Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 27. aprilli 2004. a määruse nr 144 "Ekspordi tolliprotseduuri rakendamise täiendavad juhised ning eksportimisel tolliformaalsuste teostamise kord" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2004
Avaldamismärge:RT I 2004, 62, 439

Vabariigi Valitsuse 27. aprilli 2004. a määruse nr 144 "Ekspordi tolliprotseduuri rakendamise täiendavad juhised ning eksportimisel tolliformaalsuste teostamise kord" muutmine

Vastu võetud 12.08.2004 nr 270

Määrus kehtestatakse «Tolliseaduse» (RT I 2004, 28, 188) § 53 lõike 3 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 27. aprilli 2004. a määruses nr 144 «Ekspordi tolliprotseduuri rakendamise täiendavad juhised ning eksportimisel tolliformaalsuste teostamise kord» (RT I 2004, 35, 238) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

« (3) Euroopa Ühenduste Komisjoni määruse 2454/93/EMÜ (edaspidi ühenduse tolliseadustiku rakendussätted), millega kehtestatakse rakendussätted Euroopa Ühenduste Nõukogu määrusele 2913/92/EMÜ (edaspidi ühenduse tolliseadustik), millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1–766), artikli 791 lõikes 1 nimetatud nõuetekohaselt tõendatud põhjustega on tegemist juhul, kui eksportija ei saanud rakendada ühenduse tolliseadustiku artikli 161 lõikes 5 sätestatud üldreeglit asjaolude tõttu, mida ta ei saanud ette näha, ning kui tolliformaalsuste teostamine ühenduse tolliseadustiku artikli 161 lõikes 5 sätestatud tolliasutuses nõuaks eksportijalt majanduslikult ebamõistlikku pingutust.

(4) Toll ei luba esitada ekspordideklaratsiooni muus kui ühenduse tolliseadustiku artikli 161 lõikes 5 sätestatud tolliasutuses juhul, kui see raskendab oluliselt või takistab kauba tollikontrolli teostamist, samuti siis, kui tollil on alust arvata, et eksportija või deklarandi eesmärk on saada võrreldes ekspordideklaratsiooni esitamisega oma elu- või asukohariigis olulist rahalist kasu.»;

2) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Ekspordi rakendamiseks esitab deklarant koos tollideklaratsiooniga üldjuhul tollile ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artiklis 221 nimetatud lisadokumendid.»;

3) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

« 4) lahtrisse 109 märgitakse ekspordi tollideklaratsiooni number ja kuupäev.»

§ 2. Määrus jõustub 1. septembril 2004. a.

Peaminister Juhan PARTS
Rahandusminister Taavi VESKIMÄGI
Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json