Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses riikliku registri "Eesti Hariduse Infosüsteem" asutamisega

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2004
Avaldamismärge:RT I 2004, 63, 446

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses riikliku registri "Eesti Hariduse Infosüsteem" asutamisega

Vastu võetud 23.08.2004 nr 276

Määrus kehtestatakse «Eesti Vabariigi haridusseaduse» (RT 1992, 12, 192; RT I 2003, 33, 205; 48, 342; 58, 387; 78, 526; 2004, 27, 180; 41, 275 ja 276; 45, 316; 56, 404) § 5 lõike 2 punktide 2, 7 ja 71 , § 27 ja § 361 lõike 61, «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» (RT I 1993, 63, 892; 1999, 42, 497; 79, 730; 2000, 33, 195; 54, 349; 71, õiend; 95, 611; 2001, 50, 288; 75, 454; 2002, 25, 144; 34, 205; 53, 336; 57, 359; 61, 375; 63, 389; 64, 393; 90, 521; 2003, 21, 125; 2004, 27, 180; 41, 276; 56, 404) § 441 lõike 4, «Ülikooliseaduse» (RT I 1995, 12, 119; 2003, 33, 206; 58, 387; 2004, 45, 316; 56, 404) § 131 lõike 3, «Rakenduskõrgkooli seaduse» (RT I 1998, 61, 980; 2003, 33, 207; 58, 387; 2004, 45, 316; 54, 390; 56, 404) § 4 lõike 2, «Kutseõppeasutuse seaduse» (RT I 1998, 64/65, 1007; 2001, 68, 406; 2002, 56, 348; 61, 375; 90, 521; 2003, 20, 116; 58, 387; 71, 473; 2004, 27, 178; 41, 276; 56, 404) § 22 lõike 2 ja «Kaitseväeteenistuse seaduse» (RT I 2000, 28, 167; 2003, 31,195; 2004, 2, 7; 49, 342) § 3 lõike 7 alusel ning seoses «Eesti Vabariigi haridusseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse» (RT I 2004, 56, 404) alusel riikliku registri «Eesti Hariduse Infosüsteem» asutamisega 1. septembrist 2004. a.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1998. a määruse nr 299 «Kutseõppeasutuse lõputunnistuse vormi, statuudi ja väljaandmise korra kinnitamine» (RT I 1999, 1, 3; 2000, 7, 43; 2002, 105, 626; 2003, 39, 267) punktiga 2 kinnitatud «Kutseõppeasutuse lõputunnistuse statuudi ja väljaandmise korra» punktis 10 ja punkti 22 alapunktis 5 asendatakse sõnad «Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrist» sõnadega «riiklikust registrist «Eesti Hariduse Infosüsteem»».

§ 2. Vabariigi Valitsuse 22. novembri 2000. a määruse nr 381 «Õpetajate koolituse raamnõuded» (RT I 2000, 87, 575; 2002, 105, 626; 107, 640) § 4 lõikes 1, § 26 lõigetes 1 ja 3 asendatakse sõnad «Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse» sõnadega «riiklikku registrisse «Eesti Hariduse Infosüsteem»».

§ 3. Vabariigi Valitsuse 30. oktoobri 2001. a määruse nr 330 «Munitsipaalkooli tegevuskulude katmises osalemise kord» (RT I 2001, 86, 517; 2002, 95, 555; 105, 626) § 2 lõikes 2 asendatakse sõnad «Haridus- ja Teadusministeeriumi «Õpilaste ja üliõpilaste registri»» sõnadega «riikliku registri «Eesti Hariduse Infosüsteem»».

§ 4. Vabariigi Valitsuse 12. veebruari 2002. a määruse nr 75 ««Kaitseväeteenistuskohustuslike Eesti kodanike riikliku registri» asutamine ja registri pidamise põhimäärus» (RT I 2002, 19, 107) § 15 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2) punktide 9, 22 ja 23 osas riiklikust registrist «Eesti Hariduse Infosüsteem»;».

§ 5. Vabariigi Valitsuse 13. augusti 2002. a määruse nr 258 «Kõrgharidusstandard» (RT I 2002, 70, 426; 105, 626; 2003, 61, 403) §-s 6 asendatakse sõnad «Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse» sõnadega «riiklikku registrisse «Eesti Hariduse Infosüsteem»».

§ 6. Vabariigi Valitsuse 6. novembri 2003. a määruse nr 275 «Tallinna Tehnikakõrgkooli põhimäärus» (RT I 2003, 71, 474) § 23 lõikes 3 asendatakse sõnad «Haridus- ja Teadusministeeriumi lõpudokumentide registrisse» sõnadega «riiklikku registrisse «Eesti Hariduse Infosüsteem»».

§ 7. Vabariigi Valitsuse 6. novembri 2003. a määruse nr 276 «Tartu Lennukolledži põhimäärus» (RT I 2003, 71, 475) § 26 lõikes 3 asendatakse sõnad «Haridus- ja Teadusministeeriumi lõpudokumentide registrisse» sõnadega «riiklikku registrisse «Eesti Hariduse Infosüsteem»».

§ 8. Vabariigi Valitsuse 6. novembri 2003. a määruse nr 277 «Eesti Mereakadeemia põhimäärus» (RT I 2003, 72, 479) § 30 lõikes 3 asendatakse sõnad «Haridus- ja Teadusministeeriumi lõpudokumentide registrisse» sõnadega «riiklikku registrisse «Eesti Hariduse Infosüsteem»».

§ 9. Vabariigi Valitsuse 6. novembri 2003. a määruse nr 278 «Viljandi Kultuuriakadeemia põhimäärus» (RT I 2003, 72, 480) § 28 lõikes 3 asendatakse sõnad «Haridus- ja Teadusministeeriumi lõpudokumentide registrisse» sõnadega «riiklikku registrisse «Eesti Hariduse Infosüsteem»».

§ 10. Vabariigi Valitsuse 15. jaanuari 2004. a määruse nr 10 «Tartu Kõrgema Kunstikooli põhimäärus» (RT I 2004, 4, 21) § 25 lõikes 3 asendatakse sõnad «Haridus- ja Teadusministeeriumi lõpudokumentide registrisse» sõnadega «riiklikku registrisse «Eesti Hariduse Infosüsteem»».

§ 11. Vabariigi Valitsuse 1. aprilli 2004. a määruse nr 93 «Riikliku koolitustellimuse alusel moodustatud õppekoha baasmaksumus 2004. aastal» (RT I 2004, 21, 145) § 1 lõigetes 1, 3 ja 4, § 2 lõigetes 1 ja 3–5 asendatakse sõnad «Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse» sõnadega «riiklikku registrisse «Eesti Hariduse Infosüsteem»».

§ 12. Määrus jõustub 1. septembril 2004. a.

Peaminister Juhan PARTS
Haridus- ja teadusminister Toivo MAIMETS
Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json