Teksti suurus:

Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni lisaprotokoll nr 6 surmanuhtluse kaotamise kohta

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.1998
Avaldamismärge:RT II 1998, 14, 22

Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni lisaprotokoll nr 6 surmanuhtluse kaotamise kohta

Vastu võetud 28.04.1983

Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni lisaprotokolli nr 6 ratifitseerimise seadus

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Konventsiooni lisaprotokolli nr 6 uus eestikeelne redaktsioon

ELS 114

Protokoll nr 6
surmanuhtluse kaotamise kohta

Koostatud 28. aprillil 1983. a. Strasbourg'is


4. novembril 1950. a. Roomas allakirjutatud «Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni» (edaspidi konventsioon) juurde kuuluvale käesolevale protokollile allakirjutanud Euroopa Nõukogu liikmesriigid,

arvestades, et mitmes Euroopa Nõukogu liikmesriigis toimunud areng väljendab üldist tendentsi surmanuhtluse kaotamisele,

on kokku leppinud järgnevas:

Artikkel 1

Surmanuhtlus tuleb kaotada. Kedagi ei või sellega karistada ega surmamõistva kohtuotsuse alusel hukata.

Artikkel 2

Riik võib surmanuhtluse seadustada sõja ajal või vahetu sõjaohu korral toimepandud tegude eest; surmanuhtluse võib mõista üksnes seaduses ettenähtud juhtudel ning kooskõlas selle seaduse sätetega. Riik teeb Euroopa Nõukogu peasekretärile selle seaduse vastavad sätted teatavaks.

Artikkel 3

Käesoleva protokolli sätetest ei või taganeda konventsiooni artikli 15 alusel.

Artikkel 4

Käesoleva protokolli sätete suhtes ei või teha reservatsiooni konventsiooni artikli 64 alusel.

Artikkel 5

1. Riik võib allakirjutamisel või ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnitamisdokumendi deponeerimisel määratleda territooriumi või territooriumid, millel käesolev protokoll kehtib.

2. Iga riik võib hiljem mis tahes ajal Euroopa Nõukogu peasekretärile saadetava deklaratsiooniga laiendada käesoleva protokolli kohaldamist igale muule deklaratsioonis määratletud territooriumile. Sellise territooriumi suhtes jõustub protokoll peasekretäri poolt taolise deklaratsiooni vastuvõtmisest järgmise kuu esimesel päeval.

3. Mis tahes territooriumil protokolli kehtimise kohta kahe eelmise lõigu alusel tehtud deklaratsiooni võib peasekretärile saadetud teatega tagasi võtta. Tagasivõtmine jõustub peasekretäri poolt taolise teadaande vastuvõtmisest järgmise kuu esimesel päeval.

Artikkel 6

Osalisriigid käsitavad käesoleva protokolli artikleid 1--5 konventsiooni lisaartiklitena ning kõiki konventsiooni sätteid kohaldatakse vastavalt sellele.

Artikkel 7

Käesolev protokoll on allakirjutamiseks avatud konventsioonile allakirjutanud Euroopa Nõukogu liikmesriikidele. Protokoll kuulub ratifitseerimisele, vastuvõtmisele või kinnitamisele. Euroopa Nõukogu liikmesriik ei või käesolevat protokolli ratifitseerida, vastu võtta ega seda kinnitada seni, kuni ta samaaegselt või eelnevalt ei ole ratifitseerinud konventsiooni. Ratifitseerimis-, vastuvõtmis- ja ühinemisdokumendid deponeeritakse Euroopa Nõukogu peasekretäri juures.

Artikkel 8

1. Käesolev protokoll jõustub selle kuu esimesel päeval, mis järgneb päevale, mil viis Euroopa Nõukogu liikmesriiki on väljendanud oma nõusolekut olla protokolliga seotud vastavalt selle artikli 7 sätetele.

2. Iga liikmesriigi suhtes, kes järgnevalt väljendab oma nõusolekut olla protokolliga seotud, jõustub protokoll ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnitamisdokumendi deponeerimisest järgmise kuu esimesel päeval.

Artikkel 9

Euroopa Nõukogu peasekretär teavitab Euroopa Nõukogu liikmesriike:

a) igast allakirjutamisest;

b) igast ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnitamisdokumendi deponeerimisest;

c) igast protokolli jõustumiskuupäevast vastavalt artiklitele 5 ja 8;

d) igast käesoleva protokolliga seotud toimingust, teatest või teatisest.

Ülaltoodu kinnituseks on allakirjutanud, olles selleks täielikult volitatud, kirjutanud alla käesoleva protokollile.

Koostatud 28. aprillil 1983. a. Strasbourg'is inglise ja prantsuse keeles, mille mõlemad tekstid on võrdselt autentsed, ühes eksemplaris, mis deponeeritakse Euroopa Nõukogu arhiivi. Euroopa Nõukogu peasekretär edastab tõestatud koopiad igale Euroopa Nõukogu liikmesriigile.

 

/otsingu_soovitused.json