Teksti suurus:

Fonogrammitootjat fonogrammi loata paljundamise vastu kaitsev konventsioon

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.05.2000
Avaldamismärge:RT II 1999, 27, 166

Fonogrammitootjat fonogrammi loata paljundamise vastu kaitsev konventsioon

Vastu võetud 28.10.1971

(õ) 8.06.09 10:30

Konventsiooniga ühinemise seadus

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

 


Konventsiooni osalisriigid,

tundes muret massilise ja üha laiemalt leviva fonogrammide loata reprodutseerimise ning sellest tuleneva autori, teose esitaja ja fonogrammitootja huvide kahjustamise pärast;

olles veendunud, et fonogrammitootja kaitse selliste toimingute vastu on ka teose esitaja ning autori huvides, kelle esitus või kelle teosed on salvestatud kõnealustele fonogrammidele;

tunnistades ÜRO Haridus-, Teadus- ja Kultuuriorganisatsiooni ning Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni poolt selles vallas ettevõetud töö tähtsust;

soovimata minna vastuollu juba kehtivate rahvusvaheliste kokkulepetega ja 26. oktoobri 1961. aasta Rooma konventsiooniga, mis on laialdaselt tunnustatud ning pakub kaitset teose esitajale ning ringhäälinguorganisatsioonile, samuti fonogrammitootjale,

on kokku leppinud järgnevas:

Artikkel 1

Konventsioonis tähendab:
a)fonogramm esituse helide või muude helide eranditult kuuldelist salvestist;
b)fonogrammitootja füüsilist või juriidilist isikut, kes esituse helid või muud helid esimesena salvestab;
c)koopia toodet, mis sisaldab helisid, mis otseselt või kaudselt pärinevad fonogrammilt ja mis hõlmab kõiki kõnealusele fonogrammile salvestatud helisid või olulist osa neist;
d)üldsusele levitamine toimingut, millega pakutakse fonogrammi koopiaid otseselt või kaudselt üldsusele või selle mis tahes osale.

Artikkel 2

Osalisriik kaitseb fonogrammitootjat, kes on teise osalisriigi kodanik, ilma tema loata fonogrammi reprodutseerimise vastu, sellise koopia importimise vastu, kui selline reprodutseerimine või import toimub üldsusele levitamise eesmärgil, ning sellise koopia üldsusele levitamise vastu.

Artikkel 3

Osalisriik võtab konventsiooni kohaldamiseks oma siseriikliku õiguse kohaselt meetmed, mis hõlmavad ühte või mitut järgmist vahendit: kaitse autori- või muu eriõiguse andmise teel; kaitse kõlvatut konkurentsi käsitlevate seaduste abil; kaitse kriminaalõigusmeetmete abil.

Artikkel 4

Antava kaitse kestust reguleerib osalisriigi siseriiklik õigus. Kui siseriiklik õigus näeb ette kaitse konkreetse tähtaja, peab see tähtaeg olema vähemalt kakskümmend aastat alates selle aasta lõpust, mil fonogrammil sisalduvad helid on esmakordselt salvestud või mil fonogramm on esmakordselt avaldatud.

Artikkel 5

Kui osalisriik oma siseriikliku õiguse alusel nõuab fonogrammitootja kaitse tingimusena vorminõuete järgimist, siis loetakse need täidetuks, kui fonogrammi kõik üldsusele levitatud õiguspärased koopiad või nende ümbrised kannavad tähist, mis koosneb sümbolist ja fonogrammi esmaavaldamise aastast ning mis on paigutatud nõnda, et on selgesti näha, et õigused on kaitstud; kui koopial või selle ümbrisel ei ole tootjat, tema õigusjärglast või ainulitsentsi omanikku märgitud (nime, kaubamärgi või muu kohase tähistuse abil), peab see tähis sisaldama ka tootja, tema õigusjärglase või ainulitsentsi omaniku nime.

Artikkel 6

Osalisriik, kes tagab kaitse autoriõiguse või muu eriõiguse või kriminaalõigusmeetmete kaudu, võib oma siseriiklikus õiguses fonogrammitootja kaitse suhtes sätestada samasugused piirangud, nagu on lubatud kirjandus- ja kunstiteoste autorite puhul. Sundlitsentse võib lubada ainult juhul, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:
a) reprodutseerimine toimub eranditult õppe- ja teaduslikul eesmärgil;
b) litsents kehtib reprodutseerimiseks üksnes selle osalisriigi territooriumil, kelle pädev asutus on litsentsi andnud, ega kehti koopiate eksportimise korral;
c) litsentsi alusel tehtud koopiate eest makstakse õiglast tasu, mille suuruse on kindlaks määranud kõnealune asutus, võttes muu hulgas arvesse tehtavate koopiate arvu.

Artikkel 7

1) Konventsiooni ei või tõlgendada mingil viisil seda kaitset piiravana või kahjustavana, mis on autorile, teose esitajale, fonogrammitootjale või ringhäälinguorganisatsioonile tagatud siseriikliku õiguse või rahvusvaheliste kokkulepete alusel.

2) Osalisriigi siseriiklik õigus määrab kindlaks, millises ulatuses ja kas üldse on teose esitajal, kelle esitus on salvestatud fonogrammile, õigus saada kaitset, ning sellise kaitse saamise tingimused.

3) Osalisriigilt ei nõuta konventsiooni kohaldamist fonogrammi suhtes, mis on salvestatud enne konventsiooni jõustumist kõnealuse riigi suhtes.

4) Osalisriik, kes 29. oktoobril 1971 tagab fonogrammitootjale kaitse üksnes esmasalvestuse koha alusel, võib Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni peadirektori juurde deponeeritud teates deklareerida, et tootja kaitse tagatakse selle kriteeriumi, mitte tootja kodakondsuse kriteeriumi alusel.

Artikkel 8

1) Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni Rahvusvaheline Büroo kogub ja avaldab teavet fonogrammide kaitse kohta. Osalisriik edastab rahvusvahelisele büroole viivitamata kõik selleteemalised uued seadused ja ametlikud tekstid.

2) Rahvusvaheline büroo annab nõudmise korral osalisriigile teavet konventsiooniga seotud küsimuste kohta ning teeb uuringuid ja pakub teenuseid, mille eesmärk on tõhustada konventsioonis sätestatud kaitse tagamist.

3) Rahvusvaheline büroo täidab lõigetes 1 ja 2 nimetatud funktsioone koostöös ÜRO Haridus-, Teadus- ja Kultuuriorganisatsiooni ning Rahvusvahelise Tööorganisatsiooniga nende pädevusse kuuluvates küsimustes.

Artikkel 9

1) Konventsioon deponeeritakse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretäri juurde. Kuni 30. aprillini 1972 on see avatud allakirjutamiseks igale riigile, kes on Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni, mõne sellega seotud allasutuse või Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri liige või Rahvusvahelise Kohtu statuudi osapool.

2) Allakirjutanud riik peab konventsiooni ratifitseerima või vastu võtma. Sellega võivad ühineda kõik käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud riigid.

3) Ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või ühinemiskirjad deponeeritakse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretäri juurde.

4) Konventsiooniga ühinemisel peab riik olema kindel, et ta suudab oma siseriikliku õiguse alusel konventsiooni sätteid täita.

Artikkel 10

Konventsiooni suhtes ei ole lubatud teha mingeid reservatsioone.

Artikkel 11

1) Konventsioon jõustub viienda ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või ühinemiskirja deponeerimisest kolme kuu möödumisel.

2) Riigi suhtes, kes ratifitseerib või võtab vastu konventsiooni või ühineb sellega pärast viienda ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või ühinemiskirja deponeerimist, jõustub konventsioon kolme kuu möödumisel kuupäevast, mil Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni peadirektor teatab riikidele vastavalt artikli 13 lõikele 4 kirja deponeerimisest.

3) Riik võib ratifitseerimise, vastuvõtmise või ühinemise ajal või hiljem Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretärile adresseeritud teates deklareerida, et konventsiooni kohaldatakse kõigi territooriumide või mõne territooriumi suhtes, mille rahvusvaheliste suhete eest see riik vastutab. Teade jõustub selle kättesaamise kuupäevast kolme kuu möödumisel.

4) Eelmist lõiget ei või tõlgendada kui sellisel territooriumil valitseva tegeliku olukorra tunnustamist või vaikivat aktsepteerimist ühe osalisriigi poolt, mille suhtes teine osalisriik on nimetatud lõike alusel konventsiooni kehtestanud.

Artikkel 12

1) Osalisriik võib konventsiooni denonsseerida enda nimel või artikli 11 lõikes 3 nimetatud territooriumi nimel, adresseerides Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretärile kirjaliku teate.

2) Denonsseerimine jõustub kaheteistkümne kuu möödumisel kuupäevast, mil Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretär teate kätte saab.

Artikkel 13

1) Konventsioon kirjutatakse alla ühes eksemplaris hispaania, inglise, prantsuse ja vene keeles ning kõik neli teksti on võrdselt autentsed.

2) Ametlikud tekstid kinnitab Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni peadirektor araabia, hollandi, itaalia, portugali ja saksa keeles pärast konsulteerimist huvitatud valitsustega.

3) Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretär teatab Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni peadirektorile, ÜRO Haridus-, Teadus- ja Kultuuriorganisatsiooni peadirektorile ja Rahvusvahelise Tööbüroo peadirektorile:
a) konventsioonile allakirjutanutest;
b) ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või ühinemiskirjade deponeerimisest;
c) konventsiooni jõustumise kuupäevast;
d) igast deklaratsioonist, millest on teatatud artikli 11 lõike 3 kohaselt;
e) denonsseerimisteate kättesaamisest.

4) Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni peadirektor teatab artikli 9 lõikes 1 nimetatud riikidele eelmise lõike alusel kättesaadud teadetest ja kõigist artikli 7 lõike 4 alusel tehtud deklaratsioonidest. Samuti teatab ta sellistest deklaratsioonidest ÜRO Haridus-, Teadus- ja Kultuuriorganisatsiooni peadirektorile ning Rahvusvahelise Tööbüroo peadirektorile.

5) Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretär edastab kaks käesoleva konventsiooni kinnitatud koopiat artikli 9 lõikes 1 nimetatud riikidele.

Eeltoodu kinnituseks on täielikult volitatud isikud konventsioonile alla kirjutanud.

Koostatud kahekümne üheksandal oktoobril 1971. aastal Genfis.

 

CONVENTION FOR THE PROTECTION OF PRODUCERS OF PHONOGRAMS AGAINST
UNAUTHORIZED DUPLICATION OF THEIR PHONOGRAMS
of October 29, 1971

 

The Contracting States,

concerned at the widespread and increasing unauthorized duplication of phonograms and the damage this is occasioning to the interests of authors, performers and producers of phonograms;

convinced that the protection of producers of phonograms against such acts will also benefit the performers whose performances, and the authors whose works, are recorded on the said phonograms;

recognizing the value of the work undertaken in this field by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization and the World Intellectual Property Organization;

anxious not to impair in any way international agreements already in force and in particular in no way to prejudice wider acceptance of the Rome Convention of October 26, 1961, which affords protection to performers and to broadcasting organizations as well as to producers of phonograms;

have agreed as follows:

Article 1

For the purposes of this Convention:
(a) “phonogram” means any exclusively aural fixation of sounds of a performance or of other sounds;
(b) “producer of phonograms” means the person who, or the legal entity which, first fixes the sounds of a performance or other sounds;
(c) “duplicate” means an article which contains sounds taken directly or indirectly from a phonogram and which embodies all or a substantial part of the sounds fixed in that phonogram;
(d) “distribution to the public” means any act by which duplicates of a phonogram are offered, directly or indirectly, to the general public or any section thereof.

Article 2

Each Contracting State shall protect producers of phonograms who are nationals of other Contracting States against the making of duplicates without the consent of the producer and against the importation of such duplicates, provided that any such making or importation is for the purpose of distribution to the public, and against the distribution of such duplicates to the public.

Article 3

The means by which this Convention is implemented shall be a matter for the domestic law of each Contracting State and shall include one or more of the following: protection by means of the grant of a copyright or other specific right; protection by means of the law relating to unfair competition; protection by means of penal sanctions.

Article 4

The duration of the protection given shall be a matter for the domestic law of each Contracting State. However, if the domestic law prescribes a specific duration for the protection, that duration shall not be less than twenty years from the end either of the year in which the sounds embodied in the phonogram were first fixed or of the year in which the phonogram was first published.

Article 5

If, as a condition of protecting the producers of phonograms, a Contracting State, under its domestic law, requires compliance with formalities, these shall be considered as fulfilled if all the authorized duplicates of the phonogram distributed to the public or their containers bear a notice consisting of the symbol , accompanied by the year date of the first publication, placed in such manner as to give reasonable notice of claim of protection; and, if the duplicates or their containers do not identify the producer, his successor in title or the exclusive licensee (by carrying his name, trademark or other appropriate designation), the notice shall also include the name of the producer, his successor in title or the exclusive licensee.

Article 6

Any Contracting State which affords protection by means of copyright or other specific right, or protection by means of penal sanctions, may in its domestic law provide, with regard to the protection of producers of phonograms, the same kinds of limitations as are permitted with respect to the protection of authors of literary and artistic works. However, no compulsory licenses may be permitted unless all of the following conditions are met:
(a) the duplication is for use solely for the purpose of teaching or scientific research;
(b) the license shall be valid for duplication only within the territory of the Contracting State whose competent authority has granted the license and shall not extend to the export of duplicates;
(c) the duplication made under the license gives rise to an equitable remuneration fixed by the said authority taking into account, inter alia, the number of duplicates which will be made.

Article 7

(1) This Convention shall in no way be interpreted to limit or prejudice the protection otherwise secured to authors, to performers, to producers of phonograms or to broadcasting organizations under any domestic law or international agreement.

(2) It shall be a matter for the domestic law of each Contracting State to determine the extent, if any, to which performers whose performances are fixed in a phonogram are entitled to enjoy protection and the conditions for enjoying any such protection.

(3) No Contracting State shall be required to apply the provisions of this Convention to any phonogram fixed before this Convention entered into force with respect to that State.

(4) Any Contracting State which, on October 29, 1971, affords protection to producers of phonograms solely on the basis of the place of first fixation may, by a notification deposited with the Director General of the World Intellectual Property Organization, declare that it will apply this criterion instead of the criterion of the nationality of the producer.

Article 8

(1) The International Bureau of the World Intellectual Property Organization shall assemble and publish information concerning the protection of phonograms. Each Contracting State shall promptly communicate to the International Bureau all new laws and official texts on this subject.

(2) The International Bureau shall, on request, furnish information to any Contracting State on matters concerning this Convention, and shall conduct studies and provide services designed to facilitate the protection provided for therein.

(3) The International Bureau shall exercise the functions enumerated in paragraph (1) and paragraph (2) above in cooperation, for matters within their respective competence, with the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization and the International Labour Organisation.

Article 9

(1) This Convention shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. It shall be open until April 30, 1972, for signature by any State that is a member of the United Nations, any of the Specialized Agencies brought into relationship with the United Nations, or the International Atomic Energy Agency, or is a party to the Statute of the International Court of Justice.

(2) This Convention shall be subject to ratification or acceptance by the signatory States. It shall be open for accession by any State referred to in paragraph (1) of this Article.

(3) Instruments of ratification, acceptance or accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

(4) It is understood that, at the time a State becomes bound by this Convention, it will be in a position in accordance with its domestic law to give effect to the provisions of the Convention.

Article 10

No reservations to this Convention are permitted.

Article 11

(1) This Convention shall enter into force three months after deposit of the fifth instrument of ratification, acceptance or accession.

(2) For each State ratifying, accepting or acceding to this Convention after the deposit of the fifth instrument of ratification, acceptance or accession, the Convention shall enter into force three months after the date on which the Director General of the World Intellectual Property Organization informs the States, in accordance with Article 13(4), of the deposit of its instrument.

(3) Any State may, at the time of ratification, acceptance or accession or at any later date, declare by notification addressed to the Secretary-General of the United Nations that this Convention shall apply to all or any one of the territories for whose international affairs it is responsible. This notification will take effect three months after the date on which it is received.

(4) However, the preceding paragraph may in no way be understood as implying the recognition or tacit acceptance by a Contracting State of the factual situation concerning a territory to which this Convention is made applicable by another Contracting State by virtue of the said paragraph.

Article 12

(1) Any Contracting State may denounce this Convention, on its own behalf or on behalf of any of the territories referred to in Article 11(3), by written notification addressed to the Secretary-General of the United Nations.

(2) Denunciation shall take effect twelve months after the date on which the Secretary-General of the United Nations has received the notification.

Article 13

(1) This Convention shall be signed in a single copy in English, French, Russian and Spanish, the four texts being equally authentic.

(2) Official texts shall be established by the Director General of the World Intellectual Property Organization, after consultation with the interested Governments, in the Arabic, Dutch, German, Italian and Portuguese languages.

(3) The Secretary-General of the United Nations shall notify the Director General of the World Intellectual Property Organization, the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization and the Director-General of the International Labour Office of:
(a) signatures to this Convention;
(b) the deposit of instruments of ratification, acceptance or accession;
(c) the date of entry into force of this Convention;
(d) any declaration notified pursuant to Article 11(3);
(e) the receipt of notifications of denunciation.

(4) The Director General of the World Intellectual Property Organization shall inform the States referred to in Article 9(1), of the notifications received pursuant to the preceding paragraph and of any declarations made under Article 7(4). He shall also notify the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization and the Director-General of the International Labour Office of such declarations.

(5) The Secretary-General of the United Nations shall transmit two certified copies of this Convention to the States referred to in Article 9(1).

 

Õiend
Akt tehniliselt korrastatud, lisatud seosed ja ingliskeelne tekst.

SID

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json