Teksti suurus:

Tuumarelvade leviku tõkestamise leping

Väljaandja:Ülemnõukogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT II 1999, 10, 64

Tuumarelvade leviku tõkestamise leping

Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 18. detsembri 1991. a otsus lepinguga ühinemise kohta

Tuumarelva leviku tõkestamise leping*

Koostatud 1. juulil 1968. a Londonis, Moskvas ja Washingtonis

 

Riigid, kes sõlmivad käesoleva lepingu, allpool lepinguosalisteks nimetatuna, 

arvestades laastavaid tagajärgi, mida kogu inimkonnale tooks tuumasõda, ja sellest tulenevat vajadust teha kõik jõupingutused säärase sõja puhkemise ohu vältimiseks ning rakendada abinõusid rahvaste julgeoleku garanteerimiseks,   

leides, et tuumarelvade levik suurendaks tõsiselt tuumasõjaohtu,

vastavalt Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee resolutsioonidele, mis kutsuvad üles tuumarelva laiema leviku ärahoidmise kokkuleppe sõlmimisele,

kohustudes tegema koostööd sel eesmärgil, et soodustada Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri garantiide rakendamist rahumeelse tuumategevuse suhtes,

väljendades oma toetust jõupingutustele uurimise ja täiustamise alal ning muudele jõupingutustele, mis on suunatud sellele, et Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri garantiide süsteemi raames kaasa aidata efektiivsete tagatiste printsiibi rakendamisele lõhustuvate lähte- ja erimaterjalide liikumise suhtes – teatud võtmekohtades seadiste ja muude tehniliste mooduste kasutamise teel,

kinnitades seda printsiipi, et tuumatehnoloogia rahumeelse rakendamise hüved, kaasa arvatud mis tahes tehnoloogilised kõrvalproduktid, mida tuumarelva omavad riigid võivad saada tuumaplahvatusseadeldiste arendamisest, peavad olema rahuotstarbelistel eesmärkidel kättesaadavad kõigile lepinguosalistele riikidele, niihästi tuumarelvi omavatele kui ka mitteomavatele riikidele,

olles veendunud, et selle printsiibi elluviimiseks on kõigil käesoleva lepingu osalistel õigus osa võtta võimalikult täielikust teadusliku informatsiooni vahetamisest aatomienergia rahuotstarbelise kasutamise edasiarendamiseks ning anda sellesse arendamisse oma panus üksikult või koostöös teiste riikidega,

deklareerides oma kavatsust saavutada võimalikult kiiresti tuumarelvastumise võidujooksu lõpetamine ja võtta tarvitusele efektiivsed abinõud tuumadesarmeerimise suunas,

kutsudes tungivalt üles kõigi riikide koostööle selle eesmärgi saavutamiseks,  

meenutades 1963. aastal sõlmitud atmosfäärsete, kosmiliste ja veealuste tuumarelvakatsetuste keelustamise lepingu osaliste poolt lepingu preambulis väljendatud otsusekindlust taotleda kõigi eksperimentaalsete tuumarelvaplahvatuste jäädavat lõpetamist ja jätkata läbirääkimisi sel eesmärgil,

püüdes kaasa aidata rahvusvahelise pinevuse lõdvendamiseks ja riikide vahel usalduse süvendamiseks, et soodustada tuumarelvade tootmise lõpetamise saavutamist, kõigi olemasolevate tuumarelvavarude hävitamist ning tuumarelvade ja nende sihiletoimetamise vahendite välistamist rahvuslikest arsenalidest range ja efektiivse rahvusvahelise kontrolli all toimuva üldise ja täieliku desarmeerimise lepingu kohaselt,

meenutades, et vastavalt Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirjale peavad riigid oma rahvusvahelistes suhetes hoiduma jõuga ähvardamisest või jõu rakendamisest niihästi ükskõik mis riigi territoriaalse puutumatuse või poliitilise iseseisvuse vastu kui ka ükskõik missugusel muul Ühinenud Rahvaste eesmärkidega kokkusobimatul viisil, ning et tuleb kaasa aidata rahvusvahelise rahu ja julgeoleku sisseseadmisele ja hoidmisele maailma inimjõudude ja majandusressursside minimaalse kulutamisega relvastumisele,

leppisid kokku alljärgnevas:

I artikkel

Iga käesoleva lepingu osaline tuumarelvi omav riik kohustub mitte kellelegi edasi andma tuumarelvi või muid tuumaplahvatusseadeldisi, samuti mitte kontrolli nende relvade või plahvatusseadeldiste üle ei otseselt ega kaudselt; mitte mingil moel abistama, ergutama või ajendama ükskõik missugust tuumarelvi mitteomavat riiki tuumarelvade või muude tuumaplahvatusseadeldiste tootmisele või soetamisele mingisugusel muul teel, samuti mitte kontrolli nende relvade või plahvatusseadeldiste üle.

II artikkel

Iga käesoleva lepingu osaline tuumarelvi mitteomav riik kohustub mitte kelleltki vastu võtma mitte mingisuguseid tuumarelvi või muid tuumaplahvatusseadeldisi, samuti mitte kontrolli nende relvade või plahvatusseadeldiste üle ei otseselt ega kaudselt; mitte tootma ega mingisugusel muul teel soetama tuumarelvi või muid tuumaplahvatusseadeldisi, samuti mitte taotlema ega vastu võtma mis tahes abi tuumarelvade või muude tuumaplahvatusseadeldiste toomiseks.

III artikkel

1. Iga lepinguosaline tuumarelvi mitteomav riik kohustub vastu võtma garantiid, nagu need on sõnastatud kokkuleppes, mille üle hakatakse pidama läbirääkimisi ja mis sõlmitakse Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuriga vastavalt Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri põhikirjale ja agentuuri garantiide süsteemile, eranditult nende kohustuste täitmise kontrolli eesmärgil, mis on võetud käesoleva lepingu põhjal, et mitte lubada tuumaenergia ümberlülitamist rahulikult kasutamisel tuumarelvadele või muudele tuumaplahvatusseadelistele. Käesoleva artikliga nõutavate garantiide protseduurid toimuvad lõhustuva lähte- ja erimaterjali suhtes, olenemata sellest, kas teda toodetakse, töödeldakse või kasutatakse ükskõik missuguses põhilises tuumaseadeldises või asub ta väljaspool mis tahes niisugust seadeldist. Käesoleva artikliga nõutavaid garantiisid rakendatakse kogu lõhustuva lähte- ja erimaterjali suhtes kogu rahulikus tuumategevuses selle riigi territooriumi piires, tema jurisdiktsiooni all või tema kontrolli all ükskõik kus.

2. Iga lepinguosaline riik kohustub mitte andma: a) lõhustuvat või erimaterjali või b) seadmestikku või materjali, mis on spetsiaalselt määratud või ette valmistatud lõhustuva erimaterjali töötlemiseks, kasutamiseks või tootmiseks mitte ühelegi tuumarelvi mitteomavale riigile rahumeelseteks eesmärkideks, kui selle lõhustuva lähte- või erimaterjali kohta ei kehti käesoleva artikliga nõutavad garantiid.

3. Käesoleva artikliga nõutavad garantiid viiakse ellu nii, et nad vastaksid käesoleva lepingu artiklile 4 ja et oleks välditud taksituste loomine lepinguosalise majanduslikule või tehnoloogilisele arenemisele või rahvusvahelisele koostööle rahumeelse tuumategevuse alal, kaasa arvatud tuumamaterjali ja -seadmestiku rahvusvaheline vahetamine tuumamaterjali töötlemiseks, kasutamiseks või tootmiseks rahumeelsetel eesmärkidel vastavalt käesoleva artikli sätetele ja lepingu preambulis sõnastatud garantiide rakendamise printsiibile.

4. Lepinguosalised tuumarelvi mitteomavad riigid sõlmivad Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuriga kokkulepped käesoleva artikli nõuete täitmise eesmärgil kas individuaalkorras või ühiselt teiste riikidega vastavalt Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri põhikirjale, Läbirääkimised nende kokkulepete üle algavad 180 päeva jooksul käesoleva lepingu esialgse jõustumise ajast arvates. Riikidel, kes annavad oma ratifitseerimiskirjad või lepinguga ühinemise dokumendid hoiule pärast 180-päevase perioodi lõppemist, algavad läbirääkimised selliste kokkulepete üle mitte hiljem niisuguse hoiuleandmise kuupäevast. Sellised kokkulepped jõustuvad hiljemalt kaheksateistkümne kuu jooksul läbirääkimiste alustamise päevast.

IV artikkel

1. Käesoleva lepingu ühtki sätet ei või tõlgitseda nii, et see riivaks kõigi lepinguosaliste vääramatut õigust arendada tuumaenergia uurimist, tootmist ja kasutamist rahulikel eesmärkidel ilma diskriminatsioonita ja vastavalt käesoleva lepingu artiklitele 1 ja 2.

2. Kõik lepinguosalised kohustuvad soodustama seadmestiku, materjalide, tuumaenergia rahuotstarbelise kasutamise alase teadusliku ja tehnilise informatsiooni võimalikult täielikku vahetamist ja neil on õigus sellest vahetusest osa võtta. Lepinguosalised, kes on selleks suutelised, teevad ka koostööd, eraldi või koos teiste riikide või rahvusvaheliste organisatsioonidega, et edasi arendada tuumaenergia rahuotstarbelist rakendamist, eriti lepinguosaliste tuumarelvi mitteomavate riikide territooriumidel, arvestades sealjuures maailma arenevate piirkondade vajadusi.

V artikkel

Iga käesoleva lepingu osaline kohustub tarvitusele võtma vastavaid abinõusid selle garanteerimiseks, et vastavalt käesolevale lepingule, vastava rahvusvahelise järelevalve all ja vastavate rahvusvaheliste protseduuride vahendusel mis tahes rahuotstarbelise tuumaplahvatuse potentsiaalsed hüved oleksid kättesaadavad käesoleva lepingu osalistele tuumarelvi mitteomavatele riikidele diskriminatsioonivabalt, ja et kasutatavate plahvatusseadeldiste hind nendele lepinguosalistele oleks võimalikult madal ega sisaldaks nende uurimise ja täiustamise kulusid. Käesoleva lepingu osalised tuumarelvi mitteomavad riigid hakkavad saama neid hüvesid vastavalt spetsiaalsele rahvusvahelisele kokkuleppele või kokkulepetele vastava rahvusvahelise organi kaudu, kus nõuetekohaselt on esindatud tuumarelvi mitteomavad riigid. Läbirääkimised selles küsimuses algavad nii kiiresti kui võimlalik pärast käesoleva lepingu jõustumist. Käesoleva lepingu osalised tuumarelvi mitteomavad riigid, kes seda soovivad, võivad neid hüvesid saada ka kahepoolsete kokkulepete alusel.

VI artikkel

Iga käesoleva lepingu osaline kohustub pidama hea tahte vaimus läbirääkimisi efektiivsete abinõude üle tuumarelvastumise võidujooksu lõpetamiseks lähemas tulevikus ja tuumadesarmeerimiseks, samuti range ja efektiivse rahvusvahelise kontrolli all toimuva üldise ja täieliku desarmeerimise lepingu üle.

VII artikkel

Ükski käesoleva lepingu säte ei riiva ühegi riikide grupi õigust sõlmida regionaalseid lepinguid, et garanteerida tuumarelvade täielik puudumine nende vastavatel territooriumidel.

VIII artikkel

1. Iga käesoleva lepingu oaline võib esitada parandusi selle lepingu juurde. Iga ettepandud paranduse tekst esitatakse depositaarvalitsustele, kes saadavad selle laiali kõigile lepinguosalistele. Seejärel, kui seda on nõudnud kolmandik või rohkem lepinguosalisi, korraldavad dapositaarvalitsused konverentsi, kuhu nad kutsuvad kõik lepinguosalised sellise paranduse arutamiseks.

2. Mis tahes parandus käesoleva lepingu juurde peab olema kinnitatud kõigi lepinguosaliste häälteenamusega, kaasa arvatud kõigi käesoleva lepingu osaliste tuumarelvi omavate riikide ja kõigi teiste Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri haldusnõukogu liikmeteks olevate lepinguosaliste hääled, niisuguse paranduse laialisaatmise kuupäevaks. Parandus jõustub iga lepinguosalise suhtes, kes annab paranduse ratifitseerimise kirja, pärast nende ratifitseerimiskirjade hoiuleandmist enamiku lepinguosaliste poolt, kaasa arvatud kõigi käesoleva lepingu osaliste tuumarelvi omavate riikide ja kõigi teiste Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri haldusnõukogu liikmeteks olevate lepinguosaliste ratifitseerimiskirjad, selle paranduse laialisaatmise kuupäevaks. Hiljem jõustub leping mis tahes teise lepinguosalise suhtes pärast seda, kui ta on andnud hoiule paranduse ratifitseerimise kirja.

3. Viie aasta möödumisel käesoleva lepingu jõustumisest kutsutakse kokku Genfis (Šveits) lepinguosaliste konverents selle arutamiseks, kuidas käesolev leping funktsioneerib, veendumaks, et preambulis sõnastatud eesmärke ja lepingu sätteid täidetakse. Iga järgneva viie aasta tagant võib enamik lepinguosalisi, sel eesmärgil depositaarvalitsustele ettepaneku esitamise teel, taotleda edasiste konverentside kokkukutsumist selsamal eesmärgil: arutada küsimust, kuidas leping funktsioneerib.

IX artikkel

1. Käesolev leping on avatud allakirjutamiseks kõikidele riikidele. Iga riik, kes ei kirjuta lepingule alla enne tema jõustumist vastavalt käesoleva artikli punktile 3, võib ühineda lepinguga igal ajal.

2. Käesolev leping kuulub ratifitseerimisele riikide poolt, kes on talle alla kirjutanud. Ratifitseerimiskirjad ja lepinguga ühinemise dokumendid antakse hoiule Ameerika Ühendriikide valitsusele, Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidu valitsusele ning Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendatud Kuningriigi valitsusele, kes käesolevaga määratakse depositaarvalitsusteks.

3. Käesolev leping jõustub pärast tema ratifitseerimist riikide poolt, kelle valitsused on määratud lepingu hoidjateks, ja veel 40 käesolevale lepingule allakirjutanud riigi poolt ning ratifitseerimiskirjade hoiuleandmist nende poolt. Käesoleva lepingu mõttes on tuumarelvi omav riik see riik, kes on valmistanud ja plahvatama pannud tuumarelva või muu tuumaplahvatusseadeldise enne 1. jaanuari 1967.

4. Riikide suhtes, kelle ratifitseerimiskirjad või lepinguga ühinemise dokumendid antakse hoiule pärast käesoleva lepingu jõustumist, astub ta jõusse nende ratifitseerimiskirjade või lepinguga ühinemise dokumentide hoiule andmise päeval.

5. Depositaarvalitsused informeerivad viibimata kõiki käesolevale lepingule allakirjutanud ja lepinguga ühinenud riike igast allakirjutamise kuupäevast, iga ratifitseerimiskirja või lepinguga ühinemise dokumendi hoiule andmise kuupäevast, käesoleva lepingu jõustumise kuupäevast, konverentsi kokkukutsumise mis tahes nõudmiste saamise kuupäevast ja muudest andmetest.

6. Käesolev leping peab olema registreeritud depositaarvalitsuste poolt vastavalt Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja artiklile 102.

X artikkel

1. Igal käesoleva lepingu osalisel on oma riikliku suveräänusse teostamise korras õigus lepingust lahti ütelda, kui ta leiab, et käesoleva lepingu sisuga seotud erakorralised asjaolud ohustavad tema maa kõrgemaid huve. Niisugusest lahtiütlemisest informeerib ta kolm kuud varem kõiki lepinguosalisi ja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Julgeolekunõukogu. Niisuguses informatsioonis peab sisalduma avaldus erakorraliste asjaolude kohta, mis tema arvates ohustavad tema kõrgemaid huve.

2. Kakskümmend viis aastat pärast lepingu jõustumist kutsutakse kokku konverents selleks, et otsustada, kas leping peab jääma jõusse tähtajata või tuleb lepingu kehtivust pikendada teatud täiendavaks perioodiks või ajavahemikeks. See otsus võetakse vastu enamiku lepinguosaliste poolt.

XI artikkel

Käesolev leping, mille inglis-, vene-, prantsus-, hispaania- ja hiinakeelne tekst on võrdselt autentsed, antakse hoiule depositaarvalitsuste arhiividesse. Käesoleva lepingu vastavas korras tõendatud koopiad saadetakse depositaarvalitsuste poolt nende riikide valitsustele, kes on lepingule alla kirjutanud ja sellega ühinenud.

Selle kinnituseks on allakirjutanud, kellel on selleks vastavad volitused, andnud käesolevale lepingule oma allkirja.

Koostatud kolmes eksemplaris Moskvas, Washingtonis ja Londonis juulikuu esimesel päeval tuhande üheksasaja kuuekümne kaheksandal aastal.

 

Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons

The States concluding this Treaty, hereinafter referred to as the “Parties to the Treaty”,

Considering the devastation that would be visited upon all mankind by a nuclear war and the consequent need to make every effort to avert the danger of such a war and to take measures to safeguard the security of peoples,

Believing that the proliferation of nuclear weapons would seriously en­hance the danger of nuclear war,

In conformity with resolutions of the United Nations General Assembly calling for the conclusion of an agreement on the prevention of wider dis­semination of nuclear weapons,

Undertaking to co-operate in facilitating the application of International Atomic Energy Agency safeguards on peaceful nuclear activities,

Expressing their support for research, development and other efforts to further the application, within the framework of the International Atomic Energy Agency safeguards system, of the principle of safeguarding effectively the flow of source and special fissionable materials by use of instruments and other techniques at certain strategic points,

Affirming the principle that the benefits of peaceful applications of nuc­lear technology, including any technological by-products which may be derived by nuclear-weapon States from the development of nuclear explosive devices, should be available for peaceful purposes to all Parties to the Treaty, whether nuclear-weapon or non-nuclear-weapon States,

Convinced that, in furtherance of this principle, all Parties to the Treaty are entitled to participate in the fullest possible exchange of scientific infor­mation for, and to contribute alone or in co-operation with other States to, the applications of atomic energy for peaceful purposes,

Declaring their intention to achieve at the earliest possible date the ces­sation of the nuclear arms race and to undertake effective measures in the direction of nuclear disarmament,

Urging the co-operation of all States in the attainment of this objective,

Recalling the determination expressed by the Parties of the 1963 Treaty banning nuclear weapon tests in the atmosphere, in outer space and under water in its Preamble to seek to achieve the discontinuance of all test explo­sions of nuclear weapons for all time and to continue negotiations to this end,

Desiring to further the easing of international tension and the strengthen­ing of trust between States in order to facilitate the cessation of the manu­facture of nuclear weapons, the liquidation of all their existing stockpiles, and the elimination from national arsenals of nuclear weapons and the means of their delivery pursuant to a Treaty on general and complete disarmament under strict and effective international control,

Recalling that, in accordance with the Charter of the United Nations, States must refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any State, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations, and that the establishment and maintenance of international peace and secur­ity are to be promoted with the least diversion for armaments of the world's human and economic resources,

Have agreed as follows:

Article I

Each nuclear-weapon State Party to the Treaty undertakes not to transfer to any recipient whatsoever nuclear weapons or other nuclear explosive de­vices or control over such weapons or explosive devices directly, or indirectly; and not in any way to assist, encourage, or induce any non-nuclear-weapon State to manufacture or otherwise acquire nuclear weapons or other nuclear explosive devices, or control over such weapons or explosive devices.

Article II

Each non-nuclear-weapon State Party to the Treaty undertakes not to receive the transfer from any transferor whatsoever of nuclear weapons or other nuclear explosive devices or of control over such weapons or explosive devices directly, or indirectly; not to manufacture or otherwise acquire nuclear weapons or other nuclear explosive devices; and not to seek or receive any assistance in the manufacture or nuclear weapons or other nuclear explosive devices.

Article III

1. Each non-nuclear-weapon State Party to the Treaty undertakes to ac­cept safeguards, as set forth in an agreement to be negotiated and concluded with the International Atomic Energy Agency in accordacne with the Statute of the International Atomic Energy Agency and the Agency's safeguards system, for the exclusive purpose to verification of the fulfilment of its obli­ga­tions assumed under this Treaty with a view to preventing diversion of nuclear energy from peaceful uses to nuclear weapons or other nuclear explosive de­vices. Procedures for the safeguards required by this Article shall be followed with respect to source or special fissionable material whether it is being pro­duced, processed or used in any principal nuclear facility or is outside any such facility. The safeguards required by this Article shall be applied on all source or special fissionable material in all peaceful nuclear activities with­in the territory of such State, under its jurisdiction, or carried out under its control anywhere.

2. Each State Party to the Treaty undertakes not to provide: (a) source or special fissionable material, or (b) equipment or material especially designed or prepared for the processing, use or production of special fissionable ma­terial, to any non-nuclear-weapon State for peaceful purposes, unless the source or special fissionable material shall be subject to the safeguards re­quired by this Article.

3. The safeguards required by this Article shall be implemented in a manner designed to comply with Article IV of this Treaty, and to avoid ham­pering the economic or technological development of the Parties or inter­na­tional co-operation in the field of peaceful nuclear activities, including the international exchange of nuclear material and equipment for the processing, use or production of nuclear material for peaceful purposes in accordance with the provisions of this Article and the principle of safeguarding set forth in the Preamble of the Treaty.

4. Non-nuclear-weapon States Party to the Treaty shall conclude agree­ments with the International Atomic Energy Agency to meet the requirements of this Article either individually or together with other States in accordance with the Statute of the International Atomic Energy Agency. Negotiation of such agreements shall commence within 180 days from the original entry into force of this Treaty. For States depositing their instruments of ratification or accession after the 180-day period, negotiation of such agreements shall commence not later than the date of such deposit. Such agreements shall enter into force not later than eighteen months after the date of initiation of negotiations.

Article IV

1. Nothing in this Treaty shall be interpreted as affecting the inalienable right of all the Parties to the Treaty to develop research, production and use of nuclear energy for peaceful purposes without discrimination and in conformity with Articles I and II of this Treaty.

2. All the Parties to the Treaty undertake to facilitate, and have the right to participate in, the fullest possible exchange of equipment, materials and scientific and technological information for the peaceful uses of nuclear energy. Parties to the Treaty in a position to do so shall also co-operate in contributing alone or together with other States or international organizations to the fur­ther development of the applications of nuclear energy for peaceful purposes, especially in the territories of non-nuclear-weapon States Party to the Treaty, with due consideration for the needs of the developing areas of the world.

Article V

Each Party to the Treaty undertakes to take appropriate measures to en­sure that, in accordance with this Treaty, under appropriate international obser­vation and through appropriate international procedures, potential benefits from any peaceful applications of nuclear explosions will be made available to non-nuclear-weapon States Party to the Treaty on a non-discriminatory basis and that the charge to such Parties for the explosive devices used will be as low as possible and exclude any charge for research and development. Non-nuclear-weapon States Party to the Treaty shall be able to obtain such bene­fits, pursuant to a special international agreement or agreements, through an appropriate international body with adequate representation of non-nuclear-weapon States. Negotiations on this subject shall commence as soon as pos­sible after the Treaty enters into force. Non-nuclear-weapon States Party to the Treaty so desiring may also obtain such benefits pursuant to bilateral agreements.

Article VI

Each of the Parties to the Treaty undertakes to pursue negotiations in good faith on effective measures relating to cessation of the nuclear arms race at an early date and to nuclear disarmament, and on a Treaty on general and complete disarmament under strict and effective international control.

Article VII

Nothing in this Treaty affects the right of any group of States to conclude regional treaties in order to assure the total absence of nuclear weapons in their respective territories.

Article VIII

1. Any Party to the Treaty may propose amendments to this Treaty. The text of any proposed amendment shall be submitted to the Depositary Govern­ments which shall circulate it to all Parties to the Treaty. Thereupon, if re­quested to do so by one-third or more of the Parties to the Treaty, the Deposi­tary Governments shall convene a conference, to which they shall invite all the Parties to the Treaty, to consider such an amendment.

2. Any amendment to this Treaty must be approved by a majority of the votes of all the Parties to the Treaty, including the votes of all nuclear-weapon States Party to the Treaty and all other Parties which, on the date the amend­ment is circulated, are members of the Board of Governors of the Interna­tional Atomic Energy Agency. The amendment shall enter into force for each Party that deposits its instrument of ratification of the amendment upon the deposit of such instruments of ratification by a majority of all the Parties, including the instruments of ratification of all nuclear-weapon States Party to the Treaty and all other Parties which, on the date the amendment is circu­lated, are members of the Board of Governors of the International Atomic Energy Agency. Thereafter, it shall enter into force for any other Party upon the deposit of its instrument of ratification of the amendment.

3. Five years after the entry into force of this Treaty, a conference of Parties to the Treaty shall be held in Geneva, Switzerland, in order to review the operation of this Treaty with a view of assuring that the purposes of the Preamble and the provisions of the Treaty are being realised. At intervals of five years thereafter, a majority of the Parties to the Treaty may obtain, buy submitting a proposal to this effect to the Depositary Governments, the con­vening of further conferences with the same objective of reviewing the oper­ation of the Treaty.

Article IX

1. This Treaty shall be open to all States for signature. Any State which does not sign the Treaty before its entry into force in accordance with para­graph 3 of this Article may accede to it at any time.

2. This Treaty shall be subject to ratification by signatory States. Instru­ments of ratification and instruments of accession shall be deposited with the Governments of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Union of Soviet Socialist Republics and the United States of America, which are hereby designated the Depositary Governments.

3. This Treaty shall enter into force after its ratification by the States, the Governments of which are designated Depositaries of the Treaty, and forty other States signatory to this Treaty and the deposit of their instruments of ratification. For the purposes of this Treaty, a nuclear-weapon State is one which has manufactured and exploded a nuclear weapon or other nuclear explosive device to 1 January, 1967.

4. For States whose instruments of ratification are deposited subsequent to the entry into force of this Treaty, it shall enter into force on the date of the deposit of their instruments of ratification or accession.

5. The Depositary Governments shall promptly inform all signatory and acceding States of the date of each signature, the date of deposit of each ins­trument of ratification or of accession, the date of the entry into force of this Treaty, and the date of receipt of any requests for convening a conference or other notices.

6. This Treaty shall be registered by the Depositary Governments pursuant to Article 102 of the Charter of the United Nations.

Article X

1. Each Party shall in exercising its national sovereignty have the right to withdraw from the Treaty if it decides that extraordinary events, related to the subject matter of this Treaty, have jeopardized the supreme interests of its country. It shall give notice of such withdrawal to all other Parties to the Treaty and to the United Nations Security Council three months in advance. Such notice shall include a statement of the extraordinary events it regards as having jeopardized its supreme interests.

2. Twenty-five years after the entry into force of the Treaty, a conference shall be convened to decide whether the Treaty shall continue in force inde­finitely, or shall be extended for an additional fixed period or periods. This decision shall be taken by a majority of the parties to the Treaty.

Article XI

This Treaty, the English, Russian, French, Spanish and Chinese texts of which are equally authentic, shall be deposited in the archives of the Deposi­tary Governments. Duly certified copies of this Treaty shall be transmitted by the Depositary Governments to the Governments of the signatory and acceding States.

 

* Eesti Vabariik ühines «Tuumarelva leviku tõkestamise lepinguga» EV Ülemnõukogu 18. detsembri 1991. a otsuse alusel (RT 1991, 45, 563) ning leping jõustus Eesti suhtes 7. jaanuaril 1992. Lepingu eestikeelne tekst on varem avaldatud NSVL ÜN Teatajas 1970, 14 (1516).

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json