Teksti suurus:

Ratassõidukile ning sellel kasutatava ja/või sellele paigaldatava varustuse ja osade ühtlustatud tehnonõuete vastuvõtmise ning nende nõuete alusel väljastatud kinnituste vastastikuse tunnustamise kokkulepe

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT II 1999, 9, 60

Ratassõidukile ning sellel kasutatava ja/või sellele paigaldatava varustuse ja osade ühtlustatud tehnonõuete vastuvõtmise ning nende nõuete alusel väljastatud kinnituste vastastikuse tunnustamise kokkulepe

Eesti Vabariik ühines 1958. a Genfis sõlmitud «Mootorsõidukite varustuse ja osade kinnitamise ühtsete nõuete vastuvõtmise ja kinnitamise vastastikuse tunnustamise kokkuleppega» 18.01.1995, kokkulepe jõustus Eesti suhtes 01.05.1995.
16.10.1995 jõustusid kõigi lepingupoolte suhtes kokkuleppe muudatused, sh pealkiri. Käesolev tekst sisaldab nimetatud parandusi.

28.10.2020   13:30
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus välislepingu pealkirja esimeses sõnas „Mootorsõidukite“ Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 2 alusel.

 


Preambul

Lepingupooled,

olles otsustanud parandada mootorsõiduki varustuse ja osade ametliku kinnitamise ühtsete tingimuste vastuvõtmise ja vastastikuse tunnustamise kokkulepet, mis on sõlmitud 20. märtsil 1958 Genfis; ja

soovides kindlaks määrata ratassõidukite, nende varustuse ja osade ühtlustatud tehnonõuded, mis neis riikides kasutusele võetaks;

soovides need nõuded neis riikides kehtestada esimesel võimalusel; ja

soovides lihtsustada teise lepinguosalise pädevates asutustes nimetatud nõuete järgi heaks kiidetud sõidukite, varustuse ja osade kasutust oma riikides,

leppisid kokku järgnevas:

Artikkel 1

1. Koosõlas lisas 1 toodud protseduurireeglitega ning järgnevate artiklite ja lõigete põhjal kehtestavad lepingupooled kõigist lepingupooltest moodustatud administratiivkomitee kaudu eeskirjad ratassõidukitele ja nende varustusele ja osadele, mida võib neile paigaldada ja/või kasutada. Vajaduse korral sisaldavad tehnonõuded alternatiive, on võimalusel orienteeritud täitmisele ja hõlmavad katsemeetodeid. Lepingupoole jaoks, kes eelistab eeskirja rakendada tüübikinnituse kaudu, lisatakse tüübikinnituse andmise ja selle vastastikuse tunnustamise tingimused.

Käesolevas kokkuleppes on terminitel järgmine tähendus:

termin «ratassõiduk, selle varustus ja osad» tähendab mis tahes ratassõidukit ning selle varustust ja osi, mille omadused on liiklusohutuse, keskkonnakaitse ja energiasäästu seisukohast olulised;

termin «eeskirjale vastav tüübikinnitus» tähistab haldustoimingut, mille tulemusel ühe lepingupoole pädev asutus pärast kontrollimist kinnitab,et tootja esitatud sõiduk, selle varustus või osad vastavad eeskirja nõuetele. Peale seda tagab tootja, et iga turustatav sõiduk, selle varustus või osad oleksid sarnased kinnitatud tootega.

Lisaks tüübikinnitusele võib eeskirja rakendada ka muude haldustoimingute kaudu. Ainus üldtuntud alternatiivne toiming, mida rakendavad mõned Euroopa Majanduskomisjoni liikmesriigid, on tootjapoolne sertifitseerimine. Selle tulemusel tõendab tootja, et iga turustatav toode vastab eeskirjale. Sellele ei eelne mingit halduskontrolli. Pädevad asutused võivad turu pistelise kontrolliga teha kindlaks, kas tootja sertifitseeritud tooted vastavad eeskirja nõuetele.

2. Administratiivkomitee moodustatakse kõigist lepingupooltest vastavalt lisas 1 toodud protseduurireeglitele. Vastavalt lisas 1 ette nähtud protseduurile kehtestatud eeskirja edastab administratiivkomitee ÜRO peasekretärile (edaspidi peasekretär). Seejärel teatab peasekretär esimesel võimalusel sellest eeskirjast lepingupooltele.

Eeskiri loetakse vastuvõetuks, kui kuue kuu jooksul peasekretärilt sellekohase teate saamisest ei ole üle 1/3 teatamise ajal lepingupooleks olnud riikidest peasekretärile teatanud eeskirjaga mittenõustumisest.

Eeskirja sisu:
1) asjassepuutuvad ratassõidukid, nende varustus või osad;
2) tehnonõuded, mis vajaduse korral sisaldavad alternatiive;
3) katsemeetodid, mille abil on võimalik tõendada tehnonõuetele vastavust;
4) tüübikinnituse andmise ja nende vastastikuse tunnustamise tingimused, sealhulgas tüübikinnitusmärgistused ja toodangu vastavuse tagamise tingimused;
5) kuupäev(ad), millal see eeskiri jõustub.

Vajaduse korral võib eeskirjas loetleda pädevate asutuste üldtunnustatud laboratooriume, kus katsetatakse esitatud ratassõidukite, nende varustuse või osade tüüpide sobivust kinnituse andmiseks.

3. Kui eeskiri on vastu võetud, teatab peasekretär sellest esimesel võimalusel lepingupooltele, täpsustades, millised lepingupooled olid selle vastu ja kelle suhtes eeskiri ei kehti.

4. Vastuvõetud eeskiri jõustub käesoleva lepingu lisana eeskirjas kindlaks määratud kuupäeva(de)l kõigi lepingupoolte suhtes, kes ei teatanud oma mittenõustumisest.

5. Ühinemisdokumendi deponeerimisel võib uus lepingupool deklareerida, et ta ei ole seotud mõne või mitte ühegi eeskirjaga, mis on sel ajal käesoleva lepingu lisa. Kui samal ajal menetletakse eeskirjaprojekti või vastuvõetud eeskirja vastavalt käesoleva artikli lõigetes 2, 3 ja 4 toodud protseduurile, teatab peasekretär sellest projektist või vastuvõetud eeskirjast uuele lepingupoolele ning see jõustub uue lepingupoole suhtes käesoleva artikli lõikes 4 määratud tingimustel. Peasekretär teatab lepingupooltele sellise jõustumise kuupäeva. Samuti edastab peasekretär lepingupooltele kõik käesoleva lõike tingimustele vastavad deklaratsioonid mõnede eeskirjade rakendamata jätmise kohta.

6. Eeskirja rakendav lepingupool võib alati peasekretärile teatada, et tema valitsus kavatseb selle rakendamise lõpetada. Etteteatamistähtaeg on üks aasta. Peasekretär edastab sellise teate teistele lepingupooltele.

Tüübikinnitus kehtib selle tühistamiseni;

Kui lepingupool lõpetab mingile eeskirjale vastava tüübikinnituse väljastamise, peab ta:
   – jätkama vastavuse järelevalvet nende toodete tootmise üle, millele ta on eelnevalt andnud tüübikinnituse;
   – tegutsema vastavalt artiklis 4 ettenähtule, kui mõni lepingupool, kes jätkab eeskirja rakendamist, on teatanud toote mittevastavusest;
   – vastavalt artiklile 5 jätkuvalt teatama teiste lepingupoolte pädevatele asutustele tüübikinnituste tühistamisest;
   – jätkama olemasolevate tüübikinnituste kehtivuse pikendamist.

7. Lepingupool, kes veel ei rakenda mingit eeskirja, võib alati peasekretärile teatada, et ta kavatseb seda edaspidi rakendada. Eeskiri jõustub selle lepingupoole suhtes kuuekümnendal päeval teatamisest arvates. Peasekretär teatab lepingupooltele igast eeskirja käesoleva lõike kohasest jõustumisest uue lepingupoole suhtes.

8. Lepingupooli, kelle suhtes mingi eeskiri kehtib, nimetatakse edaspidi eeskirja rakendavateks lepingupoolteks.

Artikkel 2

Lepingupool, kes rakendab eeskirju peamiselt tüübikinnituse kaudu, annab tüübikinnitusi ja kinnitusmärgiseid, mida kirjeldatakse konkreetses eeskirjas ratassõidukite, nende varustuse või osade tüüpide kohta. Selleks peab tal olema tehniline kompetents ja ta peab olema rahul lisas 2 ettenähtud korraldusega, millega tagatakse toote vastavus kinnitatud tüübile. Lepingupool, kes rakendab mingit eeskirja tüübikinnituse kaudu, ei anna selle eeskirjaga hõlmatud tüübikinnitusi ega tüübikinnitusmärgiseid, kui eeltoodud tingimused ei ole täidetud.

Artikkel 3

Ratassõiduk, selle varustus või osad, millele lepingupooled on andnud tüübikinnituse vastavalt käesoleva kokkuleppe artiklile 2, ja mis on toodetud kas eeskirja rakendava lepingupoole territooriumil või mõnes teises riigis, mille on määranud asjaomasele ratassõidukile, selle varustusele või osadele tüübikinnituse andnud lepingupool, loetakse vastavaks nõuetele, mis tulenevad nimetatud eeskirja tüübikinnituse kaudu rakendavate lepingupoolte õigusaktidest.

Artikkel 4

Kui eeskirja tüübikinnituse kaudu rakendava lepingupoole pädevad asutused leiavad, et ratassõiduk, selle varustus või osad, mis kannavad mõne lepingupoole antud ja käesoleva eeskirja kohast tüübikinnitusmärgistust, ei ole kooskõlas kinnitatud tüüpidega, teatavad nad sellest tüübikinnituse andnud lepingupoole pädevale asutusele. See lepingupool peab astuma vajalikud sammud, et viia nende tootjate tooted vastavusse kinnitatud tüüpidega, ning teatama võetud meetmetest teistele lepingupooltele, kes rakendavad eeskirja tüübikinnituse kaudu. Vajaduse korral võivad need meetmed hõlmata tüübikinnituse tühistamist. Kui ohustada võidakse liiklust või keskkonda, peab kinnituse väljastanud lepingupool, kes on saanud informatsiooni kinnitatud tüübi (tüüpide) mittevastavuse kohta, teatama olukorrast kõikidele teistele lepingupooltele. Lepingupooled võivad keelata sellise ratassõiduki, selle varustuse või osade müügi oma territooriumil.

Artikkel 5

Eeskirja tüübikinnituse kaudu rakendava lepingupoole pädev asutus saadab kord kuus teiste lepingupoolte pädevatele asutustele nimekirja ratassõidukite, nende varustuse ja osade kohta, millele ta on selle kuu jooksul keeldunud kinnitust andmast või mille kinnituse ta on tühistanud. Lisaks saadab ta eeskirja tüübikinnituse kaudu rakendava lepingupoole pädeva asutuse taotlusel viimasele koopia asjassepuutuvast informatsioonist, mille alusel ta otsustas vastavalt käesolevale eeskirjale ratassõiduki, selle varustuse või osade tüübikinnituse anda, mitte anda või tühistada.

Artikkel 6

1. Käesoleva kokkuleppe pooleks võivad saada Euroopa Majanduskomisjoni liikmesriigid, vastavalt komisjoni tegutsemisjuhendi lõikele 8 komisjonis nõuandvat staatust omavad riigid ja Euroopa Majanduskomisjoni liikmesriikide loodud regionaalsed majandusintegratsiooni organisatsioonid, millele nende liikmesriigid on andnud volitused käesoleva kokkuleppega hõlmatud valdkondades, sealhulgas volituse võtta vastu liikmesriikidele kohustuslikke otsuseid.

Artikli 1 lõikes 2 ja artikli 12 lõikes 2 viidatud häältearvu määramisel on regionaalsel majandusintegratsiooni organisatsioonil sama palju hääli, kui on tema liikmesriike Euroopa Majanduskomisjonis.

2. ÜRO liikmesriigid võivad osaleda Euroopa Majanduskomisjoni mõnes ettevõtmises vastavalt komisjoni tegutsemisjuhendi lõikele 11. Käesoleva kokkuleppe pooleks võivad saada selliste ÜRO liikmesriikide regionaalsed majandusintegratsiooni organisatsioonid, kellele liikmesriigid on andnud volitused käesoleva kokkuleppega hõlmatud valdkondades, sealhulgas volituse võtta vastu liikmesriikidele kohustuslikke otsuseid.

Artikli 1 lõikes 2 ja artikli 12 lõikes 2 viidatud häältearvu määramisel on regionaalsel majandusintegratsiooni organisatsioonil sama palju hääli, kui on tema liikmesriike ÜRO-s.

3. Pärast muudetud kokkuleppe jõustumist võib 1958. a kokkuleppega mitteühinenud lepingupool sellega ühineda, deponeerides sellekohase dokumendi peasekretäri juurde.

Artikkel 7

1. Muudetud kokkulepe loetakse jõustunuks 9 kuu möödumisel päevast, mil peasekretär edastas selle kõigile 1958. a kokkuleppe pooltele.

2. Muudetud kokkulepe ei jõustu, kui 1958. a kokkuleppe pooled on esitanud selle suhtes vastuväiteid kuue kuu jooksul pärast kuupäeva, mil peasekretär kokkuleppe neile edastas.

3. Muudetud kokkuleppega ühineva uue lepingupoole suhtes jõustub see 60ndal päeval tema ühinemisdokumendi deponeerimisest arvates.

Artikkel 8

1. Lepingupool võib käesoleva kokkuleppe denonsseerida, teatades sellest peasekretärile.

2. Denonsseerimine jõustub 12 kuu möödumisel teate peasekretärile laekumisest.

Artikkel 9

1. Käesoleva kokkuleppe artiklis 6 määratletud uus lepingupool võib kokkuleppega ühinedes või pärast seda peasekretärile saadetava teatega deklareerida, et ta kehtestab käesoleva kokkuleppe kõigil või mõnel territooriumil, mille rahvusvaheliste suhete eest ta vastutab. Käesolevat kokkulepet hakatakse teates nimetatud territooriumi või territooriumide suhtes rakendama kuuekümne päeva möödumisel teate peasekretärile laekumisest.

2. Käesoleva kokkuleppe artiklis 6 määratletud uus lepingupool, kes on vastavalt käesoleva artikli lõikele 1 deklareerinud käesoleva kokkuleppe kehtestamist mõnel territooriumil, mille rahvusvaheliste suhete eest ta vastutab, võib kokkuleppe selle territooriumi suhtes denonsseerida vastavalt artiklile 8.

Artikkel 10

1. Kahe või enama lepingupoole vahelised vaidlused käesoleva kokkuleppe tõlgendamise või rakendamise üle lahendatakse võimaluse korral nendevaheliste läbirääkimiste teel.

2. Kui üks vaidlev lepingupool seda nõuab, esitatakse läbirääkimistel lahendamata jäänud vaidlus arbitraaþile. Sellest teatatakse vastavalt ühele või mitmele arbiterile, kelle valivad vaidlevad osapooled kokkuleppel. Kui vaidlevad osapooled ei suuda arbitraaþi algatamisest kolme kuu jooksul arbiteri või arbiteride valikus kokku leppida, võib igaüks neist taotleda, et peasekretär nimetaks arbiteri, kellele usaldatakse vaidluse lahendamine.

3. Vastavalt lõikele 2 määratud arbiteri või arbiteride otsus on vaidlevatele lepingupooltele kohustuslik.

Artikkel 11

1. Uus lepingupool võib käesoleva kokkuleppega ühinemisel deklareerida, et ta ei loe artiklit 10 endale siduvaks. Ka teised lepingupooled ei ole seotud artikliga 10 oma suhetes sellise reservatsiooni teinud uue lepingupoolega.

2. Lepingupool, kes on teinud lõikes 1 nimetatud reservatsiooni, võib sellest alati loobuda, teatades sellest peasekretärile.

3. Käesolevale kokkuleppele ega sellele lisatud eeskirjadele ei saa teha muid reservatsioone, ent iga lepingupool võib artiklis 1 sätestatud tingimustel deklareerida, et ta ei kavatse rakendada mõnda või mitte ühtegi eeskirja.

Artikkel 12

Käesolevale kokkuleppele lisatud eeskirju võib parandada järgnevalt:

1. Vastavalt artikli 1 lõikele 2 kehtestab eeskirjade parandused administratiivkomitee, järgides lisas 1 toodud protseduuri. Vajaduse korral võib parandus sisaldada ka kehtivaid nõudeid kui alternatiivi. Lepingupool täpsustab, milliseid eeskirjas ettenähtud alternatiive ta rakendab. Lepingupool, kes rakendab eeskirja üht või mitut alternatiivi, pole kohustatud tunnustama sama eeskirja eelmiste alternatiivide järgi antud tüübikinnitusi. Lepingupool, kes rakendab ainult kõige viimaseid parandusi, pole kohustatud tunnustama eelnevate paranduste või parandamata eeskirjade põhjal antud kinnitusi. Lepingupool, kes rakendab varasemat parandusteseeriat või parandamata eeskirja, tunnustab hilisema parandusteseeria põhjal antud kinnitusi. Administratiivkomitee teatab paranduse kehtestamise järel sellest peasekretärile. Peasekretär teatab sellest parandusest võimalikult kiiresti kõnesolevat eeskirja rakendatavatele lepingupooltele.

2. Eeskirja parandus loetakse vastuvõetuks, kui peasekretäri sellekohasest teatest arvates kuue kuu jooksul ei ole üle ühe kolmandiku lepingupooltest, kes teatamise ajal eeskirja rakendasid, peasekretärile teatanud parandusega mittenõustumisest. Kui selle ajavahemiku jooksul on peasekretärile mittenõustumisest teatanud alla ühe kolmandiku eeskirja rakendavatest lepingupooltest, kuulutab peasekretär võimalikult kiiresti paranduse vastuvõetuks ja kohustuslikuks eeskirja rakendavaile lepingupooltele, kes ei ole olnud paranduse vastu. Kui peale eeskirja parandamist teatab vähemalt üks viiendik parandmata eeskirja rakendanud lepingupooltest, et nad soovivad jätkata parandmata eeskirja rakendamist, loetakse parandmata eeskiri parandatud eeskirja alternatiiviks, mis liidetakse vormiliselt eeskirjale ja mis hakkab kehtima paranduse vastuvõtmise või selle jõustumise päevast. Sel juhul on eeskirja rakendavatel lepingupooltel lõikes 1 toodud kohustused.

3. Kui mõni uus lepingupool ühineb käesoleva kokkuleppega ajal, mis jääb eeskirja parandusest teatamise ja paranduse jõustumise vahele, jõustub kõnesolev eeskiri selle lepingupoole suhtes kahe kuu möödudes paranduse ametlikust vastuvõtmisest või kaks kuud pärast kuuekuise perioodi möödumist sellele lepingupoolele parandusest teatamisest.

Artikkel 13

Kokkuleppe teksti ja selle lisasid võib parandada järgmiselt:

1. Lepingupool võib teha ühe või mitu ettepanekut käesoleva kokkuleppe ja selle lisade parandamiseks. Kokkuleppe ja selle lisade kohta tehtud parandusettepanekute tekst edastatakse peasekretärile, kes edastab selle kõigile lepingupooltele ja informeerib teisi artikli 6 lõikes 1 nimetatud riike.

2. Vastavalt käesoleva artikli lõikele 1 edastatud parandusettepanek loetakse vastuvõetuks, kui ükski lepingupool ei ole esitanud selle kohta vastuväiteid kuue kuu jooksul pärast kuupäeva, mil peasekretär parandusettepaneku edastatas.

3. Kui parandusettepaneku kohta on esitatud vastuväiteid, teatab peasekretär võimalikult kiiresti kõigile lepingupooltele, et parandust ei ole vastu võetud ja et see ei jõustu. Kui vastuväiteid pole, jõustub parandus kõigi lepingupoolte suhtes käesoleva artikli lõikes 2 nimetatud kuuekuise perioodi lõppemisest kolme kuu möödumisel.

Artikkel 14

Lisaks käesoleva kokkuleppe artiklites 1, 12 ja 13 nimetatud teadetele teatab peasekretär lepingupooltele:
   1) ühinemistest artikli 6 järgi;
   2) käesoleva kokkuleppe jõustumise kuupäevad artikli 7 järgi;
   3) denonsseerimistest artikli 8 järgi;
   4) teadetest artikli 9 järgi;
   5) deklaratsioonidest ja teadetest artikli 11 lõigete 1 ja 2 järgi;
   6) paranduste jõustumisest artikli 12 lõigete 1 ja 2 järgi;
   7) paranduste jõustumisest artikli 13 lõike 3 järgi.

Artikkel 15

1. Kui eelnevate sätete jõustumise kuupäeval menetletakse uut eeskirja parandamata kokkuleppe artikli 1 lõigete 3 ja 4 järgi, siis jõustub uus eeskiri vastavalt nimetatud artikli lõikele 5.

2. Kui eelnevate sätete jõustumise kuupäeval menetletakse mõne eeskirja parandust parandamata kokkuleppe artikli 12 lõike 1 järgi, jõustub see parandus vastavalt nimetatud artiklile.

3. Kui kõik lepingupooled nõustuvad, võib parandamata kokkuleppe järgi vastuvõetud eeskirja kohelda samamoodi nagu eelnevate sätete järgi vastu võetud eeskirja.


Lisa 1

Administratiivkomitee koosseis ja protseduurieeskirjad

Artikkel 1

Administratiivkomitee liikmed on parandatud kokkuleppe kõik pooled.

Artikkel 2

ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni tegevsekretär tagab komiteele sekretariaadi teeninduse.

Artikkel 3

Komitee valib igal aastal oma esimesel istungil esimehe ja aseesimehe.

Artikkel 4

ÜRO peasekretär kutsub komitee kokku Euroopa Majanduskomisjoni egiidi all alati, kui on vaja kehtestada uus eeskiri või eeskirja parandus.

Artikkel 5

Uute eeskirjade kohta tehtud ettepanekuid hääletatakse. Igal lepingupooleks oleval riigil on üks hääl. Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik kvoorum, milleks on vähemalt pool lepingupooltest. Sealjuures on piirkondlikul majandusintegratsiooni organisatsioonil niipalju hääli, kui palju tal on liikmesriike. Piirkondliku majandusintegratsiooni organisatsiooni esindaja võib anda oma iseseisvate liikmesriikide hääled. Uus eeskirjaprojekt kehtestatakse kahe kolmandiku kohalolijate häälteenamusega.

Artikkel 6

Ettepanekuid eeskirjade parandamiseks hääletatakse. Igal lepingupooleks oleval riigil on üks hääl. Otsuste vastuvõtmiseks on vajalik kvoorum, milleks on vähemalt pool lepingupooltest. Sealjuures on piirkondlikul majandusintegratsiooni organisatsioonil niipalju hääli, kui palju tal on liikmesriike. Piirkondliku majandusintegratsiooni organisatsiooni esindaja võib esitada seda eeskirja rakendavate iseseisvate liikmesriikide hääled. Eeskirjade parandused kehtestatakse kahe kolmandiku kohalolijate häälteenamusega.


Lisa 2

Tootmisprotsesside vastavus

1. Esialgne hindamine

1.1. Lepingupoole asutus peab enne tüübikinnituse andmist veenduma, et on korraldatud efektiivne kontroll tootmises oleva sõiduki, selle varustuse ja osade kinnitatud tüübile vastavuse üle ja on olemas selleks vajalikud menetlused.

1.2. Punktis 1.1 toodud nõude täitmist kontrollib tüübikinnitust andev asutus, kuid seda võib tüübikinnitust andva asutuse nimel ja nõudel kontrollida ka mõne teise lepingupoole kinnitav asutus. Sel juhul kinnitab viimane nende valdkondade ja tootmisvahendite vastavust, mida ta selle toote tüübikinnituse puhul oluliseks peab.

1.3. Kinnitav asutus peab tunnistama ka tootja registreeringut kasutamaks ühtlustatud ISO 9002 standardit [mis hõlmab kinnitamiseks esitatud toodet (tooteid)] või muud samaväärset üldtunnustatud standardit, mis vastab punktis 1.1 toodud nõuetele. Tootja peab esitama registreeringu üksikasjad ja informeerima kinnitust andvat asutust selle kehtivuse või ulatuse muutmisest.

1.4. Kui kinnitav asutus saab mõne teise lepingupoole asutuselt asjakohase taotluse, saadab ta viivitamatult punkti 1.2 viimases lauses märgitud vastavuse kinnituse või teatab, et tal pole võimalik vastavust kinnitada.

2. Toodangu vastavus

2.1. Sõiduk, selle varustus ja osad, mis kinnitatakse käesolevale kokkuleppele lisatud eeskirja alusel, tuleb toota nii, et see vastaks käesoleva lisa ja nimetatud eeskirja nõuete alusel kinnitatud tüübile.

2.2. Lepingupoole kinnitav asutus, mis annab tüübikinnituse käesolevale kokkuleppele lisatud eeskirja järgi, peab kontrollima, et on korraldatud ja kirja pandud kontrollplaanid, milles lepitakse tootjaga kokku iga tüübikinnituse korral. Kontrollplaanide alusel tehakse kindla ajavahemiku järel kinnitatud tüübiga vastavuse järjepidevuse kontrollimiseks katseid või viiakse läbi katsetega seotud kontrolli. Vajaduse korral peavad kontrollplaanid hõlmama nimetatud eeskirjaga kindlaks määratud katseid.

2.3. Tüübikinnituse omaja peab:
2.3.1. tagama toote (sõiduk, selle varustus või osad) tüübikinnitusele vastavuse efektiivseks kontrollimiseks vajaliku menetluse olemasolu;
2.3.2. omama juurdepääsu katseseadmetele, mille abil kontrollitakse kinnitatud tüübile vastavust;
2.3.3. tagama katsetulemuste andmete registreerimise ja lisatud dokumentide säilitamise aja jooksul, mis määratakse kindlaks koos kinnitava asutusega. See ajavahemik ei või ületada 10 aastat;
2.3.4. analüüsima igat tüüpi katsete tulemusi, et kontrollida ja tagada toote omaduste stabiilsust, võimaldades tööstusliku toodangu mitmekesistamist;
2.3.5. tagama, et igat tüüpi tooteid kontrollitaks vähemalt nii, nagu on ette nähtud käesolevas lisas ja tehtaks katseid, mis on ette nähtud rakendatavas eeskirjas;
2.3.6. tagama, et kui näidiste kogu või katseobjektid annavad tunnistust mittevastavusest, järgneks uute näidiste võtmine ja katsete tegemine. Toodangu vastavuse taastamiseks rakendatakse kõiki vajalikke abinõusid.

2.4. Tüübikinnituse andnud asutus võib alati üle vaadata tootmisettevõtetes kasutatavaid vastavuskontrolli meetodeid. Selliste ülevaatuste tavapärane sagedus peab olema kooskõlas käesoleva lisa punktide 1.2 ja 1.3 alusel vastu võetud korraldustega (kui sellised on olemas) ning tagama, et kontrollimeetodid vaadatakse üle sellise perioodi tagant, mis on kooskõlas kinnitava asutuse usaldusväärsusega.

2.4.1. Inspektsiooni ajal peab inspektorile võimaldama juurdepääsu katseprotokollidele ja tootmisaruannetele.

2.4.2. Kui katse laad seda võimaldab, võib inspektor pisteliselt valida näidised, mida tuleb katsetada tootja laboratooriumis (või tehnoteenistuses, kui seda näeb ette käesolevale kokkuleppele lisatud eeskiri). Näidiste minimaalarvu võib kindlaks määrata tootja enda kontrollitulemuste põhjal.

2.4.3. Kui kontrollitase osutub mitterahuldavaks või kui on vaja kinnitada punkti 2.4.2 alusel tehtud katsete usaldusväärsust, valib inspektor näidised, mis saadetakse tehnoteenistusse, mis viib läbi tüübikinnituse katseid.

2.4.4. Kinnitav asutus võib läbi viia mis tahes kontrolli või katseid, mis on ette nähtud käesolevas lisas või käesolevale kokkuleppele lisatud eeskirjas.

2.4.5. Kui inspektsiooni käigus täheldatakse ebarahuldavaid tulemusi, peab kinnitav asutus tagama, et võimalikult kiiresti rakendatakse kõiki vajalikke abinõusid toodangu vastavuse tagamiseks.


Agreement Concerning the Adoption of Uniform Technical Prescriptions for Wheeled Vehicles, Equipment and Parts which can be fitted and/or be used on Wheeled Vehicles and the Conditions for Reciprocal Recognition of Approvals Granted on the basis of these Prescriptions*
Revision 2 (Including the amendments entered into force on 16 October 1995)

Preamble

The Contracting Parties,

    Having decided to amend the Agreement Concerning the Adoption of Uniform Conditions of Approval and Reciprocal Recognition of Approval for Motor Vehicle Equipment and Parts, done at Geneva on 20 March 1958, and

    Desiring to define uniform technical prescriptions that it will suffice for certain wheeled vehicles, equipment and parts to fulfil in order to be used in their countries,

    Desiring to adopt these prescriptions whenever possible in their countries, and,

    Desiring to facilitate the use in their countries of the vehicles, equipment and parts, where approved according to these prescriptions by the competent authorities of another Contracting Party,

    Have agreed as follows:

Article 1

1. The Contracting Parties shall establish through an Administrative Com­mittee made up of all the Contracting Parties in conformity with the rules of procedure set out in Appendix 1 and on the basis of the following articles and paragraphs, Regulations for wheeled vehicles, equipment and parts which can be fitted and/or be used on wheeled vehicles. Where necessary the technical requirements will include alternatives and when possible they will be perfor­mance oriented and include test methods. Conditions for granting type ap­provals and their reciprocal recognition will be included for use by Contract­ing Parties who choose to implement Regulations through type approval.

For the purposes of this Agreement:

    The term “wheeled vehicles, equipment and parts” shall include any wheeled vehicles, equipment and parts whose characteristics have a bearing on road safety, protection of the environment and energy saving;

    The term “type approval pursuant to a Regulation” indicates an adminis­trative procedure by which the competent authorities of one Contracting Party declare, after carrying out the required verifications, that a vehicle, equipment or parts submitted by the manufacturer conform to the requirements of the given Regulation. Afterwards the manufacturer certifies that each vehicle, equipment or parts put on the market were produced to be identical with the approved product.

    For the application of the Regulations there could be various administra­tive procedures alternative to type approval. The only alternative procedure generally known and applied in certain Member States of the Economic Com­mission for Europe is the self-certification by which the manufacturer certifies, without any preliminary administrative control, that each product put on the market conforms to the given Regulation; the competent administrative auth­orities may verify by random sampling on the market that the self-certified products comply with the requirements of the given Regulation.

2. The Administrative Committee shall be composed of all the Contract­ing Parties in accordance with the rules of procedure set out in Appendix 1. A Regulation, after having been established in accordance with the procedure indicated in Appendix 1, shall be communicated by the Administrative Com­mit­tee to the Secretary-General of the United Nations, hereinafter called “Sec­retary-General”. As soon as possible thereafter the Secretary-General shall give notification of this Regulation to the Contracting Parties.

The Regulation will be considered as adopted unless, within a period of six months from its notification by the Secretary-General, more than one-third of the Contracting Parties at the time of notification have informed the Sec­retary-General of their disagreement with the Regulation.

The Regulation shall cover the following:
    (a) Wheeled vehicles, equipment or parts concerned;
    (b) Technical requirements, which if necessary may include alternatives;
    (c) Test methods by which any performance requirements are to be demonstrated;
    (d) Conditions for granting type approval and their reciprocal recogni­tion including any approval markings and conditions for ensuring con­formity of production.
    (e) The date(s) on which the Regulation enters into force.

The Regulation may, if needed, include references to the laboratories accredited by the competent authorities where acceptance tests of the types of wheeled vehicles, equipment or parts submitted for approval must be carried out.

3. When a Regulation has been adopted the Secretary-General shall so notify as soon as possible all the Contracting Parties, specifying which Con­tracting Parties have objected and in respect of which the Regulation shall not enter into force.

4. The adopted Regulation shall enter into force on the date(s) specified therein as a Regulation annexed to this Agreement for all Contracting Parties which did not notify their disagreement.

5. When depositing its instrument of accession, any new Contracting Party may declare that it is not bound by certain Regulations then annexed to this Agreement or that it is not bound by any of them. If, at that time, the pro­cedure laid down in paragraphs 2, 3, and 4 of this Article is in progress for a draft or adopted Regulation, the Secretary-General shall communicate such draft or adopted Regulation to the new Contracting Party and it shall enter into force as a Regulation for the new Contracting Party only under the con­ditions specified in paragraph 4 of this Article. The Secretary-General shall notify all the Contracting Parties of the date of such entry into force. The Secretary-General shall also communicate to them all declarations concerning the non-application of certain Regulations that any Contracting Party may make in accordance with the terms of this paragraph.

6. Any Contracting Party applying a Regulation may at any time notify the Secretary-General, subject to one year's notice, that its administration intends to cease applying it. Such notification shall be communicated by the Secretary-General to the other Contracting Parties.

Approvals granted shall remain valid until their withdrawal;

If a Contracting Party ceases to issue approvals to a Regulation it shall:
    Maintain proper supervision on conformity of production of products for which it previously granted type approval;
    Take the necessary steps set out in Article 4 when advised of non-conformity by a Contracting Party that continues to apply the Regulation;
    Continue to notify the competent authorities of other Contracting Par­ties of withdrawal of approvals as set out in Article 5;
    Continue to grant extensions to existing approvals.

7. Any Contracting Party not applying a Regulation may at any time notify the Secretary-General that it intends henceforth to apply it, and the Regulation will then enter into force for this Party on the sixtieth day after this notification. The Secretary-General shall notify all the Contracting Parties of every entry into force of a Regulation for a new Contracting Party effected in accordance with the terms of this paragraph.

8. The Contracting Parties for which a Regulation is in force shall here­inafter be referred to as “the Contracting Parties applying a Regulation”.

Article 2

Each Contracting Party applying Regulations largely through type ap­proval shall grant the type approvals and approval markings described in any Regulation for the types of wheeled vehicles, equipment or parts covered by the Regulation, provided that it has the technical competence and is satisfied with the arrangements for ensuring conformity of the product with the ap­proved type as set out in Appendix 2. Each Contracting Party applying a Regu­lation through type approval shall refuse the type approvals and approval markings covered by the Regulation if the above-mentioned conditions are not complied with.

Article 3

Wheeled vehicles, equipment or parts for which type approvals have been issued by a Contracting Party in accordance with Article 2 of this Agreement and manufactured either in the territory of a Contracting Party applying the Regulation concerned, or in such other country as is designated by the Con­tracting Party which has duly approved the types of wheeled vehicles, equip­ment or parts concerned shall be held to be in conformity with the legisla­tion of all the Contracting Parties applying the said Regulation through type ap­proval.

Article 4

Should the competent authorities of a Contracting Party applying a Regu­lation through type approval find that certain wheeled vehicles, equipment or parts bearing approval markings issued under the said Regulation by one of the Contracting Parties, do not conform to the approved types, they shall advise the competent authorities of the Contracting Party which issued the approval. That Contracting Party shall take the necessary steps to bring the products of those manufacturers into conformity with the approved types and shall advise the other Contracting Parties applying the Regulation through type approval of the steps it has taken, which may include, if necessary, the withdrawal of approval. Where there might be a threat to road safety or to the environment, the Contracting Party which issued the approval and after receiving the information about the non-conformity to the approved type(s) shall inform thereof all other Contracting Parties about the situation. Contract­ing Parties may prohibit the sale and use of such wheeled vehicles, equipment or parts in their territory.

Article 5

The competent authorities of each Contracting Party applying Regulations through type approval shall send monthly to the competent authorities of the other Contacting Parties a list of the wheeled vehicle, equipment or parts, approvals of which it has refused to grant or has withdrawn during that month; in addition, on receiving a request from the competent authority of another Contracting Party applying a Regulation through type approval, it shall send forthwith to that competent authority a copy of all relevant information on which it based its decision to grant, refuse to grant, or to withdraw an ap­proval of a wheeled vehicle, equipment or parts to that Regulation.

Article 6

1. Countries members of the Economic Commission for Europe, coun­tries admitted to the Commission in a consultative capacity in accordance with paragraph 8 of the Commission's Terms of Reference, and regional economic integration organizations set up by countries members of the Economic Com­mission for Europe to which their Member States have transferred powers in the fields covered by this Agreement, including the power to make binding decisions on their Member States, may become Contracting Parties to this Agreement.

For the determination of the number of votes referred to in Article 1, paragraph 2 and in Article 12, paragraph 2, regional economic integration organizations vote with the number of votes of their Member States being members of the Economic Commission for Europe.

2. Countries Members of the United Nations as may participate in certain activities of the Economic Commission for Europe in accordance with Para­graph 11 of the Commission's Terms of Reference and regional economic integration organizations of such countries to which their Member States have transferred powers in the fields covered by this Agreement including power to make binding decisions on their Member States may become Contracting Parties to this Agreement.

For the determination of the number of votes referred to in Article 1, paragraph 2 and in Article 12, paragraph 2, regional economic integration organizations vote with the number of votes of their Member States being Members of the United Nations.

3. Accession to the amended Agreement by new Contracting Parties which are not Parties to the 1958 Agreement shall be effected by the deposit of an instrument with the Secretary-General, after the entry into force of the amended Agreement.

Article 7

1. The amended Agreement shall be deemed to enter into force nine months after the date of its transmission by the Secretary-General to all the Contracting Parties to the 1958 Agreement.

2. The amended Agreement shall be deemed not to enter into force if any objection from the Contracting Parties to the 1958 Agreement is expressed within a period of six months following the date of its transmission to them by the Secretary-General.

3. For any new Contracting Party acceding to this amended Agreement, this amended Agreement shall enter into force on the sixtieth day after the deposit of the instrument of accession.

Article 8

1. Any Contracting Party may denounce this Agreement by notifying the Secretary-General.

2. Denunciation shall take effect twelve months after the date of receipt by the Secretary-General of such notification.

Article 9

1. Any new Contracting Party as defined in Article 6 of this Agreement may, at the time of accession or at any time thereafter, declare by notification addressed to the Secretary-General that this Agreement shall extend to all or any of the territories for whose international relations it is responsible. The Agreement shall extend to the territory or territories named in the notification as from the sixtieth day after its receipt by the Secretary-General.

2. Any new Contracting Party as defined in Article 6 of this Agreement which has made a declaration in accordance with paragraph 1 of this Article extending this Agreement to any territory for whose international relations it is responsible may denounce the Agreement separately in respect of that territory, in accordance with the provisions of Article 8.

Article 10

1. Any dispute between two or more Contracting Parties concerning the interpretation or application of this Agreement shall, so far as possible, be settled by negotiation between them.

2. Any dispute which is not settled by negotiation shall be submitted to arbitration if any one of the Contracting Parties in dispute so requests and shall be referred accordingly to one or more arbitrators selected by agreement between the Parties in dispute. If within three months from the date of the request for arbitration the Parties in dispute are unable to agree on the selec­tion of an arbitrator or arbitrators, any of those Parties may request the Sec­retary-General to nominate a single arbitrator to whom the dispute shall be referred for decision.

3. The decision of the arbitrator or arbitrators appointed in accordance with paragraph 2 of this Article shall be binding on the contracting Parties in dispute.

Article 11

1. Each new Contracting Party may, at the time of acceding to this Agree­ment, declare that it does not consider itself bound by Article 10 of the Agree­ment. Other Contracting Parties shall not be bound by Article 10 in respect of any new Contracting Party which has entered such a reservation.

2. Any Contracting Party having entered a reservation as provided for in paragraph 1 of this Article may at any time withdraw such reservation by notifying the Secretary-General.

3. No other reservation to this Agreement or to the Regulations annexed thereto shall be permitted; but any Contracting Party may, in accordance with the terms of Article 1, declare that it does not propose to apply certain of the Regulations or that it does not propose to apply any of them.

Article 12

The Regulations annexed to this Agreement may be amended in accord­ance with the following procedure:

1. Amendments to Regulations shall be established by the Administrative Committee as described in Article 1, paragraph 2 and in accordance with the procedure indicated in Appendix 1. Where necessary an amendment may in­clude the existing requirements as an alternative. Contracting Parties shall specify which alternatives within the Regulations they will apply. Contract­ing Parties applying alternative(s) within a Regulation shall not be obliged to accept approvals to preceding alternative(s) within the same Regulation. Contracting Parties applying only the most recent amendments shall not be obliged to accept approvals to preceding amendments or to unamended Regu­lations. Contracting Parties applying an earlier series of amendments or the unamended Regulation shall accept approvals granted to a later amendment series. An amendment to the Regulation, after having been established, shall be communi­cated by the Administrative Committee to the Secretary-General. As soon as possible thereafter the Secretary-General shall give notification of this amendment to the Contracting Parties applying the Regulation.

2. An amendment to a Regulation will be considered to be adopted un­less, within a period of six months from its notification by the Secretary-General, more than one-third of the Contracting Parties applying the Regula­tion at the time of notification have informed the Secretary-General of their disagreement with the amendment. If, after this period, the Secretary-General has not received declarations of disagreement of more than one-third of the Contracting Parties applying the Regulation, the Secretary-General shall as soon as possible declare the amendment as adopted and binding upon those Contracting Parties applying the Regulation who did not declare themselves opposed to it. When a Regulation is amended and at least one-fifth of the Contracting Parties applying the unamended Regulation subsequently declare that they wish to continue to apply the unamended Regulation, the unamended Regulation will be regarded as an alternative to the amended Regulation and will be incorporated formally as such into the Regulation with effect from the date of adoption of the amendment or its entry into force. In this case the obligations of the Contract­ing Parties applying the Regulation shall be the same as set out in paragraph 1.

3. Should a new Contracting Party accede to this Agreement between the time of the notification of the amendment to a Regulation by the Secretary-General and its entry into force, the Regulation in question shall not enter into force for that Contracting Party until two months after it has formally accepted the amendment or two months after the lapse of a period of six months since the communication to that Party by the Secretary-General of the proposed amendment.

Article 13

The text of the Agreement itself and of its Appendices may be amended in accordance with the following procedure:

1. Any Contracting Party may propose one or more amendments to this Agreement and its Appendices. The text of any proposed amendment to the Agreement and its Appendices shall be transmitted to the Secretary-General, who shall transmit it to all Contracting Parties and inform all other countries referred to in paragraph 1 of Article 6 thereof.

2. Any proposed amendment circulated in accordance with paragraph 1 of this Article shall be deemed to be accepted if no Contracting Party expresses an objection within a period of six months following the date of circulation of the proposed amendment by the Secretary-General.

3. The Secretary-General shall, as soon as possible, notify all Contracting Parties whether an objection to the proposed amendment has been expressed. If an objection to the proposed amendment has been expressed, the amend­ment shall be deemed not to have been accepted, and shall be of no effect whatever. If no such objection has been expressed, the amendment shall enter into force for all Contracting Parties three months after the expiry of the period of six months referred to in paragraph 2 of this Article.

Article 14

In addition to the notifications provided for in Articles 1, 12 and 13 of this Agreement, the Secretary-General shall notify the Contracting Parties of:
    (a) Accession in accordance with Article 6;
    (b) The dates of entry into force of this Agreement in accordance with Article 7;
    (c) Denunciations in accordance with Article 8;
    (d) Notifications received in accordance with Article 9;
    (e) Declarations and notifications received in accordance with para­graphs 1 and 2 of Article 11;
    (f) The entry into force of any amendment in accordance with para­graphs 1 and 2 of Article 12;
    (g) The entry into force of any amendment in accordance with para­graph 3 of Article 13.

Article 15

1. If at the date the above provisions come into effect the procedures envisaged in Article 1, paragraphs 3 and 4 of the unamended Agreement are under way for adopting a new Regulation, the said new Regulation shall enter into force under the provisions of paragraph 5 of the said Article.

2. If at the date the above provisions come into effect, the procedures envisaged in Article 12, paragraph 1 of the unamended Agreement are under way for the adoption of an amendment to a Regulation, the said amendment shall enter into force under the provisions of the said Article.

3. If all Contracting Parties to the Agreement agree, any Regulation adopted under the terms of the unamended Agreement may be treated as though it were a Regulation adopted under the terms of the above provisions.

Appendix 1

Composition and Rules of Procedure of the Administrative Committee

Article 1

The members of the Administrative Committee shall be composed of all the Contracting Parties to the amended Agreement.

Article 2

The Executive Secretary of the United Nations Economic Commission for Europe shall provide the Committee with secretariat services.

Article 3

The Committee shall, at its first session each year, elect a chairman and vice-chairman.

Article 4

The Secretary-General of the United Nations shall convene the Com­mit­tee under the auspices of the Economic Commission for Europe whenever a new Regulation or an amendment to a Regulation is required to be established.

Article 5

Proposed new Regulations shall be put to the vote. Each country, Con­tract­ing Party to the Agreement shall have one vote. A quorum consisting of not less than half of the Contracting Parties is required for the purposes of taking decisions. For the determination of the quorum regional economic inte­gration organizations, being Contracting Parties to the Agreement, vote with the num­ber of votes of their Member States. The representative of a regional econ­omic integration organization may deliver the votes of its constituent sov­ereign countries. New Draft Regulations shall be established by a two-thirds majority of those present and voting.

Article 6

Proposed amendments to Regulations shall be put to the vote. Each coun­try, Contracting Party to the Agreement applying the Regulation shall have one vote. A quorum of not less than half of the Contracting Parties applying the Regulation is required for the purposes of taking decisions. For the deter­min­ation of the quorum, regional economic integration organizations, being Contracting Parties to the Agreement, vote with the number of votes of their Member States. The representative of a regional economic integration organ­ization may deliver the votes of those of its constituent sovereign countries which apply the Regulation. Draft Amendments to Regulations shall be estab­lished by a two-thirds majority of those present and voting.


Appendix 2

Conformity of Production Procedures

1. Initial Assessment

1.1. The approval authority of a Contracting Party must verify — before granting type approval — the existence of satisfactory arrangements and procedures for ensuring effective control so that vehicles, equipment or parts when in production conform to the approved type.

1.2. The requirement in paragraph 1.1 must be verified to the satisfaction of the authority granting type approval but may also be verified, on behalf and at the request of the authority granting type approval, by the approval author­ity of another Contracting Party. In that case, the latter approval authority prepares a statement of compliance outlining the areas and production facili­ties it has covered as relevant to the product(s) to be type approved.

1.3. The approval authority must also accept the manufacturer's registra­tion to harmonized standard ISO 9002 (the scope of which the product(s) to be approved) or an equivalent accreditation standard as satisfying the require­ments of paragraph 1.1. The manufacturer must provide details of the registra­tion and undertake to inform the approval authority of any revisions to its validity or scope.

1.4. On receiving an application from the authority of another Contracting Party the approval authority shall send forthwith the statement of compliance mentioned in the last sentence of paragraph 1.2 or advise that it is not in a position to provide such a statement.

2. Conformity of Production

2.1. Every vehicle, equipment or part approved under Regulation annexed to this Agreement must be so manufactured as to conform to the type approved by meeting the requirements of this Appendix and of the said Regulation.

2.2. The approval authority of a Contracting Party granting a type ap­proval pursuant to a Regulation annexed to this Agreement must verify the existence of adequate arrangements and documented control plans, to be agreed with the manufacturer for each approval, to carry out at specified intervals those tests or associated checks necessary to verify continued con­formity with the approved type, including, specifically, were applicable, tests specified in the said Regulation.

2.3. The holder of the approval must in particular:
    2.3.1. Ensure the existence of procedures for effective control of the con­formity of products (vehicles, equipment or parts) to the type approval;
    2.3.2. Have access to the testing equipment necessary for checking the conformity to each approved type;
    2.3.3. Ensure that test results' data are recorded and that annexed documents remain available for a period to be determined in agreement with the approval authority. This period must not exceed 10 years;
    2.3.4. Analyze results of each type of test, in order to verify and ensure the stability of the product characteristics, making allowance for variation of an industrial production;
    2.3.5. Ensure that for each type of product, at least the checks, pre­scribed in this Appendix and the tests prescribed in the applicable Regu­lations are carried out;
    2.3.6. Ensure that any set of samples or test pieces giving evidence of non-conformity in the type of test in question gives rise to a further samp­ling and test. All the necessary steps must be taken to restore conformity of the corresponding production.

2.4. The authority which has granted type approval may at any time verify the conformity control methods applied in each production facility. The nor­mal frequency of these verifications must be consistent with the arrangements (if any) accepted under paragraph 1.2 or 1.3 of this Appendix and be such as to ensure that the relevant controls are reviewed over a period consistent with the climate of trust established by the approval authority.
    2.4.1. At every inspection, the test records and production records must be available to the visiting inspector.
    2.4.2. Where the nature of the test is appropriate, the inspector may select samples at random to be tested in the manufacturer's laboratory (or by the Technical Service where the Regulation annexed to this Agree­ment so provides). The minimum number of samples may be determined according to the results of the manufacturer's own verification.
    2.4.3. Where the level of control appears unsatisfactory, or when it seems necessary to verify the validity of the tests carried out in applica­tion of paragraph 2.4.2, the inspector must select samples to be sent to the Technical Service which conducts the type approval tests.
    2.4.4. The approval authority may carry out any check or test prescribed in this Appendix or in the applicable Regulation annexed to this Agree­ment.
    2.4.5. In cases where unsatisfactory results are found during an inspec­tion, the approval authority must ensure that all necessary steps are taken to restore conformity of production as rapidly as possible.


* Former title of the Agreement: Agreement Concerning the Adoption of Uniform Conditions of Approval and Reciprocal Recognition of Approval for Motor Vehicle Equipment and Parts, done at Geneva on 20 March 1958.

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json