Teksti suurus:

Memorandum koostöö kohta Eesti Vabariigi ning Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsiooni (UNESCO) vahel

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT II 1998, 37, 75

Memorandum koostöö kohta Eesti Vabariigi ning Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsiooni (UNESCO) vahel

Vastu võetud 09.06.1998

(õ) 05.09.08 16:10

VVk nr 497-k, 9.06.1998

Mitteametlik tõlge

Eesti Vabariik ning Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon (UNESCO),

pidades silmas oma ühist pühendumust rahuideele ning olles veendunud rahvastevahelise koostöö tähtsuses hariduse, teaduse, kultuuri, kommunikatsiooni ja informaatika kaudu, et edendada õigluse, õigusriigi, inimõiguste ja põhivabaduste üldist austamist;

hinnates kõrgelt Eesti saavutusi Euroopa struktuuridega integreerumisel ning jagades täielikult veendumust, et tuleks pöörata suuremat tähelepanu koostöö tugevdamisele Euroopa valitsusväliste organisatsioonidega -- OSCE, Euroopa Liidu, Euroopa Nõukogu ja OECDga;

tunnustades abi, mida UNESCO on andnud Läänemere riikide UNESCO rahvuslike komisjonide vahelise koostöö tugevdamiseks ja partnerluseks subregionaalsete organisatsioonidega -- näiteks Balti Nõukogu ja Balti Assamblee -- ning arvestades täiendavaid valdkondi, mida võib kindlaks määrata, et luua ühiseid koostööstruktuure ja seega suurendada UNESCO ürituste mõju riigis;

võttes arvesse tsiviilühiskonna suurenevat osa ning vajadust tugevdada koostööd eelkõige valitsusväliste organisatsioonidega;

märkides ära UNESCO rahvusliku komisjoni olulist koordineerivat osa, et sõnastada ja ergutada Eesti vaimuühiskonna panust UNESCO töösse ning tunnustades selle suutlikkust viia ellu UNESCO üritusi ja programme,

on kokku leppinud järgmises.

1. UNESCO toetab Eesti tegevust, mis on suunatud rahukultuuri ideaalide elluviimisele, kaasa arvatud rahvusvaheliste ekspertkohtumiste «Rahu kunst» jätkamine ja Balti Rahukoja rajamine.

2. UNESCO toetusel edendab Eesti hariduse, teaduse, kultuuri, kommunikatsiooni ja informaatika arengut ning tugevdab oma sellealaseid kontakte.

3. Eesti toetab jätkuvalt UNESCO keskmise pikkusega perioodi strateegias (1996--2001) ettenähtud eesmärke, strateegiat ja prioriteete ning nende elluviimist vastavalt 1998--1999. aasta programmile ja eelarvele ning püüab kõigiti aktiivselt osaleda organisatsiooni peamistes algatustes.

HARIDUS

1. Rahvusvahelise komisjoni «Haridus 21. sajandiks» koostatud aruande «Õppimine -- seesmine aare» avaldamine eesti keeles aitab algatada selle järelduste ja soovituste üldrahvalikku arutelu, et laiendada hariduse kõigi vormide ja tasemete kättesaadavust ja kohandada õppimisvõimalusi paremini ühiskonna vajadustega.

2. Õigluse, solidaarsuse ja vabaduse põhimõtetele tugineva kõrgharidussüsteemi sügavuti reformimise edendamiseks püüab Eesti kaasa aidata 1998. aasta oktoobris UNESCO peakorteris toimuva ülemaailmse kõrghariduskonverentsi ettevalmistamisele, saates oma esindajatena sinna eksperdid ja spetsialistid.

3. Eesti laiendab koostööd UNESCO Euroopa Kõrghariduskeskusega (CEPES), Rahvusvahelise Haridusbürooga (IBE) ja Rahvusvahelise Hariduse Planeerimise Instituudiga (IIEP) ning UNESCO Haridusinstituudiga (UIE), eelkõige kogu elu kestva õppimise, õpetajate koolitajate õpetamise, kõrghariduspoliitika ja kõrgharidusasutuste juhtimise alal.

4. Eesti vastavad asutused teevad UNESCOga koostööd UNITWIN/ UNESCO õppetoolide programmi arendamisel. Esimese sammuna luuakse Tallinnas Jaan Tõnissoni Instituudis kodaniku- ja multikultuurse hariduse UNESCO õppetool.

5. Eesti teeb UNESCOga koostööd kaasaegse info- ja sidetehnoloogia kasutamise edendamise alal. UNESCO aitab haridusministeeriumil ellu viia üleriigilist Tiigrihüppe programmi, mille eemärk on luua avatud interaktiivne õpikeskkond ja kohandada Eesti haridussüsteem infoühiskonna vajadustega. Samal ajal julgustatakse Eestit jagama teiste liikmesriikidega oma teadmisi ja kogemusi võrkude kaudu, näiteks algatuse «Õppimine ilma piirideta» raames loodud võrkude kaudu.

6. UNESCO hõlbustab Eesti asutuste ja spetsialistide juurdepääsu värskeimale teabele hariduse arengu kohta ja toetab nende osalemist UNESCO programmides ja projektides järgmistes valdkondades: koolieelne kasvatus, keskharidus ja täiskasvanuharidus, tehniline- ja kutseharidus (rahvusvaheline tehnilise ja kutsehariduse projekt UNEVOC), keskkonnaharidus ning õpikute uurimine ja koostamine.

7. Eesti tugevdab koostööd assotsieerunud koolide projekti (ASP) raames, eelkõige Läänemere projekti raames, mis on suunatud õppijate teadlikkuse tõstmisele keskkonnaprobleemide kohta ning projekti «Noorte osalemine maailmapärandi säilitamisel ja tutvustamisel» raames.

8. UNESCO aitab Eestit tema püüdlustes suurendada teadmiste jagamist uimastite tarvitamise ja AIDSI ennetamiseks üldise tervisehariduse ning ajakirjanduse kaudu teadlikkuse tõstmise raames.

TEADUS

1. UNESCO toetusel tugevdab Eesti oma panust valitsustevaheliste teadusprogrammide töösse, osaledes juhtorganites ja rahvuslike komiteede tegevuses.

a) Programmi «Inimene ja biosfäär» ning ökoloogiliste teaduste analoogilise tegevuse suhtes pööratakse eritähelepanu ökoloogilise teadlikkuse küsimusele kohalikuks arenguks ja bioloogilise mitmekesisuse säilitamiseks. UNESCO annab tehnilist abi, et aidata Eesti riigiasutustel ette valmistada uute kaitsealade nimetamist ülemaailmsesse võrku lülitamiseks, samuti annab UNESCO abi Lääne-Eesti Saarestiku Biosfääri Kaitsealale.

b) Valitsus laiendab oma koostööd Valitsustevahelise Okeanograafiakomisjoniga (IOC), Rahvusvahelise Hüdroloogiaprogrammiga (IHP), Rahvusvahelise Geoloogilise Korrelatsiooni Programmiga (IGCP) ja Sotsiaalsete Muutuste Juhtimise Programmiga (MOST).

2. Rannikualade ja väikesaarte keskkonna- ja arenguprojekti raames toetab UNESCO katseprojekte tugevdamaks sektoritevahelist tegevust säästva arengu nimel. Regiooni asjaomaste asutuste ja organisatsioonidega taotletakse koostööd Läänemere Ujuvülikooli raames, et arendada interdistsiplinaarset Läänemere regiooni rannikualade kasutamise projekti.

3. Eesti toetab UNESCO püüdlusi töötada välja põhimõtted, mis käsitlevad globaalset eetikat ja teadlaste moraalset vastutust, eelkõige põhimõtted keskkonnaeetika, infoeetika ja inimgeneetika eetika kohta. Teadlikuna eetiliste kaalutluste suurenevast tähtsusest, silmas pidades teaduse ja tehnika kiire arengu kultuurilisi ja sotsiaalseid tagajärgi, osaleb Eesti Ülemaailmse Teaduse ja Tehnika Eetikakomisjoni töös ning saadab oma esindajad selle esimesele istungjärgule, mis toimub novembris 1998 Norras.

4. Eesti aitab kaasa Ülemaailmse Teaduskonverentsi ettevalmistamisele, mis toimub 1999. aastal Budapestis.

KULTUUR

1. Oma püüdlustes edendada kultuuripoliitikat ja -tegevust võtab Eesti arvesse kultuuripoliitika arendamise tegevuskava eelnõu, mis koostati rahvusvahelisel konverentsil «Kultuuripoliitika ja areng» (30. märts -- 2. aprill Stockholmis), et integreerida kultuuripoliitika inimarengu strateegiaga, andes uue väljavaate kultuuripoliitikale ja uuendades kultuuripoliitika sõnastust.

2. UNESCO abistab Eestit nii liikuva kui ka liikumatu kultuuripärandi kaitsmisel ja ennistamisel, eelkõige ajaloo- ja arhitektuurimälestiste puhul. Eesti püüab kõigiti tugevda ülemaailmse kultuuri- ja looduspärandi kaitse konventsiooni tõhusat rakendamist, jälgides süstemaatiliselt ja pidevalt ülemaailmse kultuuripärandi nimekirja võetud objekte. UNESCO annab Ülemaailmse Pärandi Fondi kaudu ning eelarveväliseid vahendeid koondades toetust Tallinna ajaloolise keskuse säilitamiseks, mis võeti ülemaailmse kultuuripärandi nimekirja 1997. aastal. Saades tehnilist tuge UNESCOlt, valmistab Eesti ette edasised nimetamised ülemaailmse kultuuripärandi nimekirja võtmiseks.

3. Tehakse suurendatud pingutusi kultuuripärandi integreerimiseks riigi majandus- ja sotsiaalellu. UNESCO annab abi Ladina kvartali projektile, mille eesmärk on taasintegreerida Tallinna ajalooline keskus linna igapäevaellu.

4. Olemasolevate keskkonna-, kultuuri-, ühiskonna- ja infrastruktuuritingimuste alusel arendatakse projekte, mis taotlevad turismi arendamise ja pärandi säilitamise ühendamist Eestis.

5. UNESCO toetab andmebaasi loomist, mis sisaldaks teavet Läänemereregiooni ning Ida- ja Põhja-Euroopa kultuuripaikade, kommete ja loometraditsioonide kohta, samuti audiovisuaalseid salvestisi; kõnealune andmebaas saaks tuntuks kultuuripärandi andmebaasina ning tehtaks kättesaadavaks interneti kaudu.

6. Eesti osaleb UNESCO toetatava Visby Balti kirjanduskeskuse tegevuses Läänemereregiooni kultuurikeskuste raames, et kirjanduse kaudu edendada regiooni rahvaste vastastikust mõistmist.

7. UNESCO toetab Eesti olulisemate teoste võtmist oma esindusteoste kogumikku, millega ta aitab kaasa nende rahvusvahelisele tuntusele.

8. Osapooled teevad koostööd kultuuri juhtimise alal, eelkõige rahastamisvõimaluste leidmisel ja õigusaktide väljatöötamisel. Selleks luuakse Tartu Ülikooli juurde kultuurijuhtimise UNESCO õppetool.

9. UNESCO toetab osalusprogrammi alusel rahvusvahelise konverentsi «Kultuur ja tervis: elukvaliteet muutuvas maailmas» korraldamist (kavandatud 1999. aastaks), mille eesmärk on edendada tervislikku elustiili ja parandada elukvaliteeti kultuuriväärtuste ja sotsiaaltoetuse tugevdamisega ühiskonnas.

KOMMUNIKATSIOON, TEAVE, INFORMAATIKA

1. Osapooled teevad koostööd, et edendada vaba teabevoo ning sõltumatu ja pluralistliku ajakirjanduse arengut. Pakkumaks koolituse ja spetsialistide vahetamise võimalusi, toetab UNESCO jätkuvalt Eesti teletöötajate osalemist Ida-Euroopa INPUTi õpikodades.

2. Teabevõrgu BALTBONE rakendamisel saadud kogemuste põhjal teevad osapooled koostööd arvutivõrkude arendamisel teadus-, haridus- ja kultuurikoostöö tihendamiseks, virtuaalsete õpiühiskondade loomisel ja virtuaalsete laboriseadmete arendamisel.

3. UNESCO üldteabeprogrammi (PGI) kaudu teevad osapooled koostööd, et hõlbustada juurdepääsu teabeallikatele, edendada raamatukoguvõrkude ja arhiivide arengut ning tagada programmi «Ülemaailmne mälu» rakendamine. UNESCO annab abi Eesti raamatupärandi säilitamiseks.

4. UNESCO toetab Eesti osalemist noorsoo ja ajakirjandusega seotud üritustes, eelkõige Göteborgi Ülikooli dokumentatsioonikeskuse NORDICOM juures asuva rahvusvahelise koja raames, mis tegeleb laste ja ekraaniväivallaga.

* * *

Eespool nimetatud ürituste ja projektide elluviimisel teeb UNESCO sekretariaat tihedat koostööd UNESCO Eesti Rahvusliku Komisjoniga.

Koostatud 9. juunil 1998. aastal Tallinnas kahes eksemplaris inglise keeles.

Eesti Vabariigi nimel
Lennart MERI
president
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsiooni nimel
Frederico MAYOR
peadirektor

Õiend
Akti andja parandatud: Vabariigi Valitsus. Akt tehniliselt korrastatud.

/otsingu_soovitused.json