Teksti suurus:

Kriminaaltoimiku arhiivimise kord ja toimiku säilitamise tähtajad pärast kriminaalmenetluse lõpetamist

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.08.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.09.2011
Avaldamismärge:RT I 2004, 60, 430

Kriminaaltoimiku arhiivimise kord ja toimiku säilitamise tähtajad pärast kriminaalmenetluse lõpetamist

Vastu võetud 30.07.2004 nr 261

Määrus kehtestatakse « Kriminaalmenetluse seadustiku» (RT I 2003, 27, 166; 83, 558; 88, 590; 2004, 46, 329; 54, 387 ja 403) § 209 lõike 2 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§1. Määruse reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse kriminaaltoimikute arhiivimise kord pärast kriminaalmenetluse lõpetamist «Kriminaalmenetluse seadustiku» §-des 200–205 sätestatud alustel ja nende kriminaaltoimikute säilitamise tähtajad.

§2. Arhiivimine

Arhiivimisena käsitatakse käesolevas määruses arhiveerimist «Arhiiviseaduse» (RT I 1998, 36/37, 552; 1999, 16, 271; 2000, 92, 597; 2001, 88, 531; 93, 565; 2002, 53, 336; 61, 375; 63, 387; 82, 480; 2004, 28, 188) tähenduses.

§3. Kriminaaltoimik

Kriminaaltoimik käesoleva määruse tähenduses on «Kriminaalmenetluse seadustiku» §-des 200–205 sätestatud alustel lõpetatud kriminaalasja toimik.

2. peatükk
KRIMINAALTOIMIKUTE ÜLEANDMINE ARHIIVI

§4. Kriminaaltoimikute üleandmine uurimisasutuse arhiivi

(1) Pärast kriminaalmenetluse lõpetamist «Kriminaalmenetluse seadustiku» §-des 200 ja 2001 sätestatud alustel arhiivitakse kriminaaltoimik pärast prokuratuurilt menetluse lõpetamiseks loa saamist uurimisasutuse arhiivihalduse korra kohaselt. Kui samade sätete alustel on menetluse lõpetanud prokuratuur, edastatakse kriminaaltoimik pärast kaebetähtaja möödumist kohtueelse menetluse lõpuleviinud uurimisasutusele.

(2) Pärast kriminaalmenetluse lõpetamist «Kriminaalmenetluse seadustiku» § 201 lõike 2 alusel edastab prokuratuur kriminaaltoimiku alaealise elukohajärgsele alaealiste komisjonile. Pärast alaealise suhtes otsuse tegemist tagastab alaealiste komisjon kriminaaltoimiku koos komisjoni otsuse koopiaga prokuratuurile. Prokuratuur edastab kriminaaltoimiku kohtueelse menetluse lõpuleviinud uurimisasutusele.

(3) Pärast kriminaalmenetluse lõpetamist «Kriminaalmenetluse seadustiku» § 202 lõike 7 alusel edastab prokuratuur pärast sama paragrahvi lõikes 2 ettenähtud kohustuste täitmist kriminaaltoimiku kohtueelse menetluse lõpuleviinud uurimisasutusele.

(4) Pärast kriminaalmenetluse lõpetamist «Kriminaalmenetluse seadustiku» § 203 lõike 6 alusel edastab prokuratuur pärast sama paragrahvi lõigetes 4 ja 5 sätestatud kriminaalmenetluse uuendamise aluste äralangemist kriminaaltoimiku kohtueelse menetluse lõpuleviinud uurimisasutusele.

(5) Pärast kriminaalmenetluse lõpetamist «Kriminaalmenetluse seadustiku» §-s 204 sätestatud alustel edastab prokuratuur kriminaaltoimiku kohtueelse menetluse lõpuleviinud uurimisasutusele.

(6) Pärast kriminaalmenetluse lõpetamist «Kriminaalmenetluse seadustiku» § 205 alusel edastab Riigiprokuratuur pärast sama paragrahvi lõikes 2 sätestatud kolme aasta möödumist kriminaaltoimiku kohtueelse menetluse lõpuleviinud uurimisasutusele.

(7) Prokuratuurist uurimisasutusele edastatud kriminaaltoimikud arhiivitakse uurimisasutuse arhiivihalduse korra kohaselt.

§5. Kriminaaltoimikute üleandmine maa- või linnakohtu arhiivi

(1) Pärast kriminaalmenetluse lõpetamist kohtuistungil «Kriminaalmenetluse seadustiku» §-s 200 sätestatud alustel arhiivib maa- või linnakohus kriminaaltoimiku pärast kohtumääruse jõustumist maa- ja linnakohtu arhiivihalduse korra kohaselt.

(2) Pärast kriminaalmenetluse lõpetamist kohtuistungil «Kriminaalmenetluse seadustiku» § 201 lõike 2 alusel edastab maa- või linnakohus kriminaaltoimiku alaealise elukohajärgsele alaealiste komisjonile. Pärast alaealise suhtes otsuse tegemist tagastab alaealiste komisjon kriminaaltoimiku koos komisjoni otsuse koopiaga samale kohtule, kes selle arhiivib maa- ja linnakohtu arhiivihalduse korra kohaselt.

(3) Pärast kriminaalmenetluse lõpetamist kohtuistungil «Kriminaalmenetluse seadustiku» §-s 202 sätestatud alusel arhiivib maa- või linnakohus pärast sama paragrahvi lõikes 2 ettenähtud kohustuste täitmist kriminaaltoimiku maa- ja linnakohtu arhiivihalduse korra kohaselt.

(4) Pärast kriminaalmenetluse lõpetamist kohtuistungil «Kriminaalmenetluse seadustiku» §-s 203 sätestatud alustel arhiivib maa- või linnakohus pärast sama paragrahvi lõigetes 4 ja 5 sätestatud kriminaalmenetluse uuendamise aluste äralangemist kriminaaltoimiku maa- ja linnakohtu arhiivihalduse korra kohaselt.

(5) Pärast kriminaalmenetluse lõpetamist kohtuistungil «Kriminaalmenetluse seadustiku» §-s 204 sätestatud alustel arhiivib maa- või linnakohus kriminaaltoimiku pärast kohtumääruse jõustumist maa- ja linnakohtu arhiivihalduse korra kohaselt.

3. peatükk
KRIMINAALTOIMIKU SÄILITAMISE TÄHTAJAD

§6. Säilitamise tähtajad

(1) Pärast kriminaalmenetluse lõpetamist «Kriminaalmenetluse seadustiku» §-des 200, 201 lõikes 2, 202, 203 ja 204 sätestatud alustel tuleb kriminaaltoimikut säilitada kümme aastat alates kriminaalmenetluse lõpetamise määruse koostamisest või kohtumääruse jõustumisest.

(2) Pärast kriminaalmenetluse lõpetamist «Kriminaalmenetluse seadustiku» §-s 2001 sätestatud alustel tuleb esimese astme kuriteos kriminaaltoimikut säilitada viisteist aastat ja teise astme kuriteos kriminaaltoimikut säilitada kümme aastat, alates kriminaalmenetluse lõpetamise määruse koostamisest.

(3) Pärast kriminaalmenetluse lõpetamist «Kriminaalmenetluse seadustiku» § 205 alusel tuleb kriminaaltoimikut säilitada kümme aastat, alates kriminaalmenetluse lõpetamise määruse koostamisest.

(4) Kriminaaltoimikuid süüteos inimsuse vastu, sõjasüüteos või süüteos, mille toimepanemise eest on «Karistusseadustikus» (RT I 2001, 61, 364; 2002, 86, 504; 105, 612; 2003, 4, 22; 83, 557; 90, 601; 2004, 7, 40; 46, 329; 54, 387; 56, 401) ette nähtud eluaegne vangistus, tuleb säilitada alaliselt.

(5) Uurimisasutuse ja maa- või linnakohtu arhiivis säilitatakse arhivaale hävitamiseni nende säilitustähtaja möödumisel või üleandmiseni avalikku arhiivi.

4. peatükk
RAKENDUSSÄTE

§7. Arhiivihaldusealase dokumentatsiooni kooskõlla viimine

Uurimisasutustel ning maa- ja linnakohtutel viia oma asutuse arhiivihaldusealane dokumentatsioon hiljemalt 1. detsembriks 2004. a kooskõlla käesoleva määruse nõuetega.

Peaminister Juhan PARTS

Siseminister
justiitsministri ülesannetes Margus LEIVO

Riigisekretär Heiki LOOT

 

/otsingu_soovitused.json