Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse, Läti Vabariigi valitsuse ja Leedu Vabariigi valitsuse vaheline leping Balti Mereväedivisjoni loomise kohta

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.06.1999
Avaldamismärge:RT II 1998, 50, 104

Eesti Vabariigi valitsuse, Läti Vabariigi valitsuse ja Leedu Vabariigi valitsuse vaheline leping Balti Mereväedivisjoni loomise kohta

Vastu võetud 16.04.1998

Lepingu ratifitseerimise seadus

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Eesti Vabariigi valitsuse, Läti Vabariigi valitsuse ja Leedu Vabariigi valitsuse vahelise lepingu Balti Mereväedivisjoni loomise kohta denonsseerimise seadus

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu lõppemise kohta


Eesti Vabariigi valitsus, Läti Vabariigi valitsus ja Leedu Vabariigi valitsus, edaspidi lepingupooled,

püüdes edendada Balti riikide koostööd kaitse- ja julgeolekuküsimustes,

soovides aidata kaasa regionaalsele julgeolekule ja stabiilsusele Läänemere piirkonnas,

püüdes suurendada Balti riikide merevägede koostöövõimet NATO-ga,

tunnistades vajadust võidelda miiniohuga Läänemeres,

on kokku leppinud järgnevas:

Artikkel 1. Üldsätted

1. Lepingupooled kohustuvad looma ühise alalise mereväeüksuse – Balti Mereväedivisjoni, edaspidi BALTRON.

2. BALTRON võimaldab Balti riikidel pidevalt ja kiirelt läbi viia mereväeoperatsioone rahuajal ja kriisisituatsioonides. BALTRON-i ülesanneteks on miinitõrjeoperatsioonid ning Balti riikide territoriaalvete ja majandustsoonide julgeoleku suurendamine. BALTRON-i võib suunata osalema rahvusvaheliste organisatsioonide mandaadiga ja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirjaga kooskõlas läbiviidavatesse rahutoetusoperatsioonidesse ja regionaalse stabiilsuse tõstmiseks korraldatavatesse operatsioonidesse.

3. BALTRON-i konkreetse operatsioonide piirkonda paigutamise otsustavad lepingupooled konsensuse alusel ning järgides oma riikide seadusi ja menetlusi.

4. Käesoleva lepingu raames volitavad lepingupooled oma kaitseministreid või selleks määratud ametiasutusi kehtestama administratiivkorraldusi ja protseduure BALTRON-i tegevuse tagamiseks.

Artikkel 2. Organisatsiooniline korraldus

1. BALTRON koosneb rahvuslikest üksustest ning ühisest staabist. Lepingupoolte esindajaid staabi ametikohtadel vahetatakse perioodiliselt.

2. Lepingupooled lepivad kokku BALTRON-i jaoks eraldatavate rahvuslike üksuste suuruses.

3. BALTRON-i organisatsioonilise korralduse, juhtimise ja positsioonidele paigutamise küsimused lahendatakse vastavalt administratiivkorraldusele, mis kehtestatakse kooskõlas käesoleva lepingu artikliga 1.

4. BALTRON-i juhtimiskeeleks on inglise keel.

Artikkel 3. Kohustused

1. Lepingupooled vastutavad oma laevade operatsioonideks ettevalmistamise eest ja positsioonidele paigutamise eest ning BALTRON-i teenima määratud isikkoosseisu formeerimise ja väljaõppe eest.

2. Rahvuslike üksuste varustamine ja hooldamine on lepingupoole enda ülesanne.

3. Lepingupooled lepivad kokku, et olles BALTRON-iga seotud ürituste korraldajariigiks, toetavad nad BALTRON-i igakülgselt. Toetamise tingimused määratakse administratiivkorraldustega, mis kehtestatakse kooskõlas käesoleva lepingu artikliga 1.

4. BALTRON-i moodustamise ja tegevuse kulude jaotamisega seotud küsimused lahendatakse administratiivkorraldustega, mis kehtestatakse kooskõlas käesoleva lepingu artikliga 1.

5. Lepingupooled otsustavad iseseisvalt ja vastavalt oma riigi seadustele tema territooriumil teeniva BALTRON-i oma isikkoosseisu teenistuse, tasustamise, maksustamise, sotsiaalsete ja õiguslike garantiide tingimused.

Artikkel 4. Staatus

1. Lepingupoolte üksuste viibimise ajal mis tahes lepingupoole territooriumil seoses BALTRON-i tegevusega reguleerib nende üksuste staatust käsitlevaid omavahelisi suhteid Põhja-Atlandi Lepingu osaliste riikide ja teiste programmis «Partnerlus rahu nimel» osalevate riikide vaheline, nende riikide üksuste staatust puudutav leping. Lahendamaks BALTRON-iga seotud küsimusi, võib sõlmida täiendavaid protokolle.

Artikkel 5. Lõppsätted

1. Käesoleva lepingu ametlikuks depositaariks on Eesti Vabariigi valitsus.

2. Käesoleva lepingu tõlgendamise või rakendamisega seonduvad lepingupoolte vahelised vaidlused lahendatakse lepingupoolte vaheliste läbirääkimiste teel ning nende lahendamist ei anta edasi rahvusvahelistele kohtuorganitele või kolmandatele pooltele.

3. Lepingupool võib igal ajal nõuda käesoleva lepingu mis tahes artikli läbivaatamist. Vastav taotlus saadetakse depositaarile, kes teatab teistele lepingupooltele sellise teate saamisest ning selle teate saabumise kuupäevast.

4. Käesolev leping ratifitseeritakse ning ratifitseerimiskirjad deponeeritakse depositaari juures, kes teatab deponeerimisest kõigile lepingupooltele.

5. Käesolev leping jõustub kolmekümnendal päeval pärast viimase ratifitseerimiskirja deponeerimist.

6. Käesolev leping on sõlmitud määramata ajaks. Lepingupool võib lepingu tühistada, teatades sellest kirjalikult depositaarile, kes omakorda teavitab teisi lepingupooli sellise tühistamisteate saamisest ning selle teate saabumise kuupäevast.

7. Tühistamine jõustub 6 kuud pärast seda, kui depositaar on tühistamisteate kätte saanud.

Koostatud 16. aprillil 1998 kolmes eksemplaris eesti, läti, leedu ja inglise keeles, kusjuures kõik tekstid on võrdselt autentsed. Lahkarvamuste korral tõlgendamisel prevaleerib ingliskeelne tekst.

Eesti Vabariigi valitsuse nimel
Andrus ÖÖVEL
Läti Vabariigi valitsuse nimel
Talavs JUNDZIS
Leedu Vabariigi valitsuse nimel
Ceslovas STANKEVICIUS

/otsingu_soovitused.json