Teksti suurus:

Naftasaaduste laadimisel välisõhku eralduvate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste määramismeetodid

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.09.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RTL 2004, 108, 1721

Naftasaaduste laadimisel välisõhku eralduvate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste määramismeetodid

Vastu võetud 02.08.2004 nr 96

Määrus kehtestatakse «Välisõhu kaitse seaduse» (RT I 2004, 43, 298) § 46 lõike 1 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrus reguleerib naftasaaduste laadimisel välisõhku eralduvate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste määramist arvutuslikul teel.

§ 2. Naftasaaduse laadimisel eralduvate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste määramine

(1) Naftasaaduse laadimisel välisõhku eralduvate lenduvate orgaaniliste ühendite summaarne heitkogus (C) grammides ühe kuupmeetri laaditud naftasaaduse kohta arvutatakse järgmist valemit kasutades:

C = 120×S×PS×M/T, kus

Ps – naftasaaduse küllastunud aurude rõhk vastaval temperatuuril, kPa. Naftasaaduse sertifikaadikohaste andmete puudumisel kasutatakse käesoleva määruse lisas 1 toodud küllastunud aurude rõhu väärtusi;

M – naftasaaduse aurude molekulmass, kg/kmol. Täpsemate andmete puudumisel loetakse nimetatud molekulmassiks 64 kg/kmol;

T – naftasaaduse temperatuur laadimise ajal, K;

S – küllastumistegur või puhastusseadme efektiivsust arvestav tegur.

(2) Lõikes 1 nimetatud küllastusteguri või puhastusseadme efektiivsust arvestava teguri S tootja poolt esitatavate andmete puudumisel kasutatakse järgmisi teguri väärtusi:
1) ujuva kaanega mahuti täitmisel – 0,1;
2) fikseeritud kaanega mahuti täitmisel – 1,0;
3) aurude regenereerimisseadme kasutamisel – 0,05;
4) aurude tagastussüsteemi kasutamisel – 0,1;
5) laeva täitmisel – 0,2;
6) sõiduki täitmisel – 1,0.

§ 3. Bensiini laadimisel eralduvate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguse määramine

(1) Bensiini laadimisel eralduvate lenduvate orgaaniliste ühendite maksimaalse heitkoguse arvutamiseks korrutatakse nende ühendite eriheidete väärtused, mis on esitatud määruse lisas 2, vaadeldava perioodi laadimiskäibega (vastavalt tonnides või kuupmeetrites).

(2) Bensiini laadimisel eralduvate aromaatsete süsivesinike koguse määramiseks korrutatakse arvutatud lenduvate orgaaniliste ühendite summaarne heitkogus koefitsiendiga 0,03.

§ 4. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 30. septembril 2004.

Minister Villu REILJAN

Asekantsler
kantsleri ülesannetes Allan GROMOV

Keskkonnaministri 2. augusti 2004. a määruse nr 96 «Naftasaaduste laadimisel välisõhku eralduvate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste määramismeetodid»
lisa 1

KERGEMATE NAFTASAADUSTE KÜLLASTUNUD AURUDE RÕHUD OLENEVALT NAFTASAADUSE TEMPERATUURIST1)

Naftasaaduse nimetus

Aurude molekulmass

Küllastunud aurude rõhk (Ps), kPa

5 °C 10 °C 15 °C 20 °C
Bensiin RVP 132)   62 33,1 39,3 46,7 55,3
Bensiin RVP 103)   66 24,0 29,0 35,1 41,4
Bensiin RVP 74)   68 16,3 20,0 23,7 28,5
Toornafta RVP 55)   50 12,8 15,9 18,9 22,6
Lennukibensiin   80   5,7   6,9   8,7 10,6
Lennukipetrool 130      0,030      0,041      0,057      0,072

1) Tabelis mittetoodud temperatuuri korral leitakse naftasaaduse küllastunud aurude rõhk interpoleerimise teel.
2) Naftasaaduse küllastunud aurude rõhk Reidi meetodil 37,8 °C juures on 90 kPa.
3) Naftasaaduse küllastunud aurude rõhk Reidi meetodil 37,8 °C juures on 69 kPa.
4) Naftasaaduse küllastunud aurude rõhk Reidi meetodil 37,8 °C juures on 48 kPa.
5) Naftasaaduse küllastunud aurude rõhk Reidi meetodil 37,8 °C juures on 35 kPa.

Keskkonnaministri 2. augusti 2004. a määruse nr 96 «Naftasaaduste laadimisel välisõhku eralduvate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste määramismeetodid»
lisa 2

LENDUVATE ORGAANILISTE ÜHENDITE ERIHEITED

Bensiini laadimisprotsess

Lenduvate orgaaniliste ühendite eriheide

grammides ühe tonni laaditava bensiini kohta
(g/t)
grammides ühe normaalkuupmeetri laaditava bensiini kohta
(g/Nm3)
Laevade tankimine   300   219
Laevade ballastimine veega 100% ulatuses   220   161
Laevade ballastimine veega 30% ulatuses     66     48
Fikseeritud kaanega mahuti täitmine 1570 1146
Sisemise ujuva kaanega mahuti täitmine   100     73
Välimise ujuva kaanega mahuti täitmine     73     53
Auto- ja raudteetsisternide ülalt täitmine lahtise joaga 2050 1497
Auto- ja raudteetsisternide ülalt täitmine uputatud laadimisvarrega   450   329
Auto- ja raudteetsisternide täitmine aurude regenereerimisseadme kasutamisel     48     35
Autotsisternide alttäitmine   410   299
Mahutite täitmine tanklas ilma aurude tagastussüsteemita 1315   960
Mahutite täitmine tanklas aurude tagastussüsteemi kasutamisel  100    73
Sõiduki tankimine tanklas 1480 1080

/otsingu_soovitused.json