Teksti suurus:

Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale riigisaladusega seotud ehitise ja riigikaitselise ehitise ehitusprojektile

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.09.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2015
Avaldamismärge:RT I 2004, 66, 458

Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale riigisaladusega seotud ehitise ja riigikaitselise ehitise ehitusprojektile

Vastu võetud 27.08.2004 nr 286

Määrus kehtestatakse « Ehitusseaduse» (RT I 2002, 47, 297; 99, 579; 2003, 25, 153; 2004, 18, 131) § 23 lõike 11 alusel.

§1. Määruse reguleerimisala

Määrust kohaldatakse ehitusloa taotlemisel esitatavale riigisaladusega seotud ehitise ja riigikaitselise ehitise ehitusprojektile.

§2. Ehitusloa taotlemisel esitatav ehitusprojekt

(1) Ehitusprojekt on ehitise või selle osa ehitamiseks ja kasutamiseks vajalike dokumentide kogum, mis koosneb tehnilistest joonistest, seletuskirjast, hooldusjuhendist ja muudest asjakohastest dokumentidest.

(2) Ehitusprojekti iga dokument peab olema identifitseeritav ehitise, ehitusprojekti koostaja ja kontrollija ning ehitusprojekti koostamise aja andmete kaudu.

(3) Ehitusloa taotlemisel esitatakse ehitusprojektis, sealhulgas selle seletuskirjas, ehitise kohta need andmed ja ehitusprojekti osad, mis on asjakohased ning mida on otstarbekas ja võimalik määrata ning mis ei ole riigisaladus «Riigisaladuse seaduses» (RT I 1996, 16, 271; 82, 752; 2001, 7, 17; 93, 565; 100, 643; 2002, 53, 336; 57, 354; 63, 387; 2003, 13, 67; 23, 147; 2004, 2, 7; 43, 300; 46, 329; 54, 387) tähenduses.

(4) Ehitusloa taotlemisel esitatavas ehitusprojektis sisalduvad:
1) arhitektuuriosa;
2) ehituskonstruktsiooniosa;
3) kütte- ja ventilatsiooniosa;
4) veevarustus- ja kanalisatsiooniosa;
5) elektri- ja nõrkvoolupaigaldiste osa;
6) tule-, plahvatus- ja kemikaaliohutuse osa;
7) keskkonnaohutuse osa;
8) terviseohutuse osa;
9) ehitisele seadustes ja nende alusel kehtestatud õigusaktides kehtestatud kohustuslikud nõuded;
10) ehitatava ehitise asukoha maa-ala ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste uurimustööde andmed.

(5) Lõike 4 punktides 1–5 ning 9 ja 10 nimetatud ehitusprojekti nõuded on kehtestatud «Ehitusseaduse» § 23 lõike 10 alusel.

§3. Ehitusprojekti terviseohutuse osa

Ehitusprojekti terviseohutuse osas tuuakse välja ehitatava ehitise mõju selle ehitise mõjupiirkonnas elavatele ja töötavatele inimestele.

§4. Ehitusprojekti tule-, plahvatus- ja kemikaaliohutuse osa

(1) Ehitusprojekti tule-, plahvatus- ja kemikaaliohutuse osas määratakse ehitise ohutuse tagamise põhimõtted.

(2) Ehitusprojekti tule-, plahvatus- ja kemikaaliohutuse osas sisalduvad vähemalt:
1) konstruktsioonide ja kogu hoone tulepüsivust iseloomustavad näitajad, sealhulgas ehitise tulepüsivusklass;
2) üldplaan, millel on tähistatud tuletõrje veevõtukohad;
3) tuletõrje juurdesõiduteed hoonetele;
4) evakuatsioonilahendus;
5) ehitise suurim põlemiskoormus;
6) tuleohutuspaigaldised;
7) plahvatusohu vähendamise viisid;
8) kemikaaliohu vähendamise viisid;
9) võimalike õnnetuste tagajärgede kirjeldus ja mõju;
10) muud ohutust mõjutavad olulised tegurid, nagu päästemeeskondade tegutsemisvõimaluste kirjeldus ohu korral.

§5. Ehitusprojekti keskkonnaohutuse osa

(1) Ehitusprojekti keskkonnaohutuse osas määratakse ehitise mõju keskkonnale.

(2) Ehitusprojekti keskkonnaohutuse osas sisalduvad vähemalt:
1) keskkonnaohutuse tagamise viisid;
2) võimalike õnnetuste tagajärgede ja mõju kirjeldus;
3) muud ohutust mõjutavad olulised tegurid, nagu päästemeeskondade tegutsemisvõimaluste kirjeldus ohu korral.

§6. Määruse jõustumine

Paragrahvi 2 lõike 4 punktid 6–8 ja §-d 3–5 jõustuvad 1. jaanuaril 2005. a.

Peaminister   Juhan PARTS
Majandus- ja kommunikatsiooniminister Meelis ATONEN
Riigisekretär   Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json