Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2003. a määruse nr 324 "Toidu märgistusele esitatavad nõuded, märgistamise ja muul viisil teabe edastamise ning toorme päritolust informeerimise kord" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.08.2004
Avaldamismärge:RT I 2004, 63, 442

Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2003. a määruse nr 324 "Toidu märgistusele esitatavad nõuded, märgistamise ja muul viisil teabe edastamise ning toorme päritolust informeerimise kord" muutmine

Vastu võetud 12.08.2004 nr 272

Määrus kehtestatakse «Toiduseaduse» (RT I 1999, 30, 415; 2002, 13, 81; 61, 375; 63, 387; 102, 603; 2004, 27, 177; 34, 236) § 38 lõike 5 alusel.

Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2003. a määrust nr 324 «Toidu märgistusele esitatavad nõuded, märgistamise ja muul viisil teabe edastamise ning toorme päritolust informeerimise kord» (RT I 2003, 83, 562) muudetakse järgmiselt:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«Toidu märgistusele esitatavad nõuded ja märgistamise ning muul viisil teabe edastamise kord1»;

2) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Toiduseaduse» (RT I 1999, 30, 415; 2002, 13, 81; 61, 375; 63, 387; 102, 603; 2004, 27, 177; 34, 236) § 38 lõike 5 alusel.»;

3) paragrahvi 2 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Eestis tarbijale müüdava toidu, välja arvatud alkohoolse joogi puhul esitatakse käesolevas määruses märgistusel nõutav teave ning «Toiduseaduse» § 38 lõike 5 alusel kehtestatud märgistamise ja muul viisil teabe edastamise erinõuetes nõutav teave eesti keeles, välja arvatud juhul, kui teave on teises keeles või muul viisil esitatuna tarbijale arusaadav.»;

4) paragrahvi 15 lõiget 3 täiendatakse pärast sõnu «§ 18 lõikes 6 loetletud vitamiinide ja mineraaltoitainete kohta» sõnadega «, arvestades sealjuures § 18 lõikes 4 sätestatut,»;

5) paragrahvi 18 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Toitumisalases teabes esitatakse üksnes nende vitamiinide ja mineraaltoitainete kogused, mille sisaldus 100 grammis, 100 milliliitris või ühes pakendis, kui pakendis on üks portsjon, on vähemalt 15 protsenti päevasest täiskasvanud inimesele soovitatavast kogusest.»;

6) paragrahv 19 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 21 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Paragrahvis 11 sätestatut ei kohaldata muus liikmesriigis või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis valmistatud toodete suhtes.»;

8) määruse normitehniline märkus 2 sõnastatakse järgmiselt:

«2 Tuleb esitada juriidilise isiku asukoht ja aadress, füüsilisest isikust ettevõtja puhul ettevõtte asukoht ja aadress või mõni muu aadress, mille kaudu on võimalik ühendust saada valmistaja või pakendaja või Euroopa Liidu liikmesriigis asutatud müüjaga.»

Peaminister Juhan PARTS
Põllumajandusminister Ester TUIKSOO
Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json