Teksti suurus:

Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.03.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 04.04.2017, 6

Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri

Vastu võetud 05.08.2004 nr 615
RTL 2004, 111, 1758
jõustumine 05.08.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.04.2009RTL 2009, 39, 51623.04.2009
08.04.2010RTL 2010, 19, 35108.04.2010
16.12.2010RT III, 28.12.2010, 116.12.2010
27.02.2015RT III, 04.03.2015, 127.02.2015
31.03.2017RT III, 04.04.2017, 131.03.2017

«Looduskaitseseaduse» § 91 lõike 6 alusel kinnitada Euroopa Komisjonile esitatav «Natura 2000 võrgustiku alade – linnualade ja loodusalade nimekiri» (lisad 1 ja 2)1.


Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

1 Alade detailsete kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).
[RTL 2010, 19, 351 - jõust. 08.04.2010]

 

Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korralduse nr 615-k «Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri»
lisa 1
[RT III, 04.03.2015, 1 - jõust. 27.02.2015]

 

NATURA 2000 VÕRGUSTIKU ALADE – LINNUALADE JA LOODUSALADE NIMEKIRI

1. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7–25) I lisas nimetatud linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks asutatud linnualade nimekiri.

1) Agusalu linnuala (EE0070171) Ida-Viru maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaljukotkas (Aquila chrysaetos), sooräts (Asio flammeus), musträhn (Dryocopus martius), sookurg (Grus grus), merikotkas (Haliaeetus albicilla), rabapüü (Lagopus lagopus), hallõgija (Lanius excubitor), mustsaba-vigle (Limosa limosa), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), tutkas (Philomachus pugnax), rüüt (Pluvialis apricaria), teder (Tetrao tetrix), metsis (Tetrao urogallus), mudatilder (Tringa glareola), heletilder (Tringa nebularia) ja kiivitaja (Vanellus vanellus);

2) Alam-Pedja linnuala (EE0080374) Viljandi, Tartu ja Jõgeva maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kanakull (Accipiter gentilis), rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus), soopart e pahlsaba-part (Anas acuta), luitsnokk-part (Anas clypeata), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), rägapart (Anas querquedula), kaljukotkas (Aquila chrysaetos), suur-konnakotkas (Aquila clanga), väike-konnakotkas (Aquila pomarina), laanepüü (Bonasa bonasia), sõtkas (Bucephala clangula), öösorr (Caprimulgus europaeus), mustviires (Chlidonias niger), must-toonekurg (Ciconia nigra), roo-loorkull (Circus aeruginosus), välja-loorkull (Circus cyaneus), soo-loorkull (Circus pygargus), rukkirääk (Crex crex), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), valgeselg-kirjurähn (Dendrocopos leucotos), musträhn (Dryocopus martius), väike-kärbsenäpp (Ficedula parva), rohunepp (Gallinago media), sookurg (Grus grus), merikotkas (Haliaeetus albicilla), punaselg-õgija (Lanius collurio), hallõgija (Lanius excubitor), väikekajakas (Larus minutus), vöötsaba-vigle (Limosa lapponica), mustsaba-vigle (Limosa limosa), männi-käbilind (Loxia pytyopsittacus), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), kalakotkas (Pandion haliaetus), herilaseviu (Pernis apivorus), tutkas (Philomachus pugnax), laanerähn e kolmvarvas-rähn (Picoides tridactylus), hallpea-rähn e hallrähn (Picus canus), rüüt (Pluvialis apricaria), täpikhuik (Porzana porzana), händkakk (Strix uralensis), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria), teder (Tetrao tetrix), metsis (Tetrao urogallus), mudatilder (Tringa glareola), heletilder (Tringa nebularia), punajalg-tilder (Tringa totanus) ja kiivitaja (Vanellus vanellus);

3) Peipsiveere linnuala (EE0080323) Tartu maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus), sinikael-part (Anas platyrhynchos), rägapart (Anas querquedula), suur-laukhani (Anser albifrons), rabahani (Anser fabalis), kaljukotkas (Aquila chrysaetos), suur-konnakotkas (Aquila clanga), punapea-vart (Aythya ferina), tuttvart (Aythya fuligula), hüüp (Botaurus stellaris), sõtkas (Bucephala clangula), öösorr (Caprimulgus europaeus), mustviires (Chlidonias niger), must-toonekurg (Ciconia nigra), roo-loorkull (Circus aeruginosus), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), väikepistrik (Falco columbarius), väike-kärbsenäpp (Ficedula parva), rohunepp (Gallinago media), merikotkas (Haliaeetus albicilla), punaselg-õgija (Lanius collurio), hallõgija (Lanius excubitor), naerukajakas (Larus ridibundus), väikekajakas (Larus minututs), mudanepp (Lymnocryptes minimus), väikekoskel (Mergus albellus), suurkoovitaja (Numenius arquata), kalakotkas (Pandion haliaetus), täpikhuik (Porzana porzana), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria) ja teder (Tetrao tetrix);
[RT III, 04.03.2015, 1 - jõust. 27.02.2015]

4) Endla linnuala (EE0080172) Jõgeva, Järva ja Lääne-Viru maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus), karvasjalg-kakk (Aegolius funereus), jäälind (Alcedo atthis), soopart e pahlsaba-part (Anas acuta), luitsnokk-part (Anas clypeata), piilpart (Anas crecca), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), rägapart (Anas querquedula), suur-laukhani (Anser albifrons), rabahani (Anser fabalis), kaljukotkas (Aquila chrysaetos), väike-konnakotkas (Aquila pomarina), hallhaigur (Ardea cinerea), punapea-vart (Aythya farina), tuttvart (Aythya fuligula), merivart (Aythya marila), laanepüü (Bonasa bonasia), hüüp (Botaurus stellaris), kassikakk (Bubo bubo), sõtkas (Bucephala clangula), öösorr (Caprimulgus europaeus), mustviires (Chlidonias niger), must-toonekurg (Ciconia nigra), madukotkas (Circaetus gallicus), roo-loorkull (Circus aeruginosus), soo-loorkull (Circus pygargus), aul (Clangula hyemalis), rukkirääk (Crex crex), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), kühmnokk-luik (Cygnus olor), valgeselg-kirjurähn (Dendrocopos leucotos), musträhn (Dryocopus martius), väikepistrik (Falco columbarius), tuuletallaja (Falco tinnunculus), väike-kärbsenäpp (Ficedula parva), lauk (Fulica atra), järvekaur (Gavia arctica), punakurk-kaur (Gavia stellata), värbkakk (Glaucidium passerinum), sookurg (Grus grus), merikotkas (Haliaeetus albicilla), väänkael (Jynx torquilla), punaselg-õgija (Lanius collurio), kalakajakas (Larus canus), väikekajakas (Larus minutus), naerukajakas (Larus ridibundus), nõmmelõoke (Lullula arborea), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), väikekoskel (Mergus albellus), jääkoskel (Mergus merganser), rohukoskel (Mergus serrator), suurkoovitaja (Numenius arquata), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), kalakotkas (Pandion haliaetus), herilaseviu (Pernis apivorus), veetallaja (Phalaropus lobatus), tutkas (Philomachus pugnax), laanerähn e kolmvarvas-rähn (Picoides tridactylus), hallpea-rähn e hallrähn (Picus canus), rüüt (Pluvialis apricaria), tuttpütt (Podiceps cristatus), hallpõsk-pütt (Podiceps grisegena), väikehuik (Porzana parva), täpikhuik (Porzana porzana), rooruik (Rallus aquaticus), jõgitiir (Sterna hirundo), händkakk (Strix uralensis), teder (Tetrao tetrix), metsis (Tetrao urogallus), mudatilder (Tringa glareola), heletilder (Tringa nebularia), punajalg-tilder (Tringa totanus) ja kiivitaja (Vanellus vanellus);

5) Haanja linnuala (EE0080613) Võru maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus), jäälind (Alcedo atthis), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), laanepüü (Bonasa bonasia), must-toonekurg (Ciconia nigra), rukkirääk (Crex crex) ja värbkakk (Glaucidium passerinum);

6) Kabli linnuala (EE0040305) Pärnu maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on sõtkas (Bucephala clangula), aul (Clangula hyemalis), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii) ja jääkoskel (Mergus merganser);

7) Kahtla-Kübassaare linnuala (EE0040412) Saare maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on luitsnokk-part (Anas clypeata), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), rägapart (Anas querquedula), rääkspart (Anas strepera), hallhani e roohani (Anser anser), punapea-vart (Aythya ferina), tuttvart (Aythya fuligula), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), sõtkas (Bucephala clangula), liivatüll (Charadrius hiaticula), roo-loorkull (Circus aeruginosus), aul (Clangula hyemalis), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), kühmnokk-luik (Cygnus olor), lauk (Fulica atra), sookurg (Grus grus), merikotkas (Haliaeetus albicilla), kalakajakas (Larus canus), tõmmukajakas (Larus fuscus), väikekajakas (Larus minutus), naerukajakas (Larus ridibundus), mustsaba-vigle (Limosa limosa), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), väikekoskel (Mergus albellus), jääkoskel (Mergus merganser), rohukoskel (Mergus serrator), kormoran e karbas (Phalacrocorax carbo), roherähn e meltsas (Picus viridis), sarvikpütt (Podiceps auritus), tuttpütt (Podiceps cristatus), naaskelnokk (Recurvirostra avosetta), hahk (Somateria mollissima), väiketiir (Sterna albifrons), räusktiir e räusk (Sterna caspia), jõgitiir (Sterna hirundo), randtiir (Sterna paradisaea), punajalg-tilder (Tringa totanus) ja kiivitaja (Vanellus vanellus);

8) Karala-Pilguse linnuala (EE0040414) Saare maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on luitsnokk-part (Anas clypeata), piilpart (Anas crecca), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), sõtkas (Bucephala clangula), kühmnokk-luik (Cygnus olor), merikotkas (Haliaeetus albicilla), naaskelnokk (Recurvirostra avosetta), punajalg-tilder (Tringa totanus) ja kiivitaja (Vanellus vanellus);

9) Karula linnuala (EE0080671) Valga ja Võru maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on väike-konnakotkas (Aquila pomarina), karvasjalg-kakk (Aegolius funereus), sinikael-part (Anas platyrhynchos), laanepüü (Bonasa bonasia), must-toonekurg (Ciconia nigra), rukkirääk (Crex crex), väike-kärbsenäpp (Ficedula parva), punaselg-õgija (Lanius collurio), kalakotkas (Pandion haliaetus), teder (Tetrao tetrix) ja metsis (Tetrao urogallus);

10) Kasti lahe linnuala (EE0040418) Saare maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on rägapart (Anas querquedula), rääkspart (Anas strepera), hallhani e roohani (Anser anser), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), sõtkas (Bucephala clangula), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), sookurg (Grus grus) ja merikotkas (Haliaeetus albicilla);

11) Kaugatoma-Lõu lahe linnuala (EE0040441) Saare maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on piilpart (Anas crecca), sinikael-part (Anas platyrhynchos), hallhani e roohani (Anser anser), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), niidurisla e niidurüdi e rüdi (Calidris alpina schinzii), liivatüll (Charadrius hiaticula), kühmnokk-luik (Cygnus olor), tõmmukajakas (Larus fuscus), väikekoskel (Mergus albellus), rohukoskel (Mergus serrator), hahk (Somateria mollissima), räusktiir e räusk (Sterna caspia), randtiir (Sterna paradisaea), punajalg-tilder (Tringa totanus) ja kiivitaja (Vanellus vanellus);

12) Kikepera linnuala (EE0040316) Pärnu ja Viljandi maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaljukotkas (Aquila chrysaetos), must-toonekurg (Ciconia nigra), rabapüü (Lagopus lagopus) ja metsis (Tetrao urogallus);

13) Koigi linnuala (EE0040425) Saare maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on rääkspart (Anas strepera), laululuik (Cygnus cygnus), lauk (Fulica atra) ja merikotkas (Haliaeetus albicilla);

14) Koiva-Mustjõe linnuala (EE0080471) Valga ja Võru maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on jäälind (Alcedo atthis), soopart e pahlsaba-part (Anas acuta), siniraag (Coracias garrulous), rukkirääk (Crex crex) ja rohunepp (Gallinago media);

15) Kolga lahe linnuala (EE0010171) Harju maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on alk (Alca torda), sinikael-part (Anas platyrhyncho), rääkspart (Anas strepera), tuttvart (Aythya fuligula), kühmnokk-luik (Cygnus olor), tõmmukajakas (Larus fuscus), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), jääkoskel (Mergus merganser), rohukoskel (Mergus serrator), kormoran e karbas (Phalacrocorax carbo), tutkas (Philomachus pugnax), hahk (Somateria mollissima), väiketiir (Sterna albifrons), randtiir (Sterna paradisaea) ja punajalg-tilder (Tringa totanus);

16) Koorunõmme linnuala (EE0040428) Saare maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on merikotkas (Haliaeetus albicilla), mustvaeras (Melanitta nigra) ja kirjuhahk (Polysticta stelleri);

17) Kura kurgu linnuala (EE0040434) Saare maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on alk (Alca torda), soopart e pahlsaba-part (Anas acuta), luitsnokk-part (Anas clypeata), piilpart (Anas crecca), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), rääkspart (Anas strepera), hallhani e roohani (Anser anser), hallhaigur (Ardea cinerea), kivirullija (Arenaria interpres), merivart (Aythya marila), mustlagle (Branta bernicla), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), sõtkas (Bucephala clangula), niidurisla e rüdi e niidurüdi (Calidris alpina schinzii), suurrüdi e rüdi e suurrisla (Calidris canutus),väikerüdi e rüdi e väikerisla (Calidris minuta), krüüsel (Cepphus grylle), liivatüll (Charadrius hiaticula), aul (Clangula hyemalis), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), kühmnokk-luik (Cygnus olor), punakurk-kaur (Gavia stellata), merikotkas (Haliaeetus albicilla), tõmmukajakas (Larus fuscus), vöötsaba-vigle (Limosa lapponica), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), väikekoskel (Mergus albellus), jääkoskel (Mergus merganser), rohukoskel (Mergus serrator), kormoran e karbas (Phalacrocorax carbo), plüü (Pluvialis squatarola), sarvikpütt (Podiceps auritus), tuttpütt (Podiceps cristatus), naaskelnokk (Recurvirostra avosetta), hahk (Somateria mollissima), räusktiir e räusk (Sterna caspia) ja tumetilder (Tringa erythropus);

18) Kõnnumaa-Väätsa linnuala (EE0020341) Rapla, Harju ja Järva maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaljukotkas (Aquila chrysaetos), must-toonekurg (Ciconia nigra), laululuik (Cygnus cygnus), rüüt (Pluvialis apricaria), teder (Tetrao tetrix), metsis (Tetrao urogallus), mudatilder (Tringa glareola) ja kiivitaja (Vanellus vanellus);

19) Kõrgessaare-Mudaste linnuala (EE0040130) Hiiu maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on soopart e pahlsaba-part (Anas acuta), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), sõtkas (Bucephala clangula), liivatüll (Charadrius hiaticula), lauk (Fulica atra), kalakajakas (Larus canus), sarvikpütt (Podiceps auritus), hahk (Somateria mollissima), jõgitiir (Sterna hirundo), punajalg-tilder (Tringa totanus) ja kiivitaja (Vanellus vanellus);

20) Kõrvemaa linnuala (EE0060171) Järva, Harju ja Lääne-Viru maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kanakull (Accipiter gentilis), piilpart (Anas crecca), sinikael-part (Anas platyrhynchos), kaljukotkas (Aquila chrysaetos), laanepüü (Bonasa bonasia), sõtkas (Bucephala clangula), öösorr (Caprimulgus europaeus), must-toonekurg (Ciconia nigra), laululuik (Cygnus cygnus), musträhn (Dryocopus martius), väikepistrik (Falco columbarius), väike-kärbsenäpp (Ficedula parva), hallõgija (Lanius excubitor), rüüt (Pluvialis apricaria), sarvikpütt (Podiceps auritus), teder (Tetrao tetrix), metsis (Tetrao urogallus), mudatilder (Tringa glareola), heletilder (Tringa nebularia) ja kiivitaja (Vanellus vanellus);

21) Käntu-Kastja linnuala (EE0040209) Lääne ja Rapla maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on suur-konnakotkas (Aquila clanga) ja rohunepp (Gallinago media);

22) Kärevere linnuala (EE0080371) Tartu maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on väike-konnakotkas (Aquila pomarina), rabahani (Anser fabalis), must-toonekurg (Ciconia nigra), rohunepp (Gallinago media) ja merikotkas (Haliaeetus albicilla);

23) Küdema lahe linnuala (EE0040432) Saare maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on soopart e pahlsaba-part (Anas acuta), hallhani e roohani (Anser anser), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), sõtkas (Bucephala clangula), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), kühmnokk-luik (Cygnus olor), sookurg (Grus grus), jääkoskel (Mergus merganser), rohukoskel (Mergus serrator), hallpõsk-pütt (Podiceps grisegena), kirjuhahk (Polysticta stelleri) ja hahk (Somateria mollissima);

24) Lahemaa linnuala (EE0010173) Lääne-Viru ja Harju maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kanakull (Accipiter gentilis), rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus), karvasjalg-kakk (Aegolius funereus), jäälind (Alcedo atthis), soopart e pahlsaba-part (Anas acuta), piilpart (Anas crecca), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), nõmmekiur (Anthus campestris), kaljukotkas (Aquila chrysaetos), väike-konnakotkas (Aquila pomarina), hallhaigur (Ardea cinerea), punapea-vart (Aythya ferina), tuttvart (Aythya fuligula), merivart (Aythya marila), laanepüü (Bonasa bonasia), hüüp (Botaurus stellaris), kassikakk (Bubo bubo), sõtkas (Bucephala clangula), niidurisla e rüdi e niidurüdi (Calidris alpina schinzii), öösorr (Caprimulgus europaeus), mustviires (Chlidonias niger), valge-toonekurg (Ciconia ciconia), must-toonekurg (Ciconia nigra), roo-loorkull (Circus aeruginosus), välja-loorkull (Circus cyaneus), õõnetuvi (Columba oenas), rukkirääk (Crex crex), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), kühmnokk-luik (Cygnus olor), väike-kirjurähn (Dendrocopos minor), musträhn (Dryocopus martius), põldtsiitsitaja (Emberiza hortulana), väike-kärbsenäpp (Ficedula parva), värbkakk (Glaucidium passerinum), sookurg (Grus grus), merikotkas (Haliaeetus albicilla), väänkael (Jynx torquilla), punaselg-õgija (Lanius collurio), kalakajakas (Larus canus), tõmmukajakas (Larus fuscus), naerukajakas (Larus ridibundus), männi-käbilind (Loxia pytyopsittacus), nõmmelõoke (Lullula arborea), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), jääkoskel (Mergus merganser), rohukoskel (Mergus serrator), suurkoovitaja (Numenius arquata), kalakotkas (Pandion haliaetus), herilaseviu (Pernis apivorus), tutkas (Philomachus pugnax), laanerähn e kolmvarvas-rähn (Picoides tridactylus), roherähn e meltsas (Picus viridis), sarvikpütt (Podiceps auritus), tuttpütt (Podiceps cristatus), hahk (Somateria mollissima), randtiir (Sterna paradisaea), händkakk (Strix uralensis), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria), teder (Tetrao tetrix tetrix), metsis (Tetrao urogallus), punajalg-tilder (Tringa totanus), vaenukägu e toonetutt (Upupa epops) ja kiivitaja (Vanellus vanellus);

25) Lahepera järve linnuala (EE0080372) Tartu maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on mustviires (Chlidonias niger), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), väikekajakas (Larus minutus), väikekoskel (Mergus albellus) ja tuttpütt (Podiceps cristatus);

26) Lavassaare linnuala (EE0040325) Pärnu maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaljukotkas (Aquila chrysaetos), niidurisla e niidurüdi e rüdi (Calidris alpina schinzii), soo-loorkull (Circus pygargus), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), rabapüü (Lagopus lagopus), punaselg-õgija (Lanius collurio), hallõgija (Lanius excubitor), väikekajakas (Larus minutus), naerukajakas (Larus ridibundus), mustsaba-vigle (Limosa limosa), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), tutkas (Philomachus pugnax), rüüt (Pluvialis apricaria), sarvikpütt (Podiceps auritus), teder (Tetrao tetrix), metsis (Tetrao urogallus), mudatilder (Tringa glareola), punajalg-tilder (Tringa totanus) ja kiivitaja (Vanellus vanellus);

27) Loode-Peipsi linnuala (EE0080112) Ida-Viru, Jõgeva ja Tartu maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on viupart (Anas penelope), suur-laukhani (Anser albifrons), rabahani (Anser fabalis), sõtkas (Bucephala clangula), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), hallpõsk-pütt (Podiceps grisegena) ja kaldapääsuke (Riparia riparia);

28) Luitemaa linnuala (EE0040351) Pärnu maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus), karvasjalg-kakk (Aegolius funereus), soopart e pahlsaba-part (Anas acuta), luitsnokk-part (Anas clypeata), piilpart (Anas crecca), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), rägapart (Anas querquedula), rääkspart (Anas strepera), suur-laukhani (Anser albifrons), hallhani e roohani (Anser anser), rabahani (Anser fabalis), hallhaigur (Ardea cinerea), laanepüü (Bonasa bonasia), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), sõtkas (Bucephala clangula), öösorr (Caprimulgus europaeus), must-toonekurg (Ciconia nigra), roo-loorkull (Circus aeruginosus), õõnetuvi (Columba oenas), rukkirääk (Crex crex), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), kühmnokk-luik (Cygnus olor), väike-kärbsenäpp (Ficedula parva), värbkakk (Glaucidium passerinum), merikotkas (Haliaeetus albicilla), punaselg-õgija (Lanius collurio), hallõgija (Lanius excubitor), vöötsaba-vigle (Limosa lapponica), nõmmelõoke (Lullula arborea), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), väikekoskel (Mergus albellus), jääkoskel (Mergus merganser), rohukoskel (Mergus serrator), suurkoovitaja (Numenius arquata), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), kormoran e karbas (Phalacrocorax carbo), tutkas (Philomachus pugnax), rüüt (Pluvialis apricaria), sarvikpütt (Podiceps auritus), tuttpütt (Podiceps cristatus), väikehuik (Porzana parva), teder (Tetrao tetrix), metsis (Tetrao urogallus), tumetilder (Tringa erythropus), punajalg-tilder (Tringa totanus) ja kiivitaja (Vanellus vanellus);

29) Marimetsa-Õmma linnuala (EE0040203) Rapla, Lääne ja Harju maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaljukotkas (Aquila chrysaetos), sooräts (Asio flammeus), must-toonekurg (Ciconia nigra), mustsaba-vigle (Limosa limosa), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), rüüt (Pluvialis apricaria), mudatilder (Tringa glareola), punajalg-tilder (Tringa totanus) ja kiivitaja (Vanellus vanellus);

30) Meelva linnuala (EE0080203) Põlva maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on laululuik (Cygnus cygnus), sookurg (Grus grus), kalakajakas (Larus canus) ja kalakotkas (Pandion haliaetus);

31) Meenikunno linnuala (EE0080204) Põlva maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on sookurg (Grus grus), kalakotkas (Pandion haliaetus), sarvikpütt (Podiceps auritus) ja metsis (Tetrao urogallus);

32) Misso linnuala (EE0080672) Võru maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on väike-konnakotkas (Aquila pomarina), must-toonekurg (Ciconia nigra), järvekaur (Gavia arctica), kalakotkas (Pandion haliaetus) ja metsis (Tetrao urogallus);

33) Mullutu-Loode linnuala (EE0040444) Saare maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus), soopart e pahlsaba-part (Anas acuta), luitsnokk-part (Anas clypeata), piilpart (Anas crecca), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), rääkspart (Anas strepera), hallhani e roohani (Anser anser), punapea-vart (Aythya ferina), tuttvart (Aythya fuligula), hüüp (Botaurus stellaris), sõtkas (Bucephala clangula), mustviires (Chlidonias niger), roo-loorkull (Circus aeruginosus), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), kühmnokk-luik (Cygnus olor), lauk (Fulica atra), sookurg (Grus grus), merikotkas (Haliaeetus albicilla), väikekajakas (Larus minutus), naerukajakas (Larus ridibundus), mustsaba-vigle (Limosa limosa), väikekoskel (Mergus albellus), jääkoskel (Mergus merganser), rohukoskel (Mergus serrator), kormoran e karbas (Phalacrocorax carbo), roherähn e meltsas (Picus viridis), sarvikpütt (Podiceps auritus), tuttpütt (Podiceps cristatus), hallpõsk-pütt (Podiceps grisegena), rooruik (Rallus aquaticus), jõgitiir (Sterna hirundo), randtiir (Sterna paradisaea) ja kiivitaja (Vanellus vanellus);

34) Muraka linnuala (EE0070172) Ida-Viru maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on piilpart (Anas crecca), sinikael-part (Anas platyrhynchos), rabahani (Anser fabalis), kaljukotkas (Aquila chrysaetos), väike-konnakotkas (Aquila pomarina), tuttvart (Aythya fuligula), laanepüü (Bonasa bonasia), kassikakk (Bubo bubo), sõtkas (Bucephala clangula), öösorr (Caprimulgus europaeus), roo-loorkull (Circus aeruginosus), välja-loorkull (Circus cyaneus), soo-loorkull (Circus pygargus), rukkirääk (Crex crex), laululuik (Cygnus cygnus), musträhn (Dryocopus martius), rabapistrik (Falco peregrinus), väike-kärbsenäpp (Ficedula parva), sookurg (Grus grus), rabapüü (Lagopus lagopus), punaselg-õgija (Lanius collurio), hallõgija (Lanius excubitor), kalakajakas (Larus canus), mustsaba-vigle (Limosa limosa), mudanepp (Lymnocryptes minimus), suurkoovitaja (Numenius arquata), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), tutkas (Philomachus pugnax), laanerähn e kolmvarvas-rähn (Picoides tridactylus), rüüt (Pluvialis apricaria), sarvikpütt (Podiceps auritus), händkakk (Strix uralensis), teder (Tetrao tetrix), metsis (Tetrao urogallus), mudatilder (Tringa glareola), heletilder (Tringa nebularia), punajalg-tilder (Tringa totanus) ja kiivitaja (Vanellus vanellus);

35) Nõva-Osmussaare linnuala (EE0040201) Lääne ja Harju maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on nõmmekiur (Anthus campestris), merivart (Aythya marila), laanepüü (Bonasa bonasia), mustlagle (Branta bernicla), kassikakk (Bubo bubo), sõtkas (Bucephala clangula), öösorr (Caprimulgus europaeus), must-toonekurg (Ciconia nigra), soo-loorkull (Circus pygargus), aul (Clangula hyemalis), merikotkas (Haliaeetus albicilla), nõmmelõoke (Lullula arborea), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), mustvaeras (Melanitta nigra), jääkoskel (Mergus merganser), rohukoskel (Mergus serrator) ja hahk (Somateria mollissima);

36) Nätsi-Võlla linnuala (EE0040337) Pärnu maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on piilpart (Anas crecca), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), kaljukotkas (Aquila chrysaetos), tuttvart (Aythya fuligula), hüüp (Botaurus stellaris), kassikakk (Bubo bubo), sõtkas (Bucephala clangula), niidurisla e niidurüdi e rüdi (Calidris alpina schinzii), soo-loorkull (Circus pygargus), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), väikepistrik (Falco columbarius), lauk (Fulica atra), sookurg (Grus grus), merikotkas (Haliaeetus albicilla), rabapüü (Lagopus lagopus), punaselg-õgija (Lanius collurio), hallõgija (Lanius excubitor), mustsaba-vigle (Limosa limosa), sinirind (Luscinia svecica), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), tutkas (Philomachus pugnax), roherähn e meltsas (Picus viridis), rüüt (Pluvialis apricaria), tuttpütt (Podiceps cristatus), teder (Tetrao tetrix), mudatilder (Tringa glareola), punajalg-tilder (Tringa totanus) ja kiivitaja (Vanellus vanellus);

37) Ohepalu linnuala (EE0020205) Lääne-Viru ja Harju maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaljukotkas (Aquila chrysaetos), sõtkas (Bucephala clangula), must-toonekurg (Ciconia nigra) ja sookurg (Grus grus);

38) Otepää linnuala (EE0080401) Põlva ja Valga maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kanakull (Accipiter gentilis), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), väike-konnakotkas (Aquila pomarina), hallhaigur (Ardea cinerea), laanepüü (Bonasa bonasia), väiketüll (Charadrius dubius), must-toonekurg (Ciconia nigra), roo-loorkull (Circus aeruginosus), väike-kärbsenäpp (Ficedula parva), värbkakk (Glaucidium passerinum), punaselg-õgija (Lanius collurio), herilaseviu (Pernis apivorus) ja roherähn e meltsas (Picus viridis);

39) Pakri linnuala (EE0010129) Harju maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), merivart (Aythya marila), hüüp (Botaurus stellaris), sõtkas (Bucephala clangula), krüüsel (Cepphus grylle), aul (Clangula hyemalis), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), kühmnokk-luik (Cygnus olor), merikotkas (Haliaeetus albicilla), kalakajakas (Larus canus), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), jääkoskel (Mergus merganser), tutkas (Philomachus pugnax), tuttpütt (Podiceps cristatus), hahk (Somateria mollissima) ja punajalg-tilder (Tringa totanus);

40) Paljassaare linnuala (EE0010170) Harju maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus), luitsnokk-part (Anas clypeata), piilpart (Anas crecca), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), rägapart (Anas querquedula), rääkspart (Anas strepera), punapea-vart (Aythya ferina), tuttvart (Aythya fuligula), sõtkas (Bucephala clangula), soorisla e soorüdi e rüdi (Calidris alpina), kõvernokk-risla e kõvernokk-rüdi e rüdi (Calidris ferruginea), värbrüdi e rüdi e värbrisla (Calidris temminckii), väiketüll (Charadrius dubius), liivatüll (Charadrius hiaticula), roo-loorkull (Circus aeruginosus), aul (Clangula hyemalis), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), tuuletallaja (Falco tinnunculus), lauk (Fulica atra), sookurg (Grus grus), punaselg-õgija (Lanius collurio), kalakajakas (Larus canus), naerukajakas (Larus ridibundus), väikekoskel (Mergus albellus), jääkoskel (Mergus merganser), rohukoskel (Mergus serrator), suurkoovitaja (Numenius arquata), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), veetallaja (Phalaropus lobatus), tutkas (Philomachus pugnax), täpikhuik (Porzana porzana), rooruik (Rallus aquaticus), kaldapääsuke (Riparia riparia), hahk (Somateria mollissima), väiketiir (Sterna albifrons), jõgitiir (Sterna hirundo), randtiir (Sterna paradisaea), tumetilder (Tringa erythropus), mudatilder (Tringa glareola), heletilder (Tringa nebularia), punajalg-tilder (Tringa totanus) ja kiivitaja (Vanellus vanellus);

41) Parika linnuala (EE0080573) Viljandi maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on suur-laukhani (Anser albifrons), rabahani (Anser fabalis), must-toonekurg (Ciconia nigra) ja metsis (Tetrao urogallus);

42) Puhatu linnuala (EE0070106) Ida-Viru maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on karvasjalg-kakk (Aegolius funereus), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), nõmmekiur (Anthus campestris), kaljukotkas (Aquila chrysaetos), sooräts (Asio flammeus), tuttvart (Aythya fuligula), laanepüü (Bonasa bonasia), sõtkas (Bucephala clangula), välja-loorkull (Circus cyaneus), soo-loorkull (Circus pygargus), laululuik (Cygnus cygnus), väikepistrik (Falco columbarius), järvekaur (Gavia arctica), merikotkas (Haliaeetus albicilla), rabapüü (Lagopus lagopus), punaselg-õgija (Lanius collurio), hallõgija (Lanius excubitor), mustsaba-vigle (Limosa limosa), mudanepp (Lymnocryptes minimus), suurkoovitaja (Numenius arquata), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), kalakotkas (Pandion haliaetus), tutkas (Philomachus pugnax), rüüt (Pluvialis apricaria), teder (Tetrao tetrix), metsis (Tetrao urogallus), mudatilder (Tringa glareola), heletilder (Tringa nebularia) ja kiivitaja (Vanellus vanellus);

43) Põhja-Kõrvemaa linnuala (EE0010106) Harju maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on sinikael-part (Anas platyrhynchos), kaljukotkas (Aquila chrysaetos), sõtkas (Bucephala clangula), laululuik (Cygnus cygnus), järvekaur (Gavia arctica), nõmmelõoke (Lullula arborea), rüüt (Pluvialis apricaria), teder (Tetrao tetrix), metsis (Tetrao urogallus), mudatilder (Tringa glareola) ja heletilder (Tringa nebularia);

44) Põhja-Liivimaa linnuala (EE0040344) Pärnu maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on suur-laukhani (Anser albifrons), väike-laukhani (Anser erythropus), rabahani (Anser fabalis), kaljukotkas (Aquila chrysaetos), väike-konnakotkas (Aquila pomarina), laanepüü (Bonasa bonasia), öösorr (Caprimulgus europaeus), must-toonekurg (Ciconia nigra), soo-loorkull (Circus pygargus), rukkirääk (Crex crex), laululuik (Cygnus cygnus), valgeselg-kirjurähn (Dendrocopos leucotos), väike-kirjurähn (Dendrocopos minor), väike-kärbsenäpp (Ficedula parva), järvekaur (Gavia arctica), värbkakk (Glaucidium passerinum), sookurg (Grus grus), rabapüü (Lagopus lagopus), punaselg-õgija (Lanius collurio), hallõgija (Lanius excubitor), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), herilaseviu (Pernis apivorus), laanerähn e kolmvarvas-rähn (Picoides tridactylus), hallpea-rähn e hallrähn (Picus canus), rüüt (Pluvialis apricaria), händkakk (Strix uralensis), teder (Tetrao tetrix), metsis (Tetrao urogallus), mudatilder (Tringa glareola), punajalg-tilder (Tringa totanus) ja kiivitaja (Vanellus vanellus);

45) Pärnu lahe linnuala (EE0040346) Pärnu maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus), soopart e pahlsaba-part (Anas acuta), luitsnokk-part (Anas clypeata), piilpart (Anas crecca), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), rägapart (Anas querquedula), rääkspart (Anas strepera), suur-laukhani (Anser albifrons), hallhani e roohani (Anser anser), rabahani (Anser fabalis), kivirullija (Arenaria interpres), sooräts (Asio flammeus), tuttvart (Aythya fuligula), merivart (Aythya marila), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), sõtkas (Bucephala clangula), niidurisla e rüdi niidurüdi (Calidris alpina schinzii), liivatüll (Charadrius hiaticula), roo-loorkull (Circus aeruginosus), aul (Clangula hyemalis), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), kühmnokk-luik (Cygnus olor), kalakajakas (Larus canus), tõmmukajakas (Larus fuscus), naerukajakas (Larus ridibundus), mustsaba-vigle (Limosa limosa), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), mustvaeras (Melanitta nigra), jääkoskel (Mergus merganser), rohukoskel (Mergus serrator), kormoran e karbas (Phalacrocorax carbo), tutkas (Philomachus pugnax), tuttpütt (Podiceps cristatus), hahk (Somateria mollissima), väiketiir (Sterna albifrons), jõgitiir (Sterna hirundo), randtiir (Sterna paradisaea), tutt-tiir (Sterna sandvicensis), tumetilder (Tringa erythropus), punajalg-tilder (Tringa totanus) ja kiivitaja (Vanellus vanellus);

46) Riksu ranniku linnuala (EE0040461) Saare maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), niidurisla e niidurüdi e rüdi (Calidris alpina schinzii), kühmnokk-luik (Cygnus olor), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), rohukoskel (Mergus serrator), tutkas (Philomachus pugnax), hahk (Somateria mollissima) ja punajalg-tilder (Tringa totanus);

47) Ropka-Ihaste linnuala (EE0080313) Tartu maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on soopart e pahlsaba-part (Anas acuta), luitsnokk-part (Anas clypeata), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), rägapart (Anas querquedula), suur-laukhani (Anser albifrons), rabahani (Anser fabalis), tuttvart (Aythya fuligula), hüüp (Botaurus stellaris), mustviires (Chlidonias niger), rukkirääk (Crex crex), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), lauk (Fulica atra), rohunepp (Gallinago media), väikekajakas (Larus minutus), naerukajakas (Larus ridibundus), tutkas (Philomachus pugnax), hallpõsk-pütt (Podiceps grisegena), väikehuik (Porzana parva), täpikhuik (Porzana porzana), rooruik (Rallus aquaticus), mudatilder (Tringa glareola) ja kiivitaja (Vanellus vanellus);

48) Rubina linnuala (EE0080572) Valga ja Viljandi maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on laululuik (Cygnus cygnus), väikepistrik (Falco columbarius) ja kalakotkas (Pandion haliaetus);

49) Räpina poldri linnuala (EE0080271) Põlva maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on luitsnokk-part (Anas clypeata), sinikael-part (Anas platyrhynchos), rägapart (Anas querquedula), suur-laukhani (Anser albifrons), rabahani (Anser fabalis), punapea-vart (Aythya farina), tuttvart (Aythya fuligula), mustviires (Chlidonias niger), lauk (Fulica atra), väikekajakas (Larus minutus), naerukajakas (Larus ridibundus), mustsaba-vigle (Limosa limosa), tuttpütt (Podiceps cristatus), väikehuik (Porzana parva), täpikhuik (Porzana porzana) ja kiivitaja (Vanellus vanellus);

50) Siiksaare-Oessaare lahtede linnuala (EE0040469) Saare maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus), soopart e pahlsaba-part (Anas acuta), luitsnokk-part (Anas clypeata), piilpart (Anas crecca), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), rägapart (Anas querquedula), rääkspart (Anas strepera), hallhani e roohani (Anser anser), kivirullija (Arenaria interpres), punapea-vart (Aythya ferina), tuttvart (Aythya fuligula), hüüp (Botaurus stellaris), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), niidurisla e niidurüdi e rüdi (Calidris alpina schinzii), liivatüll (Charadrius hiaticula), mustviires (Chlidonias niger), roo-loorkull (Circus aeruginosus), aul (Clangula hyemalis), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), kühmnokk-luik (Cygnus olor), lauk (Fulica atra), merikotkas (Haliaeetus albicilla), kalakajakas (Larus canus), väikekajakas (Larus minutus), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), kormoran e karbas (Phalacrocorax carbo), tutkas (Philomachus pugnax), roherähn e meltsas (Picus viridis), sarvikpütt (Podiceps auritus), tuttpütt (Podiceps cristatus), hallpõsk-pütt (Podiceps grisegena), väikehuik (Porzana parva), rooruik (Rallus aquaticus), hahk (Somateria mollissima), väiketiir (Sterna albifrons), räusktiir e räusk (Sterna caspia), jõgitiir (Sterna hirundo), randtiir (Sterna paradisaea), punajalg-tilder (Tringa totanus) ja kiivitaja (Vanellus vanellus);

51) Sirtsi linnuala (EE0070173) Ida-Viru ja Lääne-Viru maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaljukotkas (Aquila chrysaetos), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), rüüt (Pluvialis apricaria), teder (Tetrao tetrix) ja mudatilder (Tringa glareola);

52) Soomaa linnuala (EE0080574) Viljandi ja Pärnu maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on karvasjalg-kakk (Aegolius funereus), piilpart (Anas crecca), sinikael-part (Anas platyrhynchos), kaljukotkas (Aquila chrysaetos), väike-konnakotkas (Aquila pomarina), sooräts (Asio flammeus), sõtkas (Bucephala clangula), öösorr (Caprimulgus europaeus), must-toonekurg (Ciconia nigra), soo-loorkull (Circus pygargus), õõnetuvi (Columba oenas), rukkirääk (Crex crex), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), väikepistrik (Falco columbarius), rabapistrik (Falco peregrinus), tuuletallaja (Falco tinnunculus), väike-kärbsenäpp (Ficedula parva), rohunepp (Gallinago media), sookurg (Grus grus), merikotkas (Haliaeetus albicilla), rabapüü (Lagopus lagopus), punaselg-õgija (Lanius collurio), hallõgija (Lanius excubitor), naerukajakas (Larus ridibundus), nõmmelõoke (Lullula arborea), sinirind (Luscinia svecica), mudanepp (Lymnocryptes minimus), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), kalakotkas (Pandion haliaetus), herilaseviu (Pernis apivorus), veetallaja (Phalaropus lobatus), laanerähn e kolmvarvas-rähn (Picoides tridactylus), hallpea-rähn e hallrähn (Picus canus), roherähn e meltsas (Picus viridis), rüüt (Pluvialis apricaria), sarvikpütt (Podiceps auritus), täpikhuik (Porzana porzana), jõgitiir (Sterna hirundo), händkakk (Strix uralensis), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria), teder (Tetrao tetrix), metsis (Tetrao urogallus), mudatilder (Tringa glareola), heletilder (Tringa nebularia), punajalg-tilder (Tringa totanus) ja kiivitaja (Vanellus vanellus);

53) Struuga linnuala (EE0070107) Ida-Viru maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on sooräts (Asio flammeus) ja rohunepp (Gallinago media);

54) Sutu lahe linnuala (EE0040472) Saare maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on rääkspart (Anas strepera), hallhani e roohani (Anser anser), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), sõtkas (Bucephala clangula), aul (Clangula hyemalis), kühmnokk-luik (Cygnus olor), tutkas (Philomachus pugnax), jõgitiir (Sterna hirundo) ja punajalg-tilder (Tringa totanus);

55) Suursoo-Leidissoo linnuala (EE0040202) Lääne ja Harju maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaljukotkas (Aquila chrysaetos), must-toonekurg (Ciconia nigra), soo-loorkull (Circus pygargus), väikepistrik (Falco columbarius), sookurg (Grus grus), punaselg-õgija (Lanius collurio), teder (Tetrao tetrix), väikekoovitaja (Numenius phaeopus) ja rabapüü (Lagopus lagopus);

56) Taarikõnnu-Kaisma linnuala (EE0020340) Pärnu ja Rapla maakonnas:
Liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaljukotkas (Aquila chrysaetos), laanepüü (Bonasa bonasia), öösorr (Caprimulgus europaeus), must-toonekurg (Ciconia nigra), välja-loorkull (Circus cyaneus), laululuik (Cygnus cygnus), teder (Tetrao tetrix) ja metsis (Tetrao urogallus);

57) Tagamõisa linnuala (EE0040476) Saare maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on alk (Alca torda), piilpart (Anas crecca), sinikael-part (Anas platyrhynchos), hallhani e roohani (Anser anser), nõmmekiur (Anthus campestris), sõtkas (Bucephala clangula), merirüdi e rüdi e meririsla (Calidris maritime), krüüsel (Cepphus gryille), liivatüll (Charadrius hiaticula), roo-loorkull (Circus aeruginosus), aul (Clangula hyemalis), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), kühmnokk-luik (Cygnus olor), sookurg (Grus grus), merikotkas (Haliaeetus albicilla), väikekoskel (Mergus albellus), rohukoskel (Mergus serrator), hallpõsk-pütt (Podiceps grisegena), kirjuhahk (Polysticta stelleri) ja hahk (Somateria mollissima);

58) Toolse linnuala (EE0060271) Lääne-Viru maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on soopart e pahlsaba-part (Anas acuta), rääkspart (Anas strepera), suur-laukhani (Anser albifrons), hallhani e roohani (Anser anser), rabahani (Anser fabalis) ja kühmnokk-luik (Cygnus olor);

59) Tudusoo linnuala (EE0060209) Lääne-Viru maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on karvasjalg-kakk (Aegolius funereus), kaljukotkas (Aquila chrysaetos), väike-konnakotkas (Aquila pomarina), must-toonekurg (Ciconia nigra), väike-kärbsenäpp (Ficedula parva), kalakotkas (Pandion haliaetus) ja metsis (Tetrao urogallus);

60) Tuhu-Kesu linnuala (EE0040208) Lääne, Pärnu ja Rapla maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on sinikael-part (Anas platyrhynchos), kaljukotkas (Aquila chrysaetos), niidurisla e rüdi e niidurüdi (Calidris alpina schinzii), soo-loorkull (Circus pygargus), merikotkas (Haliaeetus albicilla), rabapüü (Lagopus lagopus), punaselg-õgija (Lanius collurio), hallõgija (Lanius excubitor), mustsaba-vigle (Limosa limosa), suurkoovitaja (Numenius arquata), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), tutkas (Philomachus pugnax), rüüt (Pluvialis apricaria), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria), teder (Tetrao tetrix), mudatilder (Tringa glareola), punajalg-tilder (Tringa totanus) ja kiivitaja (Vanellus vanellus);

61) Vaindloo linnuala (EE0060270) Lääne-Viru maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kivirullija (Arenaria interpres), sooräts (Asio flammeus), krüüsel (Cepphus grylle), tõmmukajakas (Larus fuscus), jõgitiir (Sterna hirundo) ja randtiir (Sterna paradisaea);

62) Vanamõisa linnuala (EE0040113) Hiiu maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on piilpart (Anas crecca), hallhani e roohani (Anser anser), kivirullija (Arenaria interpres), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), liivatüll (Charadrius hiaticula), merikotkas (Haliaeetus albicilla) ja punajalg-tilder (Tringa totanus);

63) Vilsandi linnuala (EE0040496) Saare maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on piilpart (Anas crecca), sinikael-part (Anas platyrhynchos), hallhani e roohani (Anser anser), merivart (Aythya marila), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), sõtkas (Bucephala clangula), liivatüll (Charadrius hiaticula), kühmnokk-luik (Cygnus olor), sookurg (Grus grus), jääkoskel (Mergus merganser), rohukoskel (Mergus serrator), kirjuhahk (Polysticta stelleri) ja hahk (Somateria mollissima);

64) Vooremaa linnuala (EE0080171) Jõgeva ja Tartu maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus), sinikael-part (Anas platyrhynchos), suur-laukhani (Anser albifrons), rabahani (Anser fabalis), punapea-vart (Aythya farina), tuttvart (Aythya fuligula), hüüp (Botaurus stellaris), mustviires (Chlidonias niger), roo-loorkull (Circus aeruginosus), lauk (Fulica atra), naerukajakas (Larus ridibundus), hallpõsk-pütt (Podiceps grisegena) ja tuttpütt (Podiceps cristatus);

65) Võrtsjärve linnuala (EE0080571) Tartu, Viljandi ja Valga maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus), soopart e pahlsaba-part (Anas acuta), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), rägapart (Anas querquedula), suur-laukhani (Anser albifrons), rabahani (Anser fabalis), punapea-vart (Aythya farina), tuttvart (Aythya fuligula), hüüp (Botaurus stellaris), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), sõtkas (Bucephala clangula), mustviires (Chlidonias niger), must-toonekurg (Ciconia nigra), roo-loorkull (Circus aeruginosus), rukkirääk (Crex crex), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), lauk (Fulica atra), merikotkas (Haliaeetus albicilla), tõmmukajakas (Larus fuscus), naerukajakas (Larus ridibundus), sinirind (Luscinia svecica), väikekoskel (Mergus albellus), jääkoskel (Mergus merganser), kalakotkas (Pandion haliaetus), tutkas (Philomachus pugnax), tuttpütt (Podiceps cristatus), väikehuik (Porzana parva), täpikhuik (Porzana porzana), jõgitiir (Sterna hirundo), mudatilder (Tringa glareola) ja kiivitaja (Vanellus vanellus);

66) Väinamere linnuala (EE0040001) Hiiu, Lääne, Saare ja Pärnu maakonnas:
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on soopart e pahlsaba-part (Anas acuta), luitsnokk-part (Anas clypeata), piilpart (Anas crecca), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), rägapart (Anas querquedula), rääkspart (Anas strepera), suur-laukhani (Anser albifrons), hallhani e roohani (Anser anser), väike-laukhani (Anser erythropus), rabahani (Anser fabalis), hallhaigur (Ardea cinerea), kivirullija (Arenaria interpres), sooräts (Asio flammeus), punapea-vart (Aythya ferina), tuttvart (Aythya fuligula), merivart (Aythya marila), hüüp (Botaurus stellaris), mustlagle (Branta bernicla), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), kassikakk (Bubo bubo), sõtkas (Bucephala clangula), niidurisla e rüdi e niidurüdi (Calidris alpina schinzii), suurrüdi e rüdi e suurrisla (Calidris canutus), väiketüll (Charadrius dubius), liivatüll (Charadrius hiaticula), mustviires (Chlidonias niger), valge-toonekurg (Ciconia ciconia), roo-loorkull (Circus aeruginosus), välja-loorkull (Circus cyaneus), aul (Clangula hyemalis), rukkirääk (Crex crex), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), kühmnokk-luik (Cygnus olor), valgeselg-kirjurähn (Dendrocopos leucotos), põldtsiitsitaja (Emberiza hortulana), lauk (Fulica atra), rohunepp (Gallinago media), värbkakk (Glaucidium passerinum), sookurg (Grus grus), merikotkas (Haliaeetus albicilla), punaselg-õgija (Lanius collurio), kalakajakas (Larus canus), tõmmukajakas (Larus fuscus), naerukajakas (Larus ridibundus), plütt (Limicola falcinellus), vöötsaba-vigle (Limosa lapponica), mustsaba-vigle (Limosa limosa), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), mustvaeras (Melanitta nigra), väikekoskel (Mergus albellus), jääkoskel (Mergus merganser), rohukoskel (Mergus serrator), suurkoovitaja (Numenius arquata), kormoran e karbas (Phalacrocorax carbo), tutkas (Philomachus pugnax), hallpea-rähn e hallrähn (Picus canus), plüü (Pluvialis squatarola), tuttpütt (Podiceps cristatus), väikehuik (Porzana parva), täpikhuik (Porzana porzana), naaskelnokk (Recurvirostra avosetta), hahk (Somateria mollissima), väiketiir (Sterna albifrons), räusktiir e räusk (Sterna caspia), jõgitiir (Sterna hirundo), randtiir (Sterna paradisaea), tutt-tiir (Sterna sandvicensis), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria), teder (Tetrao tetrix), tumetilder (Tringa erythropus), mudatilder (Tringa glareola), heletilder (Tringa nebularia), punajalg-tilder (Tringa totanus) ja kiivitaja (Vanellus vanellus).

 

2. Nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku taimestiku ja loomastiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50) I ja II lisas nimetatud elupaigatüüpide või liikide kaitseks asutatud loodusalade nimekiri.

1) Abruka loodusala (EE0040401) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), lood (alvarid – *6280), puisniidud (*6530), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

2) Adraku loodusala (EE0070175) Ida-Viru maakonnas:
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaiku kaitstakse, on lendorav (Pteromys volans*);

3) Aegna saare loodusala (EE0010188) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rannaniidud (*1630), püsitaimestuga liivarannad (1640), eelluited (2110), valged luited (liikuvad rannikuluited – 2120), metsastunud luited (2180), kuivad nõmmed (4030), vanad loodusmetsad (*9010) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

4) Aegviidu loodusala (EE0010153) Harju maakonnas:
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on soohiilakas (Liparis loeselii) ja kollane kivirik (Saxifraga hirculus);

5) Age oru loodusala (EE0080302) Tartu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), liivakivipaljandid (8220) ning rohunditerikkad kuusikud (9050);

6) Agusalu loodusala (EE0070171) Ida-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on männipurelane (Stephanopachys linearis);
[RT III, 04.03.2015, 1 - jõust. 27.02.2015]

7) Aheru loodusala (EE0080422) Valga maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130);

8) Ahja loodusala (EE0080217) Põlva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lamminiidud (6450), allikad ja allikasood (7160), liivakivipaljandid (8220) ja vanad loodusmetsad (*9010);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra), harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio) ja paksukojaline jõekarp (Unio crassus);

9) Aidu loodusala (EE0080104) Jõgeva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010) ja rohunditerikkad kuusikud (9050);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);
[RT III, 04.04.2017, 1 - jõust. 31.03.2017]

10) Aidu soo loodusala (EE0080173) Jõgeva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rabad (*7110), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

11) Akste loodusala (EE0080275) Põlva maakonnas:
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on kollane kivirik (Saxifraga hirculus);

12) Akste järve loodusala (EE0080224) Põlva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on huumustoitelised järved ja järvikud (3160);

13) Alajõe loodusala (EE0070179) Ida-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on siirde- ja õõtsiksood (7140), vanad loodusmetsad (*9010) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

14) Alam-Pedja loodusala (EE0080374) Tartu, Jõgeva ja Viljandi maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), kuivad nõmmed (4030), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), rabad (*7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9*080), siirdesoo- ja rabametsad (*91D0), lammi-lodumetsad (*91E0) ning laialehised lammimetsad (91F0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra), tiigilendlane (Myotis dasycneme), harilik tõugjas (Aspius aspius), harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis), suur-kuldtiib (Lycaena dispar), paksukojaline jõekarp (Unio crassus), vasakkeermene pisitigu (Vertigo angustior), laiujur (Dytiscus latissimus), tõmmuujur (Graphoderus bilineatus), soohiilakas (Liparis loeselii), kollane kivirik (Saxifraga hirculus) ja kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

15) Alatskivi loodusala (EE0080311) Tartu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on looduslikult rohketoitelised järved (3150), allikad ja allikasood (7160), vanad loodusmetsad (*9010) ning vanad laialehised metsad (*9020);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on tiigilendlane (Myotis dasycneme), harilik hink (Cobitis taenia) ja harilik vingerjas (Misgurnus fossilis);

16) Alema loodusala (EE0010107) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), soohiilakas (Liparis loeselii) ja eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

17) Allikukivi loodusala (EE0040301) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on allikad ja allikasood (7160), koopad (8310) ja vanad loodusmetsad (*9010);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on tiigilendlane (Myotis dasycneme);

18) Allirahu loodusala (EE0040402) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on karid (1170) ja väikesaared ning laiud (1620);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on hallhüljes (Halichoerus grypus);

19) Alva-Kärsu loodusala (EE0040387) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080), siirdesoo- ja rabametsad (*91D0) ning laialehised lammimetsad (91F0);

20) Andresjärve loodusala (EE0080412) Valga maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on tiigilendlane (Myotis dasycneme);

21) Andressaare loodusala (EE0080107) Jõgeva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on puisniidud (*6530);

22) Angasilla loodusala (EE0020303) Rapla maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), liigirikkad madalsood (7230), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), puiskarjamaad (9070) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080)
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus) ja eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

23) Anija loodusala (EE0010109) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on siirde- ja õõtsiksood (7140), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), soohiilakas (Liparis loeselii) ja eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

24) Anne loodusala (EE0080310) Tartu maakonnas:
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaika kaitstakse, on harilik kobarpea (Ligularia sibirica) ja emaputk (Angelica palustris);

25) Ardu loodusala (EE0010112) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on vanad loodusmetsad (*9010);

26) Aseri loodusala (EE0070112) Ida-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on püsitaimestuga kivirannad (1220), kadastikud (5130), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lood (alvarid – *6280), puisniidud (*6530), rabad (*7110), nokkheinakooslused (7150), lubjakivipaljandid (8210), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080), rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad – *9180) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

27) Asva loodusala (EE0040403) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), lood (alvarid – *6280), sinihelmikakooslused (6410), puisniidud (*6530), liigirikkad madalsood (7230), vanad laialehised metsad (*9020) ja puiskarjamaad (9070);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

28) Atsalama loodusala (EE0070117) Ida-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), puisniidud (*6530) ja puiskarjamaad (9070);

29) Avaste loodusala (EE0020338) Rapla ja Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), lood (alvarid – *6280), sinihelmikakooslused (6410), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

30) Avijõe loodusala (EE0070127) Ida-Viru ja Lääne-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on jõed ja ojad (3260);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra), harilik võldas (Cottus gobio), rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia) ja paksukojaline jõekarp (Unio crassus);

31) Ebavere loodusala (EE0060215) Lääne-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad laialehised metsad (*9020) ja rohunditerikkad kuusikud (9050);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on karvane maarjalepp (Agrimonia pilosa);
[RT III, 04.04.2017, 1 - jõust. 31.03.2017]

32) Edise loodusala (EE0070113) Ida-Viru maakonnas:
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus) ja harilik kobarpea (Ligularia sibirica);

33) Ehmja-Turvalepa loodusala (EE0040204) Lääne maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra) ja eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

34) Einbi loodusala (EE0040215) Lääne maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

35) Elva loodusala (EE0080318) Tartu ja Valga maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), jõed ja ojad (3260), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), siirde- ja õõtsiksood (7140), allikad ja allikasood (7160), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik hink (Cobitis taenia), paksukojaline jõekarp (Unio crassus), rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia), suur-kuldtiib (Lycaena dispar), saarmas (Lutra lutra), läikiv kurdsirbik (Drepanocladus vernicosus), kollane kivirik (Saxifraga hirculus) ja palu-karukell (Pulsatilla patens);
[RT III, 04.04.2017, 1 - jõust. 31.03.2017]

36) Peipsiveere loodusala (EE0080323) Tartu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik tõugjas (Aspius aspius), harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis), laiujur (Dytiscus latissimus), suur-rabakiil (Leucorrhinia pectoralis), roheline kaksikhammas (Dicranum viride), läikiv kurdsirbik (Drepanocladus vernicosus) ja saarmas (Lutra lutra);
[RT III, 04.03.2015, 1 - jõust. 27.02.2015]

37) Endla loodusala (EE0080172) Jõgeva, Järva ja Lääne-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), looduslikult rohketoitelised järved (3150), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), allikad ja allikasood (7160), nõrglubja-allikad (*7220), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra), tiigilendlane (Myotis dasycneme), harilik võldas (Cottus gobio), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis), laiujur (Dytiscus latissimus), rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia), suur-kuldtiib (Lycaena dispar), suur-mosaiikliblikas (Euphydryas maturna), suur-rabakiil (Leucorrhinia pectoralis), teelehe-mosaiikliblikas (Euphydryas aurinia), tõmmuujur (Graphoderus bilineatus), kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), läikiv kurdsirbik (Drepanocladus vernicosus), soohiilakas (Liparis loeselii), nõtke näkirohi (Najas flexilis) ja eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);
[RT III, 04.03.2015, 1 - jõust. 27.02.2015]

38) Esna loodusala (EE0060101) Järva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), allikad ja allikasood (7160), liigirikkad madalsood (7230), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

39) Haanja loodusala (EE0080613) Võru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liiva-alade vähetoitelised järved (3110), vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), looduslikult rohketoitelised järved (3150), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), allikad ja allikasood (7160), nõrglubja-allikad (*7220), liigirikkad madalsood (7230), liivakivipaljandid (8220), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik hink (Cobitis taenia), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis), harivesilik (Triturus cristatus), rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia), paksukojaline jõekarp (Unio crassus), saarmas (Lutra lutra), karvane maarjalepp (Agrimonia pilosa), kollane kivirik (Saxifraga hirculus) ja harilik kobarpea (Ligularia sibirica);

40) Haapsi loodusala (EE0040329) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010) ja vanad laialehised metsad (*9020);
[RT III, 04.04.2017, 1 - jõust. 31.03.2017]

41) Haavakannu loodusala (EE0060207) Lääne-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), puisniidud (*6530), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik lendorav (Pteromys volans*) ja kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

42) Haavassoo loodusala (EE0040404) Saare maakonnas: I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on allikad ja allikasood (7160), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on saaremaa robirohi (Rhinanthus osiliensis);

43) Hauka loodusala (EE0080214) Põlva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270) ja liigirikkad madalsood (7230);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on harivesilik (Triturus cristatus);

44) Heimtali loodusala (EE0080520) Viljandi maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on lamminiidud (6450), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad – *9180);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on tiigilendlane (Myotis dasycneme);

45) Hiiu madala loodusala (EE0040129) Hiiu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on karid (1170);

46) Hino loodusala (EE0080602) Võru maakonnas: I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liiva-alade vähetoitelised järved (3110), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), vanad loodusmetsad (*9010) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

47) Hintsiko loodusala (EE0080610) Võru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on vanad loodusmetsad (*9010);

48) Hurda loodusala (EE0080611) Võru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

49) Ihamaru-Tilleoru loodusala (EE0080202) Põlva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), allikad ja allikasood (7160), liivakivipaljandid (8220), vanad loodusmetsad (*9010) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on harilik võldas (Cottus gobio);

50) Iidva loodusala (EE0060115) Järva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (*7110), nokkheinakooslused (7150) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

51) Ilmandu loodusala (EE0060210) Lääne-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liigirikkad madalsood (7230) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

52) Jalase loodusala (EE0020313) Rapla maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lood (alvarid – *6280), sinihelmikakooslused (6410), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), rabad (*7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), allikad ja allikasood (7160), nõrglubja-allikad (*7220), liigirikkad madalsood (7230), plaatlood (*8240), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), soohiilakas (Liparis loeselii), palu-karukell (Pulsatilla patens), eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica) ja püst-linalehik (Thesium ebracteatum);

53) Jalgsema loodusala (EE0060112) Järva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on karstijärved ja -järvikud (*3180), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510) ning puiskarjamaad (9070);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on harivesilik (Trituruc cristatus);

54) Jausa loodusala (EE0040134) Hiiu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270) ning aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on euroopa naarits (Mustela lutreola*);

55) Jõuga loodusala (EE0070119) Ida-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liiva-alade vähetoitelised järved (3110), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

56) Jägala loodusala (EE0010150) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on jõed ja ojad (3260);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra), paksukojaline jõekarp (Unio crassus), harilik võldas (Cottus gobio), jõesilm (Lampetra fluviatilis) ja lõhe (Salmo salar);

57) Jäola loodusala (EE0060226) Lääne-Viru maakonnas:
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

58) Järise loodusala (EE0040407) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), puisniidud (*6530), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

59) Järve loodusala (EE0040408) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on püsitaimestuga liivarannad (1640), eelluited (2110), valged luited (liikuvad rannikuluited – 2120), hallid luited (kinnistunud rannikuluited – *2130), metsastunud luited (2180) ja lood (alvarid – *6280);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on nõmmnelk (Dianthus arenarius subsp. arenarius);

60) Järveoja loodusala (EE0060229) Lääne-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on jõed ja ojad (3260);

61) Järveotsa loodusala (EE0040303) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

62) Järvevälja loodusala (EE0070122) Ida-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on metsastunud luited (2180), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

63) Järvselja loodusala (EE0080307) Tartu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on laialehine nestik (Cinna latifolia);

64) Kaarma loodusala (EE0040409) Saare maakonnas: I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), sinihelmikakooslused (6410), puisniidud (*6530) ja puiskarjamaad (9070);

65) Kaarmise loodusala (EE0040410) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liivikud (2330), looduslikult rohketoitelised järved (3150), puisniidud (*6530), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

66) Kaasiku loodusala (EE0080111) Jõgeva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on puisniidud (*6530);

67) Kaasjärve loodusala (EE0080631) Võru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on looduslikult rohketoitelised järved (3150);

68) Kaberla loodusala (EE0010177) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kadastikud (5130), lood (alvarid – *6280) ja vanad loodusmetsad (*9010);

69) Kabli loodusala (EE0040305) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liivased ja mudased pagurannad (1140), rannaniidud (*1630), eelluited (2110), valged luited (liikuvad rannikuluited – 2120), hallid luited (kinnistunud rannikuluited – *2130), metsastunud luited (2180), luidetevahelised niisked nõod (2190), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), vanad loodusmetsad (*9010) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra), tiigilendlane (Myotis dasycneme), jõesilm (Lampetra fluviatilis), suur-mosaiikliblikas (Euphydryas maturna), emaputk (Angelica palustris) ja nõmmnelk (Dianthus arenarius subsp. arenarius);

70) Kada järve loodusala (EE0080429) Valga maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on looduslikult rohketoitelised järved (3150);

71) Kahtla-Kübassaare loodusala (EE0040412) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on veealused liivamadalad (1110), liivased ja mudased pagurannad (1140), rannikulõukad (*1150), laiad madalad lahed (1160), karid (1170), esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), merele avatud pankrannad (1230), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), lood (alvarid – *6280), sinihelmikakooslused (6410), puisniidud (*6530), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

72) Kahvena loodusala (EE0080521) Pärnu ja Viljandi maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), vanad loodusmetsad (*9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

73) Kaisma loodusala (EE0040306) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica) ja harilik vingerjas (Misgurnus fossilis);

74) Kakulaane loodusala (EE0080474) Valga maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

75) Kalita loodusala (EE0040308) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on vanad loodusmetsad (*9010);

76) Kallaste loodusala (EE0080320) Tartu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on liivakivipaljandid (8220);

77) Kalli soo loodusala (EE0040483) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kadastikud (5130), lood (alvarid – *6280), allikad ja allikasood (7160), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

78) Kanaküla loodusala (EE0040310) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on vanad loodusmetsad (*9010);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaika kaitstakse, on mardikaline Xyletinus tremulicola ja väike-punalamesklane (Cucujus cinnaberinus);
[RT III, 04.03.2015, 1 - jõust. 27.02.2015]

79) Kanepi järvede loodusala (EE0080220) Põlva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liiva-alade vähetoitelised järved (3110), looduslikult rohketoitelised järved (3150) ning huumustoitelised järved ja järvikud (3160);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik hink (Cobitis taenia) ja harilik vingerjas (Misgurnus fossilis);

80) Karala-Pilguse loodusala (EE0040414) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rannikulõukad (*1150), esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), merele avatud pankrannad (1230), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), püsitaimestuga liivarannad (1640), valged luited (liikuvad rannikuluited – 2120), hallid luited (kinnistunud rannikuluited – *2130), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), lood (alvarid – *6280), sinihelmikakooslused (6410), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

81) Kareda loodusala (EE0060104) Järva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

82) Karida loodusala (EE0040415) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on lood (alvarid – *6280);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on jäik keerdsammal (Tortella rigens);

83) Karinõmme loodusala (EE0040311) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

84) Karisilla oja loodusala (EE0080239) Põlva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on jõed ja ojad (3260);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on harilik vingerjas (Misgurnus fossilis);

85) Kariste järve loodusala (EE0080515) Viljandi maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on looduslikult rohketoitelised järved (3150);

86) Karitsu loodusala (EE0020333) Rapla maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510) ning puiskarjamaad (9070);

87) Karsna järve loodusala (EE0080626) Võru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on liiva-alade vähetoitelised järved (3110);

88) Karste loodusala (EE0080218) Põlva maakonnas:
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on harivesilik (Triturus cristatus);

89) Karujärve loodusala (EE0040416) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaika kaitstakse, on tiigilendlane (Myotis dasycneme) ja harilik võldas (Cottus gobio);

90) Karula loodusala (EE0080671) Võru ja Valga maakonnas: I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liiva-alade vähetoitelised järved (3110), vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), looduslikult rohketoitelised järved (3150), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), rabad (*7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080), siirdesoo- ja rabametsad (*91D0) ning lammi-lodumetsad (*91E0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra), harilik hink, (Cobitis taenia), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis), suur-kuldtiib (Lycaena dispar), suur-rabakiil (Leucorrhinia pectoralis), tõmmuujur (Graphoderus bilineatus), laiujur (Dytiscus latissimus); karvane maarjalepp (Agrimonia pilosa), kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), soohiilakas (Liparis loeselii) ja palu-karukell (Pulsatilla patens);

91) Karula-Pikkjärve loodusala (EE0080424) Valga maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on looduslikult rohketoitelised järved (3150), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

92) Karuse-Linnuse loodusala (EE0040207) Lääne maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kuivad nõmmed (4030), kadastikud (5130), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080), rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad – *9180) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on emaputk (Angelica palustris) ja roheline kaksikhammas (Dicranum viride);

93) [kehtetu - RT III, 04.04.2017, 1 - jõust. 31.03.2017]

94) Kasemetsa loodusala (EE0040427) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), puisniidud (*6530) ja puiskarjamaad (9070);

95) Kasti lahe loodusala (EE0040418) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on veealused liivamadalad (1110), liivased ja mudased pagurannad (1140), rannikulõukad (*1150), laiad madalad lahed (1160), karid (1170), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), lood (alvarid – *6280), sinihelmikakooslused (6410), puisniidud (*6530), vanad loodusmetsad (*9010), puiskarjamaad (9070) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

96) Kastna loodusala (EE0040312) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), rannaniidud (*1630), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), lood (alvarid – *6280) ning aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on emaputk (Angelica palustris);

97) Kastna-Rapla loodusala (EE0020335) Rapla maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

98) Kaugatoma-Lõu loodusala (EE0040441) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liivased ja mudased pagurannad (1140), laiad madalad lahed (1160), karid (1170), esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lood (alvarid – *6280), puisniidud (*6530), liigirikkad madalsood (7230), lubjakivipaljandid (8210), vanad loodusmetsad (*9010) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on madal unilook (Sisymbrium supinum);

99) Kauksi loodusala (EE0070115) Ida-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on vanad loodusmetsad (*9010);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on männisinelane (Boros schneideri);
[RT III, 04.03.2015, 1 - jõust. 27.02.2015]

100) Kaunispe loodusala (EE0040420) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rannikulõukad (*1150), rannaniidud (*1630), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), lood (alvarid – *6280), sinihelmikakooslused (6410), puisniidud (*6530) ning lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210);

101) Keeri-Karijärve loodusala (EE0080316) Tartu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), looduslikult rohketoitelised järved (3150), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), puisniidud (*6530), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning lammi-lodumetsad (*91E0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik tõugjas (Aspius aspius), harilik hink (Cobitis taenia), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis), palu-karukell (Pulsatilla patens) ja saarmas (Lutra lutra);

102) Kerju loodusala (EE0040421) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on väikesaared ning laiud (1620);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on hallhüljes (Halichoerus grypus);

103) Kesknõmme loodusala (EE0040422) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on metsastunud luited (2180), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

104) Kihnu loodusala (EE0040313) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on veealused liivamadalad (1110), rannikulõukad (*1150), esmased rannavallid (1210), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), püsitaimestuga liivarannad (1640), valged luited (liikuvad rannikuluited – 2120), hallid luited (kinnistunud rannikuluited – *2130), metsastunud luited (2180), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lood (alvarid – *6280), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), puisniidud (*6530), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), puiskarjamaad (9070) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on hallhüljes (Halichoerus grypus), viigerhüljes (Phoca hispida bottnica), emaputk (Angelica palustris) ja soohiilakas (Liparis loeselii);

105) Kiigumõisa loodusala (EE0060110) Järva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on lamminiidud (6450), allikad ja allikasood (7160), nõrglubja-allikad (*7220), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
[RT III, 04.04.2017, 1 - jõust. 31.03.2017]

106) Kiiviti järve loodusala (EE0080423) Valga maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140);

107) Kingli loodusala (EE0040423) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kadastikud (5130), lood (alvarid – *6280), puisniidud (*6530), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), liigirikkad madalsood (7230) ning okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

108) Kirbu soo loodusala (EE0080475) Valga maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liigirikkad madalsood (7230) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

109) Kirikumäe loodusala (EE0080607) Võru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liiva-alade vähetoitelised järved (3110), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
[RT III, 04.04.2017, 1 - jõust. 31.03.2017]

110) Kirmsi loodusala (EE0080209) Põlva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

111) Kiruvere loodusala (EE0010141) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on looduslikult rohketoitelised järved (3150);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on harilik hink (Cobitis taenia);

112) Kisejärve loodusala (EE0080603) Võru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liiva-alade vähetoitelised järved (3110), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (*7110), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

113) Kiviaru loodusala (EE0080506) Viljandi maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

114) Kivijärve loodusala (EE0080223) Põlva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on huumustoitelised järved ja järvikud (3160);

115) Kivikupitsa loodusala (EE0040317) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020) ning okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060);

116) Kiviloo loodusala (EE0010110) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liigirikkad madalsood (7230) ja rohunditerikkad kuusikud (9050);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

117) Klaasrahu loodusala (EE0040141) Hiiu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on karid (1170);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on hallhüljes (Halichoerus grypus);

118) Kohatu loodusala (EE0020302) Rapla maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), allikad ja allikasood (7160), nõrglubja-allikad (*7220), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra), harilik lendorav (Pteromys volans*), harilik võldas (Cottus gobio), paksukojaline jõekarp (Unio crassus), kaunis kuldking (Cypripedium calceolus) ja roheline kaksikhammas (Dicranum viride);

119) Koigi loodusala (EE0040425) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), puisniidud (*6530), rabad (*7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

120) Koikküla loodusala (EE0080430) Valga maakonnas:
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on männisinelane (Boros schneideri) ja eremiitpõrnikas (Osmoderma eremita*);
[RT III, 04.03.2015, 1 - jõust. 27.02.2015]

121) Koiva-Mustjõe luha loodusala (EE0080421) Valga ja Võru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), kuivad nõmmed (4030), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), puisniidud (*6530), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080), siirdesoo- ja rabametsad (*91D0) ning laialehised lammimetsad (91F0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik tõugjas (Aspius aspius), harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), jõesilm (Lampetra fluviatilis), lõhe (Salmo salar), männisinelane (Boros schneideri), tõmmuujur (Graphoderus bilineatus), suur-rabakiil (Leucorrhinia pectoralis), rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia), eremiitpõrnikas (Osmoderma eremita*), paksukojaline jõekarp (Unio crassus) ja lammiöölane (Xylomoia strix);
[RT III, 04.04.2017, 1 - jõust. 31.03.2017]

122) Kolga loodusala (EE0040318) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on metsastunud luited (2180), jõed ja ojad (3260), vanad loodusmetsad (*9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning laialehised lammimetsad (91F0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik hink (Cobitis taenia) ja jõesilm (Lampetra fluviatilis);

123) Kolga lahe loodusala (EE0010171) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on veealused liivamadalad (1110), rannikulõukad (*1150), karid (1170), esmased rannavallid (1210), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), püsitaimestuga liivarannad (1640), valged luited (liikuvad rannikuluited – 2120), rusked luited kukemarjaga (*2140), metsastunud luited (2180), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), kadastikud (5130), liigirikkad madalsood (7230) ning vanad loodusmetsad (*9010);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on hallhüljes (Halichoerus grypus);

124) Konguta loodusala (EE0080305) Tartu maakonnas:
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

125) Konuvere loodusala (EE0020306) Rapla maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), rabad (*7110), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra), harilik võldas (Cottus gobio) ja paksukojaline jõekarp (Unio crassus);

126) Kooljamägede loodusala (EE0040426) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on vanad loodusmetsad (*9010);

127) Lauaru loodusala (EE0040315) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on puisniidud (*6530), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020) ning rohunditerikkad kuusikud (9050);
[RT III, 04.03.2015, 1 - jõust. 27.02.2015]

128) Kooraste Kõvvõrjärve loodusala (EE0080233) Põlva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on looduslikult rohketoitelised järved (3150);

129) Kooraste Pikkjärve loodusala (EE0080201) Põlva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130);

130) Koorküla loodusala (EE0080420) Valga maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liiva-alade vähetoitelised järved (3110), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (*7110), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010) ja rohunditerikkad kuusikud (9050);

131) Koorunõmme loodusala (EE0040428) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), merele avatud pankrannad (1230), rannaniidud (*1630), metsastunud luited (2180), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), lood (alvarid – *6280), puisniidud (*6530), allikad ja allikasood (7160), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaika kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus) ja soohiilakas (Liparis loeselii);

132) Kosemäe loodusala (EE0040319) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on vanad loodusmetsad (*9010);

133) Kostivere loodusala (EE0010114) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on karstijärved ja -järvikud (*3180), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), lood (alvarid – *6280), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), nõrglubja-allikad (*7220) ja plaatlood (*8240);
[RT III, 04.04.2017, 1 - jõust. 31.03.2017]

134) Kotlandi loodusala (EE0040429) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), sinihelmikakooslused (6410), puisniidud (*6530), vanad laialehised metsad (*9020), puiskarjamaad (9070) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

135) Krassi loodusala (EE0010154) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on karid (1170) ja väikesaared ning laiud (1620);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on hallhüljes (Halichoerus grypus);

136) Krüüdneri loodusala (EE0080277) Põlva maakonnas:
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on läikiv kurdsirbik (Drepanocladus vernicosus);

137) Kubija järve loodusala (EE0080627) Võru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on looduslikult rohketoitelised järved (3150);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on tiigilendlane (Myotis dasycneme);

138) Kudjape loodusala (EE0040433) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on puisniidud (*6530) ja vanad laialehised metsad (*9020);

139) Kuiaru loodusala (EE0040320) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010) ja rohunditerikkad kuusikud (9050);

140) Kuivajõe loodusala (EE0010148) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260) ning nõrglubja-allikad (*7220);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on harilik võldas (Cottus gobio);

141) Kuke-Kiili loodusala (EE0040205) Lääne maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kadastikud (5130), lood (alvarid – *6280), rabad (*7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad laialehised metsad (*9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on teelehe-mosaiikliblikas (Euphydryas aurinia) ja vasakkeermene pisitigu (Vertigo angustior);

142) Kukka-Luhastu loodusala (EE0040128) Hiiu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lood (alvarid – *6280), puisniidud (*6530), allikad ja allikasood (7160), nõrglubja-allikad (*7220), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on soohiilakas (Liparis loeselii);

143) Kullamäe loodusala (EE0080503) Viljandi maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liivakivipaljandid (8220) ning okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060);

144) Kurematsi loodusala (EE0080411) Valga maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on allikad ja allikasood (7160), liigirikkad madalsood (7230) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on läikiv kurdsirbik (Drepanocladus vernicosus);

145) Kurese loodusala (EE0040353) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kadastikud (5130), lood (alvarid – *6280), liigirikkad madalsood (7230), rohunditerikkad kuusikud (9050) ja puiskarjamaad (9070);

146) Kuri-Hellamaa loodusala (EE0040126) Hiiu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530) ning puiskarjamaad (9070);

147) Kurimetsa loodusala (EE0080509) Viljandi maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

148) Kurisoo loodusala (EE0060103) Järva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010) ja rohunditerikkad kuusikud (9050);

149) Kuritse järve loodusala (EE0080425) Valga maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140);

150) Kurtna loodusala (EE0070120) Ida-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liiva-alade vähetoitelised järved (3110), vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on harilik hink (Cobitis taenia);

151) Kurtna-Vilivere loodusala (EE0020318) Harju ja Rapla maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), lamminiidud (6450), vanad loodusmetsad (*9010) ning okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra) ja paksukojaline jõekarp (Unio crassus);

152) Kuulmajärve loodusala (EE0080230) Põlva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), siirde- ja õõtsiksood (7140), vanad loodusmetsad (*9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

153) Kuusiku loodusala (EE0020336) Rapla maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530) ja puiskarjamaad (9070);

154) Kõnnumaa loodusala (EE0020325) Harju ja Rapla maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), rabad (*7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), nõrglubja-allikad (*7220), liigirikkad madalsood (7230), koopad (8310), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on suur-kuldtiib (Lycaena dispar), kaunis kuldking (Cypripedium calceolus) ja läikiv kurdsirbik (Drepanocladus vernicosus);

155) Kõpu loodusala (EE0040135) Hiiu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), rannaniidud (*1630), püsitaimestuga liivarannad (1640), eelluited (2110), valged luited (liikuvad rannikuluited – 2120), hallid luited (kinnistunud rannikuluited – *2130), metsastunud luited (2180), luidetevahelised niisked nõod (2190), kuivad nõmmed (4030), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lood (alvarid – *6280), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), allikad ja allikasood (7160), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on roheline hiidkupar (Buxbaumia viridis), soohiilakas (Liparis loeselii) ja kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

156) Kõrgessaare-Mudaste loodusala (EE0040122) Hiiu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rannikulõukad (*1150), laiad madalad lahed (1160), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), kadastikud (5130), lood (alvarid – *6280), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), liigirikkad madalsood (7230) ja puiskarjamaad (9070);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus) ja saarmas (Lutra lutra);

157) Kõrissoo loodusala (EE0040321) Pärnu maakonnas:
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

158) Kõrvemaa loodusala (EE0060119) Järva, Harju ja Lääne-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liiva-alade vähetoitelised järved (3110), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lamminiidud (6450), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), allikad ja allikasood (7160), nõrglubja-allikad (*7220), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on tõmmuujur (Graphoderus bilineatus); kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), palu-karukell (Pulsatilla patens), eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica) ja kollane kivirik (Saxifraga hirculus);

159) Kämbla loodusala (EE0010103) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on lamminiidud (6450), allikad ja allikasood (7160), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus) ja eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);
[RT III, 04.04.2017, 1 - jõust. 31.03.2017]

160) Käntu-Kastja loodusala (EE0040209) Lääne ja Rapla maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra), harilik võldas (Cottus gobio), jõesilm (Lampetra fluviatilis) ja paksukojaline jõekarp (Unio crassus);

1601) Kärasi loodusala (EE0070187) Ida-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on lendorav (Pteromys volans);
[RT III, 04.04.2017, 1 - jõust. 31.03.2017]

161) Kärevere loodusala (EE0080371) Tartu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning lammi-lodumetsad (*91E0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis), tõugjas (Aspius aspius), laiujur (Dytiscus latissimus), suur-kuldtiib (Lycaena dispar) ja suur-mosaiikliblikas (Hypodryas maturna);

162) Kärnjärve loodusala (EE0080628) Võru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140);

163) Kääpa loodusala (EE0080108) Jõgeva ja Tartu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra), palu-karukell (Pulsatilla patens), harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio) ja harilik vingerjas (Misgurnus fossilis);

164) Küdema loodusala (EE0040430) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210);

165) Küdema lahe loodusala (EE0040432) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on veealused liivamadalad (1110), rannikulõukad (*1150), laiad madalad lahed (1160), karid (1170), esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), merele avatud pankrannad (1230), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), jõed ja ojad (3260), kadastikud (5130), lood (alvarid – *6280), sinihelmikakooslused (6410), allikad ja allikasood (7160); lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), puiskarjamaad (9070) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on jõesilm (Lampetra fluviatilis), könttanukas (Encalypta mutica), soohiilakas (Liparis loeselii) ja saaremaa robirohi (Rhinanthus osiliensis);

166) Laasu loodusala (EE0040435) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), lood (alvarid – *6280) ja puiskarjamaad (9070);

167) Lahemaa loodusala (EE0010173) Lääne-Viru ja Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on veealused liivamadalad (1110), liivased ja mudased pagurannad (1140), rannikulõukad (*1150), laiad madalad lahed (1160), karid (1170), esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), püsitaimestuga liivarannad (1640), eelluited (2110), valged luited (liikuvad rannikuluited – 2120), hallid luited (kinnistunud rannikuluited – *2130), rusked luited kukemarjaga (*2140), metsastunud luited (2180), luidetevahelised niisked nõod (2190), kuivad liivanõmmed kanarbiku ja kukemarjaga (2320), looduslikult rohketoitelised järved (3150), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), kuivad nõmmed (4030), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lood (alvarid – *6280), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), rabad (*7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), allikad ja allikasood (7160), liigirikkad madalsood (7230), lubjakivipaljandid (8210), liivakivipaljandid (8220), koopad (8310), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080), rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad – *9180), siirdesoo- ja rabametsad (*91D0) ning lammi-lodumetsad (*91E0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra), tiigilendlane (Myotis dasycneme), harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), jõesilm (Lampetra fluviatilis), lõhe (Salmo salar), suur-mosaiikliblikas (Hypodryas maturna), suur-kuldtiib (Lycaena dispar), suur-rabakiil (Leucorrhinia pectoralis), harilik ebapärlikarp (Margaritifera margaritifera), rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia), paksukojaline jõekarp (Unio crassus) ja vasakkeermene pisitigu (Vertigo angustior);
[RT III, 04.04.2017, 1 - jõust. 31.03.2017]

168) Lahepera loodusala (EE0080319) Tartu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik tõugjas (Aspius aspius), harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio) ja harilik vingerjas (Misgurnus fossilis);

169) Laho loodusala (EE0080225) Põlva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on huumustoitelised järved ja järvikud (3160);

170) Laidunina loodusala (EE0040436) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on esmased rannavallid (1210), rannaniidud (*1630), karstijärved ja -järvikud (*3180), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lood (alvarid – *6280), sinihelmikakooslused (6410), liigirikkad madalsood (7230) ning puiskarjamaad (9070);

171) Laiksaare loodusala (EE0040322) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

172) Laiküla loodusala (EE0040211) Lääne maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), puisniidud (*6530), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra) ja kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

173) Lambahanna järve loodusala (EE0080403) Valga maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130);

174) Lannasmaa loodusala (EE0040437) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on lood (alvarid – *6280) ja puiskarjamaad (9070);

175) Lao loodusala (EE0040323) Pärnu maakonnas:
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on emaputk (Angelica palustris);

176) Lasa loodusala (EE0080416) Valga maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

177) Lasila loodusala (EE0060206) Lääne-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), puisniidud (*6530), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (9060);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harivesilik (Triturus cristatus), suur-rabakiil (Leucorrhinia pectoralis) ja kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);
[RT III, 04.04.2017, 1 - jõust. 31.03.2017]

178) Lasva tammiku loodusala (EE0080630) Võru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on puisniidud (*6530) ja vanad laialehised metsad (*9020);

179) Laukesoo loodusala (EE0010108) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (*7110), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

180) Laulasmaa loodusala (EE0010122) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rannikulõukad (*1150), püsitaimestuga liivarannad (1640), eelluited (2110), valged luited (liikuvad rannikuluited – 2120), metsastunud luited (2180), lubjakivipaljandid (8210) ning rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad – *9180);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on vasakkeermene pisitigu (Vertigo angustior);

181) Laulaste loodusala (EE0040309) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), vanad loodusmetsad (*9010) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra), jõesilm (Lampetra fluviatilis) ja paksukojaline jõekarp (Unio crassus);

182) Lavassaare loodusala (EE0040324) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), kadastikud (5130), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lood (alvarid – *6280), puisniidud (*6530), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica) ja kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);
[RT III, 04.04.2017, 1 - jõust. 31.03.2017]

183) Lavatsi järve loodusala (EE0080312) Tartu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130);

184) Leigri loodusala (EE0040119) Hiiu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rabad (*7110), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

185) Lemmejõe loodusala (EE0040342) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on jõed ja ojad (3260);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra), jõesilm (Lampetra fluviatilis) ja paksukojaline jõekarp (Unio crassus);

186) Lepakose loodusala (EE0080523) Viljandi maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on lamminiidud (6450), vanad loodusmetsad (*9010) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

187) Leppoja loodusala (EE0080510) Viljandi maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on lamminiidud (6450), rabad (*7110), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

188) Letipea loodusala (EE0060231) Lääne-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on veealused liivamadalad (1110), liivased ja mudased pagurannad (1140), laiad madalad lahed (1160), metsastunud luited (2180) ja luidetevahelised niisked nõod (2190), vanad loodusmetsad (*9010) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

189) Lihula loodusala (EE0040213) Lääne ja Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080), siirdesoo- ja rabametsad (*91D0) ning lammi-lodumetsad (*91E0);

190) Liigalaskma-Orinõmme loodusala (EE0040438) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), lood (alvarid – *6280), sinihelmikakooslused (6410), puisniidud (*6530), vanad laialehised metsad (*9020), puiskarjamaad (9070) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

191) Liiva-Putla loodusala (EE0040439) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), vanad loodusmetsad (*9010) ning puiskarjamaad (9070);

192) Linaleo järve loodusala (EE0080419) Valga maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on looduslikult rohketoitelised järved (3150);

193) Lindi loodusala (EE0040326) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), puisniidud (*6530), rabad (*7110), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

194) Lindmetsa loodusala (EE0040440) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rannaniidud (*1630), metsastunud luited (2180), kadastikud (5130), puisniidud (*6530), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050) ja puiskarjamaad (9070);

195) Linnumängu loodusala (EE0020328) Rapla ja Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), rabad (*7110), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

196) Linnuraba loodusala (EE0020312) Rapla ja Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), lamminiidud (6450), puisniidud (*6530), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra), kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), läikiv kurdsirbik (Drepanocladus vernicosus), eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica) ja püst-linalehik (Thesium ebracteatum);

197) Loobu jõe loodusala (EE0060279) Lääne-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on jõed ja ojad (3260);

198) Lopa paljandi loodusala (EE0080505) Viljandi maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liivakivipaljandid (8220) ja koopad (8310);

199) Lubjaahju järve loodusala (EE0080402) Valga maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on looduslikult rohketoitelised järved (3150);

200) Luhasoo loodusala (EE0080601) Võru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), lamminiidud (6450), rabad (*7110), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

201) Luidja loodusala (EE0040118) Hiiu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on püsitaimestuga liivarannad (1640), valged luited (liikuvad rannikuluited – 2120), hallid luited (kinnistunud rannikuluited – *2130), metsastunud luited (2180), jõed ja ojad (3260) ning rohunditerikkad kuusikud (9050);
[RT III, 04.03.2015, 1 - jõust. 27.02.2015]

202) Luiste loodusala (EE0040210) Lääne ja Rapla maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

203) Luitemaa loodusala (EE0040351) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on veealused liivamadalad (1110), liivased ja mudased pagurannad (1140), rannikulõukad (*1150), laiad madalad lahed (1160), püsitaimestuga kivirannad (1220), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), hallid luited (kinnistunud rannikuluited – *2130), metsastunud luited (2180), luidetevahelised niisked nõod (2190), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), puisniidud (*6530), rabad (*7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), allikad ja allikasood (7160), liivakivipaljandid (8220), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080), rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad – *9180), siirdesoo- ja rabametsad (*91D0), lammi-lodumetsad (*91E0) ning laialehised lammimetsad (91F0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra), tiigilendlane (Myotis dasycneme), harilik hink (Cobitis taenia), jõesilm (Lampetra fluviatilis), paksukojaline jõekarp (Unio crassus), emaputk (Angelica palustris), läikiv kurdsirbik (Drepanocladus vernicosus) ja kollane kivirik (Saxifraga hirculus);

204) Luusika loodusala (EE0060217) Lääne-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
[RT III, 04.03.2015, 1 - jõust. 27.02.2015]

205) Lõõdla loodusala (EE0080624) Võru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on looduslikult rohketoitelised järved (3150);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik hink (Cobitis taenia) ja harilik vingerjas (Misgurnus fossilis);

206) Lümandu loodusala (EE0020317) Harju ja Rapla maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), puisniidud (*6530), allikad ja allikasood (7160), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), nõrglubja-allikad (*7220), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080), siirdesoo- ja rabametsad (*91D0) ning lammi-lodumetsad (*91E0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus) ja eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

207) Lüsingu loodusala (EE0060109) Järva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), allikad ja allikasood (7160), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050) ja puiskarjamaad (9070);

208) Lüübnitsa loodusala (EE0080231) Põlva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130), looduslikult rohketoitelised järved (3150), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lamminiidud (6450), liigirikkad madalsood (7230) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on läikiv kurdsirbik (Drepanocladus vernicosus), saarmas (Lutra lutra) ja harilik tõugjas (Aspius aspius);

209) Maalasti loodusala (EE0080578) Viljandi maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), liigirikkad niidud lubjavaestel muldadel (6270), lamminiidud (6450), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on suur-kuldtiib (Lycaena dispar) ja saarmas (Lutra lutra);

210) Maapaju loodusala (EE0010113) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rabad (*7110), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

211) Madissaare loodusala (EE0040327) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010) ja vanad laialehised metsad (*9020);

212) Mahtra loodusala (EE0020324) Rapla ja Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), allikad ja allikasood (7160), nõrglubja-allikad (*7220), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080), siirdesoo- ja rabametsad (*91D0) ning lammi-lodumetsad (*91E0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik võldas (Cottus gobio), kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), roheline kaksikhammas (Dicranum viride), soohiilakas (Liparis loeselii), eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica) ja madal unilook (Sisymbrium supinum);

213) Mahu-Rannametsa loodusala (EE0060223) Lääne-Viru ja Ida-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080), siirdesoo- ja rabametsad (*91D0) ning lammi-lodumetsad (*91E0);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on jõesilm (Lampetra fluviatilis);

214) Maidla-Iganõmme loodusala (EE0020301) Rapla maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), puisniidud (*6530), liigirikkad madalsood (7230), lubjakivipaljandid (8210), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica) ja püst-linalehik (Thesium ebracteatum);

215) Majori järve loodusala (EE0080629) Võru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on looduslikult rohketoitelised järved (3150);

216) Manilau-Hanilaiu loodusala (EE0040328) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), hallid luited (kinnistunud rannikuluited – *2130) ja kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210);

217) Marimetsa-Õmma loodusala (EE0040203) Lääne, Rapla ja Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), rabad (*7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), allikad ja allikasood (7160), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on teelehe-mosaiikliblikas (Euphydryas aurinia), suur-mosaiikliblikas (Hypodryas maturna) ja eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

218) Maruoru loodusala (EE0080272) Põlva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on niiskuslembesed kõrgrohustud (6430) ja vanad loodusmetsad (*9010);

219) Meelva loodusala (EE0080203) Põlva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
[RT III, 04.04.2017, 1 - jõust. 31.03.2017]

220) Meenikunno loodusala (EE0080204) Põlva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liiva-alade vähetoitelised järved (3110), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (*7110), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
[RT III, 04.04.2017, 1 - jõust. 31.03.2017]

221) Metsapoole loodusala (EE0040330) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rannikulõukad (*1150) ja rannaniidud (*1630);

222) Metsaääre loodusala (EE0040302) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rabad (*7110), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

223) Mihkli loodusala (EE0040307) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270) ja vanad laialehised metsad (*9020);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on roheline kaksikhammas (Dicranum viride);

224) Mooste loodusala (EE0080207) Põlva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on vanad loodusmetsad (*9010);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on must seenesultan (Oxyporus mannerheimii);

225) Mukri loodusala (EE0020327) Rapla maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (*7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

226) Mullutu-Loode loodusala (EE0040443) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rannikulõukad (*1150), püsitaimestuga kivirannad (1220), rannaniidud (*1630), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lood (alvarid – *6280), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), puisniidud (*6530), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on vasakkeermene pisitigu (Vertigo angustior), luha-pisitigu (Vertigo geyeri) ja kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

227) Muraka loodusala (EE0070103) Ida-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lamminiidud (6450), rabad (*7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080), siirdesoo- ja rabametsad (*91D0) ning lammi-lodumetsad (*91E0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik lendorav (Pteromys volans*), männisinelane (Boros schneideri), väike-punalamesklane (Cucujus cinnaberinus), kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), juus-kiilsirbik (Dichelyma capillaceum) ja soohiilakas (Liparis loeselii);
[RT III, 04.03.2015, 1 - jõust. 27.02.2015]

228) Muraste loodusala (EE0010142) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on hallid luited (kinnistunud rannikuluited – *2130), lubjakivipaljandid (8210), vanad loodusmetsad (*9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad – *9180);

229) Murati loodusala (EE0080604) Võru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on looduslikult rohketoitelised järved (3150) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

230) Mustajõe loodusala (EE0070105) Ida-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on laialehine nestik (Cinna latifolia);

231) Mustallika loodusala (EE0080109) Jõgeva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), allikad ja allikasood (7160), liigirikkad madalsood (7230) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on soohiilakas (Liparis loeselii);

232) Mustjärve loodusala (EE0080315) Tartu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on huumustoitelised järved ja järvikud (3160);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on harilik vingerjas (Misgurnus fossilis);

233) Mustjärve raba loodusala (EE0040212) Lääne maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (*7110), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

234) Mustoja loodusala (EE0080234) Põlva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liivikud (2330), kuivad nõmmed (4030), rabad (*7110), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harivesilik (Triturus cristatus), nõmmnelk (Dianthus arenarius subsp. arenarius) ja palu-karukell (Pulsatilla patens);

235) Muti loodusala (EE0080517) Viljandi maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on looduslikult rohketoitelised järved (3150), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), allikad ja allikasood (7160) ning okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060);

236) Mõdriku-Roela loodusala (EE0060202) Lääne-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), lood (alvarid – *6280), rabad (*7110), nokkheinakooslused (7150), allikad ja allikasood (7160), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harivesilik (Triturus cristatus) ja kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

237) Mõisamõtsa loodusala (EE0080619) Võru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260) ning vanad loodusmetsad (*9010);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik võldas (Cottus gobio), jõesilm (Lampetra fluviatilis), lõhe (Salmo salar), rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia) ja paksukojaline jõekarp (Unio crassus);

238) Mõneku loodusala (EE0080472) Valga maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

239) Mõrdama loodusala (EE0040331) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (*7110), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

240) Mädajõe loodusala (EE0080237) Põlva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on jõed ja ojad (3260);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik hink (Cobitis taenia) ja harilik vingerjas (Misgurnus fossilis);

241) Mädapea loodusala (EE0060204) Lääne-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on puisniidud (*6530), vanad laialehised metsad (*9020) ja puiskarjamaad (9070);

242) Mäe loodusala (EE0040442) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rannaniidud (*1630), puisniidud (*6530), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210) ja puiskarjamaad (9070);

243) Mäetaguse loodusala (EE0070111) Ida-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), vanad laialehised metsad (*9020) ning okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on karvane maarjalepp (Agrimonia pilosa) ja roheline kaksikhammas (Dicranum viride);

244) Märjamaa järtade loodusala (EE0020408) Rapla maakonnnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on karstijärved ja -järvikud (*3180), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), sinihelmikakooslused (6410), puisniidud (*6530), vanad loodusmetsad (*9010) ja rohunditerikkad kuusikud (9050);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on püst-linalehik (Thesium ebracteatum);

245) Määru loodusala (EE0060102) Järva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270) ning aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510);

246) Naage loodusala (EE0010138) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on lubjakivipaljandid (8210), koopad (8310) ning rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad – *9180);

247) Naissaare loodusala (EE0010127) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), rannaniidud (*1630), püsitaimestuga liivarannad (1640), eelluited (2110), valged luited (liikuvad rannikuluited – 2120), hallid luited (kinnistunud rannikuluited – *2130), metsastunud luited (2180), luidetevahelised niisked nõod (2190), puisniidud (*6530), vanad loodusmetsad (*9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

248) Naissoo loodusala (EE0040332) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), lood (alvarid – *6280), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050) ja puiskarjamaad (9070);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on roheline kaksikhammas (Dicranum viride);

249) Navesti loodusala (EE0040333) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on jõed ja ojad (3260);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio) ja paksukojaline jõekarp (Unio crassus);

250) Nedrema loodusala (EE0040334) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), puisniidud (*6530), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad laialehised metsad (*9020) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on luha-pisitigu (Vertigo geyeri);

251) Neeruti loodusala (EE0060203) Lääne-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), looduslikult rohketoitelised järved (3150), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), laiujur (Dytiscus latissimus), suur-rabakiil (Leucorrhinia pectoralis) ja tõmmuujur (Graphoderus bilineatus);

252) Nepste loodusala (EE0040335) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010) ja rohunditerikkad kuusikud (9050);

253) Nigula loodusala (EE0040370) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra), harilik lendorav (Pteromys volans*), suur-mosaiikliblikas (Hypodryas maturna), suur-kuldtiib (Lycaena dispar) ja laialehine nestik (Cinna latifolia);

254) Nihatu loodusala (EE0040446) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), lood (alvarid – *6280), sinihelmikakooslused (6410), puisniidud (*6530) ja puiskarjamaad (9070);

255) Niitvälja loodusala (EE0010137) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on liigirikkad madalsood (7230);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

256) Nurtujõe loodusala (EE0020334) Rapla maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), lamminiidud (6450), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

257) Nõlvasoo loodusala (EE0020337) Rapla ja Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (*7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

258) Nõmme raba loodusala (EE0060114) Järva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (*7110), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

259) Nõmmküla loodusala (EE0040447) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on lood (alvarid – *6280);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on könt-tanukas (Encalypta mutica);

260) Nõva-Osmussaare loodusala (EE0040201) Lääne ja Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on veealused liivamadalad (1110), liivased ja mudased pagurannad (1140), rannikulõukad (*1150), laiad madalad lahed (1160), karid (1170), esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), merele avatud pankrannad (1230), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), püsitaimestuga liivarannad (1640), eelluited (2110), valged luited (liikuvad rannikuluited – 2120), hallid luited (kinnistunud rannikuluited – *2130), rusked luited kukemarjaga (*2140), metsastunud luited (2180), luidetevahelised niisked nõod (2190), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), jõed ja ojad (3260), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lood (alvarid – *6280), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), siirde- ja õõtsiksood (7140), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080), siirdesoo- ja rabametsad (*91D0) ning lammi-lodumetsad (*91E0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra), harilik võldas (Cottus gobio), jõesilm (Lampetra fluviatilis) ja nõmmnelk (Dianthus arenarius subsp. arenarius);

261) Nässumaa loodusala (EE0040445) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on püsitaimestuga kivirannad (1220), rannaniidud (*1630), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), lood (alvarid – *6280), puisniidud (*6530) ja lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210);

262) Nätsi-Võlla loodusala (EE0040336) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), sinihelmikakooslused (6410), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), rabad (*7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

263) Odalätsi loodusala (EE0040448) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on metsastunud luited (2180), liivikud (2330), jõed ja ojad (3260), sinihelmikakooslused (6410), puisniidud (*6530), allikad ja allikasood (7160), nõrglubja-allikad (*7220), vanad loodusmetsad (*9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on jõesilm (Lampetra fluviatilis);

264) Oese soo loodusala (EE0040338) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

265) Ohepalu loodusala (EE0020205) Harju ja Lääne-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica), paksukojaline jõekarp (Unio crassus) ja rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia);
[RT III, 04.03.2015, 1 - jõust. 27.02.2015]

266) Ohessaare loodusala (EE0040449) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on merele avatud pankrannad (1230) ja lood (alvarid – *6280);

267) Oidrema loodusala (EE0040339) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), vanad laialehised metsad (*9020) ja puiskarjamaad (9070);

268) Ontika loodusala (EE0070108) Ida-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on laialehine nestik (Cinna latifolia);

269) Oodsipalo loodusala (EE0080274) Põlva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

270) Orajõe loodusala (EE0040340) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on metsastunud luited (2180) ja vanad loodusmetsad (*9010);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on tiigilendlane (Myotis dasycneme);

271) Orkjärve loodusala (EE0010133) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus) ja eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

272) Osõtsuu loodusala (EE0080229) Põlva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liigid, mida kaitstakse, on soohiilakas (Liparis loeselii) ja kollane kivirik (Saxifraga hirculus);

273) Otepää loodusala (EE0080401) Valga maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liiva-alade vähetoitelised järved (3110), vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), looduslikult rohketoitelised järved (3150), jõed ja ojad (3260), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), siirde- ja õõtsiksood (7140), allikad ja allikasood (7160), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra), harilik hink (Cobitis taenia), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis), harivesilik (Triturus cristatus), paksukojaline jõekarp (Unio crassus), tõmmuujur (Graphoderus bilineatus), karvane maarjalepp (Agrimonia pilosa), läikiv kurdsirbik (Drepanocladus vernicosus) ja nõtke näkirohi (Najas flexilis);
[RT III, 04.04.2017, 1 - jõust. 31.03.2017]

274) Oti loodusala (EE0080177) Jõgeva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on lamminiidud (6450), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

275) Otiküla loodusala (EE0080577) Viljandi maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

276) Paadrema loodusala (EE0040341) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), puisniidud (*6530), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
[RT III, 04.04.2017, 1 - jõust. 31.03.2017]

277) Paatsa loodusala (EE0040451) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), lood (alvarid – *6280) ja puiskarjamaad (9070);

278) Pabra järve loodusala (EE0080625) Võru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on liiva-alade vähetoitelised järved (3110);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on harilik vingerjas (Misgurnus fossilis);

279) Padakõrve loodusala (EE0080306) Tartu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on siirde- ja õõtsiksood (7140), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

280) Padaoru loodusala (EE0060213) Lääne-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), lamminiidud (6450), puisniidud (*6530), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050) ja lammi-lodumetsad (*91E0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on jõesilm (Lampetra fluviatilis) ja paksukojaline jõekarp (Unio crassus);

281) Padinasaare loodusala (EE0080106) Jõgeva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

282) Pae loodusala (EE0020330) Rapla maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on nõrglubja-allikad (*7220), plaatlood (*8240), koopad (8310), rohunditerikkad kuusikud (9050) ja puiskarjamaad (9070);

283) Paeküla loodusala (EE0020304) Rapla maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), vanad loodusmetsad (*9010) ja puiskarjamaad (9070);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra), harilik võldas (Cottus gobio), paksukojaline jõekarp (Unio crassus), kaunis kuldking (Cypripedium calceolus) ja püst-linalehik (Thesium ebracteatum);

284) Paganamaa loodusala (EE0080632) Võru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

285) Pahtpää loodusala (EE0080227) Põlva maakonnas:
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on kollane kivirik (Saxifraga hirculus);

286) Paistu loodusala (EE0080518) Viljandi maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on allikad ja allikasood (7160), liivakivipaljandid (8220), vanad loodusmetsad (*9010) ja rohunditerikkad kuusikud (9050);

287) Pajaka-Vardi loodusala (EE0020311) Rapla maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), puisniidud (*6530), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra), harilik võldas (Cottus gobio), paksukojaline jõekarp (Unio crassus), vasakkeermene pisitigu (Vertigo angustior), kaunis kuldking (Cypripedium calceolus) ja püst-linalehik (Thesium ebracteatum);

288) Pakasjärve loodusala (EE0010144) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on huumustoitelised järved ja järvikud (3160);

289) Pakri loodusala (EE0010129) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on veealused liivamadalad (1110), jõgede lehtersuudmed (1130), rannikulõukad (*1150), laiad madalad lahed (1160), karid (1170), esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), merele avatud pankrannad (1230), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), hallid luited (kinnistunud rannikuluited – *2130), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), jõed ja ojad (3260), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), lood (alvarid – *6280), puisniidud (*6530), allikad ja allikasood (7160), liigirikkad madalsood (7230), vanad laialehised metsad (*9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad – *9180);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on emaputk (Angelica palustris), nõmmnelk (Dianthus arenarius subsp. arenarius), soohiilakas (Liparis loeselii), jäik keerdsammal (Tortella rigens) ja suur-mosaiikliblikas (Hypodryas maturna);

290) Palakmäe loodusala (EE0080413) Valga maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260) ning lamminiidud (6450);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on tiigilendlane (Myotis dasycneme), rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia) ja paksukojaline jõekarp (Unio crassus);

291) Palojärve loodusala (EE0080222) Põlva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on liiva-alade vähetoitelised järved (3110);

292) Pammana loodusala (EE0040452) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rannikulõukad (*1150), püsitaimestuga kivirannad (1220), soolakulised muda- ja liivarannad (1310), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), hallid luited (kinnistunud rannikuluited – *2130), metsastunud luited (2180), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), sinihelmikakooslused (6410) ja puiskarjamaad (9070);

293) Pangametsa loodusala (EE0070109) Ida-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), merele avatud pankrannad (1230), püsitaimestuga liivarannad (1640), eelluited (2110), lubjakivipaljandid (8210) ning rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad – *9180);

294) Pangodi loodusala (EE0080314) Tartu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on looduslikult rohketoitelised järved (3150);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on harilik vingerjas (Misgurnus fossilis);

295) Paope loodusala (EE0040112) Hiiu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liivased ja mudased pagurannad (1140), rannikulõukad (*1150), laiad madalad lahed (1160), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), jõed ja ojad (3260), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), lood (alvarid – *6280), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), nõrglubja-allikad (*7220), liigirikkad madalsood (7230) ja vanad loodusmetsad (*9010);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on euroopa naarits (Mustela lutreola*);

296) Paope loo loodusala (EE0040121) Hiiu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lood (alvarid – *6280), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510) ning puiskarjamaad (9070);

297) Paraspõllu loodusala (EE0010102) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), allikad ja allikasood (7160), nõrglubja-allikad (*7220), liigirikkad madalsood (7230), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), soohiilakas (Liparis loeselii) ja eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);
[RT III, 04.04.2017, 1 - jõust. 31.03.2017]

298) Parika loodusala (EE0080573) Viljandi maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (*7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

299) Parila loodusala (EE0010111) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on sinihelmikakooslused (6410), liigirikkad madalsood (7230) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

300) Parmu loodusala (EE0080617) Võru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on lamminiidud (6450), vanad loodusmetsad (*9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

301) Paunküla loodusala (EE0010104) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (*7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus) ja soohiilakas (Liparis loeselii);

302) Pedase loodusala (EE0010184) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on vanad loodusmetsad (*9010);

303) Peeda jõe loodusala (EE0080324) Tartu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on jõed ja ojad (3260);

304) Peetri jõe loodusala (EE0080608) Võru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), lubjakivipaljandid (8210), liivakivipaljandid (8220), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060), rusukallete ja jäärakute metsad (*9180) ning lammi-lodumetsad (*91E0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), jõesilm (Lampetra fluviatilis), rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia), paksukojaline jõekarp (Unio crassus) ja kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

305) Peramaa loodusala (EE0080208) Põlva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on laialehine nestik (Cinna latifolia);

306) Pihla-Kaibaldi loodusala (EE0040116) Hiiu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on metsastunud luited (2180), luidetevahelised niisked nõod (2190), liivikud (2330), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on soohiilakas (Liparis loeselii) ja saarmas (Lutra lutra);

307) Pihla-Kurisu loodusala (EE0040123) Hiiu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210) liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), allikad ja allikasood (7160), nõrglubja-allikad (*7220), liigirikkad madalsood (7230), vanad laialehised metsad (*9020), puiskarjamaad (9070) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on euroopa naarits (Mustela lutreola*) ja saarmas (Lursa lutra);

308) Piiumetsa loodusala (EE0020329) Rapla ja Järva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

309) Pikre järve loodusala (EE0080417) Valga maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on looduslikult rohketoitelised järved (3150);

310) Pilkuse loodusala (EE0020305) Rapla maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

311) Pillu loodusala (EE0080579) Viljandi maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liigirikkad madalsood (7230), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

312) Pirita loodusala (EE0010120) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on metsastunud luited (2180), jõed ja ojad (3260), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510) ning puisniidud (*6530);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on tiigilendlane (Myotis dasycneme), saarmas (Lutra lutra), paksukojaline jõekarp (Unio crassus), harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), jõesilm (Lampetra fluviatilis) ja lõhe (Salmo salar);

313) Piusa loodusala (EE0080622) Võru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), liivakivipaljandid (8220) ja vanad loodusmetsad (*9010);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik võldas (Cottus gobio), harivesilik (Triturus cristatus), paksukojaline jõekarp (Unio crassus), rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia), saarmas (Lutra lutra), tiigilendlane (Myotis dasycneme) ja teelehe-mosaiikliblikas (Euphydryas aurinia);
[RT III, 04.03.2015, 1 - jõust. 27.02.2015]

314) Piusa-Võmmorski loodusala (EE0080621) Põlva ja Võru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), kuivad nõmmed (4030), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), vanad loodusmetsad (*9010) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on tiigilendlane (Myotis dasycneme), harilik võldas (Cottus gobio), harivesilik (Triturus cristatus), teelehe-mosaiikliblikas (Euphydryas aurinia), suur-kuldtiib (Lycaena dispar), paksukojaline jõekarp (Unio crassus) ja palu-karukell (Pulsatilla patens);

315) Poanse loodusala (EE0040206) Lääne maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), lood (alvarid – *6280), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), puisniidud (*6530), liigirikkad madalsood (7230) ja puiskarjamaad (9070);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on teelehe-mosaiikliblikas (Euphydryas aurinia), suur-mosaiikliblikas (Hypodryas maturna) ja vasakkeermene pisitigu (Vertigo angustior);

316) Pootsi loodusala (EE0040343) Pärnu maakonnas:
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on tiigilendlane (Myotis dasycneme);

317) Porkuni loodusala (EE0060214) Lääne-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), karstijärved ja -järvikud (*3180) ning aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harivesilik (Triturus cristatus), suur-rabakiil (Leucorrhinia pectoralis) ja tõmmuujur (Graphoderus bilineatus);

318) Prandi loodusala (EE0060108) Järva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), jõed ja ojad (3260), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), siirde- ja õõtsiksood (7140), nõrglubja-allikad (*7220), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on harilik võldas (Cottus gobio);

319) Prange loodusala (EE0080407) Valga maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on lamminiidud (6450);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on suur-mosaiikliblikas (Euphydryas maturna), suur-kuldtiib (Lycaena dispar), teelehe-mosaiikliblikas (Euphydryas aurinia) ja rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia);

320) Prangli loodusala (EE0010126) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rannikulõukad (*1150), karid (1170), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), püsitaimestuga liivarannad (1640), eelluited (2110), valged luited (liikuvad rannikuluited – 2120), hallid luited (kinnistunud rannikuluited – *2130), rusked luited kukemarjaga (*2140), metsastunud luited (2180), kuivad liivanõmmed kanarbiku ja kukemarjaga (2320), kadastikud (5130) ning liigirikkad madalsood (7230);

321) Preedi jõe loodusala (EE0060122) Järva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on jõed ja ojad (3260);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on harilik võldas (Cottus gobio);

322) Puhatu loodusala (EE0070106) Ida-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on metsastunud luited (2180), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad soo- ja lehtmetsad (*9080), siirdesoo- ja rabametsad (*91D0), lammi-lodumetsad (*91E0) ning laialehised lammimetsad (91F0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on laialehine nestik (Cinna latifolia), roheline kaksikhammas (Dicranum viride), ida-võsalill (Moehringia laterifolia), palu-karukell (Pulsatilla patens) ja vingerjas (Misgurnus fossilis);

323) Pullijärve loodusala (EE0080620) Võru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on liiva-alade vähetoitelised järved (3110);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on harilik vingerjas (Misgurnus fossilis);

324) Purtsi jõe loodusala (EE0080433) Valga maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on jõed ja ojad (3260);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik võldas (Cottus gobio), harilik tõugjas (Aspius aspius) ja paksukojaline jõekarp (Unio crassus);

325) Põdrapao loodusala (EE0040111) Hiiu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on vanad loodusmetsad (*9010);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on roheline hiidkupar (Buxbaumia viridis);

326) Põduste luha loodusala (EE0040454) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on lamminiidud (6450);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on jõesilm (Lapmetra fluviatilis);

327) Põduste-Upa loodusala (EE0040455) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), lood (alvarid – *6280), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), puiskarjamaad (9070) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

328) Põhja-Kõrvemaa loodusala (EE0010106) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liiva-alade vähetoitelised järved (3110), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), looduslikult rohketoitelised järved (3150), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), kuivad nõmmed (4030), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on männipurelane (Stephanopachys linearis), kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), palu-karukell (Pulsatilla patens), kollane kivirik (Saxifraga hirculus), rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia) ja paksukojaline jõekarp (Unio crassus);
[RT III, 04.03.2015, 1 - jõust. 27.02.2015]

329) Päevakese loodusala (EE0080210) Põlva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on siirde- ja õõtsiksood (7140), allikad ja allikasood (7160), liigirikkad madalsood (7230), siirdesoo- ja rabametsad (*91D0) ning lammi-lodumetsad (*91E0);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on soohiilakas (Liparis loeselii);

330) Pähklisaare loodusala (EE0080301) Tartu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (*7110), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
[RT III, 04.04.2017, 1 - jõust. 31.03.2017]

331) Pähni loodusala (EE0080616) Võru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

332) Päidre loodusala (EE0080576) Viljandi maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on vanad loodusmetsad (*9010);

333) Päite loodusala (EE0070123) Ida-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on merele avatud pankrannad (1230) ning rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad – *9180);

334) Pärlijõe loodusala (EE0080605) Võru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on jõed ja ojad (3260);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaika kaitstakse, on harilik võldas (Cottus gobio), jõesilm (Lampetra fluviatilis), rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia) ja paksukojaline jõekarp (Unio crassus);

335) Pärlijõe luha loodusala (EE0080638) Võru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on lamminiidud (6450);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on paksukojaline jõekarp (Unio crassus);

336) Pärnu loodusala (EE0040347) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on metsastunud luited (2180), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

337) Pärnu jõe loodusala (EE0040345) Pärnu ja Järva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), lamminiidud (6450) ja puisniidud (*6530);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), jõesilm (Lampetra fluviatilis), lõhe (Salmo salar) ja paksukojaline jõekarp (Unio crassus);

338) Pühajõe loodusala (EE0070129) Ida-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on jõed ja ojad (3260);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on tiigilendlane (Myotis dasycneme) ja jõesilm (Lampetra fluviatilis);

339) Pühalepa loodusala (EE0040127) Hiiu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on lood (alvarid – *6280), puisniidud (*6530), vanad loodusmetsad (*9010), puiskarjamaad (9070) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

340) Pühametsa loodusala (EE0040456) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010) ja rohunditerikkad kuusikud (9050);

341) Püümetsa loodusala (EE0010136) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

342) Rabivere loodusala (EE0020316) Rapla maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), lood (alvarid – *6280), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), rabad (*7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

343) Raespa loodusala (EE0040349) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rannaniidud (*1630), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), lood (alvarid – *6280), puisniidud (*6530), vanad laialehised metsad (*9020) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on jõesilm (Lampetra fluviatilis) ja harilik hink (Cobitis taenia);

344) Rahaaugu loodusala (EE0020319) Rapla maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), siirdesoo- ja rabametsad (*91D0) ning lammi-lodumetsad (*91E0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra) ja eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

345) Rahula-Napanurga loodusala (EE0020410) Rapla ja Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

346) Rahumäe loodusala (EE0010143) Harju maakonnas:
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on nõmmnelk (Dianthus arenarius subsp. arenarius);

347) Raikküla-Paka loodusala (EE0020322) Rapla maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), puisniidud (*6530), lubjakivipaljandid (8210), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050) ja puiskarjamaad (9070);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on püst-linalehik (Thesium ebracteatum);

348) Rangu loodusala (EE0020409) Rapla maakonnnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on puisniidud (*6530), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

349) Ranna loodusala (EE0040405) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), lood (alvarid – *6280), puisniidud (*6530) ja puiskarjamaad (9070);

350) Rannamõisa loodusala (EE0010132) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on merele avatud pankrannad (1230), püsitaimestuga liivarannad (1640), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), lubjakivipaljandid (8210), koopad (8310), vanad laialehised metsad (*9020) ning rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad – *9180);
[RT III, 04.03.2015, 1 - jõust. 27.02.2015]

351) Rannaniidi loodusala (EE0040457) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on esmased rannavallid (1210), merele avatud pankrannad (1230), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), lood (alvarid – *6280), sinihelmikakooslused (6410), allikad ja allikasood (7160) ning lubjakivipaljandid (8210);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus) ja soohiilakas (Liparis loeselii);

352) Rannaniidu loodusala (EE0040348) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liivased ja mudased pagurannad (1140), rannikulõukad (*1150), rannaniidud (*1630), valged luited (liikuvad rannikuluited – 2120), hallid luited (*2130) ja puiskarjamaad (9070);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on emaputk (Angelica palustris);
[RT III, 04.04.2017, 1 - jõust. 31.03.2017]

353) Ranna-Põitse loodusala (EE0040458) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rannaniidud (*1630), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lood (alvarid – *6280), puisniidud (*6530), allikad ja allikasood (7160), liigirikkad madalsood (7230) ja puiskarjamaad (9070);

354) Raudrahu loodusala (EE0040499) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on karid (1170);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on hallhüljes (Halichoerus grypus);

355) Rava loodusala (EE0060105) Järva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad laialehised metsad (*9020) ja rohunditerikkad kuusikud (9050);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus) ja roheline kaksikhammas (Dicranum viride);

356) Rebasmäe loodusala (EE0080212) Põlva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on läikiv kurdsirbik (Drepanocladus vernicosus) ja kollane kivirik (Saxifraga hirculus);

357) Reiu jõe loodusala (EE0040384) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on jõed ja ojad (3260);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on paksukojaline jõekarp (Unio crassus), harilik võldas (Cottus gobio), jõesilm (Lampetra fluviatilis) ja harilik hink (Cobitis taenia);

358) Ridaküla loodusala (EE0020321) Rapla maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rabad (*7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

359) Riksu ranniku loodusala (EE0040461) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rannikulõukad (*1150), esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), püsitaimestuga liivarannad (1640), hallid luited (kinnistunud rannikuluited – *2130), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), lood (alvarid – *6280), sinihelmikakooslused (6410) ja puiskarjamaad (9070);

360) Roksi järve loodusala (EE0080418) Valga maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on looduslikult rohketoitelised järved (3150);

361) Roosna-Alliku loodusala (EE0060120) Järva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), allikad ja allikasood (7160) ning nõrglubja-allikad (*7220);

362) Ropka-Ihaste loodusala (EE0080313) Tartu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), lamminiidud (6450) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on tiigilendlane (Myotis dasycneme), suur-rabakiil (Leucorrhinia pectoralis), harilik tõugjas (Aspius aspius), harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis), laiujur (Dytiscus latissimus) ja emaputk (Angelica palustris);

363) Rubina loodusala (EE0080501) Viljandi ja Valga maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (*7110), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on harilik vingerjas (Misgurnus fossilis);

364) Ruhijärve loodusala (EE0080512) Viljandi maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on looduslikult rohketoitelised järved (3150);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on harilik hink (Cobitis taenia);

365) Ruhnu loodusala (EE0040462) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on laiad madalad lahed (1160), merele avatud pankrannad (1230), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), püsitaimestuga liivarannad (1640), eelluited (2110), valged luited (liikuvad rannikuluited – 2120), hallid luited (kinnistunud rannikuluited – *2130), metsastunud luited (2180), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

366) Ruila loodusala (EE0010124) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus) ja eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

367) Rutu loodusala (EE0080502) Viljandi maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060);

368) Räpina loodusala (EE0080216) Põlva maakonnas:
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on tiigilendlane (Myotis dasycneme);

369) Saaremetsa loodusala (EE0040463) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on sinihelmikakooslused (6410) ja puisniidud (*6530);

370) Saarjõe loodusala (EE0060121) Järva, Pärnu ja Viljandi maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), allikad ja allikasood (7160), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik võldas (Cottus gobio), paksukojaline jõekarp (Unio crassus) ja kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

371) Saarjärve loodusala (EE0080101) Jõgeva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on looduslikult rohketoitelised järved (3150), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), vanad loodusmetsad (*9010) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

372) Sadrametsa loodusala (EE0080615) Võru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on vanad loodusmetsad (*9010);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on harivesilik (Triturus cristatus);

373) Sadramõtsa loodusala (EE0080614) Võru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rabad (*7110), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

374) Sahmeni loodusala (EE0070126) Ida-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on harilik tõugjas (Aspius aspius);

375) Salavalge-Tõrasoo loodusala (EE0020314) Rapla maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lood (alvarid – *6280), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), rabad (*7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on püst-linalehik (Thesium ebracteatum) ja eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

376) Salla loodusala (EE0060280) Lääne-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), vanad loodusmetsad (*9010) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

377) Sandla loodusala (EE0040465) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on lood (alvarid – *6280) ja puiskarjamaad (9070);

378) Sanga loodusala (EE0040362) Pärnu ja Viljandi maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on vanad loodusmetsad (*9010);

379) Saunametsa loodusala (EE0040354) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on vanad loodusmetsad (*9010);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on karvane maarjalepp (Agrimonia pilosa);

380) Sauniku loodusala (EE0080408) Valga maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on siirde- ja õõtsiksood (7140) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on soohiilakas (Liparis loeselii) ja kollane kivirik (Saxifraga hirculus);

381) Selisoo loodusala (EE0070124) Ida-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (*7110), nokkheinakooslused (7150) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

382) Selja jõe loodusala (EE0060218) Lääne-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning laialehised lammimetsad (91F0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on jõesilm (Lampetra fluviatilis), lõhe (Salmo salar), harilik võldas (Cottus gobio) ja paksukojaline jõekarp (Unio crassus);

383) Seljamäe loodusala (EE0060211) Lääne-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

384) Selja-Põdra loodusala (EE0020307) Rapla ja Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), puisniidud (*6530), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

385) Sepa loodusala (EE0040466) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kadastikud (5130), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lood (alvarid – *6280), puisniidud (*6530) ja vanad loodusmetsad (*9010);

386) Sepamaa loodusala (EE0040467) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rannaniidud (*1630), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210) ja liigirikkad madalsood (7230);

387) Sepaste loodusala (EE0040117) Hiiu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

388) Siiksaare-Oessaare loodusala (EE0040469) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on veealused liivamadalad (1110), liivased ja mudased pagurannad (1140), rannikulõukad (*1150), laiad madalad lahed (1160), karid (1170), esmased rannavallid (1210), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lood (alvarid – *6280), sinihelmikakooslused (6410), puisniidud (*6530), liigirikkad madalsood (7230), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), puiskarjamaad (9070) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

389) Siiraku loodusala (EE0040314) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

390) Silmsi soo loodusala (EE0060113) Järva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liigirikkad madalsood (7230) ja vanad loodusmetsad (*9010);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

391) Simiste-Oina loodusala (EE0040470) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on lood (alvarid – *6280);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

392) Sinialliku loodusala (EE0080519) Viljandi maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on looduslikult rohketoitelised järved (3150), lamminiidud (6450), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

393) Siniküla loodusala (EE0080376) Tartu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on vanad loodusmetsad (*9010);

394) Siplase loodusala (EE0040406) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), sinihelmikakooslused (6410), allikad ja allikasood (7160), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on väike pisitigu (Vertigo genesii) ja soohiilakas (Liparis loeselii);

395) Sirtsi loodusala (EE0070104) Ida-Viru ja Lääne-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on tiigilendlane (Myotis dasycneme), harilik lendorav (Pteromys volans*), harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), jõesilm (Lampetra fluviatilis), lõhe (Salmo salar), väike-punalamesklane (Cucujus cinnaberinus), paksukojaline jõekarp (Unio crassus) ja männisinelane (Boros schneideri);
[RT III, 04.03.2015, 1 - jõust. 27.02.2015]

396) Smolnitsa loodusala (EE0070101) Ida-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on eelluited (2110), valged luited (liikuvad rannikuluited) (2120), hallid luited (kinnistunud rannikuluited) (*2130), metsastunud luited (2180), luidetevahelised niisked nõod (2190), vanad loodusmetsad (*9010) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

397) Sonni loodusala (EE0020331) Rapla maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530) ning puiskarjamaad (9070);

398) Sookuninga loodusala (EE0040369) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), puisniidud (*6530), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra) ja tiigilendlane (Myotis dasycneme);

399) Soomaa loodusala (EE0080574) Viljandi ja Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), rabad (*7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080), siirdesoo- ja rabametsad (*91D0), lammi-lodumetsad (*91E0) ning laialehised lammimetsad (91F0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra), tiigilendlane (Myotis dasycneme), harilik lendorav (Pteromys volans*), laialehine nestik (Cinna latifolia), kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), palu-karukell (Pulsatilla patens), laiujur (Dytiscus latissimus), suur-mosaiikliblikas (Hypodryas maturna), suur-kuldtiib (Lycaena dispar) ja paksukojaline jõekarp (Unio crassus);

400) Soontaga-Sauniku loodusala (EE0080410) Valga maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), lamminiidud (6450), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on palu-karukell (Pulsatilla patens) ja harilik tõugjas (Aspius aspius);

401) Sootaga loodusala (EE0080304) Tartu maakonnas:
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus) ja harilik kobarpea (Ligularia sibirica);

402) Sorgu loodusala (EE0040358) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on väikesaared ning laiud (1620);

403) Struuga loodusala (EE0070128) Ida-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260) ning lamminiidud (6450);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra), paksukojaline jõekarp (Unio crassus), tõmmuujur (Graphoderus bilineatus), rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia), harilik tõugjas (Aspius aspius), harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis), jõesilm (Lametra fluviatilis) ja lõhe (Salmo salar);

404) Suigu loodusala (EE0060216) Lääne-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik lendorav (Pteromys volans*) ja laialehine nestik (Cinna latifolia);

405) Sulu loodusala (EE0020332) Rapla maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik võldas (Cottus gobio), roheline kaksikhammas (Dicranum viride) ja püst-linalehik (Thesium ebracteatum);

406) Sutu lahe loodusala (EE0040472) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liivased ja mudased pagurannad (1140), rannikulõukad (*1150), laiad madalad lahed (1160), püsitaimestuga kivirannad (1220), soolakulised muda- ja liivarannad (1310), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lood (alvarid – *6280), puisniidud (*6530), liigirikkad madalsood (7230) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

407) Suurekivi loodusala (EE0060208) Lääne-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on rohunditerikkad kuusikud (9050);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik lendorav (Pteromys volans*) ja kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

408) Suuremõisa lahe loodusala (EE0040473) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on lood (alvarid – *6280), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010) ja puiskarjamaad (9070);

409) Suurissoo loodusala (EE0040474) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on sinihelmikakooslused (6410);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on saaremaa robirohi (Rhinanthus osiliensis);

410) Suursoo-Leidissoo loodusala (EE0040202) Lääne ja Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on metsastunud luited (2180), luidetevahelised niisked nõod (2190), liiva-alade vähetoitelised järved (3110), looduslikult rohketoitelised järved (3150), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), rabad (*7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080), siirdesoo- ja rabametsad (*91D0) ning lammi-lodumetsad (*91E0);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra);

411) Suurupi loodusala (EE0010140) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on püsitaimestuga kivirannad (1220), merele avatud pankrannad (1230), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (1630*), püsitaimestuga liivarannad (1640), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270*), lubjakivipaljandid (8210), liivakivipaljandid (8220), vanad loodusmetsad (9010*), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*) ning rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad – 9180*);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on vasakkeermene pisitigu (Vertigo angustior) ja teelehe-mosaiikliblikas (Euphydryas aurinia);

412) Sõmeri loodusala (EE0040356) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rannikulõukad (*1150), rannaniidud (*1630), kadastikud (5130), lood (alvarid – *6280), lamminiidud (6450) ja liigirikkad madalsood (7230);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on emaputk (Angelica palustris);

413) Sämi loodusala (EE0060219) Lääne-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

414) Säärenõmme loodusala (EE0040464) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on lood (alvarid – *6280), sinihelmikakooslused (6410), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), liigirikkad madalsood (7230) ja vanad loodusmetsad (*9010);

415) Taarikõnnu loodusala (EE0020315) Pärnu ja Rapla maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

416) Tagamõisa loodusala (EE0040476) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rannikulõukad (*1150), karid (1170), esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), merele avatud pankrannad (1230), rannaniidud (*1630), püsitaimestuga liivarannad (1640), eelluited (2110), valged luited (liikuvad rannikuluited – 2120), hallid luited (kinnistunud rannikuluited – *2130), metsastunud luited (2180), luidetevahelised niisked nõod (2190), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lood (alvarid – *6280), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), siirde- ja õõtsiksood (7140), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060), puiskarjamaad (9070) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on hallhüljes (Halichoerus grypus), kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), soohiilakas (Liparis loeselii) ja madal unilook (Sisymbrium supinum);

417) Tagula loodusala (EE0080426) Valga maakonnas:
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on harilik kobarpea (Ligularia sibirica);

418) Tahkjärve soo loodusala (EE0080213) Põlva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

419) Tahkuna loodusala (EE0040133) Hiiu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga liivarannad (1640), eelluited (2110), hallid luited (kinnistunud rannikuluited – *2130), metsastunud luited (2180), luidetevahelised niisked nõod (2190), siirde- ja õõtsiksood (7140), vanad loodusmetsad (*9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on soohiilakas (Liparis loeselii);

420) Tahula-Reo loodusala (EE0040477) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kadastikud (5130), lood (alvarid – *6280), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on jäik keerdsammal (Tortella rigens);

421) Tammelehe loodusala (EE0060224) Lääne-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130);

422) Tammese loodusala (EE0040478) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on lood (alvarid – *6280);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on könt-tanukas (Encalypta mutica);

423) Tammiku loodusala (EE0010105) Harju ja Rapla maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on sinihelmikakooslused (6410), allikad ja allikasood (7160), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica) ja püst-linalehik (Thesium ebracteatum);

424) Tammuna loodusala (EE0040479) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on sinihelmikakooslused (6410), vanad laialehised metsad (*9020) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

425) Tamula järve loodusala (EE0080637) Võru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on looduslikult rohketoitelised järved (3150);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra), harilik hink (Cobitis taenia) ja harilik vingerjas (Misgurnus fossilis);

426) Tareste loodusala (EE0040124) Hiiu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liivased ja mudased pagurannad (1140), rannikulõukad (*1150), laiad madalad lahed (1160), rannaniidud (*1630), püsitaimestuga liivarannad (1640), eelluited (2110), hallid luited (kinnistunud rannikuluited – *2130), metsastunud luited (2180), luidetevahelised niisked nõod (2190), vanad loodusmetsad (*9010) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

427) Tatra loodusala (EE0080375) Tartu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on allikad ja allikasood (7160);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on kollane kivirik (Saxifraga hirculus);

428) Teesu loodusala (EE0040480) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on püsitaimestuga liivarannad (1640), metsastunud luited (2180), allikad ja allikasood (7160), vanad loodusmetsad (*9010) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

429) Tehu loodusala (EE0040481) Saare maakonnas:
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on saaremaa robirohi (Rhinanthus osiliensis);

430) Tellise loodusala (EE0080103) Jõgeva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on lamminiidud (6450), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra);

431) Tellissaare loodusala (EE0040357) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

432) Teringi loodusala (EE0080504) Viljandi maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

433) Tihu loodusala (EE0040120) Hiiu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on metsastunud luited (2180), luidetevahelised niisked nõod (2190), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on euroopa naarits (Mustela lutreola*), saarmas (Lutra lutra), jõesilm (Lampetra fluviatilis) ja tõmmuujur (Graphoderus bilineatus);

434) Tikste loodusala (EE0080414) Valga maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260) ning vanad loodusmetsad (*9010);

435) Tilga loodusala (EE0040114) Hiiu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on lood (alvarid – *6280), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

436) Tilli loodusala (EE0080507) Viljandi maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130) ja kadastikud (5130);

437) Tillniidu loodusala (EE0020326) Rapla maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

438) Timmase loodusala (EE0080635) Võru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450) ning vanad loodusmetsad (*9010);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik vingerjas (Misgurnus fossilis), rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia) ja paksukojaline jõekarp (Unio crassus);

439) Tolkuse loodusala (EE0040359) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on paksukojaline jõekarp (Unio crassus) ja jõesilm (Lampetra fluviatilis);

440) Toolse loodusala (EE0060271) Lääne-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on veealused liivamadalad (1110), laiad madalad lahed (1160), püsitaimestuga kivirannad (1220), väikesaared ning laiud (1620), eelluited (2110), vanad loodusmetsad (*9010) ning rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad – *9180);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on vasakkeermene pisitigu (Vertigo angustior) ja jõesilm (Lampetra fluviatilis);

441) Tooni loodusala (EE0080178) Jõgeva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on vanad loodusmetsad (*9010);

442) Tori põrgu loodusala (EE0040360) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on allikad ja allikasood (7160), liivakivipaljandid (8220) ning koopad (8310);

443) Tudre loodusala (EE0060106) Järva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on karstijärved ja -järvikud (*3180) ning kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210);

444) Tudusoo loodusala (EE0060209) Ida-Viru ja Lääne-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (*7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik lendorav (Pteromys volans*) ja harilik võldas (Cottus gobio);

445) Tuhala loodusala (EE0010101) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on karstijärved ja -järvikud (*3180), nõrglubja-allikad (*7220) ja plaatlood (*8240);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus) ja püst-linalehik (Thesium ebracteatum);

446) Tuhu loodusala (EE0040214) Lääne ja Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), kuivad nõmmed (4030), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lood (alvarid – *6280), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on soohiilakas (Liparis loeselii);

447) Tumala loodusala (EE0040484) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), lood (alvarid – *6280), vanad loodusmetsad (*9010) ja puiskarjamaad (9070);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

448) Tõhela-Ermistu loodusala (EE0040361) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on metsastunud luited (2180), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik vingerjas (Misgurnus fossilis) ja nõtke näkirohi (Najas flexilis);

449) Tõnija loodusala (EE0040482) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kadastikud (5130), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), lood (alvarid – *6280), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), liigirikkad madalsood (7230) ja vanad laialehised metsad (*9020);

450) Tõstamaa loodusala (EE0040363) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on veealused liivamadalad (1110), rannikulõukad (*1150), karid (1170), esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210) ning liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on emaputk (Angelica palustris);

451) Tänassilma loodusala (EE0080511) Viljandi maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on lamminiidud (6450) ja rohunditerikkad kuusikud (9050);

452) Tündre loodusala (EE0080415) Valga ja Viljandi maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on looduslikult rohketoitelised järved (3150), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

453) Türisalu loodusala (EE0010123) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on merele avatud pankrannad (1230), püsitaimestuga liivarannad (1640), eelluited (2110), metsastunud luited (2180), jõed ja ojad (3260), lood (alvarid – *6280), lubjakivipaljandid (8210), liivakivipaljandid (8220) ning rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad – *9180);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on paksukojaline jõekarp (Unio crassus), rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia), harilik hink (Cobitis taenia), jõesilm (Lampetra fluviatilis), lõhe (Salmo salar) ja harilik võldas (Cottus gobio);

454) Türi-Karjaküla loodusala (EE0060117) Järva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510) ning puisniidud (*6530);

455) Ubari loodusala (EE0010152) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on plaatlood (*8240), vanad loodusmetsad (*9010) ning rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad – *9180);

456) Udria loodusala (EE0070110) Ida-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), merele avatud pankrannad (1230), püsitaimestuga liivarannad (1640), metsastunud luited (2180), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lubjakivipaljandid (8210), vanad loodusmetsad (*9010) ning rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad – *9180);

457) Uhtju loodusala (EE0060220) Lääne-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on karid (1170) ja väikesaared ning laiud (1620);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on hallhüljes (Halichoerus grypus) ja viigerhüljes (Phoca hispida bottnica);

458) Uhtjärve loodusala (EE0080623) Võru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on looduslikult rohketoitelised järved (3150);

459) Uiakatsi loodusala (EE0080232) Põlva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130);

460) Uljaste loodusala (EE0070125) Ida-Viru ja Lääne-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liiva-alade vähetoitelised järved (3110), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), vanad loodusmetsad (*9010) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

461) Undama soo loodusala (EE0040115) Hiiu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liigirikkad madalsood (7230) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

462) Ura loodusala (EE0040355) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kadastikud (5130), liigirikkad madalsood (7230), vanad laialehised metsad (*9020), puiskarjamaad (9070) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

463) Urevere loodusala (EE0020342) Rapla maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

464) Uulu-Võiste loodusala (EE0040364) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on metsastunud luited (2180) ning vanad loodusmetsad (*9010);
[RT III, 04.04.2017, 1 - jõust. 31.03.2017]

465) Vagula järve loodusala (EE0080612) Võru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra), harilik hink (Cobitis taenia) ja harilik vingerjas (Misgurnus fossilis);

466) Vahenurme loodusala (EE0040365) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), puisniidud (*6530), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020) ja rohunditerikkad kuusikud (9050);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

467) Vahtrissoo loodusala (EE0040485) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210) ja liigirikkad madalsood (7230);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on saaremaa robirohi (Rhinanthus osiliensis);

468) Vaiste loodusala (EE0040366) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

469) Valgejõe loodusala (EE0010156) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on jõed ja ojad (3260);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik võldas (Cottus gobio), rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia), saarmas (Lutra lutra) ja paksukojaline jõekarp (Unio crassus);
[RT III, 04.03.2015, 1 - jõust. 27.02.2015]

470) Valgejärve loodusala (EE0010121) Harju ja Lääne maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), nõrglubja-allikad (*7220), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

471) Valgeraba loodusala (EE0040375) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

472) Valgeranna loodusala (EE0040367) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on valged luited (liikuvad rannikuluited – 2120), hallid luited (kinnistunud rannikuluited – *2130), luidetevahelised niisked nõod (2190) ja lamminiidud (6450);

473) Valgesoo loodusala (EE0080205) Põlva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rabad (*7110), vanad loodusmetsad (*9010) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

474) Valgjärve loodusala (EE0080221) Põlva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on looduslikult rohketoitelised järved (3150);

475) Valkla klindi loodusala (EE0010190) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad – *9180);

476) Valli soo loodusala (EE0080427) Valga maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on siirde- ja õõtsiksood (7140);

477) Vana-Lahetaguse loodusala (EE0040487) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), liigirikkad madalsood (7230) ja puiskarjamaad (9070);

478) Vanalõve loodusala (EE0040488) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), puisniidud (*6530), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020) ning laialehised lammimetsad (91F0);

479) Vanamõisa loodusala (EE0040113) Hiiu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liivased ja mudased pagurannad (1140), rannikulõukad (*1150), laiad madalad lahed (1160), püsitaimestuga kivirannad (1220), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), püsitaimestuga liivarannad (1640), kadastikud (5130) ning vanad loodusmetsad (*9010);

480) Vansi loodusala (EE0010176) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liigirikkad madalsood (7230) ja vanad loodusmetsad (*9010);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

481) [kehtetu - RT III, 04.04.2017, 1 - jõust. 31.03.2017]

482) Varangu loodusala (EE0060225) Lääne-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on allikad ja allikasood (7160), nõrglubja-allikad (*7220), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), suur-rabakiil (Leucorrhinia pectoralis) ja eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);

483) Varbla loodusala (EE0040352) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on püsitaimestuga kivirannad (1220), rannaniidud (*1630), kadastikud (5130), vanad laialehised metsad (*9020) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

484) Vardi loodusala (EE0020411) Rapla maakonnnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on puisniidud (*6530), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020) ja rohunditerikkad kuusikud (9050);

485) Vasalemma loodusala (EE0010155) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on jõed ja ojad (3260);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra), harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), jõesilm (Lampetra fluviatilis), lõhe (Salmo salar), rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia) ja paksukojaline jõekarp (Unio crassus);

486) Vedruka raba loodusala (EE0040489) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rabad (*7110), nokkheinakooslused (7150) ja vanad loodusmetsad (*9010);

487) Verijärve loodusala (EE0080618) Võru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130), vanad loodusmetsad (*9010) ning okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on karvane maarjalepp (Agrimonia pilosa) ja palu-karukell (Pulsatilla patens);

488) Vesitükimaa loodusala (EE0040490) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on karid (1170), esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), soolakulised muda- ja liivarannad (1310), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), püsitaimestuga liivarannad (1640), hallid luited (kinnistunud rannikuluited – *2130), lood (alvarid – *6280), sinihelmikakooslused (6410), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on hallhüljes (Halichoerus grypus) ja emaputk (Angelica palustris);

489) Veski loodusala (EE0080206) Põlva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on siirde- ja õõtsiksood (7140), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

490) Vidrike loodusala (EE0080405) Valga maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on looduslikult rohketoitelised järved (3150);

491) Viidu loodusala (EE0040492) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on liigirikkad madalsood (7230);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on saaremaa robirohi (Rhinanthus osiliensis);

492) Viidumäe loodusala (EE0040493) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kadastikud (5130), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), sinihelmikakooslused (6410), puisniidud (*6530), siirde- ja õõtsiksood (7140), allikad ja allikasood (7160), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), nõrglubja-allikad (*7220), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on teelehe-mosaiikliblikas (Euphydryas aurinia), suur-mosaiikliblikas (Hypodryas maturna), läikiv kurdsirbik (Drepanocladus vernicosus), soohiilakas (Liparis loeselii), saaremaa robirohi (Rhinanthus osiliensis) ja kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

493) Viieristi loodusala (EE0040494) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on sinihelmikakooslused (6410), allikad ja allikasood (7160), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

494) Viilupi loodusala (EE0040131) Hiiu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kuivad nõmmed (4030), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430) ja puiskarjamaad (9070);

495) Viisjaagu loodusala (EE0080317) Tartu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130);

496) Viitna loodusala (EE0060221) Lääne-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liiva-alade vähetoitelised järved (3110), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), rabad (*7110), nokkheinakooslused (7150), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on laiujur (Dytiscus latissimus), suur-rabakiil (Leucorrhinia pectoralis) ja tõmmuujur (Graphoderus bilineatus);

497) Viivikonna loodusala (EE0070189) Ida-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

498) Vilivalla loodusala (EE0040125) Hiiu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on puisniidud (*6530) ja puiskarjamaad (9070);

499) Viljandi loodusala (EE0080514) Viljandi maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on looduslikult rohketoitelised järved (3150);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik vingerjas (Misgurnus fossilis) ja saarmas (Lutra lutra);

500) Vilsandi loodusala (EE0040496) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on veealused liivamadalad (1110), liivased ja mudased pagurannad (1140), rannikulõukad (*1150), laiad madalad lahed (1160), esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), soolakulised muda- ja liivarannad (1310), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), kadastikud (5130), lood (alvarid – *6280), puisniidud (*6530), allikad ja allikasood (7160), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), liigirikkad madalsood (7230), plaatlood (*8240), vanad loodusmetsad (*9010) ja vanad laialehised metsad (*9020);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on hallhüljes (Halichoerus grypus), kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), soohiilakas (Liparis loeselii), saaremaa robirohi (Rhinanthus osiliensis), madal unilook (Sisymbrium supinum) ja jõesilm (Lampetra fluviatilis);

501) Vinni-Pajusti loodusala (EE0060227) Lääne-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on puisniidud (*6530), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050) ja puiskarjamaad (9070);

502) Virosi loodusala (EE0080226) Põlva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on huumustoitelised järved ja järvikud (3160);

503) Voki loodusala (EE0080404) Valga maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130);

504) Vooremaa järvede loodusala (EE0080110) Tartu ja Jõgeva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), looduslikult rohketoitelised järved (3150), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on tiigilendlane (Myotis dasycneme), saarmas (Lutra lutra), harilik hink (Cobitis taenia), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis), laiujur (Dytiscus latissimus) ja tõmmuujur (Graphoderus bilineatus);

505) Vulbi loodusala (EE0060107) Järva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on palu-karukell (Pulsatilla patens);

506) Võhandu jõe loodusala (EE0080236) Põlva ja Võru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on jõed ja ojad (3260);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis), rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia) ja paksukojaline jõekarp (Unio crassus);

507) Võhandu jõe ürgoru loodusala (EE0080235) Põlva ja Võru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lamminiidud (6450), allikad ja allikasood (7160) ning liivakivipaljandid (8220);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio) ja paksukojaline jõekarp (Unio crassus);

508) Võlingi oja loodusala (EE0060123) Järva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on jõed ja ojad (3260);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on harilik võldas (Cottus gobio);

509) Võlumäe loodusala (EE0060230) Lääne-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010) ja rohunditerikkad kuusikud (9050);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on roheline kaksikhammas (Dicranum viride);

510) Võrsna loodusala (EE0040497) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lood (alvarid – *6280), puisniidud (*6530), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020) ja puiskarjamaad (9070);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus);

511) Võrtsjärve loodusala (EE0080524) Viljandi, Tartu ja Valga maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130), looduslikult rohketoitelised järved (3150), jõed ja ojad (3260), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), liivakivipaljandid (8220), vanad loodusmetsad (*9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on tiigilendlane (Myotis dasycneme), saarmas (Lutra lutra), harilik tõugjas (Aspius aspius), harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis), rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia), luha-pisitigu (Vertigo geyeri) ja laiujur (Dytiscus latissimus);

512) Võtikvere loodusala (EE0080102) Jõgeva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on vanad loodusmetsad (*9010);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on harilik lendorav (Pteromys volans*);

513) Väike-Emajõe loodusala (EE0080432) Valga maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on jõed ja ojad (3260);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik tõugjas (Aspius aspius), harilik hink (Cobitis taenia), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis) ja rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia);

514) Väike-Palkna loodusala (EE0080606) Võru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liiva-alade vähetoitelised järved (3110) ja vanad loodusmetsad (*9010);

515) Väikese väina loodusala (EE0040486) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on veealused liivamadalad (1110), rannikulõukad (*1150), laiad madalad lahed (1160), esmased rannavallid (1210), merele avatud pankrannad (1230), soolakulised muda- ja liivarannad (1310), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lood (alvarid – *6280), puisniidud (*6530), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020) ja puiskarjamaad (9070);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on emaputk (Angelica palustris), kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), madal unilook (Sisymbrium supinum) ja viigerhüljes (Phoca hispida bottnica);

516) Väikõ-Nedsäjä loodusala (EE0080211) Põlva maakonnas:
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on harivesilik (Triturus cristatus);

517) Väinamere loodusala (EE0040002) Hiiu, Lääne, Saare ja Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on veealused liivamadalad (1110), jõgede lehtersuudmed (1130), liivased ja mudased pagurannad (1140), rannikulõukad (*1150), laiad madalad lahed (1160), karid (1170), esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), merele avatud pankrannad (1230), soolakulised muda- ja liivarannad (1310), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), püsitaimestuga liivarannad (1640), jõed ja ojad (3260), kuivad nõmmed (4030), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lood (alvarid – *6280), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), rabad (*7110), allikad ja allikasood (7160), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), nõrglubja-allikad (*7220), liigirikkad madalsood (7230), lubjakivipaljandid (8210), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080), rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad – *9180), siirdesoo- ja rabametsad (*91D0) ning lammi-lodumetsad (*91E0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on hallhüljes (Halichoerus grypus), saarmas (Lutra lutra), tiigilendlane (Myotis dasycneme), viigerhüljes (Phoca hispida bottnica), harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), jõesilm (Lampetra fluviatilis), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis), emaputk (Angelica palustris), kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), nõmmnelk (Dianthus arenarius subsp. arenarius), roheline kaksikhammas (Dicranum viride), könt-tanukas (Encalypta mutica), soohiilakas (Liparis loeselii), madal unilook (Sisymbrium supinum), püst-linalehik (Thesium ebracteatum), jäik keerdsammal (Tortella rigens), teelehe-mosaiikliblikas (Euphydryas aurinia), suur-mosaiikliblikas (Hypodryas maturna), paksukojaline jõekarp (Unio crassus), vasakkeermene pisitigu (Vertigo angustior), väike pisitigu (Vertigo genesii) ja luha-pisitigu (Vertigo geyeri);

518) Välgi loodusala (EE0080322) Tartu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

519) Värska loodusala (EE0080215) Põlva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on looduslikult rohketoitelised järved (3150);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on tiigilendlane (Myotis dasycneme), harilik tõugjas (Aspius aspius) ja harilik vingerjas (Misgurnus fossilis);

520) Väägvere loodusala (EE0080303) Tartu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on lamminiidud (6450);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on harilik kobarpea (Ligularia sibirica);

521) Vääna loodusala (EE0010125) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), karstijärved ja -järvikud (*3180), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lood (alvarid – *6280), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), rabad (*7110), nokkheinakooslused (7150), nõrglubja-allikad (*7220), liigirikkad madalsood (7230) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaiku kaitstakse, on tiigilendlane (Myotis dasycneme);

522) Vääna jõe loodusala (EE0010187) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on jõed ja ojad (3260);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), jõesilm (Lampetra fluviatilis), lõhe (Salmo salar), paksukojaline jõekarp (Unio crassus) ja saarmas (Lutra lutra);

523) Vääna-Posti loodusala (EE0010175) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on lood (alvarid – *6280);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on tiigilendlane (Myotis dasycneme);

524) Vääna-Viti loodusala (EE0010191) Harju maakonnas:
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on tiigilendlane (Myotis dasycneme);

525) Väätsa loodusala (EE0060116) Järva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (*7110), nokkheinakooslused (7150) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

526) Õisu loodusala (EE0080516) Viljandi maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on looduslikult rohketoitelised järved (3150), jõed ja ojad (3260), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), liigirikkad madalsood (7230), liivakivipaljandid (8220), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020) ja rohunditerikkad kuusikud (9050);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik vingerjas (Misgurnus fossilis), kaunis kuldking (Cypripedium calceolus) ja harilik kobarpea (Ligularia sibirica);

527) Õru loodusala (EE0080428) Valga maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on siirde- ja õõtsiksood (7140) ning allikad ja allikasood (7160);

528) Ämmamäe loodusala (EE0040368) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on vanad laialehised metsad (*9020);

529) Änniksaare loodusala (EE0070118) Ida-Viru maakonnas:
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on karvane maarjalepp (Agrimonia pilosa);

530) Äntu loodusala (EE0060212) Lääne-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), siirde- ja õõtsiksood (7140), allikad ja allikasood (7160), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on karvane maarjalepp (Agrimonia pilosa), kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), suur-rabakiil (Leucorrhinia pectoralis) ja läikiv kurdsirbik (Drepanocladus vernicosus);

531) Ülgase loodusala (EE0010116) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510) ning rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad – *9180);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on tiigilendlane (Myotis dasycneme);

532) Gretagrundi loodusala (EE0040500) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on veealused liivamadalad (1110) ja karid (1170);

533) Hüti loodusala (EE0040136) Hiiu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

534) Keisripalu loodusala (EE0080476) Valga maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010) ja rohunditerikkad kuusikud (9050);

535) Kirikuraba loodusala (EE0080179) Jõgeva maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rabad (*7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);

536) Koimla loodusala (EE0040495) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

537) Laasi loodusala (EE0040498) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on lood (*6280) ja puiskarjamaad (9070);

538) Noonu loodusala (EE0060232) Lääne-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – kood 6210) ja lood (alvarid – 6280);

539) Riidaja loodusala (EE0080477) Valga maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad laialehised salumetsad (*9020) ja rohunditerikkad kuusikud (9050);

540) Suure-Aru loodusala (EE0010192) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liigirikkad madalsood (7230) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080);

541) Uhaku loodusala (EE0070132) Ida-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on karstijärved ja -järvikud (*3180), jõed ja ojad (3260) ning lood (alvarid – *6280);
[RT III, 04.03.2015, 1 - jõust. 27.02.2015]

542) Uustalu loodusala (EE0040475) Saare maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210) ja puiskarjamaad (9070).

Lisa 2-1 Natura 2000 linnualad
[RT III, 04.04.2017, 1 - jõust. 31.03.2017]

Lisa 2-2 Natura 2000 loodusalad
[RT III, 04.04.2017, 1 - jõust. 31.03.2017]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json