Teksti suurus:

Eesti Vabariigi ja Türgi Vabariigi vaheline vabakaubandusleping

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.1998
Avaldamismärge:RT II 1998, 22, 50

Eesti Vabariigi ja Türgi Vabariigi vaheline vabakaubandusleping

Vastu võetud 03.06.1997

Vabakaubanduslepingu lõpetamise seadus

Välisministeeriumi teadaanne lepingu lõppemise kohta

Vabakaubanduslepingu ratifitseerimise seadus

Mitteametlik tõlge

SISSEJUHATAV OSA

Eesti Vabariik (edaspidi nimetatud «Eesti») ja Türgi Vabariik (edaspidi nimetatud «Türgi»),

meenutades kavatsust osaleda aktiivselt Euroopa majandusliku integratsiooni protsessis ja väljendades oma valmisolekut teha koostööd selle protsessi tugevdamise võimaluste otsimisel;

viidates 1995. aasta 28. augustil Ankaras allakirjutatud Eesti Vabariigi ja Türgi Vabariigi kaubandus- ja majandusalase koostöö kokkuleppele, Türgi ja Euroopa Majandusühenduse vahelisele assotsieerumislepingule ning Euroopa Ühenduste ja Eesti vahelisele assotsieerumislepingule (Euroopa lepingule);

arvestades käesoleva lepingu osaliste (edaspidi nimetatud «lepingupooled») nii omavahelise koostöö kui ka nende põhiliste kaubanduspartneritega tehtud koostöö arendamisel omandatud kogemusi;

väljendades valmisolekut astuda samme arendamaks endi kaubandust ning seeläbi süvendamaks ja mitmekesistamaks vastastikust koostööd ühist huvi pakkuvais valdkonnis, kaasa arvatud käesoleva lepinguga reguleerimata valdkonnis, luues võrdsusel ja õiglusel ning õiguste ja kohustuste tasakaalul põhineva suhete raamistiku ja keskkonna;

meenutades lepingupoolte vastastikust huvi jätkuvalt tugevdada mitmepoolset kaubandussüsteemi, samuti arvestades nende suhteid GATT/WTO-ga ning tingimusi ja vahendeid, millel põhineb nende väliskaubanduspoliitika;

otsustades sel eesmärgil luua lepingupooltevaheliste kaubandustõkete järk-järgulise kaotamise vastavalt vabakaubanduspiirkondade loomist käsitlevatele sätetele;

arvestades lepingupoolte võetud kohustusi vabakaubanduse ning eriti Üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) ja Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) raames tekkivaid õigusi ja kohustusi;

leppisid eeltoodud eesmärke arvestades kokku sõlmida alljärgnev leping (edaspidi nimetatud «käesolev leping»):

Artikkel 1. Eesmärgid

1. Eesti ja Türgi loovad vabakaubanduspiirkonna peale käesoleva lepingu jõustumist vastavalt käesolevale lepingule ning järgides GATT1994 ja WTO nõudeid.

2. Käesoleva lepinguga seatud eesmärgid on:

a) edendada vastastikuse kaubavahetuse laiendamise kaudu Eesti ja Türgi majandussuhete harmoonilist arengut;

b) tagada Eesti ja Türgi vahelises kaubavahetuses õiglase konkurentsi tingimused;

c) aidata kaubandustõkete kõrvaldamisega kaasa kaubanduse harmoonilisele arengule ja kasvule maailmas;

d) edendada koostööd Eesti ja Türgi vahel.

Artikkel 2. Baasmaksud

1. Käesoleva lepingu alusel toimuvas kaubavahetuses rakendatakse Eestisse imporditavate kaupade klassifitseerimisel Eesti kaupade nomenklatuuri. Türgisse imporditavate kaupade klassifitseerimisel rakendatakse Türgi tollitariife.

2. Iga toote baasmaksuna, mida vähendatakse käesoleva lepingu kohaselt, kohaldatakse riikidevahelise enamsoodustusrežiimi tariifi, mis kehtib alates käesoleva lepingu jõustumise kuupäevast.

3. Kui pärast käesoleva lepingu jõustumist vähendatakse mingit tariifi erga omnes põhimõttel, eriti juhul, kui seda on tehtud GATTi Uruguay-vooru tariifikokkuleppe, Türgi ja Euroopa Liidu tolliliidu kokkuleppe või Eesti ja Euroopa Liidu vahelise Euroopa lepingu järgimise tulemusel, siis asendavad vähendatud maksud lõikes 2 nimetatud baasmakse vähendamise kuupäevast alates.

4. Eesti ja Türgi informeerivad teineteist oma maa asjakohastest baasmaksudest.

I peatükk

TÖÖSTUSKAUBAD

Artikkel 3. Ulatus

Käesoleva peatüki sätted kehtivad Eesti ja Türgi päritoluga toodete kohta, mis kuuluvad «Kaupade kirjeldamise ja kodeerimise harmoneeritud süsteemi» peatükkidesse 25 kuni 97, välja arvatud I lisas loetletud tooted.

Artikkel 4. Imporditollid ja muud sarnase toimega maksud

1. Eesti ja Türgi vahelises kaubavahetuses ei kehtestata impordile uusi tollimakse ega muid sarnase toimega makse, alates käesoleva lepingu jõustumise kuupäevast.

2. Lepingupooled tühistavad vastastikuselt impordilt kõik tollimaksud ja muud sarnase toimega maksud, alates käesoleva lepingu jõustumise kuupäevast.

Artikkel 5. Fiskaalse iseloomuga tollimaksud

Artikli 4 imporditollide tühistamist käsitlevad sätted kehtivad ka fiskaalse iseloomuga tollimaksude kohta.

Artikkel 6. Eksporditollid ja muud sarnase toimega maksud

1. Eesti ja Türgi vahelises kaubavahetuses ei kehtestata ekspordile uusi tollimakse ega muid sarnase toimega makse, alates käesoleva lepingu jõustumise kuupäevast.

2. Lepingupooled tühistavad eksporditollid ja muud sarnase toimega maksud peale käesoleva lepingu jõustumist.

Artikkel 7. Kogusepiirangud impordile ja muud sarnase toimega meetmed

1. Eesti ja Türgi vahelises kaubavahetuses ei kehtestata impordile uusi kogusepiiranguid ega muid sarnase toimega meetmeid, alates käesoleva lepingu jõustumise kuupäevast.

2. Lepingupooled tühistavad kogusepiirangud impordile ja muud sarnase toimega meetmed peale käesoleva lepingu jõustumise kuupäeva.

Artikkel 8. Kogusepiirangud ekspordile ja muud sarnase toimega meetmed

1. Eesti ja Türgi vahelises kaubavahetuses ei kehtestata ekspordile uusi kogusepiiranguid ega muid sarnase toimega meetmeid, alates käesoleva lepingu jõustumise kuupäevast.

2. Kogusepiirangud ekspordile ja muud sarnase toimega meetmed tühistatakse peale käesoleva lepingu jõustumise kuupäeva.

II peatükk

PÕLLUMAJANDUSTOOTED NING TÖÖDELDUD PÕLLUMAJANDUS- JA KALATOOTED

Artikkel 9. Ulatus

1. Käesoleva peatüki sätted kehtivad Eesti ja Türgi päritoluga põllumajandustoodete ning töödeldud põllumajandus- ja kalatoodete kohta.

2. Termin «põllumajandustooted» tähendab käesolevas lepingus tooteid, mis kuuluvad «Kaupade kirjeldamise ja kodeerimise harmoneeritud süsteemi» peatükkidesse 1 kuni 24 ja I lisas loetletud tooteid.

Artikkel 10. Kontsessioonid ja põllumajanduspoliitika

1. Käesoleva lepinguga lubatud kontsessioonid on esitatud II lisas.

2. Käesolevas peatükis sätestatu ei välista selles lubatud kontsessioone, ega takista lepingupooltel ellu viia oma põllumajanduspoliitikat või võtta sellel põhinevaid mis tahes meetmeid. Samuti ei takista see Maailma Kaubandusorganisatsiooni põllumajanduslepingu asjakohaste sätete täitmist.

3. Lepingupooled informeerivad teineteist oma põllumajanduspoliitika muutustest või võetud meetmetest, mis võivad mõjutada käesolevas lepingus sätestatud lepingupooltevahelise kaubavahetuse tingimusi. Ükskõik kumma lepingupoole nõudmisel peetakse kujunenud olukorra selgitamiseks nõupidamisi.

4. Alates käesoleva lepingu jõustumise kuupäevast ei võeta Eesti ja Türgi vahelises kaubavahetuses tarvitusele:

-- uusi impordi- ega eksporditolle ega muid sarnase toimega makse, samuti ei suurendata senikehtivaid;

-- uusi impordi ega ekspordi kogusepiiranguid ega muid sarnase toimega meetmeid, samuti ei muudeta senikehtivaid kitsendavamaks.

5. Arvestades käesoleva lepingu jõustumisel Eesti tollitariifide struktuuri, mille kohaselt pole põllumajandustoodetele tollimakse kehtestatud, võib Eesti põllumajandustoodete impordile uue tollitariifide režiimi kehtestamise korral jätta käesoleva artikli lõike 4 arvestamata ning kehtestada piiratud arvule Türgist pärinevatele põllumajandustoodetele imporditollid vastavalt oma põllumajanduspoliitika elluviimisele.

6. Imporditollid võib Eesti kehtestada kahe aasta jooksul pärast käesoleva lepingu jõustumist ning pärast konsultatsioone ühiskomitees. Ühiskomitee otsusega võib vajaduse korral kaheaastast perioodi pikendada ühe aasta võrra. Nende meetmete kestus ei tohi ületada kolme aastat.

7. Juhul kui Eesti kehtestab mõnele oma tootele tollitariifid, siis teeb ta Türgi päritoluga toodete suhtes sama soodsa eelistuse, kui on sarnastel tingimustel tehtud mis tahes kolmandate riikide toodetele.

Artikkel 11. Veterinaarsed ning tervishoiu- ja taimekaitsealased meetmed

1. Veterinaar-sanitaarsed meetmed võetakse ja veterinaarteenuseid osutatakse vastavuses Rahvusvahelise Episootiliste Haiguste Ameti Alimentariuse komisjoni koodeksiga ja kooskõlas teiste sellealaste rahvusvaheliste konventsioonidega.

2. Taimekaitsealased meetmed võetakse ja taimekaitseteenuseid osutatakse vastavuses rahvusvahelise taimekaitse konventsiooniga ja kooskõlas teiste sellealaste rahvusvaheliste konventsioonidega.

3. Lepingupooled rakendavad oma sanitaar- ja taimekaitsealaseid abinõusid mittediskrimineerivalt ning ei võta mingeid uusi kaubandustõkkeid põhjustavaid meetmeid.

III peatükk

ÜLDSÄTTED

Artikkel 12. Teenused ja investeeringud

1. Lepingupooled tunnustavad teenuste ja investeeringute kasvavat tähtsust. Püüdes järk-järgult arendada ja laiendada omavahelist koostööd Euroopa integratsiooni taustal, tehakse koostööd, et saavutada edasine liberaliseerimine ja vastastikune turgude avamine investeeringuteks ja teenustega kauplemiseks, arvestades asjakohaseid sätteid üldisest kaubanduskokkuleppest teenuste kohta.

2. Lepingupooled arutavad ühiskomitees võimalusi laiendada kaubandussuhteid välismaiste otseinvesteeringute ning teenustekaubanduse osas.

Artikkel 13. Siseriiklik maksustamine

1. Lepingupooled hoiduvad igast siseriiklikust fiskaalse iseloomuga meetmest või tegevusest, mis otseselt või kaudselt kehtestaks erisuguseid nõudeid nii Türgi kui ka Eesti päritoluga samasugustele toodetele.

2. Eksportöörid ei tohi saada kasu siseriikliku maksustamise tagasimaksetest, mis ületavad neile kehtestatud otsese või kaudse maksumäära summa toodetelt, mida eksporditakse ühe lepingupoole territooriumile.

Artikkel 14. Tolliliidud, vabakaubanduspiirkonnad ja piirikaubandus

1. Käesolev leping ei välista tolliliitude, vabakaubanduspiirkondade ja piirikaubandusalaste kokkulepete säilitamist või loomist, kui need ei mõjuta negatiivselt kaubavahetusrežiimi ega käesoleva lepinguga kehtestatud päritolureegleid.

2. Lepingupoolte palvel toimub ühiskomitees tolliliitude ning vabakaubanduspiirkondade loomist käsitlevate kokkulepete kohta informatsiooni vahetus.

Artikkel 15. Strukturaalne reguleerimine

1. Arvestamata artiklis 4 sätestatut võib nii Eesti kui Türgi piiratud ajaks erandkorras tõsta tollimakse.

2. Need meetmed võetakse ainult uutes või ümberstruktureeritavates või tõsistes raskustes olevates tööstusharudes, eriti kui need raskused põhjustavad sotsiaalseid probleeme.

3. Eesti või Türgi poolt kehtestatud imporditollid teise lepingupoole toodetele ei tohi ületada 25% toote väärtusest ja peab andma eelistuse teise lepingupoole toodetele. Sellistele nõuetele vastava toote impordi koguväärtus ei tohi ületada 15 % teise lepingupoole tööstustoodete koguimpordist viimase aasta jooksul, mille kohta statistika on saadaval, nagu on määratletud artiklis 3.

4. Need meetmed võetakse kuni kaheks aastaks, kui ühiskomitee ei näe ette pikemat aega. Meetmetest loobutakse hiljemalt teise aasta lõpuks alates käesoleva lepingu jõustumisest.

5. Ülaltoodud meetmeid ei saa toote suhtes võtta, kui kõigi tollimaksude ja kogusepiirangute või muude seda toodet puudutavate maksude või sarnase toimega meetmete kaotamisest on möödunud üle kolme aasta.

6. Eesti ja Türgi informeerivad ühiskomiteed kõigist erimeetmetest, mida kavatsetakse toote suhtes võtta, ja kummagi lepingupoole nõudmisel konsulteeritakse ühiskomitees niisuguste meetmete ja valdkondade üle, millesse need tooted kuulusid enne meetmete võtmist. Nimetatud meetmete võtmise korral annab asjaomane lepingupool ühiskomiteele käesoleva artikli alusel kehtestatud tollimaksude kõrvaldamiseks kehtivusgraafiku. Ühiskomitee võib valida ka erineva graafiku.

Artikkel 16. Dumping

Kui üks lepingupool leiab, et käesoleva lepinguga reguleeritud kaubandussuhetes rakendatakse dumpingut üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe VI artikli tähenduses, võib ta sellise tegevuse suhtes tarvitusele võtta sobivad abinõud kooskõlas üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe VI artikliga ja selle artikli kohta käivate kokkulepetega loodud reeglitega vastavalt artiklis 20 toodud protseduuri ja tingimustega.

Artikkel 17. Üldised kaitseabinõud

Kui mingi toote importi on suurendatud sellisel hulgal ja sellistel tingimustel, mis tekitab või võib tekitada:

a) tõsist kahju samasuguste või otseselt võistlevate toodete siseriiklikele tootjatele ühe lepingupoole territooriumil, või

b) tõsiseid häireid mis tahes majandussektoris või raskusi, mis võivad põhjustada piirkonna majandusliku olukorra allakäiku,

võib asjassepuutuv lepingupool võtta tarvitusele sobivad abinõud artiklis 20 esitatud menetlust ja nõudeid järgides.

Artikkel 18. Re-eksport ja tõsine puudujääk

Kui artiklite 4 kuni 8 sätete järgimine põhjustab:

a) re-ekspordi kolmandasse riiki, mille suhtes eksportiv lepingupool on kehtestanud antud tootele koguselised ekspordipiirangud, eksporditollid või sarnase toimega abinõud või lõivud; või

b) eksportiva lepingupoole jaoks olulise toote tõsise puudujäägi või selle tekkimise ohu;

ja kui eelmainitud olukorrad tekitavad või võivad tekitada suuri probleeme eksportivale lepingupoolele, võib see lepingupool tarvitusele võtta sobivad abinõud vastavalt artiklis 20 esitatud menetlust ja nõudeid järgides. Abinõud ei tohi olla diskrimineerivad ning nende rakendamine tuleb lõpetada, kui olukord nende säilitamist enam ei õigusta.

Artikkel 19. Riiklikud monopolid

Lepingupooled kohustuvad ka edaspidi reguleerima mis tahes kommertsiseloomuga riiklikke monopole, tagamaks, et 1999. aasta lõpuks vältida lepingupoolte kodanike suhtes kaupade hankimise ja turustamise erisuguste nõuete kehtestamist. Selle eesmärgi saavutamiseks võetud meetmetest informeeritakse ühiskomiteed.

Artikkel 20. Kaitseabinõude rakendamise menetlus

1. Enne käesolevas artiklis esitatud kaitseabinõude rakendamise menetluse algatamist peavad lepingupooled püüdma lahendada omavahelised erimeelsused otseste nõupidamiste teel, informeerides teist lepingupoolt.

2. Artiklites 15, 16, 17 ja 18 mainitud juhtudel peab kaitseabinõude rakendamist kaaluv lepingupool informeerima sellest kohe ühiskomiteed. Asjast huvitatud lepingupool peab edastama ühiskomiteele kogu asjakohase informatsiooni ning vajaduse korral aitama juhtumit uurida. Lahenduse leidmiseks peavad lepingupooled koheselt nõupidamisi ühiskomitees.

3. Kui üks lepingupool ei lõpeta ühe kuu jooksul protesti põhjustanud tegevust või ei hoidu teisele lepingupoolele raskuste tekitamisest, kusjuures ühiskomitee sellekohane otsus puudub, siis võib asjast huvitatud lepingupool rakendada olukorra parandamiseks vajalikke kaitseabinõusid.

4. Rakendatud kaitseabinõudest tuleb kohe ühiskomiteele teatada. Nende ulatust ja kestust tuleb piirata sellise määrani, mis on tingimata vajalik nende rakendamist põhjustanud olukorra parandamiseks ning need ei tohi ületada kõnealuse tegevuse või probleemi tekitatud kahju ulatust. Eelistada tuleb abinõusid, mis kõige vähem takistavad käesoleva lepingu järgimist.

5. Ühiskomitee peab perioodiliselt korraldama nõupidamisi rakendatud kaitseabinõude leevendamiseks või tühistamiseks, kui olukord ei õigusta enam nende säilitamist.

6. Kui kohest tegutsemist nõudev eriolukord teeb eelneva uurimise võimatuks, võib asjaosaline lepingupool artiklites 15, 16, 17, 18, 24 ja 25 sätestatud juhtudel kohe rakendada ettevaatusabinõusid, mis on tingimata vajalikud olukorra lahendamiseks. Abinõudest teatatakse viivitamatult ühiskomiteele, kes viib läbi lepingupoolte nõupidamised.

Artikkel 21. Päritolureeglid ja tollialane koostöö

1. Käesoleva lepingu juurde kuuluv protokoll kehtestab päritolureeglid ja haldusalase koostöö meetodid.

2. Lepingupooled võtavad kõiki vajalikke meetmeid, tehes sealhulgas haldusalast koostööd puudutavaid korraldusi, kindlustamaks käesoleva lepingu artiklite 2, 4, 5, 6, 7 ja 8 ning protokolli efektiivset ja kooskõlastatud rakendamist, arvestades vajadust vähendada miinimumini kaubanduses kehtivaid vorminõudeid ning vajadust saavutada mõlemaid lepingupooli rahuldavat lahendust eelnimetatud sätete rakendamisel.

Artikkel 22. Üldised erandid

Käesolev leping ei välista impordi, ekspordi või kaupade transiidi keelustamist või piiramist, kui see on põhjendatud üldise moraali, avaliku korra või julgeolekuga; inimeste, loomade ja taimede elu või tervise kaitsega; kunsti-, ajaloolise- või arheoloogilise väärtusega rahvuslike aarete kaitsega või tööstus- ja kaubandusomandi kaitsega või kulla või hõbedaga seonduvate eeskirjadega. Piirangud ja keelud ei tohi olla meelevaldsed ega varjatult kehtestada erinõudeid lepingupoolte kaubavahetuses.

Artikkel 23. Maksed

1. Lepingupoolte kaubavahetuse ja teenustekaubandusega seotud maksed vabalt konverteeritavas valuutas ja maksete ülekanded selle lepingupoole territooriumile, kus asub võlausaldaja, on piiranguteta.

2. Lühiajaliste ja keskmise tähtajaga krediitide andmisel, tagasimaksmisel või vastuvõtmisel, milles ühe lepingupoole resident osaleb, hoiduvad lepingupooled igasugustest kaubavahetusega seotud valuutavahetus- või haldusalastest piirangutest, mis sel hetkel ei sisaldu lepingupoolte õigusaktides.

3. Hoolimata lõikest 2 peavad kõik kaupade liikumisel jooksvate maksetega seotud meetmed olema kooskõlas Rahvusvahelise Valuutafondi Lepingu Artiklite VIII artiklis esitatud nõuetega.

Artikkel 24. Ettevõtlusega seotud konkurentsireeglid, riiklik abi

1. Alljärgnev ei sobi kokku käesoleva lepingu kohase rakendamisega niivõrd, kuivõrd see kahjustab Eesti ja Türgi vahelist kaubavahetust:

a) kõik konkurentsi takistavad, piiravad või moonutavad ettevõtetevahelised kokkulepped, ettevõtete ühenduste otsused ja ettevõtetevaheline kooskõlastatud praktika;

b) üks või mitu ettevõtet kuritarvitab oma domineerivat seisundit Eesti või Türgi territooriumidel või olulisel osal sellest;

c) igasugune riiklik abi, mis moonutab või võib moonutada konkurentsi, eelistades teatud ettevõtteid või teatud kaupade tootmist.

2. Kumbki lepingupool tagab ligipääsu riiklikku abi puudutavale informatsioonile, teatades teisele lepingupoolele muuhulgas iga-aastaselt antud abi kogusuuruse ja -jaotuse ning taotluse korral esitavad informatsiooni abikavade kohta. Ühe lepingupoole taotluse korral esitab teine lepingupool informatsiooni riikliku abi juhtude kohta.

3. Käesoleva artikli lõike 1 rakendamiseks võtavad lepingupooled meetmeid, mis on kooskõlas lepingupoolte ja Euroopa Ühenduste vahel sõlmitud asjakohastes lepingutes esitatud menetluste ja nõuetega. Nimetatud menetluste ja/või nõuete muutumisel rakendatakse nimetatud muudatusi ka lepingupoolte vahel.

4. Kui Türgi või Eesti leiab, et konkreetne tegevus ei sobi kokku käesoleva artikli lõikega 1 ning:

a) seda tegevust pole piisavalt käsitletud käesoleva artikli lõikes 3 esitatud rakendusjuhiste järgi, või

b) kui see tegevus selliste juhiste puudumisel kahjustab või võib kahjustada oluliselt teise lepingupoole huvi või tema kohalikku tööstust, kaasa arvatud tema teenindussektorit,

on tal õigus võtta asjakohaseid meetmeid pärast nõupidamisi ühiskomitees või selliste nõupidamiste taotlemisest 30 tööpäeva pärast.

5. Käesoleva artikli lõike 1 punktiga c vastuolus olevate tegevuste korral võib sellekohaseid meetmeid võtta juhul, kui seda võimaldab WTO/GATT-i 1994. aasta kokkulepe ning üksnes kooskõlas WTO/GATT-i 1994. aasta kokkuleppes sätestatud menetluste ja nõuetega, või mõne muu, nimetatud kokkuleppe põhjal väljatöötatud, lepingupoolte vahel kehtiva kokkuleppega.

6. Hoolimata sätetest, mida ei ole kohaldatud kooskõlas käesoleva artikli lõikega 3, kohustuvad lepingupooled vahetama informatsiooni, arvestades ameti- ja ärisaladustealaste nõuetega kehtestatud piiranguid.

Artikkel 25. Maksebilansi raskused

1. Lepingupooled püüavad vältida piirangute kehtestamist, kaasa arvatud impordiga seotud abinõusid maksebilansi tasakaalustamise eesmärgil.

2. Kui ühel lepingupoolel on tõsised maksebilansi raskused või need võivad tekkida, võib Eesti või Türgi, vastavalt juhtumile, kooskõlas GATT-i asjakohaste sätetega ning Rahvusvahelise Valuutafondi Lepingu Artiklite VIII artiklis esitatud nõuetega kohaldada piiratud kestusega piiranguid, mis ei või olla laiema ulatusega, kui on vajalik maksebilansi parandamiseks. Asjaosaline lepingupool informeerib teist lepingupoolt kohe nende kehtestamisest ja esitab teisele lepingupoolele esimesel võimalusel nende kehtivusgraafiku.

Artikkel 26. Intellektuaalse omandi ning tööstus- ja kaubandusomandi õiguste kaitse

1. Lepingupooled tagavad võrdsusel põhineva küllaldase ja tõhusa intellektuaalse omandi õiguste kaitse, sealhulgas selliste õiguste tagamiseks ja maksmapanemiseks vajalikud meetmed.

2. Lepingupooled võtavad kõik vajalikud meetmed kõnealuste omandiõiguste kaitsmiseks mis tahes õiguserikkumise eest, eriti aga võltsingute ja piraatluse eest.

3. Rahvusvahelistes lepingutes ning intellektuaalse omandi õiguste kaitse alastes õigusaktides ette nähtud kohustusi täites ei kohalda lepingupooled kummagi lepingupoole kodanike suhtes vähemsoodsamat kohtlemist kui mis tahes kolmanda riigi kodanike suhtes.

4. Lepingupooled teevad koostööd intellektuaalse omandi küsimustes. Kummagi lepingupoole algatusel korraldatakse ekspertide nõupidamisi eriti nendes küsimustes, mis seonduvad olemasolevate või tulevaste rahvusvaheliste konventsioonidega intellektuaalse omandi kooskõlastamisel, haldamisel ja maksmapanemisel ning tegevuses rahvusvahelistes organisatsioonides nagu WIPO, Maailma Kaubandusorganisatsioon, aga ka lepingupoolte suhetega kolmandate riikidega intellektuaalse omandi küsimustes.

Artikkel 27. Avalikud hanked

1. Käesoleva lepingu eesmärgiks on liberaliseerida lepingupoolte avalike hangete turgusid.

2. Lepingupooled täiendavad pidevalt avalike hangete korda, eesmärgiga anda teise lepingupoole hankijatele hiljemalt 2000. aasta 31. detsembriks ligipääs konkursi tingimustele oma vastavatel avalike hangete turgudel kooskõlas Maailma Kaubandusorganisatsiooni asutamislepingu IV lisas toodud valitsuse hangete lepingu sätetega.

3. Ühiskomitee uurib käesoleva artikli eesmärkide saavutamisega seonduvat ja võib soovitada praktilisi lahendeid käesoleva artikli lõike 2 rakendamisel, tagamaks lepingupooltele osalemisvõimaluse, avalikustamise ning õiguste ja kohustuste täieliku tasakaalu.

4. Käesoleva artikli lõikes 3 nimetatud uurimise kestel võib ühiskomitee, lähtudes valdkonna arengust rahvusvahelistes suhetes, kaaluda võimalust vastavalt lõikes 2 sätestatule laiendada turu avanemise ulatust ja/või määra.

5. Lepingupooled püüavad ühineda nende lepingutega, mis on sõlmitud Maailma Kaubandusorganisatsiooni 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe ning Maailma Kaubandusorganisatsiooni asutamislepingu põhimõtetel.

Artikkel 28. Ühiskomitee loomine

1. Käesoleva lepingu põhjal moodustatakse ühiskomitee, milles on esindatud mõlema lepingupoole esindajad. Ühiskomitee on vastutav käesoleva lepingu haldamise ning nõuetele vastava rakendamise eest.

2. Käesoleva lepingu nõuetele vastavaks rakendamiseks vahetavad lepingupooled informatsiooni ja ükskõik kumma poole algatusel peavad nõupidamisi ühiskomitees. Ühiskomitee vaatab läbi lepingupoolte kaubavahetuse takistuste kõrvaldamise võimalused.

3. Ühiskomitee võib kooskõlas artikli 29 lõikega 3 teha otsuseid käesoleva lepinguga sätestatud küsimustes. Teistes küsimustes võib ühiskomitee anda soovitusi.

Artikkel 29. Ühiskomitee protseduurid

1. Käesoleva lepingu nõuetekohaseks täitmiseks tuleb ühiskomitee sobival tasemel kokku vastavalt vajadusele, kuid vähemalt kord aastas. Kumbki lepingupool võib nõuda koosoleku kokkukutsumist.

2. Ühiskomitee tegutseb vastastikuse kokkuleppe alusel.

3. Kui käesoleva lepingu ühiskomitee ühe lepingupoole esindaja on võtnud vastu otsuse, mis järgib põhiseaduslikke nõudeid, siis jõustub otsus, juhul kui selles ei esine hilisemat kuupäeva, piirangu tühistamisest teatamise päeval.

4. Ühiskomitee võtab vastu protseduurireeglid, mis muu hulgas sisaldavad sätteid koosolekute kokkukutsumise ning esimehe ja tema ametiaja määramise kohta.

5. Ühiskomitee võib otsustada allkomisjonide ja töörühmade loomise, kui ta peab seda oma ülesannete täitmisel vajalikuks.

Artikkel 30. Julgeolekualased erandid

Käesoleva lepingu ükski tingimus ei takista ühel lepingupoolel võtta talle vajalikke meetmeid:

a) vältimaks tema peamisi julgeolekuhuve kahjustava informatsiooni ilmsikstulekut;

b) kaitsmaks tema peamisi julgeolekuhuve, täitmaks rahvusvahelisi kohustusi või viimaks ellu riiklikku poliitikat:

i) kaubeldes relvade, sõjamoona või -varustusega ning teiste kaupade, materjalide ja teenustega, mille eesmärgiks on otseselt või kaudselt varustada sõjalist objekti; või

ii) seoses bioloogiliste relvade ja keemiarelvade või tuumalõhkeseadeldiste keelustamisega; või

iii) sõja või sõjaks puhkeda võiva rahvusvahelise pingeolukorra ajal.

Artikkel 31. Kohustuste täitmine

1. Lepingupooled võtavad tarvitusele kõik vajalikud abinõud, et jõuda käesoleva lepinguga seatud eesmärkideni ning täita käesoleva lepinguga võetud kohustusi.

2. Kui üks lepingupool leiab, et teine lepingupool ei ole suutnud täita käesoleva lepinguga võetud kohustusi, võib asjast huvitatud lepingupool võtta tarvitusele sobivad abinõud artiklis 20 esitatud menetlust ja nõudeid järgides.

Artikkel 32. Arenguklausel

1. Kui üks lepingupool peab mõlema lepingupoole majandushuvidele kasulikuks arendada käesoleva lepingu alusel loodud suhteid, laiendades neid lepinguga mittehõlmatud aladele, esitab ta teisele lepingupoolele põhjendatud taotluse. Lepingupooled võivad teha ühiskomiteele ülesandeks uurida seda taotlust ja vajaduse korral anda neile soovitusi, eriti pidades silmas nõupidamiste alustamist.

2. Lepingupooltel tuleb lõikes 1 nimetatud protseduuri tulemusel sõlmitavad lepingud ratifitseerida või heaks kiita nende siseriiklike tingimusi järgides.

Artikkel 33. Muudatused

Ühiskomitee heakskiidetud käesoleva lepingu muudatused, mis ei ole tehtud artikli 29 lõike 3 alusel, peavad vastama siseriikliku õiguse nõuetele ning nad jõustuvad nende muudatuste jõustumiseks vajalike nõuete täitmist kinnitava hilisema diplomaatilise noodi kättesaamise päeval.

Artikkel 34. Protokollid ja lisad

Käesoleva lepingu protokollid ja lisad on selle lepingu lahutamatuks osaks. Ühiskomitee võib otsustada teha protokollides ja lisades muudatusi vastavalt artiklile 29.

Artikkel 35. Kehtivus ja tühistamine

Käesolev leping on sõlmitud määramata ajaks. Kumbki lepingupool võib käesoleva lepingu tühistada kirjaliku teatega teisele lepingupoolele. Sellisel juhul tühistatakse leping teatamisest kuue (6) kuu pärast.

Artikkel 36. Jõustumine

Käesolev leping jõustub ülejärgmise kuu esimesel päeval, mis järgneb hilisema diplomaatilise noodi saamise kuupäevale, millega kinnitatakse käesoleva lepingu jõustumiseks vajalike vastavate siseriiklike nõuete täitmist.

Ülaltoodu kinnituseks on selleks volitatud isikud alla kirjutanud käesolevale lepingule.

Alla kirjutatud Tallinnas 1997. aasta 3. juunil kahes autentses eksemplaris, kumbki inglise keeles.

Eesti Vabariigi nimel Jaak LEIMANN Türgi Vabariigi nimel Ayfer YILMAZ

Vastastikuse mõistmise protokoll

Eesti ja Türgi vaheline tekstiili- ja rõivatoodete kaubandus reguleeritakse Eesti Vabariigi valitsuse ja Türgi valitsuse vahelise vastastikuse mõistmise memorandumiga tekstiili- ja rõivatoodete kaubanduse kohta, mis kirjutatakse alla käesoleva lepinguga samal päeval.

I lisa

Artiklis 3 viidatud toodete nimekiri

Tähistus Toote lühikirjeldus
2905 43 Manniit
2905 44 D-glütsitool (sorbitool)
3302 10 29 Lõhnaainete segud ja ühe või mitme sellise aine segud
3501 ­ Kaseiin
3501 10 10 ­ ­ Regenereeritud tekstiilkiudude tootmiseks
3501 10 50 ­ ­ Tööstuslikuks otstarbeks, v.a toidukaupade või loomasöötade valmistamiseks
3501 10 90 ­ ­ Muud
­ Muud
3501 90 90 ­ ­ Muud
3502 Albumiinid (k.a kahe või enama vadakuvalgu kontsentraadid vadakuvalkude sisaldusega üle 80% kuivaine massist), albuminaadid jm albumiini derivaadid:
­ Munaalbumiin:
­ ­ Kuivatatud:
3502 11 10 ­ ­ ­ Inimtoiduks kõlbmatu või sellisena käsitletav
3502 11 90 ­ ­ ­ Muu
­ ­ Muu
3502 19 10 ­ ­ ­ Inimtoiduks kõlbmatu või sellisena käsitletav
3502 19 90 ­ ­ ­ Muud
­ Piimaalbumiin, k.a kahe või enama vadakuvalgu kontsentraadid:
3502 20 10 ­ ­ Inimtoiduks kõlbmatu või sellisena käsitletav
­ ­ Muud:
3502 20 91 ­ ­ ­ Kuivatatud (nt tahvlitena, helvestena, pulbrina)
3502 20 99 ­ ­ Muud
­ Muud:
­ ­ Muud albumiinid peale munaalbumiini ja piimaalbumiini:
3502 90 20 ­ ­ ­ Inimtoiduks kõlbmatu või sellisena käsitletav
3502 90 70 ­ ­ ­ Muud
3502 90 90 ­ ­ Albuminaadid ja muud albumiini derivaadid
3505 10 Dekstriinid jm modifitseeritud tärklised
3505 10 10 Dekstriinid
3505 10 90 Muud
3505 20 Liimid
3809 Viimistlusained, värvifiksaatorid ja värvimise kiirendajad ning muud tekstiili-, paberi-, naha- jms tööstuses kasutatavad mujal nimetamata tooted ja preparaadid (nt apretid ja peitsid)
3809 10 ­ Tärklisainete baasil
­ Muud
3809 91 00 ­ ­ Tekstiili- jms tööstuses kasutatavad (v.a 3809 91 00 90 11 19)
3809 92 00 ­ ­ Tselluloosi-, paberi- jms tööstuses kasutatavad (v.a 3809 92 00 90 00)
3809 93 00 ­ ­ Naha- jms tööstuses kasutatavad (v.a 3809 93 00 90 00)
3824 60 Sorbitool (v.a alamrubriiki 2905 44 kuuluv)
4501 Looduslik kork, töötlemata või esmaselt töödeldud; korgijäätmed; purustatud, granuleeritud või jahvatatud kork:
4501 10 00 ­ Looduslik kork, töötelmata või esmaselt töödeldud
4501 90 00 ­ Muu
5201 00 Puuvill, kraasimata ja kammimata
5301 Linakiud, toorlina või töödeldud (ent ketramata) lina; linatakud ja -jäätmed (s.h lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)
5302 Toorkanep (Cannabis sativa) või töödeldud, ent ketramata kanep; kanepitakud ja -jäätmed (s.h lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)

II lisa

Eesti päritolu toodete importimisel Türgi Vabariiki on kehtestatud järgmiste toodete osas järgmised soodustused

HS Kood Kirjeldus Kvoot (t) Tariif (%)
02.04 Lamba- või kitseliha 50 2,5
02.10 Liha ja toidukõlblikud subproduktid, soolatud, kuivatatud või suitsutatud 200 2,5
0402.21

0402.29

Piim ja koor ilma suhkru- või muu magusainelisandita

Muu piim ja koorepulber

200 0*
0405.10 Või 100 0
04.06 v.a

0406 90.31, 33, 50, 86, 87

Juustud 100 0
0408.11.800 Kuivatatud munakollane 25 24,5
05.11 Veisesperma vaba 0
16.02 v.a

1602 41, 42, 49

Muud toidud või konservid lihast 100 50
1604.12 Konserveeritud heeringas vaba 0
1604.19 Muud konserveeritud kalad (nt heik, alaska pollak) vaba 0
1604.20 Muud kalakonservid või -tooted vaba 0
1704.10 Närimiskummi vaba 0+EA
1704.90 Muud suhkrulised kondiitritooted vaba 0+EA
1806.31 Täidisega šokolaad vaba 0+EA
1806.32 Täidiseta šokolaad vaba +EA
1806.90 Muud šokolaaditooted vaba 0+EA
20.03 Seened ja trühvid 50 13,2
21.02 Pärmid vaba 0+EA
22.01 Veed suhkru- või muu magusainelisandita ja maitsestamata vaba 0
22.02 Veed suhkru- või muu magusainelisandiga või maitsestatud vaba 0
22.08 Denatureerimata etüülalkohol tegeliku alkoholisisaldusega alla 80%; kanged alkohoolsed joogid, liköörid ja muud alkohoolsed joogid vaba 0

* Need kvoodid on sisemiseks tootmiseks ettenähtud impordile (for imports under the inward processing scheme).

Protokoll

MÕISTE «PÄRINEVAD TOOTED» DEFINITSIOONI JA ADMINISTRATIIVSE KOOSTÖÖ MEETODITE K OHTA

Sisukord
I peatükk. ÜLDSÄTTED
Artikkel 1. Definitsioonid
II peatükk. MÕISTE «PÄRINEVAD TOOTED» DEFINITSIOON
Artikkel 2. Üldised nõuded
Artikkel 3. Kahepoolne päritolu kumulatsioon
Artikkel 4. Diagonaalne päritolu kumulatsioon
Artikkel 5. Täielikult pärinevad tooted
Artikkel 6. Piisavalt töödeldud tooted
Artikkel 7. Ebapiisavad töötlemisoperatsioonid
Artikkel 8. Kvalifikatsiooniühik
Artikkel 9. Lisaseadmed, varuosad ja tööriistad
Artikkel 10. Komplektid
Artikkel 11. Neutraalsed elemendid
III peatükk. TERRITORIAALSED NÕUDMISED
Artikkel 12. Territoriaalsuse printsiip
Artikkel 13. Otsetransport
Artikkel 14. Näitused
IV peatükk. HÜVITUS VÕI VABASTAMINE
Artikkel 15. Hüvitusest keeldumine või tollimaksudest vabastamine
V peatükk. PÄRITOLUTÕENDID
Artikkel 16. Üldised nõuded
Artikkel 17. Liikumissertifikaadi EUR. 1 väljastamise protseduur
Artikkel 18. Liikumissertifikaadi EUR. 1 tagantjärele väljastamine
Artikkel 19. Liikumissertifikaadi EUR. 1 duplikaadi väljastamine
Artikkel 20. Liikumissertifikaadi EUR. 1 väljastamine eelnevalt vormistatud või väljaantud päritolutõendi alusel
Artikkel 21. Arvedeklaratsiooni vormistamise tingimused
Artikkel 22. Kinnitatud eksportöör
Artikkel 23. Päritolutõendi kehtivus
Artikkel 24. Päritolutõendi esitamine
Artikkel 25. Osakaupa importimine
Artikkel 26. Päritolutõendist vabastamine
Artikkel 27. Täiendavad dokumendid
Artikkel 28. Päritolutõendi ja täiendavate dokumentide säilitamine
Artikkel 29. Vastuolud ja vormivead
Artikkel 30. ECU-des väljendatud summad
VI peatükk. ADMINISTRATIIVKOOSTÖÖ KORRALDUS
Artikkel 31. Vastastikune abistamine
Artikkel 32. Päritolutõendite kontrollimine
Artikkel 33. Vaidluse lahendamine
Artikkel 34. Karistused
Artikkel 35. Vabatsoonid
VII peatükk. LÕPPSÄTTED
Artikkel 36. Tolli- ja päritoluküsimuste alamkomitee
Artikkel 37. Lisad
Artikkel 38. Protokolli muudatused
Artikkle 39. Kaubad transiidil või laos

I peatükk

ÜLDSÄTTED

Artikkel 1. Definitsioonid

Käesolevas protokollis:

(a) «tootma» tähendab igasugust töö- või töötlemisoperatsiooni, sealhulgas koostamist või muid spetsiifilisi operatsioone;

(b) «materjal» tähendab igasugust toote valmistamisel kasutatavat koostisosa, toorainet või osa jne;

(c) «toode» tähendab töödeldavat toodet, isegi kui seda hiljem kasutatakse teistes tootmisoperatsioonides;

(d) «kaubad» tähendab nii materjale kui ka tooteid;

(e) «tolliväärtus» tähendab väärtust, mis on määratud kooskõlas 1994. aasta Üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe VII artikli rakenduslepinguga (Maailma Kaubandusorganisatsiooni tolliväärtuse leping);

(f) «ex-works hind» tähendab tootjahinda, mis makstakse selle lepingupoole tootjale, kelle ettevõttes teostatakse viimane töö või töötlemine, eeldusel et hinnas sisaldub kõikide kasutatud materjalide väärtus, millest on lahutatud võimalikud siseriiklikud maksud, mis makstakse tagasi või võidakse tagasi maksta saadud toote eksportimisel;

(g) «materjalide väärtus» tähendab kasutatud mittepärinevate materjalide tolliväärtust importimise hetkel, või kui see pole teada ega saa seda kindlaks teha, siis tähistab see materjalide eest lepingupooles makstavat esimest kindlakstehtavat hinda;

(h) «pärinevate materjalide väärtus» tähendab niisuguste materjalide punktis g defineeritud tolliväärtust, rakendatuna mutatis mutandis;

(i) «lisandunud väärtuse» all mõistetakse tootjahinda, millest on lahutatud nende toodete tolliväärtuste summa, mis ei pärinenud riigist, kus need tooted hangiti;

(j) «grupid» ja «rubriigid» tähendavad gruppe ja rubriike (neljakohalisi koode), mida kasutatakse nomenklatuuris, mis moodustab kaupade kirjeldamise ja kodeerimise harmoneeritud süsteemi, käesolevas protokollis nimetatud «harmoneeritud süsteem» või «HS»;

(k) «klassifitseeritud» viitab toote või materjali vastavasse rubriiki klassifitseerimisele;

(l) «kaubasaadetis» tähendab tooteid, mis saadetakse samaaegselt ühelt eksportöörilt ühele kaubasaajale või mille transporti eksportöörilt kaubasaajale katab üks transpordidokument või selle puudumisel üks arve;

(m) «territooriumid» hõlmab ka territoriaalvett.

II peatükk

MÕISTE «PÄRINEVAD TOOTED» DEFINITSIOON

Artikkel 2. Üldised nõuded

Käesolevas lepingus käsitletakse järgmisi tooteid kui lepingupoole päritoluga tooteid:

(a) tooted, mis on tervikuna omandatud lepingupooles käesoleva protokolli artikli 5 tähenduses;

(b) lepingupooles omandatud tooted, millele on liidetud materjale, mis ei ole tervikuna omandatud sealt, eeldusel et niisugused materjalid on lepingupooles läbi teinud küllaldase töötlemise käesoleva protokolli artikli 6 tähenduses.

Artikkel 3. Kahepoolne päritolu kumulatsioon

Ühest lepingupoolest pärinevaid materjale vaadeldakse kui teisest lepingupoolest pärinevaid materjale, kui need on liidetud tootele, mis on omandatud sealt. Ei ole vajalik, et need materjalid oleksid läbi teinud küllaldase töötlemise või töö eeldusel, et neid on töödeldud rohkem kui viidatud käesoleva protokolli artikli 7 lõikes 1.

Artikkel 4. Diagonaalne päritolu kumulatsioon

1. Lõigete 2 ja 3 sätete kohaselt vaadeldakse Euroopa Ühendusest, Poolast, Ungarist, Tšehhi Vabariigist, Slovaki Vabariigist, Bulgaariast, Rumeeniast, Lätist, Leedust, Sloveeniast, Islandist, Norrast või Šveitsist pärinevaid materjale ühe lepingupoole ja nende riikide vahelise lepingu tähenduses, kui sellest lepingupoolest pärinevaid materjale on lisatud sealt omandatud tootele. Nende materjalide piisavad töö- või töötlemisoperatsioonid ei ole vajalikud.

2. Tooteid, mis on saavutanud päritolu vastavalt lõikele 1, loetakse ka edaspidi ainult lepingupoolest pärinevateks, kui seal lisandunud väärtus ületab kasutatud materjalide väärtuse, mis on lõikes 1 viidatud riikide päritoluga. Vastasel juhul käsitletakse tooteid lõikes 1 viidatud riikide päritoluga, millel on kasutatud originaalmaterjalide suurim väärtus. Päritolu määramisel ei võeta arvesse materjale, mis on lõikes 1 mainitud riikide päritoluga ja on piisavalt töödeldud lepingupooles.

3. Käesolevas artiklis sätestatud kumulatsiooni rakendatakse siis, kui kasutatud materjalid on saavutanud päritolutoodete staatuse käesoleva protokolli reeglitega samaväärsete päritolureeglite kohaldamisega. Lepingupooled teatavad teineteisele lõikes 1 viidatud riikidega sõlmitud lepingute ja nendega kaasnevate päritolureeglite üksikasjad.

Artikkel 5. Täielikult pärinevad tooted

1. Täielikult ühest lepingupoolest pärinevaiks loetakse järgmisi tooteid:

(a) selle riigi maapinnast või merepõhjast saadud mineraalained;

(b) tooted seal kasvatatud vegetabiilsetest toodetest;

(c) seal sündinud ja kasvatatud elusloomad;

(d) tooted seal kasvatatud elusloomadest;

(e) seal korraldatud jahipidamisest või kalastamisest saadud tooted;

(f) lepingupoolte laevade poolt merest väljaspool nende territoriaalvett püütud kala ja sellest valmistatud tooted;

(g) nende vabriklaevadel ainult punktis f viidatud saadustest spetsiaalselt valmistatud tooted;

(h) seal kogutud pruugitud tooted, mis kõlbavad ainult toorainena tarbimiseks, kaasa arvatud pruugitud rehvid, mis kõlbavad ainult protekteerimiseks või jäätmetena kasutamiseks;

(i) seal teostatud töötlemise tulemusel eraldunud jäätmed ja vanaraud;

(j) väljaspool nende territoriaalvett asuvast merepõhjast või aluspinnasest saadud tooted, tingimusel et neil on selle põhja või aluspinna töötlemise ainuõigus;

(k) ainult punktides a kuni j märgitud toodetest valmistatud kaubad.

2. Terminid «nende laevad» ja «nende vabriklaevad» lõike 1 punktides f ja g kehtivad ainult selliste laevade ja vabriklaevade kohta:

(a) mis on registreeritud või arvele võetud lepingupooles;

(b) mis sõidavad lepingupoole lipu all;

(c) millest vähemalt 50 protsenti kuulub lepingupoole kodanikele või ettevõtetele, kelle peakontor on ühe lepingupoole territooriumil ning kelle mänedžer või mänedžerid, juhatuse või nõukogu esimees ja enamus sellise juhtimisorgani liikmeid on lepingupoole kodanikud, ning lisaks osaühingud või aktsiaseltsid, kelle kapitalist vähemalt pool kuulub nendele riikidele või nende juriidilistele isikutele või kodanikele;

(d) mille kapten ja ohvitserid on lepingupoole kodanikud; ja

(e) mille meeskonnast vähemalt 75 protsenti on lepingupoole kodanikud.

Artikkel 6. Piisavalt töödeldud tooted

1. Artikli 2 rakendamisel loetakse mittetäielikult pärinevad tooted piisavalt töödelduiks juhul, kui II lisa nimekirjas loetletud tingimused on täidetud.

Ülalnimetatud tingimused määratlevad, milline mittepärinevate materjalide töötlemine on nõutav kõigi käesoleva lepingu rakendusalasse kuuluvate toodete valmistamisel ning neid tingimusi rakendatakse ainult selliste materjalide osas. Juhul kui toodet, mis on saanud päritolustaatuse, täites sellele tootele nimekirjas ettenähtud tingimused, kasutatakse teise toote valmistamisel, ei arvestata selle toote valmistamiseks kasutatavaid materjale teises tootes kui mittepärinevaid.

2. Vaatamata lõikes 1 sätestatule võib teatud toote valmistamisel siiski kasutada mittepärinevaid materjale, mida vastavalt nimekirjas seatud tingimustele ei tohiks kasutada, eeldusel et:

(a) nende koguväärtus ei ületa 10% toote ��ex-works» hinnast;

(b) ühtki nimekirjas märgitud mittepärinevate materjalide väärtuse maksi-maalset protsendimäära ei ületata käesoleva lõike rakendamisel.

Käesolev lõige ei kehti harmoneeritud süsteemi gruppide 50 kuni 63 kohta.

3. Lõiked 1 ja 2 ei kehti artiklis 7 toodud juhtudel.

Artikkel 7. Ebapiisavad töötlemisoperatsioonid

1. Vaatamata lõikes 2 sätestatule loetakse pärineva toote staatuse omandamiseks järgnevaid operatsioone ebapiisavaks töötlemiseks, olenemata sellest, kas artikli 6 nõuded on täidetud või mitte:

(a) transpordil ja ladustamisel kauba hea seisundi säilitamiseks teostatavad operatsioonid (ventileerimine, laialilaotamine, kuivatamine, jahutamine, soola, vääveldioksiidi või muude vesilahuste sisse asetamine, kahjustatud osade eemaldamine ja muud sarnased operatsioonid);

(b) lihtsad operatsioonid, mis seisnevad tolmu kõrvaldamises, sõelumises, sorteerimises, klassifitseerimises, komplekteerimises (sealhulgas kaubaartiklite komplektidesse panek), pesemises, värvimises, tükeldamises;

(c)(i) pakendi vahetamine ja pakendite kokkupanemine ning lahtivõtmine;

(ii) lihtne pudelitesse, anumatesse, kottidesse, karpidesse panek, alustele kinnitamine vms ja kõik muud lihtsad pakkimismoodused;

(d) markeeringute, siltide või muude eristusmärkide kinnitamine toodetele või nende pakenditele;

(e) erinevate või sarnaste toodete lihtne segamine, kui käesolevas protokollis toodud päritolureeglid ei võimalda ühte või mitut segude komponenti lugeda lepingupooltest pärinevaks;

(f) osade lihtne kokkupanek tervikliku toote moodustamiseks;

(g) punktides a kuni f kirjeldatud kahe või enama operatsiooni kombinatsioon;

(h) loomade tapmine.

2. Et määratleda, kas teatud toote töötlemine lugeda lõike 1 tähenduses ebapiisavaks, vaadeldakse kõiki lepingupooltes selle toote suhtes teostatud operatsioone koos.

Artikkel 8. Kvalifikatsiooniühik

1. Käesoleva protokolli sätete rakendamisel loetakse kvalifikatsiooniühikuks üht kindlat toodet, mida peetakse harmoneeritud süsteemi nomenklatuuri järgi klassifikatsiooni määramisel baasühikuks.

Sellest järeldub, et:

(a) kui toode, mis koosneb esemete grupist või kokkupandud osadest, klassifitseeritakse harmoneeritud süsteemi ühe rubriigi alla, moodustab tervik kvalifikatsiooniühiku;

(b) kui kaubapartii koosneb mitmest identsest tootest, mis on klassifitseeritud harmoneeritud süsteemi sama rubriigi alla, tuleb käesoleva protokolli sätete rakendamisel vaadelda iga toodet eraldi.

2. Kui harmoneeritud süsteemi üldreegli nr 5 järgi on toote klassifitseerimisel pakend arvestatud toote osaks, arvestatakse see toote osaks ka päritolu määramisel.

Artikkel 9. Lisaseadmed, varuosad ja tööriistad

Lisaseadmeid, varuosi ja tööriistu, mis lähetatakse koos seadme, masina, aparaadi või sõidukiga ja mis on osa normaalvarustusest ning sisalduvad toote hinnas või mis kantakse samale saatelehele, vaadeldakse vastava seadme, masina, aparaadi või sõidukiga koos ühtse tervikuna.

Artikkel 10. Komplektid

Komplekte, nagu on defineeritud harmoneeritud süsteemi üldreeglis nr 3, loetakse pärinevaiks, kui kõik komponenttooted on pärinevad. Sellele vaatamata, kui komplekt koosneb pärinevatest ja mittepärinevatest toodetest, loetakse komplekt tervikuna pärinevaks eeldusel, et mittepärinevate toodete väärtus ei ületa 15% komplekti tootjahinnast.

Artikkel 11. Neutraalsed elemendid

Toote päritolu määramiseks ei ole vaja kindlaks teha järgmiste elementide päritolu:

(a) energia ja kütus;

(b) tehas ja seadmed;

(c) masinad ja tööriistad;

(d) kaubad, mis ei ole ega peagi olema toote lõppkoostisosad.

III peatükk

TERRITORIAALSED NÕUDMISED

Artikkel 12. Territoriaalsuse printsiip

1. II peatükis toodud päritolustaatuse saamise tingimused tuleb täita lepingupooles, välja arvatud artiklis 4 sätestatu.

2. Juhul kui lepingupoolest pärinevad eksporditud tooted tagastatakse, välja arvatud artiklis 4 sätestatud juhtudel, tuleb neid vaadelda mittepärinevatena, seni kuni pole võimalik tõestada tollivõime rahuldaval viisil, et:

(a) tagastatud kaubad on samad kaubad, mis eksporditi; ja

(b) neid ei ole teises riigis rohkem töödeldud, kui on vajalik nende hea seisundi säilitamiseks selles riigis või eksportimise ajal.

Artikkel 13. Otsetransport

1. Käesoleva lepinguga antud soodustatud käsitlus hõlmab ainult käesolevas protokollis sätestatud nõudmisi rahuldavaid tooteid, mida transporditakse lepingupoolte vahel otse või läbi artiklis 4 nimetatud teiste riikide territooriumide. Seevastu tooteid, mis moodustavad jagamatu kaubasaadetise, võidakse transportida läbi teiste riikide territooriumide, vajaduse korral neid ümber laadides või ajutiselt ladustades tingimustel, et kaup on jäetud transiit- või ladustamisriigis tollivõimude järelevalve alla ja nendega ei teostata muid operatsioone kui mahalaadimine, ümberlaadimine või mõni muu operatsioon nende hea seisundi säilitamiseks.

Pärinevaid tooteid võib transportida torujuhtmeid kaudu ka läbi teiste riikide territooriumide peale lepingupoolteks olevate riikide.

2. Tõendusmaterjal selle kohta, et lõike 1 tingimused on täidetud, esitatakse importiva riigi tollivõimudele järgmiste dokumentide puhul:

(a) ühtne transpordidokument, mis kajastab liikumist eksportivast riigist läbi transiitriigi; või

(b) transiitriigi tollivõimude väljastatud sertifikaat:

(i) mis annab toodete täpse kirjelduse;

(ii) kus on märgitud toodete mahalaadimise ja ümberlaadimise kuupäevad ning vajadusel laevade või teiste kasutatud transpordivahendite nimed; ja

(iii) mis kinnitab tingimusi, milles tooted viibisid transiitriigis; või

(c) eelnimetatute puudumisel iga muu tõendav dokument.

Artikkel 14. Näitused

1. Pärinevatele toodetele, mis on saadetud näitusele väljaspool artiklis 4 loetletud riike ja mis müüakse pärast näitust impordiks lepingupooleks olevasse riiki, kehtivad käesoleva lepingu sätted impordisoodustustest, eeldusel et tollivõimudele on rahuldavalt tõestatud, et:

(a) eksportöör on need tooted lähetanud lepingupoolest riiki, kus näitus toimub ja need on sellel näitusel välja pandud;

(b) tooted on eksportööri poolt müüdud või muud moodi antud mõnele isikule lepingupooleks olevas riigis;

(c) tooted on üle antud näituse ajal või vahetult selle järel, sellises seisukorras nagu need näitusele saadeti; ja

(d) tooteid ei ole pärast nende saatmist näitusele kasutatud mingil muul otstarbel kui näitusel eksponeerimiseks.

2. Päritolutõend tuleb välja anda või koostada kooskõlas V peatüki sätetega ja esitada tavalises korras importiva riigi tollivõimudele. Seal peab olema ära märgitud näituse nimi ja aadress. Vajaduse korral võib tõendusmaterjalina nõuda lisadokumente toodete eksponeerimise tingimuste kohta.

3. Lõige 1 kehtib igasuguse kaubavahetus-, tööstus-, põllumajandus- või käsitöönäituse, messi või muu taolise avaliku näituse või eksponeerimise kohta, mis ei ole korraldatud eraviisilistel eesmärkidel kauplustes või äripindadel, mis on spetsialiseerunud välismaiste toodete müügiks, ja mille kestel tooted jäävad tolli kontrolli alla.

IV peatükk

HÜVITUS VÕI VABASTAMINE

Artikkel 15. Hüvitusest keeldumine või tollimaksust vabastamine

1. Mittepärinevad materjalid, mida kasutatakse lepingupoolest pärinevate toodete töötlemiseks või ühes käesoleva protokolli tähenduses artiklis 4 loetletud riikidest, milleks päritolutõend on vormistatud või välja antud kooskõlas V peatüki sätetega, ei ole lepingupooles mis tahes hüvituse või tollimaksust vabastamise subjektiks.

2. Lõikes 1 toodud keeld igasuguste tollimaksude või sarnase toimega maksude osalise või täieliku tagasimaksmise, vähendamise või maksmata jätmise kohta, mida rakendatakse lepingupooles toote valmistamisel kasutatud materjalide suhtes, kui niisugust tagasimaksmist, vähendamist või mittemaksmist rakendatakse, kehtib nimetatud materjalidest valmistatud pärinevate toodete ekspordil ja mitte siis, kui need on mõeldud tarbimiseks kohapeal.

3. Päritolutõendit omav toodete eksportija peab alati olema valmis tollivõimude nõudel esitama kõik kohased dokumendid, mis tõendavad, et mingit hüvitust ei ole saadud selliste toodete töötlemisel kasutatud mittepärinevate materjalide puhul ja et niisugustele materjalidele kohaldatavad tollimaksud ja sarnase toimega maksud on tegelikult tasutud.

4. Lõigete 1 kuni 3 sätteid rakendatakse ka pakkimise suhtes vastavalt artikli 8 lõikele 2, lisandite, varuosade ja tööriistade suhtes vastavalt artiklile 9 ja komplekttoodete suhtes vastavalt artiklile 10, kui niisugused esemed on mittepärinevad.

5. Lõigete 1 kuni 4 sätteid rakendatakse ainult materjalide suhtes, mis kuuluvad käesoleva lepingu rakendusalasse. Need sätted ei välista tagasimaksusüsteemi rakendamist põllumajandustoodete ekspordil vastavalt käesoleva lepingu sätetele.

V peatükk

PÄRITOLUTÕENDID

Artikkel 16. Üldised nõuded

1. Ühe lepingupoole päritoluga tooted, mida imporditakse teise lepingupoolde, saavad importimisel soodustusi käesolevast lepingust, kui esitatakse:

(a) liikumissertifikaat EUR.1, mille näidis on III lisas; või

(b) artikli 21 lõikes 1 sätestatud juhtudel on selleks deklaratsioon, mille sõnastus on IV lisas ning antakse eksportija poolt saatelehe alusel, saabumisteatis või muu kaubadokument, mis kirjeldab neid tooteid piisavalt detailselt, võimaldamaks nende tuvastamist (edaspidi nimetatud «arvedeklaratsioon»).

2. Vaatamata lõikes 1 sätestatule saavad pärinevad tooted käesoleva protokolli tähenduses artiklis 26 täpsustatud juhtudel soodustusi käesoleva lepingu alusel, ilma et oleks vaja esitada mingeid ülalnimetatud dokumente.

Artikkel 17. Liikumissertifikaadi EUR.1 väljastamise protseduur

1. Liikumissertifikaat EUR.1 väljastatakse eksportiva riigi tollivõimude poolt eksportööri või eksportööri vastutusel tema volitatud esindaja poolt esitatud kirjaliku taotluse alusel.

2. Selleks täidab eksportöör või tema volitatud esindaja nii liikumissertifikaadi EUR.1 kui ka taotluse blanketi, mille näidised on toodud III lisas. Blanketid täidetakse ühes keeltest, milles on sõlmitud käesolev leping, või inglise või prantsuse keeles ja vastavalt eksportiva riigi seadustele. Kui blanketid täidetakse käsitsi, tuleb seda teha tindiga ja trükitähtedega. Toodete kirjeldus tuleb esitada selleks ettenähtud lahtris, jätmata ühtegi tühja rida. Täitmata lahtrisse tuleb tõmmata horisontaalne joon kirjelduse viimase rea alla ning tühi ruum tuleb läbi kriipsutada.

3. Eksportöör, kes taotleb liikumissertifikaadi EUR.1 väljastamist, peab olema igal ajal valmis esitama eksportiva riigi, kus EUR.1 liikumissertifikaat väljastatakse, tollivõimude nõudel kõik vajalikud dokumendid, mis tõendavad kõnesolevate toodete päritolustaatust ning ühtlasi vastavust käesoleva protokolli teistele nõuetele.

4. Liikumissertifikaat EUR.1 väljastatakse lepingupoolte tollivõimude poolt, kui kõnesolevaid tooteid saab vaadelda kui lepingupoole või mõne muu artiklis 4 viidatud riigi päritoluga ja kui nad vastavad käesoleva protokolli teistele nõuetele.

5. Väljastajad tollivõimud astuvad vajalikke samme, et kontrollida toodete päritolustaatust ja vastavust käesoleva protokolli teistele nõuetele. Selleks on neil õigus paluda igasugust tõendusmaterjali ja inspekteerida eksportööri arveid või sooritada mis tahes kontrolli, mida nad peavad vajalikuks. Väljastajate tollivõimude ülesandeks on tagada, et lõikes 2 viidatud blanketid on korralikult täidetud. Eelkõige kontrollivad nad, kas lahter, mis on jäetud kaupade kirjeldamiseks, on täidetud sel viisil, et oleks välistatud kõik võimalikud võltsingud.

6. Liikumissertifikaadi EUR.1 väljaandmise kuupäev märgitakse sertifikaadil lahtrisse 11.

7. Liikumissertifikaati EUR.1 annavad välja tollivõimud ja edastavad selle eksportijale, niipea kui eksport on toimunud või selle toimumine on tagatud.

Artikkel 18. Liikumissertifikaadi EUR.1 tagantjärele väljastamine

1. Artikli 17 lõike 7 sätetest hoolimata võib liikumissertifikaati EUR.1 erandkorras väljastada ka pärast sellel märgitud toodete eksportimist, juhul kui:

(a) seda ei väljastatud eksportimise ajal vigade, tahtmatute vahelejätmiste või eriolukorra tõttu; või

(b) on võimalik tollivõime rahuldaval viisil tõestada, et liikumissertifikaat EUR.1 väljastati, kuid importimisel seda tehnilistel põhjustel ei aktsepteeritud.

2. Lõike 1 rakendamiseks peab eksportöör oma avalduses märkima liikumissertifikaadiga EUR.1 seotud toodete eksportimise koha ja kuupäeva ning märkima taotluse põhjused.

3. Tollivõimud võivad liikumissertifikaadi EUR.1 tagantjärele väljastada ainult pärast eksportööri avalduses esitatud detailide ja vastava toimiku kokkulangevuse kontrollimist.

4. Tagantjärele väljastatud liikumissertifikaatidele EUR.1 peab olema märgitud üks alljärgnevatest lausetest:

«TAGANTJÄRELE VÄLJAANTUD», , «ISSUED RETROSPECTIVELY».

5. Lõikes 4 toodud kinnitus peab olema paigutatud liikumissertifikaadi EUR.1 lahtrisse «Märkused».

Artikkel 19. Liikumissertifikaadi EUR.1 duplikaadi väljastamine

1. Liikumissertifikaadi EUR.1 varguse, kaotuse või hävimise korral võib eksportöör pöörduda selle välja andnud tollivõimude poole avaldusega koostada duplikaat nende käsutuses olevate ekspordidokumentide alusel.

2. Sel viisil väljastatud duplikaadile peab olema märgitud üks alljärgnevatest sõnadest:

«DUPLIKAAT», , «DUPLICATE».

3. Lõikes 2 viidatud märge tehakse liikumissertifikaadi EUR.1 lahtrisse «Märkused».

4. Duplikaat, millel peab olema liikumissertifikaadi EUR.1 originaali väljastamise kuupäev, on kehtiv sellest kuupäevast.

Artikkel 20. Liikumissertifikaadi EUR.1 väljastamine eelnevalt vormistatud või väljaantud päritolutõendi alusel

Kui pärinevad tooted on allutatud lepingupoole tolliameti kontrollile, peab olema võimalik asendada päritolutõendi originaal ühe või enama liikumissertifikaadiga EUR.1, saatmaks neid tooteid või osa neist toodetest mujale lepingupooles. Liikumissertifikaadi EUR.1 asendussertifikaadi(d) väljastab see tolliamet, kelle kontrollile tooted alluvad.

Artikkel 21. Arvedeklaratsiooni vormistamise tingimused

1. Artikli 16 lõike 1 punktis b märgitud arvedeklaratsioon vormistatakse:

(a) kinnitatud eksportööri poolt artikli 22 tähenduses, või

(b) mis tahes eksportööri poolt mis tahes saadetise jaoks, mis koosneb ühest või enamast pakist, mis sisaldavad tooteid koguväärtuses mitte üle 6000 ECU.

2. Arvedeklaratsiooni võib vormistada juhul, kui kõnesolevaid tooteid saab vaadelda kui lepingupoolest või ühest artiklis 4 märgitud riikidest pärinevaid tooteid ja käesoleva protokolli teised nõuded on täidetud.

3. Eksportöör, kes vormistab arvedeklaratsiooni, peab olema valmis igal ajal eksportiva riigi tollivõimude nõudel esitama kõik asjasse puutuvad dokumendid, mis tõestavad asjassepuutuvate toodete päritolustaatust ja käesoleva protokolli teiste nõuete täitmist.

4. Arvedeklaratsioon tuleb eksportööril vormistada kirjutusmasinal, pitsatiga või printeriga deklaratsioonile, saabumisteatisele või muule kaubadokumendile, deklaratsioonile, mille sõnastus on toodud IV lisas, kasutades selles lisas märgitud üht keelelist varianti ja kooskõlas eksportiva riigi seadustega. Kui see deklaratsioon on kirjutatud käsitsi, peab see olema kirjutatud tindiga ja trükitähtedega.

5. Arvedeklaratsioonid peavad kandma eksportööri käsitsi kirjutatud originaalallkirja. Seevastu kinnitatud eksportöörilt artikli 22 tähenduses ei nõuta niisuguste deklaratsioonide allakirjutamist eeldusel, et ta esitab eksportiva riigi tollivõimudele kirjaliku kinnituse, et ta aktsepteerib iga arvedeklaratsiooni, mis seostub temaga, samaväärselt käsitsi alla kirjutatuga.

6. Arvedeklaratsiooni võib eksportöör vormistada, kui selle alla käivad tooted eksporditakse, või pärast eksportimist, tingimusel et see esitatakse importivas riigis mitte rohkem kui kaks aastat pärast eelnimetatud mportimist.

Artikkel 22. Kinnitatud eksportöör

1. Eksportiva riigi tollivõimud võivad volitada iga eksportööri, kes teostab sageli toodete saatmist käesoleva lepingu järgi, vormistama arvedeklaratsioone sõltumata asjaomaste toodete väärtusest. Niisugust volitust taotlev eksportöör peab tollivõime rahuldaval viisil esitama kõik vajalikud tagatised, tõestamaks toodete päritolustaatust ja käesoleva protokolli muude nõuete täitmist.

2. Tollivõimud võivad allutada kinnitatud eksportööri staatuse andmise mis tahes tingimustele, mida nad peavad sobivaks.

3. Tollivõimud annavad kinnitatud eksportöörile tollivolituse kinnituse numbri, mis märgitakse arvedeklaratsioonile.

4. Tollivõimud teostavad kinnitatud eksportööri poolt volituse kasutamise järelevalvet.

5. Tollivõimud võivad tühistada volituse igal ajal. Nad teevad seda siis, kui eksportöör ei suuda enam tagada lõikes 1 sätestatut, ei täida lõikes 2 märgitud tingimusi või kasutab muul viisil volitust ebakorrektselt.

Artikkel 23. Päritolutõendi kehtivus

1. Päritolutõend on kehtiv neli kuud alates väljaandmise kuupäevast eksportivas riigis ja selle aja jooksul tuleb ta esitada importiva riigi tollivõimudele.

2. Päritolutõendid, mis esitatakse importiva riigi tollivõimudele lõikes 1 määratletud viimasest esitamise kuupäevast hiljem, võidakse aktsepteerida enamsoodustusrežiimi saamiseks juhul, kui dokumente ei olnud võimalik enne viimast kuupäeva esitada erakorraliste asjaolude tõttu.

3. Muudel juhtudel, kui esitamine hilineb, võivad importiva riigi tollivõimud vastu võtta päritolutõendi, kui tooted on neile esitatud enne nimetatud lõplikku tähtaega.

Artikkel 24. Päritolutõendi esitamine

Päritolutõendid esitatakse importiva riigi tollivõimudele vastavalt selles riigis kehtivatele protseduuridele. Nimetatud võimud võivad nõuda päritolutõendi tõlget ja seda, et impordideklaratsiooniga kaasneks importööri tunnistus, et tooted vastavad käesoleva lepingu rakendamiseks vajalikele tingimustele.

Artikkel 25. Osakaupa importimine

Kui importija nõudel ja importiva riigi tollivõimude kehtestatud tingimustel lahtivõetud või kokkupanemata tooted harmoneeritud süsteemi üldreegli 2 punkti a tähenduses, mis kuuluvad jaotuste XVI ja XVII või gruppide 7308 ja 9406 alla, imporditakse osadena, esitatakse tollivõimudele kogu kaubapartii kohta üks päritolutõend esimese osa importimisel.

Artikkel 26. Päritolutõendist vabastamine

1. Väikepakkidena saadetud tooted eraisikult eraisikule või osana reisijate isiklikust pagasist aktsepteeritakse pärinevate toodetena ilma päritolutõendit esitamata eeldusel, et sellised tooted ei ole imporditud kaubavahetuse teel ja on deklareeritud käesoleva protokolli nõuetele vastavatena ja kui ei ole kahtlust sellise deklaratsiooni tõepärasuses. Posti teel saadetud toodete puhul saab seda deklaratsiooni esitada tollideklaratsioonil C2/CP3 või sellele dokumendile lisatud lehel.

2. Importi, mis on juhuslik ja koosneb üksnes saajate või reisijate või nende perekondade isiklikuks tarbimiseks mõeldud toodetest, ei loeta impordiks kaubavahetuse teel, kui toodete iseloomu ja koguse poolest on ilmne, et sel ei ole kaubanduslikku eesmärki.

3. Edaspidi ei tohi nende toodete koguväärtus ületada 500 ECU-d väikepakkide puhul või 1200 ECU-d juhul, kui tooted on osa reisijate isiklikust pagasist.

Artikkel 27. Täiendavad dokumendid

Artikli 17 lõikes 3 ja artikli 21 lõikes 3 märgitud dokumendid, mida kasutatakse tõestamaks, et tooteid, mis on hõlmatud liikumissertifikaadiga EUR.1 või arvedeklaratsiooniga, võib vaadelda kui tooteid, mis pärinevad lepingupoolest või mõnest muust artiklis 4 loetletud riigist ja täidavad käesoleva protokolli muid nõudeid, mis võivad olla muuhulgas järgmised:

(a) eksportööri või tarnija tõendid protsesside kohta, mis näitavad nimetatud kaupade hankimist, hõlmates näiteks tema pangaarveid või sisemist raamatupidamist;

(b) dokumendid, mis tõestavad kasutatud materjalide päritolustaatust, koostatud või välja antud lepingupoole poolt, kus neid dokumente kasutatakse vastavalt siseriiklikele õigusaktidele;

(c) dokumendid, mis tõestavad töötamist või materjalide töötlemist lepingupooles ja on seal koostatud või välja antud ning kus neid dokumente kasutatakse vastavalt siseriiklikele õigusaktidele;

(d) liikumissertifikaadid EUR.1 või arvedeklaratsioonid, mis tõestavad kasutatud materjalide päritolustaatust, koostatud või välja antud lepingupooles käesoleva protokolli kohaselt või mõne teise riigi poolt artiklis 4 loetletud riikidest, kooskõlas päritolureeglitega, mis on identsed käesoleva protokolli reeglitega.

Artikkel 28. Päritolutõendi ja täiendavate dokumentide säilitamine

1. Eksportöör, kes taotleb liikumissertifikaadi EUR.1 väljaandmist, peab vähemalt kolmeks aastaks säilitama artikli 17 lõikes 3 nimetatud dokumendid.

2. Eksportöör, kes vormistab arvedeklaratsiooni, peab vähemalt kolmeks aastaks säilitama selle arvedeklaratsiooni koopia ning artikli 21 lõikes 3 nimetatud dokumendid.

3. Eksportiva riigi tollivõimud, kes annavad välja liikumissertifikaadi EUR.1, peavad vähemalt kolmeks aastaks säilitama artikli 17 lõikes 2 nimetatud taotluse vormi.

4. Importiva riigi tollivõimud peavad vähemalt kolmeks aastaks säilitama liikumissertifikaadid EUR.1 ja neile esitatud arvedeklaratsioonid.

Artikkel 29. Vastuolud ja vormivead

1. Väikeste vastuolude avastamine märkustes, mis on päritolutõendi ja tolliametile edastatud dokumentide vahel importimiseks vajalike formaalsuste läbiviimiseks, ei too ipso facto kaasa päritolutõendi tühistamist, kui on nõetele vastavalt tõestatud, et see dokument vastab esitatud kaupadele.

2. Ilmsed vormivead, nagu trükivead päritolutõendil, mis ei sea dokumendil oleva informatsiooni korrektsust kahtluse alla, ei anna põhjust seda dokumenti tagasi lükata.

Artikkel 30. ECU-des väljendatud summad

1. Summad eksportiva riigi rahvuslikus valuutas, mis vastavad ECU-des väljendatud summadele, fikseeritakse eksportiva riigi poolt ja neist antakse teada importivale riigile.

2. Kui need summad ületavad importiva riigi poolt määratud vastavad summad, siis peab viimane neid aktsepteerima juhul, kui arve on esitatud eksportiva riigi valuutas. Kui tooted on arvesse märgitud väljendatuna mõne muu artiklis 4 loetletud riigi valuutas, peab importiv riik tunnustama nimetatud riigi poolt märgitud summat.

3. Teatud rahvusvaluutades märgitud summad peavad olema võrdväärsed ECU-des väljendatuna summadele selles rahvusvaluutas 1996. aasta oktoobri esimese tööpäeva seisuga.

4. ECU-des väljendatud summad ja nende ekvivalendid lepingupoole rahvuslikus valuutas vaadatakse üle ühiskomitees ühe lepingupoole nõudmisel. Selle ülevaatamise käigus peab ühiskomitee kindlustama, et ei kasutata mingit rahvusliku valuuta hinna langust ja võetakse edaspidi arvesse soovi nimetatud limiitide säilitamiseks tegelikel tingimustel. Sel eesmärgil võidakse korrigeerida ECU-des väljendatud summasid.

VI peatükk

ADMINISTRATIIVKOOSTÖÖ KORRALDUS

Artikkel 31. Vastastikune abistamine

1. Lepingupoole tollivõimud varustavad üksteist pitsatijäljendite näidistega, mida kasutatakse nende tolliametis liikumissertifikaatide EUR.1 väljaandmisel, ja tollivõimude aadressidega, kes on vastutavad nende sertifikaatide ja arvedeklaratsioonide kontrollimise eest.

2. Käesoleva protokolli paremaks rakendamiseks abistavad lepingupooled teineteist pädevate tollivõimude kaudu, kontrollides liikumissertifikaatide EUR.1 või arvedeklaratsioonide õigsust ja dokumentidel olevate andmete korrektsust.

Artikkel 32. Päritolutõendite kontrollimine

1. Päritolutõendite tagantjärele kontrollimine viiakse läbi pisteliselt või siis, kui importiva riigi tollivõimudel on põhjendatud kahtlusi niisuguste dokumentide autentsuse või kõnealuste toodete päritolutõendi tõepärasuse või käesoleva protokolli muude nõuete täitmise suhtes.

2. Lõike 1 sätete rakendamiseks peavad importiva riigi tollivõimud tagastama liikumissertifikaadi EUR.1 ja arve, kui see on esitatud, arvedeklaratsiooni või nende dokumentide koopiad eksportiva riigi tollivõimudele, esitades vajaduse korral järelepärimiste põhjused. Kõik saadud dokumendid ja informatsioon, mis viitab päritolutõendi kohta antud informatsiooni ebakorrektsusele, edastatakse kontrollimiseks.

3. Kontrolli teostavad eksportiva riigi tollivõimud. Sel eesmärgil on neil õigus nõuda ükskõik milliseid tõendusmaterjale ja inspekteerida eksportööri pangaarveid või viia läbi ükskõik millist muud kontrollimist, mida nad peavad vajalikuks.

4. Kui importiva riigi tollivõimud otsustavad tühistada enamsoodustuse andmise kõnesolevatele toodetele kuni kontrolli tulemuste selgumiseni, peavad nad pakkuma võimalust loovutada kaubad importijale tingimusel, et võetakse tarvitusele mis tahes vajalikuks peetavad ettevaatusabinõud.

5. Kontrollimist nõudnud tollivõime peab informeerima kontrollimise tulemustest niipea kui võimalik. Need tulemused peavad selgelt näitama, kas dokumendid on autentsed ja kas kõnealuseid tooteid saab pidada lepingupoolest või artiklis 4 loetletud riikidest pärinevaks ja kas nad täidavad käesoleva protokolli teisi nõudmisi.

6. Kui õigustatud kahtluse korral ei ole vastus laekunud kümne kuu jooksul kontrolli nõudmise kuupäevast või kui vastus ei sisalda küllaldast informatsiooni, otsustamaks kõnesoleva dokumendi õigsuse või toodete tegeliku päritolu üle, keelduvad kontrolli nõudnud tollivõimud enamsoodustuse andmisest, välja arvatud erakorraliste asjaolude puhul.

Artikkel 33. Vaidluse lahendamine

Kui tekib vaidlusi seoses artikli 32 kontrolliprotseduuridega, mida ei saa lahendada kontrolli nõudnud tollivõimude ja selle kontrolli läbiviimise eest vastutavate tollivõimude vahel või kui tekib käesoleva protokolli tõlgendamise küsimus, tuleb need esitada ühiskomiteele.

Vaidluste lahendamine importija ja importiva riigi tollivõimude vahel toimub kõigil juhtudel vastavalt selle lepingupoole seadustele.

Artikkel 34. Karistused

Karistused määratakse igale isikule, kes vormistab või põhjustab dokumendi vormistamist, mis sisaldab ebakorrektset informatsiooni eesmärgiga saada toodetele enamsoodustatud käsitlust.

Artikkel 35. Vabatsoonid

1. Lepingupooled astuvad vajalikke samme kindlustamaks, et päritolutõendiga tarnitavaid tooteid, mis transpordi käigus läbivad nende territooriumil asuvat vabatsooni, ei asendata teiste kaupadega ja neid ei käsitseta mingil muul moel kui ainult nende riknemise vältimiseks vajalikud normaalsed operatsioonid.

2. Erandina lõikes 1 sätestatust, kui lepingupooltest pärinevaid tooteid imporditakse vabatsooni päritolutõendi alusel ja nad teevad läbi töötluse või menetluse, peavad võimud eksportööri nõudmisel välja andma uue liikumissertifikaadi EUR.1, kui töötlemine või menetlus on kooskõlas käesoleva protokolli sätetega.

VII peatükk

LÕPPSÄTTED

Artikkel 36. Tolli ja päritoluküsimuste alamkomitee

Moodustatakse tolli ja päritoluküsimuste alamkomitee ühiskomitee alluvuses, mille ülesandeks on aidata ellu viia selle ülesandeid ja kindlustada pidev informatsiooni olemasolu ja ekspertide koostöö.

Komitee koosneb lepingupoolte ekspertidest, kes vastutavad tolli ja päritoluküsimuste eest.

Artikkel 37. Lisad

Käesoleva protokolli lisad moodustavad selle lahutamatu osa.

Artikkel 38. Protokolli muudatused

Ühiskomitee võib otsustada käesoleva protokolli tingimuste muutmise.

Artikkel 38. Kaubad transiidil või laos

Kaupu, mis vastavad II peatükis sätestatud tingimustele ja mis käesoleva lepingu jõustumise päeval on transiidil või ajutisel hoiul tollilaos või vabatsoonis lepingupooles, võib lugeda pärinevateks toodeteks, kui nelja kuu jooksul sellest kuupäevast on importiva riigi pädevad võimud tagantjärele väljastanud liikumissertifikaadi EUR.1 koos dokumentidega, mis tõendavad transportimise tingimusi.

I lisa

Sissejuhatavad märkused protokolli II lisa nimekirjale

Märkus 1

Nimekiri määratleb tingimused kõikidele toodetele, et omandada piisavalt töödeldud toote staatus käesoleva protokolli artikli 6 tähenduses.

Märkus 2:

2.1. Nimekirja kaks esimest veergu kirjeldavad saadavat toodet. Esimene veerg annab harmoneeritud süsteemi rubriigi või grupi numbri ja teine veerg annab toote kirjelduse. Iga sissekande jaoks kahes esimeses veerus vastab reegel veergudes 3 ja 4. Juhul kui sissekandele esimeses veerus eelneb «ex», näitab see, et reeglid veergudes 3 ja 4 puudutavad ainult seda osa sellest rubriigist, mida on kirjeldatud veerus 2.

2.2. Kui veerus 1 on grupeeritud mitu rubriiki või on toodud antud grupi kood ja toote kirjeldus on veerus 2 seetõttu antud üldmõistes, siis vastavad reeglid veergudes 3 ja 4 kehtivad kõigi toodete kohta, mis on harmoneeritud süsteemis liigitatud selle grupi rubriikidesse või ükskõik millisesse grupeeritud rubriiki veerus 1.

2.3. Kui nimekirjas on erinevad reeglid, mis kehtivad rubriigi erinevate toodete kohta, sisaldab iga taandrida rubriigi selle osa kirjeldust, millele vas-tavad reeglid veergudes 3 ja 4.

2.4. Kui esimeses kahes veerus antud kirje kohta on toodud reegel nii veerus 3 kui ka veerus 4, siis võib eksportöör valikuliselt rakendada kas veerus 3 või veerus 4 märgitud reeglit. Kui mingit päritolureeglit ei ole veerus 4 antud, siis tuleb kohaldada reeglit veerus 3.

Märkus 3

3.1. Protokolli artikli 6 sätted kehtivad toodete kohta, mis on omandanud päritolustaatuse ja mida kasutatakse teiste toodete tootmisel, hoolimata sellest, kas see staatus on omandatud ettevõttes, kus neid tooteid kasutatakse, või teistes lepingupoolteks olevate riikide ettevõtetes.

Näiteks:

Mootor rubriigist nr 8407, mille kohta reegel ütleb, et kasutatavate mittepärinevate materjalide väärtus ei tohi ületada 40% tootjahinnast («ex-works» hinnast), on valmistatud «legeeritud terasesulamist» rubriigi all nr ex 7224.

Kui see valtsimine toimus ühes lepingupooles mittepärinevast valukangist, on valtsimine juba andnud päritolu nimekirja rubriigi nr ex 7224 reegli põhjal. Valtsimist võib siis lugeda pärinevaks mootori väärtuse arvestamisel, hoolimata sellest, kas see toodeti samas või mõnes teises lepingupoole ettevõttes. Seega ei võeta mittepärineva valukangi väärtust arvesse kasutatud mittepärinevate materjalide väärtuse arvestamisel.

3.2. Nimekirja reegel annab minimaalselt vajaliku töö- või töötlemismahu, kusjuures suurem töö või töötlemine annab samuti päritolu; vastupidiselt, väiksem töö või töötlemine ei anna tootele päritolustaatust. Seega, kui reegel ütleb, et teatud tootmisstaadiumis võib kasutada mittepärinevat materjali, siis on sellise materjali kasutamine tootmise varasemas staadiumis lubatud ja hilisemas mitte.

3.3. Vaatamata märkusele 3.2, kui reegel ütleb, et võib kasutada «ükskõik millise rubriigi materjale», võib kasutada ka tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale, võttes siiski arvesse reeglis sisalduvaid piiranguid. Väljend «valmistamine ükskõik millise rubriigi materjalidest, kaasa arvatud teised rubriigi nr . . .  materjalid» tähendab, et kasutada võib vaid selliseid tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale, millel on erinev toote kirjeldus kui tootel veerus 2.

3.4. Kui nimekirja reegel määrab, et toodet võib valmistada rohkem kui ühest materjalist, tähendab see, et ühte või enamat materjali võib kasutada. See ei nõua kõikide kasutamist.

Näiteks:

Reegel kangastele HS 5208 kuni 5212 sätestab, et kasutada võib looduslikke kiude ning muude materjalide hulgas võib kasutada ka keemilisi kiude. See ei tähenda, et mõlemaid peab kasutama; võib kasutada ühte või teist või mõlemat korraga.

3.5. Kui nimekirja reegel määrab, et toode peab olema valmistatud teatud materjalist, siis see tingimus ei välista teiste materjalide kasutamist, mis oma iseloomu tõttu ei saa reeglit täita. (Vt märkust 6.2 allpool seoses tekstiilidega.)

Näiteks:

Reegel rubriigi nr 1904 toiduainete valmistamiseks, mis eelkõige välistab teraviljade ja teraviljasaaduste kasutamise, ei välista mineraalsoolade, kemikaalide ja teiste lisandite kasutamist, mis pole toodetud teraviljadest.

See ei kehti aga toodetele, mida juhul, kui ei saa nimekirjas kirjeldatud vastavast materjalist toota, saab toota sama iseloomuga materjalist varasemas tootmisstaadiumis.

Näiteks:

Mittekootud materjalist valmistatud grupi ex 62 rõivaeseme puhul, kui lubatakse kasutada ainult mittepärinevat lõnga, ei ole võimalik alustada mittekootud kangast, isegi kui mittekootud kangaid pole harilikult võimalik valmistada lõngast. Niisugustel juhtudel oleks lähtematerjal tavaliselt lõnga eelstaadiumis, st kiu staadiumis.

3.6. Kui nimekirja reeglis on toodud kasutada lubatud mittepärinevate materjalide maksimaalväärtuseks kaks või enam protsenti, siis ei või neid protsente kokku liita. Teiste sõnadega, kõigi kasutatud mittepärinevate materjalide maksimaalväärtus ei tohi kunagi ületada kõrgeimat toodud protsendimääradest. Konkreetse materjali kohta kehtivaid individuaalseid protsendimäärasid ei tohi samuti ületada.

Märkus 4

4.1. Nimekirjas kasutusel olev termin «looduslikud kiud» tähistab muid kiudusid kui kunst- või sünteetilised kiud. See on piiratud staadiumini enne ketramist, kaasa arvatud jäätmed, ja kui ei ole märgitud teisiti, hõlmab kiude, mis on kraasitud, kammitud või muul viisil töödeldud, aga mitte kedratud.

4.2. Termin «looduslikud kiud» hõlmab hobusejõhvi rubriigist nr 0503, siidi rubriikidest nr 5002 ja 5003, samuti villa, peeni või jämedaid loomakarvu rubriikidest nr 5101 kuni 5105, puuvillakiudu rubriikidest nr 5201 kuni 5203 ja muid taimseid kiude rubriikidest nr 5301 kuni 5305.

4.3. Termineid «tekstiilimass», «keemilised ained» ja «paberivalmistamise materjalid» kasutatakse nimekirjas kirjeldamaks materjale, mis ei ole klassifitseeritud gruppides 50 kuni 63 ja mida võib kasutada kunst-, sünteetiliste või paberkiudude või lõnga tootmiseks.

4.4. Terminit «staapelkiud» kasutatakse nimekirjas rubriikidesse nr 5501 kuni 5507 kuuluvatele sünteetilistele või kunstkiule, staapelkiule või -jäätmetele viitamiseks.

Märkus 5

5.1. Kui teatud toote puhul on nimekirjas tehtud viide käesolevale märkusele, siis ei kehti veerus 3 toodud tingimused ühegi nende valmistamisel kasutatud põhilise tekstiilmaterjali kohta, mis summaarselt moodustavad 10% või vähem kõigi kasutatud põhiliste tekstiilmaterjalide kogukaalust. (Vt ka märkusi 5.3 ja 5.4 allpool.)

5.2. Märkuse 5.1 kohaselt võib teatud kõikumist rakendada ainult segatoodetele, mis on valmistatud kahest või enamast põhilisest tekstiilmaterjalist.

Põhilised tekstiilmaterjalid on järgmised:

-- siid,

-- vill,

-- jäme loomakarv,

-- peen loomakarv,

-- hobusejõhv,

-- puuvill,

-- paberivalmistamise materjalid ja paber,

-- lina,

-- naturaalne kanep,

-- džuut ja muud niinkiud,

-- sisal ja muud agaavi perekonda kuuluvad kiud,

-- kookoskiud, abaka, ramjee ja muud taimsed tekstiilkiud,

-- sünteesfilamentkiud,

-- tehisfilamentkiud,

-- sünteesstaapelkiud polüpropüleenist,

-- sünteesstaapelkiud polüestrist,

-- sünteesstaapelkiud polüamiidist,

-- sünteesstaapelkiud polüakrülonitriilist,

-- sünteesstaapelkiud polüimiidist,

-- sünteesstaapelkiud polütetrafluoroetüleenist,

-- sünteesstaapelkiud polüfenüleensulfiidist,

-- sünteesstaapelkiud polüvinüülkloriidist,

-- muud sünteesstaapelkiud,

-- tehisstaapelkiud viskoosist,

-- muud tehisstaapelkiud,

-- lõng, valmistatud polüuretaanist vaheldumisi paindlike segmentidega polüeetrist, mähitud või mitte,

-- lõng, valmistatud polüuretaanist vaheldumisi paindlike segmentidega polüestrist, mähitud või mitte,

-- rubriiki nr 5605 (metalliseeritud lõng) kuuluvad tooted:

alumiiniumfooliumist või plastkilest põhimikust koosnev, mitte üle 5 mm laiune riba, mis on alumiiniumpulbriga pealistatud või pealistamata ning kihitatud läbipaistva või värvilise liimiga plastkile kahe kihi vahel,

-- muud tooted rubriigist nr 5605.

Näiteks:

Lõng rubriigist nr 5205, mis on valmistatud puuvillakiust rubriigist nr 5203 ja sünteetilisest staapelkiust rubriigist nr 5506 on segalõng. Sellepärast võib mittepärinevaid sünteetilisi staapelkiude, mis ei vasta päritolureegitele (mille puhul on nõutav valmistamine keemilistest materjalidest või tekstiilimassist), kasutada kuni 10% lõnga kaalust.

Näiteks:

Villane kangas rubriigist nr 5112, mis on valmistatud villasest lõngast rubriigist nr 5107 ja süntees-staapelkiudude lõngast rubriigist nr 5509, on segamaterjalidest kangas. Seetõttu võib nii sünteetilist lõnga, mis ei vasta päritolureeglitele (mille puhul on nõutav valmistamine keemilistest materjalidest või tekstiilmassist) kui ka villast lõnga, mis ei vasta päritolureeglitele (mille puhul on nõutav valmistamine looduslikest kiududest, mis ei ole kraasitud, kammitud ega muul moel ketramiseks ette valmistatud) või nende kahe kombinatsiooni kasutada kuni 10% kanga kaalust.

Näiteks:

Froteeriie rubriigist nr 5802, mis on valmistatud puuvill-lõngast rubriigist nr 5205 ja puuvillkangast rubriigist nr 5210, on segatoode ainult juhul, kui puuvillkangas ise on segakangas, olles valmistatud kahte erinevasse rubriiki klassifitseeritud lõngadest või kui kasutatud puuvill-lõngad ise on segud.

Näiteks:

Kui kõnesolev froteekangas oleks olnud valmistatud puuvill-lõngast rubriigist nr 5205 ja sünteetilisest kangast rubriigist nr 5407, siis on ilmselt kasutatud kahte erinevat põhitekstiilmaterjali ja froteekangas on järelikult segatoode.

Näiteks:

Džuudist alusele valmistatud taftingvaip, mille tupsud on nii tehiskiud- kui ka puuvill-lõngast, on segatoode, sest on kasutatud kolme põhitekstiilmaterjali. Seega võib kõiki mittepärinevaid materjale, mida kasutatakse hilisemas tootmise staadiumis, kui reegel seda lubab, kasutada eeldusel, et nende summaarne kogukaal ei ületa 10% kõigi vaibas sisalduvate tekstiilmaterjalide kogukaalust. Niisiis võib džuudist alust ja/või tehiskiudlõnga importida tootmise selles staadiumis eeldusel, et kaalu osas esitatavad tingimused on täidetud.

5.3. Juhul kui toodetele lisatakse «lõnga, mis on valmistatud polüuretaanist vaheldumisi paindlike segmentidega polüeetrist, mähitud või mitte», on tolerants selle lõnga suhtes 20%.

5.4. Juhul kui toodetele lisatakse «alumiiniumfooliumist või plastiklindist südamikuga lõnga või paela, mis võib olla alumiiniumpulbriga kaetud või mitte, laiusega kuni 5 mm ja mis on kahe plastikriba vahele kleebitud kleepriba abil», on tolerants selle lõnga või paela suhtes 30%.

Märkus 6

6.1. Nende tekstiiltoodete osas, mis on nimekirjas tähistatud viitega käesolevale märkusele, võib kasutada tekstiilmaterjale, välja arvatud voodrid ja vaheriided, mis ei vasta valmistatud toote kohta nimekirja veerus 3 toodud reeglile, eeldusel et need ei ole klassifitseeritud tootega samas rubriigis ning et nende väärtus ei ületa 8% toote tootjahinnast (ex-works hind).

6.2. Vaatamata märkusele 6.3 võib materjale, mis ei ole klassifitseeritud gruppides 50 kuni 63, kasutada vabalt tekstiiltoodete valmistamisel olenemata sellest, kas nad sisaldavad tekstiilmaterjale või mitte.

Näiteks:

Kui nimekirja reegel sätestab, et teatud tekstiiltoote jaoks, nagu püksid, tuleb kasutada lõnga, ei takista see metallesemete, nagu nööpide kasutamist, kuna nööbid ei ole klassifitseeritud gruppides 50 kuni 63. Samal põhjusel ei ole keelatud tõmblukkude kasutamine, kuigi need tavaliselt sisaldavad tekstiilmaterjale.

6.3. Seal, kus kehtib protsendireegel, peab kasutatud mittepärinevate materjalide väärtuse kalkulatsioonis arvesse võtma ka materjalide väärtust, mis ei ole klassifitseeritud gruppides 50 kuni 63.

Märkus 7

Rubriikide ex 2707, 2713--2715, ex 2901, ex 2902 ja ex 3403 rakendamiseks on «spetsiifilised töötlusoperatsioonid» järgmised:

(a) vaakumdestilleerimine;

(b) redestilleerimine täieliku fraktsioneerimisprotsessi abil*;

(c) krakkimine;

(d) uuendamine;

(e) ekstraheerimine selektiivlahustite abil;

(f) protsess, mis sisaldab kõiki järgnevaid operatsioone: kontsentreeritud väävelhappe, ooleumi või väävelanhüdriidiga töötlemine; leeliseliste toimeainetega neutraliseerimine; dekoloriseerimine ja puhastamine looduslikult aktiivse mulla, aktiviseeritud mulla, aktiviseeritud söe või boksiidiga;

(g) polümerisatsioon;

(h) alkülatsioon;

(i) isomerisatsioon.

7.2. Rubriikide nr 2710, 2711 ja 2712 rakendamiseks on «spetsiifilised töötlusoperatsioonid» järgmised:

(a) vaakumdestilleerimine

(b) redestilleerimine täieliku fraktsioneerimisprotsessi abil*;

(c) krakkimine;

(d) uuendamine;

(e) ekstraheerimine selektiivlahustite abil;

(f) protsess, mis sisaldab kõiki järgnevaid operatsioone: kontsentreeritud väävelhappe, ooleumi või väävelanhüdriidiga töötlemine; leeliseliste toimeainetega neutraliseerimine; dekoloriseerimine ja puhastamine looduslikult aktiivse mulla, aktiviseeritud mulla, aktiviseeritud söe või boksiidiga;

(g) polümerisatsioon;

(h) alkülatsioon;

(ij) isomerisatsioon;

(k) ainult rubriigi ex 2710 alla kuuluvate raskete õlide puhul vesinikuga desulfureerimine, mis vähendab töödeldud toodete väävlisisaldust vähemalt 85% võrra (ASTM D 1266-59 T meetod);

(l) ainult rubriigi ex 2710 alla kuuluvate toodete puhul deparafineerimine kõikide protsesside abil, v.a filtreerimine;

(m) ainult rubriigi ex 2710 alla kuuluvate raskete õlide puhul vesinikuga töötlemine rõhu all üle 20 baari ning temperatuuril üle 250 oC katalüsaatori abil desulfurisatsiooni tekitamata, kus vesinik on keemilise reaktsiooni aktiivne element. Kusjuures edasist rubriigi nr 2710 määrdeõlide vesinikuga töötlemist (nt hüdroviimistlus või dekoloreerimine) värvi või stabiilsuse parendamiseks ei käsitleta «spetsiifilise protsessina»;

(n) ainult rubriigi ex 2710 alla kuuluvate kütteõlide puhul atmosfääriline destilleerimine, tingimusel et vähem kui 30% toodete kogumahust destilleerub, sealhulgas kadu, temperatuuril 300 oC juures ASTM D 86 meetodil;

(o) ainult rubriigi ex 2710 alla kuuluvate raskete õlide, v.a gaasiõli ja kütteõli, töötlemine kõrgsagedusega elektrilise koonuslahendusega;

7.3 Rubriikide nr ex 2707, 2713--2715, ex 2901, ex 2902 ja ex 3403 rakendamiseks lihtoperatsioonid, nagu puhastamine, dekanteerimine, soolatustamine, vee eraldamine, filtreerimine, värvimine, märkimine, väävlisisalduse saamine erineva väävlisisaldusega toodete segamisel, nende operatsioonide või sarnaste operatsioonide ükskõik milline kombineerimine ei anna päritolustaatust.

* Vt lisamärkust 4(b) kombineeritud nomenklatuuri grupi 27 kohta.

II lisa

Nimekiri mittepärinevate materjalidega tehtavast tööst või töötlemisest, mis on nõutav valmistatud tootele päritolustaatuse saamiseks

Nimekirjas toodud tooted ei pea olema hõlmatud lepinguga. Sellisel juhul on vajalik konsulteerida lepingu teiste osalistega

[Nimekirjas esinevad allmärkused (1) kuni (11) on koondatud leheküljele 662]

HS rubriik number Toote kirjeldus Mittepärinevate materjalidega teostatav töö või töötlemine, mis tagab tootele päritolustaatuse
(1) (2)          (3) &nb sp;            v&oti lde;i      (4)     &nbs p; 
Grupp 01 Elusloomad K��ik kasutatud grupi 1 loomad peavad olema täielikult pärinevad
Grupp 02 Liha ja toidukõlblikud subproduktid Tootmine, milles kõik kasutatud grupi 1 ja 2 materjalid peavad olema täielikult pärinevad
Grupp 03 Kalad ja vähilaadsed, molluskid ja muud veeselgrootud Tootmine, milles kõik kasutatud grupi 3 materjalid peavad olema täielikult pärinevad
ex Grupp 04 Piim ja piimatooted; linnumunad; naturaalne mesi; muud mujal nimetamata loomse päritoluga toidukaubad, v.a: Tootmine milles kõik kasutatud grupi 4 materjalid peavad olema täielikult pärinevad
0403 Petipiim, kalgendatud piim ja koor, jogurt, keefir ja muu fermenteeritud või hapendatud piim ja koor, kondenseeritud või kondenseerimata, suhkru või muu magusaine, aromatiseerivate ainete, puuvilja, pähklite või kakao lisamisega või ilma Tootmine, milles:

­ kõik kasutatud grupi 4 materjalid peavad olema täielikult pärinevad;

­ mis tahes kasutatud rubriigi 2009 puuviljamahlad (v.a ananassi-, laimi- või greipfruudimahl) peavad olema pärinevad;

­ mis tahes kasutatud grupi 17 materjalide väärtus ei ületa 30% toote tootjahinnast

ex Grupp 05 Muud mujal nimetamata loomsed tooted, välja arvatud: Tootmine, milles kõik kasutatud grupi 5 materjalid peavad olema täielikult pärinevad
ex 0502 Kodu- ja metssigade töödeldud harjased ning karvad Harjaste ning karvade puhastamine, desinfitseerimine, sorteerimine ja sirgestamine
Grupp 06 Eluspuud ja muud taimed; taimesibulad, -juured jms; lõikelilled ja dekoratiivsed taimed Tootmine, milles:

­ kõik kasutatud grupi 6 materjalid peavad olema täielikult pärinevad;

­ kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 50% toote tootjahinnast

Grupp 07 Köögivili ning toiduks kasutatavad juured ja mugulad Tootmine, milles kõik kasutatud grupi 7 materjalid peavad olema täielikult pärinevad
Grupp 08 Toiduks kasutatavad puuviljad ja pähklid; tsitrusviljade ja melonite koored Tootmine, milles:

­ kõik kasutatud puuviljad ja pähklid peavad olema täielikult pärinevad;

­ mis tahes kasutatud grupi 17 materjalide väärtus ei ületa 30% toote tootjahinnast

ex Grupp 09 Kohv, tee, mate ja maitseained; v.a: Tootmine, milles kõik kasutatud grupi 9 materjalid peavad olema täielikult pärinevad
0901 Kohv, röstitud või röstimata, kofeiiniga või ilma; kohvikestad ja -koored; kohvi sisaldavad kohviasendajad Tootmine mis tahes rubriigi materjalidest
0902 Tee, aromatiseeritud või aromatiseerimata Tootmine mis tahes rubriigi materjalidest
ex 0910 Maitseainete segud Tootmine mis tahes rubriigi materjalidest
Grupp 10 Teravili Tootmine, milles kõik kasutatud grupi 10 materjalid peavad olema täielikult pärinevad
ex Grupp 11 Jahu, tangud ja kruubid; linnased; tärklis; inuliin; nisuvalk; v.a: Tootmine, milles kõik kasutatud teraviljad, köögiviljad, rubriigi nr 0714 söödavad juured ja mugulad või puuviljad peavad olema täielikult pärinevad
ex 1106 Rubriigi nr 0713 kuivatatud kaunviljadest saadud jäme jahu, püülijahu ja pulber Rubriigi nr 0708 kaunviljade kuivatamine ja jahvatamine
Grupp 12 Õliseemned ja õliviljad; muud seemned ja viljad; toiduainete-, parfümeeria- ja farmaatsitööstuse toorainena kasutatavad taimed; õled, hein ja söödakultuurid Tootmine, milles kõik kasutatud grupi 12 materjalid peavad olema täielikult pärinevad
1301 šellak; looduslik kummi; vaigud, kummivaigud ja õlivaigud (näiteks palsamid) Tootmine, milles mis tahes kasutatud rubriigi nr 1301 materjali väärtus ei tohi ületada 50% toote tootjahinnast
1302 Taimemahlad ja ekstraktid; pektiinid, pektinaadid ja pektiidid; agar-agar ja muud taimsed liimid ja paksendajad, modifitseeritud või mitte, mis pärinevad vegetabiilidest:
­ Taimsed liimid ja paksendajad, modifitseeritud ja vegetabiilidest pärinevad

­ Muud

Tootmine modifitseerimata taimsetest liimidest ja paksendajatest

Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 50% toote tootjahinnast

Grupp 14 Taimsed punumismaterjalid; mujal nimetamata taimsed tooted Tootmine, milles kõik kasutatud grupi 14 materjalid peavad olema täielikult pärinevad
ex
Grupp 15
Loomsed ja taimsed rasvad ja õlid ning nende lõhustamissaadused; töödeldud toidurasvad; loomsed ja taimsed vahad; v.a: Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevatesse rubriikidesse
1501 Searasv (k.a seapekk) ja linnurasv, v.a rubriikidesse nr 0209 või 1503 kuuluv:
­ kondi- või jäätmerasvad Tootmine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a rubriikide nr 0203, 0206 või 0207 või rubriigi nr 0506 kontidest
­ muud Tootmine rubriigi nr 0203 või 0206 sealihast või selle toidukõlblikest subproduktidest või rubriigi nr 0207 linnulihast või selle toidukõlblikest subproduktidest
1502 Veise-, lamba- või kitserasv, v.a rubriiki nr 1503 kuuluv
­ kondi- või jäätmerasvad Tootmine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a rubriikide nr 0201, 0202, 0204 või 0206 või rubriigi nr 0506 kontidest
­ muud Tootmine, milles kõik kasutatud grupi 2 materjalid peavad olema täielikult pärinevad
1504 Kala või mereimetajate rasvad, õlid ja nende fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, keemiliselt modifitseerimata:
­ tahked fraktsioonid Tootmine mis tahes rubriigi materjalidest, sh rubriigi nr 1504 teistest materjalidest
­ muud Tootmine, milles kõik kasutatud gruppide 2 ja 3 materjalid peavad olema täielikult pärinevad
ex 1505 Rafineeritud lanoliin Tootmine rubriigi nr 1505 toorvillarasvast
1506 Muud loomsed rasvad ja õlid ja nende fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata:
­ tahked fraktsioonid Tootmine mis tahes rubriigi materjalidest, sealhulgas rubriigi nr 1506 teistest materjalidest
­ muud Tootmine, milles kõik kasutatud grupi 2 materjalid peavad olema täielikult pärinevad
1507 -- 1515 Taimsed õlid ja nende fraktsioonid:
­ sojaõli, maapähkliõli, palmiõli, kopraõli, palmituumaõli, babassupalmiõli, tungipuuõli ja oiticica õli, mürdivaha ja jaapani vaha, jojobaõli fraktsioonid ja õlid tehniliseks kasutamiseks või tööstusliku toorainena, v.a inimestele mõeldud toiduainete tootmiseks Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevatesse rubriikidesse
­ tahked fraktsioonid, v.a jojobaõli fraktsioon Tootmine teistest rubriikide nr 1507­1515 materjalidest
­ muud Tootmine, milles kõik kasutatud taimsed materjalid peavad olema täielikult pärinevad
1516 Loomsed või taimsed rasvad ja õlid ja nende fraktsioonid, osaliselt või täielikult hüdrogeniseeritud, esterdatud, ümberesterdatud või elaidiseeritud, rafineeritud või rafineerimata, kuid edasiselt töötlemata Tootmine, milles:

­ kõik kasutatud grupi 2 materjalid peavad olema täielikult pärinevad;

­ kõik kasutatud taimsed materjalid peavad olema täielikult pärinevad. Siiski võib kasutada rubriikide nr 1507, 1508, 1511 ja 1513 materjale

1517 Margariin; toiduks kasutatavad segud või tooted loomsetest või taimsetest rasvadest või õlidest või selle grupi erinevate rasvade või õlide fraktsioonidest, v.a rubriiki nr 1516 kuuluvatest toidurasvadest ja -õlidest Tootmine, milles:

­ kõik kasutatud grupi 2 ja 4 materjalid peavad olema täielikult pärinevad;

­ kõik kasutatud taimsed materjalid peavad olema täielikult pärinevad. Siiski võib kasutada rubriikide nr 1507, 1508, 1511 ja 1513 materjale

Grupp 16 Lihast, kalast, vähilaadsetest, molluskitest või muudest veeselgrootutest valmistatud tooted Tootmine grupi 1 loomadest. Kõik kasutatud grupi 3 materjalid peavad olema täielikult pärinevad
ex Grupp 17 Suhkur ja suhkrust kondiitritooted, v.a: Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevatesse rubriikidesse
ex 1701 Roosuhkur või suhkrupeedisuhkur ja keemiliselt puhas sahharoos, tahkel kujul, maitsestatud või värvitud Tootmine, milles mis tahes kasutatud grupi 17 materjalide väärtus ei ületa 30% toote tootjahinnast
1702 Muud suhkrud sh keemiliselt puhtad laktoos, maltoos, glükoos ja fruktoos, tahkel kujul; lõhna- ja värvainelisanditeta suhkrusiirupid; tehismesi, naturaalse meega segatud või mitte, karamell:
­ keemiliselt puhtad maltoos ja fruktoos Tootmine mis tahes rubriigi materjalidest, sealhulgas teistest rubriigi nr 1702 materjalidest
­ muud suhkrud tahkel kujul, maitsestatud või värvitud Tootmine, milles mis tahes kasutatud grupi 17 materjalide väärtus ei ületa 30% toote tootjahinnast
­ muud Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid peavad olema juba pärinevad
ex 1703 Suhkru ekstraheerimisel või rafineerimisel saadud siirup (melass), maitsestatud või värvitud Tootmine, milles mis tahes kasutatud grupi 17 materjalide väärtus ei ületa 30% toote tootjahinnast
1704 Suhkrust kondiitritooted (sh valge šokolaad), mis ei sisalda kakaod Tootmine, milles:

­ kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevatesse rubriikidesse;

­ mis tahes kasutatud grupi 17 materjali väärtus ei ületa 30% toote tootjahinnast

Grupp 18 Kakao ja kakaotooted Tootmine, milles:

­ kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevatesse rubriikidesse;

­ mis tahes kasutatud grupi 17 materjalide väärtus ei ületa 30% toote tootjahinnast

1901 Linnaseekstrakt; püülijahust, jämejahust, tärklisest või linnaseekstraktist valmistatud toiduained, mis ei sisalda
kakaod või sisaldavad seda alla 40% kaalust arvestatuna täiesti rasvavabalt ning mis pole mujal nimetatud; mujal nimetamata, rubriikides 0401-0404 esitatud toiduainetest valmistatud tooted, mis ei sisalda üldse või sisaldavad kaalult alla 5% kakaod:
­ linnaseekstrakt Tootmine grupi 10 teraviljadest
­ muud Tootmine, milles:

­ kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevatesse rubriikidesse;

­ mis tahes kasutatud grupi 17 materjali väärtus ei ületa 30% toote tootjahinnast

1902 Makaronitooted, keedetud, küpsetatud või muul viisil toiduks valmistatud või mitte, täidisega (nt liha- või muu täidisega) või täidiseta; spagetid, makaronid, nuudlid, lasagne, gnocci, pelmeenid (ravioli), canneloni, kuskuss, valmistoiduna või mitte:
­ mis sisaldavad 20% või vähem kaalust liha või subprodukte, kala, vähilaadseid või molluskeid Tootmine, milles kõik kasutatud teraviljad ja teraviljasaadused (v.a kõvanisu ja selle saadused) peavad olema täielikult pärinevad;
­ mis sisaldavad rohkem kui 20% kaalust liha, subprodukte, kala, vähilaadseid või molluskeid Tootmine, milles:

­ kõik kasutatud teraviljad ja teraviljasaadused (v.a kõvanisu ja selle saadused) peavad olema täielikult pärinevad;

­ kõik kasutatud grupi 2 ja 3 materjalid peavad olema täielikult pärinevad

1903 Tapiokk ja selle tärklisest valmistatud asendajad helveste, terade, kruupide, kliide vms kujul Tootmine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a kartulitärklis rubriigist nr 1108
1904 Teraviljade või teraviljasaaduste paisutamise või röstimise teel valmistatud toidukaubad (nt maisihelbed); eelnevalt keedetud, küpsetatud või muul viisil teradena, helvestena või muul kujul (v.a jäme- ja püülijahu) toiduks valmistatud teraviljad (v.a maisiterad), mujal nimetamata: Tootmine:

­ materjalidest, mis ei ole klassifitseeritud rubriigis nr 1806;

­ milles kõik kasutatud teraviljad ja jahu (v.a kõvanisu ja selle saadused) peavad olema täielikult pärinevad;

­ milles mis tahes kasutatud grupi 17 materjali väärtus ei ületa 30% toote tootjahinnast

1905 Leiva-, saia- ja kondiitritooted, küpsised jne, kakaoga või mitte; armulaualeivad, tühjad kapslid farmaatsiatööstusele, oblaadid, riispaber jms Tootmine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a gupist 11
ex Grupp 20 Köögi- ja puuviljadest, pähklitest ning teistest taimeosadest tooted, välja arvatud: Tootmine, milles kõik kasutatud puuviljad, pähklid ja köögiviljad peavad olema täielikult pärinevad
ex 2001 Bataadid, maniokid ja muud taolised toiduks kasutatavad taimeosad, mis sisaldavad 5% ja rohkem kaalust tärklist, veiniäädika või äädikhappega toiduks valmistatud või konserveeritud Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevatesse rubriikidesse
ex 2004 ja ex 2005 Kartulid jahu või helveste kujul, toiduks valmistatud või konserveeritud, ilma veiniäädika või äädikhappeta Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevatesse rubriikidesse
2006 Köögiviljad, puuviljad, pähklid, puuviljakoored jm taimeosad, suhkrus säilitatuna (kuivatatud, glasuuritud või suhkrustatud) Tootmine, milles mis tahes kasutatud grupi 17 materjalide väärtus ei ületa 30% toote tootjahinnast
2007 Džemmid (keedised), puuviljaželeed, marmelaadid, puuvilja- või pähklipüreed ja pastad, termiliselt töödeldud, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma Tootmine, milles:

­ kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevatesse rubriikidesse;

­ mis tahes kasutatud grupi 17 materjalide väärtus ei ületa 30% toote tootjahinnast

ex 2008 ­ Pähklid ilma suhkru- või piirituselisandita Tootmine, milles kasutatud pärinevate rubriikide nr 0801, 0802 ja 1202 kuni 1207 pähklite ja õliseemnete väärtus ületab 60% toote tootjahinnast
­ Maapähklivõi; teraviljal põhinevad segud; palmisäsi; teramais Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevatesse rubriikidesse
­ Muud, v.a puuviljad ja pähklid, mis on toiduks valmistatud muul viisil kui aurutamine või vees keetmine ja mis ei sisalda lisatud suhkrut, külmutatud Tootmine, milles:

­ kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides;

­ mis tahes kasutatud grupi 17 materjalide väärtus ei ületa 30% toote tootjahinnast

2009 Kääritamata, piirituselisandita puu- ja köögiviljamahlad (sh viinamarjamahl koos purustatud kestadega veini valmistamiseks), suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma Tootmine, milles:

­ kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevatesse rubriikidesse;

­ mis tahes kasutatud grupi 17 materjalide väärtus ei ületa 30% toote tootjahinnast

ex Grupp 21 Mitmesugused toidukaubad, v.a: Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevatesse rubriikidesse
2101 Kohvi-, tee-, mate-, röstitud siguriekstraktid, -essentsid ja -kontsentraadid ja muud kohviasendajad Tootmine, milles:

­ kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevatesse rubriikidesse;

­ kõik kasutatud sigurid peavad olema täielikult pärinevad

2103 Kastmed ja pooltooted kastmete valmistamiseks; kastmelisandite segud, maitseainesegud; sinepipulber ja valmissinep:
­ Kastmed ja pooltooted kastmete valmistamiseks; kastmelisandite segud ja maitseainesegud Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevatesse rubriikidesse. Siiski võib kasutada sinepipulbrit või valmissinepit
­ Sinepipulber ja valmissinep Tootmine mis tahes rubriigi materjalidest
ex 2104 Valmissupid ja puljongid, pooltooted nende valmistamiseks Tootmine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a toiduks valmistatud või konserveeritud köögiviljadest rubriikidest nr 2002--2005
2106 Mujal nimetamata toidukaubad Tootmine, milles:

­ kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevatesse rubriikidesse;

­ mis tahes kasutatud grupi 17 materjalide väärtus ei ületa 30% toote tootjahinnast

ex Grupp 22 Karastusjoogid, alkohoolsed joogid ja äädikas; v.a: Tootmine, milles:

­ kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevatesse rubriikidesse;

­ kõik kasutatud viinamarjad või viinamarjadest saadud materjalid peavad olema täielikult pärinevad
2202 Veed, k.a mineraalvesi ja gaseeritud vesi, suhkru- või muu magusainelisandiga või maitsestatud ja muud mittealkohoolsed joogid, v.a puu- ja juurviljamahlad rubriigist 2009 Tootmine, milles:

­ kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides;

­ mis tahes kasutatud grupi 17 materjalide väärtus ei ületa 30% toote tootjahinnast;

­ mis tahes kasutatud puuviljamahlad (v.a ananassi-, laimi- ja greipfruudimahl) peavad olema juba pärinevad

2208 Denatureerimata etüülalkohol, tegeliku alkoholisisaldusega alla 80% mahust; kanged alkohoolsed joogid, liköörid ja muud alkohoolsed joogid Tootmine:

­ materjalidest, mis ei ole klassifitseeritud rubriikides nr 2207 ja 2208;

­ milles kõik kasutatud viinamarjad või viinamarjadest saadud materjalid peavad olema täielikult pärinevad v��i kui kõik teised kasutatud materjalid on juba pärinevad, siis arrakit võib kasutada kuni 5% mahust

ex Grupp 23 Toiduainete tootmise jäägid ja jäätmed; tööstuslikult toodetud loomasöödad; v.a: Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevatesse rubriikidesse
ex 2301 Vaalajahu; inimtoiduks kõlbmatu pulber, jahu ja graanulid vähilaadsetest, molluskitest või muudest veeselgrootutest Tootmine, milles kõik kasutatud grupi 2 ja 3 materjalid peavad olema täielikult pärinevad
ex 2303 Maisitärklise tootmise jäätmed (v.a kontsentreeritud vedelikud) kuivaine valgusisaldusega üle 40% massist Tootmine, milles kogu kasutatud mais peab olema täielikult pärinev
ex 2306 Õlikoogid ja teised oliiviõli ekstraheerimise tahked jäätmed, mis sisaldavad rohkem kui 3% oliiviõli Tootmine, milles kõik kasutatud oliivid peavad olema täielikult pärinevad
2309 Valmistoidud loomadele Tootmine, milles:

­ kõik kasutatud teraviljad, suhkur või melass, liha või piim peavad olema juba pärinevad;

­ kõik grupi 3 materjalid peavad olema täielikult pärinevad

ex Grupp 24 Tubakas ja tööstuslikud tubakaasendajad; v.a: Tootmine, milles kõik kasutatud grupi 24 materjalid peavad olema täielikult pärinevad
2402 Sigarid, manilla sigarid, sigarillod ja sigaretid tubakast või tubaka aseainetest Tootmine, milles vähemalt 70% rubriigi nr 2401 töötlemata tubaka või tubakajäätmete kaalust peab olema juba pärinev
ex 2403 Suitsetamistubakas Tootmine, milles vähemalt 70% rubriigi nr 2401 töötlemata tubaka või tubakajäätmete kaalust peab olema juba pärinev
ex Grupp 25 Sool; väävel; mullad ja kivimid; krohvimismaterjalid; lubi ja tsement; v.a: Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevatesse rubriikidesse
ex 2504 Looduslik kristalliline grafiit, rikastatud süsiniku sisaldusega, puhastatud ja peenestatud Looduslik-kristallilise grafiidi rikastamine süsinikusisalduselt, puhastamine ja peenestamine
ex 2515 Marmor, saetud või muul viisil plokkideks või täisnurkseteks tahvliteks (sh ruudukujulised) tükeldatud, paksusega mitte üle 25 cm Marmori, mille paksus ületab 25 cm (isegi kui enne saetud), tükeldamine saagimise teel või muul viisil
ex 2516 Graniit, porfüür, basalt, liivakivi ja muud kivid monumentaalskulptuuri ja ehituse tarbeks saetud või muul viisil plokkideks või täisnurkseteks tahvliteks (sh ruudukujulised) tükeldatud, paksusega mitte üle 25 cm Kivide, mille paksus ületab 25 cm (isegi kui enne saetud), tükeldamine saagimise teel või muul viisil
ex 2518 Kaltsineeritud dolomiit Kaltsineerimata dolomiidi kaltsineerimine
ex 2519 Purustatud looduslik magneesiumkarbonaat (magnesiit), hermeetiliselt suletud konteinerites, ja magneesiumoksiid, puhas või mitte, v.a sulatatud magneesia või ülepõletatud (aglomeeritud) magneesia Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides. Siiski looduslikku magneesiumkarbonaati (magnesiiti) võib kasutada
ex 2520 Hambaravis kasutatavad spetsiaalkipsid Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 50% toote tootjahinnast
ex 2524 Looduslikud asbestkiud Tootmine asbesti kontsentraadist
ex 2525 Vilgukivipulber Vilgukivi või selle jäätmete peenestamine
ex 2530 Muldvärvid, kaltsineeritud või peenestatud Muldvärvide kaltsineerimine või peenestamine
Grupp 26 Maagid, räbu ja tuhk Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevatesse rubriikidesse
ex Grupp 27 Mineraalsed kütused, mineraalõlid ja nende destilleerimissaadused; bituminoossed mineraalid; mineraalsed vahad; v.a: Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevatesse rubriikidesse
ex 2707 Õlid, sarnased mineraalõlidega, mis on destilleeritud kõrgel temperatuuril kivisöetõrvast, milles aromaatsete komponentide kaal ületab mittearomaatsete komponentide kaalu ja mille mahust enam kui 65% destilleerub 250 oC juures (sh petrooleumpiirituse ja bensooli segud) kasutamiseks mootorikütuse või kütteainena Rafineerimisoperatsioonid ja/ või üks või enam spetsiifilist protsessi (1) või

Muud operatsioonid, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevatesse rubriikidesse. Siiski võib kasutada sama rubriigi alla klassifitseeritud materjale tingimusel, et nende väärtus ei ületa 50% toote tootjahinnast

ex 2709 Bituminoossetest mineraalidest saadud toorõlid Bituminoossete materjalide destruktiivne destillatsioon (lagundamine)
2710 Naftaõlid ja bituminoossetest mineraalidest saadud õlid, v.a toorõlid; mujal nimetamata õlid, mis sisaldavad kaalult 70% või enam naftaõlisid või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid, kui need õlid on toodete põhikomponendid Rafineerimisoperatsioonid ja/ või üks või enam spetsiifilist protsessi (2) või

Muud operatsioonid, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides. Siiski võib kasutada sama rubriigi alla klassifitseeritud materjale tingimusel, et nende väärtus ei ületa 50% toote tootjahinnast

2711 Naftagaasid jm gaasilised süsivesinikud Rafineerimisoperatsioonid ja/ või üks või enam spetsiifilist protsessi (2) või

Muud operatsioonid, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevatesse rubriikidesse. Siiski võib kasutada sama rubriigi alla klassifitseeritud materjale tingimusel, et nende väärtus ei ületa 50% toote tootjahinnast

2712 Vaseliin; parafiin, mikrokristalliline naftavaha, räbuvaha, osokeriit, ligniidivaha, turbavaha, muud mineraalsed vahad jms sünteesil või muudel menetlustel saadud tooted, värvitud või värvimata Rafineerimisoperatsioonid ja/ või üks või enam spetsiifilist operatsiooni (2) või

Muud operatsioonid, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevatesse rubriikidesse. Siiski võib kasutada sama rubriigi alla klassifitseeritud materjale tingimusel, et nende väärtus ei ületa 50% toote tootjahinnast

2713 Naftakoks, naftabituumen jm nafta- või bituminoossete mineraalide tootmisjäätmed Rafineerimisoperatsioonid ja/ või üks või enam spetsiifilist protsessi (1) või

Muud operatsioonid, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevatesse rubriikidesse. Siiski võib kasutada sama rubriigi alla klassifitseeritud materjale tingimusel, et nende väärtus ei ületa 50% toote tootjahinnast

2714 Looduslik bituumen ja asfalt; bituminoossed kildad, põlevkivid ja õliliivad; asfaltiidid ja asfaltkivimid Rafineerimisoperatsioonid ja/ või üks või enam spetsiifilist protsessi (1) või

Muud operatsioonid, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevatesse rubriikidesse. Siiski võib kasutada sama rubriigi alla klassifitseeritud materjale tingimusel, et nende väärtus ei ületa 50% toote tootjahinnast

2715 Bituumenisegud loodusliku asfaldi, loodusliku bituumeni, naftabituumeni, mineraalsete vaikude või asfaldipigi baasil Rafineerimisoperatsioonid ja/ või üks või enam spetsiifilist protsessi (1) või

Muud operatsioonid, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevatesse rubriikidesse. Siiski võib kasutada sama rubriigi alla klassifitseeritud materjale tingimusel, et nende väärtus ei ületa 50% toote tootjahinnast

ex Grupp 28 Anorgaanilised kemikaalid; väärismetallide, haruldaste muldmetallide, radioaktiivsete elementide ja nende isotoopide anorgaanilised ja orgaanilised ühendid; v.a: Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevatesse rubriikidesse. Siiski võib sama rubriigi alla klassifitseeritud materjale kasutada tingimusel, et nende väärtus ei ületa 20% selle toote tootjahinnast Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
ex 2805 «Mischmetall» Tootmine elktrolüütilise või termilise töötlemise teel, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 50% toote tootjahinnast
ex 2811 Vääveltrioksiid Tootmine vääveldioksiidist Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
ex 2833 Alumiiniumsulfaat Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 50% toote tootjahinnast
ex 2840 Naatriumperboraat Tootmine dinaatrium-tertraboraat-pentahüdraadist Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
ex Grupp 29 Orgaanilised kemikaalid v.a: Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevatesse rubriikidesse. Siiski võib sama rubriigi alla klassifitseeritud materjale kasutada tingimusel, et nende väärtus ei ületa 20% toote tootjahinnast Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
ex 2901 Atsüklilised süsivesinikud, kasutamiseks kütteaine või mootorikütusena Rafineerimisoperatsioonid ja/ või üks või enam spetsiifilist protsessi (1) või

Muud operatsioonid, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevatesse rubriikidesse. Siiski võib kasutada sama rubriigi alla klassifitseeritud materjale tingimusel, et nende väärtus ei ületa 50% toote tootjahinnast

ex 2902 Tsüklaanid ja tsükleenid, (v.a asuleenid), benseen, tolueen, ksüleen, kasutamiseks kütteaine või mootorikütusena Rafineerimisoperatsioonid ja/ või üks või enam spetsiifilist protsessi (1) või

Muud operatsioonid, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevatesse rubriikidesse. Siiski võib kasutada sama rubriigi alla klassifitseeritud materjale tingimusel, et nende väärtus ei ületa 50% toote tootjahinnast

ex 2905 Käesoleva rubriigi alkoholide ja etanooli või glütserooli metaalalkoholaadid Tootmine mis tahes rubriigi materjalidest, k.arubriigi nr 2905 teised materjalid. Siiski võib kasutada käesoleva rubriigi metaalalkoholaate tingimusel, et nende väärtus ei ületa 20% toote tootjahinnast Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
2915 Küllastunud atsüklilised ühealuselised karboksüülhapped ja nende anhüdriidid, halogeenanhüdriidid, peroksiidid ja peroksühapped; nende halogeenitud, sulfoneeritud, nitreeritud või nitroseeritud derivaadid Tootmine mis tahes rubriigi materjalidest. Siiski ei tohi kõigi kasutatud rubriigi nr 2915 ja 2916 materjalide väärtus ületada 20% toote tootjahinnast Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
ex 2932 ­ Sise-eetrid ja nende halogeenitud, sulfoneeritud, nitreeritud või nitroseeritud derivaadid Tootmine mis tahes rubriigi materjalidest. Siiski ei tohi kõigi kasutatud rubriigi nr 2909 materjalide väärtus ületada 20% toote tootjahinnast Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
­ Tsüklilised atsetaalid ja sisehemiatsetaalid ja nende halogeenitud, sulfoneeritud, nitreeritud või nitroseeritud derivaadid Tootmine mis tahes rubriigi materjalidest Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
2933 Heterotsüklilised ühendid üksnes lämmastiku hetero-aatomi(te)ga Tootmine mis tahes rubriigi materjalidest. Siiski ei tohi kõigi kasutatud rubriikide nr 2932 ja 2933 materjalide väärtus ületada 20% toote tootjahinnast Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
2934 Nukleiinhapped ja nende soolad; muud heterotsüklilised ühendid Tootmine mis tahes rubriigi materjalidest. Siiski ei tohi kõigi kasutatud rubriikide nr 2932, 2933 ja 2934 materjalide väärtus ületada 20% toote tootjahinnast Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
ex Grupp 30 Farmaatsiatooted, v.a: Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifiseeritakse toote rubriigist erinevatesse rubriikidesse. Siiski võib sama rubriigi alla klassifitseeritud materjale kasutada tingimusel, et nende väärtus ei ületa 20% toote tootjahinnast
3002 Inimveri; raviprofülaktika või diagnostilisel otstarbel töödeldud loomaveri; seerumid inim- või loomaverest, muud
verefraktsioonid ja modofitseeritud immunoloogilised tooted, mida saadakse või ei saada biotehnoloogiliste protsesside abil; vaktsiinid, toksiinid, mikroorganismide kultuurid (v.a pärmid) jt analoogilised tooted:
­ kahest või enamast omavahel segatud komponendist koosnevad ravimid ravi- või profülaktikaotstarbeks, või kokku segamata samaks otstarbeks valmisdoseerituna ja jaemüügiks pakendatuna Tootmine mis tahes rubriigi materjalidest, sh rubriigi nr 3002 teistest materjalidest. Samuti võib kasutada ka selle kirjelduse materjale tingimusel, et nende väärtus ei ületa 20% toote tootjahinnast
­ Muud:

­ inimveri

Tootmine mis tahes rubriigi materjalidest, sh rubriigi nr 3002 teistest materjalidest. Samuti võib kasutada ka selle kirjelduse materjale tingimusel, et nende väärtus ei ületa 20% toote tootjahinnast
­ loomade veri, ettevalmistatud terapeutiliseks või profülaktiliseks kasutamiseks Tootmine mis tahes rubriigi materjalidest, sh rubriigi nr 3002 teistest materjalidest. Samuti võib kasutada ka selle kirjelduse materjale tingimusel, et nende väärtus ei ületa 20% toote tootjahinnast
­ verefraktsioonid, v.a antiseerumid, hemoglobiin ja immunoglobuliin Tootmine mis tahes rubriigi materjalidest, sh rubriigi nr 3002 teistest materjalidest. Samuti võib kasutada ka selle kirjelduse materjale tingimusel, et nende väärtus ei ületa 20% toote tootjahinnast
­ hemoglobiin, vereglobuliin ja immunoglobuliin Tootmine mis tahes rubriigi materjalidest, sh rubriigi nr 3002 teistest materjalidest. Samuti võib kasutada ka selle kirjelduse materjale tingimusel, et nende väärtus ei ületa 20% toote tootjahinnast
­ muud Tootmine mis tahes rubriigi materjalidest, sh rubriigi nr 3002 teistest materjalidest. Samuti võib kasutada ka selle kirjelduse materjale tingimusel, et nende väärtus ei ületa 20% toote tootjahinnast
3003 ja 3004 Ravimid (v.a rubriikide nr 3002, 3005 või 3006 kaubad):
­ saadud rubriigi nr 2941 amikatsiinist Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides. Siiski võib kasutada rubriikide nr 3003 või 3004 materjale tingimusel, et nende väärtus kokku ei ületa 20% toote tootjahinnast
­ Muud Tootmine, milles:

­ kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevatesse rubriikidesse. Siiski võib kasutada rubriikide nr 3003 või 3004 materjale tingimusel, et nende väärtus kokku ei ületa 20% toote tootjahinnast;

­ kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 50% toote tootjahinnast

ex Grupp 31 Väetised, v.a: Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides. Siiski võib kasutatada ka sama rubriigi alla klassifitseeritud materjale tingimusel, et nende väärtus ei ületa 20% toote tootjahinnast Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
ex 3105 Mineraal- või keemilised väetised, mis sisaldavad kahte või kolme toimeainet: lämmastik, fosfor ja kaalium; mujal nimetamata väetised; käesoleva grupi tooted tablettidena vms kujul või pakkides, mille brutokaal ei ületa 10 kg, v.a:

­ naatriumnitraat

­ kaltsiumtsüanamiid

­ kaaliumsulfaat

­ magneesiumkaaliumsulfaat

Tootmine, milles:

­ kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevatesse rubriikidesse. Siiski võib kasutada sama rubriigi alla klassifitseeritud materjale tingimusel, et nende väärtus ei ületa 20% toote tootjahinnast;

­ kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 50% toote tootjahinnast

Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
ex Grupp 32 Park- ja värvainete ekstraktid; tanniinid ja nende derivaadid; värvained ja pigmendid; värvid ja lakid; kitt ja muud mastiksid; tindid; välja arvatud: Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevatesse rubriikidesse. Siiski võib kasutada sama rubriigi alla klassifitseeritud materjale tingimusel, et nende väärtus ei ületa 20% toote tootjahinnast Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
ex 3201 Tanniinid ja nende soolad, estrid, eetrid ja muud derivaadid Tootmine taimse päritoluga parkimisekstraktidest Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
3205 Värvilised tehispigmendid; värviliste tehispigmentide baasil valmistatud käesoleva grupi märkuses 3 esitatud preparaadid (3) Tootmine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a rubriigid nr 3203 ja 3204 ja 3205. Siiski võib kasutada rubriigi nr 3205 materjale tingimusel, et nende väärtus ei ületa 20% toote tootjahinnast Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
ex Grupp 33 Eeterlikud õlid ja resinoidid; parfümeeria- ja kosmeetikatooted või hügieenivahendid; v.a: Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevatesse rubriikidesse. Siiski võib sama rubriigi alla klassifitseeritud materjale kasutada tingimusel, et nende väärtus ei ületa 20% toote tootjahinnast Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
3301 Eeterlikud õlid (terpeene sisaldavad või mitte), k.a tahked ja puhtad; resinoidid; ekstraheeritud õlivaigud; eeterlike õlide kontsentraadid rasvades, mittelenduvates õlides, vahades või muus sarnases, mis on saadud lilledest või taimedest leotamise teel; eeterlike õlide terpeenidest eraldamise kõrvalproduktid; eeterlike õlide destillaadid ja vesilahused Tootmine mis tahes rubriigi materjalidest, k.a erinevatest selle rubriigi «grupi» (4) materjalidest. Siiski võib kasutada sama grupi materjale tingimusel, et nende väärtus ei ületa 20% toote tootjahinnast Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
ex
Grupp 34
Seep; pindaktiivsed orgaanilised ained, pesemisvahendid, määrdeained, tehisvahad ja vahatooted, puhastus- ja poleerimisvahendid, küünlad ja muud analoogilised tooted, voolimispastad, hambaproteeside parafiinid ja hambaravis kasutatavad kipsisegud Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevatesse rubriikidesse. Siiski võib sama rubriigi alla klassifitseeritud materjale kasutada tingimusel, et nende väärtus ei ületa 20% toote tootjahinnast Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
ex 3403 Määrdeained, mis sisaldavad naftaõlisid või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid vähem kui 70% massist Rafineerimisoperatsioonid ja/ või üks või enam spetsiifilist protsessi (1) või

Muud operatsioonid, milles

kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevatesse rubriikidesse. Siiski võib kasutada ka sama rubriigi alla klassifitseeritud materjale tingimusel, et nende väärtus ei ületa 50% toote tootjahinnast
3404 Tehisvaha ja töödeldud vaha:
­ parafiin- ja petrooleumvahad ning bituminoossetest mineraalidest saadud vahad tükkide või pulbrina Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevatesse rubriikidesse. Siiski võib kasutada sama rubriigi alla klassifitseeritud materjale tingimusel, et nende väärtus ei ületa 50% toote tootjahinnast
­ Muud: Tootmine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a:

­ hüdrogeenitud õlid, millel on rubriigi 1516 omadused;

­ keemiliselt määratlemata rasvhapped või tööstuslikud rasvalkoholid, millel on rubriigi 3823 vahade omadused;

­ rubriigi nr 3404 materjalid.

Siiski võib neid materjale kasutada tingimusel, et nende väärtus ei ületa 20% toote tootjahinnast

Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
ex

Grupp 35

Valkained; modifitseeritud tärklis; liimid; fermendid; v.a: Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevatesse rubriikidesse. Siiski võib kasutada ka sama rubriigi alla klassifitseeritud materjale tingimusel, et nende väärtus ei ületa 20% toote tootjahinnast Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
3505 Dekstriinid ja muud modifitseeritud tärklised (nt želatineeritud või esterdatud tärklised); tärklistel, dekstriinidel jm modifitseeritud tärklistel baseeruvad liimid:
­ Tärklise estrid ja eetrid Tootmine mis tahes rubriigi materjalidest, sealhulgas ka rubriigi nr 3505 materjalidest Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
­ Muud: Tootmine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a rubriigi nr 1108 omadest Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
ex 3507 Mujal nimetamata valmisensüümid Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 50% toote tootjahinnast
Grupp 36 Lõhkeained; pürotehnilised tooted; tuletikud; pürofoorsed sulamid; teatavad kergestisüttivad preparaadid Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevatesse rubriikidesse. Siiski võib kasutada sama rubriigi alla klassifitseeritud materjale tingimusel, et nende väärtus ei ületa 20% toote tootjahinnast Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
ex Grupp 37 Foto- või kinokaubad, v.a: Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevatesse rubriikidesse. Siiski võib kasutada sama rubriigi alla klassifitseeritud materjale tingimusel, et nende väärtus ei ületa 20% toote tootjahinnast Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide v��ärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
3701 Valgustundlikud, valgustamata fotoplaadid ja lamefilmid mis tahes materjalist, v.a paber, papp ja tekstiilmaterjalid; valgustundlik, valgustamata kiirfotolamefilm, pakendatud või pakendamata:
­ Kiirfotolamefilm värvifotole, pakis Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse rubriikidest nr 3701 või 3702 erinevatesse rubriikidesse. Siiski võib rubriigi nr 3702 materjale kasutada tingimusel, et nende väärtus ei ületa 30% toote tootjahinnast Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
­ Muud: Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse rubriikidest nr 3701 või 3702 erinevatesse rubriikidesse. Siiski võib rubriigi nr 3701 või 3702 materjale kasutada tingimusel, et nende väärtus ei ületa 20% toote tootjahinnast Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
3702 Valgustundlikud, valgustamata, mis tahes materjalist fotofilmid rullides, v.a paber, papp ja tekstiilmaterjalid; valgustundlikud, valgustamata kiirfotofilmid rullides Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse rubriikidest nr 3701 või nr 3702 erinevatesse rubriikidesse Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
3704 Fotoplaadid, -filmid, -paber, -papp ja -tekstiil, valgustatud, ja ilmutamata Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse rubriikidest nr 3701 kuni 3704 erinevates rubriikides Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
ex

Grupp 38

Mitmesugused keemiatooted; v.a: Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevatesse rubriikidesse. Siiski võib kasutada sama rubriigi alla klassifitseeritud materjale tingimusel, et nende väärtus ei ületa 20% toote tootjahinnast Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
ex 3801 ­ Kolloidne grafiit õlisuspensioonina ja poolkolloidne grafiit; süsinikupastad elektroodidele Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 50% toote tootjahinnast
­ Grafiit pastana, milles grafiidi segu mineraalõlidega moodustab rohkem kui 30% massist Tootmine, milles kõigi kasutatud rubriigi nr 3403 materjalide väärtus ei ületa 20% toote tootjahinnast Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
ex 3803 Rafineeritud tallõli Töötlemata tallõli rafineerimine Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
ex 3805 Sulfaat-tärpentini piiritus, puhastatud Sulfaat-tärpentini toorpiirituse puhastamine destilleerimisega või rafineerimisega Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
ex 3806 Estervaigud Tootmine vaikhapetest Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
ex 3807 Puidutõrv (puidutõrvapigi) Puidutõrva destilleerimine Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
3808 Insektitsiidid, rodentitsiidid, fungitsiidid, herbitsiidid, idanemist pidurdavad vahendid ja taimekasvuregulaatorid, desinfektsioonivahendid jms jaemüügipakendis või preparaatide või toodetena (näiteks väävlipael, -tahid ja küünlad ja kärbsepaber) Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 50% toote tootjahinnast
3809 Viimistlusained, värvifiksaatorid ja värvimise kiirendajad; muud tekstiili-, paberi-, naha- jms tööstuses kasutatavad, mujal nimetamata tooted ja preparaadid (näiteks apretid ja peitsid) Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 50% toote tootjahinnast
3810 Metallpindade peitsimispreparaadid; räbustid jm abipreparaadid kõvajoodisega jootmiseks või keevitamiseks; metallidest ja muudest materjalidest pulbrid pehme- ja kõvajoodisega jootmiseks või keevitamiseks; keevituselektroodide südamikena või katetena kasutatavad preparaadid Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 50% toote tootjahinnast
3811 Antidetonatsioonilised preparaadid, oksüdatsiooniinhibiitorid, vaikinhibiitorid, viskoossuse regulaatorid, korrosioonitõrjevahendid ja muud valmiskujul lisandid naftatoodetele (sh bensiinile) ja muudele samal eesmärgil kui naftatooteid kastatavatele vedelikele:
­ Valmiskujul määrdeõlilisandid, mis sisaldavad naftaõlisid või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid Tootmine, milles kõigi rubriigi nr 3811 kasutatud materjalide väärtus ei ületa 50% toote tootjahinnast
­ Muud: Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 50% toote tootjahinnast
3812 Kautšuki vulkaniseerimiskiirendid; kummi või plastmasside mujal nimetamata plastifitseerivad antioksüdandid jm stabiliseerivad ühendid kummile või plastmassidele Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 50% toote tootjahinnast
3813 Segud ja laengud tulekustutite tarbeks; laengud tulekustutusgranaatidele Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 50% toote tootjahinnast
3814 Mujal nimetamata orgaaniliste lahustite segud ja vedeldid; värvi- ja lakieemaldajad Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 50% toote tootjahinnast
3818 Legeeritud keemilised elemendid kasutamiseks elektroonikas ketaste, plaatidena vms kujul; legeeritud keemilised ühendid elektroonikas kasutamiseks Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 50% toote tootjahinnast
3819 Pidurivedelikud jm hüdrauliliste ülekannete vedelikud, mis ei sisalda või sisaldavad kaalult kuni 70% naftaõlisid või bituminoosseid mineraalõlisid Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 50% toote tootjahinnast
3820 Antifriisid ja jäätumisvastased vedelikud Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 50% toote tootjahinnast
3822 Diagnostilised või laboratoorsed reagendid kandjal ning diagnostilised või laboratoorsed valmisreagendid kandjal või mitte, v.a rubriikidesse nr 3002 või 3006 kuuluvad Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 50% toote tootjahinnast
3823 Tööstuslikud monokarboksüülrasvhapped; rafineeritud oksüdeeritud õlid; tööstuslikud rasvalkoholid
­ Tööstuslikud monokarboksüülrasvhapped, rafineeritud oksüdeeritud õlid Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriikidest erinevates rubriikides
­ Tööstuslikud rasvalkoholid Tootmine mis tahes rubriigi materjalidest, sealhulgas rubriigi nr 3823 teistest materjalidest
3824 Valuvormide ja -kärnide tootmisel kasutatavad sideained; keemiatööstuses ja sellega seotud tööstusharudes toodetavad mujal nimetamata keemiatooted ja -preparaadid (sh ka looduslike saaduste segust koosnevad); keemiatööstuse ja sellega seotud tööstusharude mujal nimetamata tootmisjäägid:
­ Alljärgnev käesolevast rubriigist:

Loodusliku vaigu baasil valmistatud sideained valuvormidele ja -kärnidele

Nafteenhapped, nende vees lahustumatud soolad ja nende estrid

Sorbitool, v.a rubriiki nr 2905 kuuluv

Naftasulfonaadid, v.a leelismetallide, ammooniumi või etanoolamiinide naftasulfonaadid; mineraalõlide tiofeenitud sulfohapped ja nende soolad

Ioonivahetid

Gaasiabsorbendid vaakumseadistele

Leeliseline raudoksüüd gaasipuhastuseks

Ammoniaakveed ja koksigaasi puhastamisel saadud jääkoksiidid

Sulfonafteenhapped, nende vees lahustumatud soolad ja nende estrid

Puskariõli ja kondiõli

Erinevate anioonidega soolade segud

Želatiini baasil kopeerimispastad, paberist või tekstiilist alusel või mitte

Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides. Siiski võib kasutada sama rubriigi all klassifitseeritud materjale tingimusel, et nende väärtus ei ületa 20% toote tootjahinnast Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
­ Muud: Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 50% toote tootjahinnast
3901 -- 3915 Plastmassid algkujul, plastmassijäätmed, laastud, puru, v.a rubriik nr ex 3907 ja 3912, mille jaoks on reegel toodud allpool:
­ Aditiivse homopolümerisatsiooni saadused, milles üksikmonomeer moodustab kogu polümeeri sisalduse kaalust rohkem kui 99% Tootmine, milles:

­ kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 50% toote tootjahinnast;

­ mis tahes kasutatud grupi 39 materjalide väärtus ei ületa 20% toote tootjahinnast (5)

Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 25% toote tootjahinnast
­ Muud Tootmine, milles kasutatud grupi 39 materjali väärtus ei ületa 20% toote tootjahinnast (5) Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 25% toote tootjahinnast
ex 3907 ­ Polükarbonaadid ja akrüül-nitriilbutadieenstüreen-kopolümeeri (ABS) kopolümeer Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides. Siiski võib kasutada sama rubriigi all klassifitseeritud materjale tingimusel, et nende väärtus ei ületa 50% toote tootjahinnast (5)
­ Polüester Tootmine, milles mis tahes kasutatud grupi 39 materjalide väärtus ei ületa 20% toote tootjahinnast ja/või tootmine tetrabromo- (bisfenool A) polükarbonaadist
3912 Mujal nimetamata tselluloos ja selle keemilised derivaadid, algkujul Tootmine, milles kõigi tootega samas rubriigis klassifitseeritud materjalide väärtus ei ületa 20% toote tootjahinnast
3916 -- 3921 Pooltooted ja tooted, v.a rubriikidele nr ex 3916, ex 3917, ex 3920 ja ex 3921, mille jaoks on reeglid toodud allpool:
­ Lamevormid, töödeldud rohkem kui pinnatöötlus või lõigatud muu kujuga kui nelinurkseteks (sh ruudukujuline) tükkideks; muud tooted, mida on rohkem töödeldud kui pinnatöötlus Tootmine, milles mis tahes kasutatud grupi 39 materjali väärtus ei ületa 50% toote tootjahinnast Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 25% toote tootjahinnast
­ Muud:
­ aditiivse homopolümerisatsiooni saadused, milles üksikmonomeer moodustab kogu polümeerisisalduse kaalust rohkem kui 99% Tootmine, milles:

­ kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 50% toote tootjahinnast;

­ mis tahes kasutatud grupi 39 materjali väärtus ei ületa 20% toote tootjahinnast (5)

Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 25% toote tootjahinnast
­ muud: Tootmine, milles mis tahes kasutatud grupi 39 materjali väärtus ei ületa 20% toote tootjahinnast (5) Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 25% toote tootjahinnast
ex 3916 ja ex 3917 Profiilvormid ja torud Tootmine, milles:

­ kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 50% toote tootjahinnast;

­ ükskõik milliste tootega samas rubriigis klassifitseeritud materjalide väärtus ei ületa 20% toote tootjahinnast

Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 25% toote tootjahinnast
ex 3920 ­ Ionomeerleht või kile Tootmine termoplastilisest osalisest soolast, mis on metalli, peamiselt tsingi ja naatriumi ioonidega osaliselt neutraliseeritud ja etüleeni metakrüülhappe kopolümeer Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 25% toote tootjahinnast
­ Regenereeritud tselluloosi, polüamiidi või polüetüleeni lehed Tootmine, milles ükskõik milliste tootega samas rubriigis klassifitseeritud materjalide väärtus ei ületa 20% toote tootjahinnast
ex 3921 Plastmassist fooliumid, metalliseeritud Tootmine üliläbipaistvast polüesterkilest paksusega vähem kui 23 mikronit (6) Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 25% toote tootjahinnast
3922 -- 3926 Plastmassidest tooted Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 50% toote tootjahinnast
ex

Grupp 40

Kummi ja kummitooted; välja arvatud: Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides
ex 4001 Lamineeritud plaadid või kummikrepp jalatsitele Looduslikust kautšukist lehtede lamineerimine
4005 Vulkaniseerimata täidisega kautšuk (toorkummi) algkujul või tahvlite, lehtede või ribadena Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide, v.a looduslik kautšuk, väärtus ei ületa 50% toote tootjahinnast
4012 Kummist õhkrehvid, protekteeritud või kasutatud; kummist täisrehvid või rullrehvid, rehvide kummist vahetusprotektorid ja veljelindid:
­ Protektreeritud kummist õhk-, täis- või rullrehvid Kasutatud rehvide protekteerimine
­ Muud Tootmine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a rubriikidest nr 4011 või 4012
ex 4017 Kõvakummist tooted Tootmine kõvakummist
ex

Grupp 41

Toornahad (v.a karusnahad) ja nahk; välja arvatud: Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides
ex 4102 Lamba ja talle toornahad, villata Villaga kaetud lamba- ja tallenahkadelt villa eemaldamine
4104 -- 4107 Ilma karva või villata nahk, v.a rubriikidest nr 4108 või 4109 Eelpargitud naha järelparkimine või

Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides

4109 Lakknahk, lamineeritud lakknahk; metalliseeritud nahk Tootmine rubriikide 4104-- 4107 nahast tingimusel, et selle väärtus ei ületa 50% toote tootjahinnast
Grupp 42 Nahast tooted; sadulsepatooted ja rakmed, reisitarbed, käekotid jms tooted; tooted loomasooltest (v.a naturaalsiidkiust) Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides
ex

Grupp 43

Karusnahk ja tehiskarusnahk; tooted nendest; v.a: Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides
ex 4302 Pargitud või töödeldud karusnahad, ühendatud:
­ Plaadid, ristid ja sarnased vormid Pleegitamine või värvimine, lisaks ühendamata pargitud või töödeldud karusnahkade lõikamisele ja ühendamisele
­ Muud Tootmine ühendamata pargitud või töödeldud karusnahkadest
4303 Karusnahast rõivad, rõivalisandid ja muud karusnahatooted Tootmine rubriigi nr 4302 ühendamata pargitud või töödeldud karusnahkadest
ex

Grupp 44

Puit ja puittooted; puusüsi; v.a: Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevatesse rubriikidesse
ex 4403 Jämedalt prussitud puit Tootmine töötlemata kooritud või koorimata või ainult langetatud puidust
ex 4407 Pikkupidi saetud, lõigatud või kooritud puit paksusega üle 6 mm, hööveldatud, lihvitud või sõrmtapitud Hööveldamine, lihvimine või sõrmtappimine
ex 4408 Spoon ja spoonilehed vineeri valmistamiseks, paksusega kuni 6 mm, jätkatud või Jätkamine, hööveldamine, lihvimine või sõrmtappimine
mitte, ja muu pikkikiudu saetud, lõigatud või kooritud puit, hööveldatud, lihvitud või sõrmtapitud
ex 4409 Puit pidevprofiiliga, mille vähemalt ühte külg- või servpinda on lõigatud katkematu profiil, lihvitud või sõrmtapitud või mitte:
­ Lihvitud või sõrmtapitud Lihvimine või sõrmtappimine
­ Ümardatud servadega või profileeritud tooted Ümardamine või profileerimine
ex 4410 -- ex 4413 Profileeritud tooted, sh ääreliistud ja muud vormitud plaadid Vormimine või profileerimine
ex 4415 Puidust pakk-kastid, karbid, puurid, trumlid jms puittaara Tootmine laudadest, mis ei ole mõõtu lõigatud
ex 4416 Vaadid, tünnid, tõrred, pütid jm puidust püttsepatooted ja nende osad Tootmine lõhestatud laudadest, mis pole rohkem töödeldud kui saetud mööda kahte põhipinda
ex 4418 ­ Puidust ehitusdetailid Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides. Siiski võib kasutada puidust kärgpaneele, katusesindleid ja katuselaaste
­ Ümardatud servadega ja profileeritud tooted Ümardamine või profileerimine
ex 4421 Tikutoorikud; puidust jalatsinaelad ja -tüüblid Tootmine mis tahes rubriigi puidust, v.a rubriigi nr 4409 pidevprofiiliga puidust
ex Grupp 45 Kork ja korgist tooted, välja arvatud: Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides
4503 Looduslikust korgist tooted Tootmine rubriigi nr 4501 korgist
Grupp 46 Õlgedest, espartost või muudest punumismaterjalidest tooted; korv- ja vitspunutised Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides
Grupp 47 Paberimass puidust või muust taimsest kiudmaterjalist; paberi- ja papijäätmed Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides
ex Grupp 48 Paber ja papp; tooted paberimassist, paberist või papist; v.a: Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides
ex 4811 Paber ja papp, ainult joonitud või ruudustatud Tootmine grupi 47 paberivalmistamise materjalidest
4816 Kopeerpaber, «isekopeeriv» paber jm paber kujutise ülekandmiseks (v.a rubriigi nr 4809 paber), kopeerimisaparaatide paberšabloonid ja paberist ofsetplaadid karpides või lahtiselt Tootmine grupi 47 paberivalmistamise materjalidest
4817 Paberist või papist ümbrikud, kirjakaardid, lihtpostkaardid ja muud ümbrikuta saadetavad kirjad; paberist või papist karbid, kotid, taskud ja kirjakomplektid, mis sisaldavad valiku paberkaupu Tootmine, milles:

­ kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevatesse rubriikidesse;

­ kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 50% toote tootjahinnast

ex 4818 Tualettpaber Tootmine grupi 47 paberivalmistamise materjalidest
ex 4819 Karbid, kastid, kohvrid, kotid jm pakketaara paberist, papist, tselluloosvatist või tsellulooskiukangast Tootmine, milles:

­ kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides;

­ kõikide kasutatud materjalide väärtus ei ületa 50% toote tootjahinnast

ex 4820 Kirjaplokid Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 50% toote tootjahinnast
ex 4823 Muu paber, papp, tselluloosvatt või tsellulooskiukangas, suuruse või kuju järgi valmislõigatud Tootmine grupi 47 paberivalmistamise materjalidest
ex Grupp 49 Trükitud raamatud, ajalehed, pildid ja muud trükitööstusetooted; käsikirjad, masinakirjatekstid ja plaanid, välja arvatud: Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides
4909 Trükitud või illustreeritud postkaardid; trükitud õnnitlus-, kutse- ja tähtpäevakaardid, illustreeritud või mitte, ümbrikega või ilma, kaunistustega või ilma Tootmine materjalidest, mis ei ole klassifitseeritud rubriikides nr 4909 või 4911
4910 Kõikvõimalikud trükitud kalendrid, sh rebitavad kalendriplokid:
­ pidevat tüüpi kalendrid või vahetatavate plokkidega, muust materjalist kui paberist või papist alusel Tootmine, milles:

­ kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides; ­ kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 50% toote tootjahinnast

­ Muud Tootmine materjalidest, mis ei ole klassiftseeritud rubriikides nr 4909 või 4911
ex Grupp 50 Siid; v.a: Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides
ex 5003 Siidijäägid (k.a lahtihaspeldamiseks sobimatud kookonid, lõngajäätmed ja kohestatud nopped), kraasitud või kammitud Siidijäätmete kraasimine või kammimine
5004 -- ex 5006 Siidlõng ja siidijääkidest kedratud lõng Tootmine (7):

­ toorsiidist või siidijääkidest, mis on kraasitud või kammitud või muul viisil ketramiseks ette valmistatud,

­ muudest looduslikest kiududest kraasimata, kammimata või muul viisil ettevalmistamata ketramiseks,

­ keemilistest ainetest või tekstiilimassist, või

­ paberivalmistamise materjalidest

5007 Siidriie või siidijääkidest riie:
­ Kumminiiti sisaldavad Tootmine ühekordsest lõngast (7)
­ Muud Tootmine (7):

­ kookoslõngast,

­ looduslikest kiududest,

­ keemilistest staapelkiududest, mis ei ole kraasitud või kammitud või muul viisil ketramiseks ettevalmistatud,

­ keemilistest ainetest või tekstiilimassist, või

­ paberist või

Trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlusoperatsiooni (nagu nt pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumise vastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kus kasutatud trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5% toote tootjahinnast

ex Grupp 51 Lambavill ja muude loomade vill ning loomakarv; hobusejõhvist lõng ja riie; v.a: Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides
5106 -- 5110 Lõng lambavillast, muude loomade villast või loomakarvadest või hobusejõhvist Tootmine (7):

­ toorsiidist või siidijääkidest, mis on kraasitud, kammitud või muul viisil ketramiseks ette valmistatud,

­ looduslikest kiududest, mis ei ole kraasitud, kammitud või muul viisil ketramiseks ette valmistatud,

­ keemilistest ainetest või tekstiilimassist, või

­ paberivalmistamise materjalidest

5111 -- 5113 Kootud riie lambavillast, muude loomade villast, loomakarvadest või hobusejõhvist:
­ Kumminiiti sisaldavad Tootmine ühekordsest lõngast (7)
­ Muud Tootmine (7):

­ kookoslõngast,

­ looduslikest kiududest,

­ keemilistest staapelkiududest, mis ei ole kraasitud või kammitud või muul viisil ketramiseks ettevalmistatud,

­ keemilistest ainetest või tekstiilimassist, või

­ paberist või

Trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlusoperatsiooni (nagu nt pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumise vastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kus kasutatud trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5% toote tootjahinnast

ex Grupp 52 Puuvill; v.a: Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevatesse rubriikidesse
5204 -- 5207 Puuvillane lõng ja niit Tootmine (7):

­ toorsiidist või siidijääkidest, mis on kraasitud, kammitud või muul viisil ketramiseks ettevalmistatud,

­ looduslikest kiududest, mis on kraasimata või kammimata või muul viisil ketramiseks ettevalmistamata,

­ keemilistest ainetest või tekstiilimassist, või

­ paberivalmistamise materjalidest

5208 -- 5212 Puuvillased riided:

­ Kumminiiti sisaldavad

Tootmine ühekordsest lõngast (7)
­ Muud Tootmine (7):

­ kookoslõngast,

­ looduslikest kiududest,

­ keemilistest staapelkiududest, mis ei ole kraasitud või kammitud või muul viisil ketramiseks ettevalmistatud,

­ keemilistest ainetest või tekstiilimassist, või

­ paberist või

Trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlusoperatsiooni (nagu nt pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumise vastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kus kasutatud trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5% toote tootjahinnast

ex Grupp 53 Muud taimsed tekstiilkiud; paberlõng ja paberlõngast riie; välja arvatud: Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevatesse rubriikidesse
5306 -- 5308 Lõng muudest taimsetest tekstiilkiududest; paberlõng Tootmine (7):

­ toorsiidist või siidijääkidest, mis on kraasitud, kammitud või muul viisil ketramiseks ettevalmistatud,

­ looduslikest kiududest, mis on kraasimata või kammimata või muul viisil ketramiseks ettevalmistamata,

­ keemilistest ainetest või tekstiilimassist, või

­ paberivalmistamise materjalidest

5309 -- 5311 Riie muudest taimsetest tekstiilkiududest; paberlõngast riie:
­ Kumminiiti sisaldavad Tootmine ühekordsest lõngast (7)
­ Muud Tootmine (7):

­ kookoslõngast,

­ looduslikest kiududest,

­ keemilistest staapelkiududest, mis ei ole kraasitud või kammitud või muul viisil ketramiseks ettevalmistatud,

­ keemilistest ainetest või tekstiilimassist, või

­ paberist või

Trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlusoperatsiooni (nagu nt pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumise vastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kus kasutatud trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5% toote tootjahinnast

5401 -- 5406 Lõng, monofilament ja niit keemilistest filamentkiududest Tootmine (7):

­ toorsiidist või siidijääkidest, mis on kraasitud, kammitud või muul viisil ketramiseks ettevalmistatud,

­ looduslikest kiududest, mis on kraasimata või kammimata või muul viisil ketramiseks ettevalmistamata,

­ keemilisest ainetest või tekstiilimassist, või

­ paberivalmistamise materjalidest

5407 ja 5408 Riie keemilistest filamentkiududest lõngast
­ Kumminiiti sisaldavad Tootmine ühekordsest niidist (7)
­ Muud Tootmine (7):

­ kookoslõngast,

­ looduslikest kiududest,

­ keemilistest staapelkiududest, mis ei ole kraasitud või kammitud või muul viisil ketramiseks ettevalmistatud,

­ keemilistest ainetest või tekstiilimassist, või

­ paberist või

Trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlusoperatsiooni (nagu nt pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumise vastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kus kasutatud trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5% toote tootjahinnast

5501 -- 5507 Keemilised staapelkiud Tootmine keemilistest ainetest või tekstiilimassist
5508 -- 5511 Lõng ja õmblusniit keemilistest staapelkiududest Tootmine (7):

­ toorsiidist või siidijääkidest, mis on kraasitud, kammitud või muul viisil ketramiseks ettevalmistatud,

­ looduslikest kiududest, mis on kraasimata või kammimata või muul viisil ketramiseks ettevalmistamata,

­ keemilistest ainetest või tekstiilimassist, või

­ paberivalmistamise materjalidest

5512 -- 5516 Keemilistest staapelkiududest riie
­ Kumminiiti sisaldavad Tootmine ühekordsest niidist (7)
­ Muud Tootmine (7):

­ kookoslõngast,

­ looduslikest kiududest,

­ keemilistest staapelkiududest, mis ei ole kraasitud või kammitud või muul viisil ketramiseks ettevalmistatud,

­ keemilistest ainetest või tekstiilimassist, või

­ paberist või

Trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlusoperatsiooni (nagu nt pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumise vastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kus kasutatud trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5% toote tootjahinnast

ex Grupp 56 Vatt, vilt ja lausriie; erilõngad; nöörid ja köied ning tooted nendest; v.a: Tootmine (7):

­ kookosl��ngast,

­ looduslikest kiududest,

­ keemilistest ainetest või tekstiilimassist, või

­ paberivalmistamise materjalidest

5602 Vilt, impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud või mitte:
­ Nõeltöödeldud vilt Tootmine (7):

­ looduslikest kiududest,

­ keemilistest ainetest või tekstiilimassist.

Siiski:

­ polüpropüleen filamenti rubriigist nr 5402,

­ polüpropüleenkiudu rubriikidest nr 5503 või 5506 või

­ polüpropüleen filament köisikud rubriigist nr 5501, mille monofilamendi või kiu nimiväärtus on vähem kui 9 detsiteksi, võib kasutada tingimusel, et nende väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast

­ Muud Tootmine (7):

­ looduslikest kiududest,

­ kaseiinist valmistatud keemilistest staapelkiududest, või

­ keemilistest ainetest või tekstiilimassist

5604 Tekstiiliga kaetud kumminiit ja -pael; tekstiillõng ja -ribad jms rubriigist nr 5404 või 5405, impregneeritud, pealistatud, kaetud või ümbritsetud kummi või plastmassiga:
­ Tekstiiliga kaetud kumminiit ja -pael Tootmine tekstiiliga katmata kumminiidist või -paelast
­ Muud Tootmine(7):

­ looduslikest kiududest kraasimata, kammimata või muul viisil ketramiseks ettevalmistamata,

­ keemilistest ainetest või tekstiilimassist, või

­ paberivalmistamise materjalidest

5605 Metalliseeritud lõng, mähitud või mitte, olemuselt metallniidi, -riba või -puudriga kombineeritud või metalliga kaetud tekstiillõng, -riba või muu rubriigis nr 5404 või 5405 esitatuga analoogiline Tootmine (7):

­ looduslikest kiududest,

­ keemilistest staapelkiududest kraasimata, kammimata või muul viisil ketramiseks ettevalmistamata,

­ keemilistest ainetest või tekstiilimassist, või

­ paberivalmistamise materjalidest

5606 Mähitud lõng ja ribad jm analoogiline rubriigis nr 5404 või 5405 esitatule, (v.a rubriiki nr 5605 kuuluv ja mähitud lõng hobusejõhvist), šenill-lõng (k.a šenill-lõng flokist); bukleelõng Tootmine (7):

­ looduslikest kiududest,

­ keemilistest staapelkiududest, kraasimata, kammimata või muul viisil ketramiseks ette valmistamata,

­ keemilistest ainetest või tekstiilimassist, või

­ paberivalmistamise materjalidest

Grupp 57 Vaibad ja muud tekstiilpõrandakatted:
­ Nõeltöödeldud vildist Tootmine (7):

­ looduslikest kiududest või

­ keemilistest ainetest või tekstiilimassist.

Sealjuures:

­ polüpropüleen filamenti rubriigist nr 5402,

­ polüpropüleenkiudu rubriikidest nr 5503 või 5506, või

­ polüpropüleen filament köisikud rubriigist nr 5501, mille monofilamendi või kiu nimiväärtus on vähem kui 9 detsiteksi, võib kasutada tingimusel, et nende väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast

­ Muust vildist Tootmine (7):

­ looduslikest kiududest kraasimata või kammimata või muul viisil ketramiseks ettevalmistamata, või

­ keemilistest ainetest või tekstiilimassist

­ Muud Tootmine (7):

­ kookoslõngast,

­ süntees- või tehisfilamentlõngast,

­ looduslikest kiududest või

­ keemilistest staapelkiududest, kraasimata või kammimata või muul viisil ketramiseks ettevalmistamata

ex Grupp 58 Erikangad; taftingriie; pits; seinavaibad; posamendid; tikandid; v.a:
­ Kumminiidiga kombineeritud Tootmine ühekordsest lõngast (7)
­ Muud Tootmine (7):

­ looduslikest kiududest,

­ keemilistest staapelkiududest, kraasimata või kammimata või muul viisil ketramiseks ettevalmistamata

­ keemilistest ainetest või tekstiilimassist, või

­ paberist või

Trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlusoperatsiooni (nagu nt pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumise vastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kus kasutatud trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5% toote tootjahinnast

5805 Käsitelgedel valmistatud seinavaibad, Gobelini, Flandria, Aubussoni, Beauvais' jms tüüpi ja käsitsi väljaõmmeldud (nt vars- või ristpistes) seinavaibad, valmistootena või mitte Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevatesse rubriikidesse
5810 Tikandid kangana, ribadena või motiividena Tootmine, milles:

­ kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevatesse rubriikidesse;

­ kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 50% toote tootjahinnast

5901 Kummi- või tärklisainetega pealistatud riie raamatute

kaanteks jms ots-

Tootmine lõngast
tarbeks; pausriie, ettevalmistatud maalimislõuend; vaheriie ja selletaoline jäik kübaraalusriie
5902 Rehvikoortriie eriti tugevast nailonlõngast või muust eriti tugevast polüamiid-, polüester või viskooskiust lõngast:
­ Tekstiilmaterjalide sisaldusega vähem kui 90% kaalust Tootmine lõngast
­ Muud Tootmine keemilistest ainetest või tekstiilimassist
5903 Plastmassiga impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud riie, v.a rubriiki nr 5902 kuuluv Tootmine lõngast või

Trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlusoperatsiooni (nagu nt pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumise vastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kus kasutatud trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5% toote tootjahinnast

5904 Valmislõigatud või lõikamata linoleum ja põrandakatted tekstiilalusel Tootmine lõngast (7)
5905 Tekstiilseinakatted:
­ Impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud kummi, plastmassi või muude materjalidega Tootmine lõngast
­ Muud Tootmine (7):

­ kookoslõngast,

­ looduslikest kiududest,

­ keemilistest staapelkiududest, mis ei ole kraasitud või kammimatud või muul viisil ketramiseks ettevalmistatud,

­ keemilistest ainetest või tekstiilimassist või

Trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlusoperatsiooni

(nagu nt pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumise vastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kus kasutatud trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5% toote tootjahinnast

5906 Kummeeritud riie, v.a rubriiki nr 5902 kuuluv:
­ Silmkoe- või heegeldatud kangad Tootmine (7):

­ looduslikest kiududest,

­ keemilistest staapelkiududest kraasimata, kammimata või muul viisil ketramiseks ettevalmistamata,

­ keemilistest ainetest või tekstiilimassist

­ Muud sünteesfilamentlõngast valmistatud kangad tekstiilmaterjalide sisaldusega rohkem kui 90% kaalust Tootmine keemilistest ainetest
­ Muud Tootmine lõngast
5907 Riie, mujal nimetamata viisil impregneeritud või pealistatud või kaetud; maalitud lõuend teatridekoratsioonideks, stuudio fooniks jms: Tootmine lõngast või

Trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlusoperatsiooni (nagu nt pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumise vastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kus kasutatud trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5% toote tootjahinnast

5908 Tekstiiltahid lampidele, ahjudele, välgumihklitele, küünaldele vms, telgedel kootud, punutud või silmkoelised; hõõgsukad ja silmkoeline ümarkangas selleks otstarbeks, impregneeritud või mitte:
­ Hõõgsukad, impregneeritud Tootmine silmkoelisest ümarkangast
­ Muud Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevatesse rubriikidesse
5909 -- 5911 Tekstiiltooted, mis on sobivad kasutamiseks tööstuses:
­ Poleerimiskettad või -rõngad, muud kui vildist rubriigist nr 5911 Tootmine lõngast või riidejäätmetest või kaltsudest rubriigist nr 6310
­ Paberi valmistamisel või muuks tehniliseks otstarbeks kasutatav kangas, vilditud või mitte, immutatud või pinnatud või mitte, torujad või katkematud, ühe- või mitmekordse lõimega ja/või koega, või sileda koega mitmekordse lõimega ja/või koega rubriigist nr 5911 Tootmine (7):

­ kookoslõngast,

­ järgmistest materjalidest:

­ polütetrafluoretüleenlõng (8),

­ mitmekordne polüamiidlõng, immutatud või kaetud fenoolvaiguga,

­ aromaatse polüamiidi sünteetilistest tekstiilkiududest lõngast, mis on saadud m-fenüleendiamiini ja isoftaalhappe polükondenseerimisel,

­ polütetrafluoretüleeni mononiidist (8),

­ polü-p-fenüleen tereftalamiidi sünteetilistest tekstiilkiududest lõngast,

­ klaaskiududest lõng, pealistatud fenoolvaiguga ja kõvendatud akrüüllõngaga (8)

­ tereftaalhappe ja 1,4 tsükloheksaandimetanooli ja isoftaalhappe vaigu ja polüestri kopolüestri monofilamendist

­ looduslikest kiududest,

­ keemilistest staapelkiududest, kraasimata või kammimata või muul viisil ketramiseks ettevalmistamata, või

­ keemilistest ainetest või tekstiilimassist

­ Muud Tootmine (7):

­ kookoslõngast,

­ looduslikest kiududest,

­ keemilistest staapelkiududest kraasimata, kammimata või muul viisil ketramiseks ettevalmistamata, või

­ keemilistest ainetest või tekstiilimassist

Grupp 60 Silmkoe- või heegeldatud kangad (trikookangad) Tootmine(7):

­ looduslikest kiududest,

­ keemilistest staapelkiududest kraasimata, kammimata või muul viisil ketramiseks ettevalmistamata, või

­ keemilistest ainetest või tekstiilimassist

Grupp 61 Silmkoelised või heegeldatud rõivad ja rõivamanused:
­ Saadud kahe või enama kootud või heegeldatud juurdelõigatud või vastavakujulisena valmistatud tüki kokkuõmblemise teel Tootmine lõngast (7)(9)
­ Muud Tootmine (7):

­ looduslikest kiududest,

­ keemilistest staapelkiududest kraasimata, kammimata või muul viisil ketramiseks ettevalmistamata, või

­ keemilistest ainetest või tekstiilimassist

ex Grupp 62 Rõivad ja rõivamanused, mitte silmkoelised ega heegeldatud, v.a: Tootmine lõngast (7)(9)
ex 6202

ex 6204

ex 6206

ex 6209 ja

ex 6211

Naiste, tütarlaste ja väikelaste rõivad ning imikute rõivamanused, tikitud Tootmine lõngast (9) või

Tootmine tikkimata kangast tingimusel, et kasutatud tikkimata kanga väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast (9)

ex 6210 ja

ex 6216

Tulekindel varustus aluminiseeritud polüestri kilega kaetud kangast Tootmine lõngast (9) või

Tootmine katmata kangast tingimusel, et kasutatud katmata kanga väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast (9)

6213 ja 6214 Taskurätikud, sallid, pearätikud, kaelarätikud, mantiljad, loorid jms:
­ Tikitud Tootmine pleegitamata ühekordsest lõngast (7)(9) või

Tootmine tikkimata kangast tingimusel, et kasutatud tikkimata kanga väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast (9)

­ Muud Tootmine pleegitamata ühekordsest lõngast (7)(9) või Valmistamisele järgneb trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlusoperatsiooni

(nagu nt pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumise vastane töötlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kus kasutatud rubriikide nr 6213 ja 6214 trükkimata toodete väärtus ei ületa 47,5% toote tootjahinnast

6217 Muud valmis rõivamanused; rõivaste või rõivamanuste osad, v.a rubriigist nr 6212:
­ Tikitud Tootmine lõngast (9) või

Tootmine tikkimata kangast tingimusel, et kasutatud tikkimata kanga väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast (9)

­ Tulekindel varustus aluminiseeritud polüesterkilega kaetud kangast Tootmine lõngast (9) või

Tootmine katmata kangast tingimusel, et kasutatud katmata kanga väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast (9)

­ Kraede ja kätiste vaheriie, juurdelõigatud Tootmine, milles:

­ kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides;

­ kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast

­ Muud Tootmine lõngast (9)
ex Grupp 63 Muud valmistekstiiltooted; komplektid; kantud rõivad ja kasutatud tekstiiltooted; kaltsud, v.a: Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides
6301 -- 6304 Tekid, reisivaibad, voodipesu jne; kardinad jne; muud sisustustarbed:
­ Vildist, lausmaterjalidest Tootmine (7):

­ looduslikest kiududest, või

­ keemilistest ainetest või tekstiilimassist

­ Muud:
­ Tikitud Tootmine pleegitamata ühekordsest lõngast (9)(10) või

Tootmine tikkimata kangast (muust kui silmkoeline või heegeldatud) tingimusel, et kasutatud tikkimata kanga väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast

­ Muud Tootmine pleegitamata ühekordsest lõngast (9)(10)
6305 Kotid kaupade pakendamiseks Tootmine (7):

­ looduslikest kiududest,

­ keemilistest staapelkiududest, kraasimata, kammimata või muul viisil ketramiseks ettevalmistamata, või

­ keemilistest ainetest või tekstiilmassist

6306 Kattepresendid, markiisid ja päikesekatted; telgid; paatide, purjelaudade või maismaasõidukite purjed; matkatarbed:
­ Lausmaterjalidest Tootmine (7)(9):

­ looduslikest kiududest,

­ keemilistest ainetest või tekstiilmassist

­ Muud Tootmine pleegitamata ühekordsest lõngast (7)(9)
6307 Muud valmistooted, k.a jäigast tekstiilist rõivalõiked (šabloonid) Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
6308 Komplektid riidest ja lõngast, lisanditega või ilma, vaipade, seinavaipade, tikitud laudlinade, salvrätikute vms tekstiiltoodete valmistamiseks, jaemüügiks pakendatud Iga osa komplektis peab järgima nõudeid, mis kehtiksid tema kohta siis, kui ta ei kuuluks komplekti. Siiski võib komplekti lisada mittepärinevaid tooteid tingimusel, et nende koguväärtus ei ületa 15% komplekti tootjahinnast
ex Grupp 64 Jalatsid; kedrid jms tooted, v.a: Tootmine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a sisetaldade või muude tallaosadega ühendatud pealsed rubriigist nr 6406
6406 Jalatsite detailid (k.a pealsed, muude detailidega peale taldade ühendatud või mitte); sisepinsolid, kannaalustükid jms tooted; kedrid, säärised jms tooted, nende detailid Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevatesse rubriikidesse
ex Grupp 65 Peakatted ja nende osad, v.a: Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevatesse rubriikidesse
6503 Viltkübarad ja muud vildist peakatted, valmistatud rubriigis nr 6501 esitatud kübaratoorikutest, kübaraviltidest või

lamedatest viltketastest, voodriga või ilma, kaunistustega või ilma

Tootmine lõngast või tekstiilkiududest (9)
6505 Kübarad jm peakatted, silmkoes või heegeldatud, või tehtud pitsi-, vildi- vm. tekstiilmaterjali tükkidest (v.a ribadest) valmistatud, voodriga või ilma, kaunistustega või ilma; juuksevõrgud mis tahes materjalist, voodriga või ilma, kaunistustega või ilma Tootmine lõngast või tekstiilkiududest (9)
ex Grupp 66 Vihmavarjud, päevavarjud, jalutuskepid, iste-jalutuskepid, piitsad, ratsapiitsad ja nende osad; v.a: Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevatesse rubriikidesse
6601 Vihmavarjud ja pävaevarjud (k.a jalutuskepp-vihmavarjud, aiavarjud ja samased tooted) Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 50% toote tootjahinnast
Grupp 67 Töödeldud suled ja udusuled ning tooted nendest; tehislilled; tooted juustest Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevatesse rubriikidesse
ex Grupp 68 Kivist, kipsist, tsemendist, asbestist, vilgukivist jms materjalidest tooted; v.a: Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevatesse rubriikidesse
ex 6803 Tooted kiltkivist või aglomeeritud kiltkivist Tootmine töödeldud kiltkivist
ex 6812 Tooted asbestist; tooted segudest asbesti baasil või segudest asbesti ja magneesiumkarbonaadi baasil Tootmine mis tahes rubriigi materjalidest
ex 6814 Vilgukivist tooted, sh paagutatud või regenereeritud vilgukivi, paberist, papist või muust materjalist alusel Tootmine töödeldud vilgukivist (sealhulgas paagutatud või regenereeritud vilgukivi)
Grupp 69 Keraamikatooted Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevatesse rubriikidesse
ex Grupp 70 Klaas ja klaasitooted, v.a: Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevatesse rubriikidesse
ex 7003, ex 7004 ja ex 7005 Klaas mittepeegeldava kihiga Tootmine rubriigi nr 7001 materjalidest
7006 Rubriikides nr 7003, 7004 või 7005 toodud klaas, painutatud, töödeldud servadega, graveeritud, puuritud, emailitud või muul viisil töödeldud, ent raamimata ja muudest materjalidest detailideta Tootmine rubriigi nr 7001 materjalidest
7007 Kildumatu klaas, milleks on karastatud või mitmekihiline klaas Tootmine rubriigi nr 7001 materjalidest
7008 Mitmekihilised klaasisolaatorid Tootmine rubriigi nr 7001 materjalidest
7009 Klaaspeeglid, raamidega või ilma, sh tagasivaatepeeglid Tootmine rubriigi nr 7001 materjalidest
7010 Korvpudelid, pudelid, flakoonid, purgid, potid, rohuklaasid, ampullid jm klaasmahutid kaupade transpordiks või pakendamiseks; klaasist konservipurgid; klaaskorgid, klaaskaaned jm klaasist sulgemisvahendid Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevatesse rubriikidesse või

Klaasnõude lihvimine tingimusel, et lihvimata klaaseseme väärtus ei ületa 50% toote tootjahinnast

7013 Klaasist lauanõud ja kööginõud, tualett- ja kontoritarbed, sisekujunduses kasutatavad klaasesemed jms klaastooted (v.a rubriikides 7010 ja 7018 esitatud) Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevatesse rubriikidesse või

Klaasesemete lihvimine tingimusel, et lihvimata klaaseseme väärtus ei ületa 50% toote tootjahinnast või

Käsitsipuhutud klaasesemete käsitsi dekoreerimine (v.a siiditrükk) tingimusel, et käsitsipuhutud klaaseseme väärtus ei ületa 50% toote tootjahinnast

ex 7019 Klaaskiust tooted (muu kui heie) Tootmine:

­ värvimata heidest, heidelintidest, kedrusest või tükeldatud kiust, või

­ klaasvillast

ex Grupp 71 Looduslikud ja kultiveeritud pärlid, vääris- ja poolvääriskivid, väärismetallid, väärismetallidega plakeeritud metallid ja tooted nendest; juuveeltoodete imitatsioonid; mündid; v.a: Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides
ex 7101 Looduslikud või kultiveeritud pärlid, sorteeritud ja ajutiselt nöörile lükitud nende transpordi hõlbustamiseks Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 50% toote tootjahinnast
ex 7102 ex 7103 ja ex 7104 Töödeldud vääris- või poolvääriskivid (looduslikud, tehislikud või taastatud) Tootmine töötlemata vääris- või poolvääriskividest
7106 7108 ja 7110 Väärismetallid:

­ Töötlemata

Tootmine materjalidest, mis ei ole klassifitseeritud rubriikides nr 7106, 7108 või 7110 või

Rubriikide nr 7106, 7108 või 7110 väärismetallide elektrolüütiline, termiline või keemiline eraldamine või

Rubriikide nr 7106, 7108 või 7110 väärismetallide kokkusulatamine üksteisega või mitteväärismetallidega

­ Pooltoodete või pulbrina Tootmine töötlemata väärismetallidest
ex 7107 ex 7109 ja ex 7111 Väärismetalliga plakeeritud metallid, pooltöödeldud Tootmine väärismetalliga plakeeritud metallidest, töötlemata
7116 Tooted looduslikest või kultiveeritud pärlitest, vääris- või poolvääriskividest (looduslikest, tehislikest või taastatud) Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 50% toote tootjahinnast
7117 Juveeltoodete imitatsioonid Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides või

Tootmine väärismetalliga plakeerimata või mitteväärismetalli osadest tingimusel, et kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 50% toote tootjahinnast

ex Grupp 72 Raud ja teras; v.a: Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides
7207 Pooltooted rauast või legeerimata terasest Tootmine rubriikide nr 7201, 7202, 7203, 7204 või 7205 materjalidest
7208 -- 7216 Rauast või legeerimata terasest lehtvaltstooted, vardad ja latid, nurk- ja profiilraud Tootmine valuplokkidest või muudest rubriigi nr 7206 algvormidest
7217 Rauast või legeerimata terasest traat Tootmine rubriigi nr 7207 pooltoodetest
ex 7218, 7219 -- 7222 Roostevabast terasest pooltooted, lehtvaltstooted, vardad ja latid, nurk- ja profiilraud Tootmine valuplokkidest või muudest rubriigi nr 7218 algvormidest
7223 Roostevabast terasest traat Tootmine rubriigi nr 7218 pooltoodetest
ex 7224, 7225 -- 7228 Pooltooted, lehtvaltstooted, kuumvaltsitud vardad ja latid, korrapäratult puntidesse keritud; nurk- ja profiilraud muust legeeritud terasest; õõnsad puurvardad ja latid legeeritud või legeerimata terasest Tootmine valuplokkidest või muudest rubriikide nr 7206, 7218 või 7224 algvormidest
7229 Muust legeeritud terasest traat Tootmine rubriigi nr 7224 pooltoodetest
ex Grupp 73 Tooted rauast või terasest, v.a: Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides
ex 7301 Sulundkonstruktsioonid Tootmine rubriigi nr 7206 materjalidest
7302 Raud- ja trammiteede rauast või terasest konstruktsioonielemendid: rööpad, hammas- ja vasturööpad, pöörmed, riströöpad, pöörmekangid jm ristühendused, liiprid, lukuliiprid, aluslapid, sidelapid, kiilud, tugiplaadid, tugipadjad, tõmmitsad, kandurid, rööpapoldid jm detailid rööbaste ühendamiseks või kinnitamiseks Tootmine rubriigi nr 7206 materjalidest
7304 7305 ja 7306 Õmbluseta torud ja õõnesprofiilid rauast või terasest (v.a valumalmist) Tootmine rubriikide nr 7206, 7207, 7218 või 7224 materjalidest
ex 7307 Mitmest osast koosnevad toruliitmikud roostevabast terasest (ISO nr X5CrNiMo 1712) Sepistatud toorikute, mille väärtus ei ületa 35% toote tootjahinnast, treimine, puurimine, hõõritsemine, keermestamine, kraatide eemaldamine liivajoaga
7308 Rauast või terasest metallkonstruktsioonid (v.a rubriigis nr 9406 esitatud kokkupandavad ehitised) ja konstruktsioonide osad (nt sillad, sillasektsioonid, lüüsiväravad, tornid, sõrestikmastid, katusekatted, katusefermid, uksed ja aknad ja nende raamid ja lävepakud, aknaluugid, balustraadid, piilarid ja sambad); tahvlid, vardad, profiilid, torud jms rauast või terasest tooted metallkonstruktsioonides kasutamiseks Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides. Siiski rubriigi nr 7301 kokkukeevitatud nurgikuid ja profiile kasutada ei tohi
ex 7315 Autode jääketid Tootmine, milles kõigi rubriigi nr 7315 kasutatud

materjalide väärtus ei ületa 50% toote tootjahinnast

ex Grupp 74 Vask ja vasktooted, v.a: Tootmine, milles:

­ kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides;

­ kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 50% toote tootjahinnast

7401 Vasekivi; tsementeeritud vask (sadestatud vask) Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevatesse rubriikidesse
7402 Rafineerimata vask; vaskanoodid elekrolüütiliseks rafineerimiseks Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevatesse rubriikidesse
7403 Rafineeritud vask ja vasesulamid, töötlemata:
­ Rafineeritud vask Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides
­ Vasesulamid ja rafineeritud vask, mis sisaldab teisi elemente Tootmine töötlemata rafineeritud vasest või vasejäätmetest või -murrust
7404 Vasejäätmed ja -murd Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides
7405 Vaseligatuurid Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides
ex Grupp 75 Nikkel ja niklist tooted, v.a: Tootmine, milles:

­ kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevatesse rubriikidesse;

­ kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 50% toote tootjahinnast

7501 -- 7503 Niklikivi, nikkeloksiidide aglomeraadid jms nikkelmetallurgia vaheproduktid; töötlemata nikkel; niklijäätmed ja -murd Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides
ex Grupp 76 Alumiinium ja alumiiniumist tooted; v.a: Tootmine, milles:

­ kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides;

­ kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 50% toote tootjahinnast

7601 Töötlemata alumiinium Tootmine legeerimata alumiiniumist, almiiniumijäätmetest või -murrust termilise või elektrolüütilise töötlusega
7602 Alumiiniumijäätmed või -murd Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides
ex 7616 Alumiiniumist tooted, muud kui võrk, riie, võred, piirded, tugevdav kangas ja sarnased materjalid (sh lõputud lindid) alumiiniumtraadist, ja alumiiniumist paisutatud metall Tootmine, milles:

­ kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevatesse rubriikidesse. Siiski võib kasutada alumiiniumtraadist või paisutatud alumiiniummetallist võrku, riiet, võresid, piirdeid, tugevdavat kangast ja sarnaseid materjale (sh lõputud lindid);

­ kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 50% toote tootjahinnast

Grupp 77 Reserveeritud võimalikule tulevasele kasutusele HS-is
exGrupp 78 Plii ja pliist tooted; v.a: Tootmine, milles:

­ kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides;

­ kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 50% toote tootjahinnast

7801 Töötlemata plii:
­ Rafineeritud plii Tootmine «pliikangist» või «tööpliist»
­ Muu Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides. Siiski ei tohi kasutada jäätmeid ja -murdu rubriigist nr 7802
7802 Pliijäätmed ja -murd Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevatesse rubriikidesse
ex Grupp 79 Tsink ja tsingist tooted; v.a: Tootmine, milles:

­ kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevatesse rubriikidesse;

­ kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 50% toote tootjahinnast

7901 Töötlemata tsink Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevatesse rubriikidesse. Siiski ei tohi kasutada jäätmeid ja murdu rubriigist nr 7902
7902 Tsingijäätmed ja -murd Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevatesse rubriikidesse
ex Grupp 80 Tina ja tinast tooted; v.a: Tootmine, milles:

­ kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevatesse rubriikidesse;

­ kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 50% toote tootjahinnast

8001 Töötlemata tina Töötlemine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevatesse rubriikidesse. Siiski ei tohi kasutada jäätmeid ja murdu rubriigist nr 8002
8002 ja 8007 Tinajäätmed ja -murd; jm tinast tooted Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides
Grupp 81 Muud mitteväärismetallid, metallkeraamika; tooted nendest Tootmine, milles kõigi tootega samas rubriigis klassifitseeritud kasutatud materjalide väärtus ei ületa 50% toote tootjahinnast
­ Muud Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides
ex Grupp 82 Tööriistad, terariistad, lusikad ja kahvlid mitteväärismetallist; nende osad mitteväärismetallist; v.a: Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides
8206 Tööriistakomplektid kahest või enamast rubriikidesse nr 8202--8205 kuuluvast esemest pakendatuna jaemüügiks Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse rubriikidest 8202 kuni 8205 erinevates rubriikides. Siiski võib rubriikide 8202 kuni 8205 tööriistu komplektis kasutada, tingimusel, et nende väärtus ei ületa 15% komplekti tootjahinnast
8207 Vahetatavad tööinstrumendid käsitööriistadele, mootoriga või ilma, või tööpinkidele (nt pressimiseks, stantsimiseks, kärnimiseks, sise- või väliskeermestamiseks, puurimiseks, sisetreimiseks, freesimiseks, õõneskeha valtsimiseks, treimiseks, kruvimiseks), sh metallistantside ja presside tööinstrumendid ja kivi- või pinnasepuuride tööinstrumendid Tootmine, milles:

­ kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides;

­ kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast

8208 Noad ja lõiketerad masinatele või seadmetele Tootmine, milles:

­ kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides;

­ kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast

ex 8211 Lõiketeradega noad, hammastatud või mitte, (k.a aianoad), muud kui noad rubriigist nr 8208 Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides. Siiski võib kasutada mitteväärismetallist noaterasid ja käepidemeid
8214 Muud lõikeriistad (nt juukselõikusmasinad, suured lihuniku- ja kööginoad, raienoad, paberinoad); maniküüri- ja pediküüritarvete komplektid, maniküüri- ja pediküüritarbed (sh küüneviilid) Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides. Siiski võib kasutada mitteväärismetallist käepidemeid
8215 Lusikad, kahvlid, kulbid, vahukulbid, tordilabidad, kalanoad, võinoad, suhkrutangid jms köögi- ja lauatarbed Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides. Siiski võib kasutada mitteväärismetallist käepidemeid
ex Grupp 83 Mitmesugused mitteväärismetallist tooted; v.a: Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides
ex 8302 Muud kinnitusdetailid, furnituurid ja sarnased tooted ehitistele ning automaatsed uksesulgurid Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides. Siiski võib kasutada rubriigi 8302 teisi materjale tingimusel, et nende väärtus ei ületa 20% toote tootjahinnast
ex 8306 Mitteväärismetallist dekoratiivskulptuurid ja muud dekoratiivesemed Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides. Siiski võib kasutada rubriigi 8306 teisi materjale tingimusel, et nende väärtus ei ületa 30% toote tootjahinnast
ex Grupp 84 Tuumareaktorid, katlad, masinad ja mehaanilised seadmed; nende osad; v.a: Tootmine, milles:

­ kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides;

­ kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast

Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 30% toote tootjahinnast
ex 8401 Tuumareaktorite kütteelemendid Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides (11) Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 30% toote tootjahinnast
8402 Aurukatlad ja muud aurutekitavad katlad (v.a keskkütte kuumaveekatlad, mis samaaegselt toodavad madalrõhuauru); ülekuumendusega kuumaveekatlad Tootmine, milles:

­ kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides;

­ kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast

Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 25% toote tootjahinnast
8403 ja ex 8404 Keskküttekatlad, muud kui rubriiki nr 8402 kuuluvad ja keskküttekatelde abiseadmed Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse rubriikidest nr 8403 või 8404 erinevates rubriikides. Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
8406 Auruturbiinid Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
8407 Sädesüütega kolbmootorid ja rootormootorid Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
8408 Survesüütega sisepõlemismootorid, (diisel- või pooldiiselmootorid) Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
8409 Osad, ettenähtud kasutamiseks üksnes või peamiselt rubriikidesse nr 8407 ja 8408 kuuluvatele mootoritele Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
8411 Turboreaktiivmootorid, turbopropellermootorid ja muud gaasiturbiinid Tootmine, milles:

­ kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides;

­ kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast

Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 25% toote tootjahinnast
8412 Muud mootorid ja jõuseadmed Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
ex 8413 Rootorpumbad Tootmine, milles:

­ kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides;

­ kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast

Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 25% toote tootjahinnast
ex 8414 Tööstuslikud ventilaatorid, puhurid jms Tootmine, milles:

­ kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides;

­ kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast

Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 25% toote tootjahinnast
8415 Õhu konditsioneerimisseadmed, mis koosnevad mootoriga varustatud ventilaatorist ning seadmetest õhutemperatuuri ja -niiskuse reguleerimiseks, k.a seadmed, mis ei võimalda niiskust eraldi reguleerida Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
8418 Külmikud, sügavkülmikud jm külmutusseadmed, elektrilised või muud; soojuspumbad, v.a rubriiki 8415 kuuluvad õhu konditsioneerimisseadmed Tootmine, milles:

­ kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides;

­ kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast;

­ kõigi kasutatud mittepärinevate materjalide väärtus ei ületa pärinevate materjalide väärtust

Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 25% toote tootjahinnast
ex 8419 Seadmed puidu-, paberimassi- ja papitööstusele Tootmine, milles:

­ kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast;

­ ülalmainitud piirides, tootega sama rubriigi all klassifitseeritud materjale kasutatakse ainult kuni 25% väärtuses toote tootjahinnast

Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 30% toote tootjahinnast
8420 Kalandrid jm valtsimis- (rullimis-) seadmed, v.a seadmed metallide või klaasi valtsimiseks ja nende valtsid (rullid) Tootmine, milles:

­ kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast;

­ ülalmainitud piirides, tootega sama rubriigi all klassifitseeritud materjale kasutatakse ainult kuni 25% väärtuses toote tootjahinnast

Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 30% toote tootjahinnast
8423 Kaalud (v.a kaalud tundlikusega 5cg ja täpsemad), k.a kaalutundlikud loendurid ja kaalukontrolli seadmed; igat tüüpi kaaluvihid Tootmine, milles:

­ kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides

­ kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast

Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 25% toote tootjahinnast
8425 -- 8428 Tõste-, siirde-, peale- või mahalaadimismehhanismid Tootmine, milles:

­ kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast;

­ ülalmainitud piirides, rubriigi nr 8431 all klassifitseeritud materjale kasutatakse ainult kuni 10% väärtuses toote tootjahinnast

Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 30% toote tootjahinnast
8429 Iseliikuvad buldooserid, pööratava või mittepööratava sahaga; greiderid, pinnaseplaneerijad, skreeperid, mehaanilised labidad, ekskavaatorid, ühekopalised laadurid, tampurid ja teerullid:
­ Teerullid Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
­ Muud Tootmine, milles:

­ kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast;

­ ülalmainitud piirides, rubriigi nr 8431 all klassifitseeritud materjale kasutatakse ainult kuni 10% väärtuses toote tootjahinnast

Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 30% toote tootjahinnast
8430 Muud pinnaseteisaldamis-, profileerimis-, planeerimis-, tasandus-, kaevamis-, tampimis-, puurimis- ja lõikemehhanismid mullatöödeks ning mineraalide ja maakide kaevandamiseks; vaiavasarad ja -tõmburid; lumesahad ja -paiskurid Tootmine, milles:

­ kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast;

­ ülalmainitud piirides, rubriigi nr 8431 all klassifitseeritud materjale kasutatakse ainult kuni 10% väärtuses toote tootjahinnast

Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 30% toote tootjahinnast
ex 8431 Osad, kasutusel üksnes või peamiselt teerullidel Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
8439 Seadmed tsellulooskiudmaterjali massi valmistamiseks või paberi või papi valmistamisel või viimistlemisel kasutatavad seadmed Tootmine, milles:

­ kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast;

­ ülalmainitud piirides tootega sama rubriigi all klassifitseeritud materjale kasutatakse ainult kuni 25% väärtuses toote tootjahinnast

Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 30% toote tootjahinnast
8441 Muud seadmed paberimassi, paberi- või papi valmistamiseks, k.a igat liiki lõikamisseadmed Tootmine, milles:

­ kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast;

­ ülalmainitud piirides, tootega sama rubriigi all klassifitseeritud materjale kasutatakse ainult kuni 25% väärtuses toote tootjahinnast

Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 30% toote tootjahinnast
8444 -- 8447 Nende rubriikide alla kuuluvad tekstiilitööstuse seadmed Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
ex 8448 Masinate abiseadmed, kasutamiseks koos masinatega rubriikidest nr 8444 ja 8445 Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
8452 Õmblusmasinad, v.a raamatute köitmismasinad rubriigist nr 8440; spetsiaalselt õmblusmasinatele ettenähtud mööbel, alused ja katted; õmblusmasinanõelad:
­ Õmblusmasinad (ainult kaetud pistega), mille masinaosa kaal ei ületa 16 kg mootorita või 17 kg mootoriga Tootmine, milles:

­ kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast;

­ mehhanismi monteerimiseks (mootorita) kasutatud mittepärinevate materjalide väärtus ei ületa kasutatud pärinevate materjalide väärtust;

­ kasutatud niidipingutus-, silmusemoodustamise- ning siksakimehhanismid on juba pärinevad

­ Muud Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
8456 -- 8466 Rubriikide nr 8456 kuni 8466 alla kuuluvad tööpingid ja seadmed ning nende osad ja lisaseadmed Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
8469 -- 8472 Kontoriseadmed (nt kirjutusmasinad, kalkulaatorid, arvutid, paljundusmasinad, klammerdusmasinad) Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
8480 Metallivalus kasutatavad vormikastid; vormialused; mudelid; valuvormid metallide (v.a valuplokkide vor-

mid), metallkarbiidide, klaasi, mineraalmaterjalide, kummi ning plastmasside valamiseks

Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 50% toote tootjahinnast
8482 Kuul- või rull-laagrid Tootmine, milles:

­ kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides;

­ kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast

Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 25% toote tootjahinnast
8484 Lehtmetallist seibid ning tihendid, kombineeritud muude materjalidega või kahest või enamast metallikihist koosnevad; pakitud komplektid kõikvõimalikke seibe ning tihendeid; mehaanilised tihendid Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
8485 Mujal käesolevas grupis nimetamata seadmete ja mehhanismide osad, mis ei sisalda elektrilisi koostiselemente, isolaatoreid, kontakte, poole, juhtmeid jms Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
ex Grupp 85 Elektrimasinad ja -seadmed, nende osad; helisalvestus- ja taasestusseadmed, videokujutise ja helisalvestus- ja taasestusseadmed; nende osad ja lisaseadmed, v.a: Tootmine, milles:

­ kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides;

­ kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast

Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 30% toote tootjahinnast
8501 Elektrimootorid ja -generaatorid (v.a generaatorseadmed) Tootmine, milles:

­ kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast;

­ ülalmainitud piirides rubriigi nr 8503 all klassifitseeritud materjale kasutatakse ainult kuni 10% väärtuses toote tootjahinnast

Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 30% toote tootjahinnast
8502 Voolugeneraatorseadmed ja pöörlevad muundurid Tootmine, milles:

­ kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast;

­ ülalmainitud piirides rubriikide nr 8501 või 8503 all klassifitseeritud materjale kasutatakse ainult kuni 10% väärtuses toote tootjahinnast

Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 30% toote tootjahinnast
ex 8504 Toiteseadmed automaatsetele andmetöötlusmasinatele Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
ex 8518 Mikrofonid ja nende alused; valjuhääldid, korpusesse monteeritud või mitte; elektrilised madalsagedusvõimendid; elektriline helivõimendusaparatuur Tootmine, milles:

­ kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast;

­ kõigi kasutatud mittepärinevate materjalide väärtus ei ületa pärinevate materjalide väärtust

Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 25% toote tootjahinnast
8519 Plaadimängijad, kassettpleierid jm helitaasestusaparaadid, ilma helisalvestusseadmeteta Tootmine, milles:

­ kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast;

­ kõigi kasutatud mittepärinevate materjalide väärtus ei ületa pärinevate materjalide väärtust

Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 30% toote tootjahinnast
8520 Magnetofonid jm helisalvestusaparaadid, heli taasestusseadmega või ilma Tootmine, milles:

­ kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast;

­ kõigi kasutatud mittepärinevate materjalide väärtus ei ületa pärinevate materjalide väärtust

Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 30% toote tootjahinnast
8521 Videosignaalide salvestus- või -taasestusaparatuur, videotuuneriga või ilma Tootmine, milles:

­ kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast;

­ kõigi kasutatud mittepärinevate materjalide väärtus ei ületa pärinevate materjalide väärtust

Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 30% toote tootjahinnast
8522 Osad ja abiseadmed üksnes või põhiliselt rubriikides 8519 kuni 8521 nimetatud aparaatides kasutamiseks Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
8523 Salvestuseta, kasutamiseks valmis magnetkandjad jms kandjad, v.a grupi 37 tooted Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
8524 Heliplaadid, -lindid jm salvestusega kandjad, sh matriitsid ja vormid plaatide valmistamiseks, v.a grupi 37 tooted: Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 30% toote tootjahinnast
­ Matriitsid ja vormid plaatide valmistamiseks Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 30% toote tootjahinnast
­ Muud Tootmine, milles:

­ kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast;

­ ülalmainitud piirides rubriigis nr 8523 klassifitseeritud materjale kasutatakse ainult kuni 10% väärtuses toote tootjahinnast

Tootmine, milles kõigi kasutatudmaterjalide väärtus ei ületa 30% toote tootjahinnast
8525 Raadiotelefoniside, raadiotelegraafia, ringhäälingu või televisiooni saateaparaadid, nii koos vastuvõtuseadmetega kui ilma, nii helisalvestusaparatuuri või heli taasestusaparatuuriga kui ilma; televisioonikaamerad, tummvideokaamerad jm salvestavad videokaamerad Tootmine, milles:

­ kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast;

­ kõigi kasutatud mittepärinevate materjalide väärtus ei ületa kasutatud pärinevate materjalide väärtust

Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 25% toote tootjahinnast
8526 Radarseadmed, raadionavigatsiooni abiseadmed ja raadiokaugjuhtimisseadmed Tootmine, milles:

­ kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast;

­ kõigi kasutatud mittepärinevate materjalide väärtus ei ületa kasutatud pärinevate materjalide väärtust

Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 25% toote tootjahinnast
8527 Raadiotelefoniside, raadiotelegraafi ja ringhäälingu vastuvõtuaparaadid, nii samasse korpusesse monteeritud helisalvestusseadmete, helitaasestusseadmete või ajanäitajaga kui ka ilma nendeta Tootmine, milles:

­ kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast;

­ kõigi kasutatud mittepärinevate materjalide väärtus ei ületa kasutatud pärinevate materjalide väärtust

Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 25% toote tootjahinnast
8528 Televisiooni vastuvõtuseadmed, mis sisaldavad või ei sisalda raadiovastuvõtjat, heli- või videosalvestus- või -taasestusseadmeid; videomonitorid ja videoprojektorid Tootmine, milles:

­ kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast;

­ kõigi kasutatud mittepärinevate materjalide väärtus ei ületa kasutatud pärinevate materjalide väärtust

Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 25% toote tootjahinnast
8529 Osad, kasutusel üksnes või peamiselt rubriikide 8525-- 8528 aparaatidega:
­ Kasutusel üksnes või peamiselt videosalvestus- või videotaasestusaparaatidega Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
­ Muud Tootmine, milles:

­ kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast;

­ kõigi kasutatud mittepärinevate materjalide väärtus ei ületa kasutatud pärinevate materjalide väärtust

Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 25% toote tootjahinnast
8535 ja 8536 Elektrilised lülitusseadmed vooluahelatele, elektrilised katkestid ja kaitseseadmed vooluahelatele Tootmine, milles:

­ kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast;

­ ülalmainitud piirides, rubriigis nr 8538 klassifitseeritud materjale kasutatakse ainult kuni 10% väärtuses toote tootjahinnast

Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 30% toote tootjahinnast
8537 Puldid, paneelid, konsoolid, alused, jaotuskilbid jms, mille külge on monteeritud vähemalt kaks rubriikidesse nr 8535 või 8536 kuuluvat voolulülitus- ja jaotusseadet,

k.a komplektid, millesse kuulub grupi 90 aparaate ja instrumente, numbrilised juhtseadmed, muud kui kommunikatsiooniseadmed rubriigist nr 8517

Tootmine, milles:

­ kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast;

­ ülalmainitud piirides rubriigis nr 8538 klassifitseeritud

materjale kasutatakse ainult kuni 10% väärtuses toote tootjahinnast

Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 30% toote tootjahinnast
ex 8541 Dioodid, transistorid jms pooljuhtseadised, v.a lahtilõikamata pooljuhtkettad Tootmine, milles:

­ kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides;

­  kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast

Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 25% toote tootjahinnast
8542 Elektroonsed integraallülitused ja mikrolülitused Tootmine, milles:

­ kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast;

­ ülalmainitud piirides rubriikides nr 8541 või 8542 klassifitseeritud materjale kasutatakse ainult kuni 10% väärtuses toote tootjahinnast

Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 25% toote tootjahinnast
8544 Isoleeritud traat (sh emailtraat ja anoodmehaanilisel teel töödeldud traat), kaablid (sh koaksiaalkaablid) jm isoleeritud elektrijuhid, nii ühendusdetailidega kui ilma;

kiudoptilised kaablid, mis koosnevad eraldi ümbrises kiududest, nii komplektis elektrijuhtidega või ühenduselementidega kui ilma

Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
8545 Süsielektroodid, söeharjad, süsiniidid jms elektrotehnikatooted grafiidist või süsiniku erimist, nii metalldetailidega kui ilma Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
8546 Elektriisolaatorid, kõikvõimalikest materjalidest Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
8547 Isoleerfurnituur elektriseadmete ja elektriseadiste tarbeks, täies ulatuses isoleermaterjalist (arvestamata üksikuid montaažiotstarbelisi metalldetaile, mis on lisatud vormimise ajal), v.a rubriiki nr 8546 kuuluvad isolaatorid; mustmetallist, isoleermaterjalidega vooderdatud torud juhtmetele ja nende ühendusdetailid Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
8548 Elektrielementide, -patareide või -akude heitmed ja murd; kasutatud elektrielemendid, -patareid või -akud; mujal selles grupis nimetamata elektrilised osad ja manused seadmetele ja aparaatidele Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
ex Grupp 86 Raudtee- või trammivedurid, -veeremid ja nende osad; raudteede või trammiteede seadmed, nende osad; igat liiki mehaanilised (sh elektromehaanilised) signalisatsiooniseadmed, v.a: Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
8608 Raudteede ja trammiteeseadmed; mehaanilised (k.a elektromehaanilised) signalisatsiooni-, ohutus- ja liikluskorraldusseadmed raudteedele, trammiteedele, maanteedele, siseveeteedele; parkimisrajatised, sadama- ja lennuväljarajatised; nimetatud seadmete osad Tootmine, milles:

­ kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides;

­ kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast

Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 30% toote tootjahinnast
ex Grupp 87 Maismaatranspordivahendid, v.a raudteeveeremid ja trammid ja nende osad ja lisaseadmed; v.a: Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
8709 Iseliikuvad (transpordi-) veokärud, tõste- ja laadimisseadmeteta, mida kasutatakse tehastes, ladudes, sadamates või lennujaamades lühikesteks kaubavedudeks; raudteejaama platvormil kasutatavad traktorid; eespool nimetatud sõidukite osad Tootmine, milles:

­ kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides;

­ kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast

Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 30% toote tootjahinnast
8710 Tankid jm iseliikuvad soomusmasinad, relvadega varustatud või mitte, nende osad Tootmine, milles:

­ kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides;

­ kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast

Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 30% toote tootjahinnast
8711 Mootorrattad (k.a mopeedid) ja abimootoriga jalgrattad, külgkorviga või ilma; külgkorvid
­ Sisepõlemiskolbmootoriga, silindrite töömahuga:
­ Kuni 50 cm3 Tootmine, milles:

­ kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast;

­ kõigi kasutatud mittepärinevate materjalide väärtus ei ületa pärinevate materjalide väärtust

Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 20% toote tootjahinnast
­ Üle 50 cm3 Tootmine, milles:

­ kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast;

­ kõigi kasutatud mittepärinevate materjalide väärtus ei ületa pärinevate materjalide väärtust

Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 25% toote tootjahinnast
­ Muud Tootmine, milles:

­ kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast;

­ kõigi kasutatud mittepärinevate materjalide väärtus ei ületa pärinevate materjalide väärtust

Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 30% toote tootjahinnast
ex 8712 Jalgrattad ilma kuullaagriteta Tootmine materjalidest, mis ei ole klassifitseeritud rubriigis nr 8714 Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 30% toote tootjahinnast
8715 Lapsevankrid ja nende osad Tootmine, milles:

­ kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides;

­ kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast

Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 30% toote tootjahinnast
8716 Haagised ja poolhaagised, muud mitteiseliikuvad transpordivahendid; nende osad Tootmine, milles:

­ kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides;

­ kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast

Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 30% toote tootjahinnast
ex Grupp 88 Lennuaparaadid, kosmoselaevad ja nende osad, v.a: Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides; Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
ex 8804 Roto-langevarjud Tootmine mis tahes rubriigi materjalidest, kaasa arvatud teised rubriigi nr 8804 materjalid Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
8805 Lennukite stardiseadmed; pidurdusseadmed jms seadmed, maapealsed lennutreeninguseadmed; eelnimetatud seadmete osad Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 30% toote tootjahinnast
Grupp 89 Laevad, paadid ja ujuvkonstruktsioonid Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides. Siiski, keresid rubriigist nr 8906 ei tohi kasutada Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
ex Grupp 90 Optilised, foto-, kinematograafia, mõõte-, kontroll-, täppis-, meditsiini- ja kirurgiainstrumendid ja -aparaadid; nende osad ja lisaseadmed; v.a: Tootmine, milles:

­ kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides;

­ milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast

Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 30% toote tootjahinnast
9001 Optilised kiud ja optiliste kiudude kimbud; kiudoptilised kaablid, v.a rubriiki

nr 8544 kuuluvad; polariseerivatest materjalidest lehed ja plaadid; läätsed (sh kontaktläätsed), prismad, peeglid

jm optikatooted mis tahes materjalist, kokkumonteerimata, v.a optiliselt töötlemata klaasist

Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
9002 Läätsed, prismad, peeglid jm optikatooted seadmete osade või lisaseadmetena, mis tahes materjalist, kokkumonteeritud, v.a analoogilised tooted optiliselt töötlemata klaasist Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
9004 Prillid, kaitseprillid jms optikariistad nägemist kaitsva või korrigeeriva toimega või ilma Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
ex 9005 Binoklid, pikksilmad, muud optilised teleskoobid ja nende statiivid, v.a astronoomilised kiirimurdvad teleskoobid ja nende statiivid Tootmine, milles:

­ kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides;

­ kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast;

­ kõigi kasutatud mittepärinevate materjalide väärtus ei ületa kasutatud pärinevate materjalide väärtust

Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 30% toote tootjahinnast
ex 9006 Fotokaamerad (v.a kinokaamerad); fotovälklambid ja impulsslambid, v.a gaaslahenduslambid Tootmine, milles:

­ kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides;

­ kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast;

­ kõigi kasutatud mittepärinevate materjalide väärtus ei ületa kasutatud pärinevate materjalide väärtust

Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 30% toote tootjahinnast
9007 Kinokaamerad ja -projektorid, varustatud helisalvestus- või helitaasestusseadmega või mitte Tootmine, milles:

­ kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides;

­ kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast;

­ kõigi kasutatud mittepärinevate materjalide väärtus ei ületa kasutatud pärinevate materjalide väärtust

Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 30% toote tootjahinnast
9011 Optilised liitmikroskoobid, k. a. mikrofotograafia- ja mikrokinematograafia- või mikroprojektsiooni mikroskoobid Tootmine, milles:

­ kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides

­ kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast

­ kõigi kasutatud mittepärinevate materjalide väärtus ei ületa kasutatud pärinevate materjalide väärtust

Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 30% toote tootjahinnast
ex 9014 Muud navigatsiooniinstrumendid ja -seadmed Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
9015 Geodeetilised (k.a fotogrammmeetrilised) instrumendid, hüdrograafia-, okea-nograafia-, hüdroloogia-, meteoroloogia- ja geofüüsikainstrumendid ja seadmed, (v.a kompassid); kaugusmõõtjad Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
9016 Kaalud tundlikkusega 5 cg või tundlikumad, kaaluvihtidega või ilma Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
9017 Joonestus-, märgistus- või arvutusinstrumendid (nt joonestusmasinad, pantograafid, protraktorid, mallid, joonestuskomplektid, arvutuslükatid, ketasarvutid); mujal käesolevas grupis nimetamata käsiinstrumendid pikkuse mõõtmiseks (nt mõõdulatid ja -lindid, mikromeetrid, tastrid, nihkkaliibrid) Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
9018 Meditsiini-, kirurgia-, hambaravi- ja veterinaariainstrumendid ja -seadmed (sh stsintigraafiline aparatuur), muu elektromeditsiiniline aparatuur ning seadmed nägemise kontrollimiseks

­ Hambaravitoolid, mis on ühendatud hambaraviseadmete või süljekaussidega

Tootmine mis tahes rubriigi materjalidest, k.a teised materjalid rubriigist nr 9018 Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
­ Muud Tootmine, milles:

­ kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides

­ kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast

Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 25%

toote tootjahinnast

9019 Mehhanoteraapilised seadmed; massaažiaparatuur; aparaadid patsientide psühholoogilise seisundi kontrollimiseks; seadmed osoon-, hapniku- ja aerosoolteraapiaks; kunstliku hingamise aparaadid jm instrumendid hingamisteede raviks Tootmine, milles:

­ kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides;

­ kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast

Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 25% toote tootjahinnast
9020 Muud hingamisaparaadid ja gaasimaskid, v.a kaitsemaskid, millel pole mehaanilisi osi ega vahetatavaid filtreid Tootmine, milles:

­ kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides;

­ kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast

Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 25% toote tootjahinnast
9024 Seadmed ja seadised, mida kasutatakse materjalide (nt metalli, puidu, tekstiili, paberi, plastmassi) kõvaduse, tõmbetugevuse, survetugevuse, elastsuse jm mehaaniliste omaduste kontrolliks Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
9025 Hüdromeetrid jm vedelikesse asetatavad mõõteriistad, termomeetrid, püromeetrid, baromeetrid, hügromeetrid ja psühromeetrid, varustatud salvestusseadmega või mitte, nende

instrumentide mis tahes kombinatsioonid

Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
9026 Instrumendid ja aparaadid, mis mõõdavad või kontrollivad vedelike ja gaaside kulu, taset, rõhku jms parameetreid (nt kulumõõtjad, tasemenäitajad, manomeetrid, soojusemõõtjad), v.a instrumendid ja aparaadid rubriikidest nr 9014, 9015, 9028 ja 9032 Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
9027 Instrumendid ja aparatuur füüsikaliseks ja keemiliseks analüüsiks (nt polari-, refrakto-, spektromeetrid, gaasi- ja suitsuanalüsaatorid); instrumendid viskoossuse, poorsuse, venivuse, pindpinevuse jms omaduste

mõõtmiseks; aparatuur soojus-, heli-, valgushulga mõõtmiseks ja kontrolliks (k.a eksponomeetrid); mikrotoomid

Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
9028 Gaasi, vedeliku ja elektri kulu või tootmismahtu mõõtev aparatuur (sh kalibreerimisriistad):
­ Osad ja lisaseadmed Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
­ Muud Tootmine, milles:

­ kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast;

­ kõigi kasutatud mittepärinevate materjalide väärtus ei ületa kasutatud pärinevate materjalide väärtust

Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 30% toote tootjahinnast
9029 Pöördeloendurid, tootehulgaloendurid, taksomeetrid, mileomeetrid, sammumõõtjad jms; spidomeetrid ja tahhomeetrid (v.a rubriigist nr 9014 või 9015); stroboskoobid Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
9030 Ostsilloskoobid, spektraalanalüsaatorid jm instrumendid ja aparaadid elektriliste suuruste mõõtmiseks ja kontrolliks (v.a arvestid rubriigist

nr 9028); instrumendid alfa-, beeta-, gamma-, röntgeni-, kosmilise jm ioniseerivate kiirguste mõõtmiseks või avastamiseks

Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
9031 Mõõte- või kontrollinstrumendid ning seadmed, käesolevas grupis mujal nimetamata; profiilprojektorid Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
9032 Automaatregulatsiooni ja automaatkontrolli instrumendid ning aparaadid Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
9033 Gruppi 90 kuuluvate seadmete, seadiste, instrumentide ja aparatuuri mujal nimetamata osad ja lisaseadmed Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
ex Grupp 91 Kellad ja nende osad; v.a: Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
9105 Muud kellad Tootmine, milles:

­ kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast;

­ kõigi kasutatud mittepärinevate materjalide väärtus ei ületa kasutatud pärinevate materjalide väärtust

Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 30% toote tootjahinnast
9109 Komplekteeritud ja kokkupandud kellamehhanismid Tootmine, milles:

­ kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast;

­ kõigi kasutatud mittepärinevate materjalide väärtus ei

ületa kasutatud pärinevate materjalide väärtust

Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 30% toote tootjahinnast
9110 Komplektsed, kokkupanemata või osaliselt kokkupandud igat tüüpi kellamehhanismid (kellamehhanismikomplektid); kokkupandud mittekomplektsed kellamehhanismid; esmaselt kokkupandud, reguleerimata kellamehhanismid Tootmine, milles:

­ kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast;

­ ülalmainitud piirides kasutatud rubriigi nr 9114 materjale kasutatakse ainult kuni 10% väärtuses toote tootjahinnast

Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 30% toote tootjahinnast
9111 Käe-, tasku- jms kaasaskantavate kellade korpused ja nende osad Tootmine, milles:

­ kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides;

­ kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast

Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 30% toote tootjahinnast
9112 Korpused muudele kelladele ja käesolevasse gruppi kuulu-

vatele muudele toodetele ja nende osad

Tootmine, milles:

­ kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides;

­ kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast

Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 30% toote tootjahinnast
9113 Kellarihmad, -võrud ja -ketid, nende osad:
­ Mitteväärismetallist, plakeeritud või galvaanilisel teel väärismetalliga kaetud või mitte Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
­ Muud Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 50% toote tootjahinnast
Grupp 92 Muusikariistad; nende osad ja nendega koos kasutatavad abivahendid Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
Grupp 93 Relvad ja laskemoon; nende osad ja lisaseadmed Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 50% toote tootjahinnast
ex Grupp 94 Mööbel; madratsid, madratsialused, padjad jm täistopitud mööblilisandid; mujal nimetamata lambid ja valgustid, sisevalgustusega sildid, valgustablood jms; kokkupandavad ehitised; v.a: Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40% toote tootjahinnast
ex 9401 ja

ex 9403

Mitteväärismetallist mööbel koos polsterdamata puuvillriidega kaaluga 300 g/m2 või vähem Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides või

Tootmine rubriikide nr 9401 või 9403 kasutamiseks ette-

valmistatud puuvillriidest, tingimusel, et:

­ selle väärtus ei ületa 25% toote tootjahinnast;

­ kõik teised kasutatud materjalid on juba pärinevad ja klassifitseeritakse rubriikidest nr 9401 või 9403 erinevates rubriikides

Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 40%

toote tootjahinnast

9405 Lambid ja valgustid, helgiheitjad ja prožektorid, nende osad, mis ei ole mujal ära toodud või lisatud; sisevalgustusega sildid, valgustablood jms, millel on permanentselt fikseeritud valgusallikas, ja nende osad, mis ei ole mujal ära toodud või lisatud Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 50% toote tootjahinnast
9406 Kokkupandavad ehitised Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 50% toote tootjahinnast
ex Grupp 95 Mängud, mänguasjad ja spordivahendid ja -inventar; nende osad ja manused; v.a: Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides
9503 Muud mänguasjad; vähendatud suuruses mudelid jm analoogilised meelelahutuslikud mudelid, liikuvad või mitte; kõikvõimalikud nuputusmängud Tootmine, milles:

­ kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides;

­ kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 50% toote tootjahinnast

ex 9506 Golfikepid ja nende osad Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides. Siiski võib kasutada jämedalt töödeldud toorikuid golfikeppide peade valmistamiseks
ex Grupp 96 Mitmesugused tööstustooted; v.a: Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides
ex 9601 ja ex 9602 Tooted loomsetest, taimsetest või mineraalsetest nikerdusmaterjalidest Tootmine sama rubriigi «töödeldud» nikerdusmaterjalidest
ex 9603 Harjad ja pintslid, (v.a luuad jms ning kärbi- või oravakarvadest pintslid), mehaanilised motoriseerimata põrandapuhastajad, maalrirullid ja -tampoonid, pinnakuivatajad, nuustikud Tootmine, milles kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 50% toote tootjahinnast
9605 Tualett- või õmblustarvete, jalatsi- või riidepuhastusvahendite reisikomplektid Komplekti iga ese peab rahuldama reeglit, mis kehtiks talle, kui ta ei oleks

komplekti osa. Siiski, mittepärinevaid esemeid võib komplekti kaasata tingimusel, et nende väärtus ei ületa 15% komplekti tootjahinnast

9606 Nööbid, trukid, haagid, pandlad, nööbivormid ning muud eelmainitud pisiesemete osad; nööpide toorikud Tootmine, milles:

­ kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides;

­ kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 50% toote tootjahinnast

9612 Kirjutusmasinalindid jms trükilindid, tindiga immutatud või muul viisil trükimärkide jätmiseks ettevalmistatud, poolidel, kassettides või mitte; templipadjad, tindiga immutatud või mitte, ümbrisega või ilma Tootmine, milles:

­ kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides;

­ kõigi kasutatud materjalide väärtus ei ületa 50% toote tootjahinnast

ex 9613 Välgumihklid piesosüütajaga Tootmine, milles kõigi kasutatud rubriigi nr 9613 materjalide väärtus ei ületa 30% toote tootjahinnast
ex 9614 Piibud ja piibutobid Tootmine jämedalt töödeldud toorikutest
Grupp 97 Kunstiteosed, kollektsiooniobjektid ja antiikesemed Tootmine, milles kõik kasutatud materjalid klassifitseeritakse toote rubriigist erinevates rubriikides

[Lisa 2 allmärkused]

(1) Vt sissejuhatavaid märkusi 7.1 ja 7.3 eritingimuste jaoks, mis puudutavad «spetsiifilisi protsesse».

(2) Vt sissejuhatavat märkust 7.2 eritingimuste jaoks, mis puudutab «spetsiifilisi protsesse».

(3) Grupi 32 märkus 3 ütleb, et need on seda liiki preparaadid, mida kasutatakse mis tahes materjalide värvimiseks või komponentidena muude värvimisvahendite tootmisel tingimusel, et need ei ole klassifitseeritud mujal grupi 32 rubriigis.

(4) «gruppi» vaadeldakse nagu iga teistki osa rubriigist, mis on ülejäänud tekstist eraldatud semikooloniga.

(5) Nii rubriikides nr 3901--3906 kui ka rubriikides nr 3907--3911 klassifitseeritud materjalidest toodete puhul rakendatakse piirangut ainult selle grupi materjalide suhtes, mis tootes kaalu järgi domineerib.

(6) Järgmisi fooliume tuleb pidada kõrge läbipaistvusega fooliumideks: fooliumid, mille optiline pimendumine Gardner Hazemeteri ASTM-D 1003-16 järgi (st Hazefaktor) on vähem kui 2%.

(7) Tekstiilmaterjalide segust valmistatud toodete eritingimuste kohta vt sissejuhatavat märkust nr 5.

(8) Selle materjali kasutus on piiratud paberivalmistamise tööstuses kasutatavate kootud kangaste tootmisega.

(9) Vaata sissejuhatavat märkust nr 6.

(10) Silmkoes või heegeldatud toodete puhul, mis ei ole elastik või kummeeritud, valmistatud õmblemise või silmkoes või heegeldatud toodete kokkuõmblemise teel (lõigatud välja või kootud otse vormi järgi), vt sissejuhatavat märkust nr 6.

(11) See reegel kehtib kuni 31. detsembrini 1998. a.

III lisa

Liikumissertifikaat EUR. 1 ja liikumissertifikaadi EUR 1 taotlus*

Trükkimisjuhend

1. Iga sertifikaadi mõõtmed on 210x297 mm; lubatud on küljepikkuse kõikumine kuni pluss 8 mm või kuni miinus 5 mm. Kasutatav paber peab olema valge kirjapaber, mis ei sisalda mehaanilist paberimassi ja ei kaalu vähem kui 25g/m2. Sertifikaadil peab olema trükitud rohelise giljoššmustriga taust, mis teeb kõik mehaaniliste või keemiliste vahenditega teostatud võltsingud silmaga nähtavaks.

2. Lepingupoolte kompetentsetel võimuorganitel on õigus trükkida sertifikaadid ise või lasta need trükkida nende poolt heakskiidetud trükkalitel. Viimasel juhul peab igal sertifikaadil olema viide sellise kinnituse olemasolule. Igal sertifikaadil peab olema märgitud trükkali nimi ja aadress või märge, mille järgi on võimalik trükkalit kindlaks teha. Samuti peab sertifikaadil olema trükitud või käsitsi kirjutatud seerianumber, mis võimaldab teda identifitseerida.

* Näidised vt RT II 1997, 27--32, lk 1051--1053.

IV lisa

Arvedeklaratsioon

Eestikeelne versioon

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr . . . 1.) deklareerib, et need tooted on . . .2 sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

. . . . . . . . . . .  . . . . . . . .3

(Koht ja kuupäev)

. . . . . . . . . . .  . . . . . . . .4

(Eksportööri allkiri, deklaratsioonile alla kirjutanud isiku nimi peab olema kirjutatud selgelt loetavalt)

1 Kui arvedeklaratsioon on välja antud kinnitatud eksportööri poolt käesoleva protokolli artikli 22 tähenduses, peab kinnitatud eksportööri volituse number kantama siia. Kui arvedeklaratsiooni ei ole välja antud kinnitatud eksportööri poolt, jäetakse sulgudes olevad sõnad ära või koht tühjaks.

2 Näidatakse toodete päritolu.

3 See märge võib ära jääda, kui vastav informatsioon esineb dokumendis endas.

4 Vt käesoleva protokolli artikli 21 lõiget 5. Kui eksportööri allkiri ei ole nõutav, kehtib allkirjast vabastamine ka allakirjutaja nime kohta.

Türgikeelne versioon

Ingliskeelne versioon

The exporter of the products covered by this ocument (customs authorization No . . .1) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of . . .2 preferntial origin.

Ühisdeklaratsioon protokolli kohta

Pidades silmas EL ja Türgi tolliliidu assotsiatsiooninõukogu otsust nr 1/95 ning Eesti ja Euroopa Ühenduste vahelist lepingut vabakaubanduse ja kaubandusega seotud küsimustes,

arvestades, et kumulatsioonisüsteemi laiendamine teeb võimalikuks Türgi, Eesti, EL, Poola, Ungari, Tšehhi Vabariigi, Slovaki Vabariigi, Bulgaaria, Rumeenia, Läti, Leedu, Sloveenia, Islandi, Norra või Šveitsi päritoluga materjalide kasutamise kaubanduse hõlbustamiseks, võimaliku kaubanduse ümbersuunamise ennetamise ning tugevdab nende maade kaubandusalaste kokkulepete efektiivsust,

lepingupooled deklareerivad, et käesoleva protokolliga seotud tingimusi, mis käivad EL, Poola, Ungari, Tšehhi Vabariigi, Slovaki Vabariigi, Bulgaaria, Rumeenia, Läti, Leedu, Sloveenia, Islandi, Norra või Šveitsi kohta, rakendatakse pärast kokkulepete sõlmimist Eesti ja Türgi poolt ja/või vastavate artiklite muutmist olemasolevates lepingutes nende riikidega ja pärast kirjade vahetamist Eesti ja Türgi vahel nende tingimuste täitmise kohta. Võttes arvesse tolliliitu EL ja Türgi vahel, tuleb vastavalt sõlmida nendevaheline kokkulepe. Türgi informeerib Eesti poolt sellega seotud arengutest.

SID

SID

SID

/otsingu_soovitused.json