Teksti suurus:

Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.08.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.04.2009
Avaldamismärge:RTL 2004, 111, 1758

Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri

Vastu võetud 05.08.2004 nr 615

«Looduskaitseseaduse» (RT I 2004, 38, 258; 53, 373) § 91 lõike 6 alusel kinnitada Euroopa Komisjonile esitatav «Natura 2000 võrgustiku alade – linnualade ja loodusalade nimekiri» (lisad 1 ja 2)¹.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» (RT I 1999, 31, 425; 33, õiend; 40, õiend; 96, 846; 2000, 51, 321; 2001, 53, 313; 58, 355; 2002, 29, 174; 50, 313; 53, 336; 62, 376; 2003, 13, 67; 23, 140; 2004, 46, 329; 56, 403) sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.
¹ Alade detailsete kaartidega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis ja maakonna keskkonnateenistustes ning Maa-ameti veebilehel www. maaamet.ee

Peaminister Juhan PARTS

Riigisekretär Heiki LOOT

Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korralduse nr 615-k
lisa 1

NATURA 2000 VÕRGUSTIKU ALADE – LINNUALADE JA LOODUSALADE NIMEKIRI

1. Linnualade nimekiri

1) Agusalu linnuala Ida-Viru maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 11 720 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: kaljukotkas (Aquila chrysaetos), sooräts (Asio flammeus), musträhn (Dryocopus martius), sookurg (Grus grus), merikotkas (Haliaeetus albicilla), karvasjalg-viu e taliviu (Lagopus lagopus), hallõgija (Lanius excubitor), mustsaba-vigle (Limosa limosa), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), tutkas (Philomachus pugnax), rüüt (Pluvialis apricaria), teder (Tetrao tetrix tetrix), metsis e mõtus (Tetrao urogallus), mudatilder (Tringa glareola), heletilder (Tringa nebularia), kiivitaja (Vanellus vanellus);

2) Alam-Pedja linnuala Jõgeva, Tartu ja Viljandi maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 31 910 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: kanakull (Accipiter gentilis), rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus), soopart e pahlsaba-part (Anas acuta), luitsnokk-part (Anas clypeata), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), rägapart (Anas querquedula), kaljukotkas (Aquila chrysaetos), suur-konnakotkas (Aquila clanga), laanepüü (Bonasa bonasia), sõtkas (Bucephala clangula), öösorr (Caprimulgus europaeus), mustviires (Chlidonias niger), roo-loorkull (Circus aeruginosus), välja-loorkull (Circus cyaneus), soo-loorkull (Circus pygargus), rukkirääk (Crex crex), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), valgeselg-kirjurähn (Dendrocopos leucotos), musträhn (Dryocopus martius), väike-kärbsenäpp (Ficedula parva), rohunepp (Gallinago media), sookurg (Grus grus), merikotkas (Haliaeetus albicilla), punaselg-õgija (Lanius collurio), hallõgija (Lanius excubitor), väikekajakas (Larus minutus), vöötsaba-vigle (Limosa lapponica), mustsaba-vigle (Limosa limosa), männi-käbilind (Loxia pytyopsittacus), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), kalakotkas (Pandion haliaetus), herilaseviu (Pernis apivorus), tutkas (Philomachus pugnax), laanerähn e kolmvarvas-rähn (Picoides tridactylus), hallpea-rähn e hallrähn (Picus canus), rüüt (Pluvialis apricaria), täpikhuik (Porzana porzana), händkakk (Strix uralensis), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria), teder (Tetrao tetrix tetrix), metsis e mõtus (Tetrao urogallus), mudatilder (Tringa glareola), heletilder (Tringa nebularia), punajalg-tilder (Tringa totanus), kiivitaja (Vanellus vanellus);

3) Emajõe suudmeala ja Piirissaare linnuala Tartu maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 34 180 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus), sinikael-part (Anas platyrhynchos), rägapart (Anas querquedula), suur-laukhani (Anser albifrons), rabahani (Anser fabalis), kaljukotkas (Aquila chrysaetos), suur-konnakotkas (Aquila clanga), punapea-vart (Aythya ferina), tuttvart (Aythya fuligula), hüüp (Botaurus stellaris), sõtkas (Bucephala clangula), öösorr (Caprimulgus europaeus), mustviires (Chlidonias niger), must-toonekurg (Ciconia nigra), roo-loorkull (Circus aeruginosus), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), väikepistrik (Falco columbarius), väike-kärbsenäpp (Ficedula parva), rohunepp (Gallinago media), merikotkas (Haliaeetus albicilla), punaselg-õgija (Lanius collurio), hallõgija (Lanius excubitor), väikekajakas (Larus minutus), naerukajakas (Larus ridibundus), mudanepp (Lymnocryptes minimus), väikekoskel (Mergus albellus), suurkoovitaja (Numenius arquata), kalakotkas (Pandion haliaeetus), täpikhuik (Porzana porzana), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria), teder (Tetrao tetrix tetrix);

4) Endla linnuala Lääne-Viru, Järva ja Jõgeva maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 9850 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: karvasjalg-kakk (Aegolius funereus), jäälind (Alcedo atthis), soopart e pahlsaba-part (Anas acuta), piilpart (Anas crecca), viupart (Anas penelope), kaljukotkas (Aquila chrysaetos), väike-konnakotkas (Aquila pomarina), punapea-vart (Aythya ferina), tuttvart (Aythya fuligula), laanepüü (Bonasa bonasia), hüüp (Botaurus stellaris), kassikakk (Bubo bubo), öösorr (Caprimulgus europaeus), mustviires (Chlidonias niger), must-toonekurg (Ciconia nigra), roo-loorkull (Circus aeruginosus), soo-loorkull (Circus pygargus), rukkirääk (Crex crex), valgeselg-kirjurähn (Dendrocopos leucotos), väike-kärbsenäpp (Ficedula parva), lauk (Fulica atra), värbkakk (Glaucidium passerinum), sookurg (Grus grus), merikotkas (Haliaeetus albicilla), punaselg-õgija (Lanius collurio), naerukajakas (Larus ridibundus), nõmmelõoke (Lullula arborea), suurkoovitaja (Numenius arquata), kalakotkas (Pandion haliaetus), herilaseviu (Pernis apivorus), laanerähn e kolmvarvas-rähn (Picoides tridactylus), hallpea-rähn e hallrähn (Picus canus), rüüt (Pluvialis apricaria), tuttpütt (Podiceps cristatus), hallpõsk-pütt (Podiceps grisegena), täpikhuik (Porzana porzana), rooruik (Rallus aquaticus), jõgitiir (Sterna hirundo), händkakk (Strix uralensis), teder (Tetrao tetrix tetrix), metsis e mõtus (Tetrao urogallus), mudatilder (Tringa glareola), kiivitaja (Vanellus vanellus);

5) Haanja linnuala Võru maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 16 903 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus), jäälind (Alcedo atthis), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), laanepüü (Bonasa bonasia), must-toonekurg (Ciconia nigra), rukkirääk (Crex crex), värbkakk (Glaucidium passerinum);

6) Kabli linnuala Pärnu maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 734 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: sõtkas (Bucephala clangula), aul (Clangula hyemalis), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), jääkoskel (Mergus merganser);

7) Kahtla-Kübassaare linnuala Saare maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 13 230 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: luitsnokk-part (Anas clypeata), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), rägapart (Anas querquedula), rääkspart (Anas strepera), hallhani e roohani (Anser anser), punapea-vart (Aythya ferina), tuttvart (Aythya fuligula), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), sõtkas (Bucephala clangula), liivatüll (Charadrius hiaticula), roo-loorkull (Circus aeruginosus), aul (Clangula hyemalis), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), kühmnokk-luik (Cygnus olor), lauk (Fulica atra), sookurg (Grus grus), merikotkas (Haliaeetus albicilla), kalakajakas (Larus canus), tõmmukajakas (Larus fuscus), naerukajakas (Larus ridibundus), mustsaba-vigle (Limosa limosa), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), väikekoskel (Mergus albellus), jääkoskel (Mergus merganser), rohukoskel (Mergus serrator), kormoran e karbas (Phalacrocorax carbo), roherähn e meltsas (Picus viridis), sarvikpütt (Podiceps auritus), tuttpütt (Podiceps cristatus), naaskelnokk (Recurvirostra avosetta), hahk (Somateria mollissima), väiketiir (Sterna albifrons), räusktiir e räusk (Sterna caspia), jõgitiir (Sterna hirundo), randtiir (Sterna paradisaea), punajalg-tilder (Tringa totanus), kiivitaja (Vanellus vanellus);

8) Karala-Pilguse linnuala Saare maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 2558 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: luitsnokk-part (Anas clypeata), piilpart (Anas crecca), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), sõtkas (Bucephala clangula), kühmnokk-luik (Cygnus olor), merikotkas (Haliaeetus albicilla), naaskelnokk (Recurvirostra avosetta), punajalg-tilder (Tringa totanus), kiivitaja (Vanellus vanellus);

9) Karula linnuala Valga ja Võru maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 12 160 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: karvasjalg-kakk (Aegolius funereus), sinikael-part (Anas platyrhynchos), laanepüü (Bonasa bonasia), must-toonekurg (Ciconia nigra), rukkirääk (Crex crex), väike-kärbsenäpp (Ficedula parva), punaselg-õgija (Lanius collurio), kalakotkas (Pandion haliaetus), teder (Tetrao tetrix tetrix), metsis e mõtus (Tetrao urogallus);

10) Kasti lahe linnuala Saare maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 3685 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: rägapart (Anas querquedula), rääkspart (Anas strepera), hallhani e roohani (Anser anser), sooräts (Asio flammeus), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), sõtkas (Bucephala clangula), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), sookurg (Grus grus), merikotkas (Haliaeetus albicilla), tõmmukajakas (Larus fuscus);

11) Kikepera linnuala Viljandi ja Pärnu maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 10 160 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: kaljukotkas (Aquila chrysaetos), must-toonekurg (Ciconia nigra), karvasjalg-viu e taliviu (Lagopus lagopus), metsis e mõtus (Tetrao urogallus);

12) Koigi linnuala Saare maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 2353 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: rääkspart (Anas strepera), laululuik (Cygnus cygnus), lauk (Fulica atra), merikotkas (Haliaeetus albicilla);

13) Koiva-Mustjõe linnuala Valga ja Võru maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 2524 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: jäälind (Alcedo atthis), soopart e pahlsaba-part (Anas acuta), siniraag (Coracias garrulus), rukkirääk (Crex crex), rohunepp (Gallinago media);

14) Kolga lahe linnuala Harju maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 2435 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: alk (Alca torda), sinikael-part (Anas platyrhynchos), rääkspart (Anas strepera), tuttvart (Aythya fuligula), kühmnokk-luik (Cygnus olor), tõmmukajakas (Larus fuscus), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), jääkoskel (Mergus merganser), rohukoskel (Mergus serrator), kormoran e karbas (Phalacrocorax carbo), tutkas (Philomachus pugnax), hahk (Somateria mollissima), väiketiir (Sterna albifrons), randtiir (Sterna paradisaea), punajalg-tilder (Tringa totanus);

15) Koorunõmme linnuala Saare maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 2210 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: merikotkas (Haliaeetus albicilla), mustvaeras (Melanitta nigra), kirjuhahk (Polysticta stelleri);

16) Kura kurgu linnuala Saare maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 190 000 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: alk (Alca torda), soopart e pahlsaba-part (Anas acuta), luitsnokk-part (Anas clypeata), piilpart (Anas crecca), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), rääkspart (Anas strepera), hallhani e roohani (Anser anser), hallhaigur (Ardea cinerea), kivirullija (Arenaria interpres), merivart (Aythya marila), mustlagle (Branta bernicla), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), sõtkas (Bucephala clangula), niidurüdi e niidurisla (Calidris alpina schinzii), suurrüdi e suurrisla (Calidris canutus), väikerüdi e väikerisla (Calidris minuta), krüüsel (Cepphus grylle), liivatüll (Charadrius hiaticula), aul (Clangula hyemalis), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), kühmnokk-luik (Cygnus olor), punakurk-kaur (Gavia stellata), merikotkas (Haliaeetus albicilla), tõmmukajakas (Larus fuscus), vöötsaba-vigle (Limosa lapponica), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), väikekoskel (Mergus albellus), jääkoskel (Mergus merganser), rohukoskel (Mergus serrator), kormoran e karbas (Phalacrocorax carbo), plüü (Pluvialis squatarola), sarvikpütt (Podiceps auritus), tuttpütt (Podiceps cristatus), naaskelnokk (Recurvirostra avosetta), hahk (Somateria mollissima), räusktiir e räusk (Sterna caspia), tumetilder (Tringa erythropus);

17) Kõnnumaa-Väätsa linnuala Järva, Harju ja Rapla maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 17 580 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: kaljukotkas (Aquila chrysaetos), must-toonekurg (Ciconia nigra), laululuik (Cygnus cygnus), rüüt (Pluvialis apricaria), teder (Tetrao tetrix tetrix), metsis e mõtus (Tetrao urogallus), mudatilder (Tringa glareola), kiivitaja (Vanellus vanellus);

18) Kõrgessaare-Mudaste linnuala Hiiu maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 5036 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: soopart e pahlsaba-part (Anas acuta), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), sõtkas (Bucephala clangula), liivatüll (Charadrius hiaticula), lauk (Fulica atra), kalakajakas (Larus canus), sarvikpütt (Podiceps auritus), hahk (Somateria mollissima), jõgitiir (Sterna hirundo), punajalg-tilder (Tringa totanus), kiivitaja (Vanellus vanellus);

19) Kõrvemaa linnuala Järva ja Harju maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 22 840 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: kanakull (Accipiter gentilis), piilpart (Anas crecca), sinikael-part (Anas platyrhynchos), kaljukotkas (Aquila chrysaetos), laanepüü (Bonasa bonasia), sõtkas (Bucephala clangula), öösorr (Caprimulgus europaeus), must-toonekurg (Ciconia nigra), laululuik (Cygnus cygnus), musträhn (Dryocopus martius), väikepistrik (Falco columbarius), väike-kärbsenäpp (Ficedula parva), hallõgija (Lanius excubitor), rüüt (Pluvialis apricaria), sarvikpütt (Podiceps auritus), teder (Tetrao tetrix tetrix), metsis e mõtus (Tetrao urogallus), mudatilder (Tringa glareola), heletilder (Tringa nebularia), kiivitaja (Vanellus vanellus);

20) Käntu-Kastja linnuala Lääne ja Rapla maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 3212 ha. Liik, kelle elupaika kaitstakse: suur-konnakotkas (Aquila clanga);

21) Kärevere linnuala Tartu maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 1766 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: rabahani (Anser fabalis), väike-konnakotkas (Aquila pomarina), must-toonekurg (Ciconia nigra), rohunepp (Gallinago media), merikotkas (Haliaeetus albicilla);

22) Küdema lahe linnuala Saare maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 4503 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: soopart e pahlsaba-part (Anas acuta), hallhani e roohani (Anser anser), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), sõtkas (Bucephala clangula), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), kühmnokk-luik (Cygnus olor), sookurg (Grus grus), jääkoskel (Mergus merganser), rohukoskel (Mergus serrator), hallpõsk-pütt (Podiceps grisegena), kirjuhahk (Polysticta stelleri), hahk (Somateria mollissima);

23) Lahemaa linnuala Lääne-Viru ja Harju maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 72 670 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: kanakull (Accipiter gentilis), rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus), karvasjalg-kakk (Aegolius funereus), jäälind (Alcedo atthis), soopart e pahlsaba-part (Anas acuta), piilpart (Anas crecca), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), nõmmekiur (Anthus campestris), kaljukotkas (Aquila chrysaetos), väike-konnakotkas (Aquila pomarina), hallhaigur (Ardea cinerea), punapea-vart (Aythya ferina), tuttvart (Aythya fuligula), merivart (Aythya marila), laanepüü (Bonasa bonasia), hüüp (Botaurus stellaris), kassikakk (Bubo bubo), sõtkas (Bucephala clangula), niidurüdi e niidurisla (Calidris alpina schinzii), öösorr (Caprimulgus europaeus), mustviires (Chlidonias niger), valge-toonekurg (Ciconia ciconia), must-toonekurg (Ciconia nigra), roo-loorkull (Circus aeruginosus), välja-loorkull (Circus cyaneus), õõnetuvi (Columba oenas), rukkirääk (Crex crex), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), kühmnokk-luik (Cygnus olor), väike-kirjurähn (Dendrocopos minor), musträhn (Dryocopus martius), põldtsiitsitaja (Emberiza hortulana), väike-kärbsenäpp (Ficedula parva), värbkakk (Glaucidium passerinum), sookurg (Grus grus), merikotkas (Haliaeetus albicilla), väänkael (Jynx torquilla), punaselg-õgija (Lanius collurio), kalakajakas (Larus canus), tõmmukajakas (Larus fuscus), naerukajakas (Larus ridibundus), männi-käbilind (Loxia pytyopsittacus), nõmmelõoke (Lullula arborea), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), jääkoskel (Mergus merganser), rohukoskel (Mergus serrator), suurkoovitaja (Numenius arquata), kalakotkas (Pandion haliaetus), herilaseviu (Pernis apivorus), tutkas (Philomachus pugnax), laanerähn e kolmvarvas-rähn (Picoides tridactylus), roherähn e meltsas (Picus viridis), sarvikpütt (Podiceps auritus), tuttpütt (Podiceps cristatus), hahk (Somateria mollissima), randtiir (Sterna paradisaea), händkakk (Strix uralensis), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria), teder (Tetrao tetrix tetrix), metsis e mõtus (Tetrao urogallus), punajalg-tilder (Tringa totanus), vaenukägu e toonetutt (Upupa epops), kiivitaja (Vanellus vanellus);

24) Lahepera järve linnuala Tartu maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 256 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: mustviires (Chlidonias niger), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), väikekajakas (Larus minutus), väikekoskel (Mergus albellus), tuttpütt (Podiceps cristatus);

25) Lavassaare linnuala Pärnu maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 10 170 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: kaljukotkas (Aquila chrysaetos), niidurüdi e niidurisla (Calidris alpina schinzii), soo-loorkull (Circus pygargus), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), karvasjalg-viu e taliviu (Lagopus lagopus), punaselg-õgija (Lanius collurio), hallõgija (Lanius excubitor), väikekajakas (Larus minutus), naerukajakas (Larus ridibundus), mustsaba-vigle (Limosa limosa), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), tutkas (Philomachus pugnax), rüüt (Pluvialis apricaria), sarvikpütt (Podiceps auritus), teder (Tetrao tetrix tetrix), metsis e mõtus (Tetrao urogallus), mudatilder (Tringa glareola), punajalg-tilder (Tringa totanus), kiivitaja (Vanellus vanellus);

26) Luitemaa linnuala Pärnu maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 12 990 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus), karvasjalg-kakk (Aegolius funereus), soopart e pahlsaba-part (Anas acuta), luitsnokk-part (Anas clypeata), piilpart (Anas crecca), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), rägapart (Anas querquedula), rääkspart (Anas strepera), suur-laukhani (Anser albifrons), hallhani e roohani (Anser anser), rabahani (Anser fabalis), hallhaigur (Ardea cinerea), laanepüü (Bonasa bonasia), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), sõtkas (Bucephala clangula), öösorr (Caprimulgus europaeus), must-toonekurg (Ciconia nigra), roo-loorkull (Circus aeruginosus), õõnetuvi (Columba oenas), rukkirääk (Crex crex), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), kühmnokk-luik (Cygnus olor), väike-kärbsenäpp (Ficedula parva), värbkakk (Glaucidium passerinum), merikotkas (Haliaeetus albicilla), punaselg-õgija (Lanius collurio), hallõgija (Lanius excubitor), vöötsaba-vigle (Limosa lapponica), nõmmelõoke (Lullula arborea), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), väikekoskel (Mergus albellus), jääkoskel (Mergus merganser), rohukoskel (Mergus serrator), suurkoovitaja (Numenius arquata), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), kormoran e karbas (Phalacrocorax carbo), tutkas (Philomachus pugnax), rüüt (Pluvialis apricaria), tuttpütt (Podiceps cristatus), väikehuik (Porzana parva), teder (Tetrao tetrix tetrix), metsis e mõtus (Tetrao urogallus), tumetilder (Tringa erythropus), punajalg-tilder (Tringa totanus), kiivitaja (Vanellus vanellus);

27) Lõu lahe linnuala Saare maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 4750 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: piilpart (Anas crecca), sinikael-part (Anas platyrhynchos), hallhani e roohani (Anser anser), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), niidurüdi e niidurisla (Calidris alpina schinzii), liivatüll (Charadrius hiaticula), kühmnokk-luik (Cygnus olor), tõmmukajakas (Larus fuscus), väikekoskel (Mergus albellus), rohukoskel (Mergus serrator), hahk (Somateria mollissima), räusktiir e räusk (Sterna caspia), randtiir (Sterna paradisaea), punajalg-tilder (Tringa totanus), kiivitaja (Vanellus vanellus);

28) Marimetsa-Õmma linnuala Harju, Lääne ja Rapla maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 7820 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: kaljukotkas (Aquila chrysaetos), sooräts (Asio flammeus), must-toonekurg (Ciconia nigra), mustsaba-vigle (Limosa limosa), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), rüüt (Pluvialis apricaria), mudatilder (Tringa glareola), punajalg-tilder (Tringa totanus), kiivitaja (Vanellus vanellus);

29) Meelva linnuala Põlva maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 2073 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: laululuik (Cygnus cygnus), sookurg (Grus grus), kalakajakas (Larus canus), kalakotkas (Pandion haliaeetus);

30) Meenikunno linnuala Võru ja Põlva maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 2651 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: sookurg (Grus grus), kalakotkas (Pandion haliaeetus), sarvikpütt (Podiceps auritus), metsis e mõtus (Tetrao urogallus);

31) Misso linnuala Võru maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 2461 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: must-toonekurg (Ciconia nigra), järvekaur (Gavia arctica), kalakotkas (Pandion haliaeetus), metsis e mõtus (Tetrao urogallus);

32) Mullutu-Loode linnuala Saare maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 6768 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus), soopart e pahlsaba-part (Anas acuta), luitsnokk-part (Anas clypeata), piilpart (Anas crecca), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), rääkspart (Anas strepera), hallhani e roohani (Anser anser), punapea-vart (Aythya ferina), tuttvart (Aythya fuligula), hüüp (Botaurus stellaris), sõtkas (Bucephala clangula), mustviires (Chlidonias niger), roo-loorkull (Circus aeruginosus), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), kühmnokk-luik (Cygnus olor), lauk (Fulica atra), sookurg (Grus grus), merikotkas (Haliaeetus albicilla), väikekajakas (Larus minutus), naerukajakas (Larus ridibundus), mustsaba-vigle (Limosa limosa), väikekoskel (Mergus albellus), jääkoskel (Mergus merganser), rohukoskel (Mergus serrator), kormoran e karbas (Phalacrocorax carbo), roherähn e meltsas (Picus viridis), sarvikpütt (Podiceps auritus), tuttpütt (Podiceps cristatus), hallpõsk-pütt (Podiceps grisegena), rooruik (Rallus aquaticus), jõgitiir (Sterna hirundo), randtiir (Sterna paradisaea), kiivitaja (Vanellus vanellus);

33) Muraka linnuala Ida-Viru maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 17 340 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: piilpart (Anas crecca), sinikael-part (Anas platyrhynchos), kaljukotkas (Aquila chrysaetos), kassikakk (Bubo bubo), karvasjalg-viu e taliviu (Lagopus lagopus), punaselg-õgija (Lanius collurio), hallõgija (Lanius excubitor), mustsaba-vigle (Limosa limosa), mudanepp (Lymnocryptes minimus), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), tutkas (Philomachus pugnax), rüüt (Pluvialis apricaria), metsis e mõtus (Tetrao urogallus), mudatilder (Tringa glareola), heletilder (Tringa nebularia), punajalg-tilder (Tringa totanus), kiivitaja (Vanellus vanellus);

34) Nõva-Osmussaare linnuala Harju ja Lääne maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 23 773 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: nõmmekiur (Anthus campestris), merivart (Aythya marila), laanepüü (Bonasa bonasia), mustlagle (Branta bernicla), kassikakk (Bubo bubo), sõtkas (Bucephala clangula), öösorr (Caprimulgus europaeus), must-toonekurg (Ciconia nigra), soo-loorkull (Circus pygargus), aul (Clangula hyemalis), merikotkas (Haliaeetus albicilla), nõmmelõoke (Lullula arborea), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), mustvaeras (Melanitta nigra), jääkoskel (Mergus merganser), rohukoskel (Mergus serrator), hahk (Somateria mollissima);

35) Nätsi-Võlla linnuala Pärnu maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 15 660 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: piilpart (Anas crecca), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), kaljukotkas (Aquila chrysaetos), tuttvart (Aythya fuligula), hüüp (Botaurus stellaris), kassikakk (Bubo bubo), sõtkas (Bucephala clangula), niidurüdi e niidurisla (Calidris alpina schinzii), soo-loorkull (Circus pygargus), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), väikepistrik (Falco columbarius), lauk (Fulica atra), sookurg (Grus grus), merikotkas (Haliaeetus albicilla), karvasjalg-viu e taliviu (Lagopus lagopus), punaselg-õgija (Lanius collurio), hallõgija (Lanius excubitor), mustsaba-vigle (Limosa limosa), sinirind (Luscinia svecica), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), tutkas (Philomachus pugnax), roherähn e meltsas (Picus viridis), rüüt (Pluvialis apricaria), tuttpütt (Podiceps cristatus), teder (Tetrao tetrix tetrix), mudatilder (Tringa glareola), punajalg-tilder (Tringa totanus), kiivitaja (Vanellus vanellus);

36) Ohepalu linnuala Lääne-Viru ja Harju maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 5804 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: kaljukotkas (Aquila chrysaetos), sõtkas (Bucephala clangula), must-toonekurg (Ciconia nigra), sookurg (Grus grus);

37) Otepää linnuala Valga ja Põlva maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 22 400 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: kanakull (Accipiter gentilis), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), väike-konnakotkas (Aquila pomarina), hallhaigur (Ardea cinerea), laanepüü (Bonasa bonasia), väiketüll (Charadrius dubius), must-toonekurg (Ciconia nigra), roo-loorkull (Circus aeruginosus), väike-kärbsenäpp (Ficedula parva), värbkakk (Glaucidium passerinum), punaselg-õgija (Lanius collurio), herilaseviu (Pernis apivorus), roherähn e meltsas (Picus viridis);

38) Pakri linnuala Harju maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 20 190 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), merivart (Aythya marila), hüüp (Botaurus stellaris), sõtkas (Bucephala clangula), krüüsel (Cepphus grylle), aul (Clangula hyemalis), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), kühmnokk-luik (Cygnus olor), merikotkas (Haliaeetus albicilla), kalakajakas (Larus canus), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), jääkoskel (Mergus merganser), tutkas (Philomachus pugnax), tuttpütt (Podiceps cristatus), hahk (Somateria mollissima), punajalg-tilder (Tringa totanus);

39) Paljassaare linnuala Harju maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 277 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: luitsnokk-part (Anas clypeata), piilpart (Anas crecca), rägapart (Anas querquedula), rääkspart (Anas strepera), tuttvart (Aythya fuligula), hüüp (Botaurus stellaris), sõtkas (Bucephala clangula), soorüdi e soorisla (Calidris alpina), kõvernokk-rüdi e kõvernokk-risla (Calidris ferruginea), värbrüdi e värbrisla (Calidris temminckii), väiketüll (Charadrius dubius), liivatüll (Charadrius hiaticula), roo-loorkull (Circus aeruginosus), aul (Clangula hyemalis), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), kühmnokk-luik (Cygnus olor), punaselg-õgija (Lanius collurio), jääkoskel (Mergus merganser), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), sarvikpütt (Podiceps auritus), tuttpütt (Podiceps cristatus), täpikhuik (Porzana porzana), rooruik (Rallus aquaticus), hahk (Somateria mollissima), jõgitiir (Sterna hirundo), randtiir (Sterna paradisaea), tumetilder (Tringa erythropus), mudatilder (Tringa glareola), punajalg-tilder (Tringa totanus), kiivitaja (Vanellus vanellus);

40) Parika linnuala Viljandi maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 2311 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: suur-laukhani (Anser albifrons), rabahani (Anser fabalis), must-toonekurg (Ciconia nigra), metsis e mõtus (Tetrao urogallus);

41) Peipsi linnuala Ida-Viru, Jõgeva ja Tartu maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 1782 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: viupart (Anas penelope), suur-laukhani (Anser albifrons), rabahani (Anser fabalis), sõtkas (Bucephala clangula), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), hallpõsk-pütt (Podiceps grisegena), kaldapääsuke (Riparia riparia);

42) Puhatu linnuala Ida-Viru maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 12 587 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: karvasjalg-kakk (Aegolius funereus), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), nõmmekiur (Anthus campestris), kaljukotkas (Aquila chrysaetos), sooräts (Asio flammeus), tuttvart (Aythya fuligula), laanepüü (Bonasa bonasia), sõtkas (Bucephala clangula), välja-loorkull (Circus cyaneus), soo-loorkull (Circus pygargus), laululuik (Cygnus cygnus), väikepistrik (Falco columbarius), järvekaur (Gavia arctica), merikotkas (Haliaeetus albicilla), karvasjalg-viu e taliviu (Lagopus lagopus), punaselg-õgija (Lanius collurio), hallõgija (Lanius excubitor), mustsaba-vigle (Limosa limosa), mudanepp (Lymnocryptes minimus), suurkoovitaja (Numenius arquata), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), kalakotkas (Pandion haliaetus), tutkas (Philomachus pugnax), rüüt (Pluvialis apricaria), teder (Tetrao tetrix tetrix), metsis e mõtus (Tetrao urogallus), mudatilder (Tringa glareola), heletilder (Tringa nebularia), kiivitaja (Vanellus vanellus);

43) Põhja-Kõrvemaa linnuala Harju maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 12 067 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: sinikael-part (Anas platyrhynchos), kaljukotkas (Aquila chrysaetos), sõtkas (Bucephala clangula), laululuik (Cygnus cygnus), järvekaur (Gavia arctica), nõmmelõoke (Lullula arborea), rüüt (Pluvialis apricaria), teder (Tetrao tetrix tetrix), metsis e mõtus (Tetrao urogallus), mudatilder (Tringa glareola), heletilder (Tringa nebularia);

44) Põhja-Liivimaa linnuala Pärnu maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 18 900 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: suur-laukhani (Anser albifrons), väike-laukhani (Anser erythropus), rabahani (Anser fabalis), kaljukotkas (Aquila chrysaetos), väike-konnakotkas (Aquila pomarina), laanepüü (Bonasa bonasia), öösorr (Caprimulgus europaeus), must-toonekurg (Ciconia nigra), soo-loorkull (Circus pygargus), rukkirääk (Crex crex), laululuik (Cygnus cygnus), valgeselg-kirjurähn (Dendrocopos leucotos), väike-kirjurähn (Dendrocopos minor), väike-kärbsenäpp (Ficedula parva), järvekaur (Gavia arctica), värbkakk (Glaucidium passerinum), sookurg (Grus grus), karvasjalg-viu e taliviu (Lagopus lagopus), punaselg-õgija (Lanius collurio), hallõgija (Lanius excubitor), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), herilaseviu (Pernis apivorus), laanerähn e kolmvarvas-rähn (Picoides tridactylus), hallpea-rähn e hallrähn (Picus canus), rüüt (Pluvialis apricaria), händkakk (Strix uralensis), teder (Tetrao tetrix tetrix), metsis e mõtus (Tetrao urogallus), mudatilder (Tringa glareola), punajalg-tilder (Tringa totanus), kiivitaja (Vanellus vanellus);

45) Pärnu lahe linnuala Pärnu maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 108 500 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus), soopart e pahlsaba-part (Anas acuta), luitsnokk-part (Anas clypeata), piilpart (Anas crecca), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), rägapart (Anas querquedula), rääkspart (Anas strepera), suur-laukhani (Anser albifrons), hallhani e roohani (Anser anser), rabahani (Anser fabalis), kivirullija (Arenaria interpres), sooräts (Asio flammeus), tuttvart (Aythya fuligula), merivart (Aythya marila), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), sõtkas (Bucephala clangula), niidurüdi e niidurisla (Calidris alpina schinzii), liivatüll (Charadrius hiaticula), roo-loorkull (Circus aeruginosus), aul (Clangula hyemalis), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), kühmnokk-luik (Cygnus olor), kalakajakas (Larus canus), tõmmukajakas (Larus fuscus), naerukajakas (Larus ridibundus), mustsaba-vigle (Limosa limosa), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), mustvaeras (Melanitta nigra), jääkoskel (Mergus merganser), rohukoskel (Mergus serrator), kormoran e karbas (Phalacrocorax carbo), tutkas (Philomachus pugnax), tuttpütt (Podiceps cristatus), hahk (Somateria mollissima), väiketiir (Sterna albifrons), jõgitiir (Sterna hirundo), randtiir (Sterna paradisaea), tutt-tiir (Sterna sandvicensis), tumetilder (Tringa erythropus), punajalg-tilder (Tringa totanus), kiivitaja (Vanellus vanellus);

46) Riksu ranniku linnuala Saare maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 1674 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), kühmnokk-luik (Cygnus olor), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), rohukoskel (Mergus serrator), tutkas (Philomachus pugnax), hahk (Somateria mollissima), punajalg-tilder (Tringa totanus);

47) Ropka-Ihaste linnuala Tartu maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 695 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: soopart e pahlsaba-part (Anas acuta), luitsnokk-part (Anas clypeata), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), rägapart (Anas querquedula), suur-laukhani (Anser albifrons), rabahani (Anser fabalis), tuttvart (Aythya fuligula), hüüp (Botaurus stellaris), mustviires (Chlidonias niger), rukkirääk (Crex crex), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), lauk (Fulica atra), rohunepp (Gallinago media), väikekajakas (Larus minutus), naerukajakas (Larus ridibundus), tutkas (Philomachus pugnax), hallpõsk-pütt (Podiceps grisegena), väikehuik (Porzana parva), täpikhuik (Porzana porzana), rooruik (Rallus aquaticus), mudatilder (Tringa glareola), kiivitaja (Vanellus vanellus);

48) Rubina linnuala Valga ja Viljandi maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 1984 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: laululuik (Cygnus cygnus), väikepistrik (Falco columbarius), kalakotkas (Pandion haliaeetus);

49) Räpina poldri linnuala Põlva maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 1498 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: luitsnokk-part (Anas clypeata), sinikael-part (Anas platyrhynchos), rägapart (Anas querquedula), suur-laukhani (Anser albifrons), rabahani (Anser fabalis), punapea-vart (Aythya ferina), tuttvart (Aythya fuligula), mustviires (Chlidonias niger), lauk (Fulica atra), väikekajakas (Larus minutus), naerukajakas (Larus ridibundus), mustsaba-vigle (Limosa limosa), tuttpütt (Podiceps cristatus), väikehuik (Porzana parva), täpikhuik (Porzana porzana), kiivitaja (Vanellus vanellus);

50) Siiksaare-Oessaare lahtede linnuala Saare maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 3892 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus), soopart e pahlsaba-part (Anas acuta), luitsnokk-part (Anas clypeata), piilpart (Anas crecca), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), rägapart (Anas querquedula), rääkspart (Anas strepera), hallhani e roohani (Anser anser), kivirullija (Arenaria interpres), punapea-vart (Aythya ferina), tuttvart (Aythya fuligula), hüüp (Botaurus stellaris), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), niidurüdi e niidurisla (Calidris alpina schinzii), liivatüll (Charadrius hiaticula), mustviires (Chlidonias niger), roo-loorkull (Circus aeruginosus), aul (Clangula hyemalis), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), kühmnokk-luik (Cygnus olor), lauk (Fulica atra), merikotkas (Haliaeetus albicilla), kalakajakas (Larus canus), väikekajakas (Larus minutus), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), kormoran e karbas (Phalacrocorax carbo), tutkas (Philomachus pugnax), roherähn e meltsas (Picus viridis), sarvikpütt (Podiceps auritus), tuttpütt (Podiceps cristatus), hallpõsk-pütt (Podiceps grisegena), väikehuik (Porzana parva), rooruik (Rallus aquaticus), hahk (Somateria mollissima), väiketiir (Sterna albifrons), jõgitiir (Sterna hirundo), randtiir (Sterna paradisaea), punajalg-tilder (Tringa totanus), kiivitaja (Vanellus vanellus);

51) Sirtsi linnuala Lääne-Viru ja Ida-Viru maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 5492 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: kaljukotkas (Aquila chrysaetos), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), rüüt (Pluvialis apricaria), teder (Tetrao tetrix tetrix), mudatilder (Tringa glareola);

52) Soomaa linnuala Viljandi ja Pärnu maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 39 820 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: karvasjalg-kakk (Aegolius funereus), piilpart (Anas crecca), sinikael-part (Anas platyrhynchos), kaljukotkas (Aquila chrysaetos), väike-konnakotkas (Aquila pomarina), sooräts (Asio flammeus), sõtkas (Bucephala clangula), öösorr (Caprimulgus europaeus), must-toonekurg (Ciconia nigra), soo-loorkull (Circus pygargus), õõnetuvi (Columba oenas), rukkirääk (Crex crex), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), väikepistrik (Falco columbarius), rohunepp (Gallinago media), sookurg (Grus grus), karvasjalg-viu e taliviu (Lagopus lagopus), punaselg-õgija (Lanius collurio), hallõgija (Lanius excubitor), sinirind (Luscinia svecica), mudanepp (Lymnocryptes minimus), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), roherähn e meltsas (Picus viridis), rüüt (Pluvialis apricaria), teder (Tetrao tetrix tetrix), metsis e mõtus (Tetrao urogallus), mudatilder (Tringa glareola), heletilder (Tringa nebularia), punajalg-tilder (Tringa totanus), kiivitaja (Vanellus vanellus);

53) Struuga linnuala Ida-Viru maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 1325 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: sooräts (Asio flammeus), rohunepp (Gallinago media);

54) Sutu lahe linnuala Saare maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 2129 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: rääkspart (Anas strepera), hallhani e roohani (Anser anser), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), sõtkas (Bucephala clangula), aul (Clangula hyemalis), kühmnokk-luik (Cygnus olor), tutkas (Philomachus pugnax), jõgitiir (Sterna hirundo), punajalg-tilder (Tringa totanus);

55) Suursoo-Leidissoo linnuala Harju ja Lääne maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 22 503 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: kaljukotkas (Aquila chrysaetos), must-toonekurg (Ciconia nigra), soo-loorkull (Circus pygargus), väikepistrik (Falco columbarius), sookurg (Grus grus), karvasjalg-viu e taliviu (Lagopus lagopus), punaselg-õgija (Lanius collurio), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), teder (Tetrao tetrix tetrix);

56) Taarikõnnu-Kaisma linnuala Pärnu ja Rapla maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 7333 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: kaljukotkas (Aquila chrysaetos), laanepüü (Bonasa bonasia), öösorr (Caprimulgus europaeus), must-toonekurg (Ciconia nigra), välja-loorkull (Circus cyaneus), laululuik (Cygnus cygnus), teder (Tetrao tetrix tetrix), metsis e mõtus (Tetrao urogallus);

57) Tagamõisa poolsaare linnuala Saare maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 11 060 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: alk (Alca torda), piilpart (Anas crecca), sinikael-part (Anas platyrhynchos), hallhani e roohani (Anser anser), nõmmekiur (Anthus campestris), sõtkas (Bucephala clangula), merirüdi e meririsla (Calidris maritima), krüüsel (Cepphus grylle), liivatüll (Charadrius hiaticula), roo-loorkull (Circus aeruginosus), aul (Clangula hyemalis), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), kühmnokk-luik (Cygnus olor), sookurg (Grus grus), merikotkas (Haliaeetus albicilla), väikekoskel (Mergus albellus), rohukoskel (Mergus serrator), hallpõsk-pütt (Podiceps grisegena), kirjuhahk (Polysticta stelleri), hahk (Somateria mollissima);

58) Toolse linnuala Lääne-Viru maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 288 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: soopart e pahlsaba-part (Anas acuta), rääkspart (Anas strepera), suur-laukhani (Anser albifrons), hallhani e roohani (Anser anser), rabahani (Anser fabalis), kühmnokk-luik (Cygnus olor);

59) Tudusoo linnuala Lääne-Viru maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 4673 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: karvasjalg-kakk (Aegolius funereus), kaljukotkas (Aquila chrysaetos), must-toonekurg (Ciconia nigra), väike-kärbsenäpp (Ficedula parva), kalakotkas (Pandion haliaeetus), metsis e mõtus (Tetrao urogallus);

60) Tuhu-Kesu linnuala Lääne, Pärnu ja Rapla maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 19 220 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: sinikael-part (Anas platyrhynchos), kaljukotkas (Aquila chrysaetos), niidurüdi e niidurisla (Calidris alpina schinzii), soo-loorkull (Circus pygargus), merikotkas (Haliaeetus albicilla), karvasjalg-viu e taliviu (Lagopus lagopus), punaselg-õgija (Lanius collurio), hallõgija (Lanius excubitor), mustsaba-vigle (Limosa limosa), suurkoovitaja (Numenius arquata), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), tutkas (Philomachus pugnax), rüüt (Pluvialis apricaria), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria), teder (Tetrao tetrix tetrix), mudatilder (Tringa glareola), punajalg-tilder (Tringa totanus), kiivitaja (Vanellus vanellus);

61) Vaindloo linnuala Lääne-Viru maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 75 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: kivirullija (Arenaria interpres), sooräts (Asio flammeus), krüüsel (Cepphus grylle), tõmmukajakas (Larus fuscus), jõgitiir (Sterna hirundo), randtiir (Sterna paradisaea);

62) Vanamõisa lahe linnuala Hiiu maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 1507 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: piilpart (Anas crecca), hallhani e roohani (Anser anser), kivirullija (Arenaria interpres), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), liivatüll (Charadrius hiaticula), merikotkas (Haliaeetus albicilla), punajalg-tilder (Tringa totanus);

63) Vilsandi linnuala Saare maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 18 230 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: piilpart (Anas crecca), sinikael-part (Anas platyrhynchos), hallhani e roohani (Anser anser), merivart (Aythya marila), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), sõtkas (Bucephala clangula), liivatüll (Charadrius hiaticula), kühmnokk-luik (Cygnus olor), sookurg (Grus grus), jääkoskel (Mergus merganser), rohukoskel (Mergus serrator), kirjuhahk (Polysticta stelleri), hahk (Somateria mollissima);

64) Vooremaa linnuala Jõgeva ja Tartu maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 3733 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus), sinikael-part (Anas platyrhynchos), suur-laukhani (Anser albifrons), rabahani (Anser fabalis), punapea-vart (Aythya ferina), tuttvart (Aythya fuligula), hüüp (Botaurus stellaris), mustviires (Chlidonias niger), roo-loorkull (Circus aeruginosus), lauk (Fulica atra), naerukajakas (Larus ridibundus), tuttpütt (Podiceps cristatus), hallpõsk-pütt (Podiceps grisegena);

65) Võrtsjärve linnuala Valga, Tartu ja Viljandi maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 29 410 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus), soopart e pahlsaba-part (Anas acuta), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), rägapart (Anas querquedula), suur-laukhani (Anser albifrons), rabahani (Anser fabalis), punapea-vart (Aythya ferina), tuttvart (Aythya fuligula), hüüp (Botaurus stellaris), sõtkas (Bucephala clangula), mustviires (Chlidonias niger), must-toonekurg (Ciconia nigra), roo-loorkull (Circus aeruginosus), rukkirääk (Crex crex), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), lauk (Fulica atra), merikotkas (Haliaeetus albicilla), tõmmukajakas (Larus fuscus), naerukajakas (Larus ridibundus), sinirind (Luscinia svecica), väikekoskel (Mergus albellus), jääkoskel (Mergus merganser), kalakotkas (Pandion haliaeetus), tutkas (Philomachus pugnax), tuttpütt (Podiceps cristatus), väikehuik (Porzana parva), täpikhuik (Porzana porzana), jõgitiir (Sterna hirundo), mudatilder (Tringa glareola), kiivitaja (Vanellus vanellus);

66) Väinamere linnuala Saare, Hiiu, Lääne ja Pärnu maakonnas linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pindala 252 100 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: soopart e pahlsaba-part (Anas acuta), luitsnokk-part (Anas clypeata), piilpart (Anas crecca), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), rägapart (Anas querquedula), rääkspart (Anas strepera), suur-laukhani (Anser albifrons), hallhani e roohani (Anser anser), väike-laukhani (Anser erythropus), rabahani (Anser fabalis), hallhaigur (Ardea cinerea), kivirullija (Arenaria interpres), sooräts (Asio flammeus), punapea-vart (Aythya ferina), tuttvart (Aythya fuligula), merivart (Aythya marila), hüüp (Botaurus stellaris), mustlagle (Branta bernicla), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), kassikakk (Bubo bubo), sõtkas (Bucephala clangula), niidurüdi e niidurisla (Calidris alpina schinzii), suurrüdi e suurrisla (Calidris canutus), väiketüll (Charadrius dubius), liivatüll (Charadrius hiaticula), mustviires (Chlidonias niger), valge-toonekurg (Ciconia ciconia), roo-loorkull (Circus aeruginosus), välja-loorkull (Circus cyaneus), aul (Clangula hyemalis), rukkirääk (Crex crex), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), kühmnokk-luik (Cygnus olor), valgeselg-kirjurähn (Dendrocopos leucotos), põldtsiitsitaja (Emberiza hortulana), lauk (Fulica atra), rohunepp (Gallinago media), värbkakk (Glaucidium passerinum), sookurg (Grus grus), merikotkas (Haliaeetus albicilla), punaselg-õgija (Lanius collurio), kalakajakas (Larus canus), tõmmukajakas (Larus fuscus), naerukajakas (Larus ridibundus), plütt (Limicola falcinellus), vöötsaba-vigle (Limosa lapponica), mustsaba-vigle (Limosa limosa), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), mustvaeras (Melanitta nigra), väikekoskel (Mergus albellus), jääkoskel (Mergus merganser), rohukoskel (Mergus serrator), suurkoovitaja (Numenius arquata), kormoran e karbas (Phalacrocorax carbo), tutkas (Philomachus pugnax), hallpea-rähn e hallrähn (Picus canus), plüü (Pluvialis squatarola), tuttpütt (Podiceps cristatus), väikehuik (Porzana parva), täpikhuik (Porzana porzana), naaskelnokk (Recurvirostra avosetta), hahk (Somateria mollissima), väiketiir (Sterna albifrons), räusktiir e räusk (Sterna caspia), jõgitiir (Sterna hirundo), randtiir (Sterna paradisaea), tutt-tiir (Sterna sandvicensis), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria), teder (Tetrao tetrix tetrix), tumetilder (Tringa erythropus), mudatilder (Tringa glareola), heletilder (Tringa nebularia), punajalg-tilder (Tringa totanus), kiivitaja (Vanellus vanellus).

2. Loodusalade nimekiri

1) Abruka loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 697 ha. Kaitstavad elupaigatüübid (sulgudes on siin ja edaspidi kaitstava elupaigatüübi koodinumber vastavalt loodusdirektiivi I lisale): rannaniidud (1630), lood (alvarid) (6280), puisniidud (6530), vanad laialehised metsad (9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080);

2) Aegviidu loodusala Harju maakonnas loodusdirektiivi II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 1 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: soohiilakas (Liparis loeselii), kollane kivirik (Saxifraga hirculus);

3) Age oru loodusala Tartu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 24 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liivakivipaljandid (8220), rohunditerikkad kuusikud (9050);

4) Agusalu loodusala Ida-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 10 707 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0), lammi-lodumetsad (91E0), laialehised lammimetsad (91F0);

5) Aheru loodusala Valga maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 242 ha. Kaitstav elupaigatüüp: vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130);

6) Ahja loodusala Põlva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 1121 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), allikad ja allikasood (7160), liivakivipaljandid (8220), vanad loodusmetsad (9010). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio); paksukojalise jõekarp (Unio crassus);

7) Aidu loodusala Jõgeva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 310 ha. Kaitstav elupaigatüüp: vanad loodusmetsad (9010). Liik, kelle elupaika kaitstakse: kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

8) Akste loodusala Põlva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 5 ha. Kaitstav elupaigatüüp: huumustoitelised järved ja järvikud (3160);

9) Alam-Pedja loodusala Jõgeva, Tartu ja Viljandi maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 31 910 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), kuivad nõmmed (4030), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), lamminiidud (6450), puisniidud (6530), rabad (7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0), lammi-lodumetsad (91E0), laialehised lammimetsad (91F0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: saarmas (Lutra lutra), tiigilendlane (Myotis dasycneme); harilik tõugjas (Aspius aspius), harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis); suur-kuldtiib (Lycaena dispar), paksukojalise jõekarp (Unio crassus); kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), soohiilakas (Liparis loeselii), kollane kivirik (Saxifraga hirculus);

10) Alatskivi loodusala Tartu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 322 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: looduslikult rohketoitelised järved (3150), allikad ja allikasood (7160), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: tiigilendlane (Myotis dasycneme); harilik hink (Cobitis taenia), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis);

11) Alema loodusala Harju ja Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 69 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210), vanad loodusmetsad (9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), soohiilakas (Liparis loeselii), eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

12) Allika loodusala Valga maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 74 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liigirikkad madalsood (7230), vanad laialehised metsad (9020). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: läikiv kuldsirbik (Drepanocladus vernicosus), kollane kivirik (Saxifraga hirculus);

13) Allikukivi loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 16 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: koopad (8310), vanad loodusmetsad (9010);

14) Allirahu loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 680 ha. Kaitstav elupaigatüüp: karid (1170). Liik, kelle elupaika kaitstakse: hallhüljes (Halichoerus grypus);

15) Angasilla loodusala Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 304 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (6530), liigirikkad madalsood (7230), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

16) Anija loodusala Harju maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 71 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: siirde- ja õõtsiksood (7140), vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), soohiilakas (Liparis loeselii), eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

17) Anne loodusala Tartu maakonnas loodusdirektiivi II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 6 ha. Liik, kelle elupaika kaitstakse: harilik kobarpea (Ligularia sibirica);

18) Ardu loodusala Harju maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 50 ha. Kaitstav elupaigatüüp: vanad loodusmetsad (9010);

19) Armioja ja laiside loodusala Hiiu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 1740 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rannikulõukad (1150), laiad madalad lahed (1160), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (1630), jõed ja ojad (3260), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), lood (alvarid) (6280), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), nõrglubja-allikad (7220), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010); Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: naarits (Mustela lutreola); kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

20) Aseri loodusala Ida-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 610 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), rabad (7110), vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad) (9180), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

21) Asva loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 60 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), lood (alvarid) (6280), sinihelmikakooslused (6410), puisniidud (6530), liigirikkad madalsood (7230), vanad laialehised metsad (9020), puiskarjamaad (9070);

22) Atsalama loodusala Ida-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 9 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), puiskarjamaad (9070);

23) Avaste loodusala Lääne, Pärnu ja Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 8569 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: puisniidud (6530), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liik, kelle elupaika kaitstakse: kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

24) Avijõe loodusala Lääne-Viru ja Ida-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pikkus 28 km. Kaitstav elupaigatüüp: jõed ja ojad (3260). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik võldas (Cottus gobio); rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia);

25) Ebavere loodusala Lääne-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 38 ha. Kaitstav elupaigatüüp: rohunditerikkad kuusikud (9050). Liik, kelle elupaika kaitstakse: karvane maarjalepp (Agrimonia pilosa);

26) Ehmja-Turvalepa loodusala Lääne maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 2276 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), kuivad nõmmed (4030), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (6530), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: saarmas (Lutra lutra); eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

27) Elva jõe loodusala Valga ja Tartu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pikkus 17 km. Kaitstav elupaigatüüp: jõed ja ojad (3260). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik hink (Cobitis taenia); paksukojalise jõekarp (Unio crassus);

28) Elva-Vitipalu loodusala Valga ja Tartu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 370 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), jõed ja ojad (3260), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik hink (Cobitis taenia); paksukojalise jõekarp (Unio crassus); palu-karukell (Pulsatilla patens), kollane kivirik (Saxifraga hirculus);

29) Emajõe-Suursoo loodusala Tartu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 22 870 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), vanad loodusmetsad (9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik tõugjas (Aspius aspius), harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis); laiujur (Dytiscus latissimus);

30) Endla loodusala Lääne-Viru, Järva ja Jõgeva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 8870 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (6530), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), allikad ja allikasood (7160), nõrglubja-allikad (7220), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: saarmas (Lutra lutra), tiigilendlane (Myotis dasycneme); harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis); suur-mosaiikliblikas (Euphydryas maturna), suur rabakiil (Leucorrhinia pectoralis); kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), läikiv kuldsirbik (Drepanocladus vernicosus), eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

31) Esna loodusala Järva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 218 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), allikad ja allikasood (7160), liigirikkad madalsood (7230), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

32) Haanja loodusala Võru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 16 903 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liiva-alade vähetoitelised järved (3110), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), looduslikult rohketoitelised järved (3150), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), kuivad nõmmed (4030), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (6530), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nõrglubja-allikad (7220), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad) (9060), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0), lammi-lodumetsad (91E0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harivesilik (Triturus cristatus); harilik hink (Cobitis taenia), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis); rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia), paksukojalise jõekarp (Unio crassus); karvane maarjalepp (Agrimonia pilosa), kollane kivirik (Saxifraga hirculus);

33) Haavakannu loodusala Lääne-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 815 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), puisniidud (6530), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050). Liik, kelle elupaika kaitstakse: kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

34) Haavasoo loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 276 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: allikad ja allikasood (7160), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080). Liik, kelle elupaika kaitstakse: saaremaa robirohi (Rhinanthus oesiliensis);

35) Hageri-Sutlema loodusala Harju ja Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 84 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), lamminiidud (6450), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad) (9060). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: saarmas (Lutra lutra); paksukojalise jõekarp (Unio crassus);

36) Hauka loodusala Põlva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 13 ha. Kaitstav elupaigatüüp: liigirikkad madalsood (7230). Liik, kelle elupaika kaitstakse: harivesilik (Triturus cristatus);

37) Heimtali loodusala Viljandi maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 125 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: lamminiidud (6450), rohunditerikkad kuusikud (9050), rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad) (9180). Liik, kelle elupaika kaitstakse: tiigilendlane (Myotis dasycneme);

38) Hiiu madala loodusala Hiiu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 4484 ha. Kaitstav elupaigatüüp: karid (1170);

39) Hilba jõe loodusala Põlva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pikkus 10 km. Kaitstav elupaigatüüp: jõed ja ojad (3260). Liik, kelle elupaika kaitstakse: harilik võldas (Cottus gobio);

40) Hindu loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 23 ha. Kaitstav elupaigatüüp: puisniidud (6530);

41) Hino loodusala Võru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 731 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liiva-alade vähetoitelised järved (3110), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), vanad loodusmetsad (9010), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

42) Hintsiko loodusala Võru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 29 ha. Kaitstav elupaigatüüp: vanad loodusmetsad (9010);

43) Ihamaru loodusala Põlva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 256 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), vanad loodusmetsad (9010). Liik, kelle elupaika kaitstakse: harilik võldas (Cottus gobio);

44) Iide-Mõisaküla soo loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 119 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), sinihelmikakooslused (6410), allikad ja allikasood (7160), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: väike pisitigu (Vertigo genesii); soohiilakas (Liparis loeselii);

45) Iidva raba loodusala Järva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 620 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rabad (7110), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

46) Ilmandu loodusala Lääne-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 168 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liigirikkad madalsood (7230), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080);

47) Ilusa oja loodusala Valga ja Tartu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pikkus 3 km. Kaitstav elupaigatüüp: jõed ja ojad (3260);

48) Jalase loodusala Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 2724 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: huumustoitelised järved ja järvikud (3160), lood (alvarid) (6280), sinihelmikakooslused (6410), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (6530), rabad (7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), plaatlood (8240), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), soohiilakas (Liparis loeselii), palu-karukell (Pulsatilla patens), eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica), püst-linalehik (Thesium ebracteatum);

49) Jalgsema loodusala Järva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 41 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: karstijärved ja -järvikud (3180), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puiskarjamaad (9070);

50) Jausa loodusala Hiiu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 26 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), puiskarjamaad (9070);

51) Jägala jõgi loodusala Harju maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pikkus 5 km. Kaitstav elupaigatüüp: jõed ja ojad (3260). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik võldas (Cottus gobio), jõesilm (Lampetra fluviatilis), lõhe (Salmo salar);

52) Jäola loodusala Lääne-Viru maakonnas loodusdirektiivi II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 37 ha. Liik, kelle elupaika kaitstakse: eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

53) Järise loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 1081 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), puisniidud (6530), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

54) Järta loodusala Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 58 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), lood (alvarid) (6280), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (6530). Liik, kelle elupaika kaitstakse: püst-linalehik (Thesium ebracteatum);

55) Järve loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 110 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: eelluited (2110), hallid luited (kinnistunud rannikuluited) (2130), metsastunud luited (2180), lood (alvarid) (6280). Liik, kelle elupaika kaitstakse: nõmmnelk (Dianthus arenarius ssp. arenarius);

56) Järveoja loodusala Lääne-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pikkus 1 km. Kaitstav elupaigatüüp: jõed ja ojad (3260);

57) Järveotsa loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 23 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

58) Järvevälja loodusala Ida-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 316 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: metsastunud luited (2180), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

59) Järvselja loodusala Tartu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 184 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liik, kelle elupaika kaitstakse: laialehine nestik (Cinna latifolia);

60) Kaarma loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 71 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), sinihelmikakooslused (6410), puisniidud (6530), puiskarjamaad (9070);

61) Kaarmise loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 243 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liivikud (2330), looduslikult rohketoitelised järved (3150), puisniidud (6530), (7130), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080);

62) Kaasiku loodusala Jõgeva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 3 ha. Kaitstav elupaigatüüp: puisniidud (6530);

63) Kaasjärve loodusala Võru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 3 ha. Kaitstav elupaigatüüp: looduslikult rohketoitelised järved (3150);

64) Kabli loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 24 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liivased ja mudased pagurannad (1140), rannaniidud (1630), valged luited (liikuvad rannikuluited) (2120), hallid luited (kinnistunud rannikuluited) (2130), metsastunud luited (2180), luidetevahelised niisked nõod (2190), jõed ja ojad (3260), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), vanad loodusmetsad (9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: saarmas (Lutra lutra), tiigilendlane (Myotis dasycneme); jõesilm (Lampetra fluviatilis), lõhe (Salmo salar); emaputk (Angelica palustris), nõmmnelk (Dianthus arenarius ssp. arenarius);

65) Kada loodusala Valga maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 7 ha. Kaitstav elupaigatüüp: looduslikult rohketoitelised järved (3150);

66) Kahtla-Kübassaare loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 13 160 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: veealused liivamadalad (1110), liivased ja mudased pagurannad (1140), rannikulõukad (1150), laiad madalad lahed (1160), esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (1630), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), lood (alvarid) (6280), sinihelmikakooslused (6410), puisniidud (6530), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), (9030), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080);

67) Kahvena loodusala Viljandi ja Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 505 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), vanad loodusmetsad (9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

68) Kaisma loodusala Pärnu ja Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 3002 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik vingerjas (Misgurnus fossilis); kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

69) Kalita loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 147 ha. Kaitstav elupaigatüüp: vanad loodusmetsad (9010);

70) Kallaste loodusala Tartu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 1 ha. Kaitstav elupaigatüüp: liivakivipaljandid (8220);

71) Kalme loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 886 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), vanad loodusmetsad (9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: saarmas (Lutra lutra); jõesilm (Lampetra fluviatilis); paksukojalise jõekarp (Unio crassus);

72) Kanaküla loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 45 ha. Kaitstav elupaigatüüp: vanad loodusmetsad (9010). Liik, kelle elupaika kaitstakse: väike-punalamesklane (Cucujus cinnaberinus);

73) Kanepi järvede loodusala Põlva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 109 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liiva-alade vähetoitelised järved (3110), looduslikult rohketoitelised järved (3150), huumustoitelised järved ja järvikud (3160). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik hink (Cobitis taenia), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis);

74) Karala-Pilguse loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 1739 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rannikulõukad (1150), esmased rannavallid (1210), merele avatud pankrannad (1230), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (1630), püsitaimestuga liivarannad (1640), valged luited (liikuvad rannikuluited) (2120), hallid luited (kinnistunud rannikuluited) (2130), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), lood (alvarid) (6280), sinihelmikakooslused (6410), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210), liigirikkad madalsood (7230), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080). Liik, kelle elupaika kaitstakse: kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

75) Karida loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 30 ha. Kaitstav elupaigatüüp: lood (alvarid) (6280). Liik, kelle elupaika kaitstakse: jäik keerdsammal (Tortella rigens);

76) Karinõmme loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 481 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kadastikud (5130), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080);

77) Karisilla oja loodusala Põlva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pikkus 3 km. Kaitstav elupaigatüüp: jõed ja ojad (3260). Liik, kelle elupaika kaitstakse: harilik vingerjas (Misgurnus fossilis);

78) Kariste loodusala Viljandi maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 65 ha. Kaitstav elupaigatüüp: looduslikult rohketoitelised järved (3150);

79) Karitsu loodusala Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 43 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puiskarjamaad (9070);

80) Karsna loodusala Võru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 16 ha. Kaitstav elupaigatüüp: liiva-alade vähetoitelised järved (3110);

81) Karste loodusala Põlva maakonnas loodusdirektiivi II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 4 ha. Liik, kelle elupaika kaitstakse: harivesilik (Triturus cristatus);

82) Karujärve loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 380 ha. Kaitstav elupaigatüüp: vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: tiigilendlane (Myotis dasycneme); harilik võldas (Cottus gobio);

83) Karula loodusala Valga ja Võru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 12 160 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liiva-alade vähetoitelised järved (3110), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), looduslikult rohketoitelised järved (3150), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (6530), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad) (9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: saarmas (Lutra lutra), tiigilendlane (Myotis dasycneme); harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis); suur-kuldtiib (Lycaena dispar); karvane maarjalepp (Agrimonia pilosa), kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), soohiilakas (Liparis loeselii), palu-karukell (Pulsatilla patens);

84) Karula-Pikkjärve loodusala Valga maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 38 ha. Kaitstav elupaigatüüp: looduslikult rohketoitelised järved (3150);

85) Karuse-Linnuse loodusala Lääne maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 423 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kuivad nõmmed (4030), kadastikud (5130), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (6530), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad) (9060), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad) (9180), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: emaputk (Angelica palustris), roheline kaksikhammas (Dicranum viride);

86) Kasti lahe loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 3895 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: veealused liivamadalad (1110), laiad madalad lahed (1160), rannaniidud (1630), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), lood (alvarid) (6280), sinihelmikakooslused (6410), puisniidud (6530), vanad loodusmetsad (9010), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080);

87) Kastna loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 22 ha. Kaitstav elupaigatüüp: rannaniidud (1630). Liik, kelle elupaika kaitstakse: emaputk (Angelica palustris);

88) Kastna-Rapla loodusala Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 861 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

89) Kaugatoma-Lõo loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 5241 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liivased ja mudased pagurannad (1140), laiad madalad lahed (1160), karid (1170), püsitaimestuga kivirannad (1220), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (1630), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), lood (alvarid) (6280), liigirikkad madalsood (7230), lubjakivipaljandid (8210), vanad loodusmetsad (9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080). Liik, kelle elupaika kaitstakse: madal unilook (Sisymbrium supinum);

90) Kauksi loodusala Ida-Viru maakonnas loodusdirektiivi II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 9 ha. Liik, kelle elupaika kaitstakse: ebasüsik (Boros schneideri);

91) Kaunispe loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 126 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rannikulõukad (1150), rannaniidud (1630), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), lood (alvarid) (6280), sinihelmikakooslused (6410), puisniidud (6530), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210);

92) Keeri-Karijärve loodusala Tartu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 1559 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), looduslikult rohketoitelised järved (3150), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), puisniidud (6530), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), lammi-lodumetsad (91E0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik tõugjas (Aspius aspius), harilik hink (Cobitis taenia), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis); palu-karukell (Pulsatilla patens);

93) Kerju loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 78 ha. Kaitstav elupaigatüüp: väikesaared ning laiud (1620). Liik, kelle elupaika kaitstakse: hallhüljes (Halichoerus grypus);

94) Kesknõmme loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 255 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad) (9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080);

95) Kihnu loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 9120 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: veealused liivamadalad (1110), rannikulõukad (1150), karid (1170), esmased rannavallid (1210), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (1630), püsitaimestuga liivarannad (1640), valged luited (liikuvad rannikuluited) (2120), hallid luited (kinnistunud rannikuluited) (2130), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), lood (alvarid) (6280), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), puisniidud (6530), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: hallhüljes (Halichoerus grypus), läänemere viiger (Phoca hispida bottnica); emaputk (Angelica palustris), soohiilakas (Liparis loeselii);

96) Kiigumõisa loodusala Järva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 169 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: lamminiidud (6450), allikad ja allikasood (7160), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

97) Kiivite loodusala Valga maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 12 ha. Kaitstav elupaigatüüp: vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140);

98) Kikepera loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 621 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vanad loodusmetsad (9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

99) Kingli loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 532 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kadastikud (5130), lood (alvarid) (6280), puisniidud (6530), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210), liigirikkad madalsood (7230), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad) (9060);

100) Kirikumäe loodusala Võru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 367 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liiva-alade vähetoitelised järved (3110), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), liigirikkad madalsood (7230), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

101) Kirmsi loodusala Põlva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 215 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rabad (7110), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

102) Kiruvere loodusala Harju maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 21 ha. Kaitstav elupaigatüüp: looduslikult rohketoitelised järved (3150);

103) Kisejärve loodusala Võru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 671 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liiva-alade vähetoitelised järved (3110), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

104) Kiviaru loodusala Viljandi maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 16 ha. Kaitstav elupaigatüüp: vanad loodusmetsad (9010);

105) Kivijärve loodusala Põlva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 6 ha. Kaitstav elupaigatüüp: huumustoitelised järved ja järvikud (3160);

106) Kivikupitsa loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 135 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad) (9060);

107) Kiviloo loodusala Harju maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 25 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liigirikkad madalsood (7230), rohunditerikkad kuusikud (9050). Liik, kelle elupaika kaitstakse: eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

108) Kivinõmme järvede loodusala Ida-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 8 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liiva-alade vähetoitelised järved (3110), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140);

109) Kohatu loodusala Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 1123 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (6530), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: saarmas (Lutra lutra), harilik lendorav (Pteromys volans); harilik võldas (Cottus gobio); paksukojalise jõekarp (Unio crassus); kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

110) Koigi loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 2353 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), kadastikud (5130), puisniidud (6530), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

111) Koikküla loodusala Valga maakonnas loodusdirektiivi II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 5 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: ebasüsik (Boros schneideri), eremiitpõrnikas (Osmoderma eremita);

112) Koiva-Mustjõe luha loodusala Valga ja Võru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 2591 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), kuivad nõmmed (4030), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), puisniidud (6530), vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0), laialehised lammimetsad (91F0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik tõugjas (Aspius aspius), harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), jõesilm (Lampetra fluviatilis), lõhe (Salmo salar); ebasüsik (Boros schneideri), tõmmuujur (Graphoderus bilineatus), suur rabakiil (Leucorrhinia pectoralis), eremiitpõrnikas (Osmoderma eremita), paksukojalise jõekarp (Unio crassus);

113) Kolga loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 257 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: metsastunud luited (2180), jõed ja ojad (3260), vanad loodusmetsad (9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), laialehised lammimetsad (91F0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik hink (Cobitis taenia), jõesilm (Lampetra fluviatilis);

114) Kolga lahe loodusala Harju maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 1923 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rannikulõukad (1150), esmased rannavallid (1210), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (1630), valged luited (liikuvad rannikuluited) (2120), rusked luited kukemarjaga (2140), metsastunud luited (2180), kadastikud (5130), liigirikkad madalsood (7230). Liik, kelle elupaika kaitstakse: hallhüljes (Halichoerus grypus);

115) Konguta loodusala Tartu maakonnas loodusdirektiivi II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 32 ha. Liik, kelle elupaika kaitstakse: kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

116) Konuvere loodusala Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 332 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (6530), vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: saarmas (Lutra lutra); harilik võldas (Cottus gobio); paksukojalise jõekarp (Unio crassus);

117) Kooljamägede loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 8 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: metsastunud luited (2180), vanad loodusmetsad (9010);

118) Koonga tammiku loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 28 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), puisniidud (6530), vanad laialehised metsad (9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080);

119) Kooraste Kõverjärve loodusala Põlva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 12 ha. Kaitstav elupaigatüüp: looduslikult rohketoitelised järved (3150);

120) Koorküla loodusala Valga maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 302 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liiva-alade vähetoitelised järved (3110), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (7110), vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050);

121) Koorunõmme loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 1562 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), rannaniidud (1630), metsastunud luited (2180), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), lood (alvarid) (6280), puisniidud (6530), allikad ja allikasood (7160), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad) (9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080);

122) Kosemäe loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 47 ha. Kaitstav elupaigatüüp: vanad loodusmetsad (9010);

123) Kostivere loodusala Harju maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 96 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: karstijärved ja -järvikud (3180), jõed ja ojad (3260), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), lood (alvarid) (6280), nõrglubja-allikad (7220), plaatlood (8240);

124) Kotlandi loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 57 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), sinihelmikakooslused (6410), vanad laialehised metsad (9020), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080);

125) Krassgrundi loodusala Harju maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 79 ha. Kaitstav elupaigatüüp: väikesaared ning laiud (1620). Liik, kelle elupaika kaitstakse: hallhüljes (Halichoerus grypus);

126) Kubja loodusala Võru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 18 ha. Kaitstav elupaigatüüp: looduslikult rohketoitelised järved (3150). Liik, kelle elupaika kaitstakse: tiigilendlane (Myotis dasycneme);

127) Kudjape loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 13 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: puisniidud (6530), vanad laialehised metsad (9020);

128) Kuiaru loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 222 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050);

129) Kuivajõe loodusala Harju maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pikkus 1 km. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), nõrglubja-allikad (7220). Liik, kelle elupaika kaitstakse: harilik võldas (Cottus gobio);

130) Kuke ja Kiili loodusala Lääne maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 894 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kadastikud (5130), lood (alvarid) (6280), rabad (7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), vanad laialehised metsad (9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: teelehemosaiikliblikas (Euphydryas aurinia), vasakkeermene pisitigu (Vertigo angustior);

131) Kukka-Luhastu loodusala Hiiu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 259 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), lood (alvarid) (6280), puisniidud (6530), allikad ja allikasood (7160), nõrglubja-allikad (7220), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080). Liik, kelle elupaika kaitstakse: soohiilakas (Liparis loeselii);

132) Kullamäe loodusala Viljandi maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 5 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liivakivipaljandid (8220), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad) (9060);

133) Kurematsi loodusala Valga maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 7 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: allikad ja allikasood (7160), liigirikkad madalsood (7230), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080). Liik, kelle elupaika kaitstakse: läikiv kuldsirbik (Drepanocladus vernicosus);

134) Kuri-Hellamaa loodusala Hiiu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 58 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (6530), puiskarjamaad (9070);

135) Kurimetsa loodusala Viljandi maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 56 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080);

136) Kuritse loodusala Valga maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 11 ha. Kaitstav elupaigatüüp: vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140);

137) Kurtna järvede loodusala Ida-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 125 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liiva-alade vähetoitelised järved (3110), vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140);

138) Kuulmajärve loodusala Võru ja Põlva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 338 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: huumustoitelised järved ja järvikud (3160), siirde- ja õõtsiksood (7140), vanad loodusmetsad (9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

139) Kuusiku loodusala Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 121 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510);

140) Kõnnumaa loodusala Harju ja Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 10 915 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), lood (alvarid) (6280), puisniidud (6530), rabad (7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), koopad (8310), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad) (9060), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: suur-kuldtiib (Lycaena dispar); läikiv kuldsirbik (Drepanocladus vernicosus);

141) Kõo loodusala Jõgeva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 3 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), puisniidud (6530);

142) Kõpu loodusala Hiiu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 3503 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (1630), eelluited (2110), valged luited (liikuvad rannikuluited) (2120), hallid luited (kinnistunud rannikuluited) (2130), metsastunud luited (2180), kadastikud (5130), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), sinihelmikakooslused (6410), puisniidud (6530), allikad ja allikasood (7160), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: roheline hiidkupar (Buxbaumia viridis), soohiilakas (Liparis loeselii);

143) Kõrissoo loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 33 ha. Liik, kelle elupaika kaitstakse: eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

144) Kõrvemaa loodusala Järva ja Harju maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 20 378 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), kuivad nõmmed (4030), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), lamminiidud (6450), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), allikad ja allikasood (7160), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0), lammi-lodumetsad (91E0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), palu-karukell (Pulsatilla patens), eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica), kollane kivirik (Saxifraga hirculus);

145) Kämbla loodusala Harju maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 163 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: lamminiidud (6450), allikad ja allikasood (7160), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik lendorav (Pteromys volans); kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

146) Käntu-Kastja loodusala Lääne ja Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 3212 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (6530), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: saarmas (Lutra lutra); harilik võldas (Cottus gobio), jõesilm (Lampetra fluviatilis); paksukojalise jõekarp (Unio crassus);

147) Kärevere loodusala Tartu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 200 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), lamminiidud (6450). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis); laiujur (Dytiscus latissimus);

148) Kärnjärve loodusala Võru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 7 ha. Kaitstav elupaigatüüp: vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140);

149) Kääpa loodusala Jõgeva ja Tartu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 1689 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), lamminiidud (6450), vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080);

150) Küdema loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 21 ha. Kaitstav elupaigatüüp: kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210);

151) Küdema lahe loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 4503 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rannikulõukad (1150), laiad madalad lahed (1160), karid (1170), esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), merele avatud pankrannad (1230), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (1630), jõed ja ojad (3260), kadastikud (5130), lood (alvarid) (6280), sinihelmikakooslused (6410), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: jõesilm (Lampetra fluviatilis); könttanukas (Encalypta mutica), saaremaa robirohi (Rhinanthus oesiliensis);

152) Laasu loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 34 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), lood (alvarid) (6280), puiskarjamaad (9070);

153) Laguja oja loodusala Valga ja Tartu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pikkus 1 km. Kaitstav elupaigatüüp: jõed ja ojad (3260);

154) Lahemaa loodusala Lääne-Viru ja Harju maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 72 670 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: veealused liivamadalad (1110), liivased ja mudased pagurannad (1140), rannikulõukad (1150), laiad madalad lahed (1160), karid (1170), esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (1630), püsitaimestuga liivarannad (1640), eelluited (2110), valged luited (liikuvad rannikuluited) (2120), hallid luited (kinnistunud rannikuluited) (2130), rusked luited kukemarjaga (2140), metsastunud luited (2180), luidetevahelised niisked nõod (2190), kuivad liivanõmmed kanarbiku ja kukemarjaga (2320), looduslikult rohketoitelised järved (3150), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), kuivad nõmmed (4030), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), lood (alvarid) (6280), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (6530), rabad (7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), allikad ja allikasood (7160), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210), liigirikkad madalsood (7230), lubjakivipaljandid (8210), liivakivipaljandid (8220), koopad (8310), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad) (9180), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: saarmas (Lutra lutra), tiigilendlane (Myotis dasycneme); harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), jõesilm (Lampetra fluviatilis), lõhe (Salmo salar); suur-mosaiikliblikas (Euphydryas maturna), suur-kuldtiib (Lycaena dispar), harilik ebapärlikarp (Margaritifera margaritifera), rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia), paksukojalise jõekarp (Unio crassus); kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

155) Lahepera loodusala Tartu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 14 060 ha. Kaitstav elupaigatüüp: vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik tõugjas (Aspius aspius), harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis);

156) Laho loodusala Põlva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 2 ha. Kaitstav elupaigatüüp: huumustoitelised järved ja järvikud (3160);

157) Laidunina loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 87 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rannaniidud (1630), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), lood (alvarid) (6280), sinihelmikakooslused (6410), liigirikkad madalsood (7230), puiskarjamaad (9070);

158) Laiksaare loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 355 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080);

159) Lambahanna loodusala Valga maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 4 ha. Kaitstav elupaigatüüp: vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130);

160) Lannasmaa loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 20 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: lood (alvarid) (6280), puiskarjamaad (9070);

161) Lao loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 15 ha. Kaitstav elupaigatüüp: rannaniidud (1630). Liik, kelle elupaika kaitstakse: emaputk (Angelica palustris);

162) Lasa loodusala Valga maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 8 ha. Kaitstav elupaigatüüp: huumustoitelised järved ja järvikud (3160);

163) Lasila loodusala Lääne-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 237 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), puisniidud (6530), vanad laialehised metsad (9020). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harivesilik (Triturus cristatus); kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

164) Lasva tammiku loodusala Võru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 18 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: puisniidud (6530), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050);

165) Laukesoo loodusala Harju maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 2574 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rabad (7110), vanad loodusmetsad (9010), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

166) Laulasmaa loodusala Harju maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 87 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: püsitaimestuga liivarannad (1640), metsastunud luited (2180), lubjakivipaljandid (8210). Liik, kelle elupaika kaitstakse: vasakkeermene pisitigu (Vertigo angustior);

167) Lause-Laikula loodusala Lääne maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 1128 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), puisniidud (6530), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: saarmas (Lutra lutra); kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

168) Lavassaare loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 9851 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: huumustoitelised järved ja järvikud (3160), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), puisniidud (6530), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), vanad laialehised metsad (9020), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

169) Lavatsi järve loodusala Tartu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 5 ha. Kaitstav elupaigatüüp: vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130);

170) Leigri loodusala Hiiu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 452 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rabad (7110), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

171) Lemmejõe loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pikkus 14 km. Kaitstav elupaigatüüp: jõed ja ojad (3260). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: saarmas (Lutra lutra); jõesilm (Lampetra fluviatilis); paksukojalise jõekarp (Unio crassus);

172) Lepakose loodusala Viljandi maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 11 ha. Kaitstav elupaigatüüp: lamminiidud (6450);

173) Leppoja loodusala Viljandi maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 381 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rabad (7110), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080). Liik, kelle elupaika kaitstakse: kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

174) Lihula loodusala Lääne ja Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 6730 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

175) Liigalaskma-Orinõmme loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 346 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: lood (alvarid) (6280), puisniidud (6530), vanad laialehised metsad (9020), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080);

176) Liiva-Putla loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 102 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210), vanad loodusmetsad (9010), puiskarjamaad (9070);

177) Linaleo loodusala Valga maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 1 ha. Kaitstav elupaigatüüp: looduslikult rohketoitelised järved (3150);

178) Lindi loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 1698 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rabad (7110), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liik, kelle elupaika kaitstakse: kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

179) Lindmetsa loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 76 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rannaniidud (1630), metsastunud luited (2180), kadastikud (5130), puisniidud (6530), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050);

180) Linnumängu loodusala Pärnu ja Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 2040 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), rabad (7110), vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad) (9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

181) Linnuraba loodusala Harju ja Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 3490 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), lood (alvarid) (6280), sinihelmikakooslused (6410), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (6530), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: saarmas (Lutra lutra); kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica), püst-linalehik (Thesium ebracteatum);

182) Lopa loodusala Viljandi maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 57 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liivakivipaljandid (8220), koopad (8310);

183) Lubjaahju loodusala Valga maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 1 ha. Kaitstav elupaigatüüp: looduslikult rohketoitelised järved (3150);

184) Luhasoo loodusala Võru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 797 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: huumustoitelised järved ja järvikud (3160), lamminiidud (6450), rabad (7110), vanad loodusmetsad (9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja raba metsad (91D0);

185) Luidja loodusala Hiiu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 55 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: valged luited (liikuvad rannikuluited) (2120), hallid luited (kinnistunud rannikuluited) (2130), metsastunud luited (2180), jõed ja ojad (3260);

186) Luigemetsa loodusala Tartu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 419 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: siirde- ja õõtsiksood (7140), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

187) Luiste loodusala Lääne ja Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 1025 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad) (9060), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

188) Luitemaa loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 10 400 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: veealused liivamadalad (1110), liivased ja mudased pagurannad (1140), rannikulõukad (1150), laiad madalad lahed (1160), püsitaimestuga kivirannad (1220), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (1630), hallid luited (kinnistunud rannikuluited) (2130), metsastunud luited (2180), luidetevahelised niisked nõod (2190), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), puisniidud (6530), rabad (7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), allikad ja allikasood (7160), liivakivipaljandid (8220), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad) (9180), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: hallhüljes (Halichoerus grypus), saarmas (Lutra lutra), tiigilendlane (Myotis dasycneme); harilik hink (Cobitis taenia), jõesilm (Lampetra fluviatilis), lõhe (Salmo salar); paksukojalise jõekarp (Unio crassus); emaputk (Angelica palustris), kollane kivirik (Saxifraga hirculus);

189) Luusika loodusala Lääne-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 440 ha. Kaitstav elupaigatüüp: vanad loodusmetsad (9010);

190) Lõõdla loodusala Võru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 105 ha. Kaitstav elupaigatüüp: looduslikult rohketoitelised järved (3150). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik hink (Cobitis taenia), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis);

191) Lümandu loodusala Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 23 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: puisniidud (6530), allikad ja allikasood (7160), nõrglubja-allikad (7220), vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

192) Lüsingu loodusala Järva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 71 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), allikad ja allikasood (7160), vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), puiskarjamaad (9070);

193) Lüübnitsa loodusala Põlva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 1553 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130), looduslikult rohketoitelised järved (3150), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), lamminiidud (6450), liigirikkad madalsood (7230), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080). Liik, kelle elupaika kaitstakse: läikiv kuldsirbik (Drepanocladus vernicosus);

194) Maapaju loodusala Harju maa konnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 448 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rabad (7110), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

195) Madissaare loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 110 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: puisniidud (6530), vanad laialehised metsad (9020);

196) Mahtra loodusala Harju ja Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 7893 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (6530), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad) (9060), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0), lammi-lodumetsad (91E0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik võldas (Cottus gobio); kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), soohiilakas (Liparis loeselii), eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica), madal unilook (Sisymbrium supinum);

197) Mahu-Rannametsa loodusala Lääne-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 409 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), lammi-lodumetsad (91E0). Liik, kelle elupaika kaitstakse: jõesilm (Lampetra fluviatilis);

198) Maidla-Iganõmme loodusala Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 332 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), puisniidud (6530), liigirikkad madalsood (7230), lubjakivipaljandid (8210), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad) (9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica), püst-linalehik (Thesium ebracteatum);

199) Majori järve loodusala Võru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 17 ha. Kaitstav elupaigatüüp: looduslikult rohketoitelised järved (3150);

200) Manilaiu-Hanilaiu loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 204 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (1630), hallid luited (kinnistunud rannikuluited) (2130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210);

201) Mardi-Andruse loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 2 ha. Kaitstav elupaigatüüp: puisniidud (6530);

202) Marimetsa-Õmma loodusala Harju, Lääne ja Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 7820 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (6530), rabad (7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), allikad ja allikasood (7160), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad) (9060), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: teelehemosaiikliblikas (Euphydryas aurinia), suur-mosaiikliblikas (Euphydryas maturna); eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

203) Matsiranna loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 828 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rannaniidud (1630), metsastunud luited (2180), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), puisniidud (6530), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210), vanad loodusmetsad (9010). Liik, kelle elupaika kaitstakse: laiujur (Dytiscus latissimus);

204) Matsisoo loodusala Valga maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 26 ha. Kaitstav elupaigatüüp: siirde- ja õõtsiksood (7140);

205) Meelva loodusala Põlva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 2073 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (7110), vanad loodusmetsad (9010), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

206) Meenikunno loodusala Võru ja Põlva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 2651 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liiva-alade vähetoitelised järved (3110), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (7110), allikad ja allikasood (7160), vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liik, kelle elupaika kaitstakse: harilik vingerjas (Misgurnus fossilis);

207) Metsapoole loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 64 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rannikulõukad (1150), rannaniidud (1630);

208) Metsaääre loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 122 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rabad (7110), vanad loodusmetsad (9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

209) Mihkli loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 89 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050). Liik, kelle elupaika kaitstakse: roheline kaksikhammas (Dicranum viride);

210) Mooste loodusala Põlva maakonnas loodusdirektiivi II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 28 ha. Liik, kelle elupaika kaitstakse: must seenesultan (Oxyporus mannerheimii);

211) Mukri loodusala Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 2198 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

212) Mullutu-Loode loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 5860 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rannikulõukad (1150), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), lood (alvarid) (6280), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), puisniidud (6530), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: vasakkeermene pisitigu (Vertigo angustior); kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

213) Muraka loodusala Ida-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 14 470 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), jõed ja ojad (3260), lamminiidud (6450), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0), lammi-lodumetsad (91E0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik lendorav (Pteromys volans) ; ebasüsik (Boros schneideri), väike-punalamesklane (Cucujus cinnaberinus); juus-kiilsirbik (Dichelyma capillaceum), soohiilakas (Liparis loeselii);

214) Muraste loodusala Harju maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 126 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: hallid luited (kinnistunud rannikuluited) (2130), vanad loodusmetsad (9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080);

215) Murati loodusala Võru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 58 ha. Kaitstav elupaigatüüp: looduslikult rohketoitelised järved (3150);

216) Mustajõe loodusala Ida-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 74 ha. Kaitstav elupaigatüüp: soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080). Liik, kelle elupaika kaitstakse: laialehine nestik (Cinna latifolia);

217) Mustallika loodusala Jõgeva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 49 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), allikad ja allikasood (7160), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080). Liik, kelle elupaika kaitstakse: soohiilakas (Liparis loeselii);

218) Mustjärve loodusala Tartu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 21 ha. Kaitstav elupaigatüüp: huumustoitelised järved ja järvikud (3160). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik hink (Cobitis taenia), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis);

219) Mustjärve raba loodusala Lääne maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 336 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (7110), vanad loodusmetsad (9010), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad) (9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

220) Mustoja loodusala Põlva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 3462 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kuivad nõmmed (4030), rabad (7110), vanad loodusmetsad (9010), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harivesilik (Triturus cristatus); harilik vingerjas (Misgurnus fossilis); nõmmnelk (Dianthus arenarius ssp. arenarius), palu-karukell (Pulsatilla patens);

221) Muti loodusala Viljandi maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 155 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: looduslikult rohketoitelised järved (3150), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), allikad ja allikasood (7160), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad) (9060);

222) Mõdriku-Roela loodusala Lääne-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 1557 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: huumustoitelised järved ja järvikud (3160), lood (alvarid) (6280), rabad (7110), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad) (9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harivesilik (Triturus cristatus); kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

223) Mõisamõtsa loodusala Võru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 214 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), vanad loodusmetsad (9010). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik võldas (Cottus gobio), jõesilm (Lampetra fluviatilis), lõhe (Salmo salar); rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia), paksukojalise jõekarp (Unio crassus);

224) Mõrdama loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 1520 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), vanad loodusmetsad (9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

225) Mõtstaga loodusala Võru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 364 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rabad (7110), vanad loodusmetsad (9010), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

226) Mädajõe loodusala Põlva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pikkus 18 km. Kaitstav elupaigatüüp: jõed ja ojad (3260). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik hink (Cobitis taenia), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis);

227) Mädapea loodusala Lääne-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 72 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: puisniidud (6530), vanad laialehised metsad (9020), puiskarjamaad (9070);

228) Mäe loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 33 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rannaniidud (1630), puisniidud (6530), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210), puiskarjamaad (9070);

229) Mäetaguse loodusala Ida-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 53 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), puisniidud (6530), vanad laialehised metsad (9020), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad) (9060);

230) Määru loodusala Järva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 8 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510);

231) Naage loodusala Harju maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 5 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: lubjakivipaljandid (8210), koopad (8310), rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad) (9180);

232) Naissaare loodusala Harju maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 1883 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: valged luited (liikuvad rannikuluited) (2120), hallid luited (kinnistunud rannikuluited) (2130), metsastunud luited (2180), puisniidud (6530), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

233) Naissoo tammiku loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 122 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), lood (alvarid) (6280), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), puiskarjamaad (9070);

234) Navesti loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pikkus 2 km. Kaitstav elupaigatüüp: jõed ja ojad (3260). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio); paksukojalise jõekarp (Unio crassus);

235) Nedrema-Kalli loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 2417 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: huumustoitelised järved ja järvikud (3160), puisniidud (6530), rabad (7110), liigirikkad madalsood (7230), vanad laialehised metsad (9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liik, kelle elupaika kaitstakse: kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

236) Nedsäjä loodusala Põlva maakonnas loodusdirektiivi II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 4 ha. Liik, kelle elupaika kaitstakse: harive silik (Triturus cristatus);

237) Neeruti loodusala Lääne-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 1271 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), looduslikult rohketoitelised järved (3150), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad) (9060), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liik, kelle elupaika kaitstakse: kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

238) Nepste-Rannametsa loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 36 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050);

239) Nigula loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 4730 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: huumustoitelised järved ja järvikud (3160), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik lendorav (Pteromys volans); laialehine nestik (Cinna latifolia);

240) Nihatu loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 45 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), lood (alvarid) (6280), sinihelmikakooslused (6410), puiskarjamaad (9070);

241) Niitvälja loodusala Harju maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 24 ha. Kaitstav elupaigatüüp: liigirikkad madalsood (7230). Liik, kelle elupaika kaitstakse: eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

242) Ninamaa loodusala Harju maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 14 ha. Kaitstav elupaigatüüp: merele avatud pankrannad (1230);

243) Nurtujõe loodusala Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 57 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080);

244) Nõlvasoo loodusala Pärnu ja Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 1102 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

245) Nõmme raba loodusala Järva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 165 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rabad (7110), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

246) Nõmmküla loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 136 ha. Kaitstav elupaigatüüp: lood (alvarid) (6280). Liik, kelle elupaika kaitstakse: könttanukas (Encalypta mutica);

247) Nõva-Osmussaare loodusala Harju ja Lääne maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 23 773 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: veealused liivamadalad (1110), liivased ja mudased pagurannad (1140), rannikulõukad (1150), laiad madalad lahed (1160), karid (1170), esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), merele avatud pankrannad (1230), soolakulised muda- ja liivarannad (1310), eelluited (2110), valged luited (liikuvad rannikuluited) (2120), hallid luited (kinnistunud rannikuluited) (2130), rusked luited kukemarjaga (2140), metsastunud luited (2180), luidetevahelised niisked nõod (2190), kuivad liivanõmmed kanarbiku ja kukemarjaga (2320), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), jõed ja ojad (3260), kuivad nõmmed (4030), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), lood (alvarid) (6280), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), siirde- ja õõtsiksood (7140), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: hallhüljes (Halichoerus grypus), saarmas (Lutra lutra); harilik võldas (Cottus gobio), jõesilm (Lampetra fluviatilis), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis), merisutt (Petromyzon marinus), lõhe (Salmo salar); karvane maarjalepp (Agrimonia pilosa), nõmmnelk (Dianthus arenarius ssp. arenarius);

248) Nässumaa loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 236 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rannaniidud (1630), lood (alvarid) (6280), puisniidud (6530), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210);

249) Nätsi-Võlla loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 11 430 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: huumustoitelised järved ja järvikud (3160), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), sinihelmikakooslused (6410), lamminiidud (6450), puisniidud (6530), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

250) Odalätsi loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 146 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: metsastunud luited (2180), liivikud (2330), jõed ja ojad (3260), sinihelmikakooslused (6410), puisniidud (6530), allikad ja allikasood (7160), vanad loodusmetsad (9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liik, kelle elupaika kaitstakse: jõesilm (Lampetra fluviatilis);

251) Oese soo loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 184 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liik, kelle elupaika kaitstakse: eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

252) Ohepalu loodusala Lääne-Viru ja Harju maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 5804 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: huumustoitelised järved ja järvikud (3160), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad) (9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

253) Ohessaare loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 5 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: merele avatud pankrannad (1230), lood (alvarid) (6280);

254) Oidrema loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 36 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), vanad laialehised metsad (9020), puiskarjamaad (9070);

255) Oina loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 81 ha. Kaitstav elupaigatüüp: lood (alvarid) (6280);

256) Ojaküla loodusala Ida-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 84 ha. Kaitstav elupaigatüüp: vanad loodusmetsad (9010). Liik, kelle elupaika kaitstakse: harilik lendorav (Pteromys volans);

257) Ontika loodusala Ida-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 253 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080). Liik, kelle elupaika kaitstakse: laialehine nestik (Cinna latifolia);

258) Orajõe loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 132 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: metsastunud luited (2180), vanad loodusmetsad (9010);

259) Orgmetsa loodusala Järva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 47 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050);

260) Orkjärve loodusala Harju maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 1169 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

261) Osetsoo loodusala Põlva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 24 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liigirikkad madalsood (7230), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: soohiilakas (Liparis loeselii), kollane kivirik (Saxifraga hirculus);

262) Otepää loodusala Valga ja Põlva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 22 400 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liiva-alade vähetoitelised järved (3110), vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), looduslikult rohketoitelised järved (3150), jõed ja ojad (3260), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), siirde- ja õõtsiksood (7140), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad) (9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: saarmas (Lutra lutra); harivesilik (Triturus cristatus); harilik hink (Cobitis taenia); laiujur (Dytiscus latissimus), paksukojalise jõekarp (Unio crassus); karvane maarjalepp (Agrimonia pilosa), läikiv kuldsirbik (Drepanocladus vernicosus), nõtke näkirohi (Najas flexilis);

263) Paadenurme loodusala Ida-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 267 ha. Kaitstav elupaigatüüp: vanad loodusmetsad (9010);

264) Paadrema loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 1360 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), puisniidud (6530), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohundite rikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080);

265) Paatsa loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 96 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), lood (alvarid) (6280), puiskarjamaad (9070);

266) Pabra loodusala Võru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 60 ha. Kaitstav elupaigatüüp: liiva-alade vähetoitelised järved (3110);

267) Padaoru loodusala Lääne-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 191 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), lamminiidud (6450), puisniidud (6530), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), lammi-lodumetsad (91E0). Liik, kelle elupaika kaitstakse: jõesilm (Lampetra fluviatilis);

268) Padina loodusala Jõgeva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 41 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270 ), puisniidud (6530), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080);

269) Pae loodusala Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 33 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: plaatlood (8240), koopad (8310), rohunditerikkad kuusikud (9050), puis karjamaad (9070);

270) Paeküla loodusala Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 283 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (6530), vanad loodusmetsad (9010), puiskarjamaad (9070). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: saarmas (Lutra lutra); harilik võldas (Cottus gobio); paksukojalise jõekarp (Unio crassus); kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), püst-linalehik (Thesium ebracteatum);

271) Paganamaa järvede loodusala Võru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 13 ha. Kaitstav elupaigatüüp: vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130);

272) Pahtpää loodusala Põlva maakonnas loodusdirektiivi II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 10 ha. Liik, kelle elupaika kaitstakse: kollane kivirik (Saxifraga hirculus);

273) Paistu loodusala Viljandi maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 45 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: allikad ja allikasood (7160), liivakivipaljandid (8220), vanad loodusmetsad (9010);

274) Pajaka-Vardi loodusala Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 319 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), puisniidud (6530), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstaks e: saarmas (Lutra lutra); harilik võldas (Cottus gobio); paksukojalise jõekarp (Unio crassus), vasakkeermene pisitigu (Vertigo angustior); kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), püst-linalehik (Thesium ebracteatum);

275) Pakasjärve loodusala Harju maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 17 ha. Kaitstav elupaigatüüp: huumustoitelised järved ja järvikud (3160);

276) Pakri loodusala Harju maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 1451 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rannikulõukad (1150), laiad madalad lahed (1160), esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), merele avatud pankrannad (1230), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (1630), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), lood (alvarid) (6280), puisniidud (6530), allikad ja allikasood (7160), liigirikkad madalsood (7230), vanad laialehised metsad (9020), rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad) (9180). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: emaputk (Angelica palustris), nõmmnelk (Dianthus arenarius ssp. arenarius), soohiilakas (Liparis loeselii);

277) Palakmäe loodusala Valga ja Viljandi maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 73 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), lamminiidud (6450). Liik, kelle elupaika kaitstakse: rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia);

278) Palojärve loodusala Põlva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 8 ha. Kaitstav elupaigatüüp: liiva-alade vähetoitelised järved (3110);

279) Pammana loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 788 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rannikulõukad (1150), soolakulised muda- ja liivarannad (1310), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (1630), hallid luited (kinnistunud rannikuluited) (2130), metsastunud luited (2180), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), sinihelmikakooslused (6410), puiskarjamaad (9070);

280) Pangametsa loodusala Ida-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 179 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: lubjakivipaljandid (8210), rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad) (9180);

281) Pangodi loodusala Tartu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 92 ha. Kaitstav elupaigatüüp: looduslikult rohketoitelised järved (3150). Liik, kelle elupaika kaitstakse: harilik vingerjas (Misgurnus fossilis);

282) Paope loodusala Hiiu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 1935 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: veealused liivamadalad (1110), liivased ja mudased pagurannad (1140), rannikulõukad (1150), laiad madalad lahed (1160), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (1630), kadastikud (5130);

283) Paope loo loodusala Hiiu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 162 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), puiskarjamaad (9070);

284) Paraspõllu loodusala Harju maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 478 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), soohiilakas (Liparis loeselii), eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

285) Parika loo dusala Viljandi maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 2292 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), vanad loodusmetsad (9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

286) Parila loodusala Harju maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 222 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: sinihelmikakooslused (6410), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080). Liik, kelle elupaika kaitstakse: eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

287) Parmu loodusala Võru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 714 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: lamminiidud (6450), vanad loodusmetsad (9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

288) Paunküla loodusala Harju maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 617 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), soohiilakas (Liparis loeselii);

289) Peeda jõe loodusala Tartu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pikkus 9 km. Kaitstav elupaigatüüp: jõed ja ojad (3260);

290) Peetri jõe loodusala Võru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 447 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad) (9060), rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad) (9180), lammi-lodumetsad (91E0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), jõesilm (Lampetra fluviatilis); rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia), paksukojalise jõekarp (Unio crassus);

291) Peetri-Kareda loodusala Järva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 233 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210), vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080);

292) Peramaa loodusala Põlva maakonnas loodusdirektiivi II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 29 ha. Liik, kelle elupaika kaitstakse: laialehine nestik (Cinna latifolia);

293) Pihla-Kaibaldi loodusala Hiiu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 3759 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: metsastunud luited (2180), luidetevahelised niisked nõod (2190), kuivad liivanõmmed kanarbiku ja kukemarjaga (2320), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), vanad loodusmetsad (9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liik, kelle elupaika kaitstakse: soohiilakas (Liparis loeselii);

294) Pihla-Kurisu loodusala Hiiu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 2067 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (6530), nõrglubja-allikad (7220), vanad laialehised metsad (9020), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080);

295) Piiumetsa loodusala Järva ja Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 829 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

296) Pikkjärve loodusala Valga ja Põlva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 14 ha. Kaitstav elupaigatüüp: vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130);

297) Pikre loodusala Valga maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 13 ha. Kaitstav elupaigatüüp: looduslikult rohketoitelised järved (3150);

298) Pilkuse loodusala Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 482 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

299) Pirita loodusala Harju maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 492 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: metsastunud luited (2180), jõed ja ojad (3260), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (6530). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: tiigilendlane (Myotis dasycneme); harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), jõesilm (Lampetra fluviatilis), lõhe (Salmo salar);

300) Piusa loodusala Võru ja Põlva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 1237 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), liivakivipaljandid (8220), vanad loodusmetsad (9010). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik võldas (Cottus gobio) ; paksukojalise jõekarp (Unio crassus);

301) Piusa-Võmmorski loodusala Võru ja Põlva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 547 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), kuivad nõmmed (4030), lamminiidud (6450), vanad loodusmetsad (9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: tiigilendlane (Myotis dasycneme); harivesilik (Triturus cristatus); harilik võldas (Cottus gobio); teelehemosaiikliblikas (Euphydryas aurinia), suur-kuldtiib (Lycaena dispar), paksukojalise jõekarp (Unio crassus); palu-karukell (Pulsatilla patens);

302) Poanse loodusala Lääne maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 320 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), lood (alvarid) (6280), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (6530), liigirikkad madalsood (7230), vanad laialehised metsad (9020), puiskarjamaad (9070). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: teelehemosaiikliblikas (Euphydryas aurinia), suur-mosaiikliblikas (Euphydryas maturna), vasakkeermene pisitigu (Vertigo angustior);

303) Pootsi loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 5 ha. Liik, kelle elupaika kaitstakse: tiigilendlane (Myotis dasycneme);

304) Porgandi veski loodusala Põlva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 21 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), lamminiidud (6450). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio); paksukojalise jõekarp (Unio crassus);

305) Porkuni loodusa la Lääne-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 109 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), karstijärved ja -järvikud (3180). Liik, kelle elupaika kaitstakse: harivesilik (Triturus cristatus);

306) Prandi loodusala Järva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 785 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), jõed ja ojad (3260), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080). Liik, kelle elupaika kaitstakse: harilik võldas (Cottus gobio);

307) Prange loodusala Valga maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 30 ha. Kaitstav elupaigatüüp: lamminiidud (6450). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: suur-mosaiikliblikas (Euphydryas maturna), suur-kuldtiib (Lycaena dispar);

308) Prangli loodusala Harju maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 1305 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rannikulõukad (1150), karid (1170), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (1630), eelluited (2110), valged luited (liikuvad rannikuluited) (2120), hallid luited (kinnistunud rannikuluited) (2130), rusked luited kukemarjaga (2140), metsastunud luited (2180), kuivad liivanõmmed kanarbiku ja kukemarjaga (2320), kadastikud (5130), liigirikkad madalsood (7230);

309) Prassi loodusala Hiiu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 52 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: siirde- ja õõtsiksood (7140), siirdesoo- ja rabametsad (91 D0);

310) Preedi jõgi loodusala Järva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pikkus 1 km. Kaitstav elupaigatüüp: jõed ja ojad (3260). Liik, kelle elupaika kaitstakse: harilik võldas (Cottus gobio);

311) Puhatu loodusala Ida-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 12 587 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: huumustoitelised järved ja järvikud (3160), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0), lammi-lodumetsad (91E0), laialehised lammimetsad (91F0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: laialehine nestik (Cinna latifolia), palu-karukell (Pulsatilla patens);

312) Pullijärve loodusala Võru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 64 ha. Kaitstav elupaigatüüp: liivaalade vähetoitelised järved (3110). Liik, kelle elupaika kaitstakse: harilik vingerjas (Misgurnus fossilis);

313) Purtsi jõe loodusala Valga maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pikkus 10 km. Kaitstav elupaigatüüp: jõed ja ojad (3260). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik võldas (Cottus gobio); paksukojalise jõekarp (Unio crassus);

314) Põduste luha loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 60 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rannaniidud (1630), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510);

315) Põduste-Upa loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 396 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), lood (alvarid) (6280), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (6530), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080);

316) Põhja-Kõrvemaa loodusala Harju maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 12 067 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kuivad liivanõmmed kanarbiku ja kukemarjaga (2320), liiva-alade vähetoitelised järved (3110), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), looduslikult rohketoitelised järved (3150), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), kuivad nõmmed (4030), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad) (9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), palu-karukell (Pulsatilla patens), kollane kivirik (Saxifraga hirculus);

317) Päevakese loodusala Põlva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 60 ha. Kaitstav elupaigatüüp: siirde- ja õõtsiksood (7140). Liik, kelle elupaika kaitstakse: soohiilakas (Liparis loeselii);

318) Pähklisaare loodusala Tartu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 643 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rabad (7110), vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

319) Pähni loodusala Võru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 274 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vanad loodusmetsad (9010), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

320) Päite loodusala Ida-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 49 ha. Kaitstav elupaigatüüp: rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad) (9180);

321) Pärlijõe-äärne loodusala Võru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 40 ha. Kaitstav elupaigatüüp: lamminiidud (6450);

322) Pärlijõe loodusala Võru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pikkus 24 km. Kaitstav elupaigatüüp: jõed ja ojad (3260). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik võldas (Cottus gobio); rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia), paksukojalise jõekarp (Unio crassus);

323) Pärnu jõe äärne loodusala Järva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 31 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510);

324) Pärnu jõe loodusala Järva ja Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pikkus 189 km. Kaitstav elupaigatüüp: jõed ja ojad (3260). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), jõesilm (Lampetra fluviatilis), merisutt (Petromyzon marinus), lõhe (Salmo salar); paksukojalise jõekarp (Unio crassus);

325) Pärnu metsamaastiku loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 425 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: metsastunud luited (2180), luidetevahelised niisked nõod (2190), vanad loodusmetsad (9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080);

326) Pärnu roostiku loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 300 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rannikulõukad (1150), rannaniidud (1630), valged luited (liikuvad rannikuluited) (2120). Liik, kelle elupaika kaitstakse: emaputk (Angelica palustris);

327) Pühajõe loodusala Ida-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pikkus 5 km. Kaitstav elupaigatüüp: jõed ja ojad (3260). Liik, kelle elupaika kaitstakse: jõesilm (Lampetra fluviatilis);

328) Pühalepa niitude loodusala Hiiu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 44 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: lood (alvarid) (6280), puisniidud (6530), puiskarjamaad (9070);

329) Pühametsa loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 20 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050);

330) Pühaste loodusala Valga maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 6 ha. Kaitstav elupaigatüüp: vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140). Liik, kelle elupaika kaitstakse: tiigilendlane (Myotis dasycneme);

331) Püümetsa loodusala Harju maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 31 ha. Kaitstav elupaigatüüp: siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

332) Raadnast-Kalmakülani loodusala Ida-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 27 370 ha. Kaitstav elupaigatüüp: vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130). Liik, kelle elupaika kaitstakse: harilik tõugjas (Aspius aspius);

333) Rabivere loodusala Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 1711 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: huumustoitelised järved ja järvikud (3160), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (6530), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksoo d (7140), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liik, kelle elupaika kaitstakse: eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

334) Raespa loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 180 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rannaniidud (1630), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), lood (alvarid) (6280), puisniidud (6530), vanad laialehised metsad (9020);

335) Rahaaugu loodusala Harju ja Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 529 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), siirdesoo- ja rabametsad (91D0), lammi-lodumetsad (91E0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: saarmas (Lutra lutra); eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

336) Rahula-Napanurga loodusala Harju ja Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 214 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liik, kelle elupaika kaitstakse: eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

337) Rahumäe loodusala Harju maakonnas loodusdirektiivi II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 16 ha. Liik, kelle elupaika kaitstakse: nõmmnelk (Dianthus arenarius ssp. arenarius);

338) Raikküla-Paka loodusala Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 120 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: lood (alvarid) (6280), puisniidud (6530), lubjakivipaljandid (8210), vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad) (9060), puiskarjamaad (9070). Liik, kelle elupaika kaitstakse: püst-lina lehik (Thesium ebracteatum);

339) Raja-Kärevere loodusala Tartu maakonnas loodusdirektiivi II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 595 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: suur-mosaiikliblikas (Euphydryas maturna), suur-kuldtiib (Lycaena dispar);

340) Rangu loodusala Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 740 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), puisniidud (6530), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

341) Rannamõisa loodusala Harju maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 65 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: merele avatud pankrannad (1230), püsitaimestuga liivarannad (1640), hallid luited (kinnistunud rannikuluited) (2130), lubjakivipaljandid (8210), koopad (8310), vanad laialehised metsad (9020), rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad) (9180);

342) Rannaniidi loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 1140 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: merele avatud pankrannad (1230), kadastikud (5130), lood (alvarid) (6280), allikad ja allikasood (7160). Liik, kelle elupaika kaitstakse: soohiilakas (Liparis loeselii);

343) Ranna-Põitse loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 231 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), allikad ja allikasood (7160), liigirikkad madalsood (7230), puiskarjamaad (9070). Liik, kelle elupaika kaitstakse: kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

344) Raudrahu loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 116 ha. Kaitstav elupaigatüüp: karid (1170). Liik, kelle elupaika kaitstakse: hallhüljes (Halichoerus grypus);

345) Rava loodusala Järva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 17 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), roheline kaksikhammas (Dicranum viride);

346) Rebasmäe loodusala Põlva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 32 ha. Kaitstav elupaigatüüp: soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: läikiv kuldsirbik (Drepanocladus vernicosus), kollane kivirik (Saxifraga hirculus);

347) Ridaküla loodusala Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 175 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), rabad (7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

348) Ridali loodusala Põlva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 30 ha. Kaitstav elupaigatüüp: rabad (7110);

349) Riksu ranniku loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 1674 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rannikulõukad (1150), esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (1630), püsitaimestuga liivarannad (1640), hallid luited (kinnistunud rannikuluited) (2130), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), lood (alvarid) (6280), sinihelmikakooslused (6410), puiskarjamaad (9070);

350) Roksi loodusala Valga maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 3 ha. Kaitstav elupaigatüüp: looduslikult rohketoitelised järved (3150);

351) Roosna-Alliku loodusala Järva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 42 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), allikad ja allikasood (7160), nõrglubja-allikad (7220);

352) Ropka-Ihaste loodusala Tartu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 695 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), lamminiidud (6450), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9 080). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: tiigilendlane (Myotis dasycneme); harilik tõugjas (Aspius aspius), harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis); laiujur (Dytiscus latissimus); emaputk (Angelica palustris);

353) Rubina loodusala Valga ja Viljandi maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 1928 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), rabad (7110), vanad loodusmetsad (9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liik, kelle elupaika kaitstakse: harilik vingerjas (Misgurnus fossilis);

354) Ruhijärve loodusala Viljandi maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 88 ha. Kaitstav elupaigatüüp: looduslikult rohketoitelised järved (3150). Liik, kelle elupaika kaitstakse: harilik hink (Cobitis taenia);

355) Ruhnu loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 814 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rannaniidud (1630), eelluited (2110), valged luited (liikuvad rannikuluited) (2120), hallid luited (kinnistunud rannikuluited) (2130), metsastunud luited (2180), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), liivakivipaljandid (8220), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

356) Ruila-Kernu loodusala Harju maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 824 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

357) Rutu loodusala Valga ja Viljandi maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 328 ha. Kaitstav elupaigatüüp: okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad) (9060);

358) Räpina loodusala Põlva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 58 ha. Kaitstav elupaigatüüp: lamminiidud (6450). Liik, kelle elupaika kaitstakse: tiigilendlane (Myotis dasycneme);

359) Saare loodusala Jõgeva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 158 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: looduslikult rohketoitelised järved (3150), vanad loodusmetsad (9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080);

360) Saaremetsa loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 82 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: sinihelmikakooslused (6410), puisniidud (6530);

361) Saarjõe loodusala Järva, Viljandi ja Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 1410 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), sinihelmika kooslused (6410), lamminiidud (6450), allikad ja allikasood (7160), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik võldas (Cottus gobio); paksukojalise jõekarp (Unio crassus); kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

362) Sadrametsa loodusala Võru maakonnas loodusdirektiivi II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 228 ha. Liik, kelle elupaika kaitstakse: harivesilik (Triturus cristatus);

363) Salavalge-Tõrasoo loodusala Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 4317 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), lood (alvarid) (6280), sinihelmikakooslused (6410), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (6530), rabad (7110), nõrglubja-allikad (7220), liigirikkad madalsood (7230), plaatlood (8240), koopad (8310), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020 ), rohunditerikkad kuusikud (9050), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica), püst-linalehik (Thesium ebracteatum);

364) Salumäe loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 405 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kadastikud (5130), lood (alvarid) (6280), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), puiskarjamaad (9070). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: teelehemosaiikliblikas (Euphydryas aurinia); kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

365) Sandla loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 15 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), lood (alvarid) (6280), puiskarjamaad (9070);

366) Saunametsa loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 9 ha. Liik, kelle elupaika kaitstakse: karvane maarjalepp (Agrimonia pilosa);

367) Sauniku loodusala Valga maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 25 ha. Kaitstav elupaigatüüp: siirde- ja õõtsiksood (7140). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: soohiilakas (Liparis loeselii), kollane kivirik (Saxifraga hirculus);

368) Sauniku oja loodusala Valga maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pikkus 6 km. Kaitstav elupaigatüüp: jõed ja ojad (3260);

369) Sauniku-Soontaga loodusala Valga maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 714 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), lamminiidud (6450), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080). Liik, kelle elupaika kaitstakse: palu-karukell (Pulsatilla patens);

370) Selgise-Välgi loodusala Tartu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 700 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

371) Selisoo loodusala Ida-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 1205 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (7110), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

372) Selja jõe loodusala Lääne-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 634 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), lamminiidud (6450), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), laialehised lammimetsad (91F0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: jõesilm (Lampetra fluviatilis), lõhe (Salmo salar);

373) Seljamäe loodusala Lääne-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 198 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: huumustoitelised järved ja järvikud (3160), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad) (9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080);

374) Selja-Põdra loodusala Pärnu ja Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 1511 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: puisniidud (6530), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liik, kelle elupaika kaitstakse: kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

375) Sepa loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 277 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kadastikud (5130), lood (alvarid) (6280), vanad loodusmetsad (9010);

376) Sepamaa loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 54 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rannaniidud (1630), liigirikkad madalsood (7230);

377) Sepaste loodusala Hiiu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 42 ha. Kaitstav elupaigatüüp: vanad laialehised metsad (9020);

378) Siiksaare-Oessaare lahtede loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 3892 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: veealused liivamadalad (1110), liivased ja mudased pagurannad (1140), rannikulõukad (1150), laiad madalad lahed (1160), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (1630), kadastikud (5130), (5310), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), lood (alvarid) (6280), sinihelmikakooslused (6410), puis niidud (6530), liigirikkad madalsood (7230), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080);

379) Silmsi soo loodusala Järva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 133 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010). Liik, kelle elupaika kaitstakse: eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

380) Simiste-Oina loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 17 ha. Kaitstav elupaigatüüp: puisniidud (6530). Liik, kelle elupaika kaitstakse: kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

381) Sinialliku loodusala Viljandi maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 30 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: looduslikult rohketoitelised järved (3150), lamminiidud (6450);

382) Sirtsi loodusala Lääne-Viru ja Ida-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 4704 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), vanad loodusmetsad (9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik lendorav (Pteromys volans); harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), jõesilm (Lampetra fluviatilis), lõhe (Salmo salar);

383) Smolnitsa loodusala Ida-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 239 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: valged luited (liikuvad rannikuluited) (2120), hallid luited (kinnistunud rannikuluited) (2130), metsastunud luited (2180), vanad loodusmetsad (9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080);

384) Sonni loodusala Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 13 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (6530), puiskarjamaad (9070);

385) Sookun inga loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 4397 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (6530), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: saarmas (Lutra lutra), tiigilendlane (Myotis dasycneme);

386) Soomaa loodusala Viljandi ja Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 39 820 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), lamminiidud (6450), rabad (7110), vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0), lammi-lodumetsad (91E0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: saarmas (Lutra lutra), harilik lendorav (Pteromys volans); laiujur (Dytiscus latissimus), suur-mosaiikliblikas (Euphydryas maturna), suur-kuldtiib (Lycaena dispar), paksukojalise jõekarp (Unio crassus); kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

387) Soontaga loodusala Valga maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 407 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080);

388) Sootaga loodusala Tartu maakonnas loodusdirektiivi II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 58 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), harilik kobarpea (Ligularia sibirica);

389) Sorgu loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 3 ha. Kaitstav elupaigatüüp: väikesaared ning laiud (1620);

390) Struuga loodusala Ida-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 1325 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), lamminiidud (6450). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis); paksukojalise jõekarp (Unio crassus);

391) Suigu loodusala Lääne-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 82 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050). Liik, kelle elupaika kaitstakse: harilik lendorav (Pteromys volans);

392) Sulu loodusala Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 309 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (6530), vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik võldas (Cottus gobio); püst-linalehik (Thesium ebracteatum);

393) Sutu loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 2161 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rannaniidud (1630), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), lood (alvarid) (6280), puisniidud (6530), liigirikkad madalsood (7230), vanad laialehised metsad (9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080);

394) Suurekivi loodusala Lääne-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 276 ha. Kaitstav elupaigatüüp: rohunditerikkad kuusikud (9050). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik lendorav (Pteromys volans); kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

395) Suuremõisa lahe loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 370 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: lood (alvarid) (6280), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), puiskarjamaad (9070);

396) Suurissoo loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 13 ha. Kaitstav elupaigatüüp: sinihelmikakooslused (6410). Liik, kelle elupaika kaitstakse: saaremaa robirohi (Rhinanthus oesiliensis);

397) Suursoo-Leidissoo loodusala Harju ja Lääne maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 22 503 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: metsastunud luited (2180), luidetevahelised niisked nõod (2190), liiva-alade vähetoitelised järved (3110), looduslikult rohketoitelised järved (3150), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), kuivad nõmmed (4030), sinihelmikakooslused (6410), rabad (7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: saarmas (Lutra lutra), tiigilendlane (Myotis dasycneme);

398) Sõmeri loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 325 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rannaniidud (1630), kadastikud (5130), lood (alvarid) (6280), lamminiidud (6450). Liik, kelle elupaika kaitstakse: emaputk (Angelica palustris);

399) Sämi loodusala Lääne-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 952 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

400) Säärenõmme loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 352 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: lood (alvarid) (6280), sinihelmikakooslused (6410), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010);

401) Taarikõnnu loodusala Pärnu ja Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 2843 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0), lammi-lodumetsad (91E0);

402) Tagamõisa loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 13 120 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rannikulõukad (1150), esmased rannavallid (1210), merele avatud pankrannad (1230), rannaniidud (1630), püsitaimestuga liivarannad (1640), eelluited (2110), valged luited (liikuvad rannikuluited) (2120), hallid luited (kinnistunud rannikuluited) (2130), hanepajuga luitenõod (2170), metsastunud luited (2180), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), lood (alvarid) (6280), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (6530), siirde- ja õõtsiksood (7140), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad) (9060), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: hallhüljes (Halichoerus grypus); soohiilakas (Liparis loeselii);

403) Tagula loodusala Valga maakonnas loodusdirektiivi II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 21 ha. Liik, kelle elupaika kaitstakse: harilik kobarpea (Ligularia sibirica);

404) Tahkuna loodusala Hiiu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 1874 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: hallid luited (kinnistunud rannikuluited) (2130), metsastunud luited (2180), siirde- ja õõtsik sood (7140), vanad loodusmetsad (9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: naarits (Mustela lutreola); soohiilakas (Liparis loeselii);

405) Tahula-Reo loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 653 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kadastikud (5130), lood (alvarid) (6280), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080). Liik, kelle elupaika kaitstakse: jäik keerdsammal (Tortella rigens);

406) Tammelehe loodusala Lääne-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 4 ha. Kaitstav elupaigatüüp: vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130);

407) Tammese loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 165 ha. Kaitstav elupaigatüüp: lood (alvarid) (6280);

408) Tammiku loodusala Harju ja Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 385 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: sinihelmikakooslused (6410), allikad ja allikasood (7160), liigirikkad madalsood (7230), vanad laialehised metsad (9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica), püst-linalehik (Thesium ebracteatum);

409) Tammuna loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 47 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: sinihelmikakooslused (6410), vanad laialehised metsad (9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080);

410) Tamula järve loodusala Võru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 231 ha. Kaitstav elupaigatüüp: looduslikult rohketoitelised järved (3150). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik hink (Cobitis taenia), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis);

411) Tareste loodusala Hiiu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 357 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rannikulõukad (1150), laiad madalad lahed (1160), rannaniidud (1630), hallid luited (kinnistunud rannikuluited) (2130), luidetevahelised niisked nõod (2190), vanad loodusmetsad (9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080);

412) Teesu loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 154 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: püsitaimestuga liivarannad (1640), metsastunud luited (2180), allikad ja allikasood (7160), vanad loodusmetsad (9010). Liik, kelle elupaika kaitstakse: palu-karukell (Pulsatilla patens);

413) Tehu loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 5 ha. Liik, kelle elupaika kaitstakse: saaremaa robirohi (Rhinanthus oesiliensis);

414) Tellise loodusala Jõgeva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 244 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: lamminiidud (6450), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080);

415) Tellissaare loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 355 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

416) Teringi loodusala Viljandi maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 321 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), vanad loodusmetsad (9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080);

417) Tihu loodusala Hiiu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 1231 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: metsastunud luited (2180), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: naarits (Mustela lutreola); jõesilm (Lampetra fluviatilis);

418) Tikaste loodusala Valga maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 38 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), vanad loodusmetsad (9010);

419) Tilga loodusala Hiiu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 50 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: lood (alvarid) (6280), vanad loodusmetsad (9010);

420) Tilli loodusala Viljandi maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 6 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130), kadastikud (5130);

421) Tillniidu loodusala Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 355 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

422) Timmase loodusala Võru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 265 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: jõed ja ojad (3260), lamminiidud (6450), vanad loodusmetsad (9010). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik vingerjas (Misgurnus fossilis); rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia), paksukojalise jõekarp (Unio crassus);

423) Tolkuse loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 514 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vanad loodusmetsad (9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080);

424) Toolse loodusala Lääne-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 384 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: väikesaared ning laiud (1620), jõed ja ojad (3260), vanad loodusmetsad (9010), rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad) (9180). Liik, kelle elupaika kaitstakse: vasakkeermene pisitigu (Vertigo angustior);

425) Tori põrgu loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 2 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liivakivipaljandid (8220), koopad (8310);

426) Tudre loodusala Järva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 55 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: karstijärved ja -järvikud (3180), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210);

427) Tudusoo loodusala Lääne-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 4673 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (7110), vanad loodusmetsad (9010), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liik, kelle elupaika kaitstakse: harilik lendorav (Pteromys volans);

428) Tuhala loodusala Harju maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 188 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: karstijärved ja -järvikud (3180), nõrglubja-allikad (7220), plaatlood (8240), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), püst-linalehik (Thesium ebracteatum);

429) Tuhu loodusala Lääne ja Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 4033 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kuivad nõmmed (4030), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), lood (alvarid) (6280), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (6530), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liik, kelle elupaika kaitstakse: soohiilakas (Liparis loeselii);

430) Tumala loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 161 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), puisniidud (6530), vanad loodusmetsad (9010). Liik, kelle elupaika kaitstakse: kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

431) Tõhela-Ermistu loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 3063 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad) (9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liik, kelle elupaika kaitstakse: harilik vingerjas (Misgurnus fossilis);

432) Tõlgametsa loodusala Lääne-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 75 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vanad loodusmetsad (9010), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

433) Tõlla loodusala Viljandi ja Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 157 ha. Kaitstav elupaigatüüp: vanad loodusmetsad (9010);

434) Tõnija loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 207 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kadastikud (5130), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), lood (alvarid) (6280), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (6530), liigirikkad madalsood (7230), vanad laialehised metsad (9020), puiskarjamaad (9070);

435) Tõnija soo loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 210 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: lood (alvarid) (6280), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210), liigirikkad madalsood (7230);

436) Tõstamaa loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 1217 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: veealused liivamadalad (1110), karid (1170), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (1630), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210). Liik, kelle elupaika kaitstakse: emaputk (Angelica palustris);

437) Tänassilma loodusala Viljandi maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 108 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), vanad loodusmetsad (9010);

438) Tündre loodusala Valga ja Viljandi maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 630 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: looduslikult rohketoitelised järved (3150), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

439) Türisalu loodusala Harju maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 162 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: merele avatud pankrannad (1230), püsitaimestuga liivarannad (1640), metsastunud luited (2180), jõed ja ojad (3260), lood (alvarid) (6280), rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad) (9180);

440) Ubari loodusala Harju maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 62 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: plaatlood (8240), vanad loodusmetsad (9010), rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad) (9180);

441) Udria loodusala Ida-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 296 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: püsitaimestuga liivarannad (1640), metsastunud luited (2180), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), lubjakivipaljandid (8210), vanad laialehised metsad (9020), rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad) (9180);

442) Uhtju loodusala Lääne-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 2429 ha. Kaitstav elupaigatüüp: väikesaared ning laiud (1620). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: hallhüljes (Halichoerus grypus), läänemere viiger (Phoca hispida bottnica);

443) Uhtjärve loodusala Võru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 46 ha. Kaitstav elupaigatüüp: looduslikult rohketoitelised järved (3150);

444) Uiakatsi loodusala Põlva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 19 ha. Kaitstav elupaigatüüp: vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130);

445) Uljaste järvede loodusala Ida-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 68 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liiva-alade vähetoitelised järved (3110), huumustoitelised järved ja järvikud (3160);

446) Undama soo loodusala Hiiu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 81 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liigirikkad madalsood (7230), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080);

447) Ura loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 321 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kadastikud (5130), liigirikkad madalsood (7230), vanad laialehised metsad (9020), puiskarjamaad (9070);

448) Uulu-Võiste loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 679 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: metsastunud luited (2180), vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050);

449) Vagula järve loodusala Võru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 654 ha. Kaitstav elupaigatüüp: vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik hink (Cobitis taenia), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis);

450) Vahenurme loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 231 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), puisniidud (6530), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), puiskarjamaad (9070). Liik, kelle elupaika kaitstakse: eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

451) Vahtrissoo loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 50 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210), liigirikkad madalsood (7230), puiskarjamaad (9070). Liik, kelle elupaika kaitstakse: saaremaa robirohi (Rhinanthus oesiliensis);

452) Vaiste loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 161 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

453) Valgejõe loodusala Harju maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pikkus 21 km. Kaitstav elupaigatüüp: jõed ja ojad (3260). Liik, kelle elupaika kaitstakse: rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia);

454) Valgejärve loodusala Harju ja Lääne maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 685 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210), nõrglubja-allikad (7220), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050);

455) Valgeraba loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 429 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rabad (7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), vanad loodusmetsad (9 010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

456) Valgeranna liiviku loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 97 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: valged luited (liikuvad rannikuluited) (2120), hallid luited (kinnistunud rannikuluited) (2130), luidetevahelised niisked nõod (2190), lamminiidud (6450);

457) Valgesoo loodusala Põlva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 352 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rabad (7110), vanad loodusmetsad (9010), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

458) Valgjärve loodusala Põlva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 66 ha. Kaitstav elupaigatüüp: looduslikult rohketoitelised järved (3150);

459) Vana-Lahetaguse loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 41 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), liigirikkad madalsood (7230), puiskarjamaad (9070);

460) Vanalõve loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 71 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), puisniidud (6530), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), laialehised lammimetsad (91F0);

461) Vanamõisa lahe loodusala Hiiu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 1507 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rannikulõukad (1150), laiad madalad lahed (1160), püsitaimestuga kivirannad (1220), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (1630), püsitaimestuga liivarannad (1640), kadastikud (5130), vanad loodusmetsad (9010);

462) Vapramäe loodusala Tartu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 98 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: lamminiidud (6450), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad) (9060);

463) Varangu loodusala Lääne-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 105 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: allikad ja allikasood (7160), nõrglubja-allikad (7220), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

464) Varbla loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 294 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rannaniidud (1630), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080);

465) Vardi loodusala Rapla maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 725 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (6530), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050);

466) Vasalemma loodusala Harju maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pikkus 8 km. Kaitstav elupaigatüüp: jõed ja ojad (3260). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), jõesilm (Lampetra fluviatilis), lõhe (Salmo salar); rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia), paksukojalise jõekarp (Unio crassus);

467) Vedruka raba loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 110 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rabad (7110), vanad loodusmetsad (9010);

468) Verijärve loodusala Võru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 77 ha. Kaitstav elupaigatüüp: vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: karvane maarjalepp (Agrimonia pilosa), palu-karukell (Pulsatilla patens);

469) Vesitükimaa loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 1146 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: esmased rannavallid (1210), rannaniidud (1630), püsitaimestuga liivarannad (1640), hallid luited (kinnistunud rannikuluited) (2130), sinihelmikakooslused (6410), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080). Liik, kelle elupaika kaitstakse: hallhüljes (Halichoerus grypus);

470) Veski loodusala Põlva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 62 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: siirde- ja õõtsiksood (7140), vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080);

471) Vidrike loodusala Valga maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 13 ha. Kaitstav elupaigatüüp: looduslikult rohketoitelised järved (3150);

472) Viidu loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 29 ha. Kaitstav elupaigatüüp: liigirikkad madalsood (7230). Liik, kelle elupaika kaitstakse: saaremaa robirohi (Rhinanthus oesiliensis);

473) Viidumäe loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 2503 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: kadastikud (5130), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), sinihelmikakooslused (6410), puisniidud (6530), siirde- ja õõtsiksood (7140), allikad ja allikasood (7160), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad) (9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: teelehemosaiikliblikas (Euphydryas aurinia), suur-mosaiikliblikas (Euphydryas maturna); kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), läikiv kuldsirbik (Drepanocladus vernicosus), soohiilakas (Liparis loeselii), saaremaa robirohi (Rhinanthus oesiliensis);

474) Viieristi loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 378 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: sinihelmikakooslused (6410), allikad ja allikasood (7160), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

475) Viilupi loodusala Hiiu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 37 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), puisniidud (6530), puiskarjamaad (9070);

476) Viisjaagu loodusala Tartu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 25 ha. Kaitstav elupaigatüüp: vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130);

477) Viitna loodusala Lääne-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 311 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liiva-alade vähetoitelised järved (3110), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad) (9060), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

478) Vilivalla loodusala Hiiu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 16 ha. Kaitstav elupaigatüüp: lood (alvarid) (6280);

479) Viljandi loodusala Viljandi maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 157 ha. Kaitstav elupaigatüüp: looduslikult rohketoitelised järved (3150). Liik, kelle elupaika kaitstakse: harilik vingerjas (Misgurnus fossilis);

480) Villiksaare loodusala Võru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 196 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

481) Vilsandi loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 18 230 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rannikulõukad (1150), laiad madalad lahed (1160), esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), rannaniidud (1630), jõed ja ojad (3260), kadastikud (5130), lood (alvarid) (6280), sinihelmikakooslused (6410), puisniidud (6530), allikad ja allikasood (7160), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210), liigirikkad madalsood (7230), plaatlood (8240), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: hallhüljes (Halichoerus grypus); kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), soohiilakas (Liparis loeselii), saaremaa robirohi (Rhinanthus oesiliensis), madal unilook (Sisymbrium supinum);

482) Vinni-Pajusti loodusala Lääne-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 92 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: puisniidud (6530), vanad laialehised metsad (9020), puiskarjamaad (9070);

483) Viroste loodusala Põlva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 11 ha. Kaitstav elupaigatüüp: huumustoitelised järved ja järvikud (3160);

484) Voki loodusala Valga maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 16 ha. Kaitstav elupaigatüüp: vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130);

485) Vooremaa järvede loodusala Jõgeva ja Tartu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 1950 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), looduslikult rohketoitelised järved (3150). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: tiigilendlane (Myotis dasycneme); harilik hink (Cobitis taenia), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis); laiujur (Dytiscus latissimus);

486) Vulbi loodusala Järva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 10 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad) (9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080). Liik, kelle elupaika kaitstakse: palu-karukell (Pulsatilla patens);

487) Võhandu loodusala Võru ja Põlva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pikkus 22 km. Kaitstav elupaigatüüp: jõed ja ojad (3260). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis); rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia), paksukojalise jõekarp (Unio crassus);

488) Võhandu jõe loodusala Võru ja Põlva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pikkus 24 km. Kaitstav elupaigatüüp: jõed ja ojad (3260). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio); paksukojalise jõekarp (Unio crassus);

489) Võlingi oja loodusala Järva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pikkus 3 km. Kaitstav elupaigatüüp: jõed ja ojad (3260). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik võldas (Cottus gobio), ojasilm (Lampetra planeri);

490) Võlumäe loodusala Lääne-Viru maakonnas loodusdirektiivi II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 2 ha. Liik, kelle elupaika kaitstakse: roheline kaksikhammas (Dicranum viride);

491) Võrsna loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 541 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), lood (alva rid) (6280), puisniidud (6530), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080);

492) Võrtsjärve loodusala Valga, Tartu ja Viljandi maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 28 110 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130), looduslikult rohketoitelised järved (3150), lood (alvarid) (6280), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), liivakivipaljandid (8220), vanad loodusmetsad (9010), siirdesoo- ja rabametsad (91D0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik tõugjas (Aspius aspius), harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis);

493) Võtikvere loodusala Jõgeva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 38 ha. Kaitstav elupaigatüüp: vanad loodusmetsad (9010). Liik, kelle elupaika kaitstakse: harilik lendorav (Pteromys volans);

494) Väike-Pakasjärve loodusala Harju maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 1 ha. Kaitstav elupaigatüüp: huumustoitelised järved ja järvikud (3160);

495) Väikese väina loodusala Saare maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 17 660 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: laiad madalad lahed (1160), merele avatud pankrannad (1230), rannaniidud (1630), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), lood (alvarid) (6280), puisniidud (6530), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), puiskarjamaad (9070). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: emaputk (Angelica palustris), kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), madal unilook (Sisymbrium supinum);

496) Väikese Emajõe loodusala Valga maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pikkus 5 km. Kaitstav elupaigatüüp: jõed ja ojad (3260). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik tõugjas (Aspius aspius), harilik hink (Cobitis taenia), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis); rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia);

497) Väike-Palkna loodusala Võru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 3 ha. Kaitstav elupaigatüüp: liiva-alade vähetoitelised järved (3110);

498) Väinamere loodusala Saare, Hiiu, Lääne ja Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 252 100 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: veealused liivamadalad (1110), jõgede lehtersuudmed (1130), liivased ja mudased pagurannad (1140), rannikulõukad (1150), laiad madalad lahed (1160), karid (1170), esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), merele avatud pankrannad (1230), soolakulised muda- ja liivarannad (1310), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (1630), püsitaimestuga liivarannad (1640), metsastunud luited (2180), kuivad liivanõmmed kanarbiku ja kukemarjaga (2320), jõed ja ojad (3260), kuivad nõmmed (4030), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), lood (alvarid) (6280), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (6530), allikad ja allikasood (7160), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210), liigirikkad madalsood (7230), lubjakivipaljandid (8210), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad) (9180), lammi-lodumetsad (91E0). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: hallhüljes (Halichoerus grypus), saarmas (Lutra lutra), tiigilendlane (Myotis dasycneme), läänemere viiger (Phoca hispida bottnica); vinträim (Alosa fallax), harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), jõe silm (Lampetra fluviatilis), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis), merisutt (Petromyzon marinus); teelehemosaiikliblikas (Euphydryas aurinia), suur-mosaiikliblikas (Euphydryas maturna), paksukojalise jõekarp (Unio crassus), vasakkeermene pisitigu (Vertigo angustior); kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), nõmmnelk (Dianthus arenarius ssp. arenarius), roheline kaksikhammas (Dicranum viride), könttanukas (Encalypta mutica), madal unilook (Sisymbrium supinum), püst-linalehik (Thesium ebracteatum);

499) Värska loodusala Põlva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 41 ha. Kaitstav elupaigatüüp: looduslikult rohketoitelised järved (3150). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: tiigilendlane (Myotis dasycneme); harilik tõugjas (Aspius aspius), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis);

500) Väägvere loodusala Tartu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 6 ha. Kaitstav elupaigatüüp: lamminiidud (6450). Liik, kelle elupaika kaitstakse: harilik kobarpea (Ligularia sibirica);

501) Vääna loodusala Harju maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 406 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), karstijärved ja -järvikud (3180), jõed ja ojad (3260), lood (alvarid) (6280), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), rabad (7110), nõrglubja-allikad (7220), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), jõesilm (Lampetra fluviatilis), lõhe (Salmo salar); paksukojalise jõekarp (Unio crassus);

502) Väätsa raba loodusala Järva maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 248 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: rabad (7110), siirdesoo- ja rabametsad (91D0);

503) Õisu loodusala Viljandi maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 441 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130), looduslikult rohketoitelised järved (3150), jõed ja ojad (3260), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), liivakivipaljandid (8220), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad (9020). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: harilik vingerjas (Misgurnus fossilis); kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), harilik kobarpea (Ligularia sibirica);

504) Õru loodusala Valga maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitseks. Pindala 11 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: siirde- ja õõtsiksood (7140), allikad ja allikasood (7160);

505) Ädise loodusala Ida-Viru maakonnas loodusdirektiivi II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 4 ha. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), harilik kobarpea (Ligularia sibirica);

506) Ämmamäe loodusala Pärnu maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi kaitseks. Pindala 41 ha. Kaitstav elupaigatüüp: vanad laialehised metsad (9020);

507) Änniksaare loodusala Ida-Viru maakonnas loodusdirektiivi II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 1 ha. Liik, kelle elupaika kaitstakse: karvane maarjalepp (Agrimonia pilosa);

508) Äntu loodusala Lääne-Viru maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks. Pindala 425 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), siirde- ja õõtsiksood (7140), allikad ja allikasood (7160), nõrglubja-allikad (7220), vanad loodusmetsad (9010), rohunditerikkad kuusikud (9050). Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: karvane maarjalepp (Agrimonia pilosa), kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), läikiv kuldsirbik (Drepanocladus vernicosus);

509) Ülgase loodusala Harju maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 21 ha. Kaitstavad elupaigatüübid: aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad) (9180). Liik, kelle elupaika kaitstakse: tiigilendlane (Myotis dasycneme).

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Lisa 790107 615kl2

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json