Teksti suurus:

Eesti Haigekassas kindlustuskaitse tekkimiseks, lõppemiseks ja peatumiseks vajalike dokumentide loetelu ning nendes sisalduvate andmete koosseis

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.09.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.11.2006
Avaldamismärge:RTL 2004, 115, 1799

Eesti Haigekassas kindlustuskaitse tekkimiseks, lõppemiseks ja peatumiseks vajalike dokumentide loetelu ning nendes sisalduvate andmete koosseis

Vastu võetud 18.08.2004 nr 101

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» (RT I 2002, 62, 377; 2003, 20, 116; 88, 591; 2004, 37, 253; 49, 342; 56, 400) § 13 lõike 6 punkti 1 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

(1) Käesolev määrus kehtestab Eesti Haigekassas (edaspidi haigekassa) kindlustuskaitse tekkimiseks, peatumiseks või lõppemiseks vajalike dokumentide loetelu ning nendes sisalduvate andmete koosseisu.

(2) Kindlustuskaitse tekkimiseks, peatumiseks või lõppemiseks vajalikud dokumendid esitatakse Eesti Haigekassa piirkondlikule osakonnale (edaspidi haigekassa piirkondlik osakond).

§ 2. Isikut tõendavad dokumendid

Isikut tõendavad dokumendid käesoleva määruse tähenduses on:
1) pass;
2) isikutunnistus;
3) autojuhiluba.

§ 3. Elektrooniline andmevahetus

Haigekassa piirkondlikule osakonnale esitatavad dokumendid võib vormistada ainult elektrooniliselt, kui tagatakse käesoleva määrusega kehtestatud dokumentides sisalduvate andmete edastamise, säilitamise ja autentimise nõuete täitmine ning nende säilimine muutumatuna andmete sisestamise kuupäeva seisuga.

2. peatükk
KINDLUSTUSKAITSE TEKKIMISEKS ESITATAVAD DOKUMENDID

§ 4. Isiku, kelle eest makstakse sotsiaalmaksu, kindlustuskaitse tekkimiseks esitatav dokument

«Ravikindlustuse seaduse» § 5 lõike 2 punktides 1–6 nimetatud isikute kindlustuskaitse tekkimiseks esitatav dokument on kindlustatavate isikute nimekiri.

§ 5. Isiku, kes maksab iseenda eest sotsiaalmaksu, kindlustuskaitse tekkimiseks esitatavad dokumendid

«Ravikindlustuse seaduse» § 5 lõikes 3 nimetatud isiku kindlustuskaitse tekkimiseks esitatavad dokumendid on:
1) isikut tõendav dokument;
2) avaldus.

§ 6. Kindlustatud isikuga seaduse alusel võrdsustatud isiku kindlustuskaitse tekkimiseks esitatavad dokumendid

(1) «Ravikindlustuse seaduse» § 5 lõike 4 punktis 1 nimetatud isiku kindlustuskaitse tekkimiseks esitatavad dokumendid on:
1) isikut tõendav dokument;
2) arsti tõend.

(2) «Ravikindlustuse seaduse» § 5 lõike 4 punktis 2 nimetatud isiku kindlustuskaitse tekkimiseks esitatav dokument on avaldus.

(3) «Ravikindlustuse seaduse» § 5 lõike 4 punktis 3 nimetatud isiku kindlustuskaitse tekkimiseks esitatav dokument on kindlustatavate isikute nimekiri.

(4) «Ravikindlustuse seaduse» § 5 lõike 4 punktis 4 nimetatud isiku kindlustuskaitse tekkimiseks esitatavad dokumendid on:
1) isikut tõendav dokument;
2) avaldus.

(5) «Ravikindlustuse seaduse» § 5 lõike 4 punktis 5 nimetatud isiku kindlustuskaitse tekkimiseks esitatavad dokumendid on:
1) kindlustatavate isikute nimekiri või
2) isikut tõendav dokument koos välisriigi õppeasutuses õppimist tõendava dokumendiga.

§ 7. Välislepingust tulenev kindlustuskaitse

Välislepingutest tulenevat kindlustuskaitset taotleva isiku kindlustuskaitse tekkimiseks esitatavad dokumendid on:
1) isikut tõendav dokument;
2) Sotsiaalkindlustusameti väljastatud pensionitunnistus.

§ 8. Kindlustatud isiku andmete muutmine

Kindlustatud isiku isikuandmete ja elukoha aadressi muutumisest informeerib kindlustatud isik haigekassa piirkondlikku osakonda lihtkirjalikus vormis esitatava avaldusega või avaldusega võrdsustatud elektroonilises vormis.

3. peatükk
KINDLUSTUSKAITSE PEATUMISEKS VÕI LÕPPEMISEKS ESITATAVAD DOKUMENDID

§ 9. Isiku, kelle eest makstakse sotsiaalmaksu, kindlustuskaitse peatumiseks või lõppemiseks esitatav dokument

«Ravikindlustuse seaduse» § 5 lõike 2 punktides 1–6 nimetatud isikute kindlustuskaitse peatumiseks või lõppemiseks esitatav dokument on teade kindlustuskaitse peatumisest või lõppemisest.

§ 10. Isiku, kes maksab iseenda eest sotsiaalmaksu, kindlustuskaitse lõppemiseks esitatav dokument

«Ravikindlustuse seaduse» § 5 lõikes 3 nimetatud isiku kindlustuskaitse lõppemiseks esitatav dokument on avaldus.

§ 11. Kindlustatud isikuga seaduse alusel võrdsustatud isiku kindlustuskaitse peatumiseks või lõppemiseks esitatavad dokumendid

(1) «Ravikindlustuse seaduse» § 5 lõike 4 punktides 3 ja 5 nimetatud isikute kindlustuskaitse peatumiseks või lõppemiseks esitatav dokument on teade kindlustuskaitse peatumisest või lõppemisest.

(2) «Ravikindlustuse seaduse» § 5 lõike 4 punktis 4 nimetatud isiku kindlustuskaitse lõppemiseks esitatakse isikut tõendav dokument.

4. peatükk
KINDLUSTUSKAITSE TEKKIMISEKS, PEATUMISEKS VÕI LÕPPEMISEKS ESITATAVATES DOKUMENTIDES SISALDUVATE ANDMETE KOOSSEIS

§ 12. Kindlustatavate isikute nimekiri

(1) Kindlustatavate isikute nimekiri peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) dokumentide esitamiseks kohustatud isiku registrikood või isikukood;
2) dokumentide esitamiseks kohustatud isiku nimi;
3) dokumentide esitamiseks kohustatud isiku aadress;
4) dokumentide esitamiseks kohustatud isiku või tema esindaja kontaktisiku ees- ja perekonnanimi, sidevahendite andmed ning allkiri;
5) kindlustatava isiku isikukood;
6) kindlustatava isiku ees- ja perekonnanimi;
7) kindlustatava isiku tööle või teenistusse asumise kuupäev, töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõigusliku lepingu kehtivuse alguse kuupäev, juhtimis- või kontrollorgani liikme volituste kehtivuse alguse kuupäev ja muud «Ravikindlustuse seadusest» tulenevad kindlustuskaitse alguskuupäevad;
8) kindlustatava isiku tähtajalise kindlustuskaitse korral tähtajalise töölepingu või töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõigusliku lepingu või juhtimis- või kontrollorgani liikme volituste lõpukuupäev ja muud «Ravikindlustuse seadusest» tulenevad kindlustuskaitse lõpukuupäevad.

(2) «Ravikindlustuse seaduse» § 5 lõike 2 punkti 4 alusel kindlustatud isikute kohta tehakse kindlustatavate isikute nimekirjas märge «juhtimis- või kontrollorgani liige».

(3) «Ravikindlustuse seaduse» § 5 lõike 2 punkti 5 alusel kindlustatud isikute kohta tehakse kindlustatavate isikute nimekirjas märge «võlaõiguslik leping».

(4) Kindlustatavate isikute nimekirja «Ravikindlustuse seadusest» tulenevad erisused lõikes 1 nimetatud andmetest lepitakse kokku haigekassa ja dokumentide esitamiseks kohustatud isiku vahel sõlmitava lepinguga.

§ 13. Arsti tõend

Arsti tõend naise raseduse kohta peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) tervishoiuteenuse osutaja nimi;
2) tervishoiuteenuse osutaja asukoha aadress;
3) tervishoiuteenuse osutaja tegevusloa number;
4) arsti nimi ja arstikood või registreerimistõendi number;
5) arsti sidevahendite andmed;
6) raseda ees- ja perekonnanimi;
7) raseda isikukood;
8) raseduse suurus nädalates;
9) eeldatav sünnitamise kuupäev;
10) arsti allkiri ja pitser;
11) tõendi väljastamise kuupäev.

§ 14. Avaldus

(1) Avaldus peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) avaldaja ees- ja perekonnanimi;
2) isikukood;
3) avaldaja sidevahendite andmed;
4) haigekassa piirkondliku osakonna nimi;
5) avalduse sisu;
6) kuupäev;
7) allkiri.

(2) Paragrahvi 6 lõike 4 punktis 2 nimetatud avaldus peab lisaks lõikes 1 toodule sisaldama järgmisi andmeid:
1) ülalpidaja ees- ja perekonnanimi;
2) ülalpidaja isikukood;
3) ülalpidaja kinnitus, et avalduse esitaja on tema ülalpeetav.

§ 15. Välisriigi õppeasutuses õppimist tõendav dokument

Välisriigi õppeasutuses õppimist tõendav dokument peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) õppeasutuse nimi;
2) õppeasutuse asukoha aadress;
3) õppija ees- ja perekonnanimi;
4) õppija isikukood;
5) õppeperioodi kestus;
6) õppeasutuse esindaja ees- ja perekonnanimi, sidevahendite andmed ning allkiri.

§ 16. Teade kindlustuskaitse peatumisest või lõppemisest

Teade kindlustuskaitse peatumisest või lõppemisest peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) dokumentide esitamiseks kohustatud isiku registrikood või isikukood;
2) dokumentide esitamiseks kohustatud isiku nimi;
3) dokumentide esitamiseks kohustatud isiku aadress;
4) dokumentide esitamiseks kohustatud isiku või tema esindaja kontaktisiku ees- ja perekonnanimi, sidevahendite andmed ning allkiri;
5) kindlustatud isiku isikukood;
6) kindlustatud isiku ees- ja perekonnanimi;
7) kindlustatud isiku kindlustuskaitse lõppemise alguskuupäev või kindlustatud isikuga töö- või teenistussuhte lõpetamise kuupäev, töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõigusliku lepingu lõppemise kuupäev või juhtimis- või kontrollorgani liikme volituste kehtivuse lõppemise kuupäev ja muud «Ravikindlustuse seadusest» tulenevad kindlustuskaitse lõpukuupäevad;
8) kindlustatud isiku kindlustuskaitse peatumise korral peatumise periood.

5. peatükk
RAKENDUSSÄTE

§ 17. Määruse kehtetuks tunnistamine

Sotsiaalministri 20. septembri 2002. a määrus nr 110 «Eesti Haigekassas kindlustuskaitse tekkimiseks, lõppemiseks ja peatumiseks vajalike dokumentide loetelu ning nendes sisalduvate andmete koosseis» (RTL 2002, 111, 1614) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Marko POMERANTS
Kantsler Maarja MÄNDMAA

/otsingu_soovitused.json