Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja India Vabariigi valitsuse vaheline teadus- ja tehnoloogiaalase koostöö kokkulepe

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.08.1999
Avaldamismärge:RT II 1999, 24, 144

Eesti Vabariigi valitsuse ja India Vabariigi valitsuse vaheline teadus- ja tehnoloogiaalase koostöö kokkulepe

Koostatud 5. veebruaril 1999. a, jõustunud 6. augustil 1999. a

(õ) 8.06.09 11:45

«Eesti Vabariigi valitsuse ja India Vabariigi valitsuse vahelise teadus- ja tehnoloogiaalase koostöö kokkuleppe» eelnõu heakskiitmine

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

 

 

Eesti Vabariigi valitsus ja India Vabariigi valitsus (edaspidi «lepingupooled»),

märkides rahuldustundega kahe riigi vaheliste suhete soodsat arengut,

soovides tugevdada koostööd ja sõbralikke suhteid kahe riigi vahel,

arvestades, et teaduse ja tehnoloogia areng on vastastikku kasulik mõlemale riigile,

leppisid kokku järgnevas:

Artikkel I

Lepingupooled edendavad teadus- ja tehnoloogiaalase koostöö arengut võrdsuse, vastastikkuse ja ühise kasu alusel, käesoleva kokkuleppe ning lepingupoolte asjakohaste seaduste ja eeskirjade kohaselt.

Artikkel II

Lepingupoolte teadus- ja tehnoloogiaalast koostööd, järgides lepingupoolte asjakohaseid seadusi ja eeskirju, võib teha järgmisel viisil:
1) teadlaste, teaduslike uurijate, spetsialistide ja stipendiaatide vahetamine uurimistööde tegemiseks ja teaduslike ideede vahetamiseks;
2) teadus- ja tehnikainformatsiooni, trükiste ja muu teadusliku dokumentatsiooni vahetamine;
3) mitmesugustel teadus- ja tehnoloogiaaladel kahepoolsete seminaride ning sümpoosionide pidamine mõlemale riigile huvipakkuvates küsimustes;
4) teadus- ja tehnoloogiaalaste näituste ning presentatsioonide korraldamine;
5) uurimis- ja arendusrajatiste kasutamine mõlemale lepingupoolele huvipakkuvate projektide ellurakendamisel;
6) teadus- ja tehnikaalaste probleemide ühine püstitamine; tööstuses, põllumajanduses ja muudel aladel rakendust leida võivate ühiste uurimistöö programmide koostamine ja ellurakendamine; ja
7) teadus- ja tehnoloogiaalase koostöö mis tahes muu vorm, mille lepingupooled võivad vastastikku kokku leppida.

Artikkel III

Lepingupooled julgustavad vahetut teadus- ja tehnoloogiaalast koostööd valitsusasutuste, teaduste akadeemiate, teadusliku uurimise institutsioonide, õppeasutuste, ettevõtete ning teaduslike ühingute vahel, sõlmides vajaduse korral asjakohaseid kokkuleppeid.

Artikkel IV

1. Lepingupooled moodustavad kummagi lepingupoole esindajatest teadus- ja tehnoloogiaalase ühiskomisjoni. Ühiskomisjoni ülesandeks on luua soodsad tingimused käesoleva kokkuleppe rakendamiseks ning anda juhendeid selle kokkuleppe järgse ühistöö tulemite, tehnoloogiate, toodete jms kasutamisega seotud küsimustes.

2. Ühiskomisjon tuleb kokku üks kord kahe aasta jooksul või vajaduse korral vastastikusel kokkuleppel vaheldumisi kummagi lepingupoole pealinnas. Istungit juhatab selle riigi delegatsiooni juht, kus istung toimub.

3. Ühiskomisjon võib vajaduse korral välja töötada oma siseeeskirjad käesoleva kokkuleppe rakendamiseks.

Artikkel V

Käesoleva kokkuleppe järgse koostöö kohaselt püüab kumbki lepingupool kooskõlas oma seaduste ja eeskirjadega:
1. osutada teise lepingupoole kodanikele vajalikku abi tema territooriumile sisenemiseks, seal viibimiseks ja sealt lahkumiseks käesoleva kokkuleppe järgse koostöö tegemiseks;
2. hõlbustada käesoleva kokkuleppe järgseks koostööks vajalike seadmete viivitamatut ja nõuetekohast oma territooriumile sissetoomist ning sealt väljaviimist;
3. uurida võimalust andmaks tasuta viisa käesoleva kokkuleppe järgset koostööd tegevatele isikutele; ja
4. anda vajalikku varustust käesoleva kokkuleppe rakendamisel ühiseks uurimistööks ja katseseadmete abil tehtavateks uuringuteks, mille teostamise viisis igal üksikjuhul mõlemad lepingupooled on arutanud ja kokkuleppele jõudnud.

Artikkel VI

1. India pool on käesoleva kokkuleppe rakendamise teinud Teadus- ja Tehnoloogiaministeeriumi ülesandeks ning Eesti pool Kultuuriministeeriumi ja Haridusministeeriumi ülesandeks.
2. Käesoleva kokkuleppe eesmärgid saavutatakse koostööprogrammide ellurakendamise kaudu. Nende programmide suhtes lepitakse teatud reeglipäraste ajavahemike järel kokku, täpsustades koostööteemasid ja -vorme, kaasa arvatud maksetingimused.

Artikkel VII

Ekspertide, teadlaste ja muude spetsialistide visiitidega kaasnevad kulud kaetakse järgmistel alustel:
lähetav pool maksab edasi-tagasi reisi eest kummagi riigi pealinnade vahel; vastuvõttev pool kannab majutuse ja oma riigi piires reisimise kulud, maksab päeva- või kuutasu ning äkilise haigestumise või õnnetusjuhtumi korral meditsiinilise teeninduse kulud kooskõlas selle riigi kehtivate tervisekaitse-eeskirjadega.

Artikkel VIII

Käesoleva kokkuleppe sätted ei välista lepingupoolte neid õigusi ja kohustusi, mis tulenevad teistest rahvusvahelistest lepingutest.

Artikkel IX

Mis tahes käesoleva kokkuleppe tõlgendamise või rakendamisega seotud vaidlused lahendatakse lepingupoolte vaheliste läbirääkimiste teel. Vastastikusel nõusolekul võib kokkulepet kirjalikult muuta.

Artikkel X

Käesolev kokkulepe jõustub kuupäeval, mil lepingupooled on üksteisele kirjalikult teatanud, et kokkuleppe jõustumiseks vajalikud siseriiklikud protseduurid on täidetud.

Käesolev kokkulepe kehtib viis aastat. Seejärel kokkuleppe kehtivus pikeneb automaatselt viieaastaste perioodide kaupa, välja arvatud juhul, kui üks lepingupooltest vähemalt kuus kuud enne kokkuleppe kehtivuse lõppu teatab kirjalikult soovist kokkulepe lõpetada.

Käesoleva kokkuleppe lõpetamine ei takista ühegi selle kokkuleppe alusel kooskõlastatud ja selle kokkuleppe lõpetamise või kehtivuse kaotamise ajaks lõpuleviimata ürituse lõpule viimist ega nimetatud ajaks täitmata programmi täitmist.

Ülaltoodu kinnituseks on oma valitsuse volitatud isikud käesolevale kokkuleppele alla kirjutanud ja selle oma pitseritega kinnitanud.

Koostatud New Delhis 5. veebruaril 1999. a kahes originaalis, kumbki eesti, hindi ja inglise keeles, kusjuures kõik tekstid on võrdselt autentsed. Erineva tõlgendamise korral prevaleerib ingliskeelne tekst.

Eesti Vabariigi nimel
Raul MÄLK
India Vabariigi nimel
Atal Behari VAJPAYE

 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ESTONIA
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA
ON CO-OPERATION IN THE FIELDS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

 

The Government of the Republic of Estonia and the Government of the Republic of India, (hereinafter referred to as the Contracting Parties),

Noting with satisfaction the favorable development in the relations between the two countries,

Desiring to strengthen the co-operation and friendly relations between the two countries,

Considering that the development of science and technology shall be of mutual benefit to both of the countries,

Have agreed as follows:

Article I

The Contracting Parties shall promote the development of bilateral co-operation in the fields of science and technology on the basis of equality, reciprocity and mutual benefit with respect to the provisions of this Agreement and in accordance with their respective laws and regulations.

Article II

The co-operation between the Contracting Parties in the fields of science and technology, in accordance with their respective laws and regulations, may be effected by means of:
1) exchange of scientists, research workers, specialists and scholars to carry out investigations and exchange of scientific ideas;
2) exchange of scientific and technical information, publications and other scientific documentation;
3) holding of bilateral scientific and technical seminars, symposia on problems of interest to both of the countries in various fields of science and technology;
4) organization of scientific and technological exhibitions and presentations;
5) use of R & D facilities in the implementation of projects of mutual interest;
6) joint identification of scientific and technical problems, formulation and implementation of joint research programs which might lead to application of the results in industry, agriculture and other fields; and
7) any other form of science and technology co-operation as may be mutually agreed by the Contracting Parties.

Article III

The Parties shall encourage direct scientific and technological co-operation between government agencies, academies of science, scientific research institutions, institutions of education, enterprises and scientific societies through the conclusion of appropriate agreements, if necessary.

Article IV

1. The Contracting Parties shall establish a Joint Committee on the science and technology co-operation, composed of representatives of both of the Contracting Parties. The tasks of the Joint Committee shall include creation of favorable conditions for the implementation of this Agreement and provide directions on the issues related to the use of the results, technologies, products etc. realised during the joint work carried out under this Agreement.

2. The Joint Committee shall meet once in every two years, or as and when required, by mutual consent, alternately in the capital of each Contracting Party. Each meeting shall be presided over by the Head of the Delegation of the country in which the meeting is taking place.

3. The Joint Committee in due course may elaborate its own internal regulations for implementation of this agreement.

Article V

With respect to co-operation under this Agreement, each Contracting Party shall, in accordance with its laws and regulations, make its best efforts:
1. to provide necessary assistance to the nationals of the other Contracting Party to enter into, exit from and stay in its territory for the fulfillment of the co-operative activities under the present Agreement;
2. to facilitate prompt and efficient entry into and exit from its territory of equipment required for co-operative activities under the present Agreement;
3. to examine the possibility of granting the visa free of charge for the persons fulfilling the co-operative activities under the present Agreement; and
4. to deliver the equipment required for joint research and for pilot plant studies instituted in furtherance of this Agreement to be effected in the manner discussed and agreed upon by both of the Contracting Parties in each individual case.

Article VI

1. The implementation of this Agreement is entrusted to the Ministry of Culture and the Ministry of Education, from the Estonian side and the Department of Science and Technology from the Indian side.

2. The objectives of this Agreement shall be realised through the implementation of co-operation programs as agreed periodically specifying the themes and forms of co-operation including financial terms and conditions.

Article VII

The expenses incurred on the visits of experts, scientists and other specialists shall be covered on the following bases:
the sending party shall pay for the return trip between the capitals of the two countries and the host party shall pay for accommodation, internal travel, daily/monthly allowance and medical expenses in case of sudden illness or accident according to the health regulations in force in the country.

Article VIII

The provisions of this Agreement shall not affect rights or obligations of the Contracting Parties arising from other international agreements.

Article IX

Any disputes concerning the interpretation or implementation of the present Agreement shall be settled by mutual negotiations between the Contracting Parties. The Agreement may be amended in writing by mutual consent.

Article X

This Agreement shall enter into force on the date, which the Contracting Parties have notified each other in writing that the necessary constitutional procedures for its entry into force have been completed.

This Agreement shall remain in force for five years and shall thereafter be automatically renewed each time for additional five-year periods, unless denounced by written notification by one of the Contracting Parties at least six months prior to the expiration of its validity.

The termination of this Agreement shall not affect the fulfillment of any activity or program agreed upon under this Agreement and not fully executed at the time of the termination or expiration of this Agreement.

In witness whereof, the undersigned being duly authorised thereto by their respective Governments have signed this Agreement and affixed their seals.

Done in New Delhi on February 5, 1999 in two originals in the Estonian, Hindi and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation the English text shall prevail.

For the Republic of Estonia
Raul MÄLK
For the Republic of India
Atal Behari VAJPAYE

 

Õiend
Metaandmetes parandatud akti andja: Vabariigi Valitsus.

/otsingu_soovitused.json