Teksti suurus:

Protokoll Eesti ühinemise kohta Maailma Kaubandusorganisatsiooni Asutamislepinguga (Marrakeši lepinguga)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT II 1999, 22, 123

Protokoll Eesti ühinemise kohta Maailma Kaubandusorganisatsiooni Asutamislepinguga (Marrakeši lepinguga)

Vastu võetud 21.05.1999

(õ) 5.06.09 9:15

Asutamislepinguga ühinemise protokolli ratifitseerimise seadus

Seotud välislepingud

 

 

Maailma Kaubandusorganisatsioon (edaspidi «WTO»), WTO peanõukogu poolt Maailma Kaubandusorganisatsiooni asutamislepingu (Marrakeši lepingu) (edaspidi «WTO leping») XII artikli alusel antud heakskiidu kohaselt, ja Eesti Vabariik (edaspidi «Eesti»),

arvestades Eesti WTOga ühinemise toimkonna aruannet dokumendis WT/ACC/EST/28 (edaspidi «toimkonna aruanne»),

võttes arvesse Eesti WTOga ühinemise üle peetud läbirääkimiste tulemusi,

lepivad kokku järgmises.

I jagu. Üldsätted

1. Käesoleva protokolli jõustumisel ühineb Eesti WTO lepinguga nimetatud lepingu XII artikli alusel ja saab seega WTO liikmeks.

2. WTO leping, millega Eesti ühineb, on WTO leping koos kõigi paranduste, täienduste ja muudatustega, mis on tehtud käesoleva protokolli jõustumiskuupäevaks jõustunud aktidega. Käesolev protokoll, mis hõlmab toimkonna aruande punktis 141 osutatud kohustusi, on WTO lepingu lahutamatu osa.

3. WTO lepingule lisatud mitmepoolsete kaubanduslepingute kohustused, mis tuleb täita nimetatud lepingu jõustumisest kulgema hakkava tähtaja jooksul, peab Eesti täitma nii, nagu oleks ta aktsepteerinud nimetatud lepingu selle jõustumiskuupäeval, välja arvatud juhtudel, kui toimkonna aruande punktis 141 osutatud sätetes on ette nähtud teisiti.

4. Teenustekaubanduse üldlepingu II artikli lõikega 1 vastuolus oleva meetme võib Eesti säilitada tingimusel, et selline meede on kantud käesolevale protokollile lisatud II artikli erandite loetellu ja vastab II artikli erandite loetelu tingimustele teenustekaubanduse üldlepingu lisas.

 

II jagu. Loendid

5. Käesolevale protokollile lisatud loendid muutuvad 1994. aasta üldisele tolli- ja kaubanduskokkuleppele (edaspidi «GATT 1994») lisatud kontsessioonide ja kohustuste loendiks ning teenustekaubanduse üldlepingule (edaspidi «GATS») lisatud erikohustuste loendiks Eesti suhtes. Loendites nimetatud kontsessioonid ja kohustused rakendatakse etappidena vastavalt loendi asjakohases osas sätestatule.

6. GATT 1994 II artikli lõike 6 punktis a osutatud lepingukuupäevana kohaldatakse käesolevale protokollile lisatud kontsessioonide ja kohustuste loendi suhtes käesoleva protokolli jõustumise kuupäeva.

 

III jagu. Lõppsätted

7. Käesolev protokoll on allakirjutamiseks või muul viisil aktsepteerimiseks Eestile avatud 31. oktoobrini 1999.

8. Käesolev protokoll jõustub kolmekümnendal päeval pärast selle aktsepteerimise kuupäeva.

9. Käesolev protokoll antakse hoiule WTO peadirektori kätte. WTO peadirektor edastab viivitamata kõigile WTO liikmetele ja Eestile käesoleva protokolli tõestatud koopia ja teatise selle aktsepteerimise kohta punkti 7 alusel.

10. Käesolev protokoll registreeritakse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja artikli 102 sätete kohaselt.

Sõlmitud Genfis tuhande üheksasaja üheksakümne üheksanda aasta maikuu kahekümne esimesel päeval ühes eksemplaris inglise, prantsuse ja hispaania keeles, kusjuures kõik tekstid on autentsed, välja arvatud kui protokollile lisatud loend näeb ette, et see on autentne ainult ühes või mitmes nimetatud keeles.

 

PROTOCOL OF ACCESSION OF ESTONIA TO THE MARRAKESH AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION

The World Trade Organization (hereinafter referred to as the “WTO”), pursuant to the approval of the General Council of the WTO accorded under Article XII of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization (hereinafter referred to as “WTO Agreement”), and the Republic of Estonia (hereinafter referred to as “Estonia”),

Taking note of the Report of the Working Party on the Accession of Estonia to the WTO in document WT/ACC/EST/28 (hereinafter referred to as the “Working Party Report”),

Having regard to the results of the negotiations on the accession of Estonia to the WTO,

Agree as follows:

Part I – General

1. Upon entry into force of this Protocol, Estonia accedes to the WTO Agreement pursuant to Article XII of that Agreement and thereby becomes a Member of the WTO.

2. The WTO Agreement to which Estonia accedes shall be the WTO Agreement as rectified, amended or otherwise modified by such legal instruments as may have entered into force before the date of entry into force of this Protocol. This Protocol, which shall include the commitments referred to in paragraph 141 of the Working Party Report, shall be an integral part of the WTO Agreement.

3. Except as otherwise provided for in the paragraphs referred to in paragraph 141 of the Working Party Report, those obligations in the Multilateral Trade Agreements annexed to the WTO Agreement that are to be implemented over a period of time starting with the entry into force of that Agreement shall be implemented by Estonia as if it had accepted that Agreement on the date of its entry into force.

4. Estonia may maintain a measure inconsistent with paragraph 1 of Article II of the GATS provided that such a measure is recorded in the list of Article II Exemptions annexed to this Protocol and meets the conditions of the Annex to the GATS on Article II Exemptions.

 

Part II – Schedules

5. The Schedules annexed to this Protocol shall become the schedule of Concessions and Commitments annexed to the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (hereinafter referred to as the “GATT 1994”) and the Schedule of Specific Commitments annexed to the General Agreement on Trade in Services (hereinafter referred to as “GATS”) relating to Estonia. The staging of concessions and commitments listed in the Schedules shall be implemented as specified in the relevant parts of the respective Schedules.

6. For the purpose of the reference in paragraph 6(a) of Article  of the GATT 1994 to the date of that Agreement, the applicable date in respect of the Schedules of Concessions and Commitments annexed to this Protocol shall be the date of entry into force of this Protocol.

 

Part III – Final Provisions

7. This Protocol shall be open for acceptance, by signature or otherwise, by Estonia until 31 October 1999.

8. This Protocol shall enter into force on the thirtieth day following the day of its acceptance.

9. This Protocol shall be deposited with the Director-General of the WTO. The Director-General of the WTO shall promptly furnish a certified copy of this Protocol and a notification of acceptance thereto pursuant to paragraph 7 to each member of the WTO and Estonia.

10. This Protocol shall be registered in accordance with the provisions of Article 102 of the Charter of the United Nations.

Done at Geneva this twenty-first day of May one thousand nine hundred and ninety nine, in a single copy in the English, French and Spanish languages each text being authentic, except that a Schedule annexed hereto may specify that it is authentic in only one or more of these languages.

 * Riigisekretäri 19. oktoobri 1999. a kirja nr 1-1/9184 alusel avaldatakse Marrakeši leping koos selle lisadega Riigi Teataja II osa eraldi andes ja Riigi Teataja elektroonilises andmekogus 1999. a jooksul.

 

 

Õiend
Akt tehniliselt korrastatud, lisatud seosed ja. ingliskeelne tekst.

/otsingu_soovitused.json