Teksti suurus:

Taani Kuningriigi, Eesti Vabariigi, Soome Vabariigi, Saksa Liitvabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Poola Vabariigi, Vene Föderatsiooni ja Rootsi Kuningriigi vaheline Läänemere Merekeskkonna Kaitse Komisjoni privileegide ja immuniteetide kokkulepe

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.01.1999
Avaldamismärge:RT II 1998, 50, 105

Taani Kuningriigi, Eesti Vabariigi, Soome Vabariigi, Saksa Liitvabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Poola Vabariigi, Vene Föderatsiooni ja Rootsi Kuningriigi vaheline Läänemere Merekeskkonna Kaitse Komisjoni privileegide ja immuniteetide kokkulepe

Vastu võetud 02.02.1998

Kokkuleppe ratifitseerimise seadus

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Mitteametlik tõlge

Käesoleva kokkuleppe pooled:

pidades silmas 1974. a Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni ja 1992. a Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni;

võttes arvesse, et Läänemere Merekeskkonna Kaitse Komisjon on 5. mail 1980 sõlminud Soome valitsusega kokkuleppe komisjoni kontori, privileegide ja immuniteetide kohta;

kinnitades, et käesoleva kokkuleppe eesmärk on tugevdada Helsingis asuvat Läänemere Merekeskkonna Kaitse Komisjoni ja tagada tema tõhus toimimine;

on kokku leppinud järgnevas:

Artikkel 1. Mõisted

Käesolevas kokkuleppes:

a) «Helsingi konventsioon» tähendab kas 1974. a Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni või 1992. a Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni, olenevalt sellest, kumb neist kehtib;

b) «komisjon» tähendab Helsingi konventsiooniga asutatud Läänemere Merekeskkonna Kaitse Komisjoni, mis asub Helsingis;

c) «Helsingi konventsiooni pool» tähendab Helsingi konventsiooni lepingupoolt;

d) «asukohakokkulepe» tähendab Soome valitsuse ja Läänemere Merekeskkonna Kaitse Komisjoni kokkulepet komisjoni kontori, privileegide ja immuniteetide kohta;

e) «esindajad» tähendab Helsingi konventsiooni poolte esindajaid ning delegatsioonide juhte ja delegatsioonide liikmeid;

f) «personali liige» tähendab peasekretäri või Soomes asuvat komisjoni alalist töötajat, kelle suhtes kehtivad komisjoni personalieeskirjad;

g) «volitatud ekspert» tähendab isikut, kes ei ole personali liige, kuid kes täidab komisjoni jaoks või komisjoni nimel konkreetset ülesannet;

h) «ametiülesanded» tähendab komisjoni tegevust oma Helsingi konventsioonis määratletud eesmärgi saavutamiseks, sealhulgas tema haldustegevust;

i) «arhiiv» tähendab kogu kirjavahetust, mis kuulub komisjonile või mida komisjoni juures hoitakse, kõiki käsikirju, dokumente, fotosid, filme, optilisi ja magnethelisalvestisi, andmesalvestisi, graafilisi esitusi ja arvutiprogramme;

j) «vara» tähendab kõike seda, millele võib kohaldada omandiõigust, kaasa arvatud lepingulised õigused ning vallas- ja kinnisvara.

Artikkel 2. Komisjon kui juriidiline isik

Oma eesmärkide, toimingute ja tegevuse elluviimisel on komisjon juriidiline isik. Esmajoones on tal õigusvõime sõlmida lepinguid, omandada ja käsutada kinnis- ja vallasvara ning algatada õiguslikke menetlusi.

Artikkel 3. Komisjoni immuniteet täitevvõimu suhtes

Komisjoni vara ega vahendeid, kus need ka ei paikneks, ei või läbi otsida, kitsendada, rekvireerida, arestida, konfiskeerida, eksproprieerida, sekvesteerida ega võõrandada ei täidesaatva, haldus- ega kohtutoiminguga, välja arvatud:

a) tsiviilhagi puhul seoses kahjuga, mis on tekkinud kas komisjonile kuuluva või komisjoni nimel juhitud mootorsõiduki või muu transpordivahendi põhjustatud avariist, või liiklusõnnetusest, millesse on segatud selline transpordivahend;

b) vastuhagi puhul, mis on otseselt seotud komisjoni algatatud kohtumenetlusega.

Artikkel 4. Arhiivi puutumatus

Komisjoni arhiiv on puutumatu, olenemata selle asukohast.

Artikkel 5. Maksudest ja lõivudest vabastamine

1. Komisjon ning tema vara ja sissetulek on komisjoni ametliku tegevuse piires vabastatud kõigist riiklikest otsestest ja muudest maksudest ning lõivudest, mis pole tavaliselt arvestatud kaupade ja teenuste hinna sisse. Siiski, komisjon ei või nõuda vabastamist sellistest maksudest, mis tegelikult on tasu üldkasutatavate teenuste eest.

2. Kui komisjon omandab oma ametliku tegevuse raames kallihinnalisi kaupu või kasutab teenuseid, mille hind sisaldab maksusid või lõivusid, võtab pool võimaluse korral tarvitusele asjakohased abinõud, et kustutada või hüvitada sellised maksud või lõivud.

3. Vabastust ei võimaldata kaupade puhul, mille komisjon on omandanud, või teenuste puhul, mida ta on kasutanud personali liikmete isiklikuks heaoluks, välja arvatud juhul, kui asjaomase poole seadused või muud eeskirjad seda lubavad.

Artikkel 6. Investeeringud, sularaha ja väärtpaberid

Komisjon võib igasuguseid investeeringuid, sularaha või väärtpabereid vastu võtta ja omada ning neid vabalt käsutada oma mis tahes ametlikus tegevuses. Ta võib igas riigis omada arveid oma kohustuste täitmiseks vajalikul määral.

Artikkel 7. Personali liikmete immuniteet

1. Kui personali liikmed reisivad ametiülesannete täitmise tõttu, on neil:

a) immuniteet arreteerimise või kinnipidamise ning isikliku pagasi arestimise suhtes;

b) immuniteet juriidilise menetluse suhtes seoses ametiülesannete täitmisel komisjoni nimel öeldu, kirjutatu või sooritatuga;

c) komisjoni antud tööga seotud kõigi dokumentide puutumatus;

d) valuuta- või rahavahetusvõimalused, mis on vajalikud tema ülesannete tõhusaks täitmiseks.

Immuniteeti juriidilise menetluse suhtes ei rakendata mootorsõidukiga seotud liikluskuriteo puhul, mille on sooritanud personali liige, samuti kahju puhul, mille on põhjustanud sellisele isikule kuuluv või tema juhitud mootorsõiduk.

2. Komisjon võib komisjoni ametiülesannete täitmise tõttu reisivatele isikutele väljastada isikuttõendava dokumendi. See dokument, mis ei asenda tavalisi reisidokumente, vastab lisas A esitatud vormile ja annab selle esitajale õiguse selles määratletud kohtlemisele.

Artikkel 8. Personali liikmete maksudest vabastamine

Palgad ja muu raha, mida komisjon personali liikmetele maksab, vabastatakse tulumaksust alates sellest kuupäevast, mil niisugused personali liikmed on kohustatud komisjonile maksma tema kehtestatud maksu oma palkadelt. Pooled võivad neid palku ja rahalisi tulusid arvesse võtta maksude määramisel muudest allikatest pärit sissetulekutele.

Pooled ei pea tulumaksust vabastama pensione ega aastarahasid, mida komisjon maksab endistele personali liikmetele.

Artikkel 9. Helsingi konventsiooni poolte esindajad

1. Helsingi konventsiooni poolte esindajatel on ametiülesannete täitmise ajal ning teel komisjoni egiidi all toimuvatele koosolekutele ja sealt tagasi järgmised privileegid ja immuniteedid:

a) immuniteet igasuguse arreteerimise või kohtueelse kinnipidamise suhtes;

b) immuniteet kohtumõistmise suhtes oma ametiülesannete täitmisel tehtud tegude, sealhulgas öeldu või kirjutatu tõttu, ka pärast nende volituste lõppemist; siiski ei ole immuniteeti esindaja sooritatud liikluskuriteo korral või kahju korral, mille põhjustas temale kuuluv või tema juhitud mootorsõiduk või muu transpordivahend;

c) nende kõigi ametlike dokumentide puutumatus;

d) samad soodustused seoses valuuta ja rahavahetusega, nagu on ajutistel ametlikel missioonidel viibivatel välisriikide diplomaatilistel esindajatel;

e) samad tollisoodustused nende isikliku pagasi suhtes, nagu on ajutistel ametlikel missioonidel viibivatel välisriikide diplomaatilistel esindajatel.

2. Lõiget 1 ei kohaldata Helsingi konventsiooni poole ja tema esindajate vahelistes suhetes. Ka ei kohaldata lõike 1 punkte a, d ja e Helsingi konventsiooni poole ja tema kodanike või alaliste elanike vahelistes suhetes.

Artikkel 10. Komisjoni volitatud ekspert

1. Komisjoni volitatud ekspertidel on nende ametiülesannete täitmise ajal ja teel komisjoni egiidi all toimuvatele koosolekutele ja sealt tagasi järgmised privileegid ja immuniteedid:

a) immuniteet igasuguse arreteerimise või kohtueelse kinnipidamise suhtes;

b) immuniteet kohtumõistmise suhtes oma ametiülesannete täitmisel tehtud tegude, sealhulgas öeldud või kirjutatud sõnade tõttu, ka pärast nende volituste lõppemist; immuniteeti ei ole eksperdi sooritatud liikluskuriteo korral või kahju korral, mille põhjustas temale kuuluv või tema juhitud mootorsõiduk või muu transpordivahend;

c) nende kõigi ametlike dokumentide puutumatus;

d) samad soodustused seoses valuuta ja rahavahetusega, nagu on ajutistel ametlikel missioonidel viibivatel välisriikide diplomaatilistel esindajatel;

e) samad tollisoodustused nende isikliku pagasi suhtes, nagu on ajutistel ametlikel missioonidel viibivatel välisriikide diplomaatilistel esindajatel.

2. Lõike 1 punkte a, d ja e ei rakendata Helsingi konventsiooni poole ja eksperdi vahelistes suhetes, kui tal on poole kodakondsus või alaline elukoht selles riigis.

Artikkel 11. Loobumine

1. Kokkuleppes sätestatud privileegid ja immuniteedid on ette nähtud mitte üksikisikute isiklikuks heaoluks, vaid komisjoni ametiülesannete tõhusaks täitmiseks.

2. Kui järgnevalt nimetatud instantside arvates võivad privileegid ja immuniteedid takistada õigusemõistmist ning kui neist võib loobuda, kahjustamata otstarvet, mille jaoks need anti, on nendel instantsidel õigus ja kohustus loobuda sellistest privileegidest ja immuniteetidest:

a) pooled oma esindajate suhtes;

b) komisjon peasekretäri suhtes;

c) peasekretär personali liikmete ja volitatud ekspertide suhtes;

d) komisjoni koosolek komisjoni suhtes, vajaduse korral erakorraline koosolek.

Artikkel 12. Protseduuride hõlbustamine

Peasekretär väljastab komisjoni nimel kutse, mille põhjal kokkuleppe pooled võtavad vajalikud meetmed hõlbustamaks esindajate, personali liikmete ja missioonil viibivate ekspertide kuluta ja viivitusteta saabumist nende riikides toimuvatele komisjoni või selle allasutuste koosolekutele.

Artikkel 13. Vaidluste lahendamine

Pooltevahelised vaidlused käesoleva kokkuleppe rakendamise ja tõlgendamise üle lahendatakse diplomaatiliste kanalite kaudu.

Artikkel 14. Suhe asukohakokkuleppega

Käesoleva kokkuleppe ja asukohakokkuleppe vastuolu korral kohaldatakse asukohakokkulepet.

Artikkel 15. Allakirjutamine, ratifitseerimine, vastuvõtmine, kinnitamine ja ühinemine

1. Käesolevale kokkuleppele võivad alla kirjutada kõik Helsingi konventsiooni pooled. See tuleb ratifitseerida, vastu võtta või kinnitada.

2. Pärast kokkuleppe jõustumist vastavalt artikli 16 lõikele 1 võivad kõik Helsingi konventsiooni pooled sellega ühineda.

3. Ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnitamisdokumendid deponeeritakse Soome valitsuse juurde.

Artikkel 16. Kokkuleppe jõustumine ja kestus

1. Kokkulepe jõustub 30 päeva möödumisel kolmanda ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnitamisdokumendi deponeerimise kuupäevast arvates.

2. Osalisriigi suhtes, kes ratifitseerib, võtab vastu, kinnitab või ühineb kokkuleppega hiljem, jõustub kokkulepe 30 päeva möödumisel ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, kinnitamis- või ühinemisdokumendi deponeerimise kuupäevast arvates.

3. Käesolev kokkulepe kaotab kehtivuse, kui Helsingi konventsioon kaotab kehtivuse.

Artikkel 17. Tühistamine

Pool võib kokkuleppe enda suhtes tühistada kaks aastat pärast selle jõustumist poole enda suhtes, teatades tühistamisest kirjalikult depositaarile. Tühistamine jõustub ühe aasta möödumisel teate depositaarile laekumise kuupäevast arvates, või hilisemal, tühistamise teates märgitud kuupäeval.

Artikkel 18. Depositaar

Soome valitsus depositaarina:

a) teatab kõigile pooltele ja komisjoni peasekretärile:

i) allakirjutamistest;

ii) ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, kinnitamis- või ühinemisdokumendi deponeerimistest;

iii) käesoleva kokkuleppe jõustumise kuupäevadest;

iv) tühistamise teadetest ja kuupäevadest, mil tühistamine jõustub;

v) muudest kokkuleppega seotud toimingutest või teadetest;

b) saadab kokkuleppe tõestatud koopiad Helsingi konventsiooni pooltele ning komisjoni peasekretärile.

Selle kinnituseks on täielikult volitatud isikud kokkuleppele alla kirjutanud.

Koostatud Helsingis veebruarikuu teisel päeval 1998. aastal inglise keeles ühes autentses eksemplaris, mis deponeeritakse Soome valitsuse juurde.

Taani Kuningriigi nimel
[Allkiri]

Eesti Vabariigi nimel
Mati VAARMANN

Soome Vabariigi nimel
[Allkiri]

Saksa Liitvabariigi nimel
[Allkiri]

Läti Vabariigi nimel
Anna ŽIGURE

Leedu Vabariigi nimel
 [Allkiri]
 

Poola Vabariigi nimel
  [Allkiri]
  

Vene Föderatsiooni nimel
[Allkiri]

Rootsi Kuningriigi nimel
[Allkiri]

 

Lisa A

 

 

Agreement between the Government of the Kingdom of Denmark, the Republic of Estonia, the Republic of Finland, the Federal Republic of Germany, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Poland, the Russian Federation and the Kingdom of Sweden on the Privileges and Immunities of the Baltic Marine Environment Protection Commission

The Parties to this Agreement,

Having regard to the Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area, 1974 and the Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area, 1992;

Taking note that the Baltic Marine Environment Protection Commission has concluded an Agreement on the Office and the Privileges and Immunities of the Commission with the Government of Finland on 5 May 1980;

Confirming that the aim of this Agreement is to facilitate and ensure the efficient functions of the Baltic Marine Environment Protection Commission in Helsinki;

Have agreed as follows:

Article 1. Definitions

For the purposes of this Agreement:

a) "Helsinki Convention" means the Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area, 1974 or the Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area, 1992, whichever is in force;

b) "Commission" means the Baltic Marine Environment Protection Commission in Helsinki established pursuant to the Helsinki Convention;

c) "Party to the Helsinki Convention" means a Contracting Party to the Helsinki Convention;

d) "Host Agreement" means the Agreement between the Government of Finland and the Baltic Marine Environment Protection Commission on the Office and the Privileges and Immunities of the Commission;

e) "Representatives" means representatives of the Parties to the Helsinki Convention and in each case means heads of delegations and members of the delegations;

f) "Staff Member" means the Executive Secretary and any person employed permanently by the Commission and subject to its staff regulations and stationed in Finland;

g) "Expert on mission" means a person other than a staff member appointed to carry out a specific task for or on behalf of the Commission;

h) "Official functions" means activities carried out by the Commission in pursuance of its purpose as defined in the Helsinki Convention and includes its administrative activities;

i) "Archives" include all manuscripts, correspondence, documents, photographs, films, optical and magnetic recordings, data recordings, graphic presentations and computer programmes, belonging to or held by the Commission;

j) "Property" means anything that can be the subject of a right of ownership, including contractual rights and movable and immovable property.

Article 2. Juridical Personality of the Commission

The Commission shall have the juridical personality necessary for the realisation of its purposes, operations and activities. It shall, in particular, have the capacity to enter into contracts, to acquire and dispose of immovable and movable property, and to institute legal proceedings.

Article 3. Immunity of the Commission from Execution

All property and assets of the Commission, wherever located, shall be immune from any search, restraint, requisition, seizure, confiscation, expropriation, sequestration or execution, whether by executive, administrative or judicial action, except in respect of:

a) a civil action of damage arising from an accident caused by a motor vehicle or other means of transport belonging to, or operated on behalf of the Commission, or in respect of a traffic offence involving such means of transport;

b) a counter-claim directly connected with judicial proceedings initiated by the Commission.

Article 4. Inviolability of Archives

The archives of the Commission shall be inviolable wherever located.

Article 5. Exemption form Taxes and Duties

1. Within the scope of its official functions, the Commission and its property and income shall be exempt form all national direct and other taxes or duties not normally incorporated in the price of goods or services. However, it is understood that the Commission will not claim exemption form taxes which are in fact no more than charges for public utility services.

2. If the Commission, within the scope of its official functions, acquires goods or uses services of substantial value and if the price of these goods or services includes taxes or duties, the Party shall, whenever possible, take appropriate measures to remit or reimburse the amount of such taxes or duties.

3. No exemption shall be accorded in respect of goods acquired by, or services provided to the Commission for the personal benefit of staff members, unless laws or other regulations of the Party concerned allow it.

Article 6. Funds, Currency and Securities

The Commission may receive and hold any kind of funds, currency or securities and dispose of them freely for any of its official functions. It may hold accounts in any State to the extent required to meet its obligations.

Article 7. Immunity of Staff Members

1. The staff members shall, when travelling on official duty, be accorded:

a) immunity from personal arrest or detention and from seizure of personal luggage;

b) immunity from legal process in respect of words spoken or written or acts done in the performance of official functions for the Commission;

c) inviolability of all papers and documents relating to the work for which he or she is engaged by the Commission;

d) facilities in respect of currency or exchange regulations as necessary for the effective exercise of his or her functions.

No immunity from legal process shall apply in case of a motor traffic offence committed by a staff member, or in the case of damage caused by a motor vehicle belonging to or driven by such person.

2. The Commission may issue an Identity Card to persons travelling on official duty for the Commission. The document, which will not substitute ordinary travel documents, will be issued in accordance with the form set out in Annex A and will entitle the dearer to the treatment specified therein.

Article 8. Tax Exemptions of Staff Members

Salaries and emoluments paid by the Commission to staff members shall be exempt from income tax from date upon which such staff members have begun to be liable for a tax imposed on their salaries by the Commission for the latter's benefit. Parties may take these salaries and emoluments into account for the purpose of assessing the amount of taxes to be applied to income from other sources.

Parties are not required to grant exemption from income tax in respect of pensions and annuities paid to former staff members.

Article 9. Representatives of the Parties to the Helsinki Convention

1. Representatives of the Parties of the Helsinki Convention shall enjoy, while exercising their official functions and in the course of their journeys to and from meetings, held under the auspices of the Commission, the following privileges and immunities:

a) immunity from any form of arrest or detention pending trial;

b) immunity from legal process, even after the termination of their mission, in respect of acts, including words spoken or written, done by them in the exercise of their official functions; however, there shall be no immunity in the case of a traffic offence committed by a representative, or in the case of damage caused by a motor vehicle or other means of transport belonging to or driven by him or her;

c) inviolability of all their official papers;

d) the same facilities in respect of currency and exchange control as is accorded to diplomatic agents of foreign states on temporary official missions;

e) the same facilities in respect of customs as regards their personal luggage as is accorded to diplomatic agents of foreign states on temporary official missions.

2. The provisions of paragraph (1) shall not apply in relations between a Party to the Helsinki Convention and its representatives. Further, the provisions of sub-paragraphs (a), (d) and (e) of paragraph (1) shall not apply in relations between a Party to the Helsinki Convention and its nationals or permanent residents.

Article 10. Experts on Mission for the Commission

1. Experts on Mission for the Commission shall enjoy, while exercising their official functions and in the course of their journeys to and from meetings, held under the auspices of the Commission, the following privileges and immunities:

a) immunity from any form or arrest or detention pending trial;

b) immunity from legal process, even after the termination of their mission, in respect of acts, including words spoken or written, done by them in the exercise of their official functions; however, there shall be no immunity in the case of a traffic offence committed by an expert, or in the case of damage caused by a motor vehicle or other means of transport belonging to or driven by him or her;

c) inviolability for all their official papers;

d) the same facilities in respect of currency and exchange control as is accorded to diplomatic agents of foreign states on temporary official missions;

e) the same facilities in respect of customs as regards their personal luggage as is accorded to diplomatic agents of foreign states on temporary official missions.

2. The sub-paragraphs (a), (d) and (e) of paragraph (1) shall not apply in relations between a Party to the Helsinki Convention and experts of the same nationality as the Party concerned or having permanent residence in that country.

Article 11. Waiver

1. The privileges and immunities provided for in this Agreement are not granted for the personal benefit of individuals but for the efficient performance of the official functions of the Commission.

2. If, in the opinion of the authorities listed below, privileges and immunities are likely to impede the course of justice, and in all cases where they may be waived without prejudice to the purposes for which they have been accorded, these authorities have the right and duty to waive such privileges and immunities:

a) the Parties in respect of their representatives;

b) the Commission in respect of the Executive Secretary;

c) the Executive Secretary in respect of staff members and experts on mission;

d) the meeting of the Commission convened, if necessary in extraordinary session, in respect of the Commission.

Article 12. Facilitation of Procedure

Upon the invitation issued by the Executive Secretary on behalf of the Commission the Parties to the Agreement shall take all appropriate measures to facilitate the entry of representatives, staff members and experts on missions, free of charge and without delay, to the meetings of the Commission or its subsidiary bodies called to be held in their countries.

Article 13. Settlement of Disputes

Disputes arising between the Parties related to the application and interpretation of this Agreement shall be solved through diplomatic channels.

Article 14. Relationship to the Host Agreement

In the event of a possible conflict between a provision of this Agreement and a provision of the Host Agreement, the provision of the Host Agreement shall prevail.

Article 15. Signature, Ratification, Acceptance, Approval and Accession

1. This Agreement shall be open for signature by all States Parties to the Helsinki Convention. The Agreement shall be subject to ratification, acceptance or approval.

2. After the Agreement has entered into force in accordance with Article 16, paragraph 1, any State Party to the Helsinki Convention may accede to it.

3. Instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Government of Finland.

Article 16. Entry into Force and Duration of the Agreement

1. This Agreement shall enter into force 30 days after the date of the deposit of the third instrument of ratification, acceptance or approval.

2. For a State Party ratifying, accepting or approving it subsequently, or acceding to it, this Agreement shall enter into force 30 days after the date of the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

3. This Agreement shall cease to be in force if the Helsinki Convention ceases to be in force.

Article 17. Withdrawal

At any time after two years from the date on which this Agreement has entered into force for a Party, that Party may withdraw from the Agreement by giving written notice to the Depositary. The withdrawal shall take effect upon the expiry of one year from the date of receipt of the notice by the Depositary or on such later date as may be specified in the notice of withdrawal.

Article 18. Depositary

The Government of Finland, acting as the Depositary, shall:

a) notify all Parties and the Executive Secretary of the Commission of:

(i) the signatures;

(ii) the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;

(iii) any date of entry into force of this Agreement;

(iv) any notification of withdrawal and the date on which such withdrawal takes effect;

(v) any other act or notification relating to this Agreement.

b) transmit certified copies of this Agreement to the Parties to the Helsinki Convention and to the Executive Secretary of the Commission.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Agreement.

Done at Helsinki, this 2nd day of February 1998 in a single authentic copy in the English language which shall be deposited with the Government of Finland.

The Kingdom of Denmark
[Signature]

The Republic of Estonia
Mati VAARMANN

The Republic of Finland
[Signature]

The Federal Republic of Germany
[Signature]

The Republic of Latvia
Anna ŽIGURE

The Republic of Lithuania
[Signature]

The Republic of Poland
[Signature]

The Russian Federation
[Signature]

Kingdom of Sweden
[Signature]

/otsingu_soovitused.json