hetkel;

4) hambaraviteenuse osutamine ei ole tõendatav;

5) hüvitise saamiseks esitati valeandmeid;

6) [kehtetu];

7) [kehtetu];

8) [kehtetu].

(2) Hüvitise maksmisest keeldumise kohta koostab haigekassa piirkondlik osakond põhjendatud otsuse.

(3) Haigekassa piirkondlik osakond teatab hüvitise maksmisest keeldumisest hüvitist taotlenud isikule ja vajadusel hambaraviteenuse osutajale kirjalikult 30 päeva jooksul hüvitise taotlemiseks nõuetekohase taotluse esitamisest.

(4) Hüvitise maksmisest keeldumise otsuse peale on isikul õigus esitada haigekassa piirkondlikule osakonnale vaie «Haldusmenetluse seaduses» (RT I 2001, 58, 354; 2002, 53, 336; 61, 375) sätestatud korras.

[RTL 2004, 102, 1659 - jõust. 01.08.2004]

 

6. peatükk

RAKENDUSSÄTTED

 

§19. Rakendussätted

(1) Kuni «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduses» (RT I 2001, 50, 284; 2002, 57, 360; 61, 375; 62, 377) sätestatud korras tervishoiutöötajate riiklikus registris registreerimiseni võivad arstid kasutada arstikoodi.

(2) Kuni 1. jaanuarini 2005. a ei kohaldata käesoleva määruse § 18 lõike 1 punkti 2 nende hambaraviteenuse osutajate suhtes, kes on saanud tegevusloa hambaraviteenuste osutamiseks enne 1. jaanuari 2002. a.

(3) Hüvitise määrad vaadatakse üle ja muudetakse kooskõlas Vabariigi Valitsuse 24. septembri 2002. a määruses nr 302 «Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu» (RT I 2002, 78, 468) sätestatud hambaraviteenuste hindade muutmise koefitsiendiga.

(4) Käesoleva määruse § 3 lõiget 5 kohaldatakse tagasiulatuvalt alates 1. augustist 2004. a.

[RTL 2004, 102, 1659 - jõust. 01.08.2004]

 

§20. Jõustumine

Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2003. a.

/otsingu_soovitused.json