Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse, Läti Vabariigi valitsuse ja Leedu Vabariigi valitsuse vaheline Balti õhuseirevõrgu loomise leping

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.06.1999
Avaldamismärge:RT II 1998, 52, 118

Eesti Vabariigi valitsuse, Läti Vabariigi valitsuse ja Leedu Vabariigi valitsuse vaheline Balti õhuseirevõrgu loomise leping

Vastu võetud 16.04.1998

Lepingu ratifitseerimise seadus

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu lõppemise kohta


Eesti Vabariigi valitsus, Läti Vabariigi valitsus ja Leedu Vabariigi valitsus (edaspidi «osapooled»),

eesmärgiga välja töötada oma õhuruumi suveräänsuse tagamise süsteemid, et parandada tsiviil- ja sõjaväevõimude vahelise rahvusvahelise koostöö tõhusust lennunduse valdkonnas ja tõsta töö operatiivsust,

soovides luua rahvusvahelise koostöö põhimõtteid järgiv piirkondlik õhuseirevõrk,

tervitades Ameerika Ühendriikide valitsuse poolt pakutud Piirkondliku Õhuruumi Initsiatiivi,

seades eesmärgiks luua NATO süsteemidega ühilduvad oma siseriiklikud õhuseiresüsteemid,

on kokku leppinud järgnevas:

Artikkel I.  Mõisted

1. Balti Õhuseirevõrk (BALTNET) on õhuseireandmete hankimiseks, koordineerimiseks ja kuvaril edastamiseks loodud piirkondlik organisatsioon, mida juhitakse vastavalt käesoleva lepingu artiklile IV.

2. Piirkondlik Õhuseire Koordinatsioonikeskus (RASCC) on Leedu Vabariigis asuv rahvusvahelise töötajaskonnaga ja rahvusvaheliselt hallatav õhuseire radariandmete töötlemis- ja levitamiskeskus.

3. Piirkondliku Õhuseire Koordinatsioonikeskuse rahvuslikud tööjaamad (rahvuslikud tööjaamad) on Eesti Vabariigis, Läti Vabariigis ja Leedu Vabariigis püstitatud rajatised RASCC-ist andmete vastuvõtmiseks, levitamiseks ja kuvaril edastamiseks.

Artikkel II.  Üldsätted

1. Osapooled kohustuvad asutama BALTNET-i. BALTNET-i eesmärk on koordineerida õhuseirealast tegevust, vahetada õhuseireandmeid osapoolte vahel ja teiste riikidega vastavalt käesoleva lepingu artiklile V.

2. BALTNET-i tegevuse tagamiseks kohustuvad osapooled asutama RASCC-i, asukohaga Leedu Vabariigis.

3. Osapooled lepivad kokku, et nende relvajõudude viibimise ajal üksteise territooriumil seoses BALTNET-i tegevusega, reguleeritakse nende relvajõudude staatust käsitlevad omavahelised suhted «Põhja-Atlandi lepingu osaliste riikide ja teiste programmis partnerlus rahu nimel osalevate riikide vahelise, nende riikide relvajõudude staatust puudutava lepingu» (PfP-SOFA) ja asjakohaste siseriiklike õigusaktidega. Käesoleva lepingu raames võivad osapooled vajaduse korral sõlmida eraldi protokolli RASCC-i isikkoosseisu staatuse kohta.

Artikkel III.  Ülesanded

1. RASCC-i põhiülesanded on:

a) võtta vastu, töödelda ja kuvaril edastada piirkonnas asetsevate primaar- ja sekundaarradarite õhuseireandmeid,

b) algatada ja koordineerida kõigi radarvõrgu ulatuses asuvate õhusõidukite jälgimist ja identifitseerimist,

c) edastada igale rahvuslikule tööjaamale ühine, integreeritud õhupilt,

d) koordineerida vastavalt kokkulepetele piirkondliku informatsiooni vahetamist teiste riikidega.

2. Rahvuslike tööjaamade põhiülesanne on edastada kuvaril RASCC-ist laekuvat informatsiooni ning täita operatiivselt teisi vajalikke ülesandeid.

Artikkel IV.  Juhtimine ja struktuur

1. BALTNET-i tööd korraldavad BALTNET-i juhtivohvitser (BOIC), kaks BALTNET-i juhtivohvitseri asetäitjat ja töötajaskond. RASCC-i rahvusvahelise töötajaskonna suurus sõltub RASCC-i ekspluateerimiseks ja hooldamiseks vajamineva koosseisu suurusest. Kõik osapooled määravad RASCC-i oma isikkoosseisu vastavalt protokollile RASCC-i juhtimise, kontrolli ja struktuuri kohta.

2. Osapooled lepivad kokku, et BALTNET-i tegevuse juhtimiseks, järelevalveks ja inspekteerimiseks luuakse ühine kontrollmehhanism. Kõnealust mehhanismi teostavad:

a) Ministrite Komitee (MC), mille koosseisu kuuluvad osapoolte kaitseministrid või nende määratud esindajad;

b) Sõjaline Komitee (MilC), mille koosseisu kuuluvad osapoolte relvajõudude juhatajad.

3. Ministrite Komiteel on kõrgeim poliitiline võim BALTNET-i üle ning komitee muu hulgas:

a) annab Sõjalisele Komiteele poliitilisi suuniseid BALTNET-i arendamiseks,

b) võtab vastu põhimõttelisi otsuseid BALTNET-i arendamise kohta,

c) kinnitab BALTNET-i eelarve,

d) lahendab Sõjalises Komitees tekkinud vaidlusküsimusi,

e) kinnitab BALTNET-i juhtivohvitseri ning tema asetäitjate ametijuhendid.

4. Sõjalisel Komiteel on sõjaväeline võim BALTNET-i üle. Relvajõudude juhatajatel on võim RASCC-i tööle määratud oma riigi isikkoosseisu üle. Sõjaline Komitee muu hulgas:

a) annab Ministrite Komiteele soovitusi poliitika ning BALTNET-i arendamise suhtes,

b) esitab Ministrite Komiteele kinnitamiseks arenguplaani ning kohustub heakskiidetud poliitikat ellu viima,

c) esitab Ministrite Komiteele kinnitamiseks BALTNET-i aasta-eelarve,

d) esitab Ministrite Komiteele kinnitamiseks BALTNET-i juhtivohvitseri ning tema asetäitjate ametijuhendid ning muu dokumentatsiooni, mis kehtestab BALTNET-i organisatsioonilise struktuuri ning töökorralduse,

e) nimetab ametisse BALTNET-i juhtivohvitseri ja tema asetäitjad.

5. Ministrite Komitee ja Sõjaline Komitee võivad luua allt��ögruppe oma ülesannete täitmiseks.

6. Sõjaline Komitee annab BALTNET-i juhtivohvitserile ülesannete täitmiseks ja väljaõppe läbiviimiseks vajalikud volitused.

7. Iga isikkoosseisu liige peab olema määratud BALTNET-I, täitma selle ülesandeid BALTNET-i juhtivohvitseri järelevalve all oma osapoolte siseriiklike õigusaktide alusel.

8. RASCC-i juhtimist ja struktuuri käsitlevad küsimused sätestatakse osapoolte kaitseministeeriumide vahelise protokolliga juhtimise, kontrolli ja struktuuri kohta.

Artikkel V.  Kohustused

1. Osapooled annavad RASCC-ile õhuseireandmeid. RASCC-ist edastatakse informatsioon kõigile osapooltele siseriiklikuks kasutamiseks. RASCC edastab informatsiooni teistele riikidele ainult Ministrite Komitee otsusel.

2. Osapooled loovad ja peavad sidet oma BALTNET-i ühendatud radarite ja RASCC-i vahel ning oma rahvuslike tööjaamade ja RASCC-i vahel.

3. Iga osapool vastutab RASCC-i teenistusse määratava oma isikkoosseisu väljaõppe eest.

4. Iga osapool määrab iseseisvalt ning kooskõlas oma seadustega teenistus-, palga- ja maksustamistingimused ning sotsiaalsed ja õiguslikud tagatised RASCC-is teenivate oma kodanike jaoks.

Artikkel VI.  Finantskorraldus

1. Leedu Vabariik tagab RASCC-i loomiseks vajaliku ja nõuetekohase infrastruktuuri olemasolu.

2. Osapooled jagavad RASCC-i igapäevase ülalpidamise kulud. Varustuse kasutamisel ühiseks tarbeks kannavad osapooled selle ekspluatatsiooni- ja hoolduskulud proportsionaalselt kasutamisega.

3. Osapooled kohustuvad katma kõik RASCC-i määratud oma isikkoosseisuga seonduvad kulud.

4. Varustuse kasutamisel oma tarbeks kannab selle ekspluatatsiooni- ja hoolduskulud vastav osapool.

5. Kulude jagamise küsimused sätestatakse osapoolte kaitseministeeriumide vahelise finantsprotokolliga.

Artikkel VII.  BALTNET-i vahendite omand ja kasutamine

1. Iga osapool on oma territooriumil asuvate BALTNET-i rajatiste, varustuse, riist- ja tarkvara omanik või hooldaja ning vastutab selle ekspluateerimise ja hooldamise eest.

2. Ükski osapooltest ei või asendada või muuta varustust ega tarkvara, mis mõjutab andmete sisu või andmete elektroonilisi omadusi, välja arvatud juhul, kui selles on kokku leppinud Ministrite Komitee.

3. Vara omandi ja kasutamise praktilised küsimused sätestatakse osapoolte kaitseministeeriumide vahelise protokolliga vara omandi ja kasutamise kohta.

Artikkel VIII.  Teabe avaldamine

1. Osapoolte BALTNET-i edastatud salastatud teabe kaitset reguleeritakse osapoolte vaheliste kahepoolsete lepingutega.

2. Taotlused saada kindlat osapoolt puudutavat või tema omandis olevat teavet esitatakse nimetatud osapoolele.

3. Osapoole BALTNET-ile antud andmed jäävad selle osapoole omandiks olenemata sellest, kuidas neid andmeid kombineeritakse, muudetakse, ümber kujundatakse, suurendatakse või muul viisil töödeldakse ning teised osapooled ei edasta neid teistele riikidele ilma kõnealuse osapoole kaitseministri selgesõnalise nõusolekuta.

4. Andmete edastamine BALTNET-ile ei sea edastajale mingeid piiranguid samade andmete kasutamisel mis tahes viisil.

Artikkel IX.  Vaidluste lahendamine

1. Käesoleva lepingu tõlgendamise või rakendamisega seonduvad osapoolte vahelised vaidlused lahendatakse osapoolte vaheliste läbirääkimiste teel ning nende lahendamist ei anta edasi rahvusvahelistele kohtuorganitele või teistele riikidele.

Artikkel X.  Depositaar

1. Käesoleva lepingu ametlikuks depositaariks on Leedu Vabariigi valitsus.

Artikkel XI. Jõustumine, kestus ja lõpetamine

1. Käesolev leping jõustub kolmekümne päeva möödudes kuupäevast, mil depositaar saab kätte viimase kirjaliku teate lepingu jõustumiseks vajalike siseriiklike protseduuride täitmise kohta. Depositaar teavitab osapooli igast kättesaadud teatest ning lepingu jõustumise kuupäevast.

2. Käesolev leping on sõlmitud määramata ajaks. Iga osapool võib lepingu lõpetada, teatades sellest kirjalikult depositaarile, kes omakorda teatab iga sellise lõpetamisteate saamisest koos kättesaamise kuupäevaga kõigile teistele osapooltele. Lõpetamine jõustub kuus kuud pärast seda, kui depositaar on lõpetamisteate kätte saanud. Lepingu lõpetamise korral mistahes osapoole poolt lõpeb käesoleva lepingu kehtivus selle osapoole suhtes.

Artikkel XII. Parandused

1. Iga osapool võib igal ajal taotleda lepingusse paranduste tegemist. Vastav taotlus saadetakse depositaarile, kes teatab teistele osapooltele sellise teate saamisest koos kättesaamise kuupäevaga. Selline parandus jõustub vastavalt käesoleva lepingu artikli XI punkti 1 sätetele.

Koostatud Riias 16. aprillil 1998 ühes eesti-, läti-, leedu- ja ingliskeelses eksemplaris, mille tekstid on võrdselt autentsed ja mis saadetakse depositaari arhiivi. Depositaar saadab lepingu kinnitatud koopiad kõigile osapooltele. Lepingu teksti tõlgendamisel tekkivate lahkarvamuste korral prevaleerib ingliskeelne tekst.

Eesti Vabariigi valitsuse nimel
Andrus ÖÖVEL
Läti Vabariigi valitsuse nimel
Talavs JUNDZIS
Leedu Vabariigi valitsuse nimel
Česlovas STANKEVIČIUS

/otsingu_soovitused.json