Teksti suurus:

Eesti Vabariigi ja Ameerika Ühendriikide vaheline tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise leping

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.12.1999
Avaldamismärge:RT II 1998, 40, 94

Eesti Vabariigi ja Ameerika Ühendriikide vaheline tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise leping

Vastu võetud 15.01.1998

Lepingu ratifitseerimise seadus

Välisministeeriumi teadanne välislepingu jõustumise kohta

Eesti Vabariik ja Ameerika Ühendriigid, soovides sõlmida lepingut tulumaksuga topeltmaksustamise vältimiseks ning maksudest hoidumise tõkestamiseks, leppisid kokku järgnevas:

Artikkel 1. Üldine ulatus

1. Käesolev leping kehtib isikute suhtes, kes on ühe või mõlema lepinguosalise riigi residendid, kui lepingus ei ole sätestatud teisiti.

2. Leping ei piira mingil viisil väljaarvamisi, vabastusi, mahaarvamisi, krediite või muid soodustusi, mida käesoleval hetkel või edaspidi võimaldatakse:
a) kummagi lepinguosalise riigi seaduste alusel; või
b) mõne muu lepinguosaliste riikide vahelise lepingu alusel.

3. Olenemata lõike 2 punkti b sätetest:

a) kehtivad vaidluse suhtes, kas meetod on käesoleva lepingu ulatuses, eranditult käesoleva lepingu artikli 25 (*) (Vastastikuse kokkuleppe protseduur) sätted ning käesolevas lepingus sätestatud protseduurid; ja

b) juhul, kui kompetentsed ametivõimud ei määra, et maksustamismeetod ei ole käesoleva lepingu ulatuses, siis kehtivad selle meetodi suhtes eranditult käesoleva lepingu mittediskrimineerimise kohustused, välja arvatud sellise riikliku käsitluse või enamsoodustatud partneri kohustuste suhtes, mida võidakse rakendada kaubavahetuse suhtes Üldise Tolli- ja Kaubanduskokkuleppe (GATT) alusel. Selle meetodi suhtes ei kehti ühegi teise lepingu alusel antav riiklik käsitlus või enamsoodustatud partneri kohustus.

c) Käesoleva lõike mõttes on «meetod» seadus, määrus, juhend, protseduur, otsus, administratiivne tegevus või mõni muu sarnane säte või tegevus.

4. Olenemata käesoleva lepingu teistest sätetest, välja arvatud käesoleva artikli lõike 5 sätted, võib lepinguosaline riik maksustada oma residente (vastavalt artiklis 4 (Resident) sätestatule) ja kodakondsuse alusel oma kodanikke, just nagu ei oleks leping kehtima hakanud. Selles mõttes hõlmab mõiste «kodanik» endist kodanikku või pikaajalist residenti, kelle sellise staatuse kaotamise üheks peamiseks eesmärgiks oli maksude vältimine, kuid ainult 10 aasta jooksul sellise staatuse kaotamisest.

5. Lõike 4 sätted ei mõjuta:

a) lepinguosalise riigi poolt artikli 9 (Assotsieerunud ettevõtted) lõike 2, artikli 18 (Pension, sotsiaalkindlustushüvitis, annuiteet, elatis ja lastetoetus) lõigete 2 ja 5 ning artiklite 23 (Topeltmaksustamise vältimine), 24 (Mittediskrimineerimine) ja 25 (Vastastikuse kokkuleppe protseduur) alusel antavaid soodustusi; ja

b) lepinguosalise riigi poolt artiklite 19 (Riigiteenistus), 20 (Üliõpilased, praktikandid ja teadlased) ja 27 (Diplomaatiliste esinduste ja konsulaarasutuste liikmed) alusel antavaid soodustusi neile füüsilistele isikutele, kes ei ole selle riigi kodanikud ega kellele ei ole selles riigis lubatud alalist elukohta.

Artikkel 2. Lepingualused maksud

1. Olemasolevad maksud, mille suhtes leping kehtib, on:

a) Ameerika Ühendriikides riigitulude seadustiku alusel kehtestatud föderaalsed tulumaksud (välja arvatud akumuleeritud laekumiste maks, isikliku holdingkompanii maks ja sotsiaalmaksud) ning erafondide investeeringutulule kehtestatud aktsiisimaksud (edaspidi Ameerika Ühendriikide maks).

b) Eestis tulumaks (välja arvatud Eesti tulumaksuseaduse paragrahvis 35 sätestatud kindlustusseltsi maks) ja kohalik tulumaks (edaspidi Eesti maks);

2. Leping kehtib ka iga samase või olemuslikult sarnase maksu suhtes, mis on kehtestatud pärast lepingu allakirjutamise kuupäeva lisaks olemasolevatele maksudele või nende asemel. Lepinguosaliste riikide kompetentsed ametivõimud teatavad teineteisele igast tähtsamast muudatusest, mis on tehtud nende vastavates maksuseadustes või muudes seadustes, mis mõjutavad nende lepingualuseid kohustusi, ning igast ametlikust lepingu rakendamist puudutavast avaldatud materjalist, sealhulgas selgitustest, määrustest, juhenditest või kohtuotsustest.

Artikkel 3. Üldmõisted

1. Käesoleva lepingu mõttes, kui kontekst ei nõua teisiti:

a) mõiste «lepinguosaline riik» tähistab Ameerika Ühendriike või Eestit, nii nagu kontekst seda nõuab;

b) mõiste «Ameerika Ühendriigid» tähistab Ameerika Ühendriike, kuid ei hõlma Puerto Ricot, Neitsisaari, Guami või muud Ameerika Ühendriikide valdust või territooriumi. Geograafilises mõttes kasutatuna hõlmab mõiste «Ameerika Ühendriigid» Ameerika Ühendriikide territoriaalvetega külgnevaid alasid, kus Ameerika Ühendriigid võivad Ameerika Ühendriikide seaduste alusel ja kooskõlas rahvusvahelise õigusega kasutada Ameerika Ühendriikide õigusi merepõhja, maapõue ning neis leiduvate loodusvarade suhtes;

c) mõiste «Eesti» tähistab Eesti Vabariiki ning, kasutatuna geograafilises mõttes, tähistab Eesti territooriumi ja muid Eesti territoriaalvetega külgnevaid alasid, kus Eesti võib Eesti seaduste alusel ja kooskõlas rahvusvahelise õigusega kasutada õigusi merepõhja, maapõue ning neis leiduvate loodusvarade suhtes;

d) mõiste «isik» hõlmab füüsilist isikut, päranditompu, trusti, partnerluse vormi, kompaniid ja muud isikute ühendust;

e) mõiste «kompanii» tähistab juriidilist isikut või iga üksust, keda maksustamise eesmärgil käsitletakse juriidilise isikuna;

f) mõisted «lepinguosalise riigi ettevõte» ja «teise lepinguosalise riigi ettevõte» tähistavad vastavalt lepinguosalise riigi residendi ettevõtet ja teise lepinguosalise riigi residendi ettevõtet;

g) mõiste «rahvusvaheline transport» tähistab lepinguosalise riigi ettevõtte mere- või õhutransporti, välja arvatud juhul, kui selline transport toimub ainult teise lepinguosalise riigi piirides;

h) mõiste «kompetentne ametivõim» tähistab:
(i) Ameerika Ühendriikides rahandusministrit või tema volitatud saadikut; ja
(ii) Eestis rahandusministrit või tema volitatud esindajat;

i) mõiste «kodanik» tähistab:
(i) lepinguosalise riigi kodakondsust omavat füüsilist isikut; ja
(ii) juriidilist isikut, partnerluse vormi või assotsiatsiooni, kelle staatus on määratletud lepinguosalises riigis kehtivate seadustega.

2. Kui lepinguosaline riik kasutab mingil ajal lepingu rakendamisel teisi siin defineerimata mõisteid, siis on neil, kui kontekst ei nõua teisiti või kui kompetentsed ametivõimud ei nõustu ühises tähenduses vastavalt artikli 25 (Vastastikuse kokkuleppe protseduur) sätetele, tähendus, mis neil on samal ajal selle riigi seaduste alusel vastavate maksude kohta, mille suhtes leping kehtib, kusjuures mõiste tähendus selle riigi vastavates maksuseadustes on ülimuslik mõistele selle riigi teiste seaduste alusel antud tähenduse suhtes.

Artikkel 4. Resident

1. Käesoleva lepingu mõttes tähistab mõiste «lepinguosalise riigi resident» isikut, kellel on selle riigi seaduste alusel maksukohustus residentsuse, elukoha, kodakondsuse, juhtkonna asukoha, asutamiskoha või mõne muu sarnase kriteeriumi tõttu.

2. a) Seejuures ei hõlma mõiste «lepinguosalise riigi resident» isikut, kellel on selles riigis maksukohustus ainult seal asuvate tuluallikate tõttu;

b) tulu suhtes, mida saadakse või makstakse partnerluse vormi, päranditombu või trusti poolt, kehtib käesolev mõiste ainult niivõrd, kuivõrd partnerluse vormi, päranditombu või trusti poolt saadav tulu on selles riigis maksustatav kui residendi tulu, seda kas tema või tema partnerite või kasusaajate käes; ja

c) kui füüsilisel isikul on residendina maksukohustus seetõttu, et füüsiline isik on lepinguosalise riigi kodanik või alaline elanik ja selline resident ei ole samuti teise lepinguosalise riigi resident, siis käsitleb teine riik sellist füüsilist isikut esimesena mainitud riigi residendina ainult juhul, kui füüsilisel isikul on esimesena mainitud riigis põhiline kohalolek, alaline elukoht või ta viibib korduvalt esimesena mainitud riigis. Kui füüsiline isik on mõlema lepinguosalise riigi resident, siis määratakse tema residentsuse riik lõike 4 sätete alusel.

3. Mõiste «lepinguosalise riigi resident» hõlmab:

a) seda riiki, tema riiklikke allüksusi või kohalikke omavalitsusi ja selle riigi, allüksuse või omavalitsuse esindusi või asutusi; ja

b) juriidilist isikut, kes on asutatud lepinguosalise riigi seaduste alusel ja kes on selles riigis üldiselt maksust vabastatud põhjusel, et ta on selles riigis asutatud ja säilitatud kas:
(i) eranditult religioossel, heategevuslikul, haridusalasel, teaduslikul või muul sarnasel eesmärgil; või
(ii) vastavalt plaanile pensioni või muu sarnase töövõtja hüvitise võimaldamiseks.

4. Kui lõike 1 sätete kohaselt on füüsiline isik mõlema lepinguosalise riigi resident, siis määratakse tema staatus järgnevalt:

a) teda loetakse residendiks riigis, kus tal on alaline elukoht; kui tal on alaline elukoht mõlemas riigis, siis loetakse teda residendiks riigis, kellega tal on otsesemad isiklikud ja majanduslikud sidemed (eluliste huvide keskus);

b) kui riiki, kus on tema eluliste huvide keskus, ei ole võimalik kindlaks määrata või kui tal puudub alaline elukoht kummaski riigis, siis loetakse teda residendiks riigis, kus ta korduvalt viibib;

c) kui ta viibib korduvalt mõlemas riigis või ei viibi korduvalt neist kummaski, siis loetakse teda residendiks riigis, kelle kodanik ta on;

d) kui ta on mõlema riigi kodanik või ei ole kummagi riigi kodanik, siis lahendatakse see küsimus lepinguosaliste riikide kompetentsete ametivõimude vastastikusel kokkuleppel.

5. Kui lõike 1 sätete kohaselt on kompanii mõlema lepinguosalise riigi resident, siis püüavad lepinguosaliste riikide kompetentsed ametivõimud lahendada küsimust vastastikuse kokkuleppe teel. Vastava kokkuleppe puudumisel ei loeta sellist kompaniid käesoleva lepingu alusel antavate soodustuste saamise mõttes kummagi lepinguosalise riigi residendiks.

6. Kui lõike 1 sätete kohaselt on isik, kes ei ole füüsiline isik või kompanii, mõlema lepinguosalise riigi resident, siis lahendavad lepinguosaliste riikide kompetentsed ametivõimud küsimuse vastastikuse kokkuleppe teel ja otsustavad lepingu rakendamise üle sellise isiku suhtes.

Artikkel 5. Püsiv tegevuskoht

1. Käesoleva lepingu mõttes tähistab mõiste «püsiv tegevuskoht» äritegevuse kindlat asukohta, mille kaudu täielikult või osaliselt toimub ettevõtte äritegevus.

2. Mõiste «püsiv tegevuskoht» hõlmab eriti:
a) juhtkonna asukohta;
b) filiaali;
c) kontorit;
d) tehast;
e) töökoda; ja
f) kaevandust, nafta- või gaasipuurauku, karjääri või mõnda teist loodusvarade kasutuselevõtu kohta.

3. Mõiste «püsiv tegevuskoht» hõlmab samuti ehitusplatsi, ehitus- või seadmestamistööde kohta, loodusvarade uurimisel või kasutuselevõtul kasutatavat seadmestikku, puurseadet või laeva, kuid ainult juhul, kui see kestab kauem kui kuus kuud.

4. Olenemata käesoleva artikli eelnevatest sätetest ei loeta mõistet «püsiv tegevuskoht» hõlmavat:
a) rajatiste kasutamist ettevõttele kuuluvate kaupade ainult ladustamise, väljapaneku või kohaletoimetamise eesmärgil;
b) ettevõttele kuuluvate kaubavarude hoidmist ainult ladustamise, väljapaneku või kohaletoimetamise eesmärgil;
c) ettevõttele kuuluvate kaubavarude hoidmist ainult töötlemise eesmärgil teise ettevõtte poolt;
d) äritegevuse kindla asukoha pidamist ainult ettevõttele vajalike kaupade ostmise või informatsiooni kogumise eesmärgil;
e) äritegevuse kindla asukoha pidamist ainult ettevõtte toimimiseks vajaliku, mõne muu ettevalmistava või abistava iseloomuga tegevuse eesmärgil;
f) äritegevuse kindla asukoha pidamist ainult seoses punktides a kuni e loetletud tegevuste ükskõik milliste kombinatsioonidega, eeldades, et kõik sellest kombinatsioonist tulenev kindla asukoha kaudu toimuv äritegevus on ettevalmistava või abistava iseloomuga.

5. Olenemata lõigete 1 ja 2 sätetest, kui isik, kes ei ole sõltumatu esindaja staatuses vastavalt lõikele 6, tegutseb ettevõtte nimel ning on volitatud sõlmima ja sõlmib korduvalt lepinguosalises riigis ettevõtte nimel lepinguid, siis loetakse sellel ettevõttel olevat püsiv tegevuskoht selles riigis kõigi sellise isiku poolt ettevõtte jaoks sooritatud tegevuste suhtes juhul, kui sellise isiku tegevus ei vasta lõikes 4 loetletud tegevustele, mis oleksid toimunud äritegevuse kindla asukoha kaudu ja mis ei muudaks seda äritegevuse kindlat asukohta vastavalt selle lõike sätetele püsivaks tegevuskohaks.

6. Ettevõttel ei loeta olevat lepinguosalises riigis püsivat tegevuskohta ainult selles riigis maakleri, komisjonäri või mõne teise sõltumatu esindaja kaudu toimuva äritegevuse suhtes eeldusel, et sellised isikud tegutsevad oma tavapärase äritegevuse raames. Seejuures, kui sellise esindaja tegevus toimub täielikult või peaaegu täielikult selle ettevõtte kasuks ning kui esindaja ja ettevõtte vahelised tingimused erinevad iseseisvate isikute vahelistest tingimustest, siis ei loeta sellist esindajat käesoleva lõike mõttes sõltumatuks esindajaks. Sel juhul kehtivad lõike 5 sätted.

7. Asjaolu, et kompanii, kes on lepinguosalise riigi resident, kontrollib kompaniid või on kontrollitav kompanii poolt, kes on teise lepinguosalise riigi resident, või kelle äritegevus toimub selles teises riigis (kas püsiva tegevuskoha kaudu või mõnel muul viisil), ei muuda iseenesest kumbagi kompaniid teineteise suhtes püsivaks tegevuskohaks.

Artikkel 6. Kinnisvaratulu

1. Lepinguosalise riigi residendi poolt teises lepinguosalises riigis asuvast kinnisvarast saadud tulu (sealhulgas tulu põllumajandusest ja metsandusest) võib maksustada selles teises riigis.

2. Mõistel «kinnisvara» on tähendus, mis tal on selle lepinguosalise riigi seaduse alusel, kus mainitud vara tegelikult asub. Mõiste hõlmab igal juhul kinnisvara päraldisi, põllumajanduses ja metsanduses kasutatavat sisseseadet ning eluskarja, maaomandit käsitleva üldise seadusega sätestatud õigusi, optsioone või sarnaseid kinnisvara omandamise õigusi, kinnisvara kasutamisõigusi ja õigusi muutuvatele või püsivatele väljamaksetele tootmisest või õiguse eest tööle maavarade leiukohtade, allikate ja teiste loodusvaradega; laevu, kaatreid ja õhusõidukeid ei käsitleta kinnisvarana.

3. Lõike 1 sätted kehtivad kinnisvara otsesest kasutamisest, rendile andmisest või mõnel muul viisil kinnisvara kasutamisest saadud tulu kohta.

4. Kui aktsiate või muude korporatiivsete õiguste omamine ompaniis annab selliste aktsiate või korporatiivsete õiguste omanikule õiguse kompaniile kuuluva kinnisvara kasutusele, siis võib selle õiguse otsesest kasutamisest, rendile and-misest või mõnel muul viisil kasutamisest saadud tulu maksustada selles lepinguosalises riigis, kus kinnisvara asub.

5. Lõigete 1, 3 ja 4 sätted kehtivad ka ettevõtte kinnisvarast ja eraviisilises teenistuses kasutatavast kinnisvarast saadud tulu kohta.

6. Lepinguosalise riigi resident, kellel on teises lepinguosalises riigis asuvast kinnisvarast saadud tulu suhtes selles teises lepinguosalises riigis maksukohustus, võib valida sellelt tulult netotasemel maksu arvutamise. Ameerika Ühendriikide maksu puhul kehtib selline valik siduvana valiku tegemise maksuaastal ja kõigil järgnevatel maksuaastatel, kui Ameerika Ühendriikide kompetentne ametivõim ei nõustu valikut lõpetama.

Artikkel 7. Äritegevuse kasum

1. Lepinguosalise riigi ettevõtte kasumit maksustatakse ainult selles riigis, kui ettevõtte äritegevus ei toimu teises lepinguosalises riigis asuva püsiva tegevuskoha kaudu. Kui ettevõtte äritegevus toimub eelpool mainitud viisil, siis võib ettevõtte äritegevuse kasumit maksustada teises riigis, kuid ainult seda osa kasumist, mis saadakse selle püsiva tegevuskoha kaudu. Seejuures kasumit, mida saadakse kauba müügist või muust äritegevusest, mis on samane või sarnane selle püsiva tegevuskoha kaudu toimuva müügi või äritegevusega, võib lugeda selle püsiva tegevuskoha kaudu saaduks, kui tehakse kindlaks, et selline müük või äritegevus toimus maksude vältimise eesmärgil riigis, kus asub püsiv tegevuskoht.

2. Olenevalt lõike 3 sätetest, kui lepinguosalise riigi ettevõtte äritegevus toimub teises lepinguosalises riigis asuva püsiva tegevuskoha kaudu, siis loetakse kummaski lepinguosalises riigis selle püsiva tegevuskoha kaudu saadavaks kasumit, mida püsivas tegevuskohas oleks võinud saada iseseisev ettevõte, kes osaleb samade või sarnaste tingimuste alusel samadel või sarnastel tegevusaladel.

3. Püsiva tegevuskoha kaudu saadava kasumi määramisel lubatakse kuludena maha arvata kulusid, mis on tekkinud püsiva tegevuskoha kaudu toimuva äritegevuse tõttu, sealhulgas mõõdukas ulatuses määratuna uurimis- ja arenduskulud, intressid ja muud sarnased kulud ning juhtimise ja administreerimisega tekkinud kulud, seda kas riigis, kus püsiv tegevuskoht asub, või mujal. Lepinguosaline riik võib kooskõlas oma seadusega kehtestada piiranguid mahaarvamistele niivõrd, kuivõrd need piirangud on vastavuses netotulu põhimõttega.

4. Miski käesolevas artiklis ei mõjuta isiku maksukohustuse määramisel lepinguosalise riigi seaduste rakendamist juhtudel, kui olemasolev informatsioonei võimalda selle riigi kompetentsel ametivõimul määrata püsiva tegevuskoha kaudu saadavat kasumit, eeldusel, et püsiva tegevuskoha kaudu saadava kasumi määramine olemasoleva informatsiooni alusel on kooskõlas käesoleva artikli põhimõtetega.

5. Kasumit ei loeta püsiva tegevuskoha kaudu saadavaks ainuüksi põhjusel, et selle püsiva tegevuskoha kaudu ostetakse ettevõtte jaoks kaupu.

6. Käesoleva lepingu mõttes määratakse püsiva tegevuskoha kaudu saadav kasum igal aastal sama meetodi alusel, välja arvatud juhul, kui on olemas sobiv ja küllaldane põhjus vastupidiseks.

7. Käesoleva lepingu mõttes tähistab mõiste «kasum» kasumit kaubavahetusest või äritegevusest. See hõlmab näiteks kasumit tootmisest, kaubandusest, kalandusest, transpordist, sidesüsteemidest või loodusvarade kasutuselevõtust ning teise isiku nimel isiklike teenuste osutamisest, sealhulgas kompanii poolt saadud kasumit tema töötajate poolt isiklike teenuste osutamisest. See ei hõlma füüsilise isiku poolt kas töövõtjana või eraviisiliselt isiklike teenuste osutamisest saadud tulu.

8. Kui kasum hõlmab tulu liike, mida käsitletakse eraldi käesoleva lepingu teistes artiklites, siis rakendatakse nende artiklite sätteid sõltumata käesoleva artikli sätetest.

9. Käesoleva artikli lõigete 1 ja 2, artikli 10 (Dividendid) lõike 4, artikli 11 (Intressid) lõike 5, artikli 12 (Kasutustasu) lõike 4, artikli 13 (Kapitali juurdekasv) lõike 3, artikli 14 (Eraviisiline teenistus) ja artikli 21 (Muu tulu) lõike 2 rakendamisel võib tulu või kasu lugeda püsiva tegevuskoha või kindla asukoha kaudu saadavaks ka juhul, kui tulu või kasu on edasi lükatud aega, millal sellise püsiva tegevuskoha või kindla asukoha kaudu toimuv äritegevus on lõpetatud.

Artikkel 8. Mere- ja õhutransport

1. Lepinguosalise riigi ettevõtte rahvusvahelisest mere- või õhutranspordist saadud kasumit maksustatakse ainult selles riigis.

2. Käesoleva artikli mõttes hõlmab mõiste «rahvusvahelisest mere- või õhutranspordist saadud kasum» kasumit laevade või lennukite rentimisest täidetud (aja või reisi) põhimõttel. Samuti hõlmab see kasumit rahvusvahelise mere- või õhutranspordiga seotud ettevõtte poolt laevade või lennukite ilma meeskonnata rentimisest, kui selline rentimine kaasneb lõikes 1 kirjeldatud tegevustega. Ettevõtte kasumit, mis on saadud vara või reisijate transpordist kummagi lepinguosalise riigi piires, käsitletakse rahvusvahelisest mere- või õhutranspordist saadud kasumina juhul, kui selline transport toimub ühe osana ettevõtte rahvusvahelisest transpordist.

3. Rahvusvahelise mere- või õhutranspordiga seotud lepinguosalise riigi ettevõtte rahvusvahelises mere- või õhutranspordis kasutatavate konteinerite (sealhulgas konteinerite transpordis kasutatavate treilerite, pargaste ja nendega seotud seadmete) kasutamisest, hooldamisest või rentimisest saadud kasumit maksustatakse ainult selles riigis.

4. Lõigete 1 ja 3 sätted kehtivad ka kasumi kohta, mis on saadud osalusest puulis, ühisäritegevuses või rahvusvahelises transpordiorganisatsioonis.

Artikkel 9. Assotsieerunud ettevõtted

1. Kui

a) lepinguosalise riigi ettevõte osaleb otseselt või kaudselt teise lepinguosalise riigi ettevõtte juhtimises, kontrollimises või kapitalis, või kui

b) samad isikud osalevad otseselt või kaudselt lepinguosalise riigi ja teise lepinguosalise riigi ettevõtte juhtimises, kontrollimises või kapitalis,

ja kui kummalgi juhul määratakse või lepitakse kahe ettevõtte vahelistes kaubanduslikes või finantssuhetes kokku iseseisvate ettevõtete vahelistest erinevad tingimused, siis võib lugeda kasumit, mis oleks ilma nende tingimusteta lisandunud ühele nendest ettevõtetest, kuid mis nende tingimuste tõttu ei lisandunud, selle ettevõtte kasumi hulka ja vastavalt ka maksustada.

2. Kui lepinguosaline riik loeb selle riigi ettevõtte kasumi hulka ja maksustab vastavalt kasumit, mille osas teise lepinguosalise riigi ettevõte on selles teises riigis maksustatud, ja kui selline kasum on kasum, mis oleks lisandunud esimesena mainitud riigi ettevõttele, kui nende kahe ettevõtte vahelised tingimused oleksid olnud sarnased iseseisvate ettevõtete vaheliste tingimustega, siis reguleerib teine riik vastavalt selle kasumi maksustamise ulatust. Sellise reguleerimise ulatuse määramisel arvestatakse käesoleva lepingu teisi sätteid ja lepinguosaliste riikide kompetentsed ametivõimud konsulteerivad vajaduse korral teineteisega.

3. Lõike 1 sätted ei piira kummagi lepinguosalise riigi seaduse sätteid, mis lubavad teha tulu, mahaarvamiste, krediitide või soodustuste liigitusi, jaotusi või määramisi isikute vahel, kes on või ei ole lepinguosalise riigi residendid ja keda omatakse või kontrollitakse otseselt või kaudselt samade osaluste poolt, kui see on vajalik maksudest hoidumise tõkestamiseks või mõne sellise isiku tulu selgeks piiritlemiseks.

Artikkel 10. Dividendid

1. Dividende, mida lepinguosalise riigi residendi poolt makstakse teise lepinguosalise riigi residendist kasusaavale omanikule, võib maksustada selles teises riigis.

2. Seejuures võib neid dividende maksustada ka selles lepinguosalises riigis ja vastavalt selle riigi seadustele, kus dividendide maksja on resident, aga kui dividendide kasusaav omanik on teise lepinguosalise riigi resident, siis ei ületa dividendidelt võetav maks:

a) 5 protsenti dividendide brutosummast, kui kasusaav omanik on kompanii, kellele kuulub otseselt vähemalt 10 protsenti dividende maksva kompanii hääleõiguslikest aktsiatest;

b) 15 protsenti dividendide brutosummast kõigil teistel juhtudel.

Punkti a sätted ei kehti dividendide puhul, mida makstakse Ameerika Ühendriikide isiku poolt, kes on Reguleeritud Investeerimiskompanii (Regulated Investment Company) või Kinnisvara Investeerimistrust (Real Estate Investment Trust).

Punkti b sätted kehtivad dividendide puhul, mida makstakse Reguleeritud Investeerimiskompanii poolt. Dividendide puhul, mida makstakse Ameerika Ühendriikide isiku poolt, kes on Kinnisvara Investeerimistrust, kehtivad punkti b sätted ainult juhul, kui dividendide kasusaavaks omanikuks on füüsiline isik, kellele kuulub vähem kui 10-protsendiline osalus Kinnisvara Investeerimistrustis; vastasel juhul kehtib siseriiklikus seadusandluses sätestatud kinnipeetav määr.

Käesoleva lõike sätted ei mõjuta kompanii selle kasumi maksustamist, millest dividende makstakse.

3. Käesolevas artiklis kasutatuna tähistab mõiste «dividendid» tulu aktsiatelt või muudest kasumis osalevatest õigustest, mis ei ole võlanõuded, samuti tulu teistest korporatiivsetest õigustest, mida selle riigi seaduste alusel, kus dividende jaotav kompanii on resident, käsitletakse maksustamisel tuluna aktsiatelt. Mõiste «dividendid» hõlmab ka tulu kokkulepetest, sealhulgas võlakohustustest, millel on õigus osaleda kasumis, kui neid liigitatakse niiviisi selle lepinguosalise riigi seaduse alusel, kus tulu tekib.

4. Lõike 2 sätted ei kehti, kui dividendide kasusaava omaniku, kes on lepinguosalise riigi resident, äritegevus toimub teises lepinguosalises riigis, kus dividendide maksja on resident, seal asuva püsiva tegevuskoha kaudu või ta tegutseb selles teises riigis eraviisiliselt seal asuva kindla asukoha kaudu ja dividende saadakse püsiva tegevuskoha või kindla asukoha kaudu. Sel juhul kehtivad vastavalt kas artikli 7 (Äritegevuse kasum) või artikli 14 (Eraviisiline teenistus) sätted.

5. Ühe lepinguosalise riigi residendist kompanii, kellel on teises lepinguosalises riigis püsiv tegevuskoht, mille kaudu saadav kasum on selles teises riigis maksustatav või mille kaudu saadav tulu, mida võib selles teises riigis maksustada artikli 6 (Kinnisvaratulu) või artikli 13 (Kapitali juurdekasv) lõike 1 alusel, on selles teises riigis maksustatav netotasemel, võib selles teises riigis olla maksustatav täiendavalt kasumimaksule. Seejuures ei ületa selline maks viis protsenti sellest osast kompanii teises riigis maksustavast kasumist, mis koosneb sellise kasumi dividendide ekvivalendi summast.

6. Kui lepinguosalise riigi resident saab kasumit või tulu teisest lepinguosalisest riigist, siis ei saa see teine riik kehtestada maksu residendi poolt makstavatele dividendidele, välja arvatud juhul, kui dividende makstakse selle teise riigi residendile või kui osalus, mille alusel dividende makstakse, moodustab osa selles teises riigis asuva püsiva tegevuskoha või kindla asukoha kaudu toimuvas äritegevuses kasutatavast varast, isegi kui makstavad dividendid koosnevad täielikult või osaliselt selles teises riigis tekkinud kasumist või tulust.

Artikkel 11. Intressid

1. Intresse, mis tekivad lepinguosalises riigis ja mida makstakse teise lepinguosalise riigi residendist kasusaavale omanikule, võib maksustada selles teises riigis.

2. Seejuures võib neid intresse maksustada ka selles lepinguosalises riigis ja vastavalt selle riigi seadustele, kus intressid tekivad, aga kui intresside kasusaav omanik on teise lepinguosalise riigi resident, siis ei ületa intressidelt võetav maks 10 protsenti intresside brutosummast.

3. Olenemata lõike 2 sätetest:

a) vabastatakse lepinguosalises riigis tekkivad intressid, mille saajaks ja kasusaavaks omanikuks on teise lepinguosalise riigi valitsus, sealhulgas tema riiklikud allüksused ja kohalikud omavalitsused, keskpank või täielikult sellele valitsusele kuuluv finantsinstitutsioon või selle valitsuse, allüksuse, omavalitsuse või institutsiooni poolt garanteeritud või kindlustatud laenudest saadud intressid, esimesena mainitud riigi maksust;

b) vabastatakse lepinguosalises riigis tekkivad intressid selle riigi maksust, kui intresside kasusaav omanik on teise lepinguosalise riigi ettevõte ja intresse makstakse seoses võlgnevusega, mis on tekkinud selle teise riigi ettevõtte poolt kaupade või tööstusliku, kaubandusliku või teadusalase sisseseade krediitmüügi tulemusena esimesena mainitud riigi ettevõttele, välja arvatud juhul, kui on tegemist müügi või võlgnevusega omavahel seotud isikute vahel;

c) võivad Ameerika Ühendriigid vastavalt oma siseriiklikule seadusandlusele maksustada ülemäärase tuluna Kinnisvarahüpoteegi Investeerimisüksuse (Real Estate Mortgage Investment Conduit) jääkintresse; ja

d) võib lepinguosalise riigi residendi poolt makstavaid intresse, mis on määratud võlgniku või seotud isiku tulu, müügi, kasumi või muu rahakäibe alusel või võlgniku või seotud isiku vara väärtuse muutuse alusel või võlgniku poolt seotud isikule makstud dividendide, partnerluse vormi jaotuse või sarnase väljamakse alusel, maksustada selles riigis ja vastavalt selle riigi seadustele, aga kui intresside kasusaav omanik on teise lepinguosalise riigi resident, siis võib intresside brutosummat maksustada määraga, mis ei ületa artikli 10 (Dividendid) lõike 2 punktis b sätestatud määra.

4. Käesolevas lepingus kasutatuna tähistab mõiste «intressid» tulu igat liiki võlanõuetest, mis on või ei ole tagatud hüpoteegiga ja, olenevalt artikli 10 (Dividendid) lõike 4 sätetest, õigusega või õiguseta osaleda võlgniku kasumis, eriti aga tulu valitsuse väärtpaberitest ja tulu võlakohustustest ning obligatsioonidest, sealhulgas selliste väärtpaberite, võlakohustuste või obligatsioonidega kaasnevatest preemiatest ning auhindadest, samuti muud tulu, mida selle lepinguosalise riigi, kus tulu tekib, maksuseaduse alusel käsitletakse intressidena. Käesoleva artikli mõttes ei käsitleta intressidena viivist hilinenud maksetelt.

5. Lõigete 2 ja 3 sätted ei kehti, kui intresside kasusaava omaniku, kes on lepinguosalise riigi resident, äritegevus toimub teises lepinguosalises riigis, kus intressid tekivad, seal asuva püsiva tegevuskoha kaudu või ta tegutseb teises riigis eraviisiliselt seal asuva kindla asukoha kaudu ja intresse saadakse sellise püsiva tegevuskoha või kindla asukoha kaudu. Sel juhul kehtivad vastavalt kas artikli 7 (Äritegevuse kasum) või artikli 14 (Eraviisiline teenistus) sätted.

6. Intresse loetakse tekkinuks lepinguosalises riigis, kui maksja on selle riigi resident. Seejuures, kui intresse maksval isikul, kes on või ei ole lepinguosalise riigi resident, on lepinguosalises riigis püsiv tegevuskoht või kindel asukoht, millega seoses tekkis võlgnevus, millelt intresse makstakse, ning intressid tekivad püsiva tegevuskoha või kindla asukoha kaudu toimuva äritegevuse tõttu, siis loetakse intresse tekkinuks riigis, kus asub püsiv tegevuskoht või kindel asukoht.

7. Kui intresside maksja ja kasusaava omaniku või nende mõlema ja mõne teise isiku vaheliste erisuhete tõttu vastava võlanõude eest makstavate intresside summa ületab summa, mis oleks maksja ja kasusaava omaniku vahel kokku lepitud selliste suhete puudumisel, siis kehtivad käesoleva artikli sätted ainult viimati mainitud summale. Sel juhul kuulub maksete liigne osa maksustamisele vastavalt kummagi lepinguosalise riigi seadustele, arvestades käesoleva lepingu teisi sätteid.

8. Lepinguosalise riigi resident võib olla teises lepinguosalises riigis maksustatav intressikulude suhtes, mis on määratud teises lepinguosalises riigis asuva püsiva tegevuskoha kaudu saadavale kasumile, või artikli 6 (Kinnisvaratulu) või artikli 13 (Kapitali juurdekasv) lõike 1 alusel intresside suhtes, mida makstakse püsiva tegevuskoha kaudu või kaubavahetusest või äritegevusest. Sel juhul loetakse makstud intressidele lisaks määratud intressikulusid tekkinuks teises lepinguosalises riigis ja nende kasusaavaks omanikuks loetakse esimesena mainitud lepinguosalise riigi residenti.

Artikkel 12. Kasutustasu

1. Kasutustasu, mis tekib lepinguosalises riigis ja mida makstakse teise lepinguosalise riigi residendist kasusaavale omanikule, võib maksustada selles teises riigis.

2. Seejuures võib seda kasutustasu maksustada ka selles lepinguosalises riigis ja vastavalt selle riigi seadustele, kus kasutustasu tekib, aga kui kasutustasu kasusaav omanik on teise lepinguosalise riigi resident, siis ei ületa kasutustasult võetav maks:
a) 5 protsenti kasutustasu brutosummast, mida makstakse tööstusliku, kaubandusliku või teadusalase sisseseade kasutamise eest;
b) 10 protsenti kasutustasu brutosummast kõigil ülejäänud juhtudel.

3. Käesolevas lepingus kasutatuna tähistab mõiste «kasutustasu» igat liiki makseid, mida saadakse tasuna kasutamise eest või õiguse eest kasutada kirjanduslike, kunstiliste või teaduslike tööde, sealhulgas arvutitarkvara, kino- ja telefilmide, raadio- või televisioonisaadete salvestiste ja muude kujutise või heli taasesitamise vahendite autoriõigusi, patente, kaubamärke, disaine või mudeleid, plaane, salajasi valemeid või protsesse või muu sellesarnase õiguse või vara eest või kasutamise eest või õiguse eest kasutada tööstuslikku, kaubanduslikku või teadusalast sisseseadet või tööstuslikku, kaubanduslikku või teadusalast kogemust puudutavat informatsiooni. Mõiste «kasutustasu» hõlmab ka makseid, mida saadakse selliste õiguste või varade võõrandamisest ja mis sõltuvad nende tootlikkusest, kasutusest või edasisest võõrandamisest.

4. Lõigete 1 ja 2 sätted ei kehti, kui kasutustasu kasusaava omaniku, kes on lepinguosalise riigi resident, äritegevus toimub teises lepinguosalises riigis, kus kasutustasu tekib, seal asuva püsiva tegevuskoha kaudu või ta tegutseb teises riigis eraviisiliselt seal asuva kindla asukoha kaudu ja kasutustasu saadakse sellise püsiva tegevuskoha või kindla asukoha kaudu. Sel juhul kehtivad vastavalt kas artikli 7 (Äritegevuse kasum) või artikli 14 (Eraviisiline teenistus) sätted.

5. Kui kasutustasu maksja ja kasusaava omaniku või nende mõlema ja mõne teise isiku vaheliste erisuhete tõttu kasutamise, õiguse või informatsiooni eest makstava kasutustasu summa ületab summa, mis oleks maksja ning kasusaava omaniku vahel kokku lepitud selliste suhete puudumisel, siis kehtivad käesoleva artikli sätted ainult viimati mainitud summale. Sel juhul kuulub maksete liigne osa maksustamisele vastavalt kummagi lepinguosalise riigi seadustele, arvestades käesoleva lepingu teisi sätteid.

6. Käesoleva artikli mõttes:

a) Kasutustasu loetakse tekkinuks lepinguosalises riigis, kui maksja on selle riigi resident. Seejuures, kui kasutustasu maksval isikul, kes on või ei ole lepinguosalise riigi resident, on lepinguosalises riigis püsiv tegevuskoht või kindel asukoht, millega seoses tekkis kohustus maksta kasutustasu, ning kasutustasu tekib püsiva tegevuskoha või kindla asukoha kaudu toimuva äritegevuse tõttu, siis loetakse kasutustasu tekkinuks riigis, kus asub püsiv tegevuskoht või kindel asukoht.

b) Kui lõike a sätete alusel ei loeta kasutustasu tekkinuks lepinguosalises riigis ja kasutustasu makstakse kasutamise eest või õiguse eest kasutada lepinguosalises riigis lõikes 3 kirjeldatud vara või õigusi, siis loetakse kasutustasu tekkinuks selles riigis ja mitte riigis, kus nende maksja on resident.

c) Olenemata käesoleva lõike eelnevatest sätetest ei loeta makseid, mida saadakse konteinerite (sealhulgas konteinerite transpordis kasutatavate treilerite, pargaste ja nendega seotud seadmete), mida kasutatakse reisijate või vara transpordis (mis ei ole lepinguosalise riigi piires toimuv transport), kasutamise eest ja mida ei ole käsitletud artiklis 8 (Mere- ja õhutransport), tekkinuks kummaski lepinguosalises riigis.

Artikkel 13. Kapitali juurdekasv

1. Kapitali juurdekasvu või tulu, mis on saadud lepinguosalise riigi residendi poolt teises lepinguosalises riigis asuva kinnisvara võõrandamisel, võib maksustada selles teises riigis.

2. Käesoleva artikli mõttes hõlmab mõiste «teises lepinguosalises riigis asuv kinnisvara» artiklis 6 (Kinnisvaratulu) käsitletud kinnisvara, mis asub selles teises riigis. Samuti hõlmab mõiste aktsiaosalusi kompaniis, kelle vara koosneb vähemalt 50 protsendi ulatuses selles teises riigis asuvast kinnisvarast, ning osalusi partnerluse vormis, trustis või päranditombus, kui nende varad koosnevad selles teises riigis asuvast kinnisvarast. Ameerika Ühendriikides hõlmab mõiste «Ameerika Ühendriikide kinnisvaraosalust».

3. Kapitali juurdekasvu vallasvara võõrandamisel, mis moodustab osa lepinguosalise riigi ettevõtte teises lepinguosalises riigis asuva püsiva tegevuskoha kaudu toimuvas äritegevuses kasutatavast varast või lepinguosalise riigi residendi teises lepinguosalises riigis toimuvaks eraviisiliseks teenistuseks vajaliku kindla asukoha kaudu toimuvas äritegevuses kasutatavast vallasvarast, sealhulgas kapitali juurdekasvu sellise püsiva tegevuskoha (kas eraldi või koos kogu ettevõttega) või kindla asukoha võõrandamisel, võib maksustada selles teises riigis.

4. Kapitali juurdekasvu, mis on saadud lepinguosalise riigi ettevõtte poolt rahvusvahelises transpordis kasutatavate mere- või õhusõidukite või konteinerite või selliste mere- või õhusõidukite või konteinerite ekspluateerimiseks vajaliku vallasvara võõrandamisel, maksustatakse ainult selles riigis.

5. Artikli 12 (Kasutustasu) lõikes 3 kirjeldatud makseid maksustatakse ainult vastavalt artikli 12 sätetele.

6. Kapitali juurdekasvu iga muu vara võõrandamisel, mida ei ole käsitletud lõigetes 1 kuni 5, maksustatakse ainult selles lepinguosalises riigis, kus võõrandaja on resident.

Artikkel 14. Eraviisiline teenistus

1. Tulu, mida lepinguosalise riigi residendist füüsiline isik saab kutsealasest teenistusest või muust eraviisilise iseloomuga tegevusest, maksustatakse ainult selles riigis, kui teenistus ei toimu teises lepinguosalises riigis ja tal ei ole teises lepinguosalises riigis oma tegevuseks pidevalt vajalikku kindlat asukohta. Sel juhul võib tulu maksustada teises riigis, kuid ainult selles osas, mis saadakse selle kindla asukoha kaudu. Selles mõttes, kui lepinguosalise riigi residendist füüsiline isik viibib teises lepinguosalises riigis perioodi või mitme perioodi jooksul kokku rohkem kui 183 päeva mõne kaheteistkümnekuulise perioodi vältel, mis algab või lõpeb vastaval maksuaastal, siis loetakse tal teises riigis olevat tema tegevuseks pidevalt vajalik kindel asukoht ja tema käesoleva lõike esimeses lauses viidatud tegevusest saadud tulu loetakse saaduks selle kindla asukoha kaudu.

2. Lõike 1 mõttes, teises lepinguosalises riigis maksustatavat tulu arvestatakse samal viisil kui selle teise riigi residendi poolt kutsealasest teenistusest või muust eraviislise iseloomuga tegevusest saadud tulu. Seejuures ei saa käesolevat lõiget tõlgendada kui lepinguosalise riigi kohustust võimaldada teise lepinguosalise riigi residendile neid isiklikke maksusoodustusi, maksuvabastusi ja maksuvähendusi perekonnaseisu või perekondlike kohustuste tõttu, mida ta võimaldab oma residentidele.

3. Mõiste «kutsealane teenistus» hõlmab eriti eraviisilist teadus-, kirjandus-, kunsti-, kasvatus- või haridusalast tegevust, aga ka arstide, juristide, inseneride, arhitektide, hambaarstide ja raamatupidajate eraviisilist tegevust.

Artikkel 15. Palgateenistus

1. Olenevalt artiklite 16 (Juhatuse liikmete tasu), 18 (Pension, sotsiaalkindlustushüvitis, annuiteet, elatis ja lastetoetus), 19 (Riigiteenistus) ja 20 (Üliõpilased, praktikandid ja teadlased) sätetest maksustatakse lepinguosalise riigi residendi poolt saadud palka, töötasu ning muud teenistuse eest saadud tasu ainult selles riigis, kui teenistus ei ole toimunud teises lepinguosalises riigis. Kui teenistus on toimunud nii, siis võib sellist teenistuse eest saadud tasu maksustada selles teises riigis.

2. Olenemata lõike 1 sätetest maksustatakse lepinguosalise riigi residendi poolt teises lepinguosalises riigis teenistuse eest saadud tasu ainult esimesena mainitud riigis, kui:

a) tasu saaja viibib teises riigis perioodi või mitme perioodi jooksul, mis ei ületa kokku 183 päeva mõne kaheteistkümnekuulise perioodi vältel, mis algab või lõpeb vastaval maksuaastal, ja

b) tasu maksab tööandja või tasu makstakse tööandja nimel, kes ei ole selle teise riigi resident, ja

c) tasu ei teki tööandja teises riigis asuva püsiva tegevuskoha või kindla asukoha kaudu toimuva äritegevuse tõttu.

3. Olenemata käesoleva artikli eelnevatest sätetest võib lepinguosalise riigi ettevõtte poolt rahvusvahelises transpordis kasutatavatel mere- või õhusõidukitel regulaarse isikkoosseisu liikmena toimunud teenistuse eest saadud tasu maksustada selles lepinguosalises riigis.

Artikkel 16. Juhatuse liikmete tasu

Juhatuse liikmete tasu ja muud väljamakset, mida lepinguosalise riigi resident saab teise lepinguosalise riigi residendist kompanii juhatuse või muu sarnase organi liikmena, võib maksustada selles teises riigis.

Artikkel 17. Kunstnikud ja sportlased

1. Olenemata artiklite 14 (Eraviisiline teenistus) ja 15 (Palgateenistus) sätetest võib lepinguosalise riigi residendi teatris, kinos, raadios või televisioonis kunstnikuna või muusiku või sportlasena teises lepinguosalises riigis toimuvast isiklikust tegevusest saadud tulu maksustada selles teises riigis, välja arvatud juhul, kui sellise kunstniku või sportlase poolt vastavast tegevusest saadud brutotulu summa, sealhulgas talle välja makstud või tema eest kantud kulud ei ületa vastaval maksuaastal kahtekümmend tuhandet Ameerika Ühendriikide dollarit ($ 20 000) või selle ekvivalenti Eesti kroonides.

2. Kui kunstniku või sportlase isiklikust tegevusest tekkinud tulu ei saa kunstnik või sportlane, vaid mõni teine isik, siis võib selle teise isiku tulu olenemata artiklite 7 (Äritegevuse kasum), 14 (Eraviisiline teenistus) ja 15 (Palgateenistus) sätetest maksustada selles lepinguosalises riigis, kus kunstniku või sportlase tegevus on toimunud, kui ei tehta kindlaks, et kunstnik, sportlane ega nendega seotud isikud ei osale mingis vormis otseselt või kaudselt selle teise isiku kasumis, sealhulgas edasi lükatud tasu saamise, lisatasude, honoraride, dividendide, partnerluse vormi tulujaotuste või muude tulujaotuste vormis.

3. Lõigete 1 ja 2 sätted ei kehti tulu kohta, mida saadakse teise lepinguosalise riigi residendist kunstniku või sportlase poolt lepinguosalises riigis toimuvast tegevusest, kui seda finantseeritakse täielikult või põhiliselt teise lepinguosalise riigi riiklikest, riikliku allüksuse või kohaliku omavalitsuse fondidest. Sel juhul maksustatakse tulu ainult selles lepinguosalises riigis, kus kunstnik või sportlane on resident.

Artikkel 18. Pension, sotsiaalkindlustushüvitis, annuiteet, elatis ja lastetoetus

1. Olenevalt artikli 19 (Riigiteenistus) sätetest maksustatakse kas perioodiliselt või ühekordse summana makstavat pensioni ja muud sarnast tasu, mida eelnenud teenistuse eest saab ja mille kasusaav omanik on lepinguosalise riigi resident, ainult selles riigis, kuid sellise pensioni või tasu summat, mida ei arvataks teises lepinguosalises riigis maksustatava tulu hulka, kui saaja oleks selle riigi resident, vabastatakse esimesena mainitud riigis maksust.

2. Olenemata lõike 1 sätetest maksustatakse lepinguosalise riigi sotsiaalkindlustuse või sarnase seadusandluse alusel teise lepinguosalise riigi residendile või Ameerika Ühendriikide kodanikule tehtavat väljamakset ainult esimesena mainitud riigis.

3. Annuiteeti, mida saab ja mille kasusaav omanik on lepinguosalise riigi resident, maksustatakse ainult selles riigis. Käesolevas lõikes kasutatuna tähistab mõiste «annuiteet» perioodiliselt kindlaksmääratud ajal teatud aastate jooksul makstavaid fikseeritud summasid (mis ei ole pension), kohustusega sooritada väljamakseid vastutasuks varem tehtud vastavale sissemaksele (mis ei ole osutatud teenustes).

4. Elatist, mida makstakse lepinguosalise riigi residendi poolt, ja mis on mahaarvatavad, teise lepinguosalise riigi residendile, maksustatakse ainult selles teises riigis. Käesolevas lõikes kasutatuna tähistab mõiste «elatis» perioodilisi väljamakseid, mida tehakse vastavalt kirjalikule lahuselulepingule või lahutus-, eraldi ülalpidamis- või sundtoetusotsusele ja mis on nende saaja käes maksustatavad selle riigi seaduste alusel, kus ta on resident.

5. Perioodilisi väljamakseid, mida ei ole käsitletud lõikes 4 ja mida tehakse alaealise lapse toetuseks vastavalt kirjalikule lahuselulepingule või lahutus-, eraldi ülalpidamis- või sundtoetusotsusele ning mida makstakse lepinguosalise riigi residendi poolt teise lepinguosalise riigi residendile, selles teises riigis ei maksustata.

Artikkel 19. Riigiteenistus

1. Olenemata artiklite 15 (Palgateenistus) ja 17 (Kunstnikud ja sportlased) sätetest:

a) maksustatakse olenevalt punkti b sätetest tasu, mis ei ole pension ja mida lepinguosalise riigi või tema riikliku allüksuse või kohaliku omavalitsuse või nende poolt loodud fondidest makstakse füüsilisele isikule selle riigi, allüksuse või omavalitsuse teenistuses riikliku iseloomuga ülesannete täitmise eest, ainult selles riigis;

b) seejuures maksustatakse sellist tasu ainult teises lepinguosalises riigis, kui teenistus on toimunud selles riigis ja kui füüsiline isik on selle riigi resident, kes:
(i) on selle riigi kodanik; või
(ii) kellest ei saanud selle riigi residenti ainult teenistuse eesmärgil.

2. Olenevalt artikli 18 (Pension, sotsiaalkindlustushüvitis, annuiteet, elatis ja lastetoetus) lõike 2 sätetest:

a) maksustatakse olenevalt punkti b sätetest pensioni, mida lepinguosalise riigi või tema riikliku allüksuse või kohaliku omavalitsuse või nende poolt loodud fondidest makstakse füüsilisele isikule selle riigi, allüksuse või omavalitsuse teenistuses riikliku iseloomuga ülesannete täitmise eest, ainult selles riigis;

b) seejuures maksustatakse sellist pensioni ainult teises lepinguosalises riigis, kui füüsiline isik on selle riigi resident ja kodanik.

Artikkel 20. Üliõpilased, praktikandid ja teadlased

1. a) Füüsiline isik, kes on lepinguosalise riigi resident teises lepinguosalises riigis viibimise alguses ja kes viibib selles teises lepinguosalises riigis ajutiselt peamiselt eesmärgiga:
(i) õppida selle teise lepinguosalise riigi ülikoolis või muus tunnustatud õppeasutuses; või
(ii) tagada väljaõpet, mis on vajalik tema kutsealaseks ettevalmistuseks või eriala omandamiseks; või
(iii) õppida või teha uurimistööd riikliku, religioosse, heategevusliku, teadusliku, kirjandusliku või haridusalase organisatsiooni toetuse, eraldise või auhinna saajana;

vabastatakse selles teises lepinguosalises riigis maksust käesoleva lõike punktis b sätestatud summadelt perioodiks, mis ei ületa viit aastat alates tema teise lepinguosalisse riiki saabumise kuupäevast.

b) Käesoleva lõike punktis a viidatud summad on:
i) välismaalt ülalpidamiseks, koolituseks, õpinguks, uurimistööks või praktiseerimiseks saadavad väljamaksed, mis ei ole tasu isikliku teenistuse eest;
(ii) toetus, eraldis või auhind; ja
(iii) tulu teises lepinguosalises riigis toimunud isikliku teenistuse eest kogusummas, mis ei ületa maksuaastal viit tuhandet Ameerika Ühendriikide dollarit ($ 5 000) või selle ekvivalenti Eesti kroonides.

2. Füüsiline isik, kes on lepinguosalise riigi resident teises lepinguosalises riigis viibimise alguses ja kes viibib esimesena mainitud lepinguosalise riigi residendi töövõtjana või temaga sõlmitud lepingu alusel ajutiselt selles teises lepinguosalises riigis peamiselt eesmärgiga:

a) omandada tehnilist, kutsealast või äritegevuse kogemust isikult, kes ei ole see esimesena mainitud lepinguosalise riigi resident, või

b) õppida selle teise lepinguosalise riigi ülikoolis või muus tunnustatud õppeasutuses,

vabastatakse selle teise lepinguosalise riigi poolt järjestikuseks 12-kuuliseks perioodiks maksust tema isikliku teenistuse eest saadud tulult kogusummas, mis ei ületa kaheksat tuhandet Ameerika Ühendriikide dollarit ($ 8 000) või selle ekvivalenti Eesti kroonides.

3. Füüsiline isik, kes on ühe lepinguosalise riigi resident ajal, kui ta ajutiselt saabub teise lepinguosalisse riiki ja kui ta viibib ajutiselt teises lepinguosalises riigis perioodi jooksul, mis ei ületa ühte aastat, selle teise lepinguosalise riigi valitsuse poolt toetatud programmist osavõtjana peamiselt eesmärgiga praktiseerida, uurida või õppida, vabastatakse selle teise lepinguosalise riigi poolt maksust tema isikliku teenistusena selles teises riigis toimunud praktiseerimise, uurimise või õppimise eest saadud tulult kogusummas, mis ei ületa kümmet tuhandet Ameerika Ühendriikide dollarit ($ 10 000) või selle ekvivalenti Eesti kroonides.

4. Käesolev artikkel ei kehti tulu kohta, mida saadakse mitte riiklikes, vaid põhiliselt teatud isiku või isikute erahuvides toimunud uurimistöö eest.

Artikkel 21. Muu tulu

1. Lepinguosalise riigi residendi poolt kasusaava omanikuna saadud tulu liike, mida käesoleva lepingu eelmistes artiklites ei ole käsitletud, maksustatakse ainult selles riigis, olenemata sellest, kus tulu tekib.

2. Lõike 1 sätted ei kehti tulu kohta, mis ei ole artikli 6 (Kinnisvaratulu) lõikes 2 määratletud kinnisvaratulu, kui tulu kasusaava omaniku, kes on lepinguosalise riigi resident, äritegevus toimub teises lepinguosalises riigis asuva püsiva tegevuskoha kaudu või kelle eraviisiline teenistus toimub teises lepinguosalises riigis asuva kindla asukoha kaudu ja tulu saadakse selle püsiva tegevuskoha või kindla asukoha kaudu. Sel juhul kehtivad vastavalt kas artikli 7 (Äritegevuse kasum) või artikli 14 (Eraviisiline teenistus) sätted.

3. Olenemata lõigete 1 ja 2 sätetest võib lepinguosalise riigi residendi poolt saadud tulu liike, mida käesoleva lepingu eelmistes artiklites ei ole käsitletud ja mis tekivad teises lepinguosalises riigis, maksustada ka selles teises riigis.

Artikkel 22. Soodustuste piirangud

1. Lepinguosalise riigi residendil on õigus kõigile käesoleva lepingu alusel antavatele soodustustele ainult juhul, kui ta on «tingimustele vastav resident» vastavalt käesolevas artiklis sätestatule.

2. Lepinguosalise riigi resident on maksuaastal tingimustele vastav resident ainult juhul, kui ta on kas:

a) füüsiline isik;

b) lepinguosaline riik, tema riiklik allüksus või kohalik omavalitsus või selle riigi, allüksuse või omavalitsuse esindus või asutus;

c) kompanii, kui:
(i) vähemalt poolte maksuaasta päevade jooksul on vähemalt 50 protsendi kompanii igat tüüpi aktsiate kasusaavad omanikud käesoleva lõike punktide a, b, e või f alusel tingimustele vastavad residendid või Ameerika Ühendriikide kodanikud, eeldusel, et kaudse omanduse korral on iga vahepealne omanik isik, kellel on õigus vastavalt käesolevale lõikele käesoleva lepingu alusel antavatele soodustustele; ja
(ii) summad, mida maksuaasta jooksul makstakse või mis on tekkinud kompanii poolt:
A) isikutele, kes ei ole tingimustele vastavad residendid ega Ühendriikide kodanikud, ja
B) mis on tulumaksu mõttes kompanii residentsuse riigis maha arvatavad (kuid ei hõlma tavapärase äritegevuse raames ametlike suhete (arm’s length) printsiibil tehtavaid väljamakseid teenuste või materiaalse vara eest),
ei ületa 50 protsenti kompanii selle aasta brutotulust;

d) trust või päranditomp, kui nende kasusaavate osaluste omandisuhe täidab punkti c alapunktis i sätestatud nõudeid ja tema väljamaksed isikutele, kes ei ole tingimustele vastavad residendid või Ameerika Ühendriikide kodanikud, täidavad punkti c alapunktis ii sätestatud nõudeid;

e) isik, kui:
(i) kasusaavad osalused, mis koosnevad vähemalt 50 protsendist igat tüüpi osaluste väärtusest selles isikus, on põhiliselt ja regulaarselt kaubeldavad tunnustatud aktsiabörsil; või
(ii) kui vähemalt 50 protsendi igat tüüpi osaluste otsesed või kaudsed omanikud selles isikus on alapunkti i alusel soodustusi saavad isikud, eeldusel, et kaudse omanduse korral on iga vahepealne omanik isik, kellel on õigus vastavalt käesolevale lõikele käesoleva lepingu alusel antavatele soodustustele;

f) artikli 4 (Resident) lõike 3 punktis b kirjeldatud isik, eeldusel, et enam kui pooled sellise isiku kasusaajatest, liikmetest või osalejatest on tingimustele vastavad residendid; või

g) Ameerika Ühendriikide Reguleeritud Investeerimiskompanii või sarnane üksus Eestis, mille suhtes võivad lepinguosaliste riikide kompetentsed ametivõimud kokku leppida.

3. a) Lepinguosalise riigi residendil, kes ei ole tingimustele vastav resident, on õigus teisest riigist saadud tululiigi suhtes käesoleva lepingu alusel antavatele soodustustele juhul, kui:
(i) residendil on esimesena mainitud riigis aktiivne kaubandus- või äritegevus,
(ii) tululiik on seotud või kaasneb kaubandus- või äritegevusega, ja
(iii) selline kaubandus- või äritegevus on põhiline teises riigis toimuva tegevuse suhtes, millest tekkis tulu.

b) Käesoleva lõike mõttes ei loeta investeeringute tegemist või korraldamist aktiivseks kaubandus- või äritegevuseks, välja arvatud juhul, kui tegevus on panga, kindlustuskompanii või registreeritud väärtpaberimaakleri pangandus-, kindlustus- või väärtpaberi ostu-müügi tegevus.

c) Kas kaubandus- või äritegevus on põhiline käesoleva lõike mõttes, määratakse kõigi faktide ja asjaolude alusel. Seejuures käsitletakse kaubandus- või äritegevust põhilisena igal juhul, kui eelneval või keskmiselt kolmel eelneval maksuaastal võrdub varade väärtus, brutotulu ja palga kogukulu, mis on seotud kaubandus- või äritegevusega esimesena mainitud riigis, vastavalt vähemalt 7,5 protsendiga residendi (ja iga seotud osapoole) varade väärtuse, brutotulu ja palga kogukulu, mis on seotud teises riigis toimuva tegevusega, millest tekkis tulu, proportsionaalsest osast ja nende kolme suhte keskmine ületab 10 protsenti.

d) Tulu on seotud kaubandus- või äritegevusega, kui teises riigis toimuv tegevus, millest tekkis tulu, on äriharu, mis moodustab osa või on täienduseks kaubandus- või äritegevusele. Tulu kaasneb kaubandus- või äritegevusega, kui ta soodustab teises riigis toimuvat kaubandus- või äritegevust.

4. Lepinguosalise riigi residendile, kes olenevalt lõike 2 sätetest ei ole tingimustele vastav resident, võib sellest hoolimata võimaldada teisest lepinguosalisest riigist saadud tulu suhtes käesoleva lepingu alusel antavaid soodustusi juhul, kui selle teise lepinguosalise riigi kompetentne ametivõim nii määrab.

5. Käesoleva artikli mõttes tähistab mõiste «tunnustatud aktsiabörs»:

a) Väärtpaberite Maaklerite Riiklikule Assotsiatsioonile (National Association of Securities Dealers, Inc.) kuuluvat NASDAQ süsteemi (NASDAQ System) ja iga Ameerika Ühendriikide Väärtpaberite ja Börsitehingute Komisjoni (U.S. Securities and Exchange Commission) poolt Ameerika Ühendriikide 1934. aasta väärtpaberibörsi seaduse alusel registreeritud aktsiabörsi kui riiklikku väärtpaberibörsi;

b) Tallinna Väärtpaberibörsi; ja

c) iga muud aktsiabörsi, mille suhtes lepinguosaliste riikide kompetentsed ametivõimud on kokku leppinud.

6. Lepinguosaliste riikide kompetentsed ametivõimud konsulteerivad teineteisega käesoleva artikli sätete ühiselt kokkulepitud rakenduse, sealhulgas riikliku juhendi avaldamine, väljatöötamise eesmärgil. Kompetentsed ametivõimud vahetavad kooskõlas artikli 26 (Informatsioonivahetus ja administratiivne abi) sätetega sellist informatsiooni, mis on vajalik käesoleva artikli sätete rakendamiseks.

Artikkel 23. Topeltmaksustamise vältimine

1. Kooskõlas Ameerika Ühendriikide seaduse (mida võidakse aeg-ajalt muuta, seejuures muutmata siin esitatud üldpõhimõtet) sätetega ja olenevalt seaduse piirangutest võimaldavad Ameerika Ühendriigid Ameerika Ühendriikide residendile või kodanikule krediiti Ameerika Ühendriikide tulumaksust:

a) Eestis sellise residendi või kodaniku poolt või tema nimel makstud Eesti maksu suhtes; ja

b) Ameerika Ühendriikide kompanii puhul, kellele kuulub vähemalt 10 protsenti kompanii, kes on Eesti resident ja kellelt Ameerika Ühendriikide kompanii saab dividende, hääleõiguslikest aktsiatest, tulu jaotava kompanii poolt või tema nimel dividendide aluseks olevalt kasumiosalt makstud Eesti maksu suhtes.

2. Eestis välditakse topeltmaksustamist järgnevalt:

a) kui Eesti resident saab tulu, mida vastavalt käesolevale lepingule võib maksustada Ameerika Ühendriikides, ja kui tema siseriiklikus seadusandluses puudub enamsoodustatud käsitlus, siis võimaldab Eesti mahaarvestuse selle residendi tulumaksust summas, mis vastab Ameerika Ühendriikides makstud tulumaksule (mis ei ole Ameerika Ühendriikide kodakondsuse tõttu makstav maks); seejuures ei ületa selline mahaarvestus seda osa Eesti tulumaksust, mis oli arvestatud enne mahaarvestuse tegemist tulule, mida võib maksustada Ameerika Ühendriikides;

b) punkti a mõttes, kui Eesti residendist kompanii saab dividende Ameerika Ühendriikide residendist kompaniilt, kelle hääleõiguslikest aktsiatest kuulub talle vähemalt 10 protsenti, siis ei hõlma Ameerika Ühendriikides makstud maks mitte ainult dividendidelt makstud maksu, vaid ka vastavat osa maksust dividendide aluseks olevalt kasumiosalt.

3. Vastavalt käesolevale artiklile topeltmaksustamisest vabastamise võimaldamise eesmärgil ja olenevalt lepinguosaliste riikide siseriiklikus seadusandluses sätestatud allikareeglitest välismaksukrediidi piiramiseks loetakse lepinguosalise riigi residendi poolt saadud tulu, mida kooskõlas käesoleva lepinguga võib maksustada teises lepinguosalises riigis (seda mitte ainult kodakondsuse tõttu vastavalt artikli 1 (Üldine ulatus) lõikele 4), tekkinuks selles teises riigis.

Artikkel 24. Mittediskrimineerimine

1. Lepinguosalise riigi kodanikke ei allutata teises lepinguosalises riigis maksustamisele või sellega kaasnevatele nõuetele, mis on erinevad või koormavamad kui maksustamine või sellega kaasnevad nõuded, millele samades tingimustes alluvad või alluksid selle teise riigi kodanikud, seda eriti residentsuse suhtes. Käesolev lõige kehtib isikute suhtes, kes ei ole ühe või mõlema lepinguosalise riigi residendid. Seejuures, Ameerika Ühendriikides maksustamise mõttes, Ameerika Ühendriikide kodanikud, kes on maksustatavad maailmatulult, ei ole samades tingimustes Eesti kodanikega, kes ei ole Ameerika Ühendriikide residendid.

2. Lepinguosalise riigi ettevõtte teises lepinguosalises riigis asuva püsiva tegevuskoha või lepinguosalise riigi residendist füüsilise isiku teises lepinguosalises riigis asuva kindla asukoha kaudu toimuva äritegevuse maksustamine ei saa teises riigis olla vähem soodus kui sama tegevusega ettevõtete või füüsiliste isikute, kes on selle teise riigi residendid, maksustamine. Käesolevat lõiget ei saa tõlgendada kui lepinguosalise riigi kohustust võimaldada teise lepinguosalise riigi residentidele neid isiklikke maksusoodustusi, maksuvabastusi ja maksuvähendusi perekonnaseisu või perekondlike kohustuste tõttu, mida ta võimaldab oma residentidele.

3. Välja arvatud juhul, kui kehtivad artikli 9 (Assotsieerunud ettevõtted) lõike 1, artikli 11 (Intressid) lõike 7 või artikli 12 (Kasutustasu) lõike 5 sätted, kuuluvad lepinguosalise riigi residendi poolt teise lepinguosalise riigi residendile makstavad intressid, kasutustasu ja teised väljamaksed esimesena mainitud residendi maksustatava kasumi määramisel mahaarvestusele samadel tingimustel, kui neid oleks makstud esimesena mainitud riigi residendile. Sarnaselt kuuluvad lepinguosalise riigi residendi kõik võlad teise lepinguosalise riigi residendile selle residendi maksustatava kapitali määramisel mahaarvestusele samadel tingimustel, kui neid oleks määratud esimesena mainitud riigi residendile.

4. Lepinguosalise riigi ettevõtteid, kelle kapitali kas osaliselt või täielikult omatakse või otseselt või kaudselt kontrollitakse teise lepinguosalise riigi ühe või enama residendi poolt, ei allutata esimesena mainitud riigis maksustamisele või sellega kaasnevatele nõuetele, mis on erinevad või koormavamad kui maksustamine või sellega kaasnevad nõuded, millele alluvad või alluksid esimesena mainitud riigi teised sarnased ettevõtted.

5. Miski käesolevas artiklis ei ole tõlgendatav takistusena kummalegi lepinguosalisele riigile artikli 10 (Dividendid) lõikes 5 sätestatud maksu kehtestamisel.

6. Olenemata artikli 2 (Lepingualused maksud) sätetest kehtivad käesoleva artikli sätted lepinguosalise riigi, tema riikliku allüksuse või kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud igat liiki maksude suhtes.

Artikkel 25. Vastastikuse kokkuleppe protseduur

1. Kui isik arvab, et ühe või mõlema lepinguosalise riigi tegevus põhjustab või võib põhjustada tema sellist maksustamist, mis ei ole kooskõlas käesoleva lepingu sätetega, siis võib ta hoolimata nende riikide siseriiklikus seadusandluses sätestatust esitada oma juhtumi kummagi lepinguosalise riigi kompetentsele ametivõimule. Juhtum tuleb esitada kolme aasta jooksul alates lepingu sätetele mittevastavat maksustamist põhjustava tegevuse esimesest teatavakstegemisest.

2. Kui protest on kompetentse ametivõimu arvates õigustatud ja rahuldavat lahendust ei saavutata, siis püüab ta lahendada juhtumit vastastikusel kokkuleppel teise lepinguosalise riigi kompetentse ametivõimuga, pidades seejuures silmas lepingu sätetele mittevastava maksustamise vältimist. Saavutatud kokkulepe viiakse täide olenemata ajalistest või muudest protseduurilistest piirangutest lepinguosaliste riikide siseriiklikus seadusandluses.

3. Lepinguosaliste riikide kompetentsed ametivõimud püüavad vastastikusel kokkuleppel lahendada kõiki raskusi või kahtlusi, mis tekivad lepingu tõlgendamisel või rakendamisel. Sealhulgas võivad lepinguosaliste riikide kompetentsed ametivõimud nõustuda:

a) lepinguosalise riigi ettevõtte teises lepinguosalises riigis asuva püsiva tegevuskoha kaudu saadava tulu, mahaarvamiste, krediitide või soodustuste osas;

b) isikute vahel määratava tulu, mahaarvamiste, krediitide või soodustuste osas;

c) teatud tululiikide liigitamise osas;

d) isikute liigitamise osas;

e) teatud tululiikide suhtes samade allikareeglite rakendamise osas;

f) mõiste ühise tähenduse osas;

g) lepingus sätestatud dollarisummade suurendamise osas, et kajastada majanduslikke või rahanduslikke muutusi;

h) eelnevate hinnakokkulepete osas; ja

i) kooskõlas käesoleva lepinguga siseriikliku seadusandluse sätete rakendamise osas, mis puudutavad viiviseid, trahve ja intresse.

Samuti võivad nad üksteisega konsulteerida topeltmaksustamise vältimiseks juhtudel, mida lepingus ei ole käsitletud.

4. Lepinguosaliste riikide kompetentsed ametivõimud võivad eelnevate lõigete mõttes kokkuleppe saavutamiseks teineteisega vahetult konsulteerida.

Artikkel 26. Informatsioonivahetus ja administratiivne abi

1. Lepinguosaliste riikide kompetentsed ametivõimud vahetavad informatsiooni, mis on vajalik käesoleva lepingu sätete või lepinguosaliste riikide siseriikliku seadusandluse täitmiseks lepingualuste maksude suhtes niivõrd, kuivõrd sellekohane maksustamine ei ole lepinguga vastuolus, sealhulgas informatsiooni, mis on vajalik seoses lepingualuste maksude määramise, kogumise, maksude sissenõudmise, maksude suhtes vastutusele võtmise või nende maksudega seotud kaebuste lahendamisega. Informatsioonivahetus ei ole piiratud artikliga 1 (Üldine ulatus). Lepinguosaliselt riigilt saadud informatsiooni käsitletakse saladusena sarnaselt siseriikliku seadusandluse alusel saadava informatsiooniga ja seda avaldatakse ainult isikutele või ametivõimudele (sealhulgas kohtutele ja valitsusasutustele), kes on seotud lepingualuste maksude määramise, kogumise või administreerimisega, maksude sissenõudmise või maksude suhtes vastutusele võtmisega või nende maksudega seotud kaebuste lahendamisega või eelpool toodud tegevuste järelevalvega. Need isikud või ametivõimud kasutavad informatsiooni ainult nimetatud eesmärkidel. Nad võivad avaldada informatsiooni avalikul kohtuprotsessil või kohtuotsuse raamides.

2. Lõike 1 sätteid ei saa mingil juhul tõlgendada kui lepinguosalisele riigile pandud kohustust:

a) kasutada administratiivseid meetmeid, mis on vastuolus selle või teise lepinguosalise riigi seaduste ja administratiivse tegevusega;

b) anda informatsiooni, mis ei ole selle või teise lepinguosalise riigi seaduste alusel või administreerimise tavalise korra järgi kättesaadav;

c) anda informatsiooni, mis avaldaks mõne kaubavahetuse, äritegevuse, tööstusliku, kaubandusliku või kutsealase saladuse või kaubavahetusprotsessi või informatsiooni, mille avaldamine oleks vastuolus riiklike huvidega (ordre public).

3. Olenemata lõike 2 sätetest ei mõjuta informatsioonialase pöördumise saanud riigi seadused või praktika, mis puudutavad informatsiooni avalikustamist finantsinstitutsioonide, esindajate või esindus- või volitusülesannetega isikute poolt või võlainstrumentide omandi või isikus osaluste suhtes, pöördumise saanud riigi ametivõimu. Kompetentsetel ametivõimudel on õigus saada ja anda informatsiooni hoolimata sellistest avalikustamisseadustest ja -praktikast. Kui lepinguosaline riik on teinud vastavalt käesolevale artiklile pöördumise informatsiooni saamiseks, siis kogub teine lepinguosaline riik vastava pöördumisega seotud informatsiooni samal viisil ja niivõrd, kuivõrd esimesena mainitud riigi maks oleks selle teise riigi maks, mis oleks kehtestatud selle teise riigi poolt. Lepinguosalise riigi kompetentse ametivõimu erilisel pöördumisel annab teise lepinguosalise riigi kompetentne ametivõim käesoleva artikli alusel informatsiooni kirjalike tunnistuste ja muutmata algdokumentide (sealhulgas raamatute, tõendite, aruannete, kirjete, arvete või üleskirjutuste) kinnitatud koopiate vormis niivõrd, kuivõrd neid tunnistusi ja dokumente on võimalik saada selle teise riigi seaduste ja administratiivse tegevuse alusel tema enda maksude suhtes.

4. Kumbki lepinguosaline riik püüab koguda teise lepinguosalise riigi eest selliseid summasid, mis on vajalikud tagamaks, et lepingu alusel antavad soodustused selle teise riigi poolt kehtestatud maksustamisel ei tuleks kasuks isikutele, kellel ei ole õigusi nendele soodustustele.

5. Lõike 4 sätted ei aseta kummalegi lepinguosalisele riigile kohustust kasutada administratiivseid meetmeid, mis oleksid olemuselt erinevad nendest, mida kasutatakse tema enda maksude kogumisel, või mis oleksid vastuolus tema suveräänsuse, julgeoleku või riiklike huvidega.

6. Olenemata artikli 2 (Lepingualused maksud) sätetest kehtib leping käesoleva artikli mõttes lepinguosalise riigi poolt kehtestatud igat liiki maksude suhtes.

7. Informatsioonialase pöördumise saanud riigi kompetentne ametivõim lubab pöördumise esitanud riigi esindajaid pöördumise saanud riiki selle riigi kompetentse ametivõimu nõusolekul füüsiliste isikute intervjueerimiseks ja raamatute ning kirjete kontrollimiseks vastavate isikute nõusolekul.

Artikkel 27. Diplomaatiliste esinduste ja konsulaarasutuste liikmed

Miski käesolevas lepingus ei mõjuta diplomaatiliste esinduste või konsulaarasutuste liikmete rahanduslikke eelisõigusi vastavalt rahvusvahelise õiguse üldreeglitele või erikokkulepete tingimustele.

Artikkel 28. Lepingu jõustumine

1. Lepinguosaliste riikide valitsused teatavad teineteisele diplomaatiliste kanalite kaudu lepingu jõustumiseks vajalike põhiseaduses sätestatud nõuete täitmisest.

2. Leping jõustub lõikes 1 mainitud teatamistest viimase teatamise kuupäeval ja tema sätted hakkavad mõlemas lepinguosalises riigis kehtima:

a) kinnipeetavate maksude suhtes summadele, mida makstakse või krediteeritakse 1. jaanuaril või pärast 1. jaanuari kalendriaastal, mis järgneb lepingu jõustumise aastale;

b) muude tulumaksude suhtes maksuaastatele, mis algavad 1. jaanuaril või pärast 1. jaanuari kalendriaastal, mis järgneb lepingu jõustumise aastale.

3. Lepinguosaliste riikide asjakohased ametivõimud konsulteerivad lepingu jõustumise kuupäevale järgneva viieaastase perioodi vältel lepingu rakendamise üle, sealhulgas läbirääkimiste pidamise teel lepingu protokolli vormis muutmise üle (kui see osutub vajalikuks) uustehnoloogiast (nagu ülekanded satelliidi, kaabli, optilise fiibri või sarnase tehnoloogia abil) saadava tulu suhtes.

Artikkel 29. Lepingu lõpetamine

Käesolev leping jääb jõusse kuni tema lõpetamiseni lepinguosalise riigi poolt. Kumbki lepinguosaline riik võib lõpetada lepingu diplomaatiliste kanalite kaudu kirjaliku etteteatamisega vähemalt 6 kuud enne kalendriaasta lõppu. Sel juhul lakkab leping mõlemas lepinguosalises riigis kehtimast:

a) kinnipeetavate maksude suhtes summadele, mida makstakse või krediteeritakse 1. jaanuaril või pärast 1. jaanuari kalendriaastal, mis järgneb lepingu lõpetamisteate edastamise aastale;

b) muude tulumaksude suhtes maksuaastatele, mis algavad 1. jaanuaril või pärast 1. jaanuari kalendriaastal, mis järgneb lepingu lõpetamisteate edastamise aastale.

Ülaltoodu tõenduseks on vastavalt volitatud isikud kirjutanud alla käesolevale lepingule.

Sõlmitud Washingtonis 1998. aasta 15. jaanuaril kahes eksemplaris inglise ja eesti keeles, kusjuures mõlemad tekstid on võrdselt autentsed.

Eesti Vabariigi poolt
Lennart MERI
Ameerika Ühendriikide poolt
Robert E. RUBIN

* Avaldatakse parandatud kujul 1998. aasta 23. aprilli nootide alusel.

Convention between the Republic of Estonia and the United States of America for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income

The the Republic of Estonia and the United States of America, desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, have agreed as follows:

Article 1. General Scope

1. This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States, except as otherwise provided in the Convention.

2. The Convention shall not restrict in any manner any exclusion, exemption, deduction, credit, or other allowance now or hereafter accorded:

a) by the laws of either Contracting State; or

b) by any other agreement between the Contracting States.

3. Notwithstanding the provisions of subparagraph 2 b):

a) the provisions of Article 25 (*) (Mutual Agreement Procedure) of this Convention exclusively shall apply to any dispute concerning whether a measure is within the scope of this Convention, and the procedures under this Convention exclusively shall apply to that dispute; and

b) unless the competent authorities determine that a taxation measure is not within the scope of this Convention, the nondiscrimination obligations of this Convention exclusively shall apply with respect to that measure, except for such national treatment or most-favored-nation obligations as may apply to trade in goods under the General Agreement on Tariffs and Trade. No national treatment or most-favored-nation obligation under any other agreement shall apply with respect to that measure.

c) For the purpose of this paragraph, a “measure” is a law, regulation, rule, procedure, decision, administrative action, or any similar provision or action.

4. Notwithstanding any provision of the Convention except paragraph 5 of this Article, a Contracting State may tax its residents (as determined under Article 4 (Resident)), and by reason of citizenship may tax its citizens, as if the Convention had not come into effect. For this purpose, the term “citizen” shall include a former citizen or long-term resident whose loss of such status had as one of its principal purposes the avoidance of tax, but only for a period of 10 years following such loss.

5. The provisions of paragraph 4 shall not affect:

a) the benefits conferred by a Contracting State under paragraph 2 of Article 9 (Associated Enterprises), under paragraphs 2 and 5 of Article 18 (Pensions, Social Security, Annuities, Alimony, and Child Support), and under Articles 23 (Relief from Double Taxation), 24 (Nondiscrimination), and 25 (Mutual Agreement Procedure); and

b) the benefits conferred by a Contracting State under Articles 19 (Government Service), 20 (Students, Trainees and Researchers), and 27 (Members of Diplomatic Missions and Consular Posts), upon individuals who are neither citizens of, nor have been admitted for permanent residence in, that State.

Article 2. Taxes Covered

1. The existing taxes to which the Convention shall apply are:

a) in the United States: the Federal income taxes imposed by the Internal Revenue Code (but excluding the accumulated earnings tax, the personal holding company tax, and social security taxes), and the excise taxes imposed with respect to the investment income of private foundations (hereafter referred to as “United States tax”);

b) in Estonia: the income tax (tulumaks) (but excluding the tax of insurance companies provided in paragraph 35 of the Estonian income tax law), and the local income tax (kohalik tulumaks), (hereafter referred to as “Estonian tax”).

2. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes which have been made in their respective taxation laws or other laws affecting their obligations under the Convention, and of any official published material concerning the application of the Convention, including explanations, regulations, rulings, or judicial decisions.

Article 3. General Definitions

1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:

a) the term “Contracting State” means the United States or Estonia as the context requires;

b) the term “United States” means the United States of America, but does not include Puerto Rico, the Virgin Islands, Guam, or any other United States possession or territory. When used in a geographical sense, the term “United States” includes any area adjacent to the territorial waters of the United States within which under the laws of the United States and in accordance with international law, the rights of the United States may be exercised with respect to the sea bed and its sub-soil and their natural resources;

c) the term “Estonia” means the Republic of Estonia and, when used in a geographical sense means the territory of Estonia and any other area adjacent to the territorial waters of Estonia within which under the laws of Estonia and in accordance with international law, the rights of Estonia may be exercised with respect to the sea bed and its sub-soil and their natural resources;

d) the term “person” includes an individual, an estate, a trust, a partnership, a company, and any other body of persons;

e) the term “company” means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;

f) the terms “enterprise of a Contracting State” and “enterprise of the other Contracting State” mean, respectively, an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

g) the term “international traffic” means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when such transport is solely between places in the other Contracting State;

h) the term “competent authority” means:

(i) in the United States, the Secretary of the Treasury or his delegate; and

(ii) in Estonia, the Minister of Finance or his authorized representative;

i) the term “national” means:

(i) any individual possessing the nationality of a Contracting State; and

(ii) any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State.

2. As regards the application of the Convention at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires or the competent authorities agree to a common meaning pursuant to the provisions of Article 25 (Mutual Agreement Procedure), have the meaning which it has at that time under the laws of that State for the purposes of the taxes to which the Convention applies, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State.

Article 4. Resident

1. For the purposes of this Convention, the term “resident of a Contracting State” means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his residence, domicile, citizenship, place of management, place of incorporation, or any other criterion of a similar nature.

2. a) However, the term “resident of a Contracting State” does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State;

b) in the case of income derived or paid by a partnership, estate, or trust, this term applies only to the extent that the income derived by such partnership, estate, or trust is subject to tax in that State as the income of a resident, either in its hands or in the hands of its partners or beneficiaries; and

c) if an individual is liable to tax as a resident because the individual is a citizen or permanent resident of a Contracting State and such resident is not also a resident of the other Contracting State, then the other State shall consider that individual to be a resident of the first-mentioned State only if the individual has a substantial presence, permanent home or habitual home in the first-mentioned State. If the individual is a resident of both Contracting States, his State of residence shall be determined under paragraph 4.

3. The term “resident of a Contracting State” includes:

a) that State, a political subdivision, or a local authority thereof, and any agency or instrumentality of any such State, subdivision or authority; and

b) a legal person organized under the laws of a Contracting State and that is generally exempt from tax in that State because it is established and maintained in that State either:

(i) exclusively for a religious, charitable, educational, scientific, or other similar purpose; or

(ii) to provide pensions or other similar benefits to employees pursuant to a plan.

4. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (center of vital interests);

b) if the State in which he has his center of vital interests cannot be determined, or if he does not have a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;

c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national;

d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

5. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a company is a resident of both Contracting States, the competent authorities of the Contracting States shall endeavor to settle the question by mutual agreement. In the absence of such agreement, such company shall not be considered to be a resident of either Contracting State for the purposes of enjoying benefits under this Convention.

6. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual or a company is a resident of both Contracting States, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement and determine the mode of application of the Convention to such person.

Article 5. Permanent Establishment

1. For the purposes of this Convention, the term “permanent establishment” means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term “permanent establishment” includes especially

a) a place of management;

b) a branch;

c) an office;

d) a factory;

e) a workshop; and

f) a mine, an oil or gas well, a quarry, or any other place of extraction of natural resources.

3. The term “permanent establishment” also includes a building site or construction or installation project, or an installation or drilling rig or ship used for the exploration or exploitation of natural resources, but only if it lasts more than 6 months.

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term “permanent establishment” shall be deemed not to include:

a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display, or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;

b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display, or delivery;

c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or of collecting information, for the enterprise;

e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;

f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of the activities mentioned in subparagraphs a) to e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person (other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies) is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.

6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent, or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, where the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise, and where the conditions between the agent and the enterprise differ from those which would be made between independent persons, such agent shall not be considered an agent of independent status within the meaning of this paragraph. In such case the provisions of paragraph 5 shall apply.

7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Article 6. Income From Immovable (Real) Property

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable (real) property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. The term "immovable (real) property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable (real) property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, any option or similar right to acquire immovable (real) property, usufruct of immovable (real) property and rights to variable or fixed payments relating to the production from, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable (real) property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable (real) property.

4. Where the ownership of shares or other corporate rights in a company entitles the owner of such shares or corporate rights to the enjoyment of immovable (real) property held by the company, the income from the direct use, letting, or use in any other form of such right to enjoyment may be taxed in the Contracting State in which the immovable (real) property is situated.

5. The provisions of paragraphs 1, 3 and 4 shall also apply to the income from immovable (real) property of an enterprise and to income from immovable (real) property used for the performance of independent personal services.

6. A resident of a Contracting State who is liable to tax in the other Contracting State on income from immovable (real) property situated in the other Contracting State may elect to compute the tax on such income on a net basis. In the case of the United States tax, an election to apply the preceding sentence shall be binding for the taxable year of the election and all subsequent taxable years unless the competent authority of the United States agrees to terminate the election.

Article 7. Business Profits

1. The business profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the business profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment. However, profits derived from the sale of goods or merchandise of the same or similar kind as those sold, or from other business activities of the same or similar kind as those effected, through that permanent establishment may be considered attributable to that permanent establishment if it is established that such sales or activities were structured in a manner intended to avoid taxation in the State where the permanent establishment is situated.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the business profits which it might be expected to make if it were a distinct and independent enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions.

3. In determining the business profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses that are incurred for the purposes of the permanent establishment, including a reasonable allocation of research and development expenses, interest, and other similar expenses and executive and general administrative expenses, whether incurred in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere. A Contracting State may, consistent with its law, impose limitations on deductions, so long as these limitations are consistent with the concept of net income.

4. Nothing in this Article shall affect the application of any law of a Contracting State relating to the determination of the tax liability of a person in cases where the information available to the competent authority of that State is inadequate to determine the profits to be attributable to a permanent establishment, provided that, on the basis of the available information, the determination of the profits of the permanent establishment is consistent with the principles stated in this Article.

5. No business profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

6. For the purposes of the Convention, the business profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. For the purposes of the Convention, the term "business profits" means profits derived from any trade or business. It includes, for example, profits from manufacturing, mercantile, fishing, transportation, communications or extractive activities, and from the furnishing of personal services of another person, including the furnishing by a company of the personal services of its employees. It does not include income received by an individual for his performance of personal services either as an employee or in an independent capacity.

8. Where business profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of the Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

9. In applying paragraphs 1 and 2 of this Article, paragraph 4 of Article 10 (Dividends), paragraph 5 of Article 11 (Interest), paragraph 4 of Article 12 (Royalties), paragraph 3 of Article 13 (Capital Gains), Article 14 (Independent Personal Services) and paragraph 2 of Article 21 (Other Income), income or gain may be attributable to a permanent establishment or fixed base even if the income or gain is deferred until after such permanent establishment or fixed base has ceased to exist.

Article 8. Shipping and Air Transport

1. Profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

2. For the purposes of this Article, the term "profits from the operation of ships or aircraft in international traffic" includes profits derived from the rental of ships or aircraft on a full (time or voyage) basis. It also includes profits from the rental of ships or aircraft on a bareboat basis by an enterprise engaged in the operation of ships or aircraft in international traffic, if such rental activities are incidental to the activities described in paragraph 1. Profits derived by an enterprise from the inland transport of property or passengers within either Contracting State are treated as profits from the operation of ships or aircraft in international traffic if such transport is undertaken as part of international traffic by the enterprise.

3. Profits of an enterprise of a Contracting State engaged in the operation of ships or aircraft in international traffic from the use, maintenance, or rental of containers (including trailers, barges, and related equipment for the transport of containers) used in international traffic shall be taxable only in that State.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business, or an international operating agency.

Article 9. Associated Enterprises

1. Where:

a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control, or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State, and taxes accordingly, profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State, and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

3. The provisions of paragraph 1 shall not limit any provisions of the law of either Contracting State which permit the distribution, apportionment, or allocation of income, deductions, credits, or allowances between persons, whether or not residents of a Contracting State, owned or controlled directly or indirectly by the same interests when necessary in order to prevent evasion of taxes or clearly to reflect the income of any of such persons.

Article 10. Dividends

1. Dividends paid by a resident of a Contracting State and beneficially owned by a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the payor is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

a) 5 percent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company which holds directly at least 10 percent of the voting shares of the company paying the dividends;

b) 15 percent of the gross amount of the dividends in all other cases.

Subparagraph a) shall not apply in the case of dividends paid by a United States person that is a Regulated Investment Company or a Real Estate Investment Trust.

Subparagraph b) shall apply in the case of dividends paid by a Regulated Investment Company. In the case of dividends paid by a United States person that is a Real Estate Investment Trust, subparagraph b) shall apply only if the dividend is beneficially owned by an individual holding a less than 10 percent interest in the Real Estate Investment Trust; otherwise, the rate of withholding applicable under domestic law shall apply.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident. The term "dividends" also includes income from arrangements, including debt obligations, carrying the right to participate in profits, to the extent so characterized under the law of the Contracting State in which the income arises.

4. The provisions of paragraph 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the payor is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the dividends are attributable to such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 (Business Profits) or Article 14 (Independent Personal Services), as the case may be, shall apply.

5. A company that is a resident of one of the Contracting States and that has a permanent establishment that is subject to tax on its business profits in the other Contracting State or that is subject to tax in the other State on a net basis on its income that may be taxed in the other State under Article 6 (Income from Immovable (Real) Property) or under paragraph 1 of Article 13 (Capital Gains) may be subject in that other State to a tax in addition to the tax on profits. Such tax, however, may not exceed 5 percent of the portion of the profits of the company subject to tax in the other State that represents the dividend equivalent amount of such profits.

6. Where a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by that resident, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid forms part of the business property of a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, even if the dividends paid consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 11. Interest

1. Interest arising in a Contracting State and beneficially owned by a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 percent of the gross amount of the interest.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2:

a) interest arising in a Contracting State, derived and beneficially owned by the Government of the other Contracting State, including political subdivisions and local authorities thereof, the Central Bank or any financial institution wholly owned by that Government, or interest derived on loans guaranteed or insured by that Government, subdivision, authority or institution shall be exempt from tax in the first-mentioned State;

b) interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State if the beneficial owner of the interest is an enterprise of the other Contracting State, and the interest is paid with respect to an indebtedness arising as a consequence of the sale on credit by an enterprise of that other State, of any merchandise, or industrial, commercial or scientific equipment to an enterprise of the first-mentioned State, except where the sale or indebtedness is between related persons;

c) the United States may tax an excess inclusion with respect to a residual interest in a Real Estate Mortgage Investment Conduit in accordance with its domestic law; and

d) interest paid by a resident of a Contracting State and that is determined with reference to receipts, sales, income, profits or other cash flow of the debtor or a related person, to any change in the value of any property of the debtor or a related person or to any dividend, partnership distribution or similar payment made by the debtor to a related person also may be taxed in that State, and according to its laws, but if the beneficial owner is a resident of the other Contracting State, the gross amount of the interest may be taxed at a rate not exceeding the rate prescribed in subparagraph b) of paragraph 2 of Article 10 (Dividends).

4. The term “interest” as used in this Convention means income from debtclaims of every kind, whether or not secured by mortgage and, subject to paragraph 4 of Article 10 (Dividends), whether or not carrying a right to participate in the debtor’s profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums or prizes attaching to such securities, bonds or debentures, as well as all other income that is treated as interest by the taxation law of the Contracting State in which the income arises. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

5. The provisions of paragraphs 2 and 3 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the interest is attributable to such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 (Business Profits) or Article 14 (Independent Personal Services), as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payor is a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payor and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payor and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of the Convention.

8. A resident of a Contracting State may be subject to tax in the other Contracting State in respect of interest expenses allocable to its profits attributable to a permanent establishment in the other Contracting State or subject to tax in the other Contracting State under Article 6 (Income from Immovable (Real) Property) or paragraph 1 of Article 13 (Capital Gains) over the interest paid by or from that permanent establishment or trade or business. In this case, the allocable interest expense in excess of interest paid shall be deemed to be interest arising in the other Contracting State and be beneficially owned by a resident of the first-mentioned Contracting State.

Article 12. Royalties

1. Royalties arising in a Contracting State and beneficially owned by a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

a) 5 percent of the gross amount of the royalties paid for the use of industrial, commercial or scientific equipment;

b) 10 percent of the gross amount of the royalties in all other cases.

3. The term “royalties” as used in this Convention means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work, including computer software, cinematographic films and films or tapes and other means of image or sound reproduction for radio or television broadcasting, any patent, trademark, design or model, plan, secret formula or process, or other like right or property, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience. The term “royalties” also includes payments derived from the disposition of any such right or property which are contingent on the productivity, use or further disposition thereof.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the royalties are attributable to such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 (Business Profits) or Article 14 (Independent Personal Services), as the case may be, shall apply.

5. Where, by reason of a special relationship between the payor and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right, or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payor and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of the Convention.

6. For purposes of this Article:

a) Royalties shall be treated as arising in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting States or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

b) Where subparagraph a) does not operate to treat royalties as arising in a Contracting State, and the royalties are for the use of, or the right to use, in a Contracting State any property or right described in paragraph 3, then such royalties shall be deemed to arise in that State and not in the State of which the payor is resident.

c) Notwithstanding the preceding provisions of this paragraph, payments received as consideration for the use of containers, (including trailers, barges, and related equipment for the transport of containers) used in transportation of passengers or property (other than transportation solely between places in a Contracting State), not dealt with in Article 8 (Shipping and Air Transport) shall be deemed to arise in neither Contracting State.

Article 13. Capital Gains

1. Gains or income derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable (real) property situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. For the purposes of this Article, the term "immovable (real) property situated in the other Contracting State" includes immovable (real) property referred to in Article 6 (Income From Immovable (Real) Property) which is situated in that other State. It also includes shares of stock of a company the property of which consists at least 50 percent of immovable (real) property situated in that other State, and an interest in a partnership, trust or estate to the extent that its assets consist of immovable (real) property situated in that other State. In the United States the term includes a "United States real property interest".

3. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State, or of movable property pertaining to a fixed base which is available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or fixed base, may be taxed in that other State.

4. Gains derived by an enterprise of a Contracting State operating ships or aircraft in international traffic from the alienation of ships, aircraft or containers operated or used in international traffic or movable property pertaining to the operation or use of such ships, aircraft or containers shall be taxable only in that State.

5. Payments described in paragraph 3 of Article 12 (Royalties) shall be taxable only in accordance with the provisions of Article 12.

6. Gains from the alienation of any property other than property referred to in paragraphs 1 through 5 shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 14. Independent Personal Services

1. Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State unless such services are performed in the other Contracting State and he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities. In such case, the income may be taxed in the other State, but only so much of it as is attributable to that fixed base. For this purpose, where an individual who is a resident of a Contracting State stays in the other Contracting State for a period or periods exceeding in the aggregate 183 days in any twelve-month period commencing or ending in the taxable year concerned, he shall be deemed to have a fixed base regularly available to him in that other State and the income that is derived from his activities referred to in the first sentence of this paragraph shall be attributable to that fixed base.

2. For the purposes of paragraph 1, the income that is taxable in the other Contracting State shall be determined in the same way as income of a resident of that other State derived in respect of professional services or other activities of an independent character. However, nothing in this paragraph shall be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities that it grants to its own residents.

3. The term “professional services” includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 15. Dependent Personal Services

1. Subject to the provisions of Articles 16 (Directors’ Fees), 18 (Pensions, Social Security, Annuities, Alimony, and Child Support), 19 (Government Service) and 20 (Students, Trainees and Researchers), salaries, wages and other remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve-month period commencing or ending in the taxable year concerned, and

b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and

c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration in respect of an employment as a member of the regular complement of a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State in international traffic may be taxed in that Contracting State.

Article 16. Directors’ Fees

Directors’ fees and other compensation derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors or any similar organ of a company that is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 17. Artistes and Sportsmen

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 (Independent Personal Services) and 15 (Dependent Personal Services), income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theater, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State, except where the amount of the gross receipts derived by such entertainer or sportsman, including expenses reimbursed to him or borne on his behalf, from such activities does not exceed twenty thousand United States dollars ($ 20,000) or its equivalent in Estonian kroons for the taxable year concerned.

2. Where income in respect of activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman but to another person, that income of that other person may, notwithstanding the provisions of Articles 7 (Business Profits), 14 (Independent Personal Services) and 15 (Dependent Personal Services), be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised, unless it is established that neither the entertainer or sportsman nor persons related thereto participate directly or indirectly in the profits of that other person in any manner, including the receipt of deferred remuneration, bonuses, fees, dividends, partnership distributions, or other distributions.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply to income derived from activities exercised in a Contracting State by a resident of the other Contracting State as an entertainer or sportsman if the visit to the first-mentioned State is wholly or mainly supported by public funds of the other State or a political subdivision or local authority thereof. In such a case, the income shall be taxable only in the Contracting State of which the entertainer or sportsman is a resident.

Article 18. Pensions, Social Security, Annuities, Alimony, and Child Support

1. Subject to the provisions of Article 19 (Government Service), pensions and other similar remuneration derived and beneficially owned by a resident of a Contracting State in consideration of past employment, whether paid periodically or as a single sum, shall be taxable only in that State, but the amount of any such pension or remuneration that would be excluded from taxable income in the other Contracting State if the recipient were a resident thereof shall be exempt from taxation in the first-mentioned State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, payments made by a Contracting State under the provisions of the social security or similar legislation of that State to a resident of the other Contracting State or to a citizen of the United States shall be taxable only in the first-mentioned State.

3. Annuities derived and beneficially owned by a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State. The term “annuities” as used in this paragraph means a stated sum (other than a pension) paid periodically at stated times during a specified number of years, under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration (other than services rendered).

4. Alimony paid by a resident of a Contracting State, and deductible therein, to a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State. The term “alimony” as used in this paragraph means periodic payments made pursuant to a written separation agreement or a decree of divorce, separate maintenance, or compulsory support, which payments are taxable to the recipient under the laws of the State of which he is a resident.

5. Periodic payments, not dealt with in paragraph 4, for the support of a minor child made pursuant to a written separation agreement or a decree of divorce, separate maintenance, or compulsory support, paid by a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State, shall not be taxable in that other State.

Article 19. Government Service

1. Notwithstanding the provisions of Articles 15 (Dependent Personal Services) and 17 (Artistes and Sportsmen):

a) remuneration, other than a pension, paid by, or out of the public funds of a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of dependent personal services rendered to that State or subdivision or authority in the discharge of functions of a governmental nature shall, subject to the provisions of subparagraph b), be taxable only in that State;

b) such remuneration, however, shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:

(i) is a national of that State; or

(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

2. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 18 (Pensions, Social Security, Annuities, Alimony, and Child Support):

a) any pension paid by, or out of the public funds of a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority in the discharge of functions of a governmental nature, shall, subject to the provisions of subparagraph b), be taxable only in that State;

b) such pension, however, shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State.

Article 20. Students, Trainees and Researchers

1. a) An individual who is a resident of a Contracting State at the beginning of his visit to the other Contracting State and who is temporarily present in that other Contracting State for the primary purpose of:

(i) studying at a university or other accredited educational institution in that other Contracting State; or

(ii) securing training required to qualify him to practice a profession or professional speciality; or

(iii) studying or doing research as a recipient of a grant, allowance, or award from a governmental, religious, charitable, scientific, literary, or educational organization;

shall be exempt from tax by that other Contracting State with respect to the amounts described in subparagraph b) of this paragraph for a period not exceeding five years from the date of his arrival in that other Contracting State.

b) The amounts referred to in subparagraph a) of this paragraph are:

(i) payments from abroad, other than compensation for personal services, for the purpose of his maintenance, education, study, research, or training;

(ii) the grant, allowance, or award; and

(iii) income from personal services performed in that other Contracting State in an aggregate amount not in excess of five thousand United States dollars ($ 5,000) or its equivalent in Estonian kroons for any taxable year.

2. An individual who is a resident of a Contracting State at the beginning of his visit to the other Contracting State and who is temporarily present in that other Contracting State as an employee of, or under contract with, a resident of the first-mentioned Contracting State, for the primary purpose of:

a) acquiring technical, professional, or business experience from a person other than that resident of the first-mentioned Contracting State, or

b) studying at a university or other accredited educational institution in that other Contracting State,

shall be exempt from tax by that other Contracting State for a period of 12 consecutive months with respect to his income from personal services in an aggregate amount not in excess of eight thousand United States dollars ($ 8,000) or its equivalent in Estonian kroons.

3. An individual who is a resident of one of the Contracting States at the time he becomes temporarily present in the other Contracting State and who is temporarily present in the other Contracting State for a period not exceeding one year, as a participant in a program sponsored by the Government of that other Contracting State, for the primary purpose of training, research, or study, shall be exempt from tax by that other Contracting State with respect to his income from personal services in respect of such training, research, or study performed in that other Contracting State in an aggregate amount not in excess of ten thousand United States dollars ($ 10,000) or its equivalent in Estonian kroons.

4. This Article shall not apply to income from research if such research is undertaken not in the public interest but primarily for the private benefit of a specific person or persons.

Article 21. Other Income

1. Items of income beneficially owned by a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable (real) property as defined in paragraph 2 of Article 6 (Income from Immovable (Real) Property), if the beneficial owner of the income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the income is attributable to such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 (Business Profits) or Article 14 (Independent Personal Services), as the case may be, shall apply.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing Articles of this Convention and arising in the other Contracting State may also be taxed in that other State.

Article 22. Limitation on Benefits

1. A resident of a Contracting State shall be entitled to all the benefits of this Convention only if it is a "qualified resident" as defined in this Article.

2. A resident of a Contracting State is a qualified resident for a taxable year only if it is either:

a) an individual;

b) a Contracting State, a political subdivision or a local authority thereof, or an agency or instrumentality of such State, subdivision or authority;

c) a company, if:

(i) on at least half the days of the taxable year the beneficial owners of at least 50 percent of each class of the company’s shares are qualified residents by reason of subparagraphs a), b), e), or f) of this paragraph, or U.S. citizens, provided that in the case of indirect ownership, each intermediate owner is a person entitled to benefits of the Convention under this paragraph; and

(ii) amounts paid or accrued by the company during its taxable year:

A) to persons that are neither qualified residents nor U.S. citizens, and

B) that are deductible for income tax purposes in the company’s State of residence (but not including arm’s length payments in the ordinary course of business for services or tangible property),

do not exceed 50 percent of the gross income of the company for that year;

d) a trust or estate, if the ownership of its beneficial interests satisfies the requirement of subparagraph c)i) and its payments to persons who are not qualified residents or U.S. citizens satisfy the requirement of subparagraph c)ii);

e) a person, if:

(i) beneficial interests representing at least 50 percent of the value of each class of interests in that person are substantially and regularly traded on a recognized stock exchange; or

(ii) the direct or indirect owners of at least 50 percent of each class of interests in that person are persons entitled to benefits under clause i), provided that in the case of indirect ownership, each intermediate owner is a person entitled to benefits of the Convention under this paragraph;

f) a person described in subparagraph 3 b) of Article 4 (Resident) provided that more than half of the beneficiaries, members or participants, if any, in such persons are qualified residents; or

g) a United States Regulated Investment Company, or a similar entity in Estonia as may be agreed by the competent authorities of the Contracting States.

3. a) A resident of a Contracting State that is not a qualified resident shall be entitled to the benefits of this Convention with respect to an item of income derived from the other State, if:

(i) the resident is engaged in the active conduct of a trade or business in the first-mentioned State,

(ii) the income is connected with or incidental to the trade or business, and

(iii) the trade or business is substantial in relation to the activity in the other State generating the income.

b) For purposes of this paragraph, the business of making or managing investments will not be considered an active trade or business unless the activity is banking, insurance or securities activity conducted by a bank, insurance company or registered securities dealer.

c) Whether a trade or business is substantial for purposes of this paragraph will be determined based on all facts and circumstances. In any case, however, a trade or business will be deemed substantial if, for the preceding taxable year, or for the average of the three preceding taxable years, the asset value, the gross income, and the payroll expense that are related to the trade or business in the first-mentioned State equal at least 7.5 percent of the resident’s (and any related parties’) proportionate share of the asset value, gross income and payroll expense, respectively, that are related to the activity that generated the income in the other State, and the average of the three ratios exceeds 10 percent.

d) Income is derived in connection with a trade or business if the activity in the other State generating the income is a line of business that forms a part of or is complementary to the trade or business. Income is incidental to a trade or business if it facilitates the conduct of the trade or business in the other State.

4. A resident of a Contracting State that is not a qualified resident pursuant to the provisions of paragraph 2 may, nevertheless, be granted benefits of the Convention with respect to income arising in the other Contracting State if the competent authority of that other Contracting State so determines.

5. For the purposes of this Article, the term “recognized stock exchange” means:

a) the NASDAQ System owned by the National Association of Securities Dealers, Inc. and any stock exchange registered with the U.S. Securities and Exchange Commission as a national securities exchange under the U.S. Securities Exchange Act of 1934;

b) the Tallinn Stock Exchange (Tallinna Väärtpaberibörs); and

c) any other stock exchange agreed upon by the competent authorities of the Contracting States.

6. The competent authorities of the Contracting States shall consult together with a view to developing a commonly agreed application of the provisions of this Article, including the publication of public guidance. The competent authorities shall, in accordance with the provisions of Article 26 (Exchange of Information and Administrative Assistance), exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Article.

Article 23. Relief From Double Taxation

1. In accordance with the provisions and subject to the limitations of the law of the United States (as it may be amended from time to time without changing the general principle hereof), the United States shall allow to a resident or citizen of the United States as a credit against the United States tax on income:

a) the income tax paid to Estonia by or on behalf of such resident or citizen; and

b) in the case of a United States company owning at least 10 percent of the voting stock of a company which is a resident of Estonia and from which the United States company receives dividends, the income tax paid to Estonia by or on behalf of the distributing company with respect to the profits out of which the dividends are paid.

2. In Estonia, double taxation shall be avoided as follows:

a) where a resident of Estonia derives income which, in accordance with this Convention, may be taxed in the United States, unless a more favorable treatment is provided in its domestic law, Estonia shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income tax paid thereon in the United States (other than any such tax imposed by reason of citizenship of the United States); such deduction shall not, however, exceed that part of the income tax in Estonia, as computed before the deduction is given, which is attributable to the income which may be taxed in the United States;

b) For the purposes of subparagraph a), where a company that is a resident of Estonia receives a dividend from a company that is a resident of the United States in which it owns at least 10 percent of its shares having full voting rights, the tax paid in the United States shall include not only the tax paid on the dividend, but also the appropriate portion of the tax paid on the underlying profits of the company out of which the dividend was paid.

3. For the purposes of allowing relief from double taxation pursuant to this Article, and subject to such source rules in the domestic laws of the Contracting States as apply for purposes of limiting the foreign tax credit, income derived by a resident of a Contracting State which may be taxed in the other Contracting State in accordance with this Convention (other than solely by reason of citizenship in accordance with paragraph 4 of Article 1 (General Scope)) shall be deemed to arise in that other State.

Article 24. Nondiscrimination

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected. This provision shall apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States. However, for the purposes of United States taxation, United States nationals who are subject to tax on a worldwide basis are not in the same circumstances as nationals of Estonia who are not residents of the United States.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State, or a fixed base which an individual who is a resident of a Contracting State, has in the other Contracting State shall not be less favorably levied in that other State than the taxation levied on enterprises or individuals who are residents of that other State carrying on the same activities. The provisions of this paragraph shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities that it grants to its own residents.

3. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9 (Associated Enterprises), paragraph 7 of Article 11 (Interest), or paragraph 5 of Article 12 (Royalties) apply, interest, royalties and other disbursements paid by a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of the first-mentioned resident, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State. Similarly, any debts of a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable capital of the first-mentioned resident, be deductible under the same conditions as if they had been contracted to a resident of the first-mentioned State.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.

5. Nothing in this Article shall be construed as preventing either Contracting State from imposing a tax as described in paragraph 5 of Article 10 (Dividends).

6. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2 (Taxes Covered), apply to taxes of every kind and description imposed by a Contracting State or a political subdivision or local authority thereof.

Article 25. Mutual Agreement Procedure

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of either Contracting State. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.

2. The competent authority shall endeavor, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits or other procedural limitations in the domestic law of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavor to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. In particular the competent authorities of the Contracting States may agree:

a) to the same attribution of income, deductions, credits, or allowances of an enterprise of a Contracting State to its permanent establishment situated in the other Contracting State;

b) to the same allocation of income, deductions, credits, or allowances between persons;

c) to the same characterization of particular items of income;

d) to the same characterization of persons;

e) to the same application of source rules with respect to particular items of income;

f) to a common meaning of a term;

g) to increases in any specific dollar amounts referred to in the Convention to reflect economic or monetary developments;

h) to advance pricing arrangements; and

i) to the application of the provisions of domestic law regarding penalties, fines, and interest in a manner consistent with the purposes of the Convention.

They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

Article 26. Exchange of Information and Administrative Assistance

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is relevant for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Convention insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention, including the assessment of, collection of, the enforcement or prosecution in respect of or the determination of appeals in relation to the taxes covered by the Convention. The exchange of information is not restricted by Article 1 (General Scope). Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment, collection or administration of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Convention or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

3. Notwithstanding paragraph 2, laws or practices of the requested State pertaining to the disclosure of information by financial institutions, nominees or persons acting in an agency or fiduciary capacity, or respecting ownership of debt instruments or interests in a person shall not affect the authority of the requested State. The competent authorities shall have the authority to obtain and provide information notwithstanding such disclosure laws and practices. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall obtain the information to which the request relates in the same manner and to the same extent as if the tax of the first-mentioned State were the tax of that other State and were being imposed by that other State. If specifically requested by the competent authority of a Contracting State, the competent authority of the other Contracting State shall provide information under this Article in the form of depositions of witnesses and authenticated copies of unedited original documents (including books, papers, statements, records, accounts, and writings), to the same extent such depositions and documents can be obtained under the laws and administrative practices of that other State with respect to its own taxes.

4. Each of the Contracting States shall endeavor to collect on behalf of the other Contracting State such amounts as may be necessary to ensure that relief granted by the Convention from taxation imposed by that other State does not inure to the benefit of persons not entitled thereto.

5. Paragraph 4 shall not impose upon either of the Contracting States the obligation to carry out administrative measures which are of a different nature from those used in the collection of its own taxes, or which would be contrary to its sovereignty, security, or public policy.

6. For the purposes of this Article, the Convention shall apply, notwithstanding the provisions of Article 2 (Taxes Covered), to taxes of every kind imposed by a Contracting State.

7. The competent authority of the requested State shall allow representatives of the applicant State to enter the requested State to interview individuals and examine books and records with the consent of the persons contacted and the competent authority of the requested State.

Article 27. Members of Diplomatic Missions and Consular Posts

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 28. Entry Into Force

1. The Governments of the Contracting States shall notify each other through diplomatic channels when the constitutional requirements for the entry into force of the Convention have been complied with.

2. The Convention shall enter into force on the date of the later of the notifications referred to in paragraph 1, and its provisions shall have effect in both Contracting States:

a) in respect of taxes withheld at source, for amounts paid or credited on or after the first day of January of the calendar year next following the year in which the Convention enters into force;

b) in respect of other taxes on income, for taxable years beginning on or after the first day of January of the calendar year next following the year in which the Convention enters into force.

3. The appropriate authorities of the Contracting States shall consult within a five-year period from the date on which this Convention enters into force with respect to the application of the Convention, including the negotiations of an amendment to the Convention by mean of a protocol (if appropriate), to income derived from new technologies (such as payments received for transmission by satellite, cable, optic fibre or similar technology).

Article 29. Termination

This Convention shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Convention by giving written notice of termination, through diplomatic channels, at least 6 months before the end of any calendar year. In such event, the Convention shall cease to have effect in both Contracting States:

a) in respect of taxes withheld at source, for amounts paid or credited on or after the first day of January of the calendar year next following the year in which the notice has been given;

b) in respect of other taxes on income, for taxable years beginning on or after the first day of January of the calendar year next following the year in which the notice has been given.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Convention.

Done at Washington in duplicate, in the English and Estonian languages, both texts being equally authentic, this 15th day of January, 1998.

For the Republic of Estonia
Lennart MERI
For the United States of America
Robert E. RUBIN

* Printed as corrected by Note Verbale as of April 23, 1998.

/otsingu_soovitused.json