Teksti suurus:

Munitsipaalkooli tegevuskulude katmises osalemise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:

Munitsipaalkooli tegevuskulude katmises osalemise kord

Vastu võetud 30.10.2001 nr 330
RT I 2001, 86, 517
jõustumine 08.11.2001

Muudetud järgmiste Vabariigi Valitsuse määrustega (vastuvõtmise aeg, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):
19. 11. 2002 nr 349 (RT I 2002, 95, 555) 29. 11. 2002
17. 12. 2002 nr 393 ( RT I 2002, 105, 626) 1. 01. 2003
23.08.2004 nr 276 ( RT I 2004, 63, 446) 1.09.2004

Määrus kehtestatakse « Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» (RT I 1993, 63, 892; 1999, 42, 497; 79, 730; 2000, 33, 195; 54, 349; 71, õiend; 95, 611; 2001, 50, 288; 75, 454) § 441 lõike 4 alusel.

§1. Määruse reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse munitsipaalkoolide tegevuskulude katmises osalemise kord, kui vallad või linnad ei ole saavutanud omavahel kokkulepet munitsipaalkooli tegevuskulude katmises osalemise korras.

§2. Õpilase elukoha ja õpilaste arvu määramine

(1) Õpilase elukoht määratakse Eesti rahvastikuregistri elukohaandmete alusel.

(2) Õpilaste arv määratakse riikliku registri «Eesti Hariduse Infosüsteem» andmete alusel. Munitsipaalkooli tegevuskulude katmises osalemiseks määratakse õpilaste arv iga aasta 10. septembri ja 10. jaanuari seisuga.

[RT I 2004, 63, 446 - jõust. 1. 09. 2004]

§3. Õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse määramine

(1) Valla- või linnavalitsus kinnitab igaks eelarveaastaks «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 441 lõike 3 alusel õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse ühe õpilase kohta.

(2) Õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus ühe õpilase kohta saadakse valla- või linnaeelarve projektis kirjeldatud ja «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 441 lõikes 2 loetletud tegevuskulude summa jagamisel valla või linna territooriumil asuvate munitsipaalkoolide õpilaste arvuga 10. septembri seisuga.

§4. Munitsipaalkoolide tegevuskulude katmises osalemine

(1) Valla- või linnavalitsus teatab kirjalikult munitsipaalkoolide tegevuskulude katmises osalevatele valdadele või linnadele õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse ühe õpilase kohta hiljemalt 15. detsembriks.

(2) 1. septembrist 31. detsembrini kaetakse munitsipaalkooli tegevuskulud vastavalt 10. septembril määratud munitsipaalkooli õpilaste arvule ning 1. jaanuarist 31. augustini vastavalt 10. jaanuaril määratud munitsipaalkooli õpilaste arvule.

(3) Teine vald või linn katab munitsipaalkooli tegevuskulud valla- või linnavalitsuse esitatud arve alusel. Arve koostatakse § 3 lõikes 2 nimetatud korras saadud õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse alusel.

[RT I 2002, 95, 555 - jõust. 29. 11. 2002]

 

§5. Arve esitamine ja selle tasumine

(1) Valla- või linnavalitsus esitab munitsipaalkooli tegevuskulude katmises osalemise arve asjaomasele vallale või linnale kolm korda aastas: 1. märtsil ajavahemiku 1. jaanuarist -- 31. märtsini eest, 1. juunil ajavahemiku 1. aprillist -- 31. augustini eest ja 1. oktoobril ajavahemiku 1. septembrist -- 31. detsembrini eest.

(2) Lõikes 1 nimetatud arve tuleb tasuda arve esitamise kuu 20. kuupäevaks.

(3) Kui teine vald või linn ei nõustu talle esitatud arve aluseks oleva õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumusega ühe õpilase kohta, teatab ta sellest arve esitanud valla- või linnavalitsusele pärast arve saamist kahe nädala jooksul.

[lõike 3 teine lause kehtetu - RT I 2002, 95, 555 - jõust. 29. 11. 2002]

(4)--(5) [Kehtetud - RT I 2002, 95, 555 - jõust. 29. 11. 2002]

(6) Munitsipaalkooli tegevuskulude katmiseks tasumisele kuuluva summa vaidlustamine ei vabasta teist valda või linna arve tasumise kohustusest.

[RT I 2002, 95, 555 - jõust. 29. 11. 2002]

 

§6. Tegevuskulude katmata osa kompenseerimine

Kui teised vallad või linnad ei osale munitsipaalkooli tegevuskulude katmises, on maavanemal õigus teha Vabariigi Valitsusele ettepanek vähendada katmata tegevuskulude ulatuses sellele valla- või linnaeelarvele riigieelarvest tehtavaid ülekandeid, et kompenseerida nende vahendite arvel munitsipaalkooli tegevuskulude katmata osa.

§7. Rakendussäte

Kuni 1. jaanuarini 2002. a määratakse õpilase elukoht rahvastiku arvestuse andmebaasi alusel.


 

/otsingu_soovitused.json