Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Kreeka Vabariigi valitsuse vaheline viisanõuete vastastikuse kaotamise kokkulepe

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.12.1999
Avaldamismärge:RT II 1999, 24, 141

Eesti Vabariigi valitsuse ja Kreeka Vabariigi valitsuse vaheline viisanõuete vastastikuse kaotamise kokkulepe

Vastu võetud 15.03.1999

(õ) 8.06.09 11:00

Eesti Vabariigi valitsuse ja Kreeka Vabariigi valitsuse vahelise viisakohustustest vastastikuse loobumise kokkuleppe eelnõu heakskiitmine

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

 

Sõlmitud 3. märtsil 1999. a Ateenas nootide vahetamise teel,
rakendatakse ajutiselt 15. märtsist 1999. a

[. . .]

Eesti Vabariigi Suursaatkond avaldab sügavat lugupidamist Kreeka Vabariigi Välisministeeriumile ja tal on au teatada Ministeeriumi 23. veebruari 1999. a noodi nr 185/99 kättesaamisest, mille tekst on järgmine:

«Kreeka Vabariigi Välisministeerium avaldab sügavat lugupidamist Eesti Vabariigi Suursaatkonnale ja tal on au teha Kreeka Vabariigi valitsuse nimel ettepanek loobuda vastastikku viisanõudest järgnevatel tingimustel:

Artikkel 1

Eesti Vabariigi kodanikud, kellel on kehtiv tavaline või diplomaatiline pass, võivad ilma viisata siseneda Kreeka Vabariigi territooriumile ja viibida seal kuni kolm kuud kuuekuulise perioodi jooksul, arvates esimesest sisenemisest riiki, mis on 19. juuli 1990. aasta konventsiooni liige, millega rakendatakse 14. juuni 1985. aasta Schengeni lepingut ühispiiridel kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta.

Kreeka kodanikud, kellel on kehtiv tavaline, diplomaatiline või teenistuspass, võivad ilma viisata siseneda Eesti Vabariigi territooriumile ja viibida seal kuni kolm kuud kuuekuulise perioodi jooksul.

Artikkel 2

Kummagi lepingupoole kodanikud, kellel on kehtiv diplomaatiline või teenistuspass ning kes on akrediteeritud selle lepingupoole diplomaatilise või konsulaaresinduse juurde teise lepingupoole territooriumil või kes on esindajad teise lepingupoole territooriumil asuvate rahvusvaheliste organisatsioonide juures, võivad teise lepingupoole territooriumile siseneda ja viibida seal ilma viisata oma lähetusaja jooksul ning riigist lahkuda ilma eraldi loata.

Ühe lepingupoole kodanikud, kes on käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud isikute perekonnaliikmed ja kes kuuluvad nende isikute leibkonda, võivad siseneda teise lepingupoole territooriumile ja viibida seal ilma viisata käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud isikute lähetusaja jooksul ning riigist lahkuda ilma eraldi loata, kui neil on kehtiv diplomaatiline või teenistuspass.

Artikkel 3

Viisanõudest loobumine ei anna lepingupoolte kodanikele õigust töötamiseks, välja arvatud artikli 2 lõikes 1 sätestatud juhtudel.

Artikkel 4

Kummagi lepingupoole kodanikud võivad teise lepingupoole territooriumile siseneda ja sealt lahkuda iga rahvusvaheliseks reisijateliikluseks avatud piiripunkti kaudu, kui nad vastavad teise lepingupoole siseriikliku seadusandlusega kehtestatud nõuetele välismaalaste sisenemise, liikumise ja viibimise kohta.

Artikkel 5

Kummagi lepingupoole kodanikud on kohustatud järgima teise lepingupoole seadusi selle territooriumil viibimise ajal.

Artikkel 6

Lepingupooled jätavad endale õiguse riikliku julgeoleku, tervishoiu ja avaliku korra huvides keelduda lubamast teise lepingupoole kodanikke oma territooriumile või lõpetada nende viibimine seal.

Lepingupooled kohustuvad ilma formaalsusteta oma territooriumile tagasi võtma oma kodaniku.

Artikkel 7

Lepingupooled vahetavad diplomaatiliste kanalite kaudu käesoleva kokkuleppe artiklis 1 nimetatud kehtivate reisidokumentide näidised hiljemalt artiklis 11 nimetatud teadete vahetamise päevaks.

Kui kumbki lepingupool muudab pärast käesoleva kokkuleppe jõustumist artiklis 1 nimetatud reisidokumente või võtab kasutusele uue, saadab ta diplomaatiliste kanalite kaudu teisele lepingupoolele uue reisidokumendi näidise kolmekümne (30) päeva jooksul selle kasutuselevõtmisest.

Artikkel 8

Kumbki lepingupool võib riikliku julgeoleku või avaliku korra huvides ajutiselt käesoleva kokkuleppe rakendamise täielikult või osaliselt peatada, välja arvatud artikli 6 lõike 2 osas.

Kumbki lepingupool teavitab teist lepingupoolt viivitamatult diplomaatiliste kanalite kaudu selliste meetmete kasutuselevõtmisest ja tühistamisest.

Artikkel 9

Käesolev kokkulepe on sõlmitud määramata ajaks. Kumbki lepingupool võib kokkuleppe igal ajal tühistada, teatades sellest kirjalikult diplomaatiliste kanalite kaudu kolmkümmend (30) päeva ette.

Artikkel 10

Lepingupoolte kokkuleppel käesolevasse kokkuleppesse tehtavad muudatused tehakse nootide vahetamise teel ning nad jõustuvad artiklis 11 kirjeldatud protseduuri kohaselt.

Artikkel 11

Käesolev kokkulepe jõustub ühe kuu pärast teadete vahetamisest, millega lepingupooled teavitavad teineteist asjaomaste siseriiklike protseduuride lõpuleviimisest.

Kui eelpool toodud sätted on vastuvõetavad Eesti Vabariigi valitsusele, on meil au teha ettepanek, et käesolev noot koos Suursaatkonna vastusega moodustavad kahe valitsuse vahelise kokkuleppe.

Kreeka Vabariigi Välisministeerium kasutab siinkohal võimalust avaldada Eesti Vabariigi Suursaatkonnale oma sügavat lugupidamist.»

Vastuseks on Eesti Vabariigi Suursaatkonnal au teatada, et Eesti Vabariigi valitsus nõustub Kreeka Vabariigi valitsuse ettepanekuga ning nõustub, et Kreeka Vabariigi Välisministeeriumi noot ja käesolev vastus moodustavad valitsustevahelise kokkuleppe, mis jõustub vastavalt eelpool nimetatud artiklile 11.

Eesti Vabariigi Suursaatkond kasutab siinkohal võimalust avaldada veelkord Kreeka Vabariigi Välisministeeriumile oma sügavat lugupidamist.

Ateenas 3. märtsil 1999

[Allkiri]

Eesti Vabariigi Suursaatkond Ateenas
Estonian Embassy in Athens


To the Ministry of Foreign Affairs
of the Hellenic Republic
Athens
No. 9/99

VERBAL NOTE

The Embassy of the Republic of Estonia presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Hellenic Republic and has the honour to acknowledge the receipt of the Ministry’s Note No 185/99 dated February 23, 1999, which reads as follows:

“The Ministry of Foreign Affairs of the Hellenic Republic presents its compliments to the Embassy of the Republic of Estonia and has the honour to propose, on behalf of the Government of the Hellenic Republic, the mutual abolition of visa requirements, according to the following terms:

Article 1

1. Nationals of the Republic of Estonia, holding valid ordinary or diplomatic passports may enter the territory of the Hellenic Republic without a visa for stays of up to three months within a period of six months effective from the date of first entry into the territory of one of the States which has brought into force the Convention of 19 June 1990 implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 on the gradual abolition of controls at the common borders.

2. Greek nationals holding valid ordinary, diplomatic or service passports may enter the territory of the Republic of Estonia without a visa for stays of up to three months within a period of six months.

Article 2

1. Nationals of either Contracting Party holding valid ordinary diplomatic or service passports who are appointed to the diplomatic mission or consular post of that Contracting Party in the territory of the other Contracting Party or are representatives to international organisations residing on the territory of the other Contracting Party may enter into that territory without a visa, stay there for the period of their assignments and leave the country without a separate permission.

2. Nationals of one Contracting Party who are members of the family of the persons referred to in paragraph 1 and who form part of their household, may enter into the territory of the other Contracting Party, stay there during the period of the assignment of the above mentioned persons without a visa and leave it without a separate permission if they themselves are holders of a valid diplomatic or service passport.

Article 3

Excluding provisions of paragraph 1 of article 2 visa exemption does not grant the right to work to the citizens of the Contracting Parties.

Article 4

Nationals of either Contracting Party may enter and leave the territory of the other Contracting Party at each border crossing point open for international passenger traffic, provided that they meet the conditions required by national legislation of the other Contracting Party for the entry, movement or sojourn of foreigners.

Article 5

Nationals of either Contracting Party will obligated to respect the laws of the other Contracting Party during their sojourn on its territory.

Article 6

1. Each Contracting Party will reserve the right to refuse the entry or to terminate the term of stay on its territory of citizens of the other Contracting Party for reasons of national security, public health and order.

2. Each Contracting Party undertakes to readmit, without special formalities, into its territory, any of its own nationals.

Article 7

1. The Contracting Parties will exchange through diplomatic channels specimens on their valid travel documents mentioned in Article 1 of the present Agreement not later than the date of exchange of notifications, as provided for in Article 11.

2. If either Contracting Party modifies its travel documents mentioned in Article 1 of the present Agreement or introduces any new travel documents after entry into force of the present Agreement, it will provide the other Contracting Party with the specimens of such documents through diplomatic channels within thirty (30) days from their introduction.

Article 8

1. Either Contracting Party may temporarily suspend the application of the present Agreement wholly or partially, except that of paragraph 2 of article 6, for reasons of national security or public order.

2. Either Contracting Party will immediately notify the other Contracting Party through diplomatic channels for the introduction or the withdrawal of such measures.

Article 9

The present Agreement is concluded for an indefinite period of time. Either Contracting Party may terminate it at any moment with a thirty (30) day previous notice in writing through diplomatic channels.

Article 10

Any amendment of the present Agreement agreed upon by the Contracting Parties will be effected by exchange of notes and will enter into force according to the procedure described in Article 11.

Article 11

The present Agreement shall enter into force one month after the date of exchange of notifications between the Contracting Parties informing each other of the completion of their relevant internal procedures.

If the foregoing provisions are acceptable to the Government of the Republic of Estonia we have the honour to propose that the present Note together with the Embassy’s reply to that effect be regarded as an agreement concluded between our two Governments.

This agreement shall temporarily enter into force starting from March 15, 1999.

The Ministry of Foreign Affairs of the Hellenic Republic avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of Estonia the assurances of its highest consideration.”

In reply, the Embassy of the Reoublic of Estonia has the honour to state that the Government of the Republic of Estonia accepts the proposal of the Government of the Hellenic Republic and agrees that the Note of the Ministry of Foreign Affairs of the Hellenic Republic and the present reply shall constitute an Agreement between the two Governments which shall enter into force in accordance with the above mentioned Article 11.

The Embassy of the Republic of Estonia avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Hellenic Republic the assurances of its highest consideration.

Athens, March 3, 1999

[Signatue]

 

Õiend
Metaandmetes parandatud akti andja: Vabariigi Valitsus.

/otsingu_soovitused.json