Teksti suurus:

Teose esitaja, fonogrammitootja ja ringhäälinguorganisatsiooni kaitse rahvusvaheline konventsioon

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.04.2000
Avaldamismärge:RT II 1999, 27, 165

Teose esitaja, fonogrammitootja ja ringhäälinguorganisatsiooni kaitse rahvusvaheline konventsioon

Vastu võetud 25.10.1961

(õ) 8.06.09 16:40

Konventsiooniga ühinemise seadus

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta


Konventsiooni osalisriigid, soovides kaitsta teose esitaja, fonogrammitootja ja ringhäälinguorganisatsiooni õigusi, on kokku leppinud järgnevas:

Artikkel 1

Konventsiooniga tagatud kaitse ei puuduta ega mõjuta mingil viisil kirjandus- ja kunstiteose suhtes kehtiva autoriõiguse kaitset. Konventsiooni sätteid ei või tõlgendada autoriõiguse kaitset piiravalt.

Artikkel 2

1. Riiklik kohtlemine tähendab konventsioonis seda, et osalisriik, kus kaitset nõutakse, kohaldab oma siseriiklikku õigust:
a) selle osalisriigi kodanikuks olevale teose esitajale sama osalisriigi territooriumil toimuva, ülekantava või esmakordselt salvestatava esituse korral;
b) selle osalisriigi kodanikuks olevale fonogrammitootjale sama osalisriigi territooriumil fonogrammi esmakordse salvestamise või avaldamise korral;
c) ringhäälinguorganisatsioonile, mille peakorter asub selle osalisriigi territooriumil, sama osalisriigi territooriumil paiknevast saatjast saate edastamise korral.

2. Riikliku kohtlemise korral kohaldatakse konventsiooniga spetsiaalselt tagatud kaitset ja konventsioonis spetsiaalselt kehtestatud piiranguid.

Artikkel 3

Konventsioonis tähendab:
a) «teose esitaja» näitlejat, lauljat, muusikut, tantsijat ja muud isikut, kes näitleb, laulab, esitab, deklameerib, mängib või esitab muul viisil kirjandus- või kunstiteost;
b) «fonogramm» esituse helide või muude helide eranditult kuuldelist salvestist;
c) «fonogrammitootja» füüsilist või juriidilist isikut, kes esituse helid või muud helid esimesena salvestab;
d) «avaldamine» üldsusele piisaval hulgal fonogrammi koopiate pakkumist;
e) «reprodutseerimine» salvestisest koopia või koopiate tegemist;
f) «ülekandmine» kujundite ja helide või ainult helide eetri kaudu edastamist üldsusele;
g) «taasülekandmine» ühe ringhäälinguorganisatsiooni ülekantava saate samaaegset ülekandmist teise ringhäälinguorganisatsiooni poolt.

Artikkel 4

Osalisriik tagab riikliku kohtlemise teose esitajale, kui üks järgmistest tingimustest on täidetud:
a) esitus toimub teises osalisriigis;
b) esitus on salvestatud fonogrammile, mida kaitstakse konventsiooni artikli 5 kohaselt;
c) esitus, mis ei ole salvestatud fonogrammile, antakse edasi saates, mida kaitstakse konventsiooni artikli 6 kohaselt.

Artikkel 5

1. Osalisriik tagab riikliku kohtlemise fonogrammitootjale, kui üks järgmistest tingimustest on täidetud:
a) fonogrammitootja on teise osalisriigi kodanik (kodakondsuskriteerium);
b) heli on esmakordselt salvestatud teises osalisriigis (salvestuskriteerium);
c) fonogramm on esmakordselt avaldatud teises osalisriigis (avaldamiskriteerium).

2. Kui fonogramm on esmakordselt avaldatud mitteosalisriigis, kuid see on esmakordsest avaldamisest 30 päeva jooksul avaldatud ka osalisriigis (samaaegne avaldamine), loetakse fonogramm esmakordselt avaldatuks osalisriigis.

3. Osalisriik võib Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretäri juurde deponeeritud teates deklareerida, et ta ei kohalda kas avaldamiskriteeriumi või salvestuskriteeriumi. Sellise teate võib deponeerida konventsiooni ratifitseerimise, vastuvõtmise või sellega ühinemise ajal või hiljem; viimasel juhul jõustub teade kuue kuu möödumisel selle deponeerimisest.

Artikkel 6

1. Osalisriik tagab riikliku kohtlemise ringhäälinguorganisatsioonile, kui üks kahest järgmisest tingimusest on täidetud:
a) ringhäälinguorganisatsiooni peakorter asub teises osalisriigis;
b) saade on edastatud teises osalisriigis asuvast saatjast.

2. Osalisriik võib Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretäri juurde deponeeritud teates deklareerida, et ta kaitseb saadet vaid siis, kui ringhäälinguorganisatsiooni peakorter asub teises osalisriigis ja saade on edastatud selles osalisriigis asuvast saatjast. Sellise teate võib deponeerida konventsiooni ratifitseerimise, vastuvõtmise või sellega ühinemise ajal või hiljem; viimasel juhul jõustub teade kuue kuu möödumisel selle deponeerimisest.

Artikkel 7

1. Konventsiooniga teose esitajale tagatud kaitse võimaldab vältida:
a) esituse ülekandmist ja avalikkusele kättesaadavaks tegemist ilma teose esitaja nõusolekuta, välja arvatud juhul, kui ülekantav või avalikkusele kättesaadavaks tehtav esitus on juba üle kantud või tehtud salvestisest;
b) salvestamata esituse salvestamist ilma teose esitaja nõusolekuta;
c) esituse salvestise reprodutseerimist ilma teose esitaja nõusolekuta:
i) kui algupärane salvestis on tehtud ilma teose esitaja nõusolekuta;
ii) kui salvestist reprodutseeritakse muul eesmärgil kui need, milleks teose esitaja on nõusoleku andnud;
iii) kui algupärane salvestis on tehtud kooskõlas artikliga 15 ja salvestist reprodutseeritakse muul eesmärgil kui need, mis on määratletud nimetatud artiklis.

2. (1) Kui teose esitaja on andnud nõusoleku esituse ülekandmiseks, tuleb kaitset taasülekandmise, ülekandmise eesmärgil salvestamise ja ülekandmise eesmärgil sellise salvestise reprodutseerimise vastu reguleerida selle osalisriigi siseriikliku õigusega, kus kaitset nõutakse.

(2) Tingimused, mis reguleerivad ülekandmise eesmärgil tehtud salvestise kasutamist ringhäälinguorganisatsiooni poolt, määratakse kindlaks kooskõlas selle osalisriigi siseriikliku õigusega, kus kaitset nõutakse.

(3) Käesoleva artikli lõike 2 punktides 1 ja 2 nimetatud siseriiklikule õigusele tuginedes ei või teose esitajat ilma jätta võimalusest reguleerida oma suhteid ringhäälinguorganisatsiooniga lepingu alusel.

Artikkel 8

Osalisriik võib siseriiklike seaduste ja määrustega kindlaks määrata korra, kuidas toimub teose esitajate esindamine nende õiguste teostamisel juhul, kui ühes ja samas esituses osaleb mitu teose esitajat.

Artikkel 9

Osalisriik võib siseriiklike seaduste ja määrustega laiendada konventsiooniga ettenähtud kaitset ka kunstnikule, kes ei esita kirjandus- või kunstiteost.

Artikkel 10

Fonogrammitootjal on õigus lubada või keelata oma fonogrammide otsene või kaudne reprodutseerimine.

Artikkel 11

Kui osalisriik oma siseriikliku õiguse alusel nõuab fonogrammitootja või teose esitaja või mõlema õigusi kaitsva tingimusena fonogrammide suhtes vorminõuete järgimist, siis loetakse need täidetuks, kui avaldatud fonogrammi kõik käibel olevad koopiad või nende ümbrised kannavad tähist, mis koosneb sümbolist ja fonogrammi esmakordse avaldamise aastast ning mis on paigutatud nõnda, et on selgesti aru saada, et õigused on kaitstud; kui koopial või selle ümbrisel ei ole tootjat või tootjalitsentsi omanikku märgitud (nime, kaubamärgi või muu kohase tähistuse abil), peab see tähis sisaldama ka tootja õigusi omava isiku nime; kui koopialt või selle ümbriselt ei selgu teose peamised esitajad, peab tähis sisaldama ka selle isiku nime, kellele kuuluvad nimetatud teose esitajate õigused riigis, kus salvestis tehti.

Artikkel 12

Kui kaubanduslikel eesmärkidel avaldatud fonogrammi või sellise fonogrammi koopiat kasutatakse otseselt ülekandmiseks või avalikkusele kättesaadavaks tegemiseks, siis maksab kasutaja ühekordset õiglast tasu kas teose esitajale või fonogrammitootjale või mõlemale. Pooltevahelise kokkuleppe puudumise korral võib siseriikliku õigusega kehtestada sellise tasu jagamise tingimused.

Artikkel 13

Ringhäälinguorganisatsioonil on õigus lubada või keelata:
a) oma saadet taas üle kanda;
b) oma saadet salvestada;
c) salvestist reprodutseerida:
i) kui ringhäälinguorganisatsiooni saate salvestis on tehtud ilma tema nõusolekuta;
ii) kui ringhäälinguorganisatsiooni saate salvestis on tehtud kooskõlas artikliga 15, kuid salvestist reprodutseeritakse muul eesmärgil kui need, mis on nimetatud artiklis määratletud;
d) oma televisioonisaadet avalikkusele kättesaadavaks teha, kui see toimub kohas, kuhu avalikkusele on tasuline sissepääs; nimetatud õiguse teostamise tingimused tuleb kindlaks määrata selle riigi siseriikliku õigusega, kus nimetatud õiguse kaitset nõutakse.

Artikkel 14

Konventsiooniga tagatud kaitse kestab vähemalt kakskümmend aastat, arvates selle aasta lõpust, mil:
a) esitus salvestatakse (fonogrammi ja sellele jäädvustatud esituse suhtes);
b) esitus toimub (fonogrammile jäädvustamata esituse suhtes);
c) saade kantakse üle (saate suhtes).

Artikkel 15

1. Osalisriik võib siseriiklikes seadustes ja määrustes sätestada konventsiooniga tagatud kaitse suhtes erandid seoses:
a) isiklikul eesmärgil kasutamisega;
b) lühikeste väljavõtete kasutamisega päevakajalise sündmuse kajastamiseks;
c) lühiajalise salvestusega, mida ringhäälinguorganisatsioon teostab oma vahenditega ja oma saate tarbeks;
d) eranditult õppe- või teaduslikul eesmärgil kasutamisega.

2. Sõltumata käesoleva artikli lõikest 1, võib osalisriik siseriiklike seaduste ja määrustega kehtestada samasugused piirangud teose esitaja, fonogrammitootja ja ringhäälinguorganisatsiooni kaitse suhtes, nagu ta kehtestab siseriiklike seaduste ja määrustega kirjandus- ja kunstiteosele kehtiva autoriõiguse kaitse suhtes. Sundlitsentse võib kehtestada ainult sellises ulatuses, mis on kooskõlas konventsiooniga.

Artikkel 16

1. Riigile, kes ühineb konventsiooniga, on kõik selle kohustused siduvad ja tal on õigus kasutada kõiki konventsioonist tulenevaid hüvesid. Samas võib osalisriik igal ajal Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretäri juurde deponeeritud teates deklareerida:
a) artikli 12 kohta, et:
i) ta ei kohalda nimetatud artiklit;
ii) ta ei kohalda nimetatud artiklit teatud kindlaksmääratud kasutuse puhul;
iii) ta ei kohalda nimetatud artiklit fonogrammi suhtes, mille tootja ei ole teise osalisriigi kodanik;
iv) fonogrammi suhtes, mille tootja on teise osalisriigi kodanik, kohaldab ta nimetatud artiklis ettenähtud kaitset sel määral ja sellise tähtajaga, nagu teine osalisriik kohaldab deklaratsiooni esitava riigi kodaniku poolt esmakordselt salvestatud fonogrammile; kui osalisriik, kelle kodanik fonogrammitootja on, ei taga kaitset sama suurele tulusaajate ringile nagu deklaratsiooni esitanud riik, ei loeta seda kaitse määrast kõrvalekaldumiseks;
b) artikli 13 kohta, et ta ei kohalda nimetatud artikli punkti d; kui osalisriik esitab sellise deklaratsiooni, ei ole teine osalisriik kohustatud tagama artikli 13 punktis d nimetatud õigust ringhäälinguorganisatsioonile, mille peakorter asub deklaratsiooni esitanud riigis.

2. Kui käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud teade esitatakse pärast ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või ühinemiskirja deponeerimist, jõustub deklaratsioon kuue kuu möödumisel teate deponeerimisest.

Artikkel 17

Riik, kes alates 26. oktoobrist 1961 tagab fonogrammitootjale kaitse ainult salvestuskriteeriumi alusel, võib konventsiooni ratifitseerimise, vastuvõtmise või sellega ühinemise ajal Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretäri juurde deponeeritud teates deklareerida, et seoses artikliga 5 kohaldab ta ainult salvestuskriteeriumi ja et seoses artikli 16 lõike 1 punkti a alapunktidega iii ja iv kohaldab ta kodakondsuskriteeriumi asemel salvestuskriteeriumi.

Artikkel 18

Riik, kes on deponeerinud artikli 5 lõike 3, artikli 6 lõike 2, artikli 16 lõike 1 või artikli 17 kohase teate, võib Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretäri juurde deponeeritud järgneva teatega eelnevas teates ettenähtud piirangute ulatust vähendada või teate tagasi võtta.

Artikkel 19

Vaatamata konventsioonis sätestatule, ei kohaldata artiklit 7 pärast seda, kui teose esitaja on andnud nõusoleku, et tema esitus jäädvustatakse visuaalses või audiovisuaalses salvestises.

Artikkel 20

1. Konventsioon ei piira nende õiguste kasutamist, mis osalisriik omandas enne, kui konventsioon tema suhtes jõustus.

2. Osalisriik ei ole kohustatud kohaldama konventsiooni esituse suhtes, mis on toimunud enne, kui konventsioon osalisriigi suhtes jõustus, samuti nimetatud ajal ülekantud saate või salvestud fonogrammi suhtes.

Artikkel 21

Konventsioonis ettenähtud kaitse ei piira mingil viisil kaitset, mis tagatakse teose esitajale, fonogrammitootjale ja ringhäälinguorganisatsioonile muul viisil.

Artikkel 22

Osalisriigid jätavad endale õiguse sõlmida omavahel erikokkuleppeid, mis tagavad teose esitajale, fonogrammitootjale või ringhäälinguorganisatsioonile konventsioonis ettenähtust ulatuslikumad õigused või sisaldavad muid sätteid, mis ei ole konventsiooniga vastuolus.

Artikkel 23

Konventsioon deponeeritakse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretäri juurde. Kuni 30. juunini 1962 on see avatud allakirjutamiseks igale riigile, kes on kutsutud teose esitajate, fonogrammitootjate ja ringhäälinguorganisatsioonide rahvusvahelise kaitse diplomaatilisele konverentsile ning kes on ühinenud ülemaailmse autoriõiguse konventsiooniga või on Kirjandus- ja Kunstiteoste Kaitse Rahvusvahelise Liidu liige.

Artikkel 24

1. Allakirjutanud riik peab konventsiooni ratifitseerima või vastu võtma.

2. Konventsiooniga võib ühineda iga artiklis 23 nimetatud konverentsile kutsutud riik või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni liikmesriik eeldusel, et ta on ühinenud ülemaailmse autoriõiguse konventsiooniga või on Kirjandus- ja Kunstiteoste Kaitse Rahvusvahelise Liidu liige.

3. Konventsioon ratifitseeritakse, võetakse vastu või sellega ühinetakse sellekohase kirja deponeerimisega Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretäri juurde.

Artikkel 25

1. Konventsioon jõustub kuuenda ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või ühinemiskirja deponeerimisest kolme kuu möödumisel.

2. Edaspidi jõustub konventsioon ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või ühinemiskirja deponeerinud osalisriigi suhtes sellise kirja deponeerimisest kolme kuu möödumisel.

Artikkel 26

1. Osalisriik kohustub kooskõlas oma põhiseadusega võtma konventsiooni kohaldamiseks vajalikud meetmed.

2. Ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või ühinemiskirja deponeerides peab riik olema kindel, et ta suudab oma siseriikliku õiguse alusel konventsiooni tingimusi täita.

Artikkel 27

1. Riik võib ratifitseerimise, vastuvõtmise või ühinemise ajal või hiljem Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretärile adresseeritud teates deklareerida, et konventsioon laieneb kõigile territooriumidele, mille rahvusvaheliste suhete eest see riik vastutab, või neist mõnele, eeldusel, et asjaomasele territooriumile või asjaomastele territooriumidele kohaldatakse ülemaailmset autoriõiguse konventsiooni või kirjandus- ja kunstiteoste kaitse rahvusvahelist konventsiooni. Teade jõustub selle kättesaamisest kolme kuu möödumisel.

2. Artikli 5 lõikes 3, artikli 6 lõikes 2, artikli 16 lõikes 1 ning artiklites 17 ja 18 nimetatud teadetes deklareeritut võib laiendada käesoleva artikli lõikes 1 määratletud kõigile territooriumidele või mõnele neist.

Artikkel 28

1. Osalisriik võib konventsiooni denonsseerida enda nimel või artiklis 27 määratletud territooriumi(de) nimel.

2. Konventsioon denonsseeritakse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretärile adresseeritud teatega, denonsseerimine jõustub teate kättesaamisest kaheteistkümne kuu möödumisel.

3. Osalisriik ei kasuta denonsseerimisõigust enne, kui konventsiooni jõustumisest osalisriigi suhtes on möödunud viis aastat.

4. Riiki ei peeta konventsiooni osalisriigiks pärast seda, kui ta ei ole enam ülemaailmse autoriõiguse konventsiooni või Kirjandus- ja Kunstiteoste Kaitse Rahvusvahelise Liidu liige.

5. Konventsiooni ei kohaldata artiklis 27 määratletud territooriumile pärast seda, kui sellele territooriumile ei kohaldata ülemaailmset autoriõiguse konventsiooni ega kirjandus- ja kunstiteoste kaitse rahvusvahelist konventsiooni.

Artikkel 29

1. Kui konventsioon on olnud jõus viis aastat, võib iga osalisriik Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretärile adresseeritud teatega taotleda konventsiooni muutmiseks konverentsi kokkukutsumist. Peasekretär informeerib sellest taotlusest kõiki osalisriike. Kui kuue kuu jooksul pärast seda, kui Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretär on osalisriike sellest teatest informeerinud, teatavad vähemalt pooled osalisriigid peasekretärile taotlusega nõustumisest, informeerib peasekretär Rahvusvahelise Tööbüroo peadirektorit, ÜRO Haridus-, Teadus- ja Kultuuriorganisatsiooni peadirektorit ning Kirjandus- ja Kunstiteoste Kaitse Rahvusvahelise Liidu büroo direktorit, kes koostöös artiklis 32 ettenähtud valitsustevahelise komiteega kutsuvad kokku konverentsi konventsiooni muutmiseks.

2. Konventsiooni muudatuste vastuvõtmiseks on vaja konverentsil osalevate riikide kahekolmandikulist häälteenamust eeldusel, et selline enamus hõlmab kaht kolmandikku riikidest, kes konverentsi ajal on konventsiooni osalisriigid.

3. Kui võetakse vastu käesolevat konventsiooni tervikuna või osaliselt muutev konventsioon ning kui käesolevat konventsiooni muutev konventsioon ei näe ette teisiti:
a) ei ole võimalik pärast käesolevat konventsiooni muutva konventsiooni jõustumist käesolevat konventsiooni ratifitseerida, vastu võtta ega sellega ühineda;
b) jääb käesolev konventsioon jõusse suhete osas nende osalisriikide vahel ja nende osalisriikidega, kes ei ole muudetud konventsiooniga ühinenud.

Artikkel 30

Vaidlus, mis võib tekkida kahe või enama osalisriigi vahel seoses konventsiooni tõlgendamise või kohaldamisega ja mida ei lahendata läbirääkimiste teel, suunatakse vaidluspoole taotlusel otsuse tegemiseks Rahvusvahelisse Kohtusse, kui pooled ei lepi kokku vaidlus muul viisil lahendada.

Artikkel 31

Piiramata artikli 5 lõike 3, artikli 6 lõike 2, artikli 16 lõike 1 ja artikli 17 sätteid, ei saa konventsiooni suhtes teha mingeid reservatsioone.

Artikkel 32

1. Luuakse valitsustevaheline komitee, kelle kohustused on järgmised:
a) uurida küsimusi, mis puudutavad konventsiooni kohaldamist ja toimimist;
b) koguda ettepanekuid ja valmistada ette dokumente konventsiooni võimalikuks muutmiseks.

2. Komitee koosneb osalisriikide esindajatest, kes on valitud võrdse geograafilise jaotuse põhimõttel. Kui osalisriike on kaksteist või vähem, on komitees kuus liiget; kui osalisriike on kolmteist kuni kaheksateist, on komitees üheksa liiget; kui osalisriike on üle kaheksateistkümne, on komitees kaksteist liiget.

3. Komitee moodustatakse konventsiooni jõustumisest kaheteist kuu möödumisel. Komitee loovad Rahvusvahelise Tööbüroo peadirektor, ÜRO Haridus-, Teadus- ja Kultuuriorganisatsiooni peadirektor ning Kirjandus- ja Kunstiteoste Kaitse Rahvusvahelise Liidu büroo direktor vastavalt osalisriikide enamuse poolt heakskiidetud reeglitele, osalisriikide vahel organiseeritud valimiste teel, kusjuures igal osalisriigil on üks hääl.

4. Komitee valib esimehe ja muud ametnikud. Komitee kehtestab menetlusreeglid. Nende reeglitega sätestatakse komitee tulevane tegevus ja tulevaste liikmete valimise kord, mis tagab selle, et osalisriigid on järgemööda komitee liikmed.

5. Komitee sekretariaadi moodustavad Rahvusvahelise Tööbüroo, ÜRO Haridus-, Teadus- ja Kultuuriorganisatsiooni ning Kirjandus- ja Kunstiteoste Kaitse Liidu büroo ametnikud, kelle on nimetanud vastavalt kas organisatsiooni peadirektor või direktor.

6. Komitee koosolek kutsutakse kokku juhul, kui enamus liikmetest seda vajalikuks peab. Koosolekut peetakse järgemööda Rahvusvahelise Tööbüroo peakorteris, ÜRO Haridus-, Teadus- ja Kultuuriorganisatsiooni peakorteris ning Kirjandus- ja Kunstiteoste Kaitse Rahvusvahelise Liidu büroo peakorteris.

7. Komitee liikmete kulud kannavad nende valitsused.

Artikkel 33

1. Konventsioon on koostatud hispaania, inglise ja prantsuse keeles ning kõik kolm teksti on võrdselt autentsed.

2. Konventsiooni ametlikud tekstid koostatakse lisaks ka itaalia, portugali ja saksa keeles.

Artikkel 34

1. Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretär teatab artiklis 23 nimetatud konverentsile kutsutud riikidele, Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni liikmesriikidele, samuti Rahvusvahelise Tööbüroo peadirektorile, ÜRO Haridus-, Teadus- ja Kultuuriorganisatsiooni peadirektorile ning Kirjandus- ja Kunstiteoste Kaitse Rahvusvahelise Liidu büroo direktorile:
a) iga ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või ühinemiskirja deponeerimisest;
b) konventsiooni jõustumise kuupäevast;
c) iga konventsioonis sätestatud teate ja deklaratsiooni kättesaamisest;
d) artikli 28 lõigetes 4 ja 5 kirjeldatud olukordade tekkimisest.

2. Samuti teatab Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretär Rahvusvahelise Tööbüroo peadirektorile, ÜRO Haridus-, Teadus- ja Kultuuriorganisatsiooni peadirektorile ning Kirjandus- ja Kunstiteoste Kaitse Rahvusvahelise Liidu büroo direktorile artikli 29 kohaselt talle edastatud taotlusest ning muust osalisriigilt saadud teatest, mis puudutab konventsiooni muutmist.

Eeltoodu kinnituseks on täielikult volitatud isikud konventsioonile alla kirjutanud.

Koostatud kahekümne kuuendal oktoobril 1961. aastal Roomas ühes eksemplaris hispaania, inglise ja prantsuse keeles. Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretär saadab konventsiooni tõestatud koopiad artiklis 23 nimetatud konverentsile kutsutud riikidele ja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni liikmesriikidele, samuti Rahvusvahelise Tööbüroo peadirektorile, ÜRO Haridus-, Teadus- ja Kultuuriorganisatsiooni peadirektorile ning Kirjandus- ja Kunstiteoste Kaitse Rahvusvahelise Liidu büroo direktorile.

 

INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PROTECTION OF PERFORMERS,
PRODUCERS OF PHONOGRAMS AND BROADCASTING ORGANISATIONS


Done at Rome on October 26, 1961

 

The Contracting States, moved by the desire to protect the rights of performers, producers of phonograms, and broadcasting organisations,

Have agreed as follows:

Article 1

Protection granted under this Convention shall leave intact and shall in no way affect the protection of copyright in literary and artistic works. Consequently, no provision of this Convention may be interpreted as prejudicing such protection.

Article 2

1. For the purposes of this Convention, national treatment shall mean the treatment accorded by the domestic law of the Contracting State in which protection is claimed:
(a) to performers who are its nationals, as regards performances taking place, broadcast, or first fixed, on its territory;
(b) to producers of phonograms who are its nationals, as regards phonograms first fixed or first published on its territory;
(c) to broadcasting organisations which have their headquarters on its territory, as regards broadcasts transmitted from transmitters situated on its territory.

2. National treatment shall be subject to the protection specifically guaranteed, and the limitations specifically provided for, in this Convention.

Article 3

For the purposes of this Convention:
(a) “performers” means actors, singers, musicians, dancers, and other persons who act, sing, deliver, declaim, play in, or otherwise perform literary or artistic works;
(b) “phonogram” means any exclusively aural fixation of sounds of a performance or of other sounds;
(c) “producer of phonograms” means the person who, or the legal entity which, first fixes the sounds of a performance or other sounds;
(d) “publication” means the offering of copies of a phonogram to the public in reasonable quantity;
(e) “reproduction” means the making of a copy or copies of a fixation;
(f) “broadcasting” means the transmission by wireless means for public reception of sounds or of images and sounds;
(g) “rebroadcasting” means the simultaneous broadcasting by one broadcasting organisation of the broadcast of another broadcasting organisation.

Article 4

Each Contracting State shall grant national treatment to performers if any of the following conditions is met:
(a) the performance takes place in another Contracting State;
(b) the performance is incorporated in a phonogram which is protected under Article 5 of this Convention;
(c) the performance, not being fixed on a phonogram, is carried by a broadcast which is protected by Article 6 of this Convention.

Article 5

1. Each Contracting State shall grant national treatment to producers of phonograms if any of the following conditions is met:
(a) the producer of the phonogram is a national of another Contracting State (criterion of nationality);
(b) the first fixation of the sound was made in another Contracting State (criterion of fixation);
(c) the phonogram was first published in another Contracting State (criterion of publication).

2. If a phonogram was first published in a non-contracting State but if it was also published, within thirty days of its first publication, in a Contracting State (simultaneous publication), it shall be considered as first published in the Contracting State.

3. By means of a notification deposited with the Secretary-General of the United Nations, any Contracting State may declare that it will not apply the criterion of publication or, alternatively, the criterion of fixation. Such notification may be deposited at the time of ratification, acceptance or accession, or at any time thereafter; in the last case, it shall become effective six months after it has been deposited.

Article 6

1. Each Contracting State shall grant national treatment to broadcasting organisations if either of the following conditions is met:
(a) the headquarters of the broadcasting organisation is situated in another Contracting State;
(b) the broadcast was transmitted from a transmitter situated in another Contracting State.

2. By means of a notification deposited with the Secretary-General of the United Nations, any Contracting State may declare that it will protect broadcasts only if the headquarters of the broadcasting organisation is situated in another Contracting State and the broadcast was transmitted from a transmitter situated in the same Contracting State. Such notification may be deposited at the time of ratification, acceptance or accession, or at any time thereafter; in the last case, it shall become effective six months after it has been deposited.

Article 7

1. The protection provided for performers by this Convention shall include the possibility of preventing:
(a) the broadcasting and the communication to the public, without their consent, of their performance, except where the performance used in the broadcasting or the public communication is itself already a broadcast performance or is made from a fixation;
(b) the fixation, without their consent, of their unfixed performance;
(c) the reproduction, without their consent, of a fixation of their performance:
(i) if the original fixation itself was made without their consent;
(ii) if the reproduction is made for purposes different from those for which the performers gave their consent;
(iii) if the original fixation was made in accordance with the provisions of Article 15, and the reproduction is made for purposes different from those referred to in those provisions.

2.(1) If broadcasting was consented to by the performers, it shall be a matter for the domestic law of the Contracting State where protection is claimed to regulate the protection against rebroadcasting, fixation for broadcasting purposes and the reproduction of such fixation for broadcasting purposes.

(2) The terms and conditions governing the use by broadcasting organisations of fixations made for broadcasting purposes shall be determined in accordance with the domestic law of the Contracting State where protection is claimed.

(3) However, the domestic law referred to in sub-paragraphs (1) and (2) of this paragraph shall not operate to deprive performers of the ability to control, by contract, their relations with broadcasting organisations.

Article 8

Any Contracting State may, by its domestic laws and regulations, specify the manner in which performers will be represented in connexion with the exercise of their rights if several of them participate in the same performance.

Article 9

Any Contracting State may, by its domestic laws and regulations, extend the protection provided for in this Convention to artists who do not perform literary or artistic works.

Article 10

Producers of phonograms shall enjoy the right to authorise or prohibit the direct or indirect reproduction of their phonograms.

Article 11

If, as a condition of protecting the rights of producers of phonograms, or of performers, or both, in relation to phonograms, a Contracting State, under its domestic law, requires compliance with formalities, these shall be considered as fulfilled if all the copies in commerce of the published phonogram or their containers bear a notice consisting of the symbol , accompanied by the year date of the first publication, placed in such a manner as to give reasonable notice of claim of protection; and if the copies or their containers do not identify the producer or the licensee of the producer (by carrying his name, trade mark or other appropriate designation), the notice shall also include the name of the owner of the rights of the producer; and, furthermore, if the copies or their containers do not identify the principal performers, the notice shall also include the name of the person who, in the country in which the fixation was effected, owns the rights of such performers.

Article 12

If a phonogram published for commercial purposes, or a reproduction of such phonogram, is used directly for broadcasting or for any communication to the public, a single equitable remuneration shall be paid by the user to the performers, or to the producers of the phonograms, or to both. Domestic law may, in the absence of agreement between these parties, lay down the conditions as to the sharing of this remuneration.

Article 13

Broadcasting organisations shall enjoy the right to authorise or prohibit:
(a) the rebroadcasting of their broadcasts;
(b) the fixation of their broadcasts;
(c) the reproduction:
(i) of fixations, made without their consent, of their broadcasts;
(ii) of fixations, made in accordance with the provisions of Article 15, of their broadcasts, if the reproduction is made for purposes different from those referred to in those provisions;
(d) the communication to the public of their television broadcasts if such communication is made in places accessible to the public against payment of an entrance fee; it shall be a matter for the domestic law of the State where protection of this right is claimed to determine the conditions under which it may be exercised.

Article 14

The term of protection to be granted under this Convention shall last at least until the end of a period of twenty years computed from the end of the year in which:
(a) the fixation was made-for phonograms and for performances incorporated therein;
(b) the performance took place-for performances not incorporated in phonograms;
(c) the broadcast took place-for broadcasts.

Article 15

1. Any Contracting State may, in its domestic laws and regulations, provide for exceptions to the protection guaranteed by this Convention as regards:
(a) private use;
(b) use of short excerpts in connexion with the reporting of current events;
(c) ephemeral fixation by a broadcasting organisation by means of its own facilities and for its own broadcasts;
(d) use solely for the purposes of teaching or scientific research.

2. Irrespective of paragraph 1 of this Article, any Contracting State may, in its domestic laws and regulations, provide for the same kinds of limitations with regard to the protection of performers, producers of phonograms and broadcasting organisations, as it provides for, in its domestic laws and regulations, in connexion with the protection of copyright in literary and artistic works. However, compulsory licences may be provided for only to the extent to which they are compatible with this Convention.

Article 16

1. Any State, upon becoming party to this Convention, shall be bound by all the obligations and shall enjoy all the benefits thereof. However, a State may at any time, in a notification deposited with the Secretary-General of the United Nations, declare that:
(a) as regards Article 12:
(i) it will not apply the provisions of that Article;
(ii) it will not apply the provisions of that Article in respect of certain uses;
(iii) as regards phonograms the producer of which is not a national of another Contracting State, it will not apply that Article;
(iv) as regards phonograms the producer of which is a national of another Contracting State, it will limit the protection provided for by that Article to the extent to which, and to the term for which, the latter State grants protection to phonograms first fixed by a national of the State making the declaration; however, the fact that the Contracting State of which the producer is a national does not grant the protection to the same beneficiary or beneficiaries as the State making the declaration shall not be considered as a difference in the extent of the protection;
(b) as regards Article 13, it will not apply item 13(d); if a Contracting State makes such a declaration, the other Contracting States shall not be obliged to grant the right referred to in Article 13(d), to broadcasting organisations whose headquarters are in that State.

2. If the notification referred to in paragraph 1 of this Article is made after the date of the deposit of the instrument of ratification, acceptance or accession, the declaration will become effective six months after it has been deposited.

Article 17

Any State which, on October 26, 1961, grants protection to producers of phonograms solely on the basis of the criterion of fixation may, by a notification deposited with the Secretary-General of the United Nations at the time of ratification, acceptance or accession, declare that it will apply, for the purposes of Article 5, the criterion of fixation alone and, for the purposes of paragraph 16.1(a)(iii) and 16.1(a)(iv), the criterion of fixation instead of the criterion of nationality.

Article 18

Any State which has deposited a notification under Article 5.3, Article 6.2, Article 16.1 or Article 17, may, by a further notification deposited with the Secretary-General of the United Nations, reduce its scope or withdraw it.

Article 19

Notwithstanding anything in this Convention, once a performer has consented to the incorporation of his performance in a visual or audio-visual fixation, Article 7 shall have no further application.

Article 20

1. This Convention shall not prejudice rights acquired in any Contracting State before the date of coming into force of this Convention for that State.

2. No Contracting State shall be bound to apply the provisions of this Convention to performances or broadcasts which took place, or to phonograms which were fixed, before the date of coming into force of this Convention for that State.

Article 21

The protection provided for in this Convention shall not prejudice any protection otherwise secured to performers, producers of phonograms and broadcasting organisations.

Article 22

Contracting States reserve the right to enter into special agreements among themselves in so far as such agreements grant to performers, producers of phonograms or broadcasting organisations more extensive rights than those granted by this Convention or contain other provisions not contrary to this Convention.

Article 23

This Convention shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. It shall be open until June 30, 1962, for signature by any State invited to the Diplomatic Conference on the International Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organisations which is a party to the Universal Copyright Convention or a member of the International Union for the Protection of Literary and Artistic Works.

Article 24

1. This Convention shall be subject to ratification or acceptance by the signatory States.

2. This Convention shall be open for accession by any State invited to the Conference referred to in Article 23, and by any State Member of the United Nations, provided that in either case such State is a party to the Universal Copyright Convention or a member of the International Union for the Protection of Literary and Artistic Works.

3. Ratification, acceptance or accession shall be effected by the deposit of an instrument to that effect with the Secretary-General of the United Nations.

Article 25

1. This Convention shall come into force three months after the date of deposit of the sixth instrument of ratification, acceptance or accession.

2. Subsequently, this Convention shall come into force in respect of each State three months after the date of deposit of its instrument of ratification, acceptance or accession.

Article 26

1. Each Contracting State undertakes to adopt, in accordance with its Constitution, the measures necessary to ensure the application of this Convention.

2. At the time of deposit of its instrument of ratification, acceptance or accession, each State must be in a position under its domestic law to give effect to the terms of this Convention.

Article 27

1. Any State may, at the time of ratification, acceptance or accession, or at any time thereafter, declare by notification addressed to the Secretary-General of the United Nations that this Convention shall extend to all or any of the territories for whose international relations it is responsible, provided that the Universal Copyright Convention or the International Convention for the Protection of Literary and Artistic Works applies to the territory or territories concerned. This notification shall take effect three months after the date of its receipt.

2. The notifications referred to in Article 5.3, Article 6.2, Article 16.1 and Articles 17 and 18, may be extended to cover all or any of the territories referred to in paragraph 1 of this Article.

Article 28

1. Any Contracting State may denounce this Convention, on its own behalf or on behalf of all or any of the territories referred to in Article 27.

2. The denunciation shall be effected by a notification addressed to the Secretary-General of the United Nations and shall take effect twelve months after the date of receipt of the notification.

3. The right of denunciation shall not be exercised by a Contracting State before the expiry of a period of five years from the date on which the Convention came into force with respect to that State.

4. A Contracting State shall cease to be a party to this Convention from that time when it is neither a party to the Universal Copyright Convention nor a member of the International Union for the Protection of Literary and Artistic Works.

5. This Convention shall cease to apply to any territory referred to in Article 27 from that time when neither the Universal Copyright Convention nor the International Convention for the Protection of Literary and Artistic Works applies to that territory.

Article 29

1. After this Convention has been in force for five years, any Contracting State may, by notification addressed to the Secretary-General of the United Nations, request that a conference be convened for the purpose of revising the Convention. The Secretary-General shall notify all Contracting States of this request. If, within a period of six months following the date of notification by the Secretary-General of the United Nations, not less than one half of the Contracting States notify him of their concurrence with the request, the Secretary-General shall inform the Director-General of the International Labour Office, the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization and the Director of the Bureau of the International Union for the Protection of Literary and Artistic Works, who shall convene a revision conference in co-operation with the Intergovernmental Committee provided for in Article 32.

2. The adoption of any revision of this Convention shall require an affirmative vote by two-thirds of the States attending the revision conference, provided that this majority includes two-thirds of the States which, at the time of the revision conference, are parties to the Convention.

3. In the event of adoption of a Convention revising this Convention in whole or in part, and unless the revising Convention provides otherwise:
(a) this Convention shall cease to be open to ratification, acceptance or accession as from the date of entry into force of the revising Convention;
(b) this Convention shall remain in force as regards relations between or with Contracting States which have not become parties to the revising Convention.

Article 30

Any dispute which may arise between two or more Contracting States concerning the interpretation or application of this Convention and which is not settled by negotiation shall, at the request of any one of the parties to the dispute, be referred to the International Court of Justice for decision, unless they agree to another mode of settlement.

Article 31

Without prejudice to the provisions of Article 5.3, Article 6.2, Article 16.1 and Article 17, no reservation may be made to this Convention.

Article 32

1. An Intergovernmental Committee is hereby established with the following duties:
(a) to study questions concerning the application and operation of this Convention; and
(b) to collect proposals and to prepare documentation for possible revision of this Convention.

2. The Committee shall consist of representatives of the Contracting States, chosen with due regard to equitable geographical distribution. The number of members shall be six if there are twelve Contracting States or less, nine if there are thirteen to eighteen Contracting States and twelve if there are more than eighteen Contracting States.

3. The Committee shall be constituted twelve months after the Convention comes into force by an election organised among the Contracting States, each of which shall have one vote, by the Director-General of the International Labour Office, the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization and the Director of the Bureau of the International Union for the Protection of Literary and Artistic Works, in accordance with rules previously approved by a majority of all Contracting States.

4. The Committee shall elect its Chairman and officers. It shall establish its own rules of procedure. These rules shall in particular provide for the future operation of the Committee and for a method of selecting its members for the future in such a way as to ensure rotation among the various Contracting States.

5. Officials of the International Labour Office, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization and the Bureau of the International Union for the Protection of Literary and Artistic Works, designated by the Directors-General and the Director thereof, shall constitute the Secretariat of the Committee.

6. Meetings of the Committee, which shall be convened whenever a majority of its members deems it necessary, shall be held successively at the headquarters of the International Labour Office, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization and the Bureau of the International Union for the Protection of Literary and Artistic Works.

7. Expenses of members of the Committee shall be borne by their respective Governments.

Article 33

1. The present Convention is drawn up in English, French and Spanish, the three texts being equally authentic.

2. In addition, official texts of the present Convention shall be drawn up in German, Italian and Portuguese.

Article 34

1. The Secretary-General of the United Nations shall notify the States invited to the Conference referred to in Article 23 and every State Member of the United Nations, as well as the Director-General of the International Labour Office, the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization and the Director of the Bureau of the International Union for the Protection of Literary and Artistic Works:
(a) of the deposit of each instrument of ratification, acceptance or accession;
(b) of the date of entry into force of the Convention;
(c) of all notifications, declarations or communications provided for in this Convention;
(d) if any of the situations referred to in paragraphs 28.4 and 28.5 arise.

2. The Secretary-General of the United Nations shall also notify the Director-General of the International Labour Office, the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization and the Director of the Bureau of the International Union for the Protection of Literary and Artistic Works of the requests communicated to him in accordance with Article 29, as well as of any communication received from the Contracting States concerning the revision of the Convention.

In faith whereof, the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done at Rome, this twenty-sixth day of October 1961, in a single copy in the English, French and Spanish languages. Certified true copies shall be delivered by the Secretary-General of the United Nations to all the States invited to the Conference referred to in Article 23 and to every State Member of the United Nations, as well as to the Director-General of the International Labour Office, the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization and the Director of the Bureau of the International Union for the Protection of Literary and Artistic Works.

 

Õiend
Akt tehniliselt korrastatud, lisatud seosed ja ingliskeelne tekst.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json