Teksti suurus:

Keskkonnaministri 29. aprilli 2004. a määruse nr 38 "Prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded" muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.08.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 108, 1720

Keskkonnaministri 29. aprilli 2004. a määruse nr 38 "Prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded" muutmine

Vastu võetud 29.07.2004 nr 95

Määrus kehtestatakse «Jäätmeseaduse» (RT I 2004, 9, 52; 30, 208) § 33 lõike 1 punkti 1 alusel.

Keskkonnaministri 29. aprilli 2004 määruses nr 38 «Prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded1» (RTL 2004, 56, 938) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 35 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Kui keskkonnateenistus on keskkonnamõju hindamise aruannet arvestades veendunud, et sadevete ärajuhtimist ja pinnase ning põhjavee kaitset on võimalik tagada ka muu konstruktsioonilise lahendusega, mis annab lõikes 1 sätestatuga samaväärse tulemuse, võib keskkonnateenistuse juhataja oma korraldusega lubada muuta lõikes 1 sätestatud prügila kattekonstruktsiooni.»;

2) paragrahvis 36 asendatakse number «41» numbriga «40»;

3) paragrahvi 52 pealkirjas ja lõikes 1 asendatakse sõnad «põhjavee künnistasemed» sõnadega «põhjavee reostusnäitajate künnistasemed»;

4) paragrahvis 64 asendatakse tekstis paragrahvi number «64» numbriga «63» ja sõnad «§ 19 punktide 1 ja 2» sõnadega «§ 19 lõike 1 punktide 1 ja 2».

Minister Villu REILJAN

Asekantsler
kantsleri ülesannetes Allan GROMOV

/otsingu_soovitused.json