Teksti suurus:

Euroopa ühenduste privileegide ja immuniteedi protokolli Eesti Vabariigis rakendamise kokkulepe

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2004
Avaldamismärge:RT II 2004, 28, 107

Euroopa ühenduste privileegide ja immuniteedi protokolli Eesti Vabariigis rakendamise kokkulepe

Vastu võetud 01.05.2004

"Euroopa ühenduste privileegide ja immuniteedi protokolli Eesti Vabariigis rakendamise kokkuleppe" eelnõu heakskiitmine ja volituste andmine

Teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Allkirjastatud 30. juunil 2004. a Brüsselis, jõustunud 1. mail 2004. a

Arvestades, et Euroopa ühenduste ühtse nõukogu ja ühtse komisjoni asutamislepingule lisatud Euroopa ühenduste privileegide ja immuniteedi protokolli (edaspidi protokoll) kohaselt on Euroopa ühenduste institutsioonid kohustatud protokolli kohaldamisel tegema koostööd asjaomaste liikmesriikide pädevate asutustega, lepivad Eesti Vabariik ja Euroopa ühendused kokku järgmises.

Artikkel 1. Maksuvabastuse ulatus

Protokolli artikli 3 teise taande kohaselt vabastavad Eesti Vabariigi ametiasutused Euroopa ühendused käibemaksust ning kõigist muudest maksudest ja lõivudest, mida võetakse kaupadelt ja teenustelt, mida Euroopa ühendused hangivad oma ametlikuks kasutuseks artikli 2 piires ja artiklis 3 sätestatud tingimustel.

Artikkel 2. Ostude maht

1. Eesti Vabariigi ametiasutused kohaldavad artiklis 1 sätestatud maksuvabastust vastuvõtva liikmesriigi (riik, kus asub kaupu omandav või teenuseid saav Euroopa Ühenduse institutsioon) kehtestatud ulatuses.

2. Kui Eesti Vabariik on vastuvõttev riik, vabastatakse kauba- ja teenusetarned maksudest juhul, kui niisuguste kaupade või teenuste väärtus koos maksuga on vähemalt 1000 Eesti krooni arve kohta.

Artikkel 3. Maksuvabastus kohalike ja ühendusesiseste ostude korral

1. Eesti Vabariigi ametiasutused vabastavad artikli 1 kohaselt kohalikud kauba- ja teenuseostud maksudest, tagastades käibemaksu ja muud Euroopa ühendustelt võetavad kaudsed maksud. Selleks saadavad Euroopa ühendused igal aastal Eesti Vabariigi Maksu- ja Tolliametile tagasimaksetaotlused. Eesti Vabariigi võimuorganid tagavad, et tagasimaksmine toimub kuue kuu jooksul taotluse saamisest.

2. Eesti Vabariigi ametiasutused vabastavad Euroopa ühendused ühendusesisestelt kauba- ja teenuseostudelt võetavast käibemaksust kooskõlas nõukogu direktiivi 77/388/EMÜ1 artikli 15 lõikega 10.

3. Eesti Vabariigi ametiasutused vabastavad Euroopa ühendused ühendusesisestelt kauba- ja teenuseostudelt võetavast aktsiisist kooskõlas direktiivi 92/12/EMÜ2 artikliga 23, kohaldades komisjoni määruses (EÜ) nr 31/963 sätestatud korda.

Artikkel 4. Euroopa ühenduste töötajad

Protokolli artikli 13 lõike 2 kohaselt vabastavad Eesti Vabariigi võimuorganid riiklikest maksudest nõukogu määruse nr 260/684 artiklis 2 nimetatud isikud, kelle palka ja rahalisi tasusid, mida on maksnud ühendused, maksustab ühendus nõukogu määrust nr 259/685 järgides.

Artikkel 5. Muutmine

Käesolevate sätete muutmiseks on vaja mõlema poole nõusolekut.

Artikkel 6. Jõustumine

Eesti Vabariik kohustub kehtestama vajalikud õigusaktid, et nimetatud kuupäevaks rakendada eespool kirjeldatud maksuvabastusi.

Brüssel, 30.06.2004, kahes eksemplaris.

Eesti Vabariigi valitsuse nimel Komisjoni nimel
Väino REINART Michaele SCHREYER
Eesti Vabariigi erakorraline ja täievoliline suursaadik, alaline esindaja Euroopa Liidu juures Eelarvevolinik

1 Nõukogu 1977. aasta 17. mai direktiiv nr 77/388/EMÜ kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta – ühine käibemaksusüsteem: ühtne maksubaas, EÜT L 145, 13.6.1977, lk 1, viimati muudetud nõukogu 2003. aasta 7. oktoobri direktiiviga 2003/92/EÜ, ELT L 260, 11.10.2003, lk 8.
2 Nõukogu 1992. aasta 25. veebruari direktiiv 92/12/EMÜ aktsiisiga maksustatava kauba üldise korralduse ja selle kauba valdamise, liikumise ja jälgimise kohta, viimati muudetud nõukogu 2000. aasta 20. juuli direktiiviga 2000/47/EÜ, EÜT L 193, 29.7.2000, lk 73.
3 Komisjoni 1996. aasta 10. jaanuari määrus (EÜ) nr 31/96 aktsiisivabastustõendi kohta, EÜT L 8, 11.1.1996, lk 8.
4 EÜT L 56, 4.3.1968, lk 8, viimati muudetud nõukogu 2002. aasta 30. septembri määrusega (EÜ, Euratom) nr 1750/2002, EÜT L 264, 2.10.2002, lk 15.
5 EÜT L 56, 4.3.1968, lk 1, viimati muudetud nõukogu 2000. aasta 20. märtsi määrusega (EÜ, ESTÜ, Euratom) nr 628/2000, EÜT L 076, 25.03.2000, lk 1.

AGREEMENT IMPLEMENTING THE PROTOCOL ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE EUROPEAN COMMUNITIES IN THE REPUBLIC OF ESTONIA

Whereas, pursuant to the Protocol on the Privileges and Immunities of the European Communities (hereafter “the Protocol”) annexed to the Treaty establishing a single Council and a single Commission of the European Communities, the institutions of the European Communities are required to cooperate with the competent authorities of the Member States concerned by the application of the Protocol in question, the Republic of Estonia and the European Communities agree on the following arrangements:

Article 1. Extent of exemption

In accordance with the second indent of Article 3 of the Protocol, the authorities of the Republic of Estonia shall grant the European Communities exemption from VAT and all other duties and taxes on the goods and services which the European Communities acquire for their official use within the limits of Article 2 and under the conditions established in Article 3.

Article 2. Volume of purchases

1. The authorities of the Republic of Estonia shall apply the exemption provided for above in Article 1 within the limits set by the host Member State (the country in which the European Community institution acquiring the goods or receiving the services is established).

2. Where the Republic of Estonia is the host Member State, exemption from taxes on the supply of goods or services shall be granted, provided that the value of such goods or services amounts to at least 1000 EEK including tax per invoice.

Article 3. Exemption for local and intra-Community purchases

1. In the case of local purchases of goods or services, the authorities of the Republic of Estonia shall give effect to the exemption provided for above in article 1 by reimbursing VAT and other indirect taxes charged to the European Communities. To that end, requests for reimbursement shall be sent annually by the European Communities to the Tax and Customs Board of the Republic of Estonia. The authorities of the Republic of Estonia shall ensure that reimbursement is made within six months after receipt of the request.

2. In the case of VAT on intra-Community purchases of goods and services, the authorities of the Republic of Estonia shall grant the European Communities direct exemption in accordance with Article 15(10) of Council Directive 77/388/EEC1.

3. In the case of excise duty on intra-Community purchases of goods, the authorities of the Republic of Estonia shall grant the European Communities direct exemption under Article 23 of Directive 92/12/EEC2, and by applying the procedure provided for in Regulation (CE) No 31/96 of the Commission3.

Article 4. Staff of the European Communities

Under Article 13(2) of the Protocol, the authorities of the Republic of Estonia shall grant exemption from national taxes to the persons provided for in Article 2 of Council Regulation No 260/684, who are subject to Community taxation on their wages, salaries and emoluments paid by the Communities in application of Council Regulation No 259/685 with respect to such wages, salaries and emoluments.

Article 5. Amendments

Any amendment to these provisions shall require the assent of both parties.

Article 6. Entry into force

These provisions shall enter into force on 1 May 2004.

The Republic of Estonia undertakes to introduce the necessary laws to implement the above-mentioned exemptions by that date.

Done at Brussels, 30.06.2004 in duplicate.

For the Republic of Estonia’s Government For the Commission
Väino REINART Michaele SCHREYER
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, Permanent Representative of the Republic of Estonia to the European Union

Commissioner for the Budget
1 Council Directive 77/388/EEC of 17 May 1977 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes – common system of value added tax: uniform basis of assessment, OJ L 145 of 13.6.1977, p. 1, as amended most recently by Council Directive 2003/92/EC of 7 October 2003, OJ L 260, p. 8.
2 Council Directive 92/12/EEC of 25 February 1992, on the general arrangements for products subject to excise duty and on the holding, movement and monitoring of such products, as last amended by Council Directive 2000/47/EC of 20 July 2000, OJ L 193, 29.7.2000, p. 73.
3 Commission Regulation (EC) No 31/96 of 10 January 1996 on the excise duty exemption certificate, OJ L 8, 11.01.1996, p. 8
4 OJ L 56, 04.03.1968, p. 8 last amended by Council Regulation (EC, Euratom) No 1750/2002 of 30 September 2002, OJ L 264, 02.10.2002, p. 15
5 OJ L 56, 04.03.1968, p. 1, last amended by Council Regulation (EC, ECSC, Euratom) No 628/ 2000 of 20 March 2000, OJ L 076, 25.03.2000, p. 1.


https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json