Teksti suurus:

Saasteainete heitkogused ja kasutatavate seadmete võimsused, millest alates on nõutav välisõhu saasteluba ja erisaasteluba

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.09.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2014
Avaldamismärge:RTL 2004, 108, 1726

Saasteainete heitkogused ja kasutatavate seadmete võimsused, millest alates on nõutav välisõhu saasteluba ja erisaasteluba

Vastu võetud 02.08.2004 nr 101

Määrus kehtestatakse «Välisõhu kaitse seaduse» (RT I 2004, 43, 298) § 68 lõike 1 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrus sätestab saasteainete heitkogused ja kasutatavate seadmete võimsused, millest alates on välisõhu saasteluba ja erisaasteluba nõutav.

§ 2. Seadmete võimsused

Kasutatavate seadmete võimsused, millest alates on välisõhu saasteluba (edaspidi saasteluba) nõutav, on järgmised:
1) põletusseadmete installeeritud kogusoojusvõimsus maksimaalselt võimaliku, see tähendab projekteeritud kütusekoguse kasutamisel 0,3 MW tahke kütuse, vedelkütuse või gaasi põletamisel ühel tootmisterritooriumil;
2) naftasaaduste terminaali või tankla summaarne laadimiskäive 2000 m3 aastas;
3) mustmetallide töötlemise seadmed ühel tootmisterritooriumil:
– tootlikkusega 20 tonni toorterast tunnis kuumvaltsimisel;
– tootlikkusega 2 tonni toorterast tunnis pinnete pealesulatamisel;
– löögienergiaga 50 kilodžauli vasara kohta sepistamisel sepikodades;
4) metallide või plastide elektrolüütiline või keemiline pinnatöötluse töötlemisvannide kogumaht 10 m3 ühel tootmisterritooriumil;
5) paberi ja papi tootmise jõudlus 10 tonni päevas ühel tootmisterritooriumil;
6) toiduainetööstuse seadmete tootlikkus ühel tootmisterritooriumil:
– 200 tonni piima ööpäevas (kalendriaasta keskmine);
– 75 tonni valmistoodangut ööpäevas muust loomsest toormest;
– 300 tonni valmistoodangut ööpäevas (kvartali keskmine) taimsest toormest;
7) nahaparkimise seadmete tootlikkus 2 tonni valmistoodangut ööpäevas ühel tootmisterritooriumil;
8) pinnatöötlusel või -viimistlemisel orgaaniliste lahustite kasutamisega (trükkimine, katmine, veekindluse tagamine, kruntimine, värvimine, impregneerimine) lahustite kulu 5 tonni lahusteid aastas, pinna puhastamisel, sealhulgas rasvaärastusel 1 tonn lahusteid aastas ühel tootmisterritooriumil.

§ 3. Saasteainete heitkogused

(1) Saasteluba on nõutav järgmiste saasteainete korral, kui saasteallikast eralduvate saasteainete heitkogus on 0,01 tonni aastas ja enam:
1) alumiinium, antimon ja nende ühendid;
2) fluor ja fluoriidid, arvutatuna fluorile;
3) fosforhape (ortofosforhape);
4) kloor, vesinikkloriid ja tsüaniidid;
5) naatriumhüdroksiid ja kõik leelised;
6) pesupulbritolm;
7) tahked osakesed, peened, aerodünaamilise läbimõõduga alla 10 mikromeetri (PM 10).

(2) Saasteluba on nõutav järgmiste saasteainete korral, kui saasteallikast eralduvate saasteainete heitkogus on 0,001 tonni aastas ja enam:
1) merkaptaanid;
2) osoon.

(3) Saasteluba on nõutav järgmiste saasteainete korral, kui saasteallikast eralduvate saasteainete heitkogus on 0,1 tonni aastas ja enam:
1) kaltsiumoksiid, magneesium, mangaan, raud, tina ja nende ühendid;
2) lenduvad orgaanilised ühendid, välja arvatud merkaptaanid ja metaan.

(4) Saasteluba on nõutav lämmastikoksiidi ja lämmastiku anorgaaniliste ühendite korral, kui saasteallikast eralduvate saasteainete heitkogus on 0,2 tonni aastas ja enam.

(5) Saasteluba on nõutav metaani korral, kui saasteallikast eralduva saasteaine heitkogus on 0,5 tonni aastas ja enam.

(6) Saasteluba on nõutav raskemetallide (eraldi arvutatult) korral, kui saasteallikast eralduvate saasteainete heitkogus on 0,005 tonni aastas ja enam.

(7) Saasteluba on nõutav järgmiste saasteainete korral, kui saasteallikast eralduvate saasteainete heitkogus on 1 tonn aastas ja enam:
1) tahked osakesed (kokku);
2) vääveldioksiid ja väävli anorgaanilised ühendid.

(8) Saasteluba on nõutav süsinikoksiidi korral, kui saasteallikast eralduva saasteaine heitkogus on 10 tonni aastas ja enam.

(9) Saasteluba on nõutav süsinikdioksiidi korral, kui saasteallikast eralduva saasteaine heitkogus on 100 tonni aastas ja enam.

(10) Lõigetes 1–9 esitatud heitkogused on arvutatud ühel tootmisterritooriumil asuvatest saasteallikatest eralduva saasteaine summaarse heitkogusena.

(11) Erisaasteluba on nõutav, kui tehnoloogiaprotsessist välisõhku eralduva saasteaine heitkogus ümberarvutatuna üheks kalendriaastaks on vähemalt 10 protsenti lõigetes 1–9 esitatud heitkogustest.

§ 4. Rakendussätted

Kui saasteloa omamine on vähemalt ühe saasteaine tõttu kohustuslik, märgitakse saasteloa taotluses ja saasteloas kõik sellest saasteallikast eralduvad saasteained, olenemata nende heitkoguste suurusest.

§ 5. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 30. septembril 2004. a.

Minister Villu REILJAN
Asekantsler
kantsleri ülesannetes Allan GROMOV

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json