Teksti suurus:

Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise eeskiri

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.09.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.01.2007
Avaldamismärge:RTL 2004, 116, 1815

Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise eeskiri1

Vastu võetud 24.08.2004 nr 175

Määrus kehtestatakse « Liiklusseaduse» (RT I 2001, 3, 6; 2002, 92, 531; 105, 613; 110, 654 ja 655; 2003, 26, 156; 32, õiend; 78, 522; 2004, 30, 208; 46, 329) § 13 lõike 3 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§1. Reguleerimisala

(1) Määrus reguleerib Eestis registreerimisele kuuluva ning teeliikluses osaleva mootorsõiduki ja selle haagise (edaspidi sõiduk ) liiklusregistrisse (edaspidi register) kandmist, registriandmete muutmist ning registrist kustutamist, v.a kaitsejõududes kasutatavad sõidukid.

(2) Määrust kohaldatakse teeliikluses osalevate sõidukeid omavate ja valdavate Eestis alaliselt elavate või elamisloa saanud füüsiliste isikute ja Eestis registreeritud juriidiliste isikute suhtes.

§2. Mõisted

Määruses on kasutatud järgmisi mõisteid:
1) registritoiming on sõiduki, selle omaniku ja õigustatud või vastutava kasutaja andmete registrisse sisestamine, muutmine, kustutamine, sõiduki kasutamisele või käsutamisele seatud piirangute registrisse kandmine ja kustutamine ning registri andmetest päringute ja väljavõtete tegemine;
2) sõiduki registreerimine on Eestis esmakordselt kasutusele võetava, registrisse kandmata sõiduki, selle omaniku ja õigustatud või vastutava kasutaja andmete kandmine registrisse;
3) registriandmete muutmine on registrisse kantud sõidukite ja nendega seotud isikute andmete muutmine, lisamine või ärajätmine;
4) registrist kustutamine on sõiduki kustutamiskande tegemine registris;
5) registreerimistunnistus on lisas 1 toodud vormi kohane sõiduki registrisse kandmist tõendav dokument;
6) riiklik registreerimismärk (edaspidi registreerimismärk) on sõiduki standardikohane tunnusmärk, millele on kantud Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse (edaspidi ARK) poolt sellele sõidukile antud tähtede ja numbrite kombinatsioon. Trollibussi registreerimismärgiks on omaniku poolt trollibussi registreerimisel antud number;
7) õigustatud kasutaja on juriidiline või füüsiline isik, kelle nimi on sõiduki omaniku kirjaliku avalduse alusel kantud registreerimistunnistusele;
8) vastutav kasutaja on juriidiline või füüsiline isik, kes kasutab sõidukit kasutuslepingu või omandireservatsiooniga müügilepingu alusel, ja kelle andmed on kantud liiklusregistrisse. Vastutav kasutaja on ka Eestis elamisluba mitteomava füüsilise isiku või Eestis registreerimata juriidilise isiku poolt määratud esindaja, kes on Eesti kodanik, Eestis elamisloa saanud füüsiline või Eestis registreeritud juriidiline isik;
9) teisaldatav riiklik registreerimismärk (edaspidi teisaldatav registreerimismärk) on ainult müügiks Eestisse toodud või Eestis valmistatud registrisse kandmata sõiduki piiratud kasutamise võimaldamiseks ettenähtud registreerimismärk;
10) transiitmärk on registreerimismärk, mis annab sõiduki piiratud kasutamisõiguse;
11) tüübikood on sõidukitüübi ehituskirjeldus kodeeritud kujul;
12) tüübivastavuse tunnistus on sõiduki valmistaja, tema ametliku esindaja, sissetooja või ARK poolt väljastatav dokument, mis kinnitab, et toode vastab tüübikinnitusega määratud tüübile;
13) VIN-kood (tehasetähis) on sõidukile kantud tähtede ja numbrite kombinatsioon (edaspidi VIN-kood);
14) esmase registreerimise kuupäev on sõiduki mis tahes riigi vastavasse registrisse esmakordse kandmise kuupäev. Juhul kui sõiduk on võetud kasutusele enne dokumentaalselt tuvastatava esmakordse registreerimise kuupäeva, siis määratakse ja kantakse registrisse ning registreerimistunnistusele esmase kasutuselevõtu aasta, mis määratakse sõiduki VIN-koodi ja sõiduki ülevaatuse alusel;
15) uus sõiduk on sõiduk, mis pärast valmistamist ei ole olnud kasutuses ega kantud Eesti või mõne teise riigi registrisse.

§3. Registritoimingu korraldus

(1) ARK teostab registritoiminguid omaniku taotluse alusel.

(2) Registritoimingu teostamiseks omaniku taotluse alusel peab sõiduki omanik esitama kirjaliku avalduse ja vajalikud alusdokumendid. Kõikide registritoimingute avalduste esitamiseks võib omanik volitada esindajat, kes peab esitama vähemalt lihtkirjaliku volikirja, kui õigusaktides ei ole sätestatud teisiti. Taotleja peab esitama isikutunnistuse või sellega võrdsustatud isikut tõendava dokumendi.

(3) Avalduses märgitakse:
1) sõiduki omaniku ees- ja perekonnanimi või nimetus, elu- või asukoht, isikukood või registrikood, isikut tõendava dokumendi number;
2) esindaja ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, isikut tõendava dokumendi number, kui omaniku nimel esitatakse taotlus volikirja alusel;
3) andmed sõiduki kohta;
4) taotletav registritoiming;
5) sõiduki kasutaja(te) ees- ja perekonnanimi või nimetus, elu- või asukoht, isiku- või registrikood, kasutuslepingu või omandiresrvatsiooniga müügilepingu olemasolul andmed vastava lepingu kohta, kui omanik soovib registreerimistunnistusele kanda kasutajaid.

(4) ARK-l on õigus kontrollida esitatud andmete õigsust enne registrikande tegemist, samuti kontrollida andmeid välisriigi registreerimistunnistuse väljaandnud asutusest.

(5) Registrikannet ei teostata, kui tekib kahtlus, et dokument või selles sisalduv kanne on võltsitud või ebaõige.

(6) Piirangud registritoimingutele on sätestatud seadusega. Registriandmed sõidukitele kehtestatud piirangute kohta on avalikud.

(7) ARK säilitab sõidukile vormistatud, kuid välja võtmata registreerimistunnistust ja registreerimismärki vähemalt kuus kuud. Kümme päeva enne nimetatud tähtaja saabumist teatab ARK sellest kirjalikult sõiduki omanikule.

(8) Registritoimingute tegemise eest tasutakse riigilõivu vastavalt seadusele.

2. peatükk
SÕIDUKI REGISTREERIMINE

§4. Sõiduki registreerimine

(1) Registreerimisele kuuluvad kõik Eestis alaliselt elavate või Eestis elamisloa saanud füüsiliste ja Eestis registreeritud juriidiliste isikute poolt Eestis kasutusele võetavad sõidukid ning rahvusvahelises liikluses osalevad sõidukid, kui nad on Eestis pidevalt viibinud kauem kui üks aasta.

(2) Eestisse ajutiseks kasutamiseks sissetoodud sõiduk registreeritakse tollideklaratsioonis märgitud tähtajani.

(3) Kui sõiduki omanik on füüsiline isik, kes ei oma elamisluba Eestis, või juriidiline isik, kes ei ole seaduses ettenähtud korras Eestis registreeritud, registreeritakse sõiduk tema poolt vastutavaks kasutajaks määratud Eestis registreeritud juriidilise isiku, alaliselt elava või elamisluba omava füüsilise isiku nimele.

(4) Teeliikluses kasutatav sõiduk tuleb Eestis registrisse kanda viie tööpäeva jooksul pärast sõiduki omandamist, ümberasumist või tollivormistust.

(5) Enne sõiduki registreerimist tuleb sõidukile teostada registreerimiseelne ülevaatus ARK-s.

(6) Registreerimist ei teostata, kui:
1) sõiduki ehitus ei vasta Eestis kehtivatele nõuetele;
2) sõidukil puudub VIN-kood või see on rikutud, võltsitud, mitteloetav või mittetuvastatav;
3) sõiduk on kuulutatud tagaotsitavaks;
4) omanikul puuduvad sõiduki omandiõigust ja päritolu tõendavad dokumendid;
5) sõiduk on hävimise tõttu registrist kustutatud;
6) sõiduk on lammutustõendi alusel registrist kustutatud;
7) sõidukil puudub kehtestatud korras nõutav riiklik tüübikinnitus.

(7) Ülemõõdulised või lubatust suurema teljekoormuse või massiga sõidukid registreeritakse ainult Maanteeameti kirjalikul nõusolekul.

(8) Sõiduk registreeritakse omaniku või tema esindaja kirjaliku avalduse alusel, millele tuleb vajadusest lähtuvalt lisada või esitada dokumendid alljärgnevast loetelust:
1) sõiduki seaduslikku omandamist või kasutusvaldust tõendav dokument;
2) sõiduki registreerimistunnistus kasutatud sõiduki registreerimisel;
3) sõiduki registreerimiseelse ülevaatuse akt;
4) tüübivastavuse tunnistus uuel sõidukil;
5) sõiduki sissetoomise või tollivormistuse lõpetamist tõendavad dokumendid;
6) teeliikluses osaleva sõiduki kehtiv liikluskindlustuspoliis;
7) ekspertiisiakt ümberehitatud või üksikkorras valmistatud sõiduki korral.

(9) Käesoleva paragrahvi lõikes 8 nimetatud avalduses peab sõiduki omanik või tema esindaja esitama andmed riigilõivu ja maksu tasumise kohta, kui riigilõivu või maksu tasumine on seaduses ette nähtud.

(10) Välisriigis registreeritud sõiduki ajutisel registreerimisel võetakse välisriigi registreerimismärk ja registreerimistunnistus hoiule ARK-sse.

(11) Euroopa Liidu liikmesriigist toodud sõiduki registreerimistunnistus tagastatakse kuue kuu jooksul selle väljaandnud asutusele, kui asutus seda nõuab.

(12) Sõidukit saab registreerida ainult ühe isiku nimele. Kui sõiduk kuulub kaasomanikele, registreeritakse see omanike poolt tehtud kirjaliku avalduse või volikirja alusel ühe nimele neist.

(13) Trollibusse registreerib nende omanik.

3. peatükk
REGISTRIANDMETE MUUTMINE

§5. Registriandmete muutmine

(1) Registriandmete muutmiseks peab sõiduki omanik või tema esindaja esitama viie tööpäeva jooksul alates andmete muutusest ARK-le kirjaliku avalduse, millele tuleb vajadusest lähtuvalt lisada või esitada dokumendid alljärgnevast loetelust:
1) sõiduki registreerimistunnistus;
2) omandiõiguse üleminekut tõendav dokument;
3) kohtuotsus;
4) teeliikluses osaleva sõiduki kehtiv liikluskindlustuspoliis;
5) ekspertiisiakt ümberehitatud sõiduki korral.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud avalduses peab sõiduki omanik või tema esindaja esitama andmed riigilõivu ja maksu tasumise kohta, kui riigilõivu või maksu tasumine on seaduses ette nähtud.

(3) Registriandmete muutmiseks sõiduki võõrandamisel võivad registrisse kantud omanik või tema esindaja ja omandaja koos esitada kahepoolselt allkirjastatud avalduse, millega kinnitavad sõiduki võõrandamise lepingu olemasolu.

(4) Sõidukit ARK-le kontrollimiseks esitamata ei saa muuta registriandmeid:
1) sõiduki andmete muutmisel;
2) registreerimistunnistuse puudumisel;
3) kehtiva korra kohase tehnoülevaatuse puudumisel;
4) sõidukil, millel puudub VIN-kood.

(5) Registriandmete muutmine politsei poolt tagaotsitavaks kuulutatud sõidukitel on keelatud.

(6) Käsutuspiirangut omavate sõidukite registriandmete muutmiseks peab olema piirangu kehtestaja nõusolek.

(7) Sõiduki kasutaja andmete kandmine registrisse ja registreerimistunnistusele või kasutaja andmete muutmine teostatakse sõiduki omaniku või tema esindaja kirjaliku avalduse alusel. Kui sõidukit kasutatakse kasutuslepingu või omandireservatsiooniga müügilepingu alusel, tuleb vastutava kasutaja registrisse kandmiseks avalduses esitada andmed vastava lepingu kohta.

§6. Registriandmete täpsustamine

(1) Kui sõiduki registrijärgne omanik ei ole teatanud registriandmete muutusest või nende ebaõigsusest ja ARK saab muul viisil teada registrisse kantud andmete muutumisest või ebaõigsusest, on ARK-l õigus kanda puuduolevad andmed registrisse või parandada ebaõiged andmed kooskõlas registri põhimäärusega.

(2) Registrisse andmete lisamisest või täiendamisest teatab ARK sõiduki registrijärgsele omanikule kirjalikult vähemalt kümme tööpäeva enne registrikande teostamist.

(3) Sõiduki omandi üleandmisel võib sõiduki eelmine omanik või tema esindaja esitada ARK-le avalduse koos omandi üleandmist tõendava dokumendiga.

4. peatükk
REGISTRIST KUSTUTAMINE

§7. Registrist kustutamine

(1) Sõiduk kustutatakse registrist ajutiselt sõiduki omaniku või tema esindaja avalduse alusel. Ajutise registrist kustutamise periood on mitte vähem kui kolm kuud ja mitte rohkem kui üks aasta. Avalduses märgitud ajutise registrist kustutamise perioodi möödumisel loetakse sõiduk registris olevaks.

(2) Ajutise registrist kustutamise perioodi on võimalik muuta sõiduki omaniku või tema esindaja avalduse alusel.

(3) ARK kustutab sõiduki ajutiselt registrist, kui:
1) registrisse kantud omanik teatab sõiduki võõrandamisest, kuid omandaja ei ole ettenähtud aja jooksul esitanud avaldust registriandmete muutmiseks;
2) sõidukit ei ole esitatud korralisele ülevaatusele pärast kahe ülevaatusperioodi möödumist;
3) sõiduk on kuulutatud tagaotsitavaks.

(4) Sõiduk kustutatakse registrist:
1) sõiduki väljaviimisel Eestist seoses sõiduki omaniku ümberasumisega või sõiduki võõrandamisel teise riiki;
2) litsentseeritud jäätmekäitleja väljastatud lisa 2 nõuetekohase lammutustõendi alusel;
3) ajutiselt registreeritud sõiduki registreerimistähtaja lõppemisel;
4) seadusega sätestatud juhtudel.

(5) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 1 nimetatud põhjusel registrist kustutatud sõiduk loetakse registris olevaks pärast registriandmete muutmiseks esitatud avalduse alusel registreerimistunnistuse väljastamist.

(6) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 2 nimetatud põhjusel registrist kustutatud sõiduk loetakse registris olevaks pärast korralise tehnoülevaatuse läbimist.

(7) Käesoleva paragrahvi lõike 4 punktis 1 nimetatud juhul tagastatakse registreerimismärk ARK-le ning registreerimistunnistusele või selle A osale tehakse vastav kanne. Registreerimistunnistus või selle A osa antakse sõiduki omanikule kaasa. Kaheosalise registreerimistunnistuse B osa jääb ARK-sse. Omaniku taotluse alusel väljastatakse sõidukile transiitmärk.

(8) Käesoleva paragrahvi lõike 4 punktis 2 nimetatud juhul tagastatakse ARK-le registreerimismärk ja registreerimistunnistus.

(9) Käesoleva paragrahvi lõike 4 punktis 3 nimetatud juhul tagastatakse ARK-le väljastatud registreerimismärk ja registreerimistunnistus. ARK tagastab sõiduki omanikule määruse paragrahvi 4 lõikes 10 nimetatud registreerimismärgi ja registreerimistunnistuse.

(10) Sõiduki registrist kustutamine on keelatud, kui sõiduk on koormatud registerpandiga või on võõrandamiskeelu all. Registrist ajutiseks kustutamiseks on vajalik sõiduki käsutuspiirangu kohaldaja nõusolek.

(11) Käesoleva paragrahvi lõike 4 punktides 1 ja 3 nimetatud juhtudel peab sõiduki registrist kustutamiseks esitama teeliikluses osaleva sõiduki kehtiva liikluskindlustuspoliisi ning andmed riigilõivu ja maksu tasumise kohta, kui riigilõivu või maksu tasumine on seaduses ette nähtud.

5. peatükk
REGISTREERIMISTUNNISTUSE VÄLJASTAMINE, ASENDAMINE JA TAGASTAMINE

§8. Registreerimistunnistuse väljastamine

(1) ARK väljastab sõiduki registreerimisel ja registriandmete muutmisel omanikule või tema esindajale käesoleva määruse lisas 1 toodud vormikohase registreerimistunnistuse.

(2) Vajadusel väljastab ARK lisas 4 toodud vormikohase registreerimistunnistuse lisalehe ja teeb vastava märke registreerimistunnistusele. Sõiduki kasutamisel peab lisaleht olema registreerimistunnistusega kaasas.

§9. Registreerimistunnistuse asendamine

(1) Kadunud, varastatud või kasutamiskõlbmatuks muutunud registreerimistunnistuse asendamiseks tuleb sõiduki omanikul või ametlikult kinnitatud volikirja alusel tema poolt volitatud isikul ARK-le esitada kirjalik taotlus, näidates ära asendamise tinginud asjaolud.

(2) Kui omanik ja omandaja esitavad registriandmete muutmiseks sõiduki võõrandamisel kahepoolselt allkirjastatud avalduse, ei ole kaotatud, varastatud või kasutamiskõlbmatuks muutunud registreerimistunnistuse eelnev asendamine nõutav.

§10. Registreerimistunnistuse tagastamine

Registriandmete muutmisel tuleb tagastada registreerimistunnistus, kaheosalise registreerimistunnistuse korral registreerimistunnistuse A ja B osa.

6. peatükk
REGISTREERIMISMÄRGI VÄLJASTAMINE, ASENDAMINE JA TAGASTAMINE

§11. Registreerimismärgi väljastamine

(1) ARK väljastab sõiduki registreerimisel ja vajadusel registriandmete muutmisel registreerimismärgi. Sõidukile väljastatakse kehtiva standardi kohane registreerimismärk.

(2) Väljastatavale registreerimismärgile kantud tähtedest ja numbritest koosnevat tunnust ei tohi olla samaaegselt antud mitmele sõidukile.

(3) ARK võib väljastada sõiduki omaniku või tema esindaja avalduse alusel täiendava registreerimismärgi sõiduki tagaosas kasutatavale jalgrattahoidjale (vaheraamile). Täiendava registreerimismärgi väljastamise kohta tehakse märge liiklusregistrisse.

(4) Transiitmärk väljastatakse:
1) sõiduki registrist kustutamisel, kui sõiduki omanik lahkub alatiseks Eestist koos sõidukiga;
2) sõiduki transiidi korral.

(5) Registreerimismärgid sõidukil peavad olema identsed. Samaaegselt ei ole lubatud kasutada Euroopa Liidu tunnusmärgiga ja Euroopa Liidu tunnusmärgita registreerimismärke.

(6) Lubatud on tagastatud kasutamiskõlblike registreerimismärkide korduvkasutusena väljastamine.

§12. Registreerimismärgi asendamine

Sõiduki registreerimismärgi kasutamiskõlbmatuks muutumise, kadumise või varguse korral väljastab ARK omaniku või tema esindaja avalduse alusel registreerimismärgi dublikaadi. Kasutamiskõlbmatuks muutunud registreerimismärgid tuleb tagastada ARK-le. Dublikaadi väljastamise kohta tehakse vastav märge liiklusregistrisse.

§13. Registreerimismärgi tagastamine

(1) Välisriigist soetatud, omal käigul Eestisse sissetoodaval sõidukil peab olema vastava riigi registreerimis- või transiitmärk. Nimetatud märgid tuleb sõiduki registreerimisel anda üle ARK-le.

(2) Leitud registreerimismärgid kuuluvad üleandmisele ARK-le.

(3) Sõiduki registrist kustutamisel tagastab registreerimismärgi ARK-le sõiduki omanik või tema esindaja.

§14. Teisaldatavad registreerimismärgid

(1) Sõidukite teisaldatavate registreerimismärkide ja nende kasutamise žurnaalide väljastamise, kasutamise ja tagastamise kord on toodud lisas 3.

(2) Ainult müügiks Eestisse toodud või Eestis valmistatud sõiduki piiratud kasutamise võimaldamiseks väljastab ARK lisa 3 punktis 3 toodud nõuetele vastavate sõidukite müügiõigust omavatele ettevõtjatele sõiduki teisaldatavad registreerimismärgid. ARK-l on õigus kasutada teisaldatavat registreerimismärki sõidukitel, millel viiakse läbi ekspertiisi või katsetust. Koos registreerimismärkidega väljastatakse lisas 1 toodud vormikohane sõiduki registreerimistunnistus ning teisaldatava registreerimismärgi kasutamise žurnaal.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud sõiduki registreerimistunnistusele kannab ARK ainult järgmised andmed:
1) teisaldatava registreerimismärgi tähistuse;
2) sõiduki kategooria(d);
3) registreerimistunnistuse väljaandmise kuupäeva ja kehtivusaja;
4) müügiõigust omava ettevõtja või sõiduki piirangutega kasutaja nime ja aadressi;
5) märkuste lahtrisse sissekande «Kehtib ainult koos teisaldatava registreerimismärgi kasutamise žurnaaliga».

7. peatükk
RAKENDUSSÄTE

§15. Üleminekusäte

Enne käesoleva määruse jõustumist kasutamisest loobumise tagajärjel registrist kustutatud sõiduki uuesti registreerimine loetakse registriandmete muutmiseks ja teostatakse määruse peatüki 3 nõuete kohaselt.

§16. Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

Teede- ja sideministri 13. märtsi 2001. a määrus nr 15 «Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise eeskiri» (RTL 2001, 38, 530; 2002, 17, 221; 143, 2094; 2004, 1, 5) tunnistatakse kehtetuks.

§17. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 15. septembril 2004. aastal.
1 Euroopa Nõukogu direktiiv 1999/37/EÜ (EÜT L 138, 01.06.1999, lk 57–65) ja Euroopa Komisjoni direktiiv 2003/127/EÜ (EÜT L 010, 16.01.2004, lk 29–53).

Minister Meelis ATONEN

Kantsler Marika PRISKE

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 24. augusti 2004. a määruse nr 175 «Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise eeskiri»
lisa 1

SÕIDUKI REGISTREERIMISTUNNISTUSE EESTVAADE

SÕIDUKI REGISTREERIMISTUNNISTUSE TAGANTVAADE* Lahtrisse kantakse konkreetse sõidukiga seotud isikuandmed (sõiduki omanik, vastutav kasutaja / või õigustatud kasutaja).

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 24. augusti 2004. a määruse nr 175 «Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise eeskiri»
lisa 2

LAMMUTUSTÕENDILE KANTAVAD ANDMED

1. Tõendit väljaandva asutuse või ettevõtja nimi, aadress, allkiri ning registreerimisnumber.

2. Lammutustõendit väljaandvale asutusele või ettevõtjale (kooskõlas direktiivi 2000/53/EÜ artikli 6 lõikega 2) tegevusloa andnud pädeva asutuse nimi ja aadress.

3. Lammutustõendi väljaandmise kuupäev.

4. Sõiduki registreerinud riigi tunnus ja sõiduki registreerimismärk (lisada registreerimistunnistus või lammutustõendit väljaandva asutuse või ettevõtja teatis selle kohta, et registreerimistunnistus on hävitatud).

5. Sõiduki kategooria, mark ja mudel.

6. Valmistajatehase tähis (VIN-kood).

7. Lammutamisele antava sõiduki valdaja või omaniku nimi, aadress, kodakondsus ja allkiri.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 24. augusti 2004. a määruse nr 175 «Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise eeskiri»
lisa 3

SÕIDUKITE TEISALDATAVATE REGISTREERIMISMÄRKIDE JA NENDE KASUTAMISE ŽURNAALIDE VÄLJASTAMISE, KASUTAMISE JA TAGASTAMISE KORD

1. Käesoleva korraga kehtestatakse nõuded teisaldatavate registreerimismärkide ja nende kasutamise žurnaalide väljastamise, kasutamise ja tagastamise kohta.

2. Teisaldatavat registreerimismärki võib kasutada ainult Eestisse müügiks toodud või Eestis valmistatud registrisse kandmata sõiduki müügieelsel proovi- või katsesõidul Eesti Vabariigi üldkasutatavatel teedel, mere- või raudteetranspordiga Eestisse sissetoodud sõiduki omal käigul sõitmisel piiripunktist, tolliterminalist (tollilaost) kauplusesse, registreerimiseelsele ülevaatusele või ühest müügikohast teise.

3. Teisaldatav registreerimismärk ja selle kasutamise žurnaal väljastatakse ARK poolt kirjaliku avalduse alusel:
1) uute sõidukite sisse- ja väljaveo, hulgi- ja jaemüügi õigusega ettevõtjale;
2) kasutatud sõidukite sisse- ja väljaveo, hulgi- ja jaemüügi õigusega ettevõtjale kasutamiseks ainult M2-, M3-, N2-, N3-, O2-, O3- ja O4-kategooria sõidukitel ning uutel sõidukitel, kui ettevõtjal on uute sõidukite müügiõigusega ettevõtja kinnitus viimase poolt imporditud uute sõidukite müügiks.

4. Teisaldatav registreerimismärk ja selle kasutamise žurnaal väljastatakse kuni tegevusloa kehtivuse lõppemiseni, kuid mitte kauemaks kui üheks aastaks.

5. Teisaldatavaid registreerimismärke väljastatakse ettevõtjale sõltuvalt tema müügikohtade arvust. Ühele ettevõtjale väljastatavate teisaldatavate registreerimismärkide koguse määrab ARK.

6. Teisaldatav registreerimismärk on sõiduki standardikohane registreerimismärk, millele on kantud kirje «PROOV» ja neljakohaline numbrikombinatsioon. Numbrikombinatsiooni kaks esimest numbrit tähistavad ettevõtjat, kellele teisaldatav registreerimismärk on väljastatud ja kaks viimast numbrit sellele ettevõtjale väljastatud registreerimismärkide järjekorranumbrit.

7. Teisaldatavat registreerimismärki võib kasutada ainult selle ettevõtja sõidukil, kellele registreerimismärk on väljastatud.

8. Teisaldatava registreerimismärgi kasutamisel peab sõidukis olema selle ettevõtja esindaja, kellele registreerimismärk on väljastatud. Ettevõtja esindajal peab olema kaasas teisaldatava registreerimismärgiga sõiduki registreerimistunnistus, teisaldatava registreerimismärgi kasutamise žurnaal, kehtiv liikluskindlustuspoliis, juhiluba vastava kategooria sõiduki juhtimiseks, ettevõtja poolt väljastatud volikiri ja mootorsõidukimaksu tasumist tõendav dokument juhul, kui vastav maks on kehtestatud.

9. Enne teisaldatava registreerimismärgi kasutamise žurnaali väljastamist peab ARK kandma žurnaali ettevõtja nime, aadressi, kontakttelefoni numbri, registrikoodi, teisaldatava registreerimismärgiga sõiduki registreerimistunnistuse numbri ja teisaldatava registreerimismärgi tähtede ja numbrite kombinatsiooni.

10. Teisaldatava registreerimismärgi kasutamisel peab teisaldatavat registreerimismärki omav ettevõtja kandma registreerimismärgi kasutamise žurnaali enne sõidukiga sõidu alustamist:
1) sõiduki liigi, margi, mudeli, VIN-koodi, värvuse;
2) kasutaja nime, aadressi, juhiloa numbri;
3) sõiduki kasutamise aja (kuupäev ja kellaaeg);
4) sõiduki soetamist tõendava dokumendi (dokumentide) nimetuse, numbri, väljastaja. Ülaltoodud andmete tõesust kinnitab kasutaja oma allkirjaga.

11. Teisaldatav registreerimismärk peab olema paigaldatud sõidukile registreerimismärgi jaoks ettenähtud kohta.

12. Sõiduk, millel kasutatakse teisaldatavat registreerimismärki, peab vastama kehtivatele tehnonõuetele ja omama nõuetekohast varustust.

13. Teisaldatava registreerimismärgiga sõidukiga võib sooritada proovi- või katsesõite üldkasutatavatel teedel ja sõite registreerimiseelsele ülevaatusele alates kella 8.00 kuni 20.00.

14. Ettevõtja, kellele teisaldatav registreerimismärk on väljastatud, vastutab märgi sihipärase kasutamise ja käesoleva korra järgimise eest, tagab teisaldatava registreerimismärgi kasutamise ajal kella 8.00–20.00 selleks volitatud ametiisikute (politsei, toll, piirivalve, ARK jt) päringutele operatiivse vastamise.

15. Teisaldatava registreerimismärgi ja/või nende kasutamise žurnaali kaotuse, varguse või hävimise korral kuulub teisaldatava registreerimismärgi kasutamise žurnaal ja/või teisaldatav registreerimismärk ARK-le tagastamisele koos vastavasisulise seletuskirjaga. Uue teisaldatava registreerimismärgi ja selle kasutamise žurnaali väljastamise võimalikkuse otsustab ARK.

16. Kasutamiskõlbmatuks muutunud teisaldatava registreerimismärgi kasutamise žurnaal vahetatakse ARK poolt ettevõtja kirjaliku avalduse alusel.

17. Teisaldatavad registreerimismärgid ja nende kasutamise žurnaalid ning teisaldatava registreerimismärgiga sõiduki registreerimistunnistused kuuluvad kohustuslikule tagastamisele ARK-le, kui:
1) on lõppenud teisaldatava registreerimismärgi ARK poolt määratud kehtivusaeg;
2) ettevõtja likvideeritakse või lõpetab käesoleva korra punktis 2 toodud tegevuse;
3) Politsei-, Piirivalve-, Maksu- ja Tolliamet või teised pädevad ametiasutused on teinud esildise käesoleva korra nõuete mittetäitmise kohta.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 24. augusti 2004. a määruse nr 175 «Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise eeskiri»
lisa 4

REGISTREERIMISTUNNISTUSE LISALEHT

     Mõõt 220 mm × 105 mm

/otsingu_soovitused.json