Teksti suurus:

Eesti Hariduse Infosüsteemi asutamine ning põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.08.2005
Avaldamismärge:RT I 2004, 61, 434

Eesti Hariduse Infosüsteemi asutamine ning põhimäärus

Vastu võetud 05.08.2004 nr 265

Määrus kehtestatakse «Eesti Vabariigi haridusseaduse» (RT 1992, 12, 192; RT I 2003, 33, 205; 48, 342; 58, 387; 78, 526; 2004, 27, 180; 41, 275 ja 276; 45, 316; 56, 404) § 366 lõike 4 alusel ja kooskõlas «Andmekogude seaduse» (RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552; 1999, 10, 155; 2000, 50, 317; 57, 373; 92, 597; 2001, 7, 17; 17, 77; 2002, 61, 375; 63, 387; 2003, 18, 107; 26, 158; 2004, 30, 204) § 32 lõikega 1.

1. peatükk
EESTI HARIDUSE INFOSÜSTEEMI ASUTAMINE

§ 1. Eesti Hariduse Infosüsteemi asutamine

Asutatakse riiklik register «Eesti Hariduse Infosüsteem» (edaspidi register).

§ 2. Registri pidamise eesmärk

(1) Registri asutamise eesmärk on koguda informatsiooni haridussüsteemi korraldamiseks ning sihipärasemaks juhtimiseks.

(2) Registri andmeid kasutatakse riikliku haridusstatistika koostamiseks.

§ 3. Registri vastutav ja volitatud töötleja

(1) Registri vastutav töötleja on Haridus- ja Teadusministeerium (edaspidi vastutav töötleja).

(2) Registri volitatud töötleja on Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus (edaspidi volitatud töötleja).

2. peatükk
EESTI HARIDUSE INFOSÜSTEEMI PÕHIMÄÄRUS

§ 4. Registri pidamine

Registrit peetakse «Andmekogude seaduses», «Isikuandmete kaitse seaduses» (RT I 2003, 26, 158; 2004, 30, 208), «Eesti Vabariigi haridusseaduses», käesolevas määruses ja teistes õigusaktides sätestatud korras.

§ 5. Registri ülesehitus

(1) Registrit peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmebaasina.

(2) Registri pidamisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust ja registri andmed säilitatakse digitaalsel kujul.

(3) Registri koosseisu kuuluvad järgmised alamregistrid:
1) haridust tõendavate dokumentide alamregister;
2) õpetajate ja õppejõudude alamregister;
3) õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregister;
4) õppeasutuste alamregister;
5) õppekavade ja koolituslubade alamregister.

§ 6. Registri andmete õigsus

(1) Registrisse esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.

(2) Registrisse puudulike või ebaõigete andmete tahtmatul või tahtlikul esitamisel ja nende avastamisel on andmete esitaja kohustatud esitama parandused viie tööpäeva jooksul vea avastamisest või sellest teatamisest arvates.

(3) Registri vastutav ja volitatud töötleja on kohustatud tegema järelepärimisi, kui on tekkinud kahtlus esitatud andmete õigsuses ja tagama õigete andmete kandmise registrisse.

§ 7. Registri andmetele juurdepääsu õigus

(1) Õppeasutuste alamregistri ning õppekavade ja koolituslubade alamregistri andmed on avalikult kättesaadavad kõigile soovijatele vastutava töötleja veebilehel asuva viida kaudu.

(2) Haridust tõendavate dokumentide alamregistri, õpetajate ja õppejõudude alamregistri, õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistri andmetele on juurdepääsuõigus:
1) registrisse kantud isikul teda puudutavate andmete osas;
2) kõikidel isikutel seaduse või välislepinguga ettenähtud ülesannete täitmiseks.

§ 8. Registri andmetele juurdepääsu korraldamine

(1) Registrist väljavõtete saamiseks esitatakse registri volitatud töötlejale kirjalik taotlus, milles on ära näidatud soovitud andmed ja nende kasutamise otstarve koos viitega seadusele või välislepingule ning isiku või asutuse nimi, kellele andmed esitada.

(2) Registri volitatud töötleja võimaldab registrisse kantud isikul teda puudutavate andmetega tutvuda kodanikuportaali X-tee vahendusel.

(3) Registri volitatud töötleja peab registrist andmete väljastamise üle arvestust digitaalses arhiivis, kuhu ta kannab alamregistrist väljastatud andmefailid koos väljastamise aja ning andmete saaja kohta käiva infoga. Andmete saamiseks paberkandjal esitatud kirjalikud taotlused säilitatakse alamregistri arhiivis.

(4) Registrist väljastatakse andmeid digitaalsel kujul ja paberkandjatel vastavalt andmete taotleja soovile ja tehnilistele võimalustele.

(5) Registrist andmete korrapäraseks saamiseks digitaalsel teel sõlmivad andmete saaja ja registri vastutav töötleja lepingu.

3. peatükk
HARIDUST TÕENDAVATE DOKUMENTIDE ALAMREGISTER

§ 9. Haridust tõendavate dokumentide alamregistri pidamise eesmärk

(1) Haridust tõendavate dokumentide alamregistri pidamise eesmärk on põhi-, üldkesk-, kutsekesk- ja kõrgharidust tõendavate lõpudokumentide ja residentuuri lõpetamist tõendavate tunnistuste (edaspidi lõpudokumendid) väljastamise üle arvestuse pidamine ning neid omavate isikute hariduse tõendamise või residentuuri lõpetamise tõendamise võimaldamine.

(2) Haridust tõendavate dokumentide alamregistri andmetel on õiguslik tähendus.

§ 10. Haridust tõendavate dokumentide alamregistri ülesehitus

(1) Haridust tõendavate dokumentide alamregistri koosseisu kuuluvad:
1) digitaalne andmebaas põhi- ja üldkeskhariduse omandamist tõendavate lõpudokumentide üle arvestuse pidamiseks;
2) digitaalne andmebaas kutsekesk- ja kõrghariduse omandamist tõendavate lõpudokumentide ja residentuuri lõpetamist tõendavate tunnistuste üle arvestuse pidamiseks;
3) haridust tõendavate dokumentide alamregistri digitaalne arhiiv;
4) haridust tõendavate dokumentide alamregistrile saadetud kirjalike taotluste arhiiv.

(2) Registri volitatud töötleja peab paberkandjal esitatud alusdokumentide arhiivi.

§ 11. Haridust tõendavate dokumentide alamregistrisse kantavate andmete koosseis

Haridust tõendavate dokumentide alamregistrisse kantakse andmed põhi-, üldkesk-, kutsekesk- ja kõrghariduse omandamist tõendavate riiklike lõpudokumentide ja residentuuri lõpetamist tõendavate lõpudokumentide kohta. Andmete kodeerimisel kasutatakse õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistrit, õppeasutuste alamregistrit ning õppekavade ja koolituslubade alamregistrit.

§ 12. Haridust tõendavate dokumentide alamregistri andmete koosseis

(1) Haridust tõendavate dokumentide alamregistrisse kantakse lõpudokumentide kohta järgmised andmed:
1) lõpudokumendi väljaandnud õppeasutuse nimi;
2) lõpudokumendi väljaandnud õppeasutuse registreerimise kood või selle puudumisel õppeasutuse pidaja registrikood;
3) lõpudokumendi liik ja kood;
4) isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood (isikukoodi puudumisel sünniaeg);
5) lõpudokumendi blanketi seeria ja number;
6) õppekava või programmi nimetus ja kood;
7) akadeemilise õiendi blanketi või hinnetelehe blanketi numbrite vahemik või numbrid;
8) õppeasutuse lõpetamine kiitusega («cum laude», «kiitusega», «kuldmedaliga», «hõbemedaliga»);
9) antud akadeemilise kraadi nimetus;
11) lõpudokumendi väljaandmise koht ja kuupäev;
12) lõpudokumendi duplikaadi number;
13) lõpudokumendi duplikaadi väljaandmise aeg ja alus.

(2) Põhi- ja üldkeskharidust omandavate õpilaste kohta kantakse registrisse täiendavalt lõpudokumentide kohta järgmised andmed:
1) kohustuslike ja valikainete loetelu ning hinded;
2) lõpueksamite loetelu ja hinded.

§ 13. Andmete esitajad ja alusdokumendid

(1) Haridust tõendavate dokumentide alamregistrisse esitavad andmeid põhi-, üldkesk-, kutsekesk- ja kõrghariduse omandamist võimaldavad õppeasutused (käesolevas peatükis edaspidi õppeasutused ).

(2) Haridust tõendavate dokumentide alamregistrisse andmete esitamise aluseks on õpilasele, üliõpilasele või arst-residendile väljastatud lõpudokument.

§ 14. Andmete esitamise kord

(1) Õppeasutused esitavad andmeid haridust tõendavate dokumentide alamregistrisse vastutava töötleja veebilehel asuva viida kaudu üle turvakanali ligipääsetavasse süsteemi. Andmete esitajad identifitseeritakse ID-kaardi abil. Juurdepääsuõiguse ning ID-kaardi puudumisel väljastab kasutajatunnused ja salasõnad andmete esitajatele registri volitatud töötleja.

(2) Registri volitatud töötleja koostab andmete esitamise juhendi ning teeb selle kättesaadavaks vastutava töötleja veebilehel asuva viida kaudu.

(3) Käesoleva määruse § 12 lõike 1 punktides 1, 2, 6 ja 7 nimetatud andmed saadakse õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistrist.

(4) Registri volitatud töötleja korraldab lõpudokumendi andmete kandmise haridust tõendavate dokumentide alamregistrisse kümne tööpäeva jooksul pärast lõikes 3 nimetatud andmete saabumist õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistrisse.

(5) Määruse § 12 lõike 1 punktides 3–5 ja 8–13 nimetatud andmete muudatused haridust tõendavate dokumentide alamregistris esitab õppeasutus digitaalselt registri volitatud töötlejale 10 tööpäeva jooksul, arvates muudatuste tekkimisest. Registri volitatud töötleja kannab muudatused haridust tõendavate dokumentide alamregistrisse kümne tööpäeva jooksul pärast andmete saabumist.

(6) Registri volitatud töötleja registreerib muudatuste saamise aja ja andmete esitaja digitaalses kanderaamatus. Muudatused dokumenteeritakse ja säilitatakse toimikuna haridust tõendavate dokumentide alamregistri arhiivis.

4. peatükk
ÕPETAJATE JA ÕPPEJÕUDUDE ALAMREGISTER

§ 15. Õpetajate ja õppejõudude alamregistri pidamise eesmärk

Õpetajate ja õppejõudude alamregistri andmed võimaldavad tagada õpetajate kutse-, eri- ja ametialase ettevalmistuse ja täiendamise võimaluste sihipärasemaks muutmist, õpetajate koolitusvajaduse prognoosimist ning õpetajate kvalifikatsiooni ja järelkasvu vajaduse prognoosimise hindamist.

§ 16. Õpetajate ja õppejõudude alamregistri ülesehitus

Õpetajate ja õppejõudude alamregistri koosseisu kuuluvad:
1) digitaalne andmebaas kõrghariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste õpetajate ja õppejõudude ning täitmata ametikohtade üle arvestuse pidamiseks;
2) digitaalne andmebaas kutsekeskhariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste õpetajate ning koolijuhtide ja täitmata ametikohtade üle arvestuse pidamiseks;
3) digitaalne andmebaas põhi- ja üldkeskhariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste õpetajate ning koolijuhtide ja täitmata ametikohtade üle arvestuse pidamiseks;
4) digitaalne andmebaas alushariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste õpetajate ning koolijuhtide ja täitmata ametikohtade üle arvestuse pidamiseks;
5) digitaalne andmebaas huvialahariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste õpetajate ning koolijuhtide ja täitmata ametikohtade üle arvestuse pidamiseks;
6) õpetajate ja õppejõudude alamregistri andmete digitaalne arhiiv;
7) õpetajate ja õppejõudude alamregistrile saadetud kirjalike taotluste arhiiv.

§ 17. Isikud, kelle andmed kantakse õpetajate ja õppejõudude alamregistrisse

Õpetajate ja õppejõudude alamregistrisse kantakse andmed alus-, põhi-, üldkesk-, kutsekesk- ja kõrghariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste tasemehariduse andmisega seotud õpetajate, õppejõudude, koolijuhtide ja täitmata ametikohtade ning huvialahariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste õpetajate, koolijuhtide ja täitmata õpetajate ametikohtade kohta.

§ 18. Õpetajate ja õppejõudude alamregistri andmete koosseis

(1) Õpetajate ja koolijuhtide kohta kantakse õpetajate ja õppejõudude alamregistrisse järgmised andmed:
1) isikukood või selle puudumisel sünniaeg ja isikut identifitseeriv kood Migratsiooni- ja Kodakondsusameti väljastatud elamisloal;
2) perekonnanimi;
3) eesnimi;
4) kodakondsus;
5) sugu;
6) pedagoogiline tööstaaž enne registrisse kandmist;
7) erialane tööstaaž ettevõttes vastava kvalifikatsiooninõude korral;
8) töökohaks oleva õppeasutuse registreerimiskood ja nimi;
9) ametikoht;
10) töötamise algus töökohaks olevas õppeasutuses;
11) töötamise lõpp (kuupäev lahkumisel);
12) töölepingu kestus;
13) klassijuhataja kohustuste täitmine;
14) õpetatavad õppeained või juhitavad ringid;
15) õpetatavad klassid;
16) koormus;
17) vastavus kvalifikatsiooninõuetele;
18) tundide andmine või ringitöö erivajadustega lastele;
19) antavate tundide või ringitöö õppekeel;
20) haridust tõendava dokumendi väljastanud õppeasutus;
21) haridust tõendava dokumendi väljastamise kuupäev;
22) haridust tõendava dokumendi seeria ja number;
23) omandatud haridustase või läbitud õppekava, sh pedagoogilise hariduse tase;
24) täienduskoolituste läbimise korral koolitusasutus;
25) täienduskoolituse läbimisel omandatud dokument (dokumendi number);
26) täienduskoolituse lõpetamisel väljastatud dokumendi kuupäev;
27) täienduskoolituse nimetus;
28) täienduskoolituse maht tundides;
29) välisriigis omandatud täienduskoolituse sisu;
30) andmed võõrkeelte oskuste kohta;
31) atesteerimisel omistatud ametijärk või omistatud kutse;
32) ametijärgu või kutse omistamise kuupäev;
33) õppekava suund, mille alusel õpilased ainet õpivad (kutseõpetajate korral);
34) riigikeele oskuse tase või kategooria ja selle omistamise kuupäev;
35) riigikeele oskuse omandamine tasemeharidusega;
36) emakeel.

(2) Täitmata ametikohtade kohta kantakse õpetajate ja õppejõudude alamregistrisse järgmised andmed:
1) õppeasutuse nimi ja registreerimise kood;
2) kooliaste;
3) õppeaine(d);
4) koormus;
5) ametikoht;
6) õppetöö keel.

(3) Õppejõudude kohta kantakse õpetajate ja õppejõudude alamregistrisse järgmised andmed:
1) isikukood või selle puudumisel sünniaeg ja isikut identifitseeriv kood Migratsiooni- ja Kodakondsusameti poolt väljastatud elamisloal;
2) perekonnanimi;
3) eesnimi;
4) kodakondsus;
5) sugu;
6) õppe- ja teadustööl töötatud aeg enne registrisse kandmist;
7) töökohaks oleva õppe- või teadusasutuse registreerimiskood ja nimi;
8) ametikoht;
9) töötamise alus (lepingu liik) ja koormus ametikohal;
10) töötamise algus töökohaks olevas õppe- või teadusasutuses;
11) töötamise lõpp (kuupäev lahkumisel);
12) haridustase, täidetud õppekava, antud akadeemilise kraadi nimetus;
13) võõrkeeled ja nende oskuse tasemed;
14) emakeel.

(4) Õppejõudude puhul lisatakse registrisse digitaalse dokumendi kujul säilitatavad andmed teenistuskäigu, erialase enesetäiendamise, teadusorganisatsioonilise ja administratiivse tegevuse, ühingutes/organisatsioonides osalemise, õppe- ja teadustegevuse, tunnustuse ja publikatsioonide kohta.

(5) Õpetajate ja õppejõudude alamregistri andmetel on informatiivne tähendus.

§ 19. Andmete ristkasutus rahvastikuregistriga

Käesoleva määruse § 18 lõike 1 punktides 1–5 ning lõike 3 punktides 1–5 nimetatud andmed saadakse ristkasutuse teel rahvastikuregistrist.

§ 20. Andmete alusdokumendid

(1) Õpetajate ja õppejõudude alamregistrisse andmete kandmise ja muutmise alusdokumendid on:
1) isikut tõendav dokument, isikukaart;
2) tööleping;
3) tööraamat;
4) atestatsiooni dokument;
5) haridust tõendav dokument;
6) täienduskoolitust tõendav dokument;
7) kutset tõendav dokument.

(2) Õppejõudude puhul ei kuulu alusdokumentide hulka lõike 1 punktides 4, 6 ja 7 nimetatud dokumendid.

(3) Paragrahvi 18 lõike 4 kohase digitaalse dokumendi alusdokumendiks on isiku elulookirjeldus.

§ 21. Andmete esitajad

(1) Õpetajate ja õppejõudude alamregistrisse esitavad andmeid alus-, põhi-, üldkesk-, kutsekesk-, kõrg- ja huvialahariduse omandamist võimaldavad õppeasutused (edaspidi käesolevas peatükis õppeasutused).

(2) Registri volitatud töötlejale esitavad andmeid õppeasutuse juhi määratud õppeasutuse töötajad või kohalikud omavalitsusüksused oma territooriumil asuvate munitsipaalõppeasutuste kohta.

§ 22. Andmete esitamise kord

(1) Õppeasutused ja kohalikud omavalitsusüksused esitavad andmeid õpetajate ja õppejõudude alamregistrisse vastutava töötleja veebilehel asuva viida kaudu üle turvakanali ligipääsetavasse süsteemi. Andmete esitajad identifitseeritakse ID-kaardi abil. Juurdepääsuõiguse ning ID-kaardi puudumisel väljastab andmete esitajatele kasutajatunnused ja salasõnad registri volitatud töötleja.

(2) Õppeasutused ning kohalikud omavalitsusüksused esitavad õpetajate ja õppejõudude kohta andmed õpetajate ja õppejõudude alamregistrisse viie tööpäeva jooksul, arvates õpetaja ja õppejõu tööle asumisest, töölt lahkumisest või muude käesoleva määruse §-s 18 toodud andmete muutumisest.

(3) Registri volitatud töötleja koostab andmete esitamise juhendi ning teeb selle kättesaadavaks vastutava töötleja veebilehel asuva viida kaudu.

5. peatükk
ÕPILASTE, ÜLIÕPILASTE NING ARST-RESIDENTIDE ALAMREGISTER

§ 23. Õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistri pidamise eesmärk

(1) Õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistri pidamise eesmärk on pidada arvestust põhi-, üldkesk-, kutsekesk- ja kõrgharidust omandavate õpilaste, üliõpilaste, eksternina õppijate ja arst-residentide üle tagamaks koolitusvajaduse prognoosimise ning haridussüsteemi metoodilise teenindamise korraldamise.

(2) Õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistri andmetel on õiguslik tähendus.

§ 24. Õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistrisse kantavad andmed

Õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistrisse kantakse andmed:
1) põhi- ja üldkeskharidust omandavate õpilaste kohta;
2) kutsekesk- ja kõrgharidust omandavate õpilaste, üliõpilaste, eksternina õppijate ja arst-residentide kohta, kes õpivad õppekavade ja koolituslubade alamregistrisse kantud õppekavade alusel;
3) välismaal õppivate Eesti õpilaste ja üliõpilaste kohta.

§ 25. Õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistri ülesehitus

(1) Õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistri koosseisu kuuluvad:
1) digitaalne andmebaas põhi- ja üldkeskharidust omandavate õpilaste ning eksternina lõpetajate üle arvestuse pidamiseks;
2) digitaalne andmebaas kutsekesk- ja kõrgharidust omandavate õpilaste, üliõpilaste, eksternina õppijate ja arst-residentide üle arvestuse pidamiseks;
3) digitaalne arhiiv õppeasutustest saabunud andmete uuenduste ning krediidiasutusele saadetud ja muude päringute alusel koostatud andmefailide üle arvestuse pidamiseks.

(2) Registri volitatud töötleja peab paberkandjal esitatud alusdokumentide arhiivi.

§ 26. Õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistri andmete koosseis

(1) Kutsekesk- ja kõrgharidust omandavate õpilaste, üliõpilaste, eksternina õppijate ja arst-residentide kohta kantakse õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistrisse järgmised andmed:
1) isikukood;
2) perekonnanimi;
3) eesnimi;
4) kodakondsus (kood);
5) elukohamaa (kood);
6) õppeasutusse õppima asumise või immatrikuleerimise kuupäev;
7) riikliku koolitustellimuse kohale vastuvõtmine (kood) ja vastuvõtmise kuupäev;
8) haridustase õppima asumisel või immatrikuleerimisel (kood);
9) õppeasutusse ennistamine (kood) ja ennistamise kuupäev;
10) õppuri erivajadused (kood);
11) alaline elamisluba;
12) kursus / õppimise aasta;
13) õppeasutuse nimi ja registreerimisnumber;
14) õppekava (kood);
15) tase (kood);
16) teisele õppekavale üleminek (kood) ja teisele õppekavale ülemineku kuupäev;
17) õppekavajärgne nominaalkestus;
18) õppekeel (kood);
19) õppevorm (kood);
20) teise õppevormi üleminek (kood) ja ülemineku kuupäev;
21) akadeemilise puhkuse põhjus (kood), akadeemilise puhkuse alguskuupäev ja lõpukuupäev;
22) finantseerimise allikas (kood);
23) õppelaenuõiguslikkus;
24) eelmise õppeasutuse lõpetamise aasta;
25) eelmise lõpetatud õppeasutuse õppevorm või õppimise intensiivsus (kood);
26) õppeasutuse lõpetamine välismaal (õppeasutuse nimi ja riik);
27) õppeasutuse filiaali nimi ja asukoht;
28) riikliku koolitustellimuse aasta;
29) õppeasutuse reorganiseerimisel kuupäev ja kood;
30) õppeasutuse lõpetamisel väljaantud lõputunnistuse / diplomi number;
31) õppeasutuse lõpetamise, õppeasutusest väljaarvamise või eksmatrikuleerimise põhjus ja kuupäev;
32) õppimise intensiivsus (kood);
33) õppimise intensiivsuse muutus (kood) ja kuupäev;
34) riigikeele süvaõppe alguskuupäev ja lõpukuupäev;
35) ühiselamu kasutamine (kood);
36) orb või vanemliku hoolitsuseta õpilane;
37) omandatud või õpitavad võõrkeeled;
38) eestikeelse akadeemilise õiendi number;
39) ingliskeelse akadeemilise õiendi number;
40) eestikeelse akadeemilise õiendi lisalehtede numbrid;
41) ingliskeelse akadeemilise õiendi lisalehtede numbrid;
42) omandab haridust kinnipidamisasutuses.

(2) Põhi-, üldkeskharidust omandavate õpilaste kohta kantakse õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistrisse järgmised andmed:
1) isikukood;
2) perekonnanimi;
3) eesnimi;
4) kodakondsus (kood);
5) eestkostja või hoolekandeasutus, juhul kui õpilasele on määratud eestkostja või kui ta on hoolekandeasutuse hoolealune;
6) rahvastikuregistri järgne omavalitsus (kood);
7) rahvastikuregistri järgne aadress või sideaadress;
8) elukohamaa (kood);
9) emakeel (kood);
10) õppekeel (kood);
11) esimesse klassi õppima asumise aasta;
12) õppeasutusse õppima asumise kuupäev;
13) klass (klassi kood ja paralleel- ning liitklassi tunnus);
14) klassi aste (kood);
15) klassi liik (kood);
16) individuaalõppe liik (kood);
17) õppevorm (kood);
18) haridus õppima asumisel;
19) õppeasutuse registreerimisnumber (kood);
20) õppeasutuse filiaal/osakond (kood);
21) õppekava (kood);
22) rahastamise allikas;
23) õppeasutuse lõpetamise või õppeasutusest lahkumise kuupäev ja põhjus (kood);
24) lõputunnistuse ja hinnetelehe number ning väljaandmise aeg;
25) elukoha kaugus õppeasutusest (kilomeetrites);
26) õpilaskodu kasutamine (kood);
27) õpilaskodu koha finantseerimise allikas;
28) pikapäevarühma kasutamine;
29) kutsealase eelkoolituse identifikaator õppekavade ja koolituslubade alamregistrist;
30) teise õppeasutusse üleminekul uue õppeasutuse kood;
31) õppepuhkuse alguskuupäev ja kood;
32) eksternina lõpetamine;
33) eelmine õppeasutus (kood);
34) võõrkeele õppimise alustamise järjekord (I, II, III, IV)
35) välismaal õppimine;
36) vahetused (I, II, III);
37) ühistranspordi kasutamine;
38) kohaliku omavalitsuse transpordi kasutamine;
39) kodunt käiv õpilane;
40) eriõpetust vajav, kuid seda mitte saav õpilane (kood);
41) tugisüsteemi / õpiabi liik;
42) puudulikud aastahinded;
43) ained, milles saab individuaalõpet;
44) hariduse omandamine kinnipidamisasutuses;
45) koolikohustuse mittetäitmine.

§ 27. Andmete ristkasutus rahvastikuregistriga

Määruse § 26 lõike 1 punktides 1–5 ning lõike 2 punktides 1–6 nimetatud andmed saadakse ristkasutuse teel rahvastikuregistrist ning punktis 7 nimetatud andmed rahvastikuregistrist või isiku avalduse alusel.

§ 28. Andmete alusdokumendid

Andmete kandmise ja muutmise alusdokumendiks õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistris on:
1) õpilase, üliõpilase või arst-residendi kutseõppeasutusse, rakenduskõrgkooli või ülikooli vastuvõtmise või immatrikuleerimise käskkiri;
2) õpilasraamat;
3) õpilase, üliõpilase või arst-residendi akadeemilisele puhkusele või õppepuhkusele mineku käskkiri;
4) intensiivsuse muutuse käskkiri;
5) õppevormi muutuse käskkiri;
6) koduõppele või individuaalsele õppekavale üleviimise käskkiri;
7) õpilase, üliõpilase või arst-residendi eksmatrikuleerimise või väljaarvamise käskkiri;
8) õppelaenu väljastavale krediidiasutusele esitatud avaldus riiklikult tagatud õppelaenu saamiseks ja selle lisad;
9) haridust tõendav dokument.

§ 29. Andmete esitajad

(1) Õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistrisse esitavad andmeid põhi-, üldkesk-, kutsekesk- ja kõrghariduse omandamist võimaldavad õppeasutused (edaspidi õppeasutused).

(2) Registri volitatud töötlejale esitavad andmeid õppeasutuse juhi määratud õppeasutuse töötajad või kohalikud omavalitsusüksused oma territooriumil asuvate munitsipaalõppeasutuste kohta.

(3) Välismaal õppivate ja riiklikult tagatud õppelaenu taotlenud Eesti üliõpilaste kohta esitavad õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistrisse andmeid riiklikult tagatud õppelaenu väljastavad krediidiasutused.

§ 30. Andmete esitamise kord

(1) Õppeasutused, kohalikud omavalitsusüksused ning krediidiasutused esitavad andmeid õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistrisse vastutava töötleja veebilehel asuva viida kaudu üle turvakanali ligipääsetavasse süsteemi. Andmete esitajad identifitseeritakse ID-kaardi abil. Juurdepääsuõiguse ning ID-kaardi puudumisel väljastab kasutajatunnused ja salasõnad andmete esitajatele registri volitatud töötleja.

(2) Õppeasutused, kohalikud omavalitsusüksused ning krediidiasutused esitavad õpilaste, üliõpilaste või arst-residentide kohta andmed viie tööpäeva jooksul, arvates andmete muutumisest.

§ 31. Andmete kandmise kord õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistri arhiivi

Andmed õppuri kohta kantakse õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistri arhiivi, kui:
1) õpilane, üliõpilane või arst-resident lõpetab õppeasutuse;
2) õpilane, üliõpilane või arst-resident kustutatakse õppeasutuse nimekirjadest mingil muul põhjusel.

6. peatükk
ÕPPEASUTUSTE ALAMREGISTER

§ 32. Õppeasutuste alamregistri pidamise eesmärk

(1) Õppeasutuste alamregistri asutamise ning kasutusele võtmise eesmärk on pidada arvestust alus-, põhi-, üldkesk-, kutsekesk-, kõrg- ja huvialahariduse või täienduskoolituse omandamist võimaldavate õppeasutuste, üldandmete ning õppe- ja kasvatustööks vajaliku inventari üle ning õppekavade ja koolituslubade alamregistrist koolitusloa olemasolu kontrollimiseks.

(2) Õppeasutuste alamregistri andmetel on informatiivne tähendus.

§ 33. Õppeasutuste alamregistri koosseisu kuuluvad:
1) digitaalne andmebaas alushariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste andmete üle arvestuse pidamiseks;
2) digitaalne andmebaas põhihariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste andmete üle arvestuse pidamiseks;
3) digitaalne andmebaas üldkeskhariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste andmete üle arvestuse pidamiseks;
4) digitaalne andmebaas kutsekeskhariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste andmete üle arvestuse pidamiseks;
5) digitaalne andmebaas kõrghariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste andmete üle arvestuse pidamiseks;
6) digitaalne andmebaas huvialahariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste andmete üle arvestuse pidamiseks;
7) digitaalne andmebaas täienduskoolituse omandamist võimaldavate õppeasutuste andmete üle arvestuse pidamiseks.

§ 34. Õppeasutused, kelle andmed kantakse õppeasutuste alamregistrisse

Õppeasutuste alamregistrisse kantakse alus-, põhi-, üldkesk-, kutsekesk-, kõrg- ja huvialahariduse või täienduskoolituse omandamist võimaldavate õppeasutuste andmed.

§ 35. Õppeasutuste alamregistri andmete koosseis

(1) Õppeasutuste alamregistrisse kantakse õppeasutuste kohta järgmised andmed:
1) õppeasutuse registreerimisnumber või selle puudumisel õppeasutuse pidaja registrikood;
2) õppeasutuse asutamise aasta;
3) õppeasutuse tüüp;
4) õppeasutuse alamtüüp;
5) õppeasutuse täielik nimi eesti keeles;
6) õppeasutuse täielik nimi inglise keeles;
7) õppeasutuse pidaja nimi;
8) õppeasutuse pidaja registrinumber või äriregistri kood;
9) õppeasutuse pidaja liik;
10) omandivorm;
11) õppeasutuse üldtelefon;
12) õppeasutuse faks;
13) õppeasutuse ametlik e-posti aadress;
14) õppeasutuse internetiaadress;
15) õppeasutuse juriidiline aadress;
16) õppeasutuse kontaktaadress;
17) kas riigi või kohaliku omavalitsuste osalus õppeasutuse kogukulude katmisel oli eelmisel eelarveaastal üle või alla 50%;
18) õppekeeled;
19) kuulmispuudega laste õppeasutuse õppe keel;
20) klassikomplektide arv lasteaias;
21) õpilaste arv lasteaias;
22) klasside/loenguruumide arv;
23) klasside/loenguruumide pindala;
24) kutseõppeasutuste puhul klasside, loenguruumide ja õppetöökodade arv;
25) kohtade arv klassides, loenguruumides ja/või õppetöökodades;
26) hoonete arv;
27) spordisaalide arv;
28) spordisaali pindala;
29) basseini pindala (basseini olemasolul);
30) kohtade arv õpilaskodus/ühiselamus;
31) teavikute arv;
32) rahvusvaheliste andmebaaside litsentside arv;
33) digitaalsete andmekogude arv;
34) õppe-katseaia pindala;
35) arvutite arv õpetajate/õpilaste/üliõpilaste kasutuses kokku;
36) arvutite arv 1.–9. klassi õpilaste kasutuses;
37) arvutite arv 10.–12. klassi õpilaste kasutuses;
38) arvutite arv õpilaste/üliõpilaste kasutuses kokku;
39) üldkasutatavate arvutite arv;
40) arvutite arv kokku;
41) arvutite arv arvutiklassides;
42) veebi- ja/või meiliserverite arv;
43) veebi- ja/või meiliserverite operatsioonisüsteem;
44) internetti ühendatud töökohaarvutite arv;
45) internetiühenduse kiirus (kbps);
46) interneti püsiühenduse pakkuja;
47) failiserverite arv;
48) failiserverite operatsioonisüsteem;
49) video- ja/või andmeprojektorite arv;
50) skännerite arv;
51) printerite arv;
52) digitaalsete fotoaparaatide ja filmikaamerate arv.

(2) Põhi- ja üldkeskhariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste kohta kantakse registrisse täiendavalt järgmised andmed:
1) koolieelsete lasteasutuste ja üldhariduskoolide puhul õppetase;
2) erivajadustega õpilaste kooli liik;
3) erivajadustega õpilaste klassi liik;
4) sööklakohtade arv;
5) õpilaste arv võõrkeelte õppimise lõikes klassiti;
6) võõrkeeltes õpetatavad ained ja maht nädalas;
7) õpilaste arv võõrkeeles õpetatavate õppeainete lõikes klassiti;
8) õpilaste arv muukeelses koolis või klassis eesti keeles õpetatavate õppeainete lõikes klassiti;
9) pikapäevarühmade arv;
10) kasvatusrühmade arv õpilaskodus;
11) õpilaste spetsialiseerumine;
12) õpilaste arv kooli õppesuuna lõikes klassiti;
13) õppesuunas sisalduvad õppeained;
14) õpikute arv;
15) lugemissaal;
16) staadion;
17) välispalliväljakud;
18) tööõpetuse (käsitöö) kabinet.

§ 36. Andmete alusdokumendid ning andmete esitajad

(1) Andmete alamregistrisse kandmise ja alamregistris andmete muutmise alusdokumendiks on:
1) koolitusluba;
2) õppeasutuse põhimäärus või põhikiri;
3) õppeasutuse raamatupidamisdokumendid;
4) muud dokumendid, milles sisaldub käesoleva määruse §-s 35 nimetatud teave.

(2) Õppeasutuste alamregistrile esitavad andmeid käesoleva määruse §-s 34 nimetatud õppeasutused.

7. peatükk
ÕPPEKAVADE JA KOOLITUSLUBADE ALAMREGISTER

§ 37. Õppekavade ja koolituslubade alamregistri ülesehitus

Õppekavade ja koolituslubade alamregistri koosseisu kuuluvad:
1) digitaalne andmebaas alushariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste õppekavade ja koolituslubade üle arvestuse pidamiseks;
2) digitaalne andmebaas põhihariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste õppekavade ja koolituslubade üle arvestuse pidamiseks;
3) digitaalne andmebaas üldkeskhariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste õppekavade ja koolituslubade üle arvestuse pidamiseks;
4) digitaalne andmebaas kutsekeskhariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste õppekavade ja koolituslubade üle arvestuse pidamiseks;
5) digitaalne andmebaas kõrghariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste õppekavade, residentuuri programmide ja koolituslubade üle arvestuse pidamiseks;
6) digitaalne andmebaas huvialahariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste õppekavade ja koolituslubade üle arvestuse pidamiseks;
7) digitaalne andmebaas noortelaagrite üle arvestuse pidamiseks;
8) digitaalne andmebaas täiendõppe õppekavade ja koolituslubade üle arvestuse pidamiseks.

§ 38. Õppekavade ja koolituslubade registrisse kantavad õppekavad ja programmid

Õppekavade ja koolituslubade alamregistrisse kantakse andmed alus-, põhi-, üldkesk-, kutsekesk-, kõrg- ja huvialahariduse või täienduskoolituse omandamist võimaldavate õppeasutuste õppekavade, programmide ja koolituslubade kohta.

§ 39. Õppekavade ja koolituslubade alamregistri andmete koosseis

(1) Õppekavade ja koolituslubade alamregistrisse kantakse õppekavade ja koolituslubade kohta järgmised andmed:
1) õppekava kood;
2) õppeasutuse nimi;
3) õppekava nimetus;
4) õppekava nimetus (inglise keeles);
5) õppekava 7-kohaline statistiline kood;
6) õppekava rühma kood (ISCED97);
7) õppekava või kursuse maht (õppenädalates või ainepunktides);
8) õppekava nominaalkestus;
9) õppekava tase või õpe;
10) õppe alustamiseks vajalik haridustase;
11) õppekavale vastuvõtu tingimused;
12) õppekava kinnitamise kuupäev õppeasutuses;
13) õppekava kinnitamise õigusakt õppeasutuses;
14) õppekava lõpetamise tingimused;
15) õppekavale vastuvõtu lõpetamise kuupäev;
16) õppekava lõpetamisel antava akadeemilise kraadi nimetus;
17) õppekavajärgne spetsialiseerumine;
18) õppejõudude kvalifikatsiooni vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
19) õppetöö korralduse kirjeldus ja õppevormid;
20) õppekava eesmärgid;
21) õppekava praktika maht;
22) praktikavõimaluste kirjeldus;
23) (kutse)standarditele vastavus;
24) õppekeeled, milles õppetöö toimub;
25) õppekava uuendatud versiooni esitamise kuupäev;
26) õppekava uuendatud versiooni kinnitamise kuupäev õppeasutuses;
27) õppekava uuendatud versiooni kinnitamise õigusakt õppeasutuses;
28) õppekoormuse tunnus;
29) õppekava registrisse kandmise kuupäev;
30) koolitusloa kehtivuse lõpp;
31) koolitusloa number;
32) akrediteerimise staatus;
33) akrediteerimisotsuse kehtivuse algus ja käskkirja number;
34) akrediteerimisotsuse kehtivuse lõpp;
35) õppetöö toimumise koha nimetus;
36) dokumentide või õppekava versiooni esitaja.

(2) Õppekavade ja koolituslubade alamregistrisse kantakse programmi kohta järgmised andmed:
1) programmi kood;
2) õppeasutuse nimi ja registrikood;
3) programmi nimetus;
4) programmi nimetus (inglise keeles);
5) programmi tase;
6) programmi nominaalkestus;
7) programmi kinnitamise kuupäev;
8) programmi kinnitamise õigusakt;
9) programmi uuendatud versiooni kinnitamise kuupäev;
10) programmi uuendatud versiooni kinnitamise õigusakt;
11) lõpetajale antud kvalifikatsioon;
12) muud andmed.

§ 40. Õppekavade ja programmide liigitamine

(1) Õppekavade ja programmide sisu liigitamise alusena kasutatakse rahvusvahelist hariduse liigituse klassifikaatorit ISCED97.

(2) Haridus- ja teadusminister moodustab kõrghariduse õppekavade ja programmide liigitamise ja nõuetele vastavuse hindamise komisjoni ning kutsehariduse õppekavade liigitamise komisjoni (edaspidi komisjon ).

(3) Komisjoni otsused säilitatakse paberkandjal toimikuna õppekavade ja koolituslubade alamregistri arhiivis.

§ 41. Andmete esitamise kord

(1) Õppeasutused esitavad andmeid õppekavade ja koolituslubade alamregistrisse vastutava töötleja veebilehel asuva viida kaudu üle turvakanali ligipääsetavasse süsteemi. Andmete esitajad identifitseeritakse ID-kaardi abil. Juurdepääsuõiguse ning ID-kaardi puudumisel väljastab andmete esitajatele kasutajatunnused ja salasõnad registri volitatud töötleja.

(2) Õppekavad ja programmid kantakse registrisse pärast õppekava või programmi registreerimist või koolitusloa andmist.

(3) Koolitusload kantakse registrisse pärast koolitusloa andmist.

(4) Õppekava kood (identifitseeriv number) lisatakse õppekava või programmi registreerimisel automaatselt.

(5) Registri volitatud töötleja lisab õppekavale või programmile 7-kohalise statistilise koodi.

§ 42. Andmete esitajad

(1) Õppekavade ja koolituslubade alamregistrile esitavad andmeid õppekavade, programmide ja koolituslubade alusel haridust andvad õppeasutused.

(2) Alushariduse omandamist võimaldavad õppeasutused ei kanna alamregistrisse käesoleva määruse § 39 lõike 1 punktides 7, 11, 14, 16, 19, 21, 22, 28 ja 32–34 toodud andmeid.

(3) Kutsekeskhariduse omandamist võimaldavad õppeasutused ei kanna alamregistrisse kutsehariduse õppekavade puhul käesoleva määruse § 39 lõike 1 punktides 14 ja 32–34 toodud andmeid.

(4) Huvialahariduse omandamist võimaldavad õppeasutused ei kanna alamregistrisse käesoleva määruse § 39 lõike 1 punktides 9, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 28 ja 32–34 toodud andmeid.

(5) Täienduskoolituse omandamist võimaldavad õppeasutused ei kanna alamregistrisse käesoleva määruse § 39 lõike 1 punktides 8, 14, 16, 21, 22, 28 ja 32–34 toodud andmeid.

(6) Käesoleva määruse § 39 lõike 1 punktides 4 ja 5 sätestatud andmed lisab registrisse volitatud töötleja.

(7) Käesoleva määruse § 39 lõike 1 punktides 6, 29–34 toodud andmed esitab alamregistrisse Haridus- ja Teadusministeerium.

8. peatükk
JÄRELEVALVE, REGISTRI PIDAMISE FINANTSEERIMINE NING REGISTRI LIKVIDEERIMINE

§ 43. Järelevalve registri pidamise üle

(1) Järelevalvet registri pidamise üle teostab registri vastutav töötleja. Andmekaitsealast järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostab Andmekaitse Inspektsioon vastavalt oma pädevusele.

(2) Andmekaitse Inspektsiooni ametnikul on oma pädevuse piires õigus tutvuda registri andmetega ja registri pidamise dokumentidega, siseneda ruumidesse, kus andmeid töödeldakse või kus paiknevad töötlemiseks kasutatavad seadmed, ning saada teavet andmete registrist väljastamise ja andmete kasutamise kohta.

(3) Registri pidamises tekkinud puuduste ilmnemise korral likvideerib volitatud töötleja järelevalvet teostanud isiku ettekirjutuses kajastatud puudused määratud tähtajaks.

§ 44. Registri pidamise finantseerimine

Registri pidamist finantseeritakse riigieelarvest registri volitatud töötlejale selleks otstarbeks eraldatud vahenditest.

§ 45. Registri likvideerimine

(1) Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus. Registri likvideerimine toimub kooskõlas «Andmekogude seaduses» ja «Arhiiviseaduses» (RT I 1998, 36/37, 552; 1999, 16, 271; 2000, 92, 597; 2001, 88, 531; 93, 565; 2002, 53, 336; 61, 375; 63, 387; 82, 480; 2004, 28, 188) sätestatud nõuetega.

(2) Andmed annab üle volitatud töötleja vastutava töötleja vastutusel ning Andmekaitse Inspektsiooni volitatud ametiisiku ja riiklike infosüsteemide tööd koordineeriva asutuse volitatud ametiisiku juuresolekul. Andmete üleandmise või hävitamise korral koostatakse akt.

9. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 46. Rakendussätted

(1) Haridus- ja Teadusministeeriumil kanda järgmistes Haridus- ja Teadusministeeriumi andmekogudes sisalduvad andmed Eesti Hariduse Infosüsteemi vastavatesse alamregistritesse 1. septembriks 2004. a:
1) haridusministri 4. detsembri 1998. a määrusega nr 32 «Õppekavade registri asutamine ja õppekavade registri pidamise korra kinnitamine» (RTL 1998, 366/367, 1557; 2001, 119, 1706; 2003, 4, 39) moodustatud «Õppekavade registri» andmed;
2) haridusministri 20. septembri 2000. a määrusega nr 34 «Õpilaste ja üliõpilaste registri asutamine» (RTL 2000, 103, 1613; 2001, 101, 1375; 127, 1830; 2002, 129, 1874; 2003, 4, 39; 129, 2089) moodustatud «Õpilaste ja üliõpilaste registri» andmed;
3) haridus- ja teadusministri 24. novembri 2003. a määrusega nr 60 «Pedagoogide registri asutamine» (RTL 2003, 120, 1926; 2004, 38, 619) moodustatud «Pedagoogide registri» andmed;
4) haridusministri 4. detsembri 1998. a määrusega nr 33 «Lõpudokumentide registri asutamine ja lõpudokumentide registri pidamise korra kinnitamine» (RTL 1998, 366/367, 1558; 2002, 23, 316; 2003, 4, 39) moodustatud «Lõpudokumentide registri» andmed.

(2) Õppeasutused esitavad määruse jõustumise hetkel õppeasutuses töötavate õppejõudude kohta registrisse andmed hiljemalt 1. jaanuariks 2005. a.

(3) Käesolev määrus jõustub 1. septembril 2004. a.

(4) Õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistri pidamisel kohaldatakse kuni 1. jaanuarini 2005. a haridusministri 20. septembri 2000. a määrust nr 34 «Õpilaste ja üliõpilaste registri asutamine».

Peaminister Juhan PARTS

Haridus- ja teadusminister Toivo MAIMETS

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json